Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej."

Transkrypt

1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Temat konieczne Dział I. System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej I.1. Uwarunkowania i główne założenia Wymienia polityczne i Systemu Obronnego militarne Rzeczpospolitej Polskiej uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej I.2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej I.3 Powinności obronne władz samorządowych i obywateli Polskiej; Wymienia rodzaje wojsk i służb Sił Zbrojnych RP Wymienia formy spełniania obowiązku obrony kraju; swoje powinności obronne; Wymienia elementy systemu obronnego państwa; organizację Sił Zbrojnych RP; służbę wojskową, zasady jej odbywania i odraczania; na czym polega powszechna samoobrona ludności; Opisuje elementy systemu obronnego państwa; zadania Wojsk Lądowych, Sił powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Narodowych Sił Rezerwy; powinności obronne władz samorządowych; i uzasadnia polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa Polski; Opisuje zadania Służby Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego; powinności obronne instytucji i przedsiębiorstw; Przedstawi udział Polskich Sił Zbrojnych w Siłach Pokojowych ONZ; Przygotowuje prezentację multimedialną na temat: Siły Zbrojne RP służbę zawodowa żołnierzy, zasady powoływania i przebieg; 1

2 konieczne II. Zagrożenia czasu wojny współczesne środki rażenia II.1. Broń konwencjonalna II. 2. Broń masowego rażenia Wymienia rodzaje broni konwencjonalnej; Opisuje wybrane środki rażenia; Wymienia rodzaje broni masowego rażenia i podaje na czym polegają ich rażące działanie; III. Ochrona ludności i obrona cywilna III.1. Międzynarodowe prawo humanitarne Wymienia zasady międzynarodowego praw humanitarnego; Podaje środki ochrony indywidualnej przed bronią konwencjonalną; poszczególne rodzaje broni masowego rażenia; sposoby i środki ochrony przed bronią masowego rażenia Wymienia dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego i podaje kogo dotyczą; szczegółowo konwencjonalne środki rażenia; poszczególne czynniki rażenia broni jądrowej i ich oddziaływanie na organizmy żywe; na czym polega ochrona osób cywilnych podczas wojny w świetle przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego; Porównuje rodzaje konwencjonalnych środków rażenia i uzasadnia sposoby ochrony indywidualnej przed nimi; toksyczne środki przemysłowe i ich oddziaływanie na organizmy żywe. sposoby ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych w myśl przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego; Przygotowuje i przedstawia na forum klasy prezentację multimedialną na temat: Konwencjonalne środki rażenia współczesnego pola walki sposoby pokojowego wykorzystania energii jądrowej opisuje wynikające stąd zagrożenia; Pracuje jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych, propaguje ich działalność; 2

3 III.2. Realizacja zadań obrony cywilnej III.3. Ochrona dóbr kultury III.4. Alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami III.5. Ewakuacja z budynku w trybie alarmowym konieczne Wymienić zadania obrony cywilnej ; Poda przykłady dóbr ruchomych i nieruchomych Uzasadni potrzebę alarmowania ludności o zagrożeniach; Rozróżni rodzaje sygnałów alarmowych; Wymienia zasady ewakuacji z budynku; sposób alarmowania i drogi ewakuacyjne w Przedstawi zasadność realizacji poszczególnych zadań obrony cywilnej w czasie pokoju i wojny w kraju; Rozróżni oznakowanie dóbr kultury i uzasadni ich stosowanie; Poda zasady zachowania się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych; oznakowanie dróg ewakuacyjnych i omawia znaczenie poszczególnych wybrane organizacje humanitarne; Przedstawi elementy składowe Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; Przedstawi na czym polega ochrona dóbr kultury w myśl przepisów prawa Przedstawi zasady zachowania się ludności po usłyszeniu komunikatów ostrzegawczych; Opisuje szczegółowo zasady ewakuacji i obowiązki osób przebywających w budynku szkoły w strukturę Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i wymieni zadania realizowane przez poszczególne podmioty; Przedstawi obiekty objęte ochrona ogólna i specjalną w najbliższej okolicy; środki alarmowe Opracowuje plan ewakuacji ludzi i mienia w miejscu zamieszkania; Pomaga podczas Wykona prezentację multimedialną i przedstawi ją na forum klasy na temat: Realizacja zadań obrony cywilnej w Polsce w myśl przepisów prawa Poda przykłady obiektów objętych ochrona specjalną i poda ich zasadność; Przygotuje szczegółowy plan działania dla członków swojej rodziny po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych; Rozróżnia uwarunkowania ewakuacji I, II i III stopnia; Projektuje elementy 3

4 III.6. Indywidualne środki ochrony ludności III.7. Zbiorowe środki ochrony ludności III.8. Ochrona zwierząt konieczne budynku szkolnym; piktogramów; czasie ewakuacji; ewakuacji w szkole; organizacyjne ewakuacji II stopnia na wypadek powodzi w miejscu zamieszkania; Wymieni indywidualne środki ochrony skóry i dróg oddechowych; Wymienia rodzaje budowli ochronnych; Wymienia sposoby ochrony zwierząt; Przedstawi zastępcze środki ochrony dla siebie; zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony; sposoby zabezpieczania pomieszczeń przeznaczonych do ochrony zwierząt gospodarskich; IV. Zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka IV.1. Rodzaje zagrożeń Wymieni rodzaje Poda sposoby Omówi swoje postępowanie na wypadek uszkodzenia środków ochrony; zbiorowe środki ochrony ludności; sposoby ochrony zwierząt i poda ich uwarunkowania; Dokonuje etatowe środki indywidualnej ochrony skóry i dróg oddechowych i przedstawi sposób ich zakładania i zdejmowania; Przedstawi dla siebie i bliskich propozycję przystosowanego ukrycia; Opisze elementy niezbędne do organizacji ewakuacji zwierząt; Przygotuje i przedstawi zestawy zastępczych środków ochrony skóry i dróg oddechowych dla członków swojej rodziny; propozycję przystosowania wybranej budowli komunikacyjnej jako środka ochrony zbiorowej ludności; Przedstawi ewakuację zwierząt I, II i III stopnia; propozycje 4

5 IV.2.Zagrożenia powodziowe IV.3. Postępowanie w przypadku awarii i katastrof konieczne współczesnych zagrożeń; Wymienia rodzaje i przyczyny powodzi; Wymienia sposoby sygnalizacji potrzeb w czasie powodzi; Podaje przyczyny awarii i katastrof; postępowania w czasie zagrożeń podczas pobytu w górach, nad wodą, w czasie nawałnicy lub huraganowego wiatru; Omawia postępowanie na wypadek powodzi i w czasie zagrożenia powodziowego; Wymienia skutki awarii i katastrof w zależności od przyczyny; systematyzacji zagrożeń występujących w Polsce; Podaje przykłady zagrożeń, które wystąpiły w ostatnim czasie w kraju i opisuje ich skutki; procedury postępowania w trakcie powodzi; propozycję postępowania dla swojej rodziny na wypadek wystąpienia powodzi, w trakcie zagrożenia powodziowego; zasady postępowania w przypadku awarii i katastrofy; Podaje swój sposób postępowania podczas awarii lub katastrofy w szkole; zagrożenia okolicy i podaje ich skutki; Opisuje i uzasadnia sposób postępowania ludzi po ustąpieniu wód powodziowych; Podaje sposób postępowania podczas skażenia promieniotwórczego; IV.4. Katastrofy prowadzące do zmniejszania strat spowodowanych zagrożeniami naturalnymi; Dokonuje analizy skutków powodzi dla ludności i kraju oraz przedstawia propozycje jak ich uniknąć; Podaje sposób postępowania po znalezieniu materiału oznakowanego symbolami ostrzegającymi o promieniotwórczości; 5

6 budowlane i pożary IV.5. Zamach terrorystyczny konieczne Podaje przyczyny katastrof budowlanych i pożarów; Podaje swoje postępowanie w szkole, jeżeli zauważy podrzucony pakunek; Omawia swoje postępowanie w miejscu, gdzie został podłożony ładunek wybuchowy; Wymienia skutki katastrofy budowlanej i pożarów w zależności od sytuacji; Podaje swoje postępowanie w czasie porwania przez terrorystów i podczas akcji antyterrorystycznej; Opisuje sposoby ratowania ludzi i zwierząt z pożaru; Omawia swoje zachowanie podczas podróży lotniczych; zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zagrożeń bezpieczeństwa; schemat postępowania w przypadku katastrofy na budowie; postępowanie w przypadku ataku chemicznego i bronią masowego rażenia; Przygotowuje i przedstawia plan postępowania na wypadek katastrofy budowlanej i pożaru w miejscu zamieszkania; współczesny terroryzm, podaje przykłady działań terrorystów i przedstawia ich skutki; IV.6. Panika i jej skutki Definiuje pojecie paniki; V. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku V.1. Zasady postępowania na Podaje ogólny schemat miejscu wypadku postępowania na V.2. Apteczka pierwszej miejscu wypadku; Wymienia czynniki sprzyjające panice; cele udzielania pierwszej pomocy; Omawia sposoby przeciwdziałania panice indywidualnej i zespołowej; Stosuje zasady postępowania na miejscu wypadku; czynniki wywołujące panikę i sprzyjające jej; Wykonuje badanie urazowe poszkodowanego; przykłady panicznych zachowań z ich skutkami i podaje dlaczego te zachowania nie zostały przezwyciężone zasady pierwszej pomocy i uzasadnia konieczność 6

7 pomocy Temat V.3. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności V.4. Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia V.5. Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych konieczne Wzywa służby ratownicze i składa meldunek o zdarzeniu; Wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy; Ocenia stan poszkodowanego i sprawdza jego funkcje życiowe; Sprawdza stan przytomności poszkodowanego; Udrażnia drogi oddechowe nieprzytomnego; Rozpoznaje NZK; Wymieni przyczyny zadławienia i poda sposoby zapobiegania; i charakteryzuje czynności pierwszej pomocy na miejscu wypadku; Omawia materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy; Stosuje schemat pomocy poszkodowanemu nieprzytomnemu; Układa poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej; Opisze schemat postępowania z poszkodowanym bez oznak oddychania i krążenia; Rozróżni łagodną i ciężką niedrożność; Uzasadnia zawartość apteczki pierwszej pomocy; Rozpoznaje stan poszkodowanego nieprzytomnego, z omdleniem i atakiem padaczki; Udziela pomocy omdleniem i atakiem padaczki; Wykonuje resuscytację człowieka dorosłego; Udzieli pomocy łagodną niedrożnością; Analizuje przyczyny utraty przytomności; następstwa utraty przytomności u człowieka; Wykonuje resuscytację z defibrylacją; Udzieli pomocy ciężką niedrożnością; ich stosowania; Udziela pomocy kolegom w szkole gdy wystąpi utrata przytomności, atak padaczki, omdlenie; Wykonuje resuscytację niemowlęcia; następstwa nieprawidłowej 7

8 V.6. Pierwsza pomoc przy krwotokach V.7. Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach V.8. Pierwsza pomoc przy oparzeniach konieczne Wymieni sposoby tamowania krwotoków i krwawień; Wymieni środku używane do tamowania krwotoków i krwawień; Podaje objawy i schemat postępowania przy skręceniu stawu skokowego; Wymienia rodzaje oparzeń; Poda schemat postępowania z poszkodowanym z krwotokiem; urazy kostne; rodzaje oparzeń i oblicza ich rozległość; Rozpoznaje i udziela pomocy przy oparzeniach słonecznych; Udzieli pomocy krwotokiem i krwawieniem; Uzasadnia miejsce i sposób zakładania opaski uciskowej; Udziela pomocy przy skręceniach, złamaniach i skręceniach kończyn Podaje zasady postępowania przy oparzeniach termicznych i chemicznych; Rozpoznaje wstrząs i zastosuje postępowanie przeciwwstrząsowe u poszkodowanego z krwotokiem; Udziela pomocy amputacją urazową; Udziela pomocy przy innych urazach kostnych; Udziela pomocy oparzeniem prądem elektrycznym; postępowanie przeciwwstrząsowe przy oparzeniach; pomocy przy niedrożności krwawienie wewnętrzne i przedstawi pierwszą pomoc w tym przypadku; choroby układu kostnego i sposoby zapobiegania im; zastosowanie opatrunków hydrożelowych przy oparzeniach; skutki nieumiejętnego udzielania pomocy poszkodowanym z różnymi oparzeniami; 8

Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania

Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE PROGRAM NAUCZANIA w III Liceum Ogólnokszta cącym w om y Nr w wykazie 5/IIILO/2009 Opracowany na podstawie programu nauczania wydawnictwa Operon o numerze DKOS -5002-97/03 I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rzedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA Nr oziom ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie rogram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Spis treści Wstęp... 3 Charakterystyka programu... 4 Ogólne cele kształcenia... 5 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Nr oziom ROZZIŁ 1. OSTRZEGNIE O ZGROśENIH I LRMOWNIE 1 System wykrywania skaŝeń alarmowania działanie systemu wykrywania skaŝeń i alarmowania sygnały alarmowe,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Informacje ogólne: Klasa- 1 i 2 Program nauczania- DKO-4015-1/02 Cele edukacyjne (wg podstawy programowej): 1. Nauczanie przysposobienia obronnego

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC INFORMATOR SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WRAZ Z KWALIFIKACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI NAUCZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 99-200 Poddębice ul. Krasickiego 13A/13 - tel.500200585 - e-mail: maciej.marszalek1@wp.pl. KURS BLS AED Basic Life Support

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nakładka indywidualizująca

Nakładka indywidualizująca mgr Magdalena Szumiec, mgr Ewelina Biel Nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym 1 Spis treści 1. Cele... 3 2. Metody i formy nauczania-uczenia się... 5 3. Sposoby oceniania i motywowania uczniów...

Bardziej szczegółowo