EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE PSYCHOLOGIA DLA MENEDŻERÓW 14 LOGISTYKA MARKETING FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE PSYCHOLOGIA DLA MENEDŻERÓW 14 LOGISTYKA MARKETING FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 32"

Transkrypt

1

2 Tytulowy Plan 2012.qxd :13 Page 1 EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE PSYCHOLOGIA DLA MENEDŻERÓW 14 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI LOGISTYKA 23 MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW 44 46

3 Tytulowy Plan 2012.qxd :14 Page 2 EKONOMIA Michael Burda, Charles Wyplosz MAKROEKONOMIA PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Tłumaczenie: Bogusław Czarny Wydanie III zmienione Podręcznik obejmuje wykład współczesnej makroekonomii, przy czym jest on prowadzony z perspektywy zarówno europejskiej, jak i globalnej. Autorzy umiejętnie zderzyli aspekty teoretyczne z przykładami zaczerpniętymi z gospodarek różnych krajów, aby Czytelnik mógł odnieść się do zdarzeń z jego otoczenia makroekonomicznego. Autorzy ujęli makroekonomię w czterech częściach: wprowadzenie do makroekonomii, makroekonomia w długim okresie, makroekonomia w krótkim okresie, polityka makroekonomiczna w globalnej gospodarce. Zaletami podręcznika są przyjazny układ, ciekawe przykłady, przejrzysty język. Luke M. Froeb, Brian T. McCann EKONOMIA MENEDŻERSKA Tłumaczenie: zespół pod kierunkiem Elżbiety Czarny Opr. kart., format B5, liczba stron 340 Podręcznik obejmuje wiedzę ekonomiczną niezbędną menedżerom w procesach organizacji i zarządzania firmami. Autorzy skupili uwagę na typowych problemach, wobec których stają menedżerowie, i zaproponowali sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem części teorii ekonomicznych oraz dorobku nauk o zarządzaniu. Wskazali: istotę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej; podejmowanie decyzji (w tym inwestycyjnych); ustalanie cen, kosztów i zysków; tworzenie strategii firmy i jej wdrażanie; działalność firm w warunkach niepewności i ryzyka. Publikację uzupełniają liczne przykłady pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach rożnych typów. 2 ekonomii i zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów oraz uczestników programów typu MBA.

4 Tytulowy Plan 2012.qxd :14 Page 3 Okładka w przygotowaniu EKONOMIA Ryszard Bartkowiak EKONOMIA ROZWOJU Wydanie II zmienione We współczesnej gospodarce światowej obok krajów zamożnych wciąż są kraje ubogie. Przyczyny ubóstwa są tak złożone, że przestały wystarczać dotychczasowe podejścia znane w ekonomii i wyodrębniła się samodzielna ekonomia rozwoju. Zajmuje się ona poszukiwaniem sposobów zwalczania ubóstwa. W podręczniku zostały omówione najważniejsze zagadnienia współczesnej ekonomii rozwoju, m.in.: istota działalności gospodarczej, zamożność, rozwój ludności świata, struktura gospodarki światowej, rozwój społeczny, powiązania ekonomii rozwoju, czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym, ścieżki rozwoju gospodarczego, przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego, autonomiczny wzrost gospodarczy, ekonomia szczęścia, zadowolenie z życia, przyszłość gospodarcza świata. kierunków ekonomicznych. Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna EFEKTY DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W KRAJACH NA ŚREDNIM POZIOMIE ROZWOJU Opr. kart., format B5, liczba stron 240 Celem książki jest analiza dotychczasowych działań podjętych z zamiarem ograniczenia skali zjawisk kryzysowych w sferze zarówno finansowej, jak i realnej. Nacisk położono na poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: czy i w jakim zakresie podjęte działania przyniosły zamierzone skutki oraz czy zastosowanie niestandardowych narzędzi nie przyniesie przesuniętych w czasie negatywnych skutków, które znacząco zmodyfikują ostateczny bilans kosztów i korzyści. Autorzy poszczególnych rozdziałów poszukują odpowiedzi na te pytania w obszarze własnej specjalności naukowej, co powinno sprzyjać uzyskaniu ważnych poznawczo rezultatów analizy. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach rożnych typów. 3

5 Tytulowy Plan 2012.qxd :14 Page 4 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Autorzy zaprezentowali w podręczniku przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej. Przedstawili: strukturę współczesnej gospodarki światowej; międzynarodowy handel towarami i usługami; kształtowanie się cen w handlu światowym; zagraniczną i międzynarodową politykę handlową; międzynarodowe przepływy kapitałowe; międzynarodowy transfer zasobów pracy, technologii, wiedzy naukowo- -technicznej i innowacji; konkurencyjność międzynarodową; kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy; bilans płatniczy; kryzysy walutowe i finansowe; międzynarodową integrację gospodarczą i globalizację we współczesnej gospodarce światowej. kierunków ekonomicznych, a także politologii, europeistyki i dziennikarstwa. 4 Redakcja naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Opr. kart., format B5, liczba stron 344 Obecnie w gospodarce globalizacja oraz regionalizacja uzupełniają się. W części dotyczącej globalizacji Autorzy omówili: istotę globalizacji i podmioty gospodarki światowej, korporacje transnarodowe, globalizację rynków towarów i usług, konkurencyjność międzynarodową, innowacyjność, globalne rynki finansowe, globalne powiązania rynków pracy oraz kulturę w warunkach globalizacji. W części dotyczącej regionalizacji przedstawili: istotę regionalizacji i regionalizmu, regionalizm wobec multilateralizmu, procesy integracyjne na różnych kontynentach. ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową.

6 Tytulowy Plan 2012.qxd :15 Page 5 EKONOMIA Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda INTEGRACJA EUROPEJSKA W ŚWIETLE TRAKTATU Z LIZBONY ASPEKTY EKONOMICZNE Opr. kart., format B5, liczba stron 384 Podręcznik obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy pokazali: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w UE; prawo oraz system instytucjonalny UE; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych UE; sposoby finansowania UE; swobody rynku wewnętrznego UE; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową UE. ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa. 5 Redakcja naukowa Maria Sławińska, Hubert Witczak PODSTAWY METODOLOGICZNE PRAC DOKTORSKICH W NAUKACH EKONOMICZNYCH Wydanie II zmienione Obserwowany rozwój studiów doktoranckich (określanych obecnie jako studia trzeciego stopnia) sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą wymagań, jakie musi spełniać rozprawa doktorska, oraz wyjaśnienia, na czym ma polegać oryginalność rozwiązań problemu naukowego. Wychodząc naprzeciw wspomnianemu zapotrzebowaniu, Autorzy przybliżają w książce metodykę pisania prac doktorskich oraz ocenę tych prac, formułowanie problemów i twierdzeń naukowych, metody rozwiązywania problemów naukowych. Książka jest przeznaczona głównie dla doktorantów wydziałów ekonomicznych oraz promotorów rozpraw doktorskich.

7 Tytulowy Plan 2012.qxd :15 Page 6 EKONOMIA Redakcja naukowa Beata Stępień HANDEL ZAGRANICZNY PORADNIK DLA PRAKTYKÓW Wydanie II zmienione (+ płyta CD) Opr. kart., format B5, liczba stron 472 Redakcja naukowa Jan Rymarczyk HANDEL ZAGRANICZNY ORGANIZACJA I TECHNIKA Wydanie V zmienione (+ płyta CD) Opr. kart., format B5, liczba stron 452 Dzięki szczegółowemu opisowi poszczególnych etapów międzynarodowych transakcji handlowych książka stanowi doskonały poradnik dla tych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności handlowej, jak i dla tych, którzy taką działalność rozpoczynają. Autorzy omówili m.in.: typy i treść ofert oraz kontraktów; najczęściej stosowane zwyczaje w handlu międzynarodowym, w tym najnowsze formuły handlowe Incoterms 2010; sposoby zabezpieczenia płatności; organizację transportu; problematykę celną; odpowiedzialności przewoźnika i producenta od różnych rodzajów ryzyka; podatki pośrednie związane z obrotem międzynarodowym; dokumentację występującą w całym przebiegu transakcji handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w podręczniku zmiany zachodzące w handlu zagranicznym powodowane przede wszystkim globalizacją i regionalizmem (m.in. przedstawili nowe wersje międzynarodowych formuł handlowych oraz zmiany w praktyce polskiego handlu zagranicznego związane z członkostwem w Unii Europejskiej). Omówili m.in.: rodzaje pośredników w handlu zagranicznym; narzędzia regulacji i organizację handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie; rozliczenia transakcji i sposoby ich finansowania; cła i procedury celne; transport oraz ubezpieczenia w obrocie gospodarczym z zagranicą; ryzyko i sposoby jego ograniczania; zagadnienia arbitrażu międzynarodowego oraz teorie wymiany międzynarodowej. Książka jest skierowana do pracowników przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się handlem międzynarodowym oraz studentów kierunków ekonomicznych. 6 Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji związanych z handlem międzynarodowym.

8 Tytulowy Plan 2012.qxd :16 Page 7 ZARZĄDZANIE Stanisław Sudoł NAUKI O ZARZĄDZANIU Opr. kart., format B5, liczba stron 168 Autor ceniony autorytet w dziedzinie zarządzania opierając się na swoim bardzo bogatym doświadczeniu pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, pokazał zarządzanie jako dyscyplinę naukową oraz związane z tym problemy i kontrowersje. W książce zostały więc omówione m.in. następujące zagadnienia: powstanie, rozwój i osiągnięcia nauk o zarządzaniu; słabości nauk o zarządzaniu; przedmiot i zakres tych nauk oraz ich subdyscypliny; miejsce tych nauk w klasyfikacji dziedzin oraz dyscyplin naukowych; twierdzenia i teorie nauk o zarządzaniu; badania naukowe w zakresie zarządzania; etyka badacza w naukach o zarządzaniu. Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton DOCHODZĄC DO TAK NEGOCJOWANIE BEZ PODDAWANIA SIĘ Tłumaczenie: Robert A. Rządca Wydanie III zmienione Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali w niej prostą, wszędzie możliwą do zastosowania metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Autorzy proponują sprawdzoną metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony i we wszelkich rodzajach konfliktów bez względu na to, czy obejmują one rodziców i dzieci, sąsiadów, współpracowników, klientów, firmy, dyplomatów. Dzięki opisanej w książce metodzie negocjacji można łatwo nauczyć się, jak skutecznie negocjować z różnymi partnerami. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu, a także osób przygotowujących rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz uczestników studiów doktoranckich. 7 Książka jest przeznaczona dla: studentów psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji; menedżerów, przedsiębiorców; osób chcących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

9 Tytulowy Plan 2012.qxd :16 Page 8 ZARZĄDZANIE Okładka w przygotowaniu Łukasz Sułkowski EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA ZARZĄDZANIA Opr. kart., format B5, liczba stron 376 W książce Autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede wszystkim na: istocie problemów poznawczych we współczesnym zarządzaniu, teoriach i paradygmatach zarządzania, perspektywach poznawczych w zarządzaniu i ich zastosowaniu, nurtach krytycznych w zarządzaniu, metodologicznych rozterkach zarządzania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania, doktorantów na kierunkach ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych. Andrzej Kaleta REALIZACJA STRATEGII Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne. Autor poszukuje najskuteczniejszego sposobu wdrożenia strategii, pozwalającego rozwiązać największe problemy z tym związane. W książce przedstawia więc: istotę współczesnej strategii; realizację strategii w procesie zarządzania strategicznego; realizację strategii w praktyce; propozycje metod skutecznej realizacji strategii. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się kreowaniem i wdrażaniem strategii w organizacjach. 8

10 Tytulowy Plan 2012.qxd :17 Page 9 Okładka w przygotowaniu ZARZĄDZANIE Jan Rymarczyk BIZNES MIĘDZYNARODOWY Opr. twarda, format B5, liczba stron 604 Książka obejmuje wiedzę o zasadniczych formach biznesu międzynarodowego, tj. handlu i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz działalności przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Autor skupił więc uwagę m.in. na: globalizacji i regionalizacji we współczesnym świecie; handlu międzynarodowym; bezpośrednich inwestycjach zagranicznych; roli korporacji transnarodowych; wyborach strategicznych przedsiębiorstw międzynarodowych; łańcuchach dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego; organizacji międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa i jego funkcjach; roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu międzynarodowego. Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska STRATEGIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ MODELE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE Znaczenie wiedzy dla efektywnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami stale rośnie. Sprawia to, że zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania zajmują się identyfikacją strategii zarządzania wiedzą oraz rozpoznawaniem metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w realizacji procesów wiedzy, tj. pozyskiwania, rozwoju, dzielenia się, gromadzenia, wykorzystywania i ochrony wiedzy. Autorki przedstawiły: specyfikę organizacji funkcjonującej w gospodarce opartej na wiedzy; kategorie wiedzy przedsiębiorstwa; zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie; klasyfikację strategii zarządzania wiedzą; strategie zarządzania wiedzą indywidualną i organizacyjną w polskich przedsiębiorstwach. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów zarządzania, ekonomii, socjologii, polityki społecznej. 9

11 Tytulowy Plan 2012.qxd :17 Page 10 ZARZĄDZANIE Piotr Grajewski PROCESOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Opr. kart., format B5, liczba stron 144 Redakcja naukowa Michał Trocki NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W książce Autor, zachęcając przedsiębiorstwa do stosowania procesowego zarządzania organizacją, koncentruje uwagę m.in. na: przesłankach podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem; projektowaniu procesów organizacyjnych; dojrzałości procesowej i cyklu życia organizacji; organizacyjnych aspektach procesowego zarządzania wiedzą; kulturze organizacji procesowej; strukturach wspierających wdrażanie dynamicznych systemów zarządzania. Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona specjalistów z dziedziny procesowego zarządzania organizacją oraz realizatorów przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych w obszarze procesów, a także studentów kierunków ekonomicznych oraz uczestników szkoleń dla menedżerów. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych) przedsięwzięć, czyli projektów. Dlatego właśnie na co dzień mamy do czynienia z projektami w niemal każdej dziedzinie ludzkiej aktywności (m.in. w pracy zawodowej, działalności gospodarczej, nauce, kulturze, sporcie, administracji), co wywołuje zapotrzebowanie na wiedzę, jak zarządzać w warunkach realizacji wielu projektów. Autorzy pokazali najważniejsze pojęcia, problemy i rozwiązania występujące w zarządzaniu projektami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących zarządzania projektami, uczestników szkoleń, a także praktyków gospodarczych oraz konsultantów. 10

12 Tytulowy Plan 2012.qxd :18 Page 11 ZARZĄDZANIE Ewa Sońta-Drączkowska ZARZĄDZANIE WIELOMA PROJEKTAMI Opr. kart., format B5, liczba stron 176 W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej trzeba realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Autorka przedstawiła w książce: koncepcje i kierunki rozwoju zarządzania wieloma projektami, planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem teorii ograniczeń, zarządzanie programami projektów, elementy wspierające zarządzanie wieloma projektami. Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania projektami oraz zarządów przedsiębiorstw. Będzie ona również wartościową pozycją dla studentów zarządzania i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Teresa Bal-Woźniak INNOWACYJNOŚĆ W UJĘCIU PODMIOTOWYM UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE Opr. kart., format B5, liczba stron 268 W książce zostały przedstawione instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności. Autorka skupiła uwagę na relacjach pomiędzy innowacyjnością a rozwojem podmiotów działających w ramach porterowskiego klastra. Pokazała też międzynarodową pozycję Polski według europejskiego rankingu innowacyjności i wieloaspektowy charakter innowacyjności. Ważną część książki stanowi analiza i ocena wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na zachowania innowacyjne podmiotów. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, a także pracowników naukowych wyższych uczelni ekonomicznych i technicznych. 11

13 Tytulowy Plan 2012.qxd :18 Page 12 ZASOBY LUDZKIE Redakcja naukowa Ryszard Rutka, Piotr Wróbel ORGANIZACJA ZACHOWAŃ ZESPOŁOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 264 Marta Juchnowicz ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW SPOSOBY OCENY I MOTYWOWANIE Opr. kart., format B5, liczba stron 184 Jednym z istotnych czynników sukcesu współczesnych organizacji jest efektywna praca zespołowa. Autorzy prezentują zagadnienia organizacji zachowań zespołowych przy wykorzystaniu instrumentów charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu. Przedstawiając zakres, formy i uwarunkowania wpływania organizacji na zachowania jej członków, omawiają m.in.: oczekiwania organizacji wobec jej uczestników; rolę kierowników w kształtowaniu zachowań pracowników; najważniejsze aspekty budowania zespołów pracowniczych; kluczowe aspekty komunikacji; rolę struktury organizacyjnej w stymulowaniu zachowań pracowników; wpływ kultury organizacji na zachowania pracowników. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, socjologii, psychologii, dziennikarstwa, politologii oraz dla praktyków gospodarczych. 12 W podręczniku zostały omówione metody i techniki wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowane na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji wspomagających kreowanie wartości firmy dla interesariuszy. Autorka przedstawiła: zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji; istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie; problemy oceny i pomiaru zaangażowania pracowników; metody oceny zaangażowania organizacyjnego i zaangażowania w pracę; motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie; system motywowania do zaangażowania pracowników. uczelni i kierunków ekonomicznych, a także menedżerów i przedsiębiorców.

14 Tytulowy Plan 2012.qxd :18 Page 13 Okładka w przygotowaniu ZASOBY LUDZKIE Kazimierz Jaremczuk PODMIOTOWOŚĆ PRACOWNIKA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ Opr. twarda, format B5, liczba stron 120 W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji celów organizacji; zmiany zachodzące w tym zakresie w organizacji na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania; istotę i znaczenie pracy zespołowej dla rynkowego powodzenia organizacji; przedsiębiorczość w rozwoju organizacji oraz znaczenie talentu pracownika dla funkcjonowania organizacji. Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny: zarządzania organizacjami, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi. Małgorzata Gajowiak KAPITAŁ SPOŁECZNY PRZYPADEK POLSKI Współcześnie rośnie znaczenie kapitału społecznego jako kategorii wspomagającej wyjaśnienie pozarynkowych zjawisk społecznych wpływających na funkcjonowanie gospodarek. Jego użycie pozwala bowiem na uzupełnienie opisu sfery gospodarowania o wartościowanie pozaekonomiczne oraz uwzględnienie np. kulturowych czy etycznych aspektów życia. Autorka skupiła uwagę na istocie, cechach i funkcjach kapitału społecznego oraz jego źródłach. Pokazała również ustrojowe uwarunkowania kreacji kapitału społecznego oraz rolę tego kapitału w procesie przemian gospodarczych. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii, a także praktyków zarządzania. 13

15 Tytulowy Plan 2012.qxd :19 Page 14 PSYCHOLOGIA DLA MENEDŻERÓW Redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII DLA EKONOMISTÓW Opr. kart., format B5, liczba stron 388 Książka ta jest podręcznikiem akademickim dla nie-psychologów, prezentującym najważniejsze zagadnienia z dziedziny psychologii. Autorzy omówili w nim najistotniejsze aspekty psychicznego funkcjonowania człowieka i obszary jego aktywności w środowisku społecznym. Przedstawili m.in.: emocje i motywacje człowieka; temperament i osobowość; relacje rodzinne i intymne człowieka; psychologiczną analizę pracy i człowieka w pracy; relacje społeczne; stres i radzenie sobie z nim; zaburzenia psychiczne i ich skutki dla relacji społecznych. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa, politologii, psychologii i socjologii. Judith Leary-Joyce PSYCHOLOGIA SUKCESU Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Opr. kart., format B5, liczba stron 388 Każdy chciałby być człowiekiem sukcesu, ale odnosi wrażenie, że to niemożliwe, gdyż sądzi, że takim człowiekiem trzeba się po prostu urodzić. Autorka pokazuje, iż każdy ma predyspozycje do osiągania sukcesów, aby jednak mogły się one ujawnić, musi on uwolnić się od krępujących go więzów. Praktyczne rady zawarte w książce pomagają nauczyć się, jak wykorzystywać psychologię do pokonywania własnych ograniczeń i osiągania korzyści, jak odkryć i stosować tkwiące w nas umiejętności, aby być szczęśliwszym i częściej uzyskiwać od życia to, czego oczekujemy. Książka jest przeznaczona dla osób chcących silniej kontrolować własne życie i gotowych na nowe wyzwania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 14

16 Tytulowy Plan 2012.qxd :19 Page 15 Okładka w przygotowaniu James Borg SIŁA UMYSŁU ZMIEŃ SWOJE MYŚLENIE, ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE Tłumaczenie: Hubert Górski Dla niektórych nie ma nic ważniejszego od myśli zaprzątających ich umysły. Z tej książki można dowiedzieć się: jakie mechanizmy i style myślenia są najpowszechniejsze wśród ludzi; w jaki sposób każdy może opanować dręczące go niepokoje i wątpliwości; co robić, aby zapanować nad stresem i złością; jak zmusić swój umysł do większego wysiłku; jak rozwijać i stymulować swoje pozytywne myślenie; jak osiągać większą pewność siebie w kontaktach z innymi osobami; jak przekształcić swoje przekonania w konkretne pomysły i jak je potem zrealizować. Książka jest przeznaczona dla osób chcących pełniej wykorzystywać swoje możliwości intelektualne, a także dla uczestników szkoleń w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności menedżerskich. Dr Rob Yeung OSOBOWOŚĆ JAK UWOLNIĆ SWOJE UKRYTE SIŁY Tłumaczenie: Hubert Górski Opr. kart., format B5, liczba stron 192 W książce pokazano, jak cechy osobowości mogą kształtować funkcjonowanie każdej osoby w życiu prywatnym i zawodowym. Autor tłumaczy, czym jest osobowość i jak ją określić oraz jak osobowość wpływa na ludzką ciekawość świata, umiejętności przystosowawcze, pozycję w grupie, sumienność w postępowaniu, wrażliwość w relacjach z innymi ludźmi. Na podstawie badań i własnych obserwacji Autor proponuje sposoby modyfikacji osobowości, które mogą pomóc osiągnąć cele i zrealizować ważne dla nas plany. Książka jest przeznaczona dla osób, które chcą odnosić sukcesy w życiu zawodowym i towarzyskim oraz pragną zmieniać własne cechy i są gotowe na nowe wyzwania. PSYCHOLOGIA DLA MENEDŻERÓW 15

17 Tytulowy Plan 2012.qxd :20 Page 16 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Kevan Williams BIZNESPLAN CO TRZEBA WIEDZIEĆ I ZROBIĆ, ABY STWORZYĆ DOSKONAŁY PLAN Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, liczba stron 232 W książce krok po kroku przystępnie opisano proces przygotowania i opracowania biznesplanu. Autor wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące planowania w biznesie; pokazuje techniki szybkiego i zręcznego przygotowania planu bez względu na to, czego on ma dotyczyć; omawia najefektywniejsze sposoby prezentacji planu; przedstawia metody wdrożenia planu i jego realizacji. Książka jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców i menedżerów, a także studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy w szkołach biznesu oraz uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Robbie Steinhouse PODEJMOWANIE DECYZJI CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ROBIĆ I MÓWIĆ, ABY PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE Tłumaczenie: Bogusław Solecki Opr. kart., format A5, liczba stron 176 Nasza aktywność życiowa wiąże się bezpośrednio z naszymi wyborami. Każdego dnia, podejmując decyzje, organizujemy swój czas. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jest bardzo cenna. W książce Autor w przystępny sposób przybliżył psychologiczny aspekt podejmowania decyzji oraz przedstawił ich rodzaje. Wiele uwagi poświęcił opisowi czterofazowego procesu podejmowania decyzji oraz czynnikom skłaniającym do podjęcia określonej decyzji. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zmagających się z codziennym podejmowaniem decyzji. 16

18 Tytulowy Plan 2012.qxd :21 Page 17 Susan Hodgson ROZMOWA KWALIFIKACYJNA BŁYSKOTLIWE ODPOWIEDZI NA PODCHWYTLIWE PYTANIA Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Wydanie II zmienione Opr. kart., format A5, w przygotowaniu SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej często zależy dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzający rekrutację zadają wiele pytań, niektóre z nich bywają podchwytliwe. Aby zrobić dobre wrażenie i nie dać się wyprowadzić z równowagi, trzeba się dobrze przygotować do rozmowy. Ten poradnik zawiera najlepsze z możliwych odpowiedzi na ponad 200 pytań, na które zwykle musi odpowiedzieć osoba starająca się o pracę. Ponadto Autorka uczy, jak zręcznie i błyskotliwie odpowiedzieć na najbardziej nawet zaskakujące pytania. Dzięki temu można nabrać pewności siebie, opanować stres i panikę. Książka jest skierowana do osób starających się o pracę po raz pierwszy, a także tych, które wracają na rynek pracy po przerwie. 17

19 Tytulowy Plan 2012.qxd :22 Page 18 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska, Elżbieta Krajewska-Bińczyk ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW Opr. kart., format B5, liczba stron 292 Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy o zarządzaniu organizacjami. Autorzy pokazali: istotę i funkcje zarządzania oraz szkoły i kierunki w zarządzaniu; środowisko organizacyjne i budowanie ładu organizacyjnego (m.in. otoczenie organizacji, nadzór korporacyjny); organizacje (m.in. cele i rodzaje organizacji, struktury organizacyjne i ich projektowanie, organizacje produkcyjne, tożsamość i kulturę organizacji); role i kompetencje kierownika w organizacji (m.in. procesy kierowania i przewodzenia w organizacji, role inżynierów i ich zadania w organizacji, style kierowania, kompetencje kierownicze); zarządzanie zasobami organizacji (rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi, ludzkimi); kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu. zarządzania i inżynierii w wyższych uczelniach technicznych, rolniczych i ekonomicznych. 18 Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan ZARZĄDZANIE WIEDZĄ We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. Podręcznik zawiera wiedzę dotyczącą umiejętności formułowania problemów i wykorzystania metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Autorzy przedstawili: podstawowe informacje dotyczące zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie; wybrane narzędzia zarządzania wiedzą (logika rozmyta, systemy eksperckie, drążenie danych); konkretne przypadki zastosowań biznesowych. Szczególny nacisk Autorzy położyli na przekazanie praktycznych umiejętności projektowania i efektywnego wykorzystania informatycznych systemów analityki biznesowej do wspierania analiz finansowych, marketingowych i rynkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i podniesienia jego konkurencyjności. zarządzania w wyższych uczelniach rożnych typów.

20 Tytulowy Plan 2012.qxd :22 Page 19 Okładka w przygotowaniu Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI W podręczniku zostało pokazane przedsiębiorstwo jako system produkcyjny oraz zarządzanie takim przedsiębiorstwem. Autorzy omówili: czym jest system produkcyjny, zarządzanie produkcją i działalnością usługową; metody wyboru i projektowania procesów technologicznych; strategie lokalizacji przedsiębiorstwa i czynniki wpływające na wybór lokalizacji; istotę planowania i sterowania produkcją i realizacją usług; zarządzanie zapasami w warunkach popytu niezależnego; analizę, modelowanie i usprawnianie procesów; współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami; komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, rolniczych, ekonomicznych. Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki, Iwona Pisz LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów. uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów uczelni ekonomicznych o specjalności logistyka. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 19

21 Tytulowy Plan 2012.qxd :23 Page 20 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Okładka w przygotowaniu Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE DLA INŻYNIERÓW Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorzy pokazali: istotę strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem; analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego); analizę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; formułowanie i wybór strategii; wdrażanie strategii przedsiębiorstwa i kontroling strategiczny; współczesne koncepcje zarządzania wobec zarządzania strategicznego. Zrozumienie prezentowanych zagadnień ułatwiają zestawy pytań kontrolnych i liczne przykłady. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów (technicznych, rolniczych oraz ekonomicznych). 20 Adam Hamrol, Zofia Zymonik, Piotr Grudowski ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili m.in.: istotę jakości; pomiar i ocenę jakości; środowisko i zasady zarządzania jakością; normalizację; systemy oceny zgodności (bezpieczeństwa produktu); samoocenę organizacji; koszty jakości; metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością; metody kontroli i sterowania procesami; metodyki doskonalenia jakości; system zarządzania środowiskowego; system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; integrację normatywnych systemów zarządzania; projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; kierunki rozwoju zarządzania jakością i bezpieczeństwem. uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

22 Tytulowy Plan 2012.qxd :23 Page 21 Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH (+ płyta CD) Podręcznik obejmuje wiedzę o najczęściej stosowanych przez przedsiębiorstwa systemach wspomagania prac inżynierskich. Autorzy przedstawili m.in.: zasoby i architektury systemów informatycznych; środowiska wytwarzania systemów informatycznych; główne obszary wspomagania prac inżynierskich; wspomaganie projektowania i konstruowania systemów technicznych; wspomaganie wytwarzania w systemach technologicznych; modele wspomagania projektowania materiałowego; komputerowe wspomaganie badań w technice; wspomaganie eksploatacji systemów technicznych; systemy CAD, CAM, CAMD oraz systemy CMMs/EAM. kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w wyższych uczelniach technicznych. 21 Okładka w przygotowaniu Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska, Anna Dyduch RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE Podręcznik obejmuje wykład rachunkowości i finansów dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa; konto jako podstawowe urządzenie księgowe; koszty i ich ujęcie ewidencyjne; ustalanie, rozliczenie i podział wyniku finansowego; różne rodzaje sprawozdań finansowych; ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; krótkoterminowe decyzje finansowe; wartość pieniądza w czasie; rodzaje inwestycji rzeczowych; źródła finansowania działalności przedsiębiorstw; metody szacowania opłacalności inwestycji; system finansowy w gospodarce. uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a także studentów zarządzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

23 Tytulowy Plan 2012.qxd :23 Page 22 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Okładka w przygotowaniu Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W podręczniku zostały pokazane obszary działań doraźnych oraz prewencyjnych istotnie wpływających na kształtowanie, a także jakość środowiska. Autorzy omówili m.in.: gospodarowanie powierzchnią ziemi i rekultywację terenów zdegradowanych; gospodarkę odpadami; ochronę przed hałasem i wibracjami; oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko; ekonomiczne aspekty w ochronie środowiska; zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w wyższych uczelniach różnych typów. Agnieszka Izabela Baruk, Katarzyna Hys, Adam Dzidowski MARKETING DLA INŻYNIERÓW Opr. kart., format B5, liczba stron 296 Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na: partnerskie podejście do podmiotów rynkowych oraz indywidualizowanie cech kierowanej do nich oferty (marketing partnerski); aktywizowanie nabywców finalnych poprzez włączanie ich do procesu przygotowywania oferty rynkowej (prosumpcja); stosowanie marketingowego podejścia do pracowników (marketing personalny); przestrzeganie zasad etyki wobec partnerów i rynkowej edukacji nabywców finalnych. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania oraz słuchaczy szkoleń i podyplomowych studiów menedżerskich. 22

24 Tytulowy Plan 2012.qxd :24 Page 23 LOGISTYKA Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydanie V zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 348 Logistyka zajmuje się przede wszystkim rzeczowymi i informacyjnymi procesami przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami. Autorzy przedstawili m.in.: istotę logistyki i jej rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; logistykę procesów produkcji i procesów dystrybucji; sterowanie zapasami w procesach logistycznych; koszty logistyczne; analizę ekonomiczną procesów logistycznych; tendencje w rozwoju logistyki. kierunków logistycznych uczelni różnego typu, ale zainteresuje także kadrę menedżerską zajmującą się problemami logistyki w przedsiębiorstwach. Redakcja naukowa Halina Brdulak LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI Opr. kart., format B5, liczba stron 248 W coraz szybciej globalizującej się gospodarce światowej znaczenie logistyki stale rośnie, a jednocześnie sama logistyka zmienia się, aby nadążyć za zmianami w gospodarce. Logistyka przyszłości powinna być coraz skuteczniejszym narzędziem wspierającym zarządzanie współczesnymi firmami. Dlatego w książce zostały pokazane obszary, w których wykorzystanie logistyki może być znacznie szersze niż dotychczas. Autorzy omówili m.in. światowe kierunki rozwoju logistyki; rolę portów morskich w infrastrukturze logistycznej; logistykę odzysku; wprowadzanie nowych rozwiązań we współpracy z dostawcami; technologie przetwarzania informacji; zarządzanie logistyczne w projektach ekspedycyjnych. uczelni ekonomicznych i technicznych, a także praktyków. 23

25 Tytulowy Plan 2012.qxd :24 Page 24 LOGISTYKA Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-LOGISTYKA Opr. kart., format B5, liczba stron 260 Do prawidłowego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw nie wystarczają już tradycyjne metody zarządzania logistycznego. W łagodzeniu, a nawet likwidacji barier tradycyjnych struktur organizacyjnych, ograniczeń geograficznych i czasowych w prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga wirtualizacja przedsiębiorstwa, a wraz z nią e-logistyka. Autorzy książki e-logistykę rozumieją jako zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem oraz do wspomagania zarządzania jego otoczeniem biznesowym, szczególnie jego łańcuchami dostaw. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Jest również adresowany do menedżerów, przedsiębiorców i logistyków, którzy muszą poszerzać swoje kompetencje z zakresu e-logistyki. Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk LOGISTYKA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W książce Autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane w kolejnych rozdziałach problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków. 24

26 Tytulowy Plan 2012.qxd :25 Page 25 LOGISTYKA Zdzisław Dudziński PORADNIK ORGANIZATORA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Opr. kart., format B5, liczba stron 340 Poradnik obejmuje wiedzę o organizacyjnych aspektach związanych z gospodarką magazynową. Autor pokazał m.in.: formalne i prawne zasady organizacji gospodarki magazynowej; zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów; dokumentację obrotu magazynowego; gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; obowiązki personelu magazynowego; odpowiedzialność materialną pracowników magazynowych; zasady inwentaryzacji w magazynach. Poradnik uzupełniają wzory umów i dokumentów oraz wykaz przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. Redakcja naukowa Danuta Rucińska POLSKI RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH FUNKCJONOWANIE PRZEMIANY ROZWÓJ Opr. kart., format B5, liczba stron 336 Problemy przemian i rozwoju polskiego rynku usług transportowych skłoniły Autorów książki do zdiagnozowania stanu tego rynku i określenia kierunków i strategii jego rozwoju. W książce Autorzy zwrócili szczególną uwagę na: charakterystykę rynku usług transportowych; rynek usług transportowych jako strukturę ekonomiczną i społeczną; konkurencję na rynku usług transportowych; interwencjonizm państwa na rynku usług transportowych; badania rynku usług transportowych; strategię funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych; polski rynek usług transportu lotniczego, samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego i miejskiego. Poradnik jest przeznaczony dla studentów logistyki; pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się gospodarką materiałową, organizacją sprzedaży i zakupów, logistyką; przedsiębiorców i menedżerów. 25 Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problemami logistyki w polskich przedsiębiorstwach i samorzadach oraz studentów kierunków logistycznych uczelni różnego typu.

27 Tytulowy Plan 2012.qxd :25 Page 26 MARKETING Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Anna Czubała PODSTAWY MARKETINGU Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz pragnień klientów docelowego rynku w sposób przynoszący im satysfakcję, a przedsiębiorstwu dający zysk. W poszczególnych rozdziałach niniejszego podręcznika Autorzy zawarli rozważania dotyczące: funkcji i znaczenia marketingu; kierunków jego rozwoju; preferencji i zachowań zakupowych klientów; podziału rynku na segmenty; instrumentów marketingowego oddziaływania na nabywców; gromadzenia informacji rynkowych oraz planowania i kontrolowania działalności marketingowej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków związanych z marketingiem, zarządzaniem i komunikacją oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Redakcja naukowa Wojciech Wrzosek STRATEGIE MARKETINGOWE Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 280 Problematyka strategii marketingowych i ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzyjnych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji oraz podejmowania decyzji w warunkach istnienia wielu możliwości wyboru, które stwarzają rynek i jego przeobrażenia. Autorzy koncentrują uwagę na najważniejszych nurtach wiedzy o podstawowych strategiach marketingowych oraz sposobach i mechanizmach ich kształtowania. Wszystkie prezentowane w książce strategie wskazują na uniwersalny charakter marketingu jako podstawy działania przedsiębiorstw na rynku. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków związanych z marketingiem, zarządzaniem i komunikacją oraz dla menedżerów i praktyków gospodarczych odpowiedzialnych za działania marketingowe. 26

28 Tytulowy Plan 2012.qxd :26 Page 27 MARKETING Redakcja naukowa Jan W. Wiktor, Paweł Chlipała STRATEGIE MARKETINGOWE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 248 Identyfikacja i ocena strategii marketingu międzynarodowego polskich przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty na rynki zagraniczne to główne zamierzenia Autorów niniejszej książki. Zaproponowali oni wielowymiarowe podejście do badania strategii marketingowych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Opisali m.in. charakter i znaczenie misji w strategiach rozwoju polskich eksporterów; motywy i uwarunkowania internacjonalizacji ich działalności; strategie obecności polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych; sferę instrumentalno-czynnościową marketingu polskich firm na rynkach zagranicznych. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i menedżerów firm. 27 Redakcja naukowa Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili m.in.: istotę i znaczenie badań marketingowych; przygotowanie badania marketingowego; gromadzenie danych pomiarowych i budowę instrumentu pomiarowego; realizację badania marketingowego i prezentację jego wyników; stosowanie statystyki w badaniach marketingowych; wykorzystanie internetowych badań marketingowych w zarządzaniu organizacją; międzynarodowe badania marketingowe. Podręcznik uzupełniają opisy studiów przypadków, co pozwala ugruntować wiedzę i przygotować się do samodzielnego zaprojektowania i realizacji badania marketingowego. zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.

29 Tytulowy Plan 2012.qxd :26 Page 28 MARKETING Redakcja naukowa Bogdan Sojkin KOMERCJALIZACJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 248 We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów (w tym produktów żywnościowych); uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych w przedsiębiorstwie; procesy komercjalizacji produktów żywnościowych w polskich przedsiębiorstwach; zachowania konsumenta wobec innowacji produktowych na rynku żywności; modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych w Polsce. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych badających zachowania konsumentów, a także studentów ekonomii, zarządzania, marketingu. Tomasz Zalega KONSUMPCJA DETERMINANTY, TEORIE, MODELE Opr. kart., format B5, liczba stron 296 Konsumpcja stała się jedną z ważniejszych kategorii nie tylko w ekonomii, ale także w innych dyscyplinach społecznych, szczególnie w socjologii, psychologii czy antropologii. Interdyscyplinarne ujęcie konsumpcji pozwala na zrozumienie preferencji i zachowań gospodarstw domowych podejmujących decyzje konsumpcyjne. Autor, widząc ogromną rolę konsumpcji we współczesnej gospodarce, omawia m.in. potrzeby konsumenta i sposoby ich zaspokajania; cechy gospodarstwa domowego; uwarunkowania konsumpcji; nowe trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów; teorie konsumpcji oraz mierniki pomiaru konsumpcji. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i socjologicznych, psychologii, dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa, prawa i administracji. 28

30 Tytulowy Plan 2012.qxd :27 Page 29 MARKETING Leszek Rudnicki ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU Opr. kart., format B5, liczba stron 188 Redakcja naukowa Leszek Żabiński MARKETING PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 260 Współcześnie konsument bywa nazywany królem systemu ekonomicznego. Od jego zachowań często zależy bowiem rynkowe powodzenie przedsiębiorstw. Wiedza o zachowaniu konsumenta jest jednym z centralnych punktów zainteresowania marketingu. Autor przedstawił w książce prawidłowości występujące w postępowaniu konsumentów w procesie zaspokajania potrzeb. Jednocześnie pokazał rolę czynników psychologicznych, personalno-demograficznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych w kształtowaniu zachowania konsumentów na rynku. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalących kwalifikacje w zakresie marketingu i osób zawodowo zajmujących się działalnością marketingową. 29 W książce Autorzy wyjaśniają rolę współczesnego marketingu w procesach tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert systemowych produktów materialnych oraz usługowych. Analizą zostały objęte cztery grupy produktowe: systemowe produkty usługowe bankowości detalicznej oraz komercyjnych organizacji usług medycznych; systemowe oferty produktowo-usługowe międzynarodowych i krajowych sieciowych firm handlu detalicznego oraz usług taniej gospodarki; systemowe produkty informatyczne organizacji sieciowych działających w konwergentnych sektorach info-telemedialnych; systemowe materialne produkty konsumpcyjne (wybieralnych dóbr trwałego użytku oraz innowacyjnych produktów odzieżowych). Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków związanych z marketingiem i zarządzaniem, a także dla menedżerów i praktyków gospodarczych.

31 Tytulowy Plan 2012.qxd :27 Page 30 SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC Łukasz Wróblewski STRATEGIE MARKETINGOWE W INSTYTUCJACH KULTURY Opr. kart., format A5, liczba stron 236 Specyfika marketingu instytucji kultury i kształtowanie strategii marketingowej na rynku upowszechniania dzieł sztuki są przedmiotem rozważań Autora. W książce Czytelnik znajdzie wprowadzenie do problematyki marketingu kultury, omówienie procesu formułowania i wyboru strategii marketingowej, miejsca instrumentów marketingowych w sferze kultury wysokiej, a także narzędzi marketingowych opartych na relacjach z głównymi uczestnikami rynku i strategii marketingowych stosowanych przez takie instytucje kultury, jak filharmonie. Książka jest adresowana do menedżerów, kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, studentów kierunków ekonomicznych i słuchaczy różnych kursów i szkoleń. Karolina Janiszewska, Jacek Kall STRATEGIA REKLAMOWA Opr. kart., format A5, liczba stron 176 Książka obejmuje zestaw praktycznych porad dotyczących stosowania reklamy do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Autorzy radzą: jak planować kampanię reklamową (kolejne etapy, najważniejsze działania); jak określić adresatów, cele i treści reklamy; w jaki sposób ustalić zakres wykorzystania mediów w kampanii reklamowej i jakie to mają być media; jakimi metodami mierzyć skuteczność reklamy. Książka jest wzbogacona o przykłady pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia i ułatwiające przygotowanie firmowych kampanii reklamowych. Książka jest skierowana do osób, które w firmach zajmują się reklamą (czyli przede wszystkim menedżerów marki czy menedżerów produktu), a także przedsiębiorców, studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy szkoleń dotyczących reklamy i zarządzania. 30

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo