Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny na lata 2008 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/110/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny na lata Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny na lata Brzeg Dolny, styczeń 2008

2 Spis treści Wprowadzenie... 4 Streszczenie... 6 I. ZałoŜenia do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Uwarunkowania strategiczne Uwarunkowania prawne Polityka Społeczna w realizacji Strategii II. Część diagnostyczna Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy PołoŜenie Walory przyrodnicze Społeczność lokalna - sytuacja demograficzna Struktura ludności Struktura wiekowa Poziom wykształcenia ludności Struktura bezrobocia Infrastruktura techniczna Zasoby mieszkaniowe Gospodarka wodno- ściekowa Gospodarka odpadami Sieć gazowa Elektroenergetyka Telekomunikacja Drogi Działalność gospodarcza Rolnictwo Pozarolnicza działalność gospodarcza Rekreacja, sport i turystyka Gospodarka Finansowa Gminy Infrastruktura społeczno-socjalna Edukacja Kultura SłuŜba zdrowia Bezpieczeństwo Niepełnosprawność Bezdomność UzaleŜnienia Pomoc Społeczna Badania ankietowe Konsultacje społeczne Analiza SWOT III. Część programowa Wizja Misja

3 3.3 Cel strategiczny i cele szczegółowe Matryca pozycjonowania funduszy krajowych i zagranicznych IV. Zarządzanie strategią Monitoring i wdraŝanie Aktualizacja strategii Preliminarz Harmonogram Uwagi końcowe Spis tabel i wykresów Opracowanie: OMEGA Europejskie Centrum Doradcze Sp. z o.o. Biuro DGE Bruxelles we Wrocławiu ul. Wita Stwosza 15 a Wrocław Przy współpracy: o Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym o Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym o Fili Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym o Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym o Radnych Gminy 3

4 Wprowadzenie Proces transformacji ustrojowej państwa od 1989 r. wywarł wpływ na wszystkie dziedziny Ŝycia społecznego w Polsce. Nadal, nieprzerwanie trwają zmiany społeczne. Zmiany te w minionych latach miały róŝną dynamikę i obejmowały kolejno róŝne dziedziny Ŝycia, choć w Ŝadnej z nich nie zostały jeszcze ukończone. Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania pomocy społecznej w dobie transformacji w Polsce miało uchwalenie przez Sejm w dniu 29 listopada 1990 roku Ustawy o pomocy społecznej, która weszła w Ŝycie 17 stycznia 1991 roku (poprzednio obowiązywała ustawa z 1923 roku), regulując zarówno zakres, jak i sposób funkcjonowania pomocy społecznej w naszym kraju. Pomoc społeczna jest jednym z elementów polityki społecznej państwa, mającej na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŝliwości i uprawnienia. Pod wpływem przeobraŝeń ekonomiczno społecznych, jakie mają miejsce w Polsce, polityka społeczna ulega przekształcaniu od modelu opiekuńczego, z rozbudowanym bezpieczeństwem socjalnym, do modelu pośredniego, wzmacniającego indywidualnie jednostkę, która moŝe działać dzięki własnej inicjatywie oraz własnymi siłami. Zmiany społeczno - ekonomiczne oraz postęp cywilizacyjny pociągają za sobą bowiem ciągle nowe sytuacje wymagające pomocy socjalnej następuje teŝ weryfikacja potrzeb społecznych wymagających zaspokojenia. Nowa koncepcja pomocy społecznej powinna opierać się na długofalowym planowaniu. W rozwiązywaniu problemów społecznych niezbędne jest to aby skoncentrować się na najwaŝniejszych i najbardziej istotnych problemach społeczności. Jest to długofalowe i strategiczne podejście umoŝliwiające podejmowanie decyzji zarówno w najbliŝszym czasie, jak i w odległej perspektywie. W związku z powyŝszym konieczne jest opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych wskazujących na główne cele do osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej, wskazując jednocześnie na konieczne do podjęcia działania, by te cele osiągnąć. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. Podstawą prawną do opracowania i wdraŝania strategii jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami). Zgodnie z art. 4

5 17. ust 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy: Pkt. 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg Dolny jest jednym z najwaŝniejszych dokumentów strategicznych określającym cele i priorytety polityki społecznej, która będzie prowadzona na terenie gminy w latach Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest zgodna z podstawowymi zasadami Ŝycia społecznego, w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji, samorządności oraz dobra wspólnego. Strategia mówi o tym, co mieszkańcy gminy Brzeg Dolny jako społeczność lokalna, mogą i pragną osiągnąć w perspektywie lat Strategia więc jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w gminie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu. Ma wspierać, wspomagać działania kierowane głównie ku środowiskom, które pozostają na marginesie Ŝycia społecznego, wykluczonym społecznie lub zagroŝonym tym zjawiskiem. Dlatego teŝ do tworzenia i opracowania celów strategicznych włączono społeczność lokalną. Zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców gminy oraz konsultacje społeczne na których uczestniczyli Radni Gminy, Sołtysi, pracownicy urzędu Gminy oraz jednostki im podległe. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana zgodnie z metodologią i strukturą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według metodologii dokument ten musi spełniać kilka podstawowych warunków. Powinien: odpowiadać na konkretne wyzwania i potrzeby gminy na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej, korespondować z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa i kraju, być komplementarny w stosunku do pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu strategicznym i wpisywać się w aktywny model polityki społecznej, zakładać budowanie szerokiego partnerstwa lokalnego. Strategia musi opierać się na partnerskiej współpracy z osobami podlegającymi wykluczeniu. 5

6 Opracowanie gminnej Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem, a nie jednorazowym aktem, więc jest instrumentem umoŝliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliŝszym okresie, jak i w odległej perspektywie. Streszczenie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety, których realizacja pozwoli pomóc tym, którzy nie potrafią rozwiązać swych problemów samodzielnie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup, które znalazły się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, z którą nie potrafią sobie poradzić. Spodziewanym rezultatem działań będzie przywrócenie im moŝliwości pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarcza gminy Brzeg Dolny oraz analiza róŝnych zewnętrznych uwarunkowań pozwoliła na wypracowanie Wizji Gminy: Gmina Brzeg Dolny nowoczesna, europejska gmina, przyjazna ludziom młodym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi, dostępna dla kaŝdego kto chciałby tu mieszkać, pracować, Ŝyć. Po opracowaniu wizji, na jej podstawie określono misję Gminy: Rozwój innowacyjnego podejścia w działaniach administracji samorządowej, partnerów społecznych oraz gospodarczych, zapewniającego poprawę warunków Ŝycia mieszkańców z zachowaniem lokalnej demokracji i ze szczególną troską o osoby wykluczone społecznie. Po określeniu Wizji i Misji został sformułowany cel strategiczny, a następnie cele szczegółowe: Poszukiwanie nowych, efektywniejszych sposobów działania ukierunkowanych na podniesienie standardów Ŝycia i funkcjonowania mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym 6

7 Cele szczegółowe: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz ograniczenie patologii. II. III. IV. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Podniesienie poziomu i jakości usług systemu pomocy społecznej. Rozwój technologiczny gminy poprzez działania zmierzające do utworzenia tzw. społeczeństwa informacyjnego. V. Aktywizacja osób starszych oraz rozwijanie sprawniejszego, lepszego systemu opieki nad osobami starszymi. VI. VII. UmoŜliwienie osobom niepełnosprawnym integracji ze środowiskiem lokalnym oraz udziału w Ŝyciu społecznym. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjny na terenie gminy. Na podstawie celów szczegółowych zostały opracowane kierunki działań, którymi władze lokalne, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, powinni się kierować w latach Strategia równieŝ zakłada szerokie korzystanie z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych realizowanych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. 7

8 I. ZałoŜenia do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 1.1. Uwarunkowania strategiczne Dokumenty Unii Europejskiej Strategia Lizbońska. Przyjęta w marcu 2000 r. jest obecnie najwaŝniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Głównym celem dokumentu jest uczynienie z Unii wiodącej gospodarki świata w perspektywie do 2010 roku. Przyjęcie tego programu było wyrazem uświadomienia sobie konieczności zasadniczej reformy systemu społecznogospodarczego Europy. Strategia skupia się na czterech kwestiach: innowacyjności, liberalizacji, przedsiębiorczości oraz spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Podstawowym przesłaniem strategii są następujące priorytety: Stworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości; Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia ; Poprawa jakości zatrudnienia; Mobilność pracowników otwarcie europejskich rynków pracy; Inwestowanie w zasoby ludzkie; Zabezpieczenia społeczne i promowanie integracji społecznej. W zakresie promowania integracji społecznej strategia lizbońska szczególnie zwraca uwagę na kwestię postępującej marginalizacji społecznej. W opinii Rady Europejskiej społeczeństwo informacyjne stwarza ogromny potencjał, który moŝe być pomocny w ograniczeniu marginalizacji społecznej, zarówno poprzez stworzenie warunków ekonomicznych jak i poprzez tworzenie nowych moŝliwości uczestnictwa w rozwoju gospodarczym. Dokumenty krajowe - programowe Opracowując strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy, naleŝy pamiętać, Ŝe nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą dotyczyły jej mieszkańców. Analiza dokumentów programowych powstających na poziomie kraju, województwa czy powiatu pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym w taki sposób, by nie powielać pewnych działań, ale wpisywać się własnymi propozycjami programowymi w juŝ funkcjonującą rzeczywistość formalną. 8

9 Narodowy Plan Rozwoju Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych NPR na lata jest kompleksowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Przygotowanie i realizacja NPR ma spowodować skuteczne włączenie Polski w kształtowanie Unii Europejskiej, której jednym z konstytucyjnych fundamentów jest zasada spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obecność Polski w UE stwarza ogromną szansę na zmniejszenie dystansu do najwyŝej rozwiniętych społeczeństw. Narodowy Plan Rozwoju na lata formułuje trzy cele strategiczne: 1. Utrzymanie kraju na ścieŝce wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. 2. Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia. 3. Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Narodowa Strategia Integracji Społecznej Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim z priorytetów określonych w Narodowej Strategii Integracji Społecznej, przyjętej w 2004 roku. Priorytety NSIS stworzone zostały z perspektywą ich realizacji do 2010 r. W zakresie realizacji prawa do edukacji są następujące priorytety: Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym; Poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim; Upowszechnienie kształcenia na poziomie wyŝszym i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy; Rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci; Upowszechnienie kształcenia ustawicznego. W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego: Radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie nieakceptowany i wymaga podjęcia zdecydowanych działań; Ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowego, tak aby róŝnice te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w kraju UE. Bezrobocie jest jedną z form wykluczenia społecznego silnie powiązaną z innymi jego przejawami, np. ubóstwem, w warunkach niskiej skuteczności systemu zabezpieczenia socjalnego dla osób bezrobotnych i ich rodzin. Dlatego teŝ w NSIS cztery z dwudziestu priorytetów odnoszą się do sfery działań dotyczących realizacji prawa do pracy: Ograniczenie bezrobocia długookresowego; Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieŝy; Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych; 9

10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Zwiększenie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy. W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia: WydłuŜenie przeciętnego trwania Ŝycia w sprawności; Upowszechnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego. W zakresie realizacji innych praw społecznych: Zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagroŝonych bezdomnością; Zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych; Rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługami; Zwiększenie zaangaŝowania obywateli w działalność społeczną; Realizacja NSIS przez samorządy terytorialne; Zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa. Narodowa Strategia Ram Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności ) Na podstawie wytycznych Unii Europejskiej określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polska opracowała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia stanowią podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata określa działania o charakterze rozwojowym, jakie rząd polski zamierza podjąć w latach w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. NSRO słuŝą jednocześnie zapewnieniu skutecznej pomocy na rzecz regionów i grup społecznie zmarginalizowanych oraz pomocy w restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych. Cel strategiczny NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co oznacza, Ŝe wszystkie programy, 10

11 działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w róŝnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO dla Polski są m.in.: 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Dokumenty wdraŝane w ramach NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO) współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Krajowy Plan Działania na Rzecz Integracji Społecznej Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata stanowi część Krajowego Raportu na temat Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej. Według Krajowego Planu niezbędne są działania, które skierowane będą przede wszystkim na wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny z większością społeczeństwa udział w Ŝyciu rodzinnym, społecznym i zawodowym. 11

12 Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej obejmuje trzy priorytety: 1. Priorytet 1 Wsparcie Rodzin z dziećmi Działania 1: Rozwój Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinom Działanie 2: Rozwój Systemu Wspierania Dochodu Działanie 3: Ułatwienie Pracownikom Godzenia Pracy z Obowiązkami Rodzicielskimi 2. Priorytet 2 - Integracja poprzez aktywizację Działanie 1: Reforma Narzędzi i Instrumentów na Rzecz Aktywnej Integracji Działanie 2: Rozwój Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Działanie 3: Rozwój Instytucji Ekonomii Społecznej 3. Priorytet 3 - Mobilizacja i partnerstwo Działanie 1: Programowanie Polityki Integracji Społecznej Działanie 2: Integracja i Rozwój SłuŜb Społecznych Dokumenty województwa dolnośląskiego Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej. Stanowi ona integralną część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie działania naleŝałoby podjąć, by mieszkańcy województwa mogli w sposób jak najpełniejszy zaspokoić swe potrzeby i realizować własne scenariusze Ŝyciowe. Struktura priorytetów i działań strategicznych w zakresie polityki społecznej podejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego obejmuje: 1.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: Aktywizację osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Redukowanie zjawiska ubóstwa, Wsparcie osób niepełnosprawnych, pozbawionych moŝliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, Wsparcie dzieci i młodzieŝy dotkniętej sieroctwem, Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, powodowanej uzaleŝnieniem, Przeciwdziałanie bezdomności. 2. Integrację społeczną środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia: Integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 12

13 Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną, Aktywizację społeczną osób starszych, Wyrównanie szans kobiet i męŝczyzn. 3. Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego: Wsparcie lokalnych inicjatyw opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa, Aktywizację społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich, Umacnianie i rozwój współpracy i administracji publicznej z organizacjami sektora pozarządowego, Kreowanie opinii społecznej, eliminującej negatywne stereotypy w odniesieniu do osób dotkniętych marginalizacją społeczną. 4. Podnoszenie jakości usług społecznych: Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadr kierowniczych jednostek pomocy społecznej, Współpracę z partnerami zagranicznymi i opracowanie nowych oraz wspólnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej, Promowanie innowacyjnych metod i technik rozwiązywania problemów z zakresu polityki społecznej, Doskonalenie współpracy z administracją rządową oraz samorządową wszystkich szczebli. Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej słuŝyć powinna harmonijnemu rozwojowi województwa. W związku z tym jej załoŝenia stanowić mogą pomoc w wytyczaniu strategicznych kierunków działania jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych niŝszego szczebla. Strategia Rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 Strategia rozwoju województwa jest najwaŝniejszym dokumentem strategicznym, który określa cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie całego regionu Dolnego Śląska. Celem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego infrastrukturalnego, ma on równieŝ być narzędziem słuŝącym do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska. 13

14 Misja regionu: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dolny Śląsk to region, który łączy Polskę z Europą Wizja regionu Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym Cel nadrzędny brzmi: Podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa Cele: konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównowaŝonego rozwoju 1. Cel gospodarczy - Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska 2. Cel przestrzenny - Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu 3. Cel Społeczny - Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat Dokument powiatu wołowskiego Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołowskiego Tworząc strategię rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wołowskim, przyjęto horyzont czasowy obejmujący lata W dokumencie uwzględniono bieŝącą kondycję i potencjał rozwojowy obszaru pomocy społecznej oraz dokonano prognozy rozwoju w oparciu o wykorzystanie szans i zagroŝeń. Do najwaŝniejszych celów strategicznych powiatu wołowskiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych naleŝą: 1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnego Ŝycia od urodzenia do wieku starszego. Cel realizowany będzie przez: Stworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym, pozbawionego barier, co poprawić jakość funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, Pobudzenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich zaradności osobistej, Wspieranie rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności, a w szczególności rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. UmoŜliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sportu, kultury, turystyki i rekreacji poprzez organizowanie róŝnego rodzaju spotkań integracyjnych, wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych, imprez plenerowych, konkursów, itp. 14

15 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie interesującego zatrudnienia poprzez: rozszerzenie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowanie szkoleń, modernizację rynku pracy, walkę z dyskryminacją związaną z dostępem do zatrudnienia, itp. 2. Podnoszenie jakości Ŝycia rodziny i jej bezpieczeństwa socjalnego. Podejmowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie jej prawidłowego funkcjonowania. Pomoc w integracji ze środowiskiem określonym grupom społecznym pozwoli im: nawiązać prawidłowe relacje społeczne, wniknąć w strukturę społeczności lokalnej, prawidłowo pełnić role członków tej społeczności, itp. Podniesienie roli człowieka starszego, a w konsekwencji podwyŝszenie wartości końcowego okresu Ŝycia poprzez zapobieganie izolacji społecznej oraz tworzenie optymalnych warunków Ŝycia dla ludzi starszych. Zapewnienie rodzinie, dziecku i młodzieŝy profesjonalnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego poprzez stworzenie jednostki udzielającej specjalistycznego poradnictwa. 3. Oddziaływanie na aktywizację zawodową bezrobotnych oraz łagodzenie skutków bezrobocia. Dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez wprowadzenie do edukacji wszystkich szkół ponadpodstawowych zagadnień dotyczących Ŝycia gospodarczego oraz aktywnego wchodzenia na rynek pracy. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej, Likwidowanie negatywnych cech w strukturze bezrobocia poprzez tworzenie i realizację programów aktywizacji i zatrudnienia subsydiowanego ze środków Funduszu Pracy i środków unijnych. W strategii ujęte zostały ogólne programy działań zmierzające do rozwiązania problemów społecznych w określonej dziedzinie. Wyznacza ona kierunek działań, jakie naleŝy podjąć w sferze oddziaływania na społeczeństwo, rodziny, jednostki, jak i w sferze reformowania sposobów funkcjonowania instytucji, tak by nie konkurowały one ze społeczeństwem. Kolejne, szczegółowe dokumenty będą opracowywane w miarę pojawiających się potrzeb. 15

16 Dokument Gminy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeg Dolny Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeg Dolny został przygotowany w dwóch przedziałach czasowych, pierwszy bliski okres planowania to lata , drugi horyzont planowania to lata Etapy odpowiadają horyzontowi planowania w Unii Europejskiej. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach , obejmuje trzy obszary: I. Obszar: Infrastruktury Ochrony Środowiska II. III. 1. Kanalizacja sanitarna miasta Brzeg Dolny obręb Fabryczne 2. Kanalizacja sanitarna miasta Brzeg Dolny obręb Warzyń 3. Rozbudowa sieci wodociągowej z dostosowaniem do potrzeb rozwoju gminy 4. Modernizacja ujęć wody dla miasta Brzeg Dolny 5. Odnowa terenów wiejskich gmin Brzeg Dolny Obszar: Infrastruktury Komunikacyjnej 1. Budowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Brzeg Dolny 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Godzięcin 3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodzanów 4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pogolewo Wielkie 5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pysząca 6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości śerkówek 7. Modernizacja dróg miejskich w Brzegu Dolnym Osiedle Fabryczne 8. Modernizacja dróg miejskich w Brzegu Dolnym osiedle Warzyń (Etap II) 9. Kompleksowa infrastruktura turystyki rowerowej Obszar: Sfera Społeczna i bezpieczeństwo 1. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Brzegu Dolnym 2. Rozbudowa Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym 3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych - mur oporowy w miejscowości Brzeg Dolny (prawy Brzeg Odry) 4. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym 5. Przebudowa Gimnazjum Publicznego nr 1 w Brzegu Dolnym 6. Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowości Grodzanów, Pogolewo Małe, Godzięcin 7. Budowa mieszkań socjalnych (Etap II) 16

17 1.2 Uwarunkowania prawne Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym są następujące przepisy prawne: Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej; 4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej ma słuŝyć poprawie bezpieczeństwa socjalnego obywateli i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, gwarantując jednocześnie stabilne podstawy funkcjonowania zabezpieczenia społecznego. W świetle ustawy instytucje pomocy społecznej udzielają pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1. ubóstwa 2. sieroctwa 3. bezdomności 4. bezrobocia 5. niepełnosprawności 6. długotrwałej lub cięŝkiej choroby 7. przemocy w rodzinie 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 10. braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŝy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 12. trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego 13. alkoholizmu lub narkomanii 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 15. klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej 17

18 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 roku Nr 123 poz. 776 z pózn. zmianami; ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz z pózn. zmianami; ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 1997 roku Nr 75 poz. 468 z późniejszymi zmianami; ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2003 roku Nr 122p oz późniejszymi zmianami; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami; ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 roku Nr 228 poz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z późniejszym i zmianami. ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 roku o finansowym wsparciu tworzenia w latach lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Dz. U. z 2004 roku Nr 145 poz. 1533; 1.3 Polityka Społeczna w realizacji Strategii. Realizacja strategii będzie opierać się na zasadach i wartościach, wynikające z zasad polityki społecznej, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg Dolny. Zasada pomocniczości przyjęcie pewnego porządku działań przez sektor publiczny, w którym instytucje społeczne w miarę swoich moŝliwości będą koncentrowały się na zadaniach, których nie da się przekazać innym podmiotom. Gdy samodzielnie obywatele nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny, następnie od społeczności lokalnej, a na koniec od Państwa. Państwo pojawia się dopiero wtedy, gdy działania na niŝszych szczeblach okazały się niewystarczające. 18

19 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Zasada efektów odłoŝonych w czasie pewne działania będą procentować dopiero w przyszłości, np. zmiana nauczania przynosi efekt, kiedy nowe pokolenie, inaczej wykształcone, zastępuje poprzedników. Zapowiedź zmian organizacyjnych czy prawnych z reguły powoduje wzrost oczekiwań. Zasada szerokiego zasięgu skutków Gmina w miarę swoich moŝliwości przy wyborze konkretnych kierunków działań będzie podejmowała takie decyzje, które poprzez łańcuch przyczynowo skutkowy będą odnosiły pozytywne skutki równieŝ w innych obszarach. Zasada akceptacji społecznej Działania podejmowane przez władze gminy powinny być pozytywnie odbierane przez społeczności lokalną. Podejmowaniu działań przez gminę powinna towarzyszyć: jawność poczynań, wyjaśnienie działań, zaangaŝowanie jak największej liczby osób i instytucji, wskazywanie i podkreślanie pierwszych sukcesów i wspólnego ich świętowania. Zasada kontroli społecznej KaŜda społeczność lokalna rozwija własny system ocen, nakazów i zakazów, a takŝe uznania. WdraŜana strategia będzie na bieŝąco raportowana oraz wykazywane będą jej pozytywne skutki tak, by społeczność lokalna mogła oceniać jej poprawność i przydatność. Zasada zaangaŝowania społecznego polega na włączeniu w lokalne Ŝycie społeczne jak największej grupy mieszkańców, do pracy nad poszczególnymi działaniami zapraszane będą szerokie kręgi społeczne m.in., rodzice, grupy wsparcia, wolontariusze. Zasada kompleksowości i sprzęŝenia zwrotnego planowane kierunki działań powinny być realizowane w taki sposób, by zmiany dokonane w jednym obszarze Ŝycia zawsze powodowały zmiany pozytywne w innych jego dziedzinach. Zasada pozornego altruizmu polega na pomocy osobom wykluczonym w interesie osób niewykluczonych. Planując działania społeczne, naleŝy argumentować je dobrem powszechnym dla ogółu społecznego. Pomagając ludziom starszym i niepełnosprawnym trzeba mieć na uwadze resztę mieszkańców gminy. Potrzeby ogółu są równie waŝne i nie moŝna lekcewaŝyć Ŝadnej ze stron. 19

20 II. Część diagnostyczna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2.1 Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy PołoŜenie Gmina Brzeg Dolny połoŝona jest w województwie dolnośląskim w odległości 31 km na północny zachód od miasta Wrocławia. Gmina leŝy na prawym brzegu Odry i jest jedną z trzech gmin, obok gminy Wołów i gminy Wińsko, naleŝącą do powiatu wołowskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 94 km 2, co stanowi około 14 % ogólnej powierzchni powiatu. Z danych z Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym wynika, Ŝe według faktycznego miejsca zamieszkania w 2007 roku obszar gminy zamieszkiwało osób. Gmina od północy graniczy z Gminą Wołów, od wschodu z naleŝącą do powiatu trzebnickiego gminą Oborniki Śląskie, natomiast od strony południowej z gminami Miękina i Środa Śląska, leŝącymi w powiecie średzkim. Gmina Brzeg Dolny jest trzecią gminą, tworzącą powiat wołowski pod względem zajmowanej powierzchni, drugą zaś jeśli chodzi o liczbę ludności. Teren gminy charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem ludności, jeden km 2 zamieszkują 172 osoby. W pozostałych dwóch gminach gęstość zaludnienia jest stosunkowo mniejsza, w gminie Wołów na km 2 68 mieszkańców, w gminie Wińsko na km 2 34 osób. Rys. PołoŜenie gminy Brzeg Dolny. 20

21 Rysunek 1. Powiat wołowski na tle województwa dolnośląskiego i kraju Tabela 1. Gmina Brzeg Dolny na tle powiatu wołowskiego powierzchnia, ludność. Nazwa gminy Powierzchnia w km 2 Ludność ogółem Ludność na 1 km 2 Gmina Wołów Gmina Brzeg Dolny Gmina Wińsko Źródło: GUS, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. w przeliczeniu na podział terytorialny obowiązujący od r. 21

22 Gmina podzielona jest na 13 sołectw: Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca, Radecz, Stary Dwór, Wały, śerków, śerkówek Walory przyrodnicze Obszar Gminy Brzeg Dolny leŝy w obrębie dwóch regionów Niziny Śląskiej, są to: Pradolina Wrocławska, która połoŝona jest równoleŝnikowo wzdłuŝ rzeki Odry w południowej części gminy oraz pasa Wysoczyzny Rościsławickiej obejmującego środkową i północno zachodnią część gminy i oddzielającego pradolinę Odry od leŝących na północnym wschodzie Wzgórz Trzebnickich. Gminny krajobraz moŝna scharakteryzować jako rolniczo leśny, poniewaŝ lasy zajmują około 34% powierzchni gminy, przy czym miasto Brzeg Dolny ma charakter przemysłowy. Miasto stanowi przedłuŝenie obszaru wrocławskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej. Na obszarze gminy występują dwa główne typy gleb. Szeroką dolinę Odry oraz doliny jej dopływów pokrywają mady rzeczne oraz płaty gleb mułowych. Na północ i północny-wschód od doliny Odry leŝą na przemian gleby bielicowe, gleby płowe i brunatne właściwe. Te ostatnie leŝą na obszarze Wzgórz Trzebnickich. W przewaŝającej większości na powierzchni gminy występują gleby strefowe. Są to gleby brunatne, płowe, rdzawe i bielicowe (łącznie ok. 75% powierzchni gminy) oraz gleby śródstrefowe - mady, czarne ziemie, gleby torfowe i murszowe. Gleby pseudobielicowe i brunatne połoŝone są przewaŝnie na terenach wyŝej połoŝonych i uŝytkowane są jako grunty orne. Część tych gleb uŝytkowana jest jako uŝytki zielone (pastwiska typu grądowego). Występują one na północ i północny - wschód od doliny Odry. Na terenie gminy Brzeg Dolny znajduje się 5 parków. Cztery znajdują się we wsiach: Godzięcin, Grodzanów, Pogalewo Małe, śerków oraz park miejski w Brzegu Dolnym. Parki w Godzięcinie, Pogalewie Małym i śerkowie zostały wpisane do rejestrów zabytków. Park miejski, który znajduje się w samym centrum miasta zajmuje powierzchnię 67 ha. Ponadto na terenie gminy, na granicy z Obornikami Śląskimi jest usytuowany rezerwat Jodłowiec, zajmuje on powierzchnię 1,9 ha i chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. 22

23 2.2. Społeczność lokalna - sytuacja demograficzna Struktura ludności W ciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie gminy Brzeg Dolny, ogółem nie ulega radykalnym zmianom. W latach widoczny był trend spadkowy liczby mieszkańców. W 2007 roku liczba mieszkańców wzrosła w stosunku do 2006 roku o 7,7% i ogółem wynosiła Dało się równieŝ zauwaŝyć, iŝ pod względem demograficznym przewaŝają kobiety, których liczba w 2007 roku wynosiła Tabela 2. Struktura demograficzna w gminie Brzeg Dolny (według faktycznego miejsca zamieszkania) * Ogółem Kobiety MęŜczyźni Źródło: GUS, *2007 rok dane z Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym Wykres 1. Mieszkańcy gminy Brzeg Dolny według płci Mężczyźni Kobiety Źródło: GUS Na tle powiatu wołowskiego gmina Brzeg Dolny jest drugą gminą zaraz po gminie Wołów, pod względem liczby mieszkańców. Według stanu na 2006 r. w gminie mieszkało mieszkańców, co stanowi około 34 % ludności powiatu wołowskiego. W 2007 roku gmina Brzeg Dolny liczyła mieszkańców. 23

24 Tabela 3. Ludność gminy Brzeg Dolny na tle powiatu wołowskiego, na przestrzeni lat (według faktycznego miejsca zamieszkania) Powiat wołowski Gmina Brzeg Dolny Gmina Wołów Gmina Wińsko Źródło: GUS Liczba mieszkańców gminy Brzeg Dolny w latach utrzymywała lekką tendencję spadkową. W duŝej mierze był to wynik ujemnego przyrostu naturalnego, który utrzymywał się przez lata , dopiero w 2006 roku przyrost naturalny na terenie gminy był dodatni. RównieŜ waŝnym miernikiem przebiegu procesu demograficznego jest migracja mieszkańców, która w 2005 roku była ujemna i wynosiła 61. Wykres 2. Ruch naturalny ludności gminy Brzeg Dolny na przestrzeni lat Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Saldo migracji wewnętrznej Źródło: GUS W latach w gminie Brzeg Dolny z roku na rok rodziło się coraz więcej dzieci, w 2004 liczba urodzeń wynosiła 142, natomiast w 2006 odnotowano jeszcze większą liczbę urodzeń 170. Liczba zgonów w gminie w latach lata przewyŝszała liczbę urodzeń, dopiero w 2006 roku liczba urodzeń była wyŝsza niŝ liczba zgonów. 24

25 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt znacznego zmniejszenia się przyrostu naturalnego w większości gmin stanowiących powiat wołowski w ciągu ostatniego roku. RównieŜ w gminach Wołów, Wińsko odnotowuje się ujemne saldo przyrostu naturalnego. Mieszkańcy powiatu wołowskiego weszli w fazę starzenia się populacji, w związku z czym zmniejszeniu będzie ulegać liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym na rzecz ludności w wieku poprodukcyjnym. Wykres 3. Ruch naturalny w gminach powiatu wołowskiego 2006 roku Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Źródło: GUS Powiat Wołowski Gmina Brzeg Dolny Gmina Wołów Gmina Wińsko Ruch naturalny w gminach powiatu wołowskiego jest zróŝnicowany, dominującą tendencją w gminie Wołów i Wińsko jest ujemny przyrost naturalny. Jedynie w gminie Brzeg Dolny w 2006 roku był on dodatni. Biorąc pod uwagę niski przyrost naturalny na terenie powiatu wołowskiego, warto przyjrzeć się prognozom struktury wieku ludności na lata Według prognozy liczba ludności powiatu wołowskiego z roku na rok będzie malała. Wykres 4. Prognoza demograficzna ludności w powiecie wołowskim , , , , Powiat wołowski Źródło: Prognoza Ludności, GUS 25

26 Struktura wiekowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Przyglądając się danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym struktury wieku ludności gminy Brzeg Dolny, moŝemy zauwaŝyć znaczącą liczbę osób w wieku produkcyjnym. Z porównań danych w tym zakresie wynika, iŝ zmniejszyła się liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej). W roku 2006 była ona niŝsza od zanotowanej w 2002 r. o 311 osób. Zmiany w liczebności ludności w wieku przedprodukcyjnym spowodowane są przede wszystkim zmniejszającą się liczbą urodzeń i malejącym przyrostem naturalnym. Analizując kategorię ludności w wieku produkcyjnym (kobiety: lat, męŝczyźni: lat), stanowiącej w 2002 r. 68,6 % ogółu ludności gminy Brzeg Dolny widzimy, Ŝe w roku 2006 liczebność kategorii osób w tym wieku zwiększyła się do poziomu 69,9%. Jednocześnie nastąpił wzrost liczebności ludności w wieku poprodukcyjnym w 2002 r. i wynosił 14,8%. W roku 2006 liczba tej kategorii uległa nieznacznemu zwiększeniu i wynosiła 15,3% ogółu mieszkańców gminy Brzeg Dolny. Biorąc pod uwagę powyŝsze tendencje, tzn. malejącą liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, niski przyrost naturalny, zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, powodujący wzrost jej liczebności, moŝemy powiedzieć, iŝ społeczeństwo w gminie Brzeg Dolny staje się społeczeństwem starzejącym się. W związku z powyŝszym w niedalekiej przyszłości konieczne stanie się zwrócenie większej uwagi przez instytucje publiczne na problematykę osób starszych. Wykres 5. Struktura ludności w wieku, przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym w gminie Brzeg Dolny w latach wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: GUS 26

27 Tabela 4. Ludność wg grup, wieku i płci na terenie gminy Brzeg Dolny, 2007 r. Wiek Ogółem Gmina Miasto Kobiety MęŜczyźni Gmina Miasto Gmina Miasto i powyŝej Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym Analizując dane z Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym widzimy, iŝ w roku 2007 największą liczbą mieszkańców stanowiła ludność w wieku produkcyjnym. Z powyŝszych danych wynika równieŝ, Ŝe w strukturze wiekowej, w przedziałach od 0 do 19, 25-29, lat na terenie gminy Brzeg Dolny przewaŝają męŝczyźni. Dopiero w grupach wiekowych od 20-24, 30-34, i więcej lat przewaŝają kobiety. Na terenie gminy tak jak i na terenie całego kraju, kobiety Ŝyją dłuŝej niŝ męŝczyźni Poziom wykształcenia ludności W poniŝszej tabeli przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Brzeg Dolny w roku Według danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002, moŝemy stwierdzić, iŝ wykształceniem policealnym, średnim ogólnokształcącym i zawodowym lub wyŝszym legitymowało się 42% mieszkańców gminy Brzeg Dolny, w tym 8% z nich posiadało wykształcenie wyŝsze, 4% policealne, zaś 30% wykształcenie średnie ogólnokształcące i zawodowe - razem. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 25% mieszkańców gminy, podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia 33%. Analizując dane ludności gminy widzimy pozytywne zjawisko - 42% 27

28 ludności legitymuje się wykształceniem średnim, policealnym i wyŝszym, 58 % posiada wykształcenie zawodowe, podstawowe lub pozostaje bez wykształcenia. Tabela 5. Poziom wykształcenia ludności gminy Brzeg Dolny według płci. Wykształcenie ludności Ogółem MęŜczyźni Kobiety WyŜsze Policealne Średnie ogólnokształcące Średnie zawodowe Zasadnicze zawodowe Podstawowe ukończone Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia Źródło: Narodowy Spis Powszechny, GUS,2002. Płeć jest czynnikiem róŝnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia. W gminie Brzeg Dolny więcej kobiet niŝ męŝczyzn kończy studia wyŝsze, takŝe więcej kobiet niŝ męŝczyzn kończy szkoły policealne. Wykształceniem średnim ogólnokształcącym legitymuje się 650 kobiet oraz 323 męŝczyzn. Natomiast wykształceniem średnim zawodowym małą róŝnicą kobiety przewyŝszają męŝczyzn (1578 w stosunku do 1561). Znacznie większa liczba męŝczyzn niŝ kobiet posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (męŝczyźni 2213, kobiety 1283). Wykres 6. Poziom wykształcenia ludności gminy Brzeg Dolny. 3% 8% 30% 4% 7% 23% 25% Wyższ Średnie ogólnokształcące Zasdnicze zawodowe Podstwowe nieukończone i bez wykształcenia Policealne Średnie zawodowe Podstawowe Źródło: Narodowy Spis Powszechny, GUS, 2002 r. 28

29 Wykres 7. Poziom wykształcenia ludności gminy Brzeg Dolny na tle powiatu, województwa i Polski. Polska Dolny Śląsk Powiat wołowski Podstawowe ukończone, nieukończone, bez wykształcenia Zasadnicze zawodowe Policealne i Średnie Gmina Brzeg Dolny Wyższe % Źródło: Narodowy Spis Powszechny, GUS, 2002 r. Z danych zgromadzonych w ramach NSP z roku 2002 wynika, Ŝe w Gminie Brzeg Dolny, udział osób z wykształceniem co najmniej średnim jest wyŝszy od średniej powiatu wołowskiego, województwa dolnośląskiego oraz kraju. Na terenie gminy w 2002 roku 8% ogółu ludności legitymowało się wyŝszym wykształceniem, w powiecie wołowskim 7%, a województwie dolnośląskim 10%. Odsetek tych mieszkańców jest na wyrównanym poziomie z województwem dolnośląskim. Liczba mieszkańców z wykształceniem zawodowym i podstawowym w gminie jest zbliŝona do liczby w powiecie i województwie Struktura bezrobocia W ostatnich latach bezrobocie w kraju, województwie dolnośląskim, powiecie wołowskim, a takŝe w gminie przyjęło tendencję spadkową, co jest zjawiskiem pozytywnym. Tendencje dotyczące bezrobocia w kraju, województwie dolnośląskim, powiecie wołowskim oraz w gminie są pozytywne. W Polsce w końcu grudnia 2006 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 2309,4 tys. osób bezrobotnych, tj. o 463,6 tys. (o 16,7%) mniej niŝ przed rokiem. Taka sama tendencja widoczna jest w województwie dolnośląskim, w 2006 r. w urzędzie zarejestrowanych było 185,4 tys. bezrobotnych o 47,9 tyś. (o 20,5%) mniej niŝ w 2005 roku. W powiecie wołowski w 2006 r. liczba bezrobotnych wynosiła 3096 mieszkańców, o 731 (o 19,1%) mniej niŝ w poprzednim roku. W gminie Brzeg Dolny w

30 r. w urzędzie zarejestrowanych było 886 bezrobotnych, o 244 (o 21,5%) mniej niŝ w roku Tabela 6. Liczba bezrobotnych w kraju, woj. dolnośląskim, powiecie i gminie Brzeg Dolny w latach Polska 3175, , , ,410 Dolny Śląsk 278, , , ,417 Powiat wołowski Gmina Brzeg Dolny Źródło: GUS Analizując powyŝszą tabelę, naleŝy stwierdzić, iŝ w latach gmina Brzeg Dolny charakteryzowała się zbliŝoną, w stosunku do kraju i do województwa dolnośląskiego, liczbą bezrobotnych. Z uwagi na poprawę kondycji gospodarki mamy do czynienia z powolnym zmniejszaniem się bezrobocia. Wykres 8. Bezrobotni z gminy Brzeg Dolny w stosunku do bezrobotnych w powiecie wołowskim w latach Powiat wołowski Gmina Brzeg Dolny Źródło: GUS W stosunku do powiatu wołowskiego ogół bezrobotnych wynosił w 2006 roku 3096 osób, z czego 886 osób 28,6 % bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to mieszkańcy gminy Brzeg Dolny. Stopa bezrobocia w powiecie wołowskim w 2006 roku wyniosła 18,4%, natomiast w gminie Brzeg Dolny 8,3%. 30

31 W 2007 roku stan na 30 września w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 615 bezrobotnych w gminie Brzeg Dolny, w tym 421 kobiet. Zatem przewaŝającą grupą bezrobotnych są kobiety, stanowią około 68,5% ogółu bezrobotnych. W 2007 roku na 31 lipca stopa bezrobocia na terenie powiatu wołowskiego wyniosła 14,4% ogółu bezrobotnych. Bezrobocie na terenie gminy Brzeg Dolny w 2007 roku wynosiło 5,3 % (obliczono według danych z Powiatowego Urzędu Pracy stan na dzień 31 października liczba osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni). Wykres 9. Bezrobotni na terenie gminy Brzeg Dolny w latach bezrobotni na terenie gminy Brzeg Dolny Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy Wykres 10. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy według płci w 2007 r. 32% 68% Kobiety Mężczyźni Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy 31

32 Wykres 11. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w gminie Brzeg Dolny, stan na 30 września 2007 rok. Bezrobotni ogółem lat lat lat lat lat lat Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Analizując strukturę wieku moŝna stwierdzić, iŝ duŝa część bezrobotnych to ludzie młodzi, w wieku lata ( 193 osoby, ponad 31,3% osób). Osoby w wieku lata stanowiły 27% ogółu bezrobotnych (168 osób). Na poniŝszym wykresie zauwaŝyć moŝna, Ŝe pomimo małej stopy bezrobocia w Brzegu Dolnym problemem jest bezrobocie długofalowe. Według stanu na 30 września 2007r. długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w okresie ostatnich 2 lat, w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy, było 327. Stanowi to 53,2% ogółu bezrobotnych (615 osób) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Wśród liczby osób długotrwale bezrobotnych najwięcej było osób w wieku lata (118, co stanowi 36%) Kolejną grupę osób długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby w wieku (27% ) oraz osoby w wieku Wykres 12. Struktura wiekowa osób długotrwale bezrobotnych, stan na 30 września 2007r lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata Źródło: Filia Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym 32

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego DOKUMENTY STRATEGICZNE I WYKONAWCZE DO OPRACOWANIA STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD w województwie łódzkim Zbigniew Gwadera Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca PO KL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA)

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023 Plan spotkania 1. Cel spotkania 2. Streszczenie pierwszych konsultacji 3. Cele Programu Rewitalizacji 4. Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne 5.

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy w Harasiukach z dnia 5 stycznia 2006r. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008.

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przyjmuje się Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XX/94/08

U C H W A Ł A N R XX/94/08 U C H W A Ł A N R XX/94/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 489/2008 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLENICACH z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2013 2015 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej Kraków, 11 października 2012 r. Doświadczenia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI z dnia 27 lutego 2006 r. o przyjęciu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA BOCHNIA

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA BOCHNIA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA BOCHNIA DIAGNOZA Dane GUS Dane instytucji Dane ankietowe Dane i obserwacje MOPS DEMOGRAFIA - spadek dzietności - wzrost liczby osób starszych -

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo