Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości."

Transkrypt

1 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie (dalej Serwis) 3. Organizatorem Konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony ( Organizator", Bank ). 2 DEFINICJE 1. Konkurs dwuetapowy konkurs z nagrodami pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości organizowany przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Wrocław. 2. Serwis serwis internetowy w którym realizowany jest Konkurs. 3. Profil osobisty profil uŝytkownika Facebook, załoŝony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com. Dane zawarte na Profilu osobistym Uczestnika Konkursu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 4. Profil osobisty w Serwisie - profil Uczestnika Konkursu, załoŝony i prowadzony zgodnie z Regulaminem. Dane zawarte na Profilu osobistym Uczestnika Konkursu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Jedna osoba fizyczna moŝe uŝywać tylko jednego Profilu osobistego w Konkursie. Profil moŝe być załoŝony poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub Facebook Connect. 5. Jury - komisja powołana przez Organizatora Konkursu, w skład której wchodzą 3 osoby reprezentujące Organizatora. Do zadań Jury naleŝy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym wyjaśnianie Regulaminu oraz ostateczna ocena Prac konkursowych i klasyfikacja Zwycięzców. 6. Publiczność - internauci posiadający profil osobisty w serwisie. 7. Głosowanie publiczności odbywa się od godziny 00:00:00 w soboty do godziny 23:59:59 w niedziele w Czasie trwania Konkursu. 8. Zwycięzca Uczestnik Konkursu, który, decyzją Jury, zostanie wyróŝniony i nagrodzony w Konkursie. 9. Zwycięzca publiczności Uczestnik Konkursu, który otrzyma najwięcej głosów w Głosowaniu publiczności.

2 2 10. Instagram fotograficzny serwis społecznościowy, słuŝący do agregowania i udostępniania zdjęć. 11. Aplikacja Instagram aplikacja fotograficznego serwisu społecznościowego słuŝąca do agregowania i udostępniania zdjęć zainstalowana na smartfonie, umoŝliwiająca uŝytkownikom robienie zdjęć, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępniania ich w róŝnych serwisach społecznościowych. 12. Facebook Connect - usługa mająca na celu umoŝliwianie rejestracji oraz logowania na róŝnych serwisach z wykorzystaniem danych swojego konta w serwisie Facebook. 13. Praca konkursowa aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zarejestrować się w Serwisie pomocą Facebook Connect lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie oraz zgłosić Zadanie Konkursowe za pomocą jednej z 3 metod wskazanych w 2 ust Zadanie konkursowe Zrób zdjęcie i pokaŝ nam gdzie korzystasz ze swojej Elektronicznej Legitymacji oraz jakie funkcjonalności chciałbyś do niej dodać, jakie funkcjonalności byłyby dla Ciebie przydatne. 15. Uczestnik wybiera jedną z trzech metod by zgłosić Zadanie konkursowe: a. poprzez wybranie zdjęcia z galerii zdjęć na Profilu na Facebooku oraz opisanie hashtagiem #smartcardnawypasie, b. poprzez wybranie zdjęcia z dysku komputera oraz opisanie hashtagiem #smartcardnawypasie, c. poprzez połączenie z Serwisem własnego konta w Aplikacji Instagram oraz umieszczanie w nim publicznie dostępnych zdjęć oznaczonych hashtagiem #smartcardnawypasie. 4. Nagroda dzienna Voucher Spotify Premium na trzy miesiące o wartości 60 złotych. 5. Nagroda główna Ipad mini 3 o wartości 1660 złotych. 6. Nagroda publiczności - Voucher Spotify Premium na 3 miesiące o wartości 60 złotych oraz zestaw gadŝetów firmowych (torba na laptopa i parasol) o łącznej wartości 120 zł. 7. Czas trwania Konkursu konkurs będzie realizowany w II turach: I tura II tura UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikiem Konkursu moŝe być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), która spełniła łącznie następujące warunki: a) posiada profil osobisty w serwisie Facebook, załoŝony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej Profil osobisty ),

3 3 b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji konkursowej, c) wyraziła zgodę poprzez wypełnienie odpowiednich pól w Aplikacji konkursowej - na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z jego przeprowadzeniem oraz zakończeniem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). d) jest studentem szkoły wyŝszej działającej na terenie RP. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), a takŝe agenci oraz pracownicy placówek agencyjnych Organizatora. 4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 1. Uczestnik moŝe wziąć udział w konkursie po spełnieniu warunków zawartych w par.3 pkt.1, a takŝe po poprawnym dokonaniu rejestracji w Serwisie za pomocą 1 z 3 metod podanych w par.2 ust. 15, podając dane: imię, nazwisko i adres , 2. Prace konkursowe mogą być dodawane w Czasie trwania Konkursu, do galerii zdjęć w Serwisie. 3. KaŜdego dnia kalendarzowego w Czasie trwania Konkursu Jury dokona wyboru jednej Pracy konkursowej. Autor wybranej Pracy konkursowej zostanie powiadomiony o wygranej następnego dnia kalendarzowego do godz. 12:00 drogą elektroniczną. Zwycięzca otrzyma Nagrodę dzienną. 4. W kaŝdy weekend w Czasie trwania kaŝdej tury Konkursu, Publiczność ma moŝliwość głosowania na najlepsze zdjęcie. Głosowania odbędą się: I tura od godz. 00:00 do godz. 24:00 oraz godz. 00:00 do godz. 24:00 II tura od godz. 00:00 do godz. 24:00 oraz godz. 00:00 do godz. 24:00 5. Autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej głosów zostanie powiadomiony o wygranej następnego dnia kalendarzowego do godz. 12:00. Zwycięzca otrzyma Nagrodę publiczności. 6. Dzień po zakończeniu kaŝdej z tur tj i r. odbędzie się głosowanie Jury, które przyzna Nagrodę główną autorowi najlepszego zdaniem. Głosowaniu Jury nie będą poddawane zdjęcia, które otrzymały Nagrodę publiczności. Głosowaniu Jury nie podlegają takŝe zdjęcia z wcześniejszej tury. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej tego samego dnia do godz. 17:00 drogą elektroniczną. 7. Jeden Uczestnik moŝe otrzymać jedną Nagrodę dzienną w Czasie trwania Konkursu.

4 4 8. Jeden Uczestnik nie moŝe otrzymać jednocześnie Nagrody głównej i Nagrody publiczności. 5 NAGRODY W KONKURSIE 1. Nagrodami w Konkursie jest 28 Voucherów Spotify Premium na trzy miesiące ( Nagroda dzienna ), 2 Ipady mini 3 ( Nagroda główna ), 4 Vouchery Spotify Premium na 3 miesiące i 4 zestawy gadŝety firmowe tj: 1torba na laptopa oraz parasol Santander Universidades ( Nagroda publiczności ). 2. Wartości nagród: Ipad mini zł Voucher Spotify Premium na 3 miesiące 60 zł Zestaw gadŝetów firmowych 120 zł 3. Do kaŝdej z nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pienięŝna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego liczonego od łącznej wartości tych nagród. Dodatkowa nagroda pienięŝna zostanie przeznaczona na pokrycie naleŝnego 10% podatku ustalonego od łącznej wartości tych nagród. 4. Od łącznej wartości nagród Bank, jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaŝe na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 5. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody. 6 PRAWA AUTORSKIE 1. JeŜeli przygotowana przez Uczestnika Praca/Prace konkursowe stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia jednocześnie, Ŝe posiada autorskie prawa majątkowe do przygotowanych propozycji i upowaŝnia Organizatora do wyłącznego korzystania z tych praw w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator nagród uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji załoŝeń Konkursu ( Licencja ). Licencja udzielona jest nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych. b. rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

5 5 c. prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na róŝne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części. d. tworzenie kompilacji. e. publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie. f. prawo do wykorzystywania Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach do celów reklamowych lub promocyjnych w kraju i za granicą. 2. Uczestnik oświadcza, iŝ Praca konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny, została stworzona bez udziału osób trzecich i nie jest obciąŝona prawami osób trzecich. Nadto Uczestnik w umowie, o której mowa w ust. 1 wyrazi zgodę na dokonywanie dowolnych i wielokrotnych opracowań, zmian i modyfikacji Pracy konkursowej oraz jej części oraz do korzystania i rozpowszechniania opracowań, zmian i modyfikacji w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyŝej bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Uczestnika i wynagrodzenia. 3. Uczestnik oświadcza, iŝ osoby których wizerunek znajduje się w Pracy konkursowej wyraziły zgodę lub zgodę taką wyrazili ich opiekunowie prawni, na rozpowszechnianie tego wizerunku, w tym w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie. 4. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób. 7 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD 1. Wyboru najlepszych Prac konkursowych, których autorom zostaną przyznane nagrody dokona Jury złoŝone z pracowników Departamentu Marketingu Organizatora oraz Zespołu Santander Universidades. Oceniana będzie ich kreatywność, oryginalność, kompozycja, zgodność z Zadaniem konkursowym. Organizator nie jest zobowiązany do ujawniania opinii dotyczących oceny. 2. Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy liczba głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Jury spośród jego grona. 3. Posiedzenia Jury, podczas których wybrani zostaną zwycięzcy Nagród dziennych, odbywać się będą kaŝdego kolejnego, roboczego dnia Konkursu. Posiedzenie Jury, podczas którego zostanie wybrany Zwycięzca Nagrody głównej, odbędzie się następnego dnia po zakończeniu kaŝdej z tur tzn i Informacja o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane w ciągu do 5 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu Zwycięzcom za pomocą wiadomości przesłanej na adres podany w serwisie. Informacja o fakcie zdobycia Nagrody, zawierająca imię i

6 6 pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy lub NICK, zostanie opublikowana równieŝ w zakładce Zwycięzcy w Serwisie w zakładce Zwycięzcy. 5. W odpowiedzi na przesłany (data wysłania ze skrzynki odbiorczej nadawcy) Zwycięzca obowiązany jest w ciągu 10 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania Nagrody. 6. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w sposób i w terminie określony w par. 7 ust. 5., Uczestnik traci prawo do nagrody. 7. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu. 8. Uczestnik moŝe zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakŝe nie moŝe przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź Ŝądać zamiany nagrody na ekwiwalent pienięŝny ani na Ŝadną inną formę rekompensaty. 9. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych nagród. 10. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową w ciągu 30 dni od przesłania danych, o których mowa w par. 7 ust Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim. 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współŝycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety. 4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem Aplikacji, jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 9 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być przesyłane listownie na adres: Bank Zachodni WBK S.A., Departament Marketingu, al.jana Pawła II 17, Warszawa z dopiskiem Konkurs lub elektronicznie na adres: 2. Uczestnik moŝe równieŝ złoŝyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów

7 7 dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak równieŝ opis i powód reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację, w zaleŝności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 10 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Czasie trwania Konkursu pod adresem oraz w siedzibie Organizatora. 2. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 5. Organizator zastrzega sobie prawa do przedłuŝenia Konkursu. 6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 7. Uczestnik Konkursu moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 8. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ zł.

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo