Programy CGI dla baz danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy CGI dla baz danych"

Transkrypt

1 Programy CGI dla baz danych Zbigniew Jurkiewicz Instytut Informatyki UW 6 maja 2014 Dodawać poniższą instrukcję error_reporting(e_all) do skryptów PHP, żeby serwer WWW raportował wszystkie błędy. 1 WWW i bazy danych: programy CGI Uwaga: zakładamy pewną minimalną znajomość HTML. Z wyjatkiem formularzy nie jest to dokumentacja HTML jest mnóstwo tutoriali w sieci. 1.1 Wprowadzenie Program CGI jest to program wywoływany przez serwer WWW. Program CGI otrzymuje dane od serwera i produkuje w wyniku stronę, wysyłaną przez serwer do przeglądarki. Interfejs używany przy komunikacji między takimi programami a serwerem WWW nosi nazwę CGI (Common Gateway Interface). Serwer WWW interpretuje komunikaty HTTP pochodzące z przeglądarki. Niektóre w tych komunikatów zawierają żądanie uruchomienia programu (CGI). Część komunikatu określa nazwę programu i jego położenie, a inna część jego argumenty. To, jakie adresy URL są traktowane jako programy CGI, zależy od serwera WWW i jego administratora. Czasem muszą one być zapisane w ustalonym katalogu, np. cgi-bin, a ich adres ma wtedy postać np. 1

2 Takie programy często są uruchamiane z prawami użytkownika nobody, a więc nie wolno w nich używać ścieżek względnych. Model komunikacji oparty na WWW jest bardzo ograniczony: Ponieważ program CGI musi zakończyć pracę zanim serwer będzie mógł odpowiedzieć na żądanie, dialog o n interakcjach musi po stronie serwera być implementowany n niewielkimi programami. Programy te muszą się jednak jakoś komunikować. Z uwagi na ograniczenia protokołu HTTP nie daje się użyć architektury Model- View-Controller (MVC), stosowanej w klasycznym GUI. Szczególne kłopoty sprawia możliwość klonowania stron w przeglądarce. Programy CGI działają jak typowe filtry w systemie Unix: wczytuja dane ze standardowego wejścia i wypisują wyniki na standardowe wyjscie. 2 Generowanie HTML z programów w PHP Programy CGI można pisać w każdym języku programowania, nasze przykłady zapiszemy w PHP. Jest to skryptowy język programowania, którego bloki można zanurzać bezpośrednio w strony HTML (trochę podobnie do ASP Microsofta). Jest to produkt bezpłatny, główna strona to Krótki opis: Nazwy zmiennych rozpoczynają się znakiem $, nie trzeba ich deklarować. Można jednak deklarować zmienne jako static, aby były wspólne dla wszystkich bloków PHP na danej stronie (w przeciwnym razie będą lokalne). Standardowe typy danych to liczby całkowite i rzeczywiste, napisy, tablice, tablice acocjacyjne i (o zgrozo) obiekty. Konstrukcje sterujące są podobne do C. Komentarze poprzedza się znakami # lub //, można je też otaczać przez /*...*/. Instrukcje należy kończyć średnikiem. Można definiować własne funkcje, składnia definicji i wywołania jest podobna jak w C. 2

3 Wartości zmiennych z formularza HTML są przekazywane jako elementy tablicy asocjacyjnej $POST[]. Program w PHP może być wykonywany w dwóch trybach, zależnie od użytego interpretera. Serwer WWW automatycznie wywołuje interpreter dla interfejsu CGI, automatycznie generującego nagłówki stron itp. Będziemy o tym mówić dalej. Na razie zajmiemy się interpreterem dla wiersza poleceń (CLI - Command Line Interface). Ułatwia on testowanie programów PHP. Aby sprawdzić, czy jest on zainstalowany w naszym systemie, możemy wywołać program php z opcją -v: ~]$ php -v PHP (cli) (built: Mar :33:02) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) Zend Technologies 2.1 PHP z linii poleceń Prosty program możemy wpisać bezpośrednio. Należy pamiętać, że musi on być otoczony znacznikami <?php i?>, np. ~]$ php <?php echo "Witaj świecie\n"; exit(0);?> Witaj świecie Po wpisaniu programu i naciśnięciu CTRL-D zostanie on wykonany. 2.2 CGI w PHP Najprostszy przykład to skrypt nie pobierający żadnych danych wejściowych. Powinien on wypisać na standardowe wyjście nagłówek HTTP, a następnie zawartość strony zapisaną w HTML. Jeśli nie zażądamy inaczej, to PHP wypisze automatycznie standardowy nagłówek HTTP. Zamiast tego możemy w skrypcie umieścić instrukcję 3

4 <?php header("content-type: image/png");?> Musi to być pierwsza linia skryptu, nie może być nawet poprzedzona pustą linią. Zawartość strony można generować w różny sposób. Najprościej jest użyć standardowych funkcji wyjścia w PHP. W pierwszym przykładzie wygenerujemy stronę z nieśmiertelnym komunikatem. <html> <?PHP echo "<html><head>"; echo "<title>pierwszy przykład</title></head>"; echo "<body><h1>witaj świecie!</h1></body>";?> </html> Do wypisywania poszczególnych wierszy HTML użyliśmy funkcji echo. 3 Programowe generowanie stron Użycie wyrażeń PHP pozwala na prostsze generowanie skomplikowanych stron. Popatrzmy na prostą pętlę zwiększającą licznik i wypisującą każdorazową wartość licznika: <html> <?PHP echo "<html><head>"; echo "<title>"ślad licznika"</title></head>"; echo "<body>"; for ($n = 0; $n <= 10; $n++) { echo "<P>Bieżąca wartość n wynosi $n</p>"; } echo "</body>";?> </html> Programy nie pobierające danych wejściowych są zwykle bezużyteczne. Z programami CGI sprawa ma się inaczej, ponieważ mogą one wyświetlać informację, która 4

5 ulega częstym zmianom, na przykład pochodzić z bazy danych czy skrytki pocztowej użytkownika. Napiszemy teraz program podający, jakie gatunki zwierzaków znajdują się w naszej zoologicznej bazie danych. Użyjemy wbudowanego w PHP interfejsu do Postgresa: <html> <head> <title>test</title> </head> <body bgcolor="white"> <?php $link = pg_connect("host=labdb dbname=bd user=scott password=tiger"); $result = pg_exec($link, "select distinct gatunek from Zwierzaki"); $numrows = pg_numrows($result);?> <h2 align=center>nasze gatunki</h2> <table border="1" align=center> <tr> <th>gatunek</th> </tr> <?php // Przechodzimy po wierszach wyniku. for($ri = 0; $ri < $numrows; $ri++) { echo "<tr>\n"; $row = pg_fetch_array($result, $ri); echo " <td>". $row["gatunek"]. "</td> </tr> "; } pg_close($link);?> </table> </body> </html> 5

6 4 Dostęp do bazy danych Standardowe biblioteki PHP obejmują wiele funkcji do komunikacji z bazami danych. W naszych przykładach ograniczymy się do PostgreSQL. Zaczynamy jak zwykle od połączenia się z bazą danych. pg_connect Służy do tego funkcja $link = pg_connect("host=labdb dbname=mrbd user=scott password=tiger"); Zwraca ona deskryptor połączenia, który należy zachować na zmiennej. Gdy dostęp do bazy danych przestanie nam być potrzebny, należy zamknąć połączenie funkcją pg_close. pg_close($link); Pora na zadawanie zapytań. Funkcja pg_execwykonuje polecenie SQL i zwraca deskryptor wyniku. $result = pg_exec($link, "select * from Gatunki"); Po sprawdzenie, czy nie było błędu, poszczególne wiersze można pobierać funkcją pg_fetchrow. Liczbę wierszy w wyniku podaje funkcja pg_numrows. $numrows = pg_numrows($result); for($ri = 0; $ri < $numrows; $ri++) { $row = pg_fetch_array($result, $ri); echo $row["gatunek"]. "<br>" } 5 Programy CGI z argumentami Znacznie ciekawsze są programy CGI, których wyniki zależą od otrzymanych danych wejściowych. Najczęściej użytkownik wypełnia formularz WWW i naciskając przycisk potwierdzenia powoduje wysłanie tej informacji (odpowiednio zapisanej). Serwer przekazuje tę informację do programu CGI określonego w formularzu. 6

7 5.1 Pobieranie informacji od użytkownika Dane do programów CGI pobiera się używając formularzy HTML. Mogą one zawierać pola tekstowe, rozmaite przyciski, przewijane tablice itp. Pobieranie informacji składa się z dwóch kroków: należy przygotować dokument HTML zawierający odpowiednie formularze, a następnie w programie CGI zanalizować wczytane dane i określić akcję do wykonania Formularze Formularze umieszcza się w dokumencie HTML używając elementu <form>: <FORM METHOD="POST" ACTION="http://form.url.com/cgi-bin/cgiprogram">... Zawartość formularza... </FORM> Adres URL podany atrybutem ACTION powinien wskazywać na program CGI. Atrybut METHOD podaje sposób przekazania danych z formularza do programu CGI. W powyższym przykładzie użyto zalecanej metody "POST", inna możliwość to metoda "GET", lecz zwykle jej użycie jest bardziej kłopotliwe. W metodzie GET informacje z formularza przekazuje się do programu CGI poprzedzając je znakiem zapytania i doklejając do podanego adresu akcji. Dla metody POST są one umieszczane w treści komunikatu HTTP i programu CGI będzie mógł jest odczytać ze standardowego wejścia. W przypadku metody POST zamiast uruchamiać program CGI możemy zawartość formularza przesłać pocztą elektroniczną. Atrybut ACTION powinien wtedy mieć postać Wewnątrz formularza można umieścić dowolny element z wyjątkiem innego formularza. Elementy służace do komunikacji z użytkownikiem to INPUT, SELECT i TEXTAREA. Najprostsze są elementy INPUT: <INPUT TYPE="text" NAME="napis" VALUE="domyślna" SIZE=10 MAXLENGTH=20> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="thisbox" VALUE="on" CHECKED> 7

8 <INPUT TYPE="radio" NAME="radio1" VALUE="1"> <INPUT TYPE="radio" NAME="radio1" VALUE="2" CHECKED> <INPUT TYPE="submit" VALUE="gotowe"> Atrybut TYPE określa typ obiektu używanego do komunikacji, dozwolone wartości to "text", "password", "checkbox", "radio", "image", "hidden", "submit" i "reset". Dwa ostatnie pełnią role przycisków wysyłających zawartość formularza do serwera i czyszczących formularz. Każdy z pozostałych typów ma atrybut NAME podający nazwę zmiennej, z którą zostanie związana wartość w polu podczas przekazywania zawartości do programu CGI program. Poszczególne typy mają następującą postać "text" proste pole do wprowadzania tekstu. Atrybut VALUE podaje wartość domyślną (początkową), atrybut SIZE to rozmiar pola (domyślnie 20), zaś atrybut MAXLENGTH podaje maksymalną liczbę znaków do wpisania w pole (domyślnie bez ograniczeń). "password" działa tak samo jak pole tekstowe, ale nie wyświetla wpisywanych znaków. "checkbox" określa przełącznik, który może zostać wciśnięty ( włączony ). Atrybut VALUE określa napis przekazywany do programu CGI gdy przełącznik jest wciśnięty (wartość domyślna to "on"). "radio" określa przełącznik, który może być grupowany z innymi dając listę alternatywnych wyborów. Grupę tworzą przełączniki o tej samej wartości atrybutu NAME. Element SELECT służy do tworzenia menu i przewijalnych list wyboru. <SELECT NAME="menu"> <OPTION>wybór 1 <OPTION>wybór 2 <OPTION>wybór 3 <OPTION SELECTED>wybór 4 <OPTION>wybór 5 <OPTION>wybór 6 <OPTION>wybór 7 </SELECT> 8

9 <SELECT NAME="scroller" MULTIPLE SIZE=7> <OPTION SELECTED>wybór 1 <OPTION SELECTED>wybór 2 <OPTION>wybór 3 <OPTION>wybór 4 <OPTION>wybór 5 <OPTION>wybór 6 <OPTION>wybór 7 </SELECT> Atrybut SIZE określa, czy będzie to rozwijalne menu czy lista wyboru. Jeśli jest pominięty lub ma wartość 1, to domyślnie jest to menu. Jeśli jest większy niż 1, to otrzymamy listę przewijaną z widocznymi SIZE elementami. Obecność opcji MULTIPLE automatycznie wybiera listę przewijaną z wieloma wyborami. Element OPTION podaje nazwy i wartości dla każdego pola i pozwala określić pocją SELECTED, czy jest ono domyślnie wybrane. Element TEXTAREA słuzy do wprowadzania tekstów w wielu wierszach: <TEXTAREA NAME="area" ROWS=5 COLS=30> Mary had a little lamb. A little lamb? A little lamb! Mary had a little lamb. It s fleece was white as snow. </TEXTAREA> Atrybut NAME to nazwa zmiennej, zaś ROWS i COLS określają rozmiar widocznej częsci tekstu. Początkową (domyślną) zawartość podaje się wewnątrz elementu. Spacje są respektowane, podobnie znaki nowej linii (jak w elemencie <PRE>). Spróbujmy napisać usługę, pobierającą nazwę użytkownika i hasło, a następnie sprawdzającą ich poprawność. Zaczniemy od formularza: <html> <title>drzwi wejściowe</title> <body> <h3 align="center">logowanie</h3> <form action=".../loguj.php" method="post"> <center> Login: <input type="text" name="kto"><br> 9

10 Hasło: <input type="password" name="klucz"><br> <input type="submit" value="loguj"> </center> </form> </body> </html> Strona ta oprócz tytułu zawiera jedynie formularz (element form), zawierający trzy elementy input. Pierwsze dwa określają pola tekstowe do wprowadzenia identyfikatora użytkownika (w postaci linii tekstu) i jego hasła (bez ujawniania). Trzeci element to przycisk zatwierdzenia, po jego naciśnięciu zawartość formularza jest przesyłana do programu, którego nazwa jest podana jako atrybut action formularza. Oprócz nazwy programu formularz powinien podawać metodę przekazania wartości zmiennych (w tym przykładzie są dwie zmienne kto i klucz), pobranych z formularza. Dwie główne metody to get (domyślna, informacje są przekazywane przez zmienną środowiskową QUERY_STRING) i post (informacje są przekazywane przez standardowe wejście programu CGI). Do określenia metody służy atrybut method w tym przypadku jego wartością jest post. Informacja o użytej metodzie zostaje przez serwer WWW zapisana w zmiennej środowiskowej REQUEST_METHOD i może być odczytana przez program CGI (wartości to "GET" i "POST") Wczytywanie po stronie serwera CGI Zawartość formularza jest przesyłana w postaci zapytania napisu o specjalnej postaci. Dla metody GET napis ten staje się wartością zmiennej środowiska QUERY_STRING. Serwer otrzymuje go bowiem jako fragment URL, na przykład: Zapytanie znajduje się po znaku zapytania (? ). Niezależnie od przyjętej metody, wartości zmiennych formularza sa przekazywane jako ciąg par nazwa/wartość, oddzielanych znakiem &. Nazwy od wartości oddziela się znakiem równości =. Ewentualne spacje w wartościach są zastępowane znakiem +, zaś wszystkie inne znaki nie alfanumeryczne trójznakową sekwencją zaczynająca się znakiem procenta %, po którym zapisany jest dwoma cyframi szesnastkowymi kod znaku, np. napis "20% + 30% = 50%, &c." 10

11 będzie zapisany jako "20%25+%2b+30%25+%3d+50%25%2c+%26c%2e" W metodzie POST postać zapytania jest taka sama, ale program CGI otrzymuje je przez standardowe wejście. Nie otrzymamy jednak końca pliku. Zamiast tego długość napisu zapytania podawana jest w zmiennej środowiska CONTENT_LENGTH, którą można odczytać funkcją getenv. Pora na program CGI do naszego przykładu. <?php $kto = $_POST["kto"]; $klucz = $_POST["klucz"]; $link = pg_connect("host=labdb dbname=mrbd user=scott password=tiger"); $wynik = pg_exec($link, "SELECT upraw FROM users WHERE login = $kto AND password = $klucz "); $ile = pg_numrows($wynik); if ($ile == 0) { echo "<center><strong>nie ma takiego użytkownika</strong></center>"; } else { echo "<center><strong>ok</strong></center>"; }?> Uwaga: programu zapisanego w powyższej uproszczonej wersji nie należy umieszczać na serwerze nie jest on bezpieczny. Złośliwy użytkownik mógłby wpisać w przeglądarce po kluczu apostrof, a następnie dowolne wyrażenie SQL lub średnik i dowolne polecenia SQL (np. OR a = a). Poprawna pełna wersja powinna najpierw sprawdzić wprowadzone wartości, np. usuwając niedozwolone znaki. 5.2 Zwracanie odpowiedzi dla użytkownika Dokument HTML stanowiący odpowiedź tworzy się dynamicznie na podstawie odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Można wykorzystać dowolne techniki formatowania dostępne w HTML. 11

12 5.2.1 CGI Output Programy CGI zwracają skonstruowany dokument HTML przez standardowe wyjście, można więc w PHP po prostu używać funkcji echo. 12

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Instytut Techniki Z a k ł a d E l e k t r o t e c h n i k i i I n f o r m a t y k i U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW TECHNIKI MULTIMEDIALNE Tematyka: 1. Technologia języka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Spis treści O autorach... 11 Część I Wstęp 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Projekty zawarte w książce... 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania... 16 Krótka

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11

Future CMS. Instrukcja konfiguracji. (część dla Webmastera) ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 TWORZENIE FOLDERÓW NA DOKUMENTY 11 Future CMS Instrukcja konfiguracji (część dla Webmastera) GDZIE KOŃCZY SIĘ INTERFEJS A ZACZYNA ENGINE 3 CZY WEBMASTER MA COŚ TWÓRCZEGO DO POWIEDZENIA? 3 ZARZĄDZANIE FORMATKAMI 4 CZYM JEST FORMATKA? 4 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo