Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klasowki.pl, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, Warszawa. 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz z późn. zm.). 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny klasowki.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. [Definicje] 1 1. Dane dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Klasowki.pl oraz innych serwisów WSiP. 2. Deklaracja dokument wypełniany w formie tradycyjnej lub w wersji elektronicznej, w którym Nauczyciel deklaruje korzystanie z podręczników WSiP. 3. Konto administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach WSiP. 4. Logowanie proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Zasobów udostępnianych w Serwisie Klasowki.pl. 5. Nauczyciel osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 6. Serwis Klasowki.pl internetowa platforma WSiP dostępna pod adresami klasowki.pl oraz klasówki.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem usprawniającym pracę Nauczycieli i wspomagającym proces dydaktyczny. 7. Regulamin niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu Klasowki.pl. 8. Rejestracja procedura zakładania Konta. 9. Użytkownik Nauczyciel, który korzysta z Zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów Serwisu Klasowki.pl. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin. 10. Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji oraz Weryfikacji, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiotem tej umowy są Zasoby Serwisu Klasowki.pl, 11. Weryfikacja procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Zasobów i usług świadczonych przez WSiP m.in. w ramach Serwisu Klasowki.pl. Weryfikacja składa się z trzech etapów: a) wysłania do WSiP formularza rejestracyjnego, wraz z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły, b) uznania przez WSiP prawdziwości przesłanych danych, c) nadania Nauczycielowi uprawnień do określonych Zasobów. 12. WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: zł. 13. Zasoby umieszczone w Serwisie Klasowki.pl materiały edukacyjne, w postaci zadań pozwalających na tworzenie sprawdzianów, wzbogacające proces nauczania.

2 [Warunki uczestnictwa] 2 1. Korzystanie z Serwisu Klasowki.pl ma charakter bezpłatny. 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi. 3. Z Serwisu Klasowki.pl może korzystać każdy Użytkownik wykonujący zawód nauczyciela, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin. 4. Użytkownikom nie wolno: a) korzystać z kont innych Użytkowników, b) udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom. [Rejestracja Nauczyciela] 3 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto. 3. Aby utworzyć Konto Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego: hasło (min. 8 znaków) 3. oraz akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin. 4. Adres owy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika. 5. Przyciśnięcie okienka Zarejestruj powoduje wysłanie na adres owy, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego. 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny. 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania na adres owy podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja. 8. W chwili zakończenia Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres owy oraz dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a WSiP, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Konta na zasadach określonych w regulaminie Konta. 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 15, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego i inicjuje Weryfikację. 10. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:imię i nazwisko, 1. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły), 2. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy), 3. szkołę (wybraną z listy), 4. przedmiot nauczany (wybrany z listy), 5. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy), 6. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę (wybrane z listy). 11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przystawić pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji. 12. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi. 13. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasowki.pl.

3 14. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez wypełnienie Deklaracji. Deklaracje w formie elektronicznej są dostępne pod adresem: Deklaracje w formie papierowej są udostępniane podczas spotkań pracowników WSiP z Nauczycielami. Na podstawie wypełnionej Deklaracji WSiP zakłada Nauczycielowi Konto. Warunkiem koniecznym założenia Konta jest między innymi podanie adresu owego. Informacje o założonym Koncie oraz o przypisanym Nauczycielowi loginie i haśle Nauczyciel otrzymuje w wiadomości przesłanej na adres owy podany w Deklaracji. Podczas pierwszego Logowania w Serwisie Klasowki.pl jest wymagana akceptacja regulaminu Konta oraz Regulaminu. 15. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania w Serwisie Klasowki.pl jest wymagana akceptacja regulaminu Konta (jeżeli nie była dokonywana) oraz Regulaminu. 16. W chwili zakończenia Rejestracji, pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy. II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto. 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie w celu Weryfikacji. 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane: 1. imię i nazwisko, 2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły), 3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy), 4. szkołę (wybraną z listy), 5. przedmiot nauczany (wybrany z listy), 6. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy), 7. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę (wybrane z listy). 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji. 4. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi. 5. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasowki.pl. 6. Z chwilą zakończenia pozytywnie Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy. [Usługi Serwisu Klasowki.pl] 4 1. Serwis Klasowki.pl oferuje Użytkownikom możliwość generowania sprawdzianów do wykorzystania na lekcji (wydruk lub/i zapis w formacie PDF) z Zasobów udostępnionych przez WSiP. 2. Uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasowki.pl otrzymuje Użytkownik, który uczy na danym etapie ze wskazanego przedmiotu (wymagane potwierdzenie w procesie Weryfikacji). 3. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny

4 danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub składając Deklarację, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia. 4. Zasoby Serwisu Klasowki.pl są przedmiotem praw autorskich WSiP. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikację w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu Klasowki.pl] 5 1. Do właściwego działania Serwisu Klasowki.pl jest wymagana przeglądarka internetowa z włączoną funkcją Cookies oraz JavaScript, w wersji co najmniej: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 22, Google Chrome 29, Safari 5.1, Opera 15, ios Safari 5.1, Android Browser W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją. [Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności] 6 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WSiP. 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Serwisu Klasowki.pl, w tym w celach informowania o produktach i usługach WSiP. Za dodatkową zgodą dane będą udostępniane podmiotom z Grupy Wydawniczej WSiP w celach informowania o ich produktach i usługach. 3. Administrator może również pozyskiwać z ogólnie dostępnych źródeł (np. portale społecznościowe) informacje pozwalające na określenie cech osobowościowych oraz zainteresowań Użytkowników. Informacje te pozwolą w przyszłości na przygotowanie lepszych, bardziej atrakcyjnych ofert produktowych. W każdym momencie Użytkownik może wyrazić sprzeciw dotyczący powyższych działań. 4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Serwisu Klasowki.pl. 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 6. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności. 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu Klasowki.pl, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa. 9. Serwis Klasowki.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Serwisu Klasowki.pl, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z

5 lepszym dopasowaniem Serwisu Klasowki.pl do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu Klasowki.pl może być niemożliwe. 11. Witryny Serwisu Klasowki.pl korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies. [Reklamacje] 7 1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie. 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. Reklamacje należy składać na następujący adres owy: lub telefonicznie: (+48) , (+48) lub pisemnie na adres WSiP. 4. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za: [Odpowiedzialność WSiP] 8 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 2. skutki udostępnienia Konta przez Użytkownika osobie trzeciej, 3. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji. [Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy] 9 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się na Koncie lub telefonicznie: (+48) , (+48) W terminie 10 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od umowy na świadczenie usługi Konta przez WSiP bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: telefonicznie: (+48) , (+48) lub pisemnie na adres WSiP. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do produktów i usług WSiP, do których dostęp uzyskał za pomocą Konta. 3. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: telefonicznie: (+48) , (+48) lub pisemnie na adres WSiP. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu Klasowki.pl.

6 4. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych na Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: telefonicznie: (+48) , (+48) lub pisemnie na adres WSiP. 6. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy: 1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, 2. w pozostałych przypadkach z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 7. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli i przesłanie go na adres podany przez Użytkownika na Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres owy jest niewłaściwy. 8. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu Klasowki.pl. [Postanowienia końcowe] Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu Klasowki.pl w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego. 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie Klasowki.pl oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres owy Użytkownika podany na Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika, Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. 4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres telefonicznie: (+48) , (+48) lub pisemnie na adres WSiP. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ICOK Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Klub Virgin Obowiązuje od 18 sierpnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin korzystania z usługi Klub Virgin Obowiązuje od 18 sierpnia 2014 r. do odwołania. Regulamin korzystania z usługi Klub Virgin Obowiązuje od 18 sierpnia 2014 r. do odwołania. Niniejszy Regulamin w całości zastępuje Regulamin korzystania z usługi Klub Virgin obowiązujący od dnia 9 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.andco.pl I. Postanowienia ogólne:/.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1) Sprzedający - Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo