REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) 2) Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078) 3) Statut Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie 2. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych, a także obowiązków uczniów oraz ich rodziców. 3. Do klasy sportowej o specjalności mini-piłka koszykowa dziewcząt oraz mini-piłka nożna chłopców przyjmuje się absolwentów klas trzecich szkół podstawowych. 4. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w szkole podstawowej. Klasa sportowa oprócz przewidywanych czterech godzin podstawy programowej wychowania fizycznego, realizować będzie sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu mini-piłki koszykowej oraz mini-piłki nożnej (Program własny wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców). 5. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystępuje do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenia. Rozdział II Zasady rekrutacji 1. Kandydata powinien charakteryzować: - bardzo dobry stan zdrowia

2 - wysoki poziom sprawności fizycznej - dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie - zdolność łączenia nauki ze sportem - zainteresowania sportowe. 2. Kandydatami na uczniów do klasy sportowej mogą zostać: - uczniowie, którzy ukończyli klasę trzecią i otrzymali promocję do klasy czwartej, - uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem szkoły. 3. Procedura przyjęcia do klasy sportowej: - komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna analizuje: wnioski o przyjęcie do klasy sportowej opinię o stanie zdrowie kandydata wystawioną przez lekarza medycyny sportowej zgodę rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej i na udział w zawodach sportowych oraz obozach sportowych, pisemne oświadczenia zezwalające na udział w testach sprawności - dokonuje oceny osiągnięć edukacyjnych: pod uwagę brane są również wyniki nauczania z I semestru III klasy oraz dobra ocena ze sprawowania - ocenia testy sprawności fizycznej opisane w Zestawie testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej kwalifikujących do klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie (załącznik nr 1) Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna. Rozdział III Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej. 2. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, wystawione przez lekarza medycyny sportowej. 3. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej. 4. Jedno zdjęcie podpisane na odwrocie. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów wyklucza z udziału w rekrutacji. Rozdział IV Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej po uzyskaniu wstępnej akceptacji szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej oraz Dyrektora Szkoły, która przeprowadza wymienione poniżej próby sprawnościowe:

3 Testy sprawności fizycznej ogólnej (dziewczęta oraz chłopcy) 1. Bieg na 60 m 2. Skok w dal z miejsca na materac 3. Rzut piłeczką palantową na odległość 4. Bieg zwinnościowy 4x10m wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej Testy sprawności fizycznej specjalnej (dziewczęta) - rzuty do kosza - slalom z kozłowaniem na czas Testy sprawności fizycznej specjalnej (chłopcy) - Uderzenia piłki do celu [pkt]; Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s 25 - Slalom [s], Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s.63 W poszczególnych próbach kandydaci uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej. Rozdział V Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna 1. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna powoływana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie. 2. W skład komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego. 3. Komisja : - przeprowadza testy sprawności ogólnej i specjalnej - sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Rozdział VI Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej 1. Do klasy sportowej przyjętych zostanie min. 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopców), a max. 28 uczniów (14 dziewcząt i 14 chłopców), którzy uzyskali

4 największą ilość punktów w teście sprawności fizycznej oraz otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej. 2. Na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej sporządzona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej. 3. Uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej do końca lipca zobowiązani są dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia III klasy). 4. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna. 5. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji komisji na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do klasy sportowej. 6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Rozdział VII Obowiązki ucznia klasy sportowej 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie i statucie szkoły. 2. Uczeń klasy sportowej powinien dbać o aktualność badań lekarskich (kontrolne badania lekarskie u lekarza medycyny sportowej powinny być odnawiane we wrześniu każdego roku szkolnego). 3. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczenia w zawodach sportowych, do których zostanie powołany jako reprezentant szkoły. 4. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczniowie klasy sportowej na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 5. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą i za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 6. Na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej, uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.

5 7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w powyższym regulaminie. Rozdział IX Postanowienia końcowe 1. W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Dyrektor szkoły. Regulamin obowiązuje po uchwaleniu przez radę pedagogiczną w dniu r. Załączniki do regulaminu: 1. Zestaw testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej do klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie 2. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy sportowej. 3. Terminarz rekrutacji.

6 Załącznik nr 1 Zestaw testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej do klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie a) Testy Sprawności Fizycznej Specjalnej - Piłka Nożna: 1. Uderzenia piłki do celu [pkt]; Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s Slalom [s], Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s.63 b) Testy Sprawności Fizycznej Specjalnej Piłka Koszykowa: 1) Rzuty do kosza 2) Slalom z kozłowaniem na czas c) Testy Sprawności Fizycznej Ogólnej: 1) Bieg zwinnościowy 4x10m; Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

7 a) wykonanie Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. b) pomiar Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. c) uwagi Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. d) sprzęt i pomoce Czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole. 2) Bieg na 60 m. 3) Skok w dal z miejsca na materac 4) Rzut piłeczką palantową na odległość

8 Załącznik nr 2 Warszawa, dnia r.... (Imię i nazwisko)... (adres) tel Wniosek Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka:... do klasy sportowej - Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców Oświadczam, iż znane są mi wymagania zawarte w regulaminie naboru do klasy sportowej. Zobowiązuję się jednocześnie do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego, akceptuję regulamin naboru oraz obowiązki ucznia w klasie sportowej. ( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów).

9 Załącznik nr 3 Termin testów sprawnościowych ogólnych i specjalistycznych do klasy IV sportowej o profilu mini piłki koszykowej dziewcząt oraz mini piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie: I termin 09 maja 2015 r. godz. 9:00 sala / hala sportowa SP nr 202 w Warszawie II termin 23 maja 2015 r. godz. 9:00 sala / hala sportowa SP nr 202 w Warszawie Maksymalnie 3 dni przed terminem testu, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie, należy złożyć dokumenty ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy sportowej.

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT TWORZONYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino ma swoją siedzibę w Gdyni Orłowie przy ulicy Popiela 24. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007.

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo