Programy CGI dla baz danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy CGI dla baz danych"

Transkrypt

1 Programy CGI dla baz danych 13 listopada WWW i bazy danych: programy CGI Uwaga: Zakładam minimalną znajomość HTML. Z wyjatkiem formularzy nie jest to dokumentacja HTML jest mnóstwo tutoriali w sieci. 1.1 Wprowadzenie Program CGI jest to program wywoływany przez serwer WWW. Program CGI otrzymuje dane od serwera i produkuje w wyniku stronę, wysyłaną przez serwer do przeglądarki. Interfejs używany przy komunikacji między takimi programami a serwerem WWW nosi nazwę CGI (Common Gateway Interface). Serwer WWW interpretuje komunikaty HTTP pochodzące z przeglądarki. Niektóre w tych komunikatów zawierają żądanie uruchomienia programu (CGI). Część komunikatu określa nazwę programu i jego położenie, a inna część jego argumenty. To, jakie adresy URL są traktowane jako programy CGI, zależy od serwera WWW i jego administratora. Czasem muszą one być zapisane w ustalonym katalogu, np. cgi-bin, a ich adres ma wtedy postać np. Takie programy często są uruchamiane z prawami użytkownika nobody, a więc nie wolno w nich używać ścieżek względnych. Model komunikacji oparty na WWW jest bardzo ograniczony: Ponieważ program CGI musi zakończyć pracę zanim serwer będzie mógł odpowiedzieć na żądanie, dialog o n interakcjach musi po stronie serwera być implementowany n niewielkimi programami. 1

2 Programy te muszą się jednak jakoś komunikować. Z uwagi na ograniczenia protokołu HTTP nie daje się użyć architektury Model- View-Controller (MVC), stosowanej w klasycznym GUI. Szczególne kłopoty sprawia możliwość klonowania stron w przeglądarce. Programy CGI działają jak typowe filtry w systemie Unix: wczytuja dane ze standardowego wejścia i wypisują wyniki na standardowe wyjscie. 2 Generowanie HTML z programów w Scheme Programy CGI mozna pisać również w Scheme. Najprostszy przykład to skrypt nie pobierający żadnych danych wejściowych. Powinien on wypisać na standardowe wyjście nagłówek HTTP, a następnie zawartość strony zapisaną w HTML. Nagłówek HTTP dla tekstu w HTML wypisuje się funkcją output-http-headers z biblioteki CGI z kolekcji NET. Zawartość strony można generować w różny sposób. Najprościej jest użyć standardowych funkcji wyjścia w Scheme. W pierwszym przykładzie wygenerujemy stronę z nieśmiertelnym komunikatem. (require (lib "cgi.ss" "net")) (output-http-headers) (printf "<html>~%") (printf "<title>pierwszy przykład</title>~%") (printf "<body><h1>witaj świecie!</h1></body>~%") (printf "</html>~%") Do wypisywania poszczególnych wierszy HTML użyliśmy funkcji printf. MzScheme zawiera dwie kolekcje ułatwiające generowanie stron: HTML (rzadko używaną bezpośrednio) i XML. Uwaga: DrScheme traktuje HTML jako XHTML (HTML zgodny z wymogami XML) i w zasadzie wymaga stron poprawnie zbudowanych. Kolekcje te operują X-wyrażeniami nawiasowaną notacją XML: (html (head (title "Pierwszy przykład")) 2

3 (body ((bgcolor "white")) (center "Pierwszy przykład") (p) (p "Witaj świecie!"))) W naszym drugim przykładzie użyjemy biblioteki XML. Umożliwia ona posługiwanie się X-wyrażeniami i automatyczną zamianę ich na postać XML lub wypisywanie. Korzystanie z niej wymaga umieszczenia w naszym programie wyrażenia (require (lib "xml.ss" "xml")) Do zamiany x-wyrażenia (reprezentującego element XML/HTML listą odpowiedniej postaci) na napis służy funkcja (xexpr->string x-wyrażenia) na przykład > (xexpr->string (html (body "witaj"))) "<html><body>witaj</body></html>" Do wypisania na port (np. na standardowe wyjście) używa się > (display-xml/content (xexpr->xml (html (body "hello")))) <html> <body> hello </body> </html> (chcąc wypisać do pliku należy to przekierować używając with-output-to-file). Zapiszemy teraz jeszcze raz podany przykład, ale używając poznanych konstrukcji: (require (lib "cgi.ss" "net")) (require (lib "xml.ss" "xml")) (output-http-headers) 3

4 (display-xml/content (xexpr->xml (html (title "Pierwszy przykład") (body (h1 "Witaj świecie!"))))) Na wyjściu powinniśmy otrzymać Content-type: text/html <html><title>pierwszy przykład</title> <body><h1>witaj świecie</h1></body> </html> Otrzymany program należy jeszcze przekształcić na kompletny samodzielny skrypt CGI. Tekst programu należy poprzedzić nagłówkiem wywołującym (używając ścieżki absolutnej) interpreter Scheme na serwerze WWW. Ponadto plik ze skryptem musi być wykonywalny. #! /bin/sh # exec /home/staff/teachers/zbyszek/bin/mzscheme -q -r "$0" # (require (lib "cgi.ss" "net")) (require (lib "xml.ss" "xml")) (output-http-headers) (display-xml/content (xexpr->xml (html (title "Pierwszy przykład") (body (h1 "Witaj świecie!"))))) 3 Czytanie XML Aby przeczytać element XML z pliku wystarczy użyć: 4

5 (with-input-from-file xml-file read-xml/element) czasem jednak otrzymuje się błąd: read-xml: parse-error: expected root element - received #<struct:pi> Oznacza to prawdopodobnie, że plik zawiera dokument XML, a nie element XML. Dokument XML zawiera wprawdzie root element, lecz poprzedzony linią w rodzaju <?xml version="1.0"?> W takiej sytuacji należy użyć read-xml (with-input-from-file xml-file read-xml) i funkcją document-element wydobyć root element. 4 Programowe generowanie stron Użycie X-wyrażeń pozwala na prostsze generowanie skomplikowanych stron. Popatrzmy na prostą pętlę zwiększającą licznik i wypisującą każdorazową wartość licznika: (display-xml/content (xexpr->xml (HTML (HEAD (TITLE "Ślad licznika")) loop ((n 0)) (if (> n 10) () (cons (P,(format "Bieżąca wartość n wynosi ~a" (number->string n)) (loop (+ n 1)))))))))) 5

6 Programy nie pobierające danych wejściowych są zwykle bezużyteczne. Z programami CGI sprawa ma się inaczej, ponieważ mogą one wyświetlać informację, która ulega częstym zmianom, na przykład pochodzić z bazy danych czy skrytki pocztowej użytkownika. Napiszemy teraz program podający, jacy użytkownicy są aktualnie zalogowani. Skorzystamy z programu finger Unixa, zamieniając jego wyniki na HTML. Programy Unixa uruchamia się w Scheme używając procedury process: > (process "/usr/bin/finger") (#<stream-input-port>...) Procedura ta tworzy nowy proces i zwraca listę elementów służących do komunikacji z nim. Pierwszym elementem tej listy jest port wejściowy, z którego można odczytać wyniki działania procesu finger. Program obróbki wyników działania programu finger wygląda następująco (define FINGER "/usr/bin/finger") (define (read-all ip) (let ((next (read-line ip))) (if (eof-object? next) () (cons next (read-all ip))))) (output-http-headers) (display-xml/content (xexpr->xml (html (title "Finger Gateway") (body ((bgcolor "white")) (p,(string->html (read-line (car (process (lambda (x) (p,(string->html x))) (read-all (car (process FINGER)))))))) Program ten buduje X-wyrażenie uruchamiając procesy date i finger, po czym zamienia ich wyniki na HTML. Funkcja string->html pochodzi z biblioteki CGI, zamienia ona zwykłe napisy na napisy zgodne z konwencjami HTML. Każde wywołanie tego skryptu wygeneruje inną stronę (chociażby dlatego, że zmieni się data i czas ;-). 6

7 5 Programy CGI z argumentami Znacznie ciekawsze są programy CGI, których wyniki zależą od otrzymanych danych wejściowych. Najczęściej użytkownik wypełnia formularz WWW i naciskając przycisk potwierdzenia powoduje wysłanie tej informacji (odpowiednio zapisanej). Serwer przekazuje tę informację do programu CGI określonego w formularzu. 5.1 Pobieranie informacji od użytkownika Dane do programów CGI pobiera się używając formularzy HTML. Mogą one zawierać pola tekstowe, rozmaite przyciski, przewijane tablice itp. Pobieranie informacji składa się z dwóch kroków: nalezy przygotować dokument HTML zawierający odpowiednie formularze, a następnie w programie CGI zanalizować wczytane dane i określić akcję do wykonania Formularze Formularze umieszcza się w dokumencie HTML używając elementu <form>: <FORM METHOD="POST" ACTION=" Zawartość formularza... </FORM> Adres URL podany atrybutem ACTION powinien wkazywać na program CGI. Atrybut METHOD podaje sposób przekazania danych z formularza do programu CGI. W powyższym przykładzie użyto zalecanej metody "POST", inna możliwość to metoda "GET", lecz zwykle jej użycie stwarza wiele kłopotów. Wewnątrz formularza można umieścić dowolny element z wyjątkiem innego formularza. Elementy służace do komunikacji z użytkownikiem to INPUT, SELECT i TEXTAREA. Najprostsze są elementy INPUT: <INPUT TYPE="text" NAME="napis" VALUE="domyślna" SIZE=10 MAXLENGTH=20> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="thisbox" VALUE="on" CHECKED> <INPUT TYPE="radio" NAME="radio1" VALUE="1"> 7

8 <INPUT TYPE="radio" NAME="radio1" VALUE="2" CHECKED> <INPUT TYPE="submit" VALUE="gotowe"> Atrybut TYPE określa typ obiektu używanego do komunikacji, dozwolone wartości to "text", "password", "checkbox", "radio", "image", "hidden", "submit" i "reset". Dwa ostatnie pełnią role przycisków wysyłających zawartość formularza do serwera i czyszczących formularz. Każdy z pozostałych typów ma atrybut NAME podający nazwę zmiennej, z którą zostanie związana wartość w polu podczas przekazywania zawartości do programu CGI program. Poszczególne typy mają następującą postać "text" proste pole do wprowadzania tekstu. Atrybut VALUE podaje wartość domyślną (początkową), atrybut SIZE to rozmiar pola (domyślnie 20), zaś atrybut MAXLENGTH podaje maksymalną liczbę znaków do wpisania w pole (domyślnie bez ograniczeń). "password" działa tak samo jak pole tekstowe, ale nie wyświetla wpisywanych znaków. "checkbox" określa przełącznik, który może zostać wciśnięty ( włączony ). Atrybut VALUE określa napis przekazywany do programu CGI gdy przełącznik jest wciśnięty (wartość domyślna to "on"). "radio" określa przełącznik, który może być grupowany z innymi dając listę alternatywnych wyborów. Grupę tworzą przełączniki o tej samej wartości atrybutu NAME. Element SELECT służy do tworzenia menu i przewijalnych list wyboru. <SELECT NAME="menu"> <OPTION>wybór 1 <OPTION>wybór 2 <OPTION>wybór 3 <OPTION SELECTED>wybór 4 <OPTION>wybór 5 <OPTION>wybór 6 <OPTION>wybór 7 </SELECT> <SELECT NAME="scroller" MULTIPLE SIZE=7> <OPTION SELECTED>wybór 1 8

9 <OPTION SELECTED>wybór 2 <OPTION>wybór 3 <OPTION>wybór 4 <OPTION>wybór 5 <OPTION>wybór 6 <OPTION>wybór 7 </SELECT> Atrybut SIZE określa, czy będzie to spuszczalne menu czy lista wyboru. Jeśli jest pominięty lub ma wartość 1, to domyślnie jest to menu. Jeśli jest większy niż 1, to otrzymamy listę przewijaną z widocznymi SIZE elementami. Obecność opcji MULTIPLE automatycznie wybiera listę przewijaną z wieloma wyborami. Element OPTION podaje nazwy i wartości dla każdego pola i pozwala określić pocją SELECTED, czy jest ono domyślnie wybrane. Element TEXTAREA słuzy do wprowadzania tekstów w wielu wierszach: <TEXTAREA NAME="area" ROWS=5 COLS=30> Mary had a little lamb. A little lamb? A little lamb! Mary had a little lamb. It s fleece was white as snow. </TEXTAREA> Atrybut NAME to nazwa zmiennej, zaś ROWS i COLS określają rozmiar widocznej częsci tekstu. Początkową (domyślną) zawartość podaje się wewnątrz elementu. Spacje są respektowane, podobnie znaki nowej linii (jak w elemencie <PRE>). Spróbujmy napisać usługę, podającą informację tylko o wybranym użytkowniku. Zaczniemy od formularza: <html> <title>specialized Finger Gateway</title> <body> <h3>finger Gateway 2</h3> <form action=".../finger.scm" method="post"> <input type="text" name="who"> <input type="submit" value="finger"> </form> </body> 9

10 </html> Strona ta oprócz tytułu zawiera jedynie formularz (element form), zawierający dwa elementy input. Pierwszy z nich określa pole tekstowe do wprowadzenia identyfikatora użytkownika (w postaci linii tekstu). Drugi to przycisk potwierdzenia, po jego naciśnięciu zawartość formularza jest przesyłana do programu, którego nazwa jest podana jako atrybut action formularza. Oprócz nazwy programu formularz powinien podawać metodę przekazania wartości zmiennych (w tym przykładzie jedyna zmienną jest who) pobranych z formularza. Dwie główne metody to get (domyślna, informacje są przekazywane przez zmienną środowiskową QUERY_STRING) i post (informacje są przekazywane przez standardowe wejście programu CGI). Do określenia metody służy atrybut method w tym przypadku jego wartością jest post. Informacja o użytej metodzie zostaje przez serwer WWW zapisana w zmiennej środowiskowej REQUEST_METHOD i może być odczytana przez program CGI (wartości to "GET" i "POST") Wczytywanie po stronie serwera CGI Zawartość formularza jest przesyłana w postaci zapytania napisu o specjalnej postaci. Dla metody GET napis ten staje się wartością zmiennej środowiska QUERY_STRING. Serwer otrzymuje go bowiem jako fragment URL, na przykład: Zaytanie znajduje się po znaku zapytania (? ). Niezależnie od przyjętej metody, wartości zmiennych formularza sa przekazywane jako ciąg par nazwa/wartość, oddzielanych znakiem &. Nazwy od wartości oddziela się znakiem równości =. Ewentualne spacje w wartościach są zastępowane znakiem +, zaś wszystkie inne znaki nie alfanumeryczne trójznakową sekwencją zaczynająca się znakiem procenta %, po którym zapisany jest dwoma cyframi szesnastkowymi kod znaku, np. napis "20% + 30% = 50%, &c." będzie zapisany jako "20%25+%2b+30%25+%3d+50%25%2c+%26c%2e" 10

11 W metodzie POST postać zapytania jest taka sama, ale program CGI otrzymuje je przez standardowe wejście. Nie otrzymamy jednak końca pliku. Zamiast tego długość napisu zapytania podawana jest w zmiennej środowiska CONTENT_LENGTH, którą można odczytać funkcją getenv. Pora na program CGI do naszego przykładu. (define FINGER "/usr/bin/finger") (define (read-all ip) (let ((next (read-line ip))) (if (eof-object? next) () (cons next (read-all ip))))) (define *bindings* (get-bindings)) (define *user* (extract-binding/single who *bindings*)) (output-http-headers) (display-xml/content (xexpr->xml (html (title "Finger Gateway") (body ((bgcolor "white")) (p,(string->html (read-line (car (process (lambda (x) (p,(string->html x))) (read-all (car (process (string-append FINGER " " *user*))))))))) Program ten wywołuje finger dla użytkownika podanego w formularzu. Jeśli pole to było puste, wypisana zostanie informacja dla wszystkich użytkowników (tak jak poprzednio). Uwaga: programu zapisanego w powyższej uproszczonej wersji nie należy umieszczać na serwerze nie jest on bezpieczny. Złośliwy użytkownik mógłby wpisać w przeglądarce po nazwie średnik, a następnie dowolne polecenie systemu operacyjnego (np. rm *.*). Poprawna pełna wersja sprawdzałaby najpierw wprowadzoną wartość, np. usuwając niedozwolone znaki. 11

12 5.2 Zwracanie odpowiedzi dla użytkownika Dokument HTML stanowiący odpowiedź tworzy się dynamicznie na podstawie odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Można wykorzystać dowolne techniki formatowania dostępne w HTML CGI Output Skonstruowany dokument HTML zawierający odpowiedź na zapytanie nalezy poprzedzić krótkim nagłówkiem HTTP, podającym jako typ MIME HTML i składającym się w najprostszym przypadku z pojedynczego wiersza, po której musi nastąpić pusty wiersz. content-type: text/html <HTML>... plik... </HTML> Oczywiście jest wiele innych typów dokumentów, ale do obsługi baz danych ten w zupełności wystarczy. Programy CGI zwracają skonstruowany dokument HTML przez standardowe wyjście, mozna więc w Scheme po prostu używać funkcji printf. Na przykład aby wypisać nagłówek: (printf "content-type: text/html\r\n\r\n") 6 Wybrane funkcje biblioteczne (output-http-headers) Wypisuje nagłówek HTTP niezbędny dla normalnej odpowiedzi HTML (get-bindings) (wiązanie...) Zwraca wiązania zmiennych przekazane z danego żądania HTTP. Każde wiązanie jest listą dwuelementową postaci (klucz wartość) 12

13 Klucz może być symbolem lub napisem i podaje nazwę zmiennej, natomiast wartość jest napisem. (extract-bindings klucz lista-wiązań) (wartość...) Zwraca listę wszystkich wartości związanych ze zmienną podaną jako klucz (z kluczem może być związanych kilka wartości gdy użyto elementów checkbox). Jeśli klucz nie wystapił w żadnym wiązaniu, to lista będzie pusta. (extract-bindings/single klucz lista-wiązań) wartość Zwraca (jedyną) wartość związaną z podanym kluczem. Więcej informacji można znaleźć w Help Desku wybierając hasła CGI i XML. 13

Programy CGI dla baz danych

Programy CGI dla baz danych Programy CGI dla baz danych Zbigniew Jurkiewicz Instytut Informatyki UW 6 maja 2014 Dodawać poniższą instrukcję error_reporting(e_all) do skryptów PHP, żeby serwer WWW raportował wszystkie błędy. 1 WWW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 3 Formularze Agenda Podstawy formularzy HTML Podstawowe kontrolki formularzy HTML Nowe kontrolki z HTML

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE. G. Przęczek

FORMULARZE. G. Przęczek FORMULARZE G. Przęczek Tworzenie formularzy w HTML Podstawowe ramy formularza wyznacza znacznik który ma szereg atrybutów, które określają jego działanie. Pierwszym atrybutem jest action,

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej stosuje się język PHP lub JSP)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail. 1 FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5 Zajęcia 5 Formularze w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP można przekazać za pomocą formularzy. W tym celu należy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze HTML ciąg dalszy Listy, formularze Listy Służą do prezentacji treści w postaci wypunktowania: numerowanego nienumerowanego definicji Możliwe jest zagnieżdżanie list zarówno tego samego, jak i różnych typów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają Tabela obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) tabel używa się wyłącznie do prezentacji tych danych, które tego tabel używa się

Bardziej szczegółowo

Programowanie CGI. Jolanta Bachan 2008-06-05 Informatyka

Programowanie CGI. Jolanta Bachan 2008-06-05 Informatyka Jolanta Bachan Informatyka Sprawy organizacyjne Zaliczenie otrzymają osoby, które do 9. czerwca do godziny 0:00, czyli do 8. czerwca do godziny 24:00 prześlą mi: adres do strony internetowej z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 - Formularze

Ćwiczenie 7 - Formularze Ćwiczenie 7 - Formularze W ćwiczeniu 7 zajmować się będziemy formularzami, czyli sposobem komunikacji czytelnika strony WWW z jej autorem. Dzięki formularzom moŝna, uzyskiwać informację zwrotną dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat seminarium: Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat pracy magisterskiej: Baza danych postgresql zarządzanie obrazami medycznymi 27-listopad-2001 Jakub Turmiński I Spis treści.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML Wybrane znaczniki HTML Struktura dokumentu HTML informacje o dokumencie i plikach zewnętrznych zawartość wyświetlana w przeglądarce wraz z tagami formatującymi

Bardziej szczegółowo

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Definicja funkcji function nazwa (lista parametrów) { blok instrukcji Użycie instrukcji return wartość kończy działanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Podstawy podstaw, czyli małe wprowadzenie do PHP, Podstawy

Bardziej szczegółowo

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Apache2 dyrektywy podstawowe Zajmują zawsze jedną linię tekstu Ogólna postać: Dyrektywa opcje Ich zasięg ogranicza

Bardziej szczegółowo

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6.1. Idea ataku SQL injection Atak znany jako SQL injection jest możliwy wtedy, gdy użytkownik ma bezpośredni wpływ na postać zapytania wysyłanego do bazy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

CGI (Common Gateway Interface)

CGI (Common Gateway Interface) CGI CGI (Common Gateway Interface) - znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Umożliwia dynamiczne (na

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 3 Przekazywanie danych do programu CGI 1. Odbieranie w programie wartości zmiennych

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium Lista 5 Autor: Piotr Kosytorz IIrokInf. indeks: 166174 Prowadzący: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Programowanie aplikacji sieci Ethernet Przykład 1 Na podstawie: Monk S.: Arduino dla początkujących, HELION, Gliwice 2014 2 Arduino z nakładką

Bardziej szczegółowo

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists()

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists() 4. Pliki 4.1. Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Jak praktycznie każdy język programowania, PHP zapewnia dostęp do systemu plików znajdujących się na komputerze, na którym uruchamiany jest skrypt,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przeliczanie dnia roku na dzień i miesiąc: function jaka data($dni) {... Przykład programu w

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP przekazujemy za pomocą formularzy. W tym celu musimy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Development Environment C/AL Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne:... 3 1.1 Zmienne... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Co to jest Javascript Javascript jest językiem skryptowym pozwalającym na dołączanie dodatkowej funkcjonalności do stron WWW. Jest ona najczęściej związana z modyfikacją

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny

Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny 1 Wprowadzenie W opisie zadań wykorzystano środowisko programistyczne rstudio (wersja 1.0.136). Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Quiz Aplikacja internetowa

Quiz Aplikacja internetowa - 1 - Quiz Aplikacja internetowa Opis: Realizacja aplikacji internetowej Quiz w oparciu o Python i framework Flask (wersja 0.10.1). Autorzy: Tomasz Nowacki, Robert Bednarz Czas realizacji: 90 min Poziom

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VIII Jesień 2013 1 / 43 Plan wykładu 1 Język PHP 2 Składnia PHP 3 Dostęp do bazy danych

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie plików. 1. Z sieci wewnętrznej PK. System Windows

Kopiowanie plików. 1. Z sieci wewnętrznej PK. System Windows Kopiowanie plików Podczas przesyłania lub pobierania plików zalecane jest używanie protokołu scp lub sftp Klaster Mustang działa w tym samym systemie NIS co Perszeron dlatego pliki skopiowane na macierz

Bardziej szczegółowo

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie Sesje i logowanie 1. Wprowadzenie Żądania od nawet tego samego użytkownika na serwerze nie są domyślnie w żaden sposób łączone ze sobą. Każde jest w pewnym sensie nowe i serwer nie jest w stanie stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularze. 1. Formularz HTML

Formularze. 1. Formularz HTML Formularze. 1. Formularz HTML Formularz HTML definiujemy stosując element FORM. Wewnątrz, po między znacznikami oraz umieszczamy zawartość formularza, na którą składają się kontrolki (np. INPUT)

Bardziej szczegółowo