REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA."

Transkrypt

1 REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: a) Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) b) Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078) c) Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach. 2. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas. 3. Do klasy IV sportowej przyjmuje się absolwentów klas trzecich szkół podstawowych, natomiast. 4. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania w klasach ogólnych - obowiązującym w szkole. Klasa sportowa oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, odbywać będzie sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe. (Program autorski wychowania fizycznego dla klasy sportowej). 5. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, musi przystąpić do testu sprawności fizycznej. Kolejnym warunkiem jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenia. Rozdział II Zasady rekrutacji 1. Kandydata powinien charakteryzować: a) bardzo dobry stan zdrowia b) wysoki poziom sprawności fizycznej c) dobre wyniki w nauce i odpowiednie zachowanie- minimum dobre d) zdolność łączenia nauki ze sportem e) zainteresowania sportowe. 2. Kandydatem do klasy sportowej może zostać: a) uczeń, który ukończył klasę trzecią i otrzymał promocję do klasy czwartej, b) uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem szkoły, 3. Procedura przyjęcia do klasy sportowej: a) komisja analizuje:

2 - wnioski o przyjęcie do klasy sportowej - opinię o stanie zdrowie kandydata wystawioną przez lekarza rodzinnego - zgodę rodziców na przyjęcie dziecka do klasy sportowej i udziału dziecka w zawodach sportowych oraz obozach sportowych, b) dokonuje oceny osiągnięć edukacyjnych, c) ocenia testy sprawności fizycznej ogólnej kwalifikujących do klasy sportowej opisane w rozdziale IV, d) sporządzenie rankingu uczniów wg kryterium punktów uzyskanych podczas testów sprawności fizycznej, ocen z przedmiotów oraz oceny zachowania. e) decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z komisją rekrutacyjno kwalifikacyjną. Rozdział III Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej. 2. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, wystawione przez lekarza. 3. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej w przypadku kandydatów do klasy IV szkoły podstawowej z poza obwodu szkoły 5. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów dyskwalifikuje z udziału w rekrutacji. Rozdział IV Testy sprawności fizycznej ogólnej Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej. W poszczególnych próbach kandydaci uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej. Testy ogólnej sprawności fizycznej 1. Wyskok dosiężny. 2.Skok w dal z miejsca. 4.Bieg zwinnościowy 4x10m 5. Bieg szybkościowo zwinnościowy po kopercie Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna 1. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna powołana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach. 2. W skład komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej wchodzą: - nauczyciele wychowania fizycznego 3. Komisja przeprowadza testy sprawności fizycznej. 4. Opracowuje regulamin naboru. 5. Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

3 Rozdział VI Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej 1. Do klasy sportowej przyjętych zostanie min. 20 uczniów, max. 26 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście sprawności fizycznej oraz otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej. 2. Na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej sporządzona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej. 3. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły. 4. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do klasy sportowej. 5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Rozdział VII 1. Obowiązki ucznia klasy sportowej 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie i statucie szkoły. 2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualność badań lekarskich. 4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczenia w zawodach sportowych, do których zostanie powołany jako reprezentant szkoły. 5. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą zostać przeniesieni na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej, przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 6. Uczniowie klasy sportowej którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą, za zgoda rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 8. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

4 2. Obowiązki rodziców uczniów klasy sportowej 1. Rodzic powinien włączać się w miarę możliwości, materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji imprez sportowych. 2. Rodzic powinien umożliwić dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich Rozdział VIII Postanowienia końcowe W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Dyrektor szkoły. Załączniki do regulaminu: 1. załącznik nr 1: karta zapisu dziecka do klasy sportowej, 2. załącznik nr 2: wniosek o przyjęcie do klasy sportowej, 3. załącznik nr 3: terminarz rekrutacji.

5 Załącznik nr 1 Proszę o przyjęcie mojego dziecka, od września roku, do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr29 im. Żwirki i Wigury w Katowicach. Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym DANE DZIECKA Dane osobowe dziecka Imię Drugie imię Nazwisko PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania Ulica nr domu nr lokalu Kod Miejscowość Województwo Powiat Gmina Adres zamieszkania dziecka Ulica nr domu nr lokal tel. stacjonarny Kod Miejscowość Województwo Powiat Gmina Dane rodziców/opiekunów: Imię Nazwisko Telefon (matki) Imię Nazwisko Telefon (ojca)

6 Zobowiązujemy się do: 6. przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, 7. uczestniczenia w zebraniach rodziców, 8. przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 9. niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Katowice, dn.... (data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) Prośba Zwracam się z prośbą do Dyrekcji SP nr 29 im. Żwirki i Wigury w Katowicach o umożliwienie mojemu dziecku uczęszczania w szkole na lekcje 1 : 1. religii 2. etyki 3. religii i etyki... data i czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów) Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.... data i czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów) Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)... data i czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów) 1 Niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2... (Imię i nazwisko)... (adres) tel Katowice, dnia r. Wniosek Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka:... do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach Oświadczam, iż znane są mi wymagania zawarte w regulaminie naboru do klasy sportowej. Zobowiązuję się jednocześnie do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego, akceptuję regulamin naboru oraz obowiązki ucznia w klasie sportowej. ( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów).

8 Załącznik nr 3 Badania lekarskie odbędą się w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach w dniu. o godz.. Koszt badania. zł. Bezpłatne badania można wykonać w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na ul. Powstańców 31. Termin testów sprawności ogólnej do IV klasy sportowej Szkoły Podstawowej - w trakcie zajęć z wychowania fizycznego LUB - sala gimnastyczna SP29 Dokumenty ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy sportowej proszę złożyć u wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach maksymalnie na 2 dni przed terminem testu, w wyjątkowej sytuacji proszę o zgłoszenie się z wymaganymi dokumentami na testy sprawnościowe. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna odbędzie się w dniu... Lista uczniów będzie dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły dnia...

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 z dnia 20.03.2014 Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1 Łódź, 04.09.2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu systemowego pt.: Wyjątkowy uczeń realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino ma swoją siedzibę w Gdyni Orłowie przy ulicy Popiela 24. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo