REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 r. wsprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129) - Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO KS z dnia 11 lutego 2015 r. II. Informacje ogólne: 1. W roku szkolnym 2015/2016 utworzona zostanie jedna klasa sportowao profilu piłka nożna i piłka siatkowa realizująca oprócz czterech godzin podstawyprogramowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowaneszkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej. 2. Do klasy sportowej przyjmuje się uczniów, z podziałem na profile. 3.Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 4. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczaniaustalony przez dyrektora szkoły dla III etapu edukacji i opracowany napodstawie ramowego planu nauczania. 5. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jestwcześniejsze złożenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego o brakuprzeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście ipisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów). III. Zasady rekrutacji. 1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskimwydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu lub innegouprawnionego lekarza, które przedkłada sie w sekretariacie po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej najpóźniej do 28 sierpnia 2015 r. b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych próbsprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną; c) posiada pisemną zgodę rodziców(prawnych opiekunów) 2. Podczas rekrutacji do klasy sportowej będą brane pod uwagę nie tylko wyniki z przeprowadzonych próbsprawności fizycznej, ale również wyniki w nauce oraz ocena zachowania. 3.Do klasy sportowej przyjmuje się również uczniów spoza obwodu szkoły. 4. Terminy rekrutacji: a) od 9 marca do 27 marca 2015r. składanie zgłoszeń o przyjęcie do szkoły i klasy sportowej uczniowie z obwodu b) od 14 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r.uczniowie spoza obwodu c) od 25maja 2015r. do 15 czerwca 2015 r. zostanąprzeprowadzone próby sprawności fizycznej w hali sportowej w Jasienicy ( dokładna data zostanie podana zainteresowanym)

2 d) wyniki próby sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia próby. Pozostałe terminy, jak w załączniku nr 3 do Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2015/ Szkolna komisja rekrutacyjna: a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej,dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną; b) w skład komisji wchodzą: - dyrektor jako przewodniczący; - nauczyciel wychowaniafizycznego wskazany przez dyrektora szkoły; - trener tworzonej klasy sportowej; c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej -prowadzenie postępowaniakwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie; - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: sprawność ogólna A. Skoczność : Wyskok dosiężny stojąc bokiem ręki sprawniejszej do ściany przy urządzeniu pomiarowym unosimy ramię w górę i zaznaczamy miejsce zasięgu, następnie odsuwamy się od ściany tak, aby wykonać swobodny zamach wykonując półprzysiad z zamachem ramion skaczemy w gór z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia urządzenia pomiarowego w jak najwyższym punkcie; B. Szybkość Bieg wahadłowy 4 x 10 metrów. Sprawdzian polega na dwukrotnym przeniesieniu w możliwie najszybszy sposób dwóch drobnych przedmiotów np. woreczków gimnastycznych pokonując odległość 10 metrów pozostawiając je na linii startu ( należy położyć nie wolno rzucać) C. Siła: rzut piłką lekarską w przód - stojąc w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią z piłką trzymaną oburącz za głową po ugięciu nóg w kolanach wykonujemy zamach ze skłonem tułowia w tył i energicznie wyrzucamy piłkę łagodnym łukiem jak najdalej w przód, aby próba była zaliczona po rzucie nie wolno przekroczyć wyznaczonej linii. D. Zwinność : Na sygnał, biegniemy do pierwszej chorągiewki, obiegamy ją nie dotykając, dobiegamy do materaca, na którym wykonujemy przewrót w przód. Następnie biegniemy do drugiej chorągiewki i zawracamy za nią. Od wyznaczonej linii półmetka przyjmujemy pozycje na czworakach i w tej pozycji biegniemy do materaca, na którym wykonujemy powtórny przewrót w przód, następnie biegniemy do pierwszej chorągiewki, którą ponownie obiegamy nie dotykając i biegniemy w kierunku mety.

3 E. Gibkość : Stojąc na podeście tak, aby palce stóp znalazły się równo z krawędzią podestu, stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych. Z tej pozycji wykonujemy jak najgłębszy skłon w przód tak, aby dosięgnąć palcami dłoni przygotowanej linii poniżejkrawędzi podestu, taką pozycję maksymalnego skłonu utrzymujemy przez 3 sekundy. - pomiar cech fizycznych A. wzrost B. waga C. zasięg jednorącz i oburącz D. rozpiętość ramion - ocena umiejętności technicznych i taktycznych z zakresu piłki siatkowej A. odbicie oburącz sposobem górnym B. odbicie oburącz sposobem dolnym C. zbicie tenisowe w wyskoku D. zagrywka tenisowa E. prezentacja w/w elementów w warunkach gry - ocena umiejętności technicznych i taktycznych z zakresu piłki nożnej A. żonglerka piłką B. prowadzenie piłki slalomem C. uderzenie piłki do celu D. gra uproszczona 5 x 5 - sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego - ogłoszenie wyników testów 6. Z rodzicami zakwalifikowanych uczniów zostanie zorganizowane zebranie. 7.Szkolna Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić kolejne terminy rekrutacji. 8. Decyzja Dyrektora w ustaleniu listy uczniów przyjętych do klasy sportowej jestostateczna. IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminówobowiązujących w szkole. 2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. 4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejachi zawodach, w których bierze udział szkoła. 5. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad BHPw trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu,a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz doprzestrzegania regulaminu korzystania z hali sportowej. 6. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasupoprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem). 7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują siędo dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcąklasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy

4 ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodziczobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 8. Uczniowie klasy sportowej sprawiający szczególne trudności (kłopoty)wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek wychowawcy klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostaćprzeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w przypadkuuczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkołyrejonowej. 9. Wszyscy uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu. Załączniki do regulaminu: 1. Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły ( obowiązujący dla uczniów szkoły ogólnodostępnej) 2. Zgoda rodziców (prawych opiekunów) na przystąpienie dziecka do Testu Sprawności Fizycznej 3. Zgoda rodziców (prawych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej ( po zakwalifikowaniu) Regulamin jest dostępny na stronie szkoły:

5 Zał (Imię i nazwisko rodzica) (miejscowość, data )... (adres)..... (telefon) Oświadczenie Wyrażam zgodę na przystąpienie syna/córki :... (imię i nazwisko ucznia) do Testu Sprawności Fizycznej, który będzie przeprowadzony w Gimnazjum w Jasienicy... ( podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

6 Zał (Imię i nazwisko rodzica) (miejscowość, data )... (adres)..... (telefon) Oświadczenie Oświadczam, że znane są mi wymagania zawarte w regulaminie ucznia klasy sportowej z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej i wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki*:... (imię i nazwisko ucznia) do klasy sportowej w Gimnazjum w Jasienicy o profilu piłka nożna /piłka siatkowa * Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem wybranej gry zespołowej. *niepotrzebne skreślić Załącznik:... ( podpis rodziców/ prawnych opiekunów) - zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportu lub innegouprawnionego lekarza

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT TWORZONYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 GDAŃSK 2014 Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo