Buddy. Arc 145. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Buddy. Arc 145. Bruksanvisning"

Transkrypt

1 SE Buddy Arc 145 Bruksanvisning SE Valid for serial no

2 - 2 -

3 1 SÄKERHET INLEDNING Utrustning TEKNISKA DATA INSTALLATION Placering Anslutning till elnät Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea HANDHAVANDE Anslutningar Symboler Anslutning av svets- och återledarkabel Termovakt MMA-svetsning Tändning Elektrodföring Fastbränningsvakt Fogtyper Elektrodval UNDERHÅLL Strömkälla FELSÖKNING RESERVDELSBESTÄLLNING SKROTNING OCH AVFALLSHANTERING SCHEMA BESTÄLLNINGSNUMMER TILLBEHÖR Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles. TOCs - 3 -

4 SE 1 SÄKERHET Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen. All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion. En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som den maskinella utrustningen. 1. All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i: dess handhavande nödstoppens placering dess funktion gällande säkerhetsföreskrifter svetsning och skärning 2. Operatören skall se till: att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds 3. Arbetsplatsen skall: vara lämplig för ändamålet vara dragfri 4. Personlig skyddsutrustning: Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar. Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna, eller ge brännskador. 5. Övrigt Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna. Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal. Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats. Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift. VARNING! Använd inte strömkällan för tining av frusna rör. bh41d1s - 4 -

5 SE VARNING Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens varningstext. ELEKTRISK CHOCK - Kan döda Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard. Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning. Isolera dig själv från jord och arbetsstycke. Ombesörj att din arbetsställning är säker. RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa Håll ansiktet borta från röken. Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde. LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder. Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen. BRANDFARA Gnistor ( svetsloppor ) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet. BULLER - Starka ljud kan skada hörseln Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd. Varna personer i närheten för riskerna VID FEL - Kontakta fackman Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning. SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA! OBSERVERA! Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning. OBSERVERA! Utrustning av Class A är inte avsedd att användas i bostäder med strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning av Class A i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som luftburna störningar. OBSERVERA! Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning. bh41d1s - 5 -

6 SE Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning! Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk och/eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en återvinningsanläggning. Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information om godkända insamlingsstationer. För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant. ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör. 2 INLEDNING Arc 145 är en generell strömkälla för MMA-svetsning. ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan Utrustning Strömkällan levereras med: 3 meter svetskabel med elektrodhållare 3 meter återledarkabel med kontaktklämma bruksanvisning. 3 TEKNISKA DATA Nätspänning Primärström I max. Inställningsområde Tillåten belastning vid 15 % intermittens 60 % intermittens 100 % intermittens Arc V 1 10 %, 50/60 Hz 27,8 A 10 A/20,4 V 145 A/25,8 V 145 A/25,8 V 70 A/22,8 V 55 A/22,2 V Effektfaktor vid max. ström 0.76 Verkningsgrad vid max. ström 80 % Tomgångsspänning U 0 max. 66 V Arbetstemperatur -10 till + 40 C Transporttemperatur -20 till + 55 C Ljudtryck vid tomgång <70 db(a) Mått l x b x h 280 x 120 x 220 mm Vikt 4.5 kg Kapslingsklass IP 23S Användningsklass Intermittensfaktor Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 C omgivningstemperatur. Kapslingsklass IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten. Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk. bh41d1s - 6 -

7 SE Användningsklass Symbolen elektrisk fara. innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med förhöjd 4 INSTALLATION Installationen skall utföras av behörig person. 4.1 Placering Placera strömkällan så att kylluftens in- och utlopp inte hindras. 4.2 Anslutning till elnät Kontrollera att strömkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek används. Uttaget ska vara skyddsjordat. Märkskylt med anslutningsdata Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea Arc 145 Nätspänning 230 V 1 10 %, 50/60 Hz Nätkabelarea mm 2 3 G 1,5 Fasström I 1eff. (TIG) 10,8 A Fasström I 1eff. (MMA) 16 A OBS! Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter. bh41d1s - 7 -

8 SE 5 HANDHAVANDE Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen. 5.1 Anslutningar 1 Indikeringslampa, grön, för tillslagen nätspänning 5 Anslutning (+) för återledarkabel eller svetskabel 2 Indikeringslampa, gul, för överhettning 6 Anslutning för nätkabel 3 Ratt för inställning av svetsström 7 Elkopplare för nätspänning 1/O 4 Anslutning (-) för återledarkabel eller svetskabel 5.2 Symboler Nätspänning TILL Överhettning 5.3 Anslutning av svets- och återledarkabel Strömkällan har två utgångar, en negativ plint [-] (4) och en positiv plint [+] (5), för anslutning av svets- och återledarkabel. Det beror på elektrodtypen vilken utgång svetskabeln ska anslutas till. Se elektrodförpackningen för information om korrekt elektrodpolaritet. Anslut återledarkabeln till den andra plinten på strömkällan. Sätt fast återledarkabelns kontaktklämma stadigt på arbetsstycket och kontrollera att den har god kontakt. bh41d1s - 8 -

9 SE 5.4 Termovakt Strömkällan har två termovakter som löser ut vid för hög temperatur. När detta sker bryts svetsströmmen och en gul indikeringslampa tänds på strömkällans front. När temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt. 5.5 MMA-svetsning Tändning Manuell bågsvetsning, MMA-svetsning, är svetsning med belagda elektroder. När svetsbågen tänds smälter elektroden och beläggningen bildar skyddande slagg. Om elektrodspetsen vid tändning pressas mot arbetsstycket smälter den omgående fast och fortsatt svetsning blir omöjlig. Elektroden måste därför tändas som man tänder en tändsticka. Stryk elektroden snabbt mot arbetsstycket och lyft den därefter så att du får lämplig ljusbågslängd (cirka 2 mm). Blir ljusbågen för lång knastrar och sprutar den för att slutligen helt slockna. När ljusbågen är tänd för du elektroden från vänster till höger. Håll elektroden i 60 vinkel mot arbetsstycket Elektrodföring Vid MMA-svetsning förs elektroden i tre riktningar: upp och ned mot smältan [1], i små rörelser fram och tillbaka för att ge smältan rätt bredd [2], längs fogen [3]. Svetsaren för elektroden beroende på fog, svetsläge, elektrodspecifikation, svetsström, skicklighet etc. elektrod svetsfog arbetsstycke 1. Elektrodrörelse upp och ned 2. Elektrodrörelse fram och tillbaka 3. Elektrodrörelse längs svetsfogen Fastbränningsvakt Om elektroden kommer i kontakt med arbetsstycket under svetsning, så att kortslutning uppstår, faller svetsströmmen till minimum, vilket gör att elektroden räcker längre. bh41d1s - 9 -

10 SE Fogtyper Stumfog Hörnfog Överlappande fog T-fog Elektrodval Lämplig elektroddiameter beror på arbetsstyckets tjocklek, svetsläge, fogtyp, antal svetslager etc. Mer information finns på elektrodförpackningarna. Elektroder ska vara torra och förvaras torrt för att säkerställa god svetskvalitet. I annat fall finns risk för vätesprödhet, blåsor och kallsprickor. Under svetsningen får bågen inte bli för lång, eftersom det orsakar instabilitet, stänk, dålig inträngning, underskärning, blåsor etc. Om bågen blir för kort kan elektroden fastna. 6 UNDERHÅLL Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift. Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna skyddsplåtar. OBSERVERA! Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel. bh41d1s

11 SE 6.1 Strömkälla Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad. Hur ofta och på vilket sätt rengöring ska utföras beror på: svetsprocess svetsbågtid placering omgivning. Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan med tryckluft (reducerat tryck) en gång om året. Igensatta ventilationsöppningar kan orsaka överhettning. 7 FELSÖKNING Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas. Problem Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge. Svetsströmmen bryts under pågående svetsning. Åtgärd Kontrollera att elkopplaren för nätspänning är tillslagen. Kontrollera att nätspänningen ligger inom de angivna gränserna för svetsströmkällan. Den gula indikeringslampan tänds om nätspänningen är lägre eller högre än rekommenderat och svetsströmkällan har normal temperatur. Kontrollera att svets- och återledarkabeln är korrekt anslutna. Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd. Kontrollera om automatsäkringen har löst ut. Kontrollera om termovakterna har löst ut (gul indikeringslampa på svetsströmkällans front). Kontrollera nätsäkringarna. Termovakten löser ut ofta. Kontrollera om dammfiltret är igensatt. Kontrollera att inte svetsströmkällans märkdata överskrids (överbelastning av svetsströmkällan). Dåligt svetsresultat. Kontrollera att svets- och återledarkabeln är korrekt anslutna. Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd. Kontrollera att inte felaktiga elektroder används. bh41d1s

12 SE 8 RESERVDELSBESTÄLLNING Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar. Arc 145 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk standard EN och EN Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden. Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna publikation. 9 SKROTNING OCH AVFALLSHANTERING Svetsutrustning består främst av stål, annan metall och plast. Avfallshantera i enlighet med gällande regler. bh41d1s

13 Schema bh41e

14 Arc 145 Beställningsnummer Ordering no. Denomination Type Welding power source Buddy Arc Spare parts list Buddy Arc 145 Technical documentation is available on the Internet at bh41o

15 Buddy Arc Tillbehör Return cable with clamp m 16 mm 2 Welding cable with electrode holder bh41a

16 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel/Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Africa EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: SOUTH AFRICA ESAB Africa Welding & Cutting Ltd Durbanvill Cape Town Tel: +27 (0) Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page ESAB AB

17 NO Buddy Arc 145 Bruksanvisning NO Valid for serial no

18 - 2 -

19 1 SIKKERHET INNLEDNING Utstyr TEKNISKE DATA INSTALLASJON Plassering Strømforsyning Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate BRUK Tilkoblinger Symboler Tilkobling av sveise- og returkabel Overopphetingsvern MMA-sveising Tenning av lysbuen Manipulering av elektroden Anti-elektrode pick-up Former på sveiseskjøten Valg av elektrode VEDLIKEHOLD Strømkilde FEILSØKING BESTILLING AV RESERVEDELER DEMONTERING OG AVHENDING SKJEMA BESTILLINGSNUMMER TILBEHØR Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes. TOCn - 3 -

20 NO 1 SIKKERHET Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen. Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret. 1. Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i: bruken nødstoppens plassering funksjon gjeldende sikkerhetsforskrifter sveising og brenning 2. Operatøren må sørge for: at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes. at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent 3. Arbeidsplassen må: være egnet for sveisearbeid og brenning være trekkfri 4. Personlig verneutstyr Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flammesikre klær og beskyttelseshansker. Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår. 5. Annet Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet. Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker. Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig. Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift. ADVARSEL! Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør bh41d1n - 4 -

21 NO ADVARSEL Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert på produsentens advarsler. ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder. Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr. Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. Sørg for at din arbeidsstilling er sikker. RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig Hold ansiktet borte fra røyken. Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde. LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær. Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng. BRANNFARE Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander inærheten av sveiseplassen. STØY - Overdreven støy kan skade hørselen Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern. Advar de som oppholder seg i nærheten om faren. VED FEIL - Ta kontakt med fagmann. Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET! OBS! Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes. OBS! Utstyr av Class A er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av Class A i slike lokaler på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser. OBS! Dette produkt er kun beregnet for buesveising. bh41d1n - 5 -

22 NO Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg! I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg. Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner. Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon. ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør. 2 INNLEDNING Arc 145 er en generell MMA-lysbuesveisestrømkilde. ESAB's tilbehør for produktet finner du på side Utstyr Strømkilden leveres med: 3 meter sveisekabel med elektrodeholder 3 meter returkabel med returklemme brukerveiledning. 3 TEKNISKE DATA Matespenning Primærstrøm I maks. Innstillingsområde Tillatt belastning ved 15 % intermittens 60 % intermittens 100 % intermittens Arc V 1 10 %, 50/60 Hz 27,8 A 10 A / 20,4 V A / 25,8 V 145 A / 25,8 V 70 A / 22,8 V 55 A / 22,2 V Effektfaktor ved maksimal strøm 0.76 Nytteeffekt ved maksimal strøm 80 % Åpen krets-spenning U 0 maks. 66 V Driftstemperatur -10 til +40 C Transporttemperatur -20 til +55 C Lydtrykk uten belastning <70 db (A) Mål l x b x h 280 x 120 x 220 mm Vekt 4.5 kg Kapslingsklasse IP 23S Bruksklasse Intermittensfaktor Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40 C. Beskyttelseklasse IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs. bh41d1n - 6 -

23 NO Bruksklasse Symbolet innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større elektrisk fare. 4 INSTALLASJON Installasjonen skal foretas av kvalifisert person. 4.1 Plassering Plasser sveisestrømkilden slik at kjøleluftinntaket og -utløpet ikke er blokkert. 4.2 Strømforsyning Kontroller at sveisestrømkilden er koblet til riktig nettspenning, og at det brukes riktig sikringsstørrelse. Utløpet skal ha beskyttende jording. Typeskilt med tilkoblingsdata Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate Arc 145 Matespenning 230 V 1 10 %, 50/60 Hz Kabeltverrsnitt mm 2 3 G 1,5 Fasestrøm I 1eff (TIG) 10,8 A Fasestrøm I 1eff (MMA) 16 A MERK! Bruk strømkilden i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter. bh41d1n - 7 -

24 NO 5 BRUK Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk. 5.1 Tilkoblinger 1 Kontrollampe, grønn, strømforsyning PÅ 5 Tilkobling (+) for returkabel eller sveisekabel 2 Kontrollampe, gul, overoppheting 6 Tilkobling for strømkabel 3 Knapp for innstilling av sveisestrøm 7 Strømbryter 1/O 4 Tilkobling (-) for returkabel eller sveisekabel 5.2 Symboler Strømforsyning PÅ Overoppheting 5.3 Tilkobling av sveise- og returkabel Strømkilden har to utganger, en negativ [-] klemme (4) og en positiv [+] klemme (5) for tilkobling av sveise- og returkabler. Utgangen som sveisekabelen er koblet til, er avhengig av hvilken type elektrode som brukes. Du finner opplysninger om riktig elektrodepolaritet på emballasjen til elektroden. Koble returkabelen til den siste sveiseterminalen på strømkilden. Fest returkabelens kontaktklemme til arbeidsemnet og pass på at det er god kontakt. bh41d1n - 8 -

25 NO 5.4 Overopphetingsvern Sveisekilden har et termisk overlastvern som trer i funksjon hvis temperaturen blir for høy. Sveisestrømmen blir da brutt og det tennes en gul kontrollampe foran på strømkilden. Det termiske overlastvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen har sunket. 5.5 MMA-sveising Tenning av lysbuen MMA-sveising kan også betegnes som sveising med belagte elektroder. Tenning av lysbuen smelter elektroden, og elektrodebelegget danner et beskyttende slagg. Hvis spissen av elektroden trykkes mot metallet når lysbuen tennes, smelter den med en gang og kleber seg til metallet slik at det ikke er mulig å fortsette sveisingen. Derfor må buen tennes på samme måte som du tenner en fyrstikk. Stryk elektroden raskt mot metallet og løft den for å få en passende lengde på lysbuen (ca. 2 mm). Hvis lysbuen er for lang, vil den slå gnister og splittes før den slukner helt. Når lysbuen er tent, flytter du elektroden fra venstre mot høyre. Elektroden skal holdes i 60 vinkel mot metallet Manipulering av elektroden Ved MMA-sveising kan elektroden beveges på tre måter: elektroden beveges til smeltebadet langs aksene [1]; en liten oscillasjon kan være nødvendig for å oppnå ønsket bredde på smeltebadet [2]; elektroden beveges langs sveiseveien [3]. Operatøren kan velge bevegelse av elektroden ut fra formen på sveiseskjøten, sveiseposisjon, elektrodespefikasjoner, sveisestrøm, ferdigheter og så videre. elektrode sveisesøm arbeidsemne 1 elektrodebevegelse 2 svingning av elektrode (høyre og venstre) 3 bevegelse av elektrode langs sveisesøm Anti-elektrode pick-up Hvis elektroden under sveising kommer i direkte kontakt med (berører) arbeidsemnet og danner en kortslutning, faller sveisestrømmen til et minimum for å forlenge levetiden til elektroden. bh41d1n - 9 -

26 NO Former på sveiseskjøten Stump skjøt Hjørneskjøt Overlappskjøt T-skjøt Valg av elektrode Valget av elektrodediameter er basert på tykkelsen til arbeidsemnet, sveiseposisjon, skjøteform, sveiselag osv.. Se anbefalingene på elektrodeemballasjen for å få flere detaljer. For å sikre god kvalitet på sveisen skal elektroden alltid tørkes eller oppbevares tørt. Dette er for å unngå inneslutning av hydrogen, gassbobler og spenningsriss. I sveiseprosessen må ikke lysbuen være for lang. Hvis den er det, kan det føre til ustabil lysbuebrenning, sprut, lyspenetrering, underskår, gassbobler osv. Hvis lysbuen er for kort, setter elektroden seg fast. 6 VEDLIKEHOLD Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift. Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater. OBS! Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil. bh41d1n

27 6.1 Strømkilde Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden er fri for smuss. Hvor ofte og hvilke rengjøringsmetoder som skal benyttes, avhenger av: NO sveiseprosess lysbuetid plassering omgivelsene rundt Vanligvis er det tilstrekkelig å blåse strømkilden med tørr trykkluft (redusert trykk) en gang i året. Tilstoppede eller blokkerte luftinntak- og utløp kan ellers medføre overoppheting. 7 FEILSØKING Forsøk å utføre kontrollene og inspeksjonene som er anbefalt nedenfor, før du tilkaller en autorisert servicetekniker. Feiltype Tiltak Ingen lysbue. Kontroller at strømbryteren er slått på. Kontroller at nettinngangsspenningen verken er for lav eller for høy. Den gule lysdioden lyser hvis inngangsspenningen er under eller over de anbefalte nivåene og maskinen arbeider ved normal driftstemperatur. Kontroller at sveisestrømforsyningen og returkablene er riktig tilkoblet. Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi. Kontroller om MCB er utløst. Sveisestrømmen avbrytes under sveising. Kontroller om det termiske overlastvernet har trådt i funksjon (angis av den gule lampen på frontpanelet). Kontroller sikringene til strømforsyningen. Det termiske overlastvernet trer Kontroller om luftfilteret er tilstoppet. ofte i funksjon. Kontroller at du ikke overskrider merkedataene for strømkilden (dvs. at enheten ikke blir overbelastet). Dårlig sveis. Kontroller at sveisestrømforsyningen og returkablene er riktig tilkoblet. Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi. Kontroller at det brukes riktige elektroder. bh41d1n

28 NO 8 BESTILLING AV RESERVEDELER Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale. Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler. Arc 145 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard EN og EN Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard. Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne publikasjonen. 9 DEMONTERING OG AVHENDING Sveiseutstyr består hovedsakelig av stål, plast og ikke-jernholdige metaller og må håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. bh41d1n

29 Skjema bh41e

30 Arc 145 Bestillingsnummer Ordering no. Denomination Type Welding power source Buddy Arc Spare parts list Buddy Arc 145 Technical documentation is available on the Internet at bh41o

31 Buddy Arc Tilbehør Return cable with clamp m 16 mm 2 Welding cable with electrode holder bh41a

32 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel/Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Africa EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: SOUTH AFRICA ESAB Africa Welding & Cutting Ltd Durbanvill Cape Town Tel: +27 (0) Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page ESAB AB

33 PL Buddy Arc 145 Instrukcja obsługi PL Valid for serial no

34 - 2 -

35 1 BEZPIECZEŃSTWO WPROWADZENIE Wyposażenie DANE TECHNICZNE INSTALACJA Położenie Zasilanie sieciowe Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój kabla OBSŁUGA Przyłącza Symbole Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego Zabezpieczenie przed przegrzaniem Spawanie MMA Zajarzanie łuku Manipulowanie elektrodą Zapobieganie zanieczyszczeniu spoiny materiałem elektrody Rodzaje spoin Wybór elektrody KONSERWACJA Źródło prądu USUWANIE USTEREK ZAMAWIANIE CZ ŚCI ZAMIENNYCH DEMONTAŻ I UTYLIZACJA SCHEMAT NUMER ZAMÓWIENIOWY WYPOSAŻENIE Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. TOCo - 3 -

36 PL 1 BEZPIECZEŃSTWO Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń. Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu. 1. Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na: jego obsłudze lokalizacji wyłacznika awaryjnego zatrzymania jego działaniu Przestrzeganiu odpowiednich środków ostrożności i przepisów BHP spawaniu i cięciu 2. Operator musi upewnić się, że: w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona osoba w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone 3. Miejsce pracy musi być: Zabezpieczone przed zagrożeniem wypadkiem, pożarem, wybuchem i promieniowaniem łuku na zewnątrz Dobrze wentylowane, ale wolne od przeciągów 4. Sprzęt ochrony osobistej Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne. Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki, itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie. 5. Ogólne środki ostrożności Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony. Praca na sprzęcie zasilanym energią elektryczną powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji takich urządzeń. Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu. Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy. OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur i innych celów niź prace spawalnicze. bh41d1o - 4 -

37 PL OSTRZEŻENIE Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na twoim stanowisku pracy. PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami. Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi rękawicami lub mokrą odzieżą. Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego. Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne. WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia. Trzymaj głowę z dala od wyziewów. W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów. ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry. Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną. Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich osłon lub ekranów. NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU. Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych. HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch. Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem. Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu. WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio przeszkolony personel Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją CHROŃ SIEBIE I INNYCH! UWAGA! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. OSTROŻNIE! Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A. OSTROŻNIE! Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym. bh41d1o - 5 -

38 PL Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów! Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji odpadów. Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB. ESAB posiada w ofercie najważniejsze akcesoria służące do zabezpieczenia pracy na stanowisku wykonywania prac spawalniczych. 2 WPROWADZENIE Arc 145 to standardowe źródło spawania przeznaczone do spawania łukowego metodą MMA. Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie Wyposażenie Wraz ze źródłem prądu są dostarczane: Przewód spawalniczy 3 m z uchwytem elektrody Przewód masowy 3 m z klamrą Instrukcja obsługi. 3 DANE TECHNICZNE Napięcie sieciowe Prąd pierwotny I maks Zakres ustawień Obciążenie dopuszczalne przy 15% cyklu pracy 60% cyklu pracy 100% cyklu pracy Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym Wydajność przy prądzie maksymalnym Napięcie obwodu otwartego U 0 maks Temperatura pracy Temperatura transportu Ciśnienie akustyczne bez obciążenia Wymiary: dł. x szer. x wys. Waga Stopień ochrony Klasa zastosowania Arc V 1 10%, 50/60 Hz 27,8 A 10 A / 20,4 V A / 25,8 V 145 A / 25,8 V 70 A / 22,8 V 55 A / 22,2 V 0,76 80% 66 V Od -10 do +40 C Od -20 do +55 C <70 db (A) 280 x 120 x 220 mm 4.5 kg IP 23S bh41d1o - 6 -

39 PL Cykl pracy Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla 40 C. Stopień ochrony IP określa w jakim stopniu urządzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewnątrz zanieczyszczeń stałych i wodnych. IP23 oznacza, że urządzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz. Klasa zastosowania Klasa zastosowania oznacza, że urządzenie jest przystosowane do użycia w miejscach, gdzie występuje zwiększone niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 4 INSTALACJA Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie eksploatacji elektrycznego sprzętu spawalniczego udokumentowane ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 4.1 Położenie Źródło prądu należy tak ustawić, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były zablokowane. 4.2 Zasilanie sieciowe Upewnić się, czy źródło prądu spawania zostało podłączone do zasilania o odpowiednim napięciu oraz czy jest zabezpieczone bezpiecznikiem o właściwym dopuszczalnym obciążeniu. Gniazdo powinno być uziemione. Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączania zasilania Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój kabla Napięcie sieciowe Arc V 1 10%, 50/60 Hz Przekrój przewodu sieciowego mm 2 3 G 1,5 Prąd fazowy I 1eff (TIG) 10,8 A Prąd fazowy I 1eff (MMA) 16 A UWAGA! Źródło prądu należy stosować zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi. bh41d1o - 7 -

40 PL 5 OBSŁUGA Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do jego użytkowania. 5.1 Przyłącza 1 Kontrolka, zielona, zasilanie włączone. 5 Przyłącze (+) przewodu masowego lub przewodu spawalniczego 2 Kontrolka, żółta, przegrzanie 6 Przyłącze przewodu sieciowego 3 Pokrętło do ustawiania prądu spawania 7 Przełącznik zasilania sieciowego I/O 4 Przyłącze (-) przewodu masowego lub przewodu spawalniczego 5.2 Symbole Zasilanie włączone Przegrzanie 5.3 Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego Źródło prądu posiada dwa gniazda (zacisk ujemny [-] (4) i zacisk dodatni [+] (5), służące do podłączenia przewodów spawalniczego i masowego. W przypadku spawania MMA, gniazdo, do którego podłączany jest przewód spawalniczy zależy od typu elektrody. Informacje na temat prawidłowej biegunowości elektrod można znaleźć na ich opakowaniu. bh41d1o - 8 -

41 PL Podłączyć przewód masowy do drugiego zacisku spawalniczego na źródle prądu. Przymocować klamrę przewodu masowego do przedmiotu obrabianego, zapewniając dobry kontakt. 5.4 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Źródło prądu spawania wyposażono w termiczny, samoczynny wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała, kiedy temperatura będzie zbyt wysoka, odłączając prąd spawania i włączając żółtą kontrolkę z przodu urządzenia. Kiedy temperatura opadnie, nastąpi automatyczny reset wyłącznika. 5.5 Spawanie MMA Zajarzanie łuku Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza żużel ochronny. Jeśli podczas zajarzania łuku końcówka elektrody zostanie przyłożona do metalu, natychmiast topi się i przywiera do niego, uniemożliwiając kontynuację spawania. Dlatego łuk należy zajarzać w taki sam sposób, jak się zapala zapałkę. Szybko uderzyć elektrodą o metal, po czym unieść ją, aby utworzyć odpowiedniej długości łuk (ok. 2 mm). Jeśli łuk jest zbyt długi, będzie trzaskał i pryskał, aż wreszcie całkowicie zgaśnie. Po zajarzeniu łuku należy przesunąć elektrodę z lewej do prawej. Elektroda powinna znajdować się pod kątem 60 do metalu Manipulowanie elektrodą W spawaniu MMA, końcówka elektrody może poruszać się w jeden z trzech sposobów: elektroda zbliża się do jeziorka metalu wzdłuż osi [1]; aby uzyskać żądaną szerokość jeziorka metalu może być konieczna pewna oscylacja [2]; elektroda porusza się wzdłuż drogi spawania [3]. Operator może wybrać ruch elektrody na podstawie zakończenia spoiny spawalniczej, pozycji spawania, specyfikacji elektrody, prądu spawania, umiejętności spawacza itp. elektroda spoina obrabiany element 1 ruch elektrody 2 oscylacja elektrody (w lewo i w prawo) 3 elektroda przemieszcza się wzdłuż spoiny bh41d1o - 9 -

42 PL Zapobieganie zanieczyszczeniu spoiny materiałem elektrody Jeśli podczas spawania elektroda wejdzie w bezpośredni kontakt (dotknie) z przedmiotem obrabianym, powodując zwarcie, prąd spawania spadnie do minimum, aby przedłużyć trwałość elektrody Rodzaje spoin Spoina czołowa Spoina narożna Spoina zakładkowa Spoina teowa Wybór elektrody Wybór średnicy elektrody zależy od grubości przedmiotu obrabianego, pozycji spawania, rodzaju spoiny, warstwy spawania itp. Dodatkowe informacje można znaleźć w zaleceniach na opakowaniu elektrod. Aby zapewnić dobrą jakość spoiny, elektrody zawsze należy wysuszyć lub przechowywać w suchym miejscu. Pozwoli to zapobiec wtrąceniom wodoru, powstawaniu pęcherzy i zimnych pęknięć. W procesie spawania łuk nie może być zbyt długi; w przeciwnym razie wystąpi niestabilne jarzenie, duże rozpryski, słaba penetracja, podtopienie, pęcherze itp. Jeśli łuk będzie zbyt krótki, spowoduje przywieranie elektrody. 6 KONSERWACJA Regularna konserwacja jest ważna celem zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności. Osłony może zdejmować jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne (osoba upoważniona). OSTROŻNIE! Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji. bh41d1o

43 6.1 Źródło prądu Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu spawania nie są zablokowane zanieczyszczeniami. Częstotliwość i metoda czyszczenia zależą od PL procesu spawania czasu trwania łuku lokalizacji otoczenia Zazwyczaj wystarcza raz w roku przedmuchać źródło prądu suchym sprężonym powietrzem (o zmniejszonym ciśnieniu). W przeciwnym razie zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowodują przegrzanie. 7 USUWANIE USTEREK Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić następujące kontrole i przeglądy. Typ usterki Działanie naprawcze Brak łuku. Sprawdź, czy przełącznik zasilania sieciowego został załączony. Sprawdź, czy wejściowe napięcie sieciowe nie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Żółta dioda LED zaświeci się, jeśli napięcie wejściowe jest niższe lub wyższe od zalecanego poziomu, a maszyna ma normalną temperaturę roboczą. Sprawdź, czy obwód spawania został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu. Sprawdź, czy zadziałał miniaturowy bezpiecznik automatyczny (MCB). W trakcie spawania wystąpiła przerwa w dostawie prądu Sprawdź, czy zadziałały wyłączniki termiczne (co jest sygnalizowane żółtą lampką na przednim panelu). spawania. Sprawdź bezpieczniki zasilania sieciowego. Wyłącznik termiczny często się Sprawdź, czy filtr przeciwpyłowy nie jest zatkany. załącza. Upewnij się, że nie zostały przekroczone dane znamionowe źródła prądu (tj. czy urządzenie nie jest przeciążone). Słaba wydajność spawania. Sprawdź, czy obwód spawania został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu. Sprawdź, czy używane są odpowiednie elektrody. bh41d1o

44 PL 8 ZAMAWIANIE CZ ŚCI ZAMIENNYCH Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB. Arc 145 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i europejską normą EN i EN Obowiązkiem jednostki serwisowej dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w dalszym ciągu odpowiada wymienionym normom. Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji). 9 DEMONTAŻ I UTYLIZACJA Urządzenia spawalnicze składają się głównie ze stali, plastiku i metali nieżelaznych i należy z nimi postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. bh41d1o

45 Schemat bh41e

46 Arc 145 Numer zamówieniowy Ordering no. Denomination Type Welding power source Buddy Arc Spare parts list Buddy Arc 145 Technical documentation is available on the Internet at bh41o

47 Buddy Arc Wyposażenie WYPOSAŻENIE Return cable with clamp m 16 mm 2 Welding cable with electrode holder bh41a

48 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel/Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Africa EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: SOUTH AFRICA ESAB Africa Welding & Cutting Ltd Durbanvill Cape Town Tel: +27 (0) Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page ESAB AB

Caddy A32, A33, A34. Instrukcja obsługi

Caddy A32, A33, A34. Instrukcja obsługi Caddy A32, A33, A34 Instrukcja obsługi 0460 449 182 PL 091109 Valid from program version 1.03 1 WPROWADZENIE.................................................. 3 1.1 Panel sterowania A32......................................................

Bardziej szczegółowo

CoolMini. Instrukcja obsługi AH 0836

CoolMini. Instrukcja obsługi AH 0836 PL CoolMini Instrukcja obsługi 0460 228 001 PL 091023 AH 0836 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx 1 DYREKTYWA...................................................... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO................................................

Bardziej szczegółowo

Origo. Mig 320. Instrukcja obsługi

Origo. Mig 320. Instrukcja obsługi PL Origo Mig 320 Instrukcja obsługi 0463 274 001 PL 20120822 Valid for serial no. 626-xxx-xxxx, 121-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 6 2.1 Wyposażenie... 6 3 DANE TECHNICZNE... 7

Bardziej szczegółowo

COOL 2. Instrukcja obsługi. 0463 348 001 PL 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Instrukcja obsługi. 0463 348 001 PL 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Instrukcja obsługi 0463 348 001 PL 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 7 2.1 Wyposażenie...7 3 DANE TECHNICZNE... 8 4 MONTAŻ... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

TA24 AC/DC. Origot. Instrukcja obs³ugi. 0459 944 082 PL 060802 Valid from program version 1.01

TA24 AC/DC. Origot. Instrukcja obs³ugi. 0459 944 082 PL 060802 Valid from program version 1.01 TA24 AC/DC Origot Instrukcja obs³ugi 0459 944 082 PL 060802 Valid from program version 1.01 1WSTÊP... 3 1.1 Panel sterowania... 3 2SPAWANIETIG... 4 2.1 Ustawienia... 4 2.2 Obja nienie symboli i funkcji...

Bardziej szczegółowo

Origo TM A44. Instrukcja obsługi

Origo TM A44. Instrukcja obsługi Origo TM A44 Instrukcja obsługi 0463 009 082 PL 20111124 Valid from program version 1.14 1 WPROWADZENIE.................................................. 3 1.1 Panel sterowania A44......................................................

Bardziej szczegółowo

Origot TA24 AC/DC. Instrukcja obs³ugi. 0459 944 182 PL 091009 Valid from program version 1.02

Origot TA24 AC/DC. Instrukcja obs³ugi. 0459 944 182 PL 091009 Valid from program version 1.02 Origot TA24 AC/DC Instrukcja obs³ugi 0459 944 182 PL 091009 Valid from program version 1.02 1WSTÊP... 3 1.1 Panel sterowania... 3 2SPAWANIETIG... 4 2.1 Ustawienia... 4 2.2 Obja nienie symboli i funkcji...

Bardziej szczegółowo

Caddy. Tig 1500i, Tig 2200i. Instrukcja obsługi PL Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i, Tig 2200i. Instrukcja obsługi PL Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx Caddy Tig 1500i, Tig 2200i Instrukcja obsługi 0460 443 201 PL 20131001 Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 7 2.1 Wyposażenie...7 2.2

Bardziej szczegółowo

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Instrukcja obsługi 0463 362 001 PL 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxx SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 7 2.1 Opis... 7 2.2 Wyposażenie...7

Bardziej szczegółowo

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx PL Caddy Tig 1500i Tig 2200i Instrukcja obsługi 0460 443 101 PL 20110708 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPIECZEŃSTWO................................................ 4 2 WPROWADZENIE..................................................

Bardziej szczegółowo

Caddy. Tig 2200i AC/DC. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx

Caddy. Tig 2200i AC/DC. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx PL Caddy Tig 2200i AC/DC Instrukcja obsługi 0460 225 101 PL 091104 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx 1 DYREKTYWA...................................................... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO................................................

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

COOL 1. Instrukcja obsługi

COOL 1. Instrukcja obsługi PL COOL 1 Instrukcja obsługi 0462 305 001 PL 20110912 Valid for serial no. 033-xxx-xxxx, 123-xxx-xxxx DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering

Bardziej szczegółowo

Origo A22, A24. Instrukcja obsługi

Origo A22, A24. Instrukcja obsługi PL Origo A22, A24 Instrukcja obsługi 0460 737 082 PL 20111124 Valid from program version 1.05 1 WPROWADZENIE.................................................. 3 1.1 Panel sterowania A22......................................................

Bardziej szczegółowo

Powercut 900. Instrukcja obsługi

Powercut 900. Instrukcja obsługi Powercut 900 Instrukcja obsługi 0449 549 001 PL 20120322 Valid for serial no. 040-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 6 2.1 Wyposażenie... 6 3 DANE TECHNICZNE... 6 4 INSTALACJA... 7

Bardziej szczegółowo

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx PL Caddy Tig 1500i Tig 2200i Instrukcja obsługi 0460 443 101 PL 091022 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx 1 DYREKTYWA...................................................... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO................................................

Bardziej szczegółowo

Caddy TA33, TA34. Instrukcja obsługi

Caddy TA33, TA34. Instrukcja obsługi Caddy TA33, TA34 Instrukcja obsługi 0460 447 082 PL 091127 Valid from program version 1.03 1 WPROWADZENIE.................................................. 3 1.1 Panel sterowania..........................................................

Bardziej szczegółowo

Origo Aristo. Mig 3001i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx

Origo Aristo. Mig 3001i. Instrukcja obsługi. Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx Origo Aristo Mig 3001i Instrukcja obsługi 0460 739 001 PL 100105 Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx 1 DYREKTYWA...................................................... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO................................................

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Origo MA23 MA24. Instrukcja obsługi

Origo MA23 MA24. Instrukcja obsługi Origo MA23 MA24 Instrukcja obsługi 0460 454 282 PL 20120322 Valid from program version 1.26 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Panel sterowania MA23... 3 1.2 Panel sterowania MA24... 4 2 SPAWANIE MIG/MAG... 5 2.1

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Caddy TA34 AC/DC. Instrukcja obsługi

Caddy TA34 AC/DC. Instrukcja obsługi Caddy TA34 AC/DC Instrukcja obsługi 0460 227 082 PL 091123 Valid from program version 1.02 1 WPROWADZENIE.................................................. 3 1.1 Panel sterowania..........................................................

Bardziej szczegółowo

Aristo. Tig 4000i. Instrukcja obsługi PL Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx. 950-xxx-xxxx

Aristo. Tig 4000i. Instrukcja obsługi PL Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx. 950-xxx-xxxx PL Aristo Tig 4000i Instrukcja obsługi 0458 640 301 PL 100907 Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx. 950-xxx-xxxx 1 WSKAZÓWKI...................................................... 3 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

PowerCut 400 PT-39. Instrukcja obsługi

PowerCut 400 PT-39. Instrukcja obsługi PowerCut 400 PT-39 Instrukcja obsługi 0463 277 001 PL 20121125 Valid for serial no. 145-xxx-xxxx - 2 - - 3 - - 4 - 1 BEZPIECZEŃSTWO... 6 2 WPROWADZENIE... 8 2.1 Wyposażenie... 8 3 DANE TECHNICZNE... 8

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251

Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251 PL Origo Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251 Instrukcja obsługi 0463 326 001 PL 20120528 Valid for serial no. 736-xxx-xxxx - 2 - 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 2 WSTĘP... 6 2.1 Wyposażenie... 6 3 DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Caddy. Arc 151i, Arc 201i. Instrukcja obsługi

Caddy. Arc 151i, Arc 201i. Instrukcja obsługi PL Caddy Arc 151i, Arc 201i Instrukcja obsługi 0460 446 001 PL 091020 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx 1 DYREKTYWA...................................................... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO................................................

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Aristo. Mig U4000i. Instrukcja obsługi PL Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx

Aristo. Mig U4000i. Instrukcja obsługi PL Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx PL Aristo Mig U4000i Instrukcja obsługi 0459 419 301 PL 20110706 Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPIECZEŃSTWO................................................ 4 2

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Mig C280 PRO Mig C340 PRO

Mig C280 PRO Mig C340 PRO PL Origo Mig C280 PRO Mig C340 PRO Instrukcja obsługi 0463 271 001 PL 20120905 Valid for serial no. 627-xxx-xxxx, 119-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPIECZEŃSTWO... 4 2 WPROWADZENIE... 6 2.1 Wyposażenie... 6 3 DANE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

PowerCut 700 PT-39. Instrukcja obsługi

PowerCut 700 PT-39. Instrukcja obsługi PowerCut 700 PT-39 Instrukcja obsługi 0463 339 00 PL 20225 Valid for serial no. 45-xxx-xxxx - 2 - - 3 - - 4 - BEZPIECZEŃSTWO... 6 2 WPROWADZENIE... 8 2. Wyposażenie... 8 3 DANE TECHNICZNE... 8 4 MONTAŻ...

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-472 Bruksanvisning för bälteskudde Bruksanvisning for beltepute Instrukcja obsługi siedzisko samochodowe User Instructions for child booster cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spawarka inwertorowa ITAMATI MMA 200 EI. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla prawidłowego użytkowania

Instrukcja obsługi. Spawarka inwertorowa ITAMATI MMA 200 EI. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla prawidłowego użytkowania Instrukcja obsługi Spawarka inwertorowa ITAMATI MMA 200 EI Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla prawidłowego użytkowania prosimy na początku zapoznać się z instrukcją obsługi. - 1 - Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej Installation Instructions for Spotlight 423-328 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Instrukcja obsługi okularów ochronno-korekcyjnych Operating instructions for Safety Glasses with reading

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo