Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa X X X X X - samodzielnie wymienia główne założenia systemu oceniania X X X X X - zastosuje zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń X X X X X - bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń podczas przeprowadzania ćwiczeń X X X - omówi sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia X X - prawidłowo ocenia poziom swojej aktywności DZIAŁ PROGRAMOWY II Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie System wykrywania skażeń i alarmowania X X X X X - wyjaśni czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania; X X X X X - wyjaśni na czym polegają działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania; X X X X X - rozpozna rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych; X X - samodzielnie wyjaśni, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu. X X - przedstawi zasady działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu X X X X X - zachowuje się właściwie (zgodnie z instrukcją) po ogłoszeniu alarmu w szkole X X X X X - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu; X X - samodzielnie omawia sposoby przeciwdziałania panice; X X - zna i potrafi samodzielnie wymienić rejony zbiórki oraz działania w sytuacjach nieprzewidzianych X X - Zna praktyczne sposoby ogłaszania alarmu DZIAŁ PROGRAMOWY III Powszechna samoobrona i obrona cywilna Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności X X X X X - wymieni podstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie;

2 X X X X X - wymieni podstawy prawne działania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej; X X X X X - scharakteryzuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki; X X X -wymieni zagrożenia dla grup społecznych; X X X - uzasadni konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności; X X X - poda nazwę centralnego organu państwa odpowiedzialnego za obronę cywilną; X X - samodzielnie wymieni ponadpodstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie; X X - samodzielnie wymieni terenowe organy obrony cywilnej; X X - omówi cele i zadania obrony cywilnej identyfikuje znak rozpoznawczy OC Sytuacje kryzysowe X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu sytuacja kryzysowa ; X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek powodzi, X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek pożaru, X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek huraganu; X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek innych sytuacji kryzysowych zagrażających lokalnej społeczności; X X X - wymieni instytucje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; X X - samodzielnie wymieni kilka instytucji zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; - samodzielnie wymieni rodzaje kryzysów i wynikające z nich zagrożenia dla pojedynczych osób i większych X X zbiorowości; X X - samodzielnie wymieni sytuacje kryzysowe wywołane przez człowieka DZIAŁ PROGRAMOWY IV Zagrożenia powodziowe Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze X X X X X - omówi przyczyny powodzi; X X X X X - wymienia zadania organów państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; X X X X X - uzasadni potrzebę obserwacji stanu wód oraz urządzeń hydrotechnicznych; X X X X X - wyjaśni jak należy się zachowywać w czasie powodzi i czego w czasie powodzi robić nie wolno; X X - samodzielnie wymieni i uzasadni niezbędne działania przygotowujące do ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią; X X - zna zasady postępowania ludności podczas podnoszenia się stanu wody (zabezpieczenie ludzi, mienia i inwentarza)

3 Zagrożenia pożarowe X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny pożarów; X X X X X - scharakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; X X X X X - wymieni podstawowe środki gaśnicze; X X X - omówi przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego; wskazuje jego typowe rozmieszczenie w obiektach publicznych (także w szkole); X X X - wyjaśni, jak należy się zachować w przypadku dostrzeżenia pożaru; X X X - wyjaśni, jak należy gasić zarzewie ognia; X X X - wyjaśni, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku; X X - samodzielnie identyfikuje znaki ochrony przeciwpożarowej; X X - charakteryzuje zagrożenia pożarowe w wybranych miejscach (dom, szkoła, sklep, świątynia, kino) Wypadki i katastrofy X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów wypadek i katastrofa ; X X X X X - omówi przyczyny wypadków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych; X X X - omówi zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof (komunikacyjnych, innych); X X - samodzielnie omówi algorytm postępowania w sytuacji wystąpienia katastrofalnych zagrożeń Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu ewakuacja ; X X X X X - omówi zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych; X X X X X - wyjaśni zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność; X X X X - wymieni główne przesłanki do podjęcia ewakuacji spontanicznej; X X X - scharakteryzuje najistotniejsze zasady opuszczania miejsc zagrożonych X X -samodzielnie skompletuje sprzęt i wyposażenie przydatne podczas ewakuacji; uzasadnia swój wybór; X X - zna zasady przeprowadzania ewakuacji z rejonów zagrożonych lub objętych zdarzeniem kryzysowym; X X - rozumie pojęcie samoewakuacja (ewakuacja spontaniczna); X X - samodzielnie wymienia sposoby zabezpieczenia i magazynowania żywności i wody DZIAŁ PROGRAMOWY V Pierwsza pomoc i resuscytacja Układ oddechowy i układ krążenia człowieka X X X X X - omówi budowę i zasady funkcjonowania układu oddechowego człowieka; X X X X X - omówi budowę i zasady funkcjonowania układu krążenia człowieka;

4 X X - wyjaśni zasady oceny układu oddechowego i krążenia (ABC); X X - zna znaczenie prawidłowego funkcjonowania układu Łańcuch przeżycia. System ratownictwa w Polsce Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego X X X X X - wymieni kolejne ogniwa łańcucha przeżycia; X X X X X - omówi ich znaczenie; X X X X X - wymieni numery alarmowe i omawia właściwy sposób wzywania pomocy; X X X - omówi zasady postępowania bezpiecznego dla ratownika X X - wyjaśni, jak działa w Polsce system ratowniczy X X - omówi zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika X X - zna koncepcję łańcucha przeżycia X X -zna organizację i działanie systemu ratownictwa w Polsce Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja. Zadławienia X X X X X - wyjaśni, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa; X X X X X - rozpoznaje stan osoby poszkodowanej; X X X X X - prawidłowo bada jej oddech (na manekinie) X X X X - wymieni zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; X X X - wykona samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) X X X - wyjaśni, na czym polega pomoc ratownicza w zadławieniu X X X - układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; X X - wykona samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) w odpowiednim czasie X X - wyjaśni, do czego służy automatyczny defibrylator zewnętrzny, na czym polega jego działanie i gdzie powinien się znajdować Pierwsza pomoc. Apteczka pierwszej pomocy. Krwawienia. Krwotok z nosa. X X X X X - omówi znaczenie czasu w udzielaniu pierwszej pomocy; X X X X X - wymieni zawartość apteczki pierwszej pomocy; posługuje się apteczką pierwszej pomocy; X X X X X - wymienia rodzaje krwawień X X X X - udzieli pomocy przy krwawieniu odpowiednio do rodzaju krwawienia; X X X X - udzieli pomocy w przypadku krwawienia z nosa; X X X X - wyjaśni, dlaczego krwotok i wstrząs krwotoczny zagrażają życiu X X - potrafi wykonać prostsze opatrunki tamujące krwawienia X X - wie jakie znaczenie ma czas w pierwszej pomocy

5 Urazy kończyn X X X X X - udzieli pomocy przy urazach kończyn X X X X - zna sposoby użycia chusty trójkątnej X X X X - zna główne przyczyny złamań, zwichnięć i skręceń X X - samodzielnie demonstruje sposoby użycia chusty trójkątnej X X - zna najprostsze sposoby udzielania pomocy w urazach kończyn Zasłabnięcie. Ból w klatce piersiowej X X X X X - wyjaśni, czym jest zasłabnięcie i omawia zasady postępowania w zasłabnięciu; X X X X X - wyjaśni znaczenie bólu w klatce piersiowej jako objawu stanu zagrożenia życia X X X X - wyjaśnia zasady postępowania z poszkodowanym skarżącym się na ból w klatce piersiowej X X - potrafi samodzielnie pomóc poszkodowanemu skarżącemu się na ból w klatce piersiowej Wychłodzenie i odmrożenie Oparzenia termiczne i chemiczne X X X X X - omówi skutki działania niskiej temperatury na organizm ludzki; X X X X X - wymieni części ciała najłatwiej ulegające odmrożeniom; X X X X - wyjaśni, na czym polega pierwsza pomoc X X X X - wyjaśni, od czego zależy temperatura odczuwalna X X X - omówi zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu, porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X X - omówi zagrożenia wynikające z porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X X - omówi zagrożenia wynikające z bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X - potrafi samodzielnie udzielić pomocy w przypadku wychłodzenia organizmu bądź też odmrożenia Oparzenia termiczne i chemiczne X X X X X - omówi skutki działania wysokiej temperatury na organizm ludzki; X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów udar słoneczny i udar cieplny X X X X - wyjaśni, jak można pomóc osobie, która ucierpiała wskutek udaru X X X X - omówi prawidłowe postępowanie w czasie upałów X X - samodzielnie udzieli pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia termicznego; X X - samodzielnie udzieli pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia chemicznego: Porażenie prądem elektrycznym. Pioruny X X X X X - wyjaśni, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń; X X X X X - wyjaśni, jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym;

6 X X X - wyjaśni, jak należy się zachowywać i czego należy unikać w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi X X - potrafi samodzielnie udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym Pomoc tonącym. Zagrożenie załamaniem lodu X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny utonięć X X X X X - wyjaśni, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym X X X X X - wyjaśni, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym na skutek załamania lodu X X - Zna zasady udzielania pomocy tonącym załamanie lodu Zatrucia X X X X X - wyjaśni, na czym polega pierwsza pomoc przy zatruciach X X - Zna typowe objawy i najczęstsze okoliczności zatruć X X - Potrafi samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w przypadkach zatruć Wypadek drogowy X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny wypadków drogowych X X X X X - uzasadni znaczenie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych X X X X - omówi zasady zachowania się podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych X X - Zna metody postępowania ratowniczego na miejscu wypadku drogowego DZIAŁ PROGRAMOWY VI Ochrona przed skażeniami Wpływ substancji. promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu promieniotwórczość X X X X X - omówi wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę; X X X X X - poda wysokość dawki promieniowania, która wywołuje typowe objawy choroby popromiennej X X - wyjaśni, na czym polegają zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne X X - poda przykłady wykorzystania promieniotwórczości w służbie ludzkości X X - poda nazwy instytucji w Polsce, w ramach których działają służby monitorujące poziom radiacji; X X - samodzielnie wymieni reakcje organizmów żywych na napromieniowanie X X - samodzielnie wymieni jakie są reakcje organizmów żywych na napromieniowanie (choroba popromienna) Zabezpieczenie żywności i wody przed skażeniami X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów :skażenie i zakażenie

7 X X X X X - Wymieni możliwe źródła skażenia; X X X X X - wymieni sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami X X X X X - uzasadni konieczność stałej ochrony wody i żywności, zwłaszcza w czasie zdarzeń kryzysowych; X X X X - zna zasady bezpiecznego przechowywania żywności i wody X X - samodzielnie i prawidłowo charakteryzuje walory ochronne różnych rodzajów opakowań; X X - omówi sposoby postępowania w przypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi X X - planuje wielkość zapasów wody i żywności na potrzeby swojej rodziny, na określony czas Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą X X X X X - wyjaśni, na czym polega uzdatnianie skażonej żywności i wody; X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu: odkażanie, X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu: dezaktywacja X X - wyjaśni pojęcie dezynfekcja, X X - wyjaśni pojęcie dezynsekcja, X X - wyjaśni pojęcie deratyzacja DZIAŁ PROGRAMOWY VII Zagrożenia chemiczne Oznakowanie substancji toksycznych X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu piktogram ; X X X X - wymieni rodzaje oznakowań substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania; X X X X - zaproponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych X X - rozpozna znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach X X - przedstawi zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca X X - zna zasady samopomocy i samoewakuacji Postępowanie w wypadku awarii X X X X X - wyjaśni zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu i rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi X X X X X - wymieni zagrożenia lokalne stwarzane przez przemysł i transport X X - poda przykłady zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry; X X - zna zasady ratowania ofiar zdarzenia

8

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA:

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA: OBRONA CYWILNA Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze: 1. Planistycznym; 2. Organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel. 22 443 11 20, faks 22 443 11 22 www.um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D.

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO NA ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1.Dokonując

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo