Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających 1"

Transkrypt

1 Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, Projekt Narada specjalistów wojewódzkich i dyrektorów szpitali (Warszawa, r.) ConJerence oj regional specialists in psychiatry and oj directors oj men tal hospitals (Warsaw, 4-5 December 1998) Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających 1 A project oj new regulations concerning the use oj security measures LESZEK CISZEWSKI!, WANDA LANGIEWICZ2 Z: 1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie 2. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie Nowy Kodeks karny wykonawczy [2], który wszedł w życie 1 września 1998 r., nakłada na Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej obowiązek wydania rozporządzenia regulującego, w zdecydowanie szerszym niż dotychczas zakresie, wykonywanie środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych i odwykowych wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych oraz wobec wąskiej grupy przestępców uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających. Poprzednia regulacja, tj. zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1973 r. [4], wydane na podstawie art Kodeksu karnego wykonawczego z roku 1969 [3], było w zasadzie wykazem szpitali psychiatrycznych i innych zakładów przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających. Projekt nowego rozporządzenia [5], zgodnie z delegacją zawartą wart kkw [2], poza wykazem zakładów psychiatrycznych i leczenia odwykowego, określać powinien pojemność tych zakładów, warunki zabezpieczenia, zasady kiero- 1 Wystąpienie na naradzie specjalistów wojewódzkich i dyrektorów szpitali (Warszawa, r.) wania oraz zasady postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi. Projekt, w obecnej redakcji [5], przewiduje daleko idącą reorganizację wykonywania detencji kryminalnej w placówkach psychiatrycznych. Postulowane zmiany wynikają z trzech głównych, dość ściśle ze sobą powiązanych przesłanek, jakimi są: wymogi formalno-prawne, potrzeba poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności terapeutycznej. PRZESŁANKI FORMALNO-PRAWNE Dotychczasowa praktyka wykonywania środka zabezpieczającego nie wypełnia wielu istotnych powinności zakładów psychiat - rycznych nakładanych przez prawo karne. Przepisy nowego Kodeksu karnego wykonawczego ujęte wart , i 204 nie pozostawiają wątpliwości, że ustawodawca oczekuje wykonywania środka zabezpieczającego w zakładzie zamkniętym (psychiatrycznym lub odwykowym). Tymczasem oddziały, w których umieszczani są internowani nie spełniają tego wymogu. Przeprowadzona w 1994 r. ocena realizacji

2 246 Leszek Ciszewski, Wanda Langiewicz środka zabezpieczającego, którą objęto wszystkich internowanych, ujawniła, że w ciągu kwartału aż 7% spośród nich uciekało ze szpitali [1]. Od tego czasu prawdopodobnie niewiele się zmieniło. Wcale nierzadkie są przypadki, gdy umieszczony przez sąd sprawca bardzo groźnego czynu, kilka, a nawet kilkadziesiąt razy uciekał ze szpitala - "rekordzista" oddalił się w ciągu kilku lat ponad 70 razy. Pozostawienie bez zmiany dotychczasowej praktyki wykonywania detencji i tolerowanie nagminnych ucieczek tej grupy pacjentów, oznacza niewykonywanie postanowień ustawy karnej, będącej drugim co do znaczenia, po Konstytucji, aktem normatywnym w państwie. W odniesieniu do wykonywania środka zabezpieczającego wobec pewnych, stosunkowo nielicznych, kategorii przestępców uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, o których mówi art. 96 nowego Kodeksu karnego, proponowane w rozporządzeniu regulacje przewidują utworzenie właściwych, dotychczas nie istniejących, zakładów odwykowych. ~OGIBEZpmCZEŃSTWA Sytuacja, w której szpital nie jest w stanie przeciwdziałać oddalaniu się często bardzo groźnych i jednocześnie głęboko zaburzonych sprawców, stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa. W piśmiennictwie zjawisko to nazywane jest zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego (tj. środowiska poza szpitalem) i dotyczy zwykle osób powiązanych ze sprawcą, np. członków jego rodziny, sąsiadów, rzadziej osób przypadkowych. Nie dysponujemy danymi o liczbie i powadze czynów zabronionych, popełnianych przez chorych, którzy uciekli ze szpitala w czasie wykonywania środka zabezpieczającego, ale nie ma wątpliwości, że czyny takie się zdarzają. Więcej wiadomo na temat zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, dotyczącego współpacjentów, personelu i wyposażenia szpitala. Ono także jest zbyt duże w obecnym stanie infrastruktury i organizacji zakładów, w których umieszczani są internowani. Przebywają oni w ponad trzydziestu zakładach psychiatrycznych, zwykle rozproszeni na ogólnych oddziałach psychiatrycznych, pomiędzy innymi chorymi przyjętymi w większości ze wskazań zdrowotnych. We wspomnianym badaniu sprzed 4 laty [1], ujawniono, że w ciągu kwartału ok. 1/5 internowanych dokonuje w oddziale fizycznej agresji wobec innych osób, którymi najczęściej są współpacjenci, rzadziej pielęgniarki. Bywa, że ofiarami są osoby słabe, zniedołężniałe, nie potrafiące się samodzielnie obronić. Niedostatecznie liczny personel medyczny, słabo przeszkolony w zakresie radzenia sobie z aktami agresji, ma trudności z zapewnieniem im i sobie skutecznej ochrony. Z drugiej strony, restrykcje dotyczące pacjentów nie mogą być nadmierne. Respektowania wymaga zasada, że wolność i swobodę pacjenta można ograniczać tylko w stopniu uzasadnionym względami bezpieczeństwa wewnątrz zakładu oraz poza nim w razie ucieczki. WZGLĘDY TERAPEUTYCZNE Głównymi celami detencji w szpitalu psychiatrycznym są: poprawa stanu zdrowia pacjenta oraz redukcja ryzyka zachowań zagrażających innym osobom oraz szkodliwym społecznie. Internowani spędzają przeciętnie kilka lat w szpitalu. Stwarza to teoretycznie okazję do systematycznych, pogłębionych oddziaływać terapeutycznych. Efektywność leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji tych osób budzi jednak wątpliwości, wobec stwierdzenia, że praktycznie w żadnym z zakładów psychiatrycznych nie byli oni obejmowani specjalnymi programami terapii pozabiologicznej. Wspólną cechą większości pacjentów tej grupy jest znaczny poziom dezadaptacji społecznej oraz zwiększone ryzyko zachowań agresywnych. Terapię osób z tego typu problemami ułatwiać powinien, przewidziany w rozporządzeniu, system przeznaczonych dla nich zakładów psychiatrycznych o zróżnicowanym pozio-

3 Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających 247 mie ograniczeń. Stworzy on możliwość "nagradzania" pacjenta za zachowania aprobowane społecznie przeniesieniem do zakładu o mniejszych rygorach. Umożliwi także przeniesienia w odwrotnym kierunku, gdy sytuacja będzie tego wymagać. Wieloletni pobyt w zakładzie opieki stacjonarnej stanowi wprawdzie okazję do długotrwałego i systematycznego leczenia, ale jednocześnie zagraża rozwinięciem się tzw. choroby szpitalnej, której przyczynom i objawom trzeba przeciwdziałać poprzez odpowiednie działania prewencyjne, np. przenoszenie pacjentów między zakładami, możliwość spotkań z bliskimi, udzielania przepustek, swobodę korespondencji. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie składać się będzie z czterech rozdziałów. Pierwszy zawiera przepisy ogólne. W drugim podano wykaz zakładów wykonujących środki zabezpieczające i liczbę miejsc przeznaczonych dla pacjentów internowanych oraz warunki zabezpieczenia, jakimi muszą dysponować. Trzeci określa zasady kierowania do zakładów wykonujących środek zabezpieczający. Czwarty podaje ogólne zasady postępowania ze sprawcami umieszczonymi w tych zakładach. Najistotniejsze zmiany w dotychczasowej praktyce wykonywania detencji wprowadzają regulacje rozdziałów drugiego i trzeciego. Proponowane są zupełnie nowe rozwiązania organizacyjne. Zakłady psychiatryczne, w których umieszczani będą sprawcy, podzielono na trzy typy. Zakłady o podstawowym zabezpieczeniu Przeznaczone są dla sprawców mogących bezpiecznie przebywać w ogólnych oddziałach psychiatrycznych. Personel tych oddziałów powinny zapewnić nadzór nad pacjentem oraz być poinformowanym o aktualnym miejscu pobytu pacjenta. Przewiduje się, że wykaz zakładów o podstawowym zabezpieczeniu, będzie pokrywał się z wykazem dotychczasowym, chociaż obciążenie z tytułu wykonywania detencji będzie znacznie zmniejszone, a docelowo będzie spełniać rolę pomocniczą w stosunku do tej, jaką zostaną obarczone zakłady o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu. Zakłady o wzmocnionym zabezpieczeniu Do tego typu należą, przeznaczone dla sprawców stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Zakłady te muszą dysponować systemem telewizji wewnątrzoddziałowej umożliwiającym monitorowanie sal ogólnych, izolatek, drzwi wejściowych i okien oraz systemem sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia okien lub drzwi wyjściowych. Muszą posiadać także ogrodzony teren rekreacyjny na zewnątrz budynku. Postulowane wymogi wzmocnionego zabezpieczenia powinny wkrótce spełniać aktualnie modernizowane oddziały sądowo-psychiatryczne w szpitalach w Branicach, Choroszczy, Gorzowie, Jarosławiu, Krakowie (Kobierzyn), Lublinie, Rybniku, Starogardzie Gdańskim (Kocborowo) oraz Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN. Inne zakłady wymagać będą przystosowania do tych wymogów. Łącznie przewiduje się ok. 600 miejsc w zakładach o wzmocnionym zabezpieczeniu. Zakłady o maksymalnym zabezpieczeniu Przeznaczone są dla sprawców szczególnie niebezpiecznych z uwagi na zachowania agresywne lub ucieczki. Poza zabezpieczeniami wymaganymi w zakładach poprzednio wymienionych, w zakładach o maksymalnym zabezpieczeniu personel musi dysponować indywidualnymi elektronicznymi urządzeniami alarmowymi, umożliwiającymi precyzyjną lokalizację miejsca, w którym doszło do zagrażającej sytuacji. Zakład ponadto musi być otoczony murem lub innym ogrodzeniem skutecznie uniemożliwiającym ucieczkę oraz zatrudniać specjalny personel ochrony. Z punktu widzenia ochrony zewnętrznej zakłady te w dużym stopniu przypominają zakłady karne dla osób pozbawionych wolności. Warunki takie spełnia obecnie jedynie Regionalny Ośrodek Psychiatrii

4 248 Leszek Ciszewski, Wanda Langiewicz Sądowej w Gostynie. Docelowo planowanych jest 200 miejsc, w trzech tego typu ośrodkach. Nadal będzie to liczba miejsc proporcjonalnie kilkakrotnie mniejsza niż krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone, a nawet Łotwa. Szczególną wagę będzie miało zatem właściwe gospodarowanie posiadanymi łóżkami. Krajowa Komisja Psychiatryczna Projekt rozporządzenia określa zasady kierowania i doboru internowanych do wymienionych trzech typów zakładów psychiatrycznych. Przyjęto, że sprawcy, wobec których sąd orzekł środek zabezpieczający, kwalifikowani będą do właściwego zakładu przez nowy organ: Krajową Komisję Psychiatryczną. Przyjęcia do zakładów o maksymalnym poziomie zabezpieczenia i przeniesienia z nich do zakładów o niższym poziomie zabezpieczenia odbywają się na podstawie decyzji tej Komisji. Jeśli w trakcie wykonywania detencji okaże się, że stopień zabezpieczenia w zakładzie, w którym przebywa sprawca jest nieadekwatny (zbyt mały lub nadmiemy) do poziomu zagrożenia stwarzanego przez niego, możliwe będzie przeniesienie go do zakładu o wyższym lub niższym zabezpieczeniu na drodze porozumienia pomiędzy kierownikami zainteresowanych zakładów i po uzyskaniu akceptacji właściwego sądu. W przypadku braku porozumienia między kierownikami, miejsce wykonywania detencji wskazywać będzie wspomniana Komisja, a przeniesienie pacjenta wymagać będzie także akceptacji sądu. Projekt regulaminu i trybu pracy tej Komisji stanowi załącznik do projektowanego rozporządzenia. Powołanie takiej Komisji wydaje się niezbędne z wielu powodów. Najważniejszym jest fakt, że po raz pierwszy należy dokonać wyboru miej sca detencji spośród zakładów o zróżnicowanym stopniu zabezpieczenia. Ustalenia Komisji dotyczyć będą zatem zakresu swobody i wolności pacjenta oraz bezpieczeństwa otoczenia. Umieszczenie pacjenta w zakładzie o maksymalnym zabezpieczeniu w praktyce oznacza pobyt w miejscu bardzo restrykcyjnym, tj. odizolowanie wysokim murem, pozostawanie pod obserwacją kamer telewizyjnych, zakaz posiadania wielu przedmiotów, np. zapałek, urządzeń do golenia i wszelkich innych rzeczy, które personel uzna za niebezpieczne, prawdopodobnie też zakaz posiadania przy sobie pieniędzy, obowiązek poddawania się przeszukaniom i kontrolom osobistym, poruszanie się po zakładzie w towarzystwie personelu, limitowane wyjścia na zewnątrz budynku itd. Z drugiej strony, opinia Komisji o zwolnieniu pacjenta z tego typu zakładu, akceptacji sądu, jakkolwiek wymagać będzie oznacza potwierdzenie, że zagrożenie z jego strony zmniejszyło się, a zatem przyjęcie, w jakiejś mierze, odpowiedzialności za możliwe konsekwencje nietrafnej oceny w tym zakresie. Funkcjonowanie Komisji zapewnia także w miarę jednolite, w skali kraju, kryteria przyjęć do zakładów o określonym stopniu zabezpieczenia. Wydaje się również, że regulowanie przyjęć i wypisów poprzez Komisję zagwarantuje lepsze i efektywniejsze wykorzystanie, deficytowych i drogich, miejsc w zakładach o maksymalnym i wzmocnionym zabezpieczeniu. Ponieważ Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie już rozpoczął przyjęcia pacjentów, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii powołał tymczasową Komisję Psychiatryczną, która podjęła już działalność i zarwalifikowała do ROPS w Gostyninie pierwszych pacjentów. Do wszystkich szpitali rozesłano zawiadomienie o możliwości zgłaszania do Komisji pacjentów stwarzających zagrożenie w oddziałach ogólnych wykonujących detencję. Obecnie Komisja stosuje następujące kryteria przyjęć do ROPS. Kryteńa kwalifikacji do ROPS Kryteria formalno-prawne i demograficzne (wszystkie muszą być spełnione): (1) sądowe postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym w ramach środka zabezpieczającego,

5 Projekt nowej regulacji wykonywania środków zabezpieczających 249 (2) zamieszkiwanie w rejonie ROPS (do czasu uruchomienia trzech ośrodków dopuszcza się przyjęcia osób z całego rejonu Polski), (3) wyłącznie mężczyźni. Kryteria behawioralno-terapeutyczne (przynajmniej jedno musi być spełnione): (1) zachowania agresywne w okresie ostatnich 3 miesięcy, powodujące znaczne zagrożenie życia lub zdrowia innych osób, niszczenie obiektów lub przedmiotów dużej wartości, które nie mogły być opanowane w oddziale psychiatrycznym, (2) zachowania świadczące o dużym prawdopodobieństwie ucieczki pacjenta stwarzającego znaczne zagrożenie poza szpitalem. Kryteria dodatkowe: (1) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości, (2) rodzaj aktualnego czynu karalnego i czyny karalne w przeszłości, (3) rozpoznanie psychiatryczne i choroby współistniej ące, (4) uzależnienie od alkoholu lub innych substancji, (5) związek między zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi, (6) ogólna sprawność fizyczna, siła, wiek, masa ciała, wzrost, (7) wskazania do działań leczniczych i rehabilitacyjnych niedostępnych lub niemożliwych do wykonania w szpitalu rejonowym, (8) wyniki dotychczasowego leczenia. Oczywistością jest stwierdzenie, że detencja powinna być wykonywana zgodnie z prawem, w sposób bezpieczny i efektywny terapeutycznie. Aby warunki te były spełnione, zakłady psychiatryczne, w których umieszczani są zaburzeni psychicznie sprawcy czynów zabronionych, muszą otrzymać odpowiednie środki na adaptację swojej infrastruktury architektonicznej i technicznej oraz na zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu i jego przeszkolenie. Będzie to poważny wysiłek finansowy. Adaptacja Ośrodka w Gostyninie kosztowała ponad 5 mln. zł i tyle mniej więcej wynosić będzie roczny koszt jego funkcjonowania. Realizacja proponowanych w rozporządzeniu rozwiązań wymagać będzie dalszych poważnych nakładów na przygotowanie infrastruktury, etaty pracowników oraz wdrożenie nowoczesnych programów terapii. Nakłady takie wydają się niezbędne, aby opieka psychiatryczna nad niepoczytalnymi sprawcami czynów zabronionych, umieszczanymi przez sądy w zakładach psychiatrycznych i odwykowych realizowana była w sposób bezpieczny i humanitarny. PIŚMIENNICTWO 1. Ciszewski L.: Ogólna charakterystyka pacjentów wobec których stosuje się w szpitalach psychiatrycznych w Polsce środek zabezpieczający - doniesienie wstępne. Post. Psychiat. Neurol. 1995,4, Kodeks karny wykonawczy. Ustawa z dnia r., Dz.D. Nr 90, poz Kodeks karny wykonawczy. Ustawa z dnia r., Dz.U. Nr 13, poz. 98, z późniejszymi zmianami. 4. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r., w sprawie wykazu zakładów przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających. Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów (niepublikowany maszynopis). Adres: Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r.

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-08 Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.)

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3,523-532 Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Conjerence oj regional specialists

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie ANNA GOLONKA PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Streszczenie Przedmiotem opracowania jest zgoda pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1. Zakres opracowania Wykorzystanie w tej książce tekstów przygotowanych na potrzeby Systemu Prawa Karnego nastąpiło przez ich szczególną adaptację, wobec tego, że w Systemie,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T A W A Projekt z dnia o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. r 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

Prawnopsychiatryczny kontekst wprowadzenia przepisów zezwalających na detencję niepsychotycznych sprawców

Prawnopsychiatryczny kontekst wprowadzenia przepisów zezwalających na detencję niepsychotycznych sprawców Błażej Kmieciak Prawnopsychiatryczny kontekst wprowadzenia przepisów zezwalających na detencję niepsychotycznych sprawców The Legal and Psychiatric Context of the Post Penal Detention of Dangerous Individuals

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO... 3 OCENA SYTUACJI... 4 1 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego A. B. Placówki więzienne 1. Uwagi wstępne Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego 44. Delegacja odbyła pełne wizyty w Areszcie Śledczym i Szpitalu Więziennym w Poznaniu, w Więzieniu Racibórz i w Więzieniu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych

Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych KPB-4101-03-00/2013 Nr ewid. 112/2014/P/13/101/KPB Informacja o wynikach kontroli Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia psychicznego. Dz.U.2011.231.1375 z dnia 2011.10.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2012 r. USTAWA

Ochrona zdrowia psychicznego. Dz.U.2011.231.1375 z dnia 2011.10.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2012 r. USTAWA Ochrona zdrowia psychicznego. Dz.U.2011.231.1375 z dnia 2011.10.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2012 r. USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Wstęp

UZASADNIENIE. 1. Wstęp UZASADNIENIE 1. Wstęp Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuację realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym znalazło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 79 Warszawa 2013 II kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo