Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej 21, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej Organizator ) działająca we współpracy z Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy w wysokości ,44 złotych w pełni wpłacony ( Cyfrowy Polsat ). 2. Fundatorem nagród w Konkursie oraz podmiotem ponoszącym wszelką odpowiedzialność wynikającą z zapewnienia nagród w Konkursie, poza odpowiedzialnością jednoznacznie przypisaną w Regulaminie innym podmiotom, jest Cyfrowy Polsat. 3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej Serwis Facebook ) na stronie Cyfrowy Polsat znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/cyfrowypolsat (dalej Strona Konkursowa ), za pośrednictwem aplikacji konkursowej, znajdującej się pod linkiem https://www.facebook.com/cyfrowypolsat/app_ (dalej Aplikacja Konkursowa ). 4. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. 5. Konkurs będzie trwał od godziny 21:00 dnia 25 kwietnia 2014 roku do godz. 15:00 dnia 25 maja 2014 roku. 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną

2 inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 7. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Cyfrowy Polsat. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zasadami Regulaminu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych pod nazwą Uczestnicy konkursów organizowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. zarejestrowanym w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO pod poz Cyfrowy Polsat powierza Organizatorowi przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Cyfrowy Polsat oraz Organizator będą przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres Uczestnika. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych w siedzibie Cyfrowego Polsatu w godzinach 9-17 w dni powszednie. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończone 18 lat), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych i które nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik Konkursu powinien posiadać sprawny i aktywny Sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy i współpracownicy Organizatora, Cyfrowego Polsatu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu określone w Regulaminie. 3. Warunkami udziału w Konkursie są:

3 a) posiadanie funkcjonującego konta w Serwisie Facebook, b) prawdziwość danych użytkownika zawartych na profilu w Serwisie Facebook (dalej Profil ), w szczególności imienia i nazwiska użytkownika, c) dokonanie przez użytkownika subskrypcji Strony Konkursowej w Serwisie Facebook (kliknięcie Lubię to ), d) udzielenie przez użytkownika Serwisu Facebook zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację Konkursową informacji w Profilu oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację Konkursową, e) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w 3 ust. 1 Regulaminu poprzez Aplikację Konkursową. 4. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ). 3. ZASADY KONKURSU 1. Zadaniem Uczestnika jest dodanie poprzez Aplikację Konkursową w czasie trwania Konkursu kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte. Odpowiedzi będą oceniane w skali od 0 do 50 punktów. Kryteriami, które będą brane pod uwagę przy ocenie odpowiedzi będą oryginalność (0-15 punktów), kreatywność (0-20 punktów) i poprawność językowa (0-15 punktów). 2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, która: 1. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz pokrewne, 2. zawiera jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, 3. narusza regulamin Serwisu Facebook, 4. jest reklamą, 5. jest spamem lub nie zamówioną informacją handlową, 6. zawiera treści pornograficzne, 7. zawiera uszkodzone pliki lub wirusy, 8. zawiera odnośniki do jakichkolwiek innych stron, w szczególności do stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

4 3. W przypadku zgłoszenia lub publikacji Odpowiedzi niespełniającej kryteriów, o których mowa w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do jej niedopuszczenia do udziału w Konkursie lub usunięcia z Aplikacji Konkursowej i wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który zgłosił taką Odpowiedź. 4. Uczestnik Konkursu może niezliczoną liczbę razy rozwiązywać zadanie konkursowe. Przy finalnym rankingu pod uwagę będzie brany najlepszy rezultat uzyskany przez Uczestnika w zadaniu konkursowym, o którym mowa w 2 pkt Dodanie Odpowiedzi przez Uczestnika lub skomentowanie jej przez innego Uczestnika skutkuje podpisaniem odpowiednio Odpowiedzi lub komentarza imieniem i inicjałem nazwiska Uczestnika wraz z adresem jego Profilu w Serwisie Facebook. 1. Zwycięzcami w Konkursie będzie 8 osób, które udzielą poprawnej i najbardziej kreatywnej, zdaniem Organizatora, Odpowiedzi. 2. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności: 1. wybranie 8 zwycięskich Odpowiedzi, ocenianych według kryterium poprawności udzielonych Odpowiedzi oraz poziomu ich kreatywności, 2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników, 4. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, 5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 3. Konkurs rozstrzygnięty zostanie najpóźniej do godz. xx:00 dnia xx xx 2014 roku. 4 NAGRODY 1. Nagrodą główną w Konkursie jest bony do MediaMarkt o wartości 100 zł oraz zestaw gadżetów od Cyfrowego Polsatu o wartości 100 zł wraz z nagrodą

5 pieniężną w wysokości 22 zł, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody. 2. Nagrodami za zajęcie 2 i 3 miejsca do MediaMarkt o wartości 100 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody. 3. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie są zestawy gadżetów Cyfrowego Polsatu o wartości 50 zł brutto, w skład którego wchodzi koszulka, pendrive oraz filmbox, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6 zł, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody. 4. Wygrana uzyskana w Konkursie podlega opodatkowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego spoczywa na Organizatorze. 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju 7. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie. 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda, ani jej równowartość w kwocie pieniężnej. 9. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres podany w Profilu. 10. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji Konkursowej. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, tj. w przypadku niepodania, nieterminowego podania, bądź podania błędnych danych, a także zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub odwołania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku niemożności dostarczenia nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, traci on prawo do nagrody. 12. Organizator oraz Cyfrowy Polsat nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w Serwisie Facebook oraz za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą w jakikolwiek sposób przekazanie nagrody Uczestnikowi.

6 13. Niedopuszczalne jest: 1.podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 2.wszelkiego rodzaju ingerowanie w mechanizm Aplikacji Konkursowej 3.wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont (profili) w serwisie Facebook w celu wzięcia udziału w Konkursie. W przypadkach określonych powyżej Organizator uprawniony jest do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie. 5. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie, w czasie trwania Konkursu albo po jego zakończeniu, na adres Organizatora, z dopiskiem: smartdom Powiedz to wspak. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 3. Organizator i Cyfrowy Polsat nie ponoszą odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Regulaminu z tytułu: a) nieprawdziwości danych i oświadczeń złożonych przez Uczestników;

7 b) niedoręczenia nagrody spowodowanego niepodaniem, nieterminowym podaniem lub podaniem przez laureata Konkursu błędnych danych osobowych. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia w odpowiednim zakresie - będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo