Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne"

Transkrypt

1 Wykład 4 Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne Spis treści: 1. Statyczne sieci połączeń w systemach równoległych 2. Dynamiczne sieci połączeń w systemach równoległych 3. Komunikacja w systemach komputerowych Hitachi SR2201, SR Bilioteka komunikacyjna MPI

2 Statyczne sieci połączeń w systemach równoległych Statyczne sieci połączeń między elementami systemów równoległych (np. procesorami) charakteryzują się stałymi połączeniami, niemodyfikowalnymi bez fizycznej przebudowy systemu. Istnieje wiele struktur statycznych sieci połączeń: struktura liniowa (potok) (ang. pipeline) matryca (ang. matrix) torus, (ang. torus) struktura pełnych połączeń (ang. complete connection) drzewo (ang. tree) gwiazda (ang. star) pierścień (ang. ring) hipersześcian (ang. hyper-cube).

3 W strukturze liniowej i matrycowej procesory są połączone ze swoimi sąsiadami w regularnej strukturze na płaszczyźnie. Torus jest strukturą matrycową, w której elementy znajdujące się na brzegach matrycy są połączone w ramach tych samych wierszy i kolumn. W strukturze pełnych połączeń, wszystkie elementy (np. procesory) są ze sobą bezpośrednio połączone.

4 Struktura liniowa (potokowa) Struktura matrycowa

5 Struktura pełnych połączeń w systemie równoległym

6 W strukturze drzewiastej elementy systemu są ustawione w hierarchicznym układzie od korzenia drzewa (ang. root) do tzw. liści (ang. leaves). Wszystkie elementy drzewa (węzły) mogą być procesorami lub tylko liście są procesorami a pozostałe elementy są blokami łączącymi, pośredniczącymi w transmisjach. Z jednego węzła drzewa, w kierunku liści, mogą wychodzić 2 lub więcej zbiorów połączeń do różnych węzłów (po jednym do każdego) mówimy wtedy o drzewie binarnym (ang. binary tree) lub drzewie stopnia k (ang. k-nary tree).

7 O ile z jednego węzła wychodzi do sąsiedniego węzła więcej niż jedno połączenie, to mamy tzw. grube drzewo (ang. fat tree). Binarne drzewo grube, w którym w kierunku korzenia, liczba połączeń między sąsiednimi węzłami wzrasta dwa razy, zapewnia jednakową przepustowość transmisji między poziomami drzewa. Eliminuje się w ten sposób wadę drzew zwykłych, w których z jednego węzła można w danej chwili realizować tylko po jednej transmisji w obu kierunkach (korzenia i liści), co ogranicza wydajność komunikacji w systemie.

8 W strukturze hipersześciennej, procesory są połączone w sieć, w której połączenia między procesorami odpowiadają krawędziom binarnego sześcianu n-wymiarowego. Struktura hipersześcienna jest bardzo korzystna, gdyż zapewnia niską średnicę sieci (ang. network diameter) równą wymiarowi sześcianu. Średnicą sieci nazywamy liczbę krawędzi między najbardziej oddalonymi węzłami. Średnica określa liczbę przesłań pośrednich, które trzeba wykonać aby przesłać dane między najbardziej odległymi węzłami sieci połączeń między procesorami. Pod tym względem hipersześciany mają bardzo korzystne własności, zwłaszcza przy dużej liczbie węzłów składowych w sieci, dlatego hipersześcienne struktury połączeń są chętnie stosowane w istniejących systemach.

9 Hipersześcienna struktura połączeń między procesorami Wymiar sześcianu Liczba węzłów Średnica sieci węzeł (procesor) połączenie węzłów

10 Dynamiczne sieci połączeń w systemach równoległych Szyny (magistrale) Dynamiczne sieci połączeń między procesorami umożliwiają zmianę rekonfigurację (ang. reconfiguration) struktury połączeń w systemie. Rekonfiguracja połączeń może być dokonana przed lub w trakcie wykonania programu równoległego, stąd mówimy o: statycznej rekonfiguracji połączeń. dynamicznej rekonfiguracji połączeń

11 Szyna (magistrala) (ang. bus) jest najprostszym typem dynamicznej sieci połączeń. Stanowi ona wspólną drogę przesyłania informacji dla zbioru urządzeń. Urządzeniami podłączonymi do szyny mogą być procesory, pamięci, układy wejścia/wyjścia, jak pokazuje rysunek poniżej. W zależności od rodzaju realizowanych transmisji, mamy: szyny szeregowe (ang. serial bus) szyny równoległe (ang. parallel bus).

12 Schemat systemu opartego na pojedynczej szynie Procesor 1 Procesor 2 Procesor n Szyna systemowa Pamięć 1 Pamięć 2 Pamięć m We/Wy 1 We/Wy p

13 Tylko jedno urządzenie podłączone do szyny może nadawać dane. Wiele urządzeń może dane odbierać. Mamy wtedy do czynienia z transmisją typu rozgłaszanie (ang. multicast). Jeśli dane są przeznaczone dla wszystkich urządzeń podłączonych do szyny, to jest to rozgłaszanie pełne (ang. broadcast). Dostęp urządzeń do szyny w celu nadawania musi być zsynchronizowany. Metody synchronizacji dostępu do szyny: metoda krążącego tokenu, przydzielającego prawa nadawania (ang. token method) wykorzystanie arbitra szyny (ang. bus arbiter).

14 Arbiter szyny odbiera zgłoszenia żądań nadawania od urządzeń. Wybiera jedno z nich np. według priorytetów i wysyła potwierdzenie prawa nadawania. Po nadaniu, arbiter jest zawiadamiany i wybiera następne żądanie. Adres odbiorcy (-ów) jest zwykle podany w nagłówku komunikatu. Specjalne oznaczenie ma rozgłaszanie zupełne. Wszyscy odbiorcy na szynie czytają i dekodują nagłówki. Ci, którzy są wskazani w nagłówku, wczytują dane transmitowane po szynie.

15 Czas realizacji (ang. latency) związany z transmisją danych można rozłożyć na 3 składniki: wewnętrzny czas realizacji (ang. intrinsic latency) jest to czas reakcji urządzenia (np. szyny, pamięci, kontrolera we/wy0), które wynika ze sposobu działania urządzenia i jest stałe niezależnie od reszty systemu, np. czas dostępu do pamięci, czas realizacji przesłań między urządzeniami (ang. transfer latency), np. czas propagacji sygnałów niosących dane wzdłuż połączeń, opóźnienie (wynikające) z konfliktów dostępu (ang. contention latency), które wynika z wykorzystywania zasobu dzielonego przez wielu użytkowników, np. przy równoczesnym składaniu żądań dostępu do magistrali. Jeżeli rozkład prawdopodobieństw pojawiania się nowych żądań dostępu do urządzenia jest równomierny w czasie, średnie opóźnienie transmisji obsługiwanej z użyciem kolejki żądań może być określone w prosty sposób na podstawie teorii kolejek.

16 Oznaczmy przez 1 średnią zdolność (czas) spełniania żądań użycia zasobu dzielonego (np. czas transmisji przez szynę) przez 1. Jeśli oznaczymy przez α, średnią częstotliwość napływania żądań dostępu (mierzoną też czasem), gdzie 0 < α <1 to średni czas oczekiwania dla systemu z jednym serwerem jest dany na mocy teorii kolejek przez α 1 a Całkowity czas obsługi żądania jest równy sumie czasu oczekiwania plus czas transmisji czyli α 1 + = 1 α. 1 1 α

17 Wykres tej wielkości (czyli całkowitego czasu obsługi) w funkcji α. Widzimy, że jeśli napływ żądań obsługi jest zbyt duży, czas między kolejnymi żądaniami jest wyższy niż 0,5 czasu obsługi żądania w zasobie, który jest wykorzystywany np. szynie, to czas obsługi (oczekiwania w kolejce i samej obsługi) np. transmisji, szybko rośnie. Dla napływu żądań wyższego niż 0,9 przepustowości zasobu, czas obsługi przekracza 10 i rośnie już niezwykle szybko.

18 Przepustowość sieci opartej na szynie może być zwiększona przez wykorzystanie sieci wieloszynowej (ang. multibus network), pokazanej poniżej. W tym przypadku procesory są podłączone do wielu szyn jednocześnie i mogą realizować wiele dostępów do szyny jednocześnie. Schemat systemu opartego na szynie wielokrotnej Procesor 1 Procesor n Szyna systemowa 1 Szyna systemowa 2 Szyna systemowa n Pamięć 1 Pamięć m We/Wy 1 We/Wy p

19 Przełączniki krzyżowe Przełącznik krzyżowy (ang. crossbar switch) jest układem, który umożliwia realizację wielu połączeń jednocześnie między elementami systemu równoległego. Przełącznik krzyżowy ma pewną liczbę końcówek wejściowych i wyjściowych oraz pewną liczbę końcówek sterujących. W odpowiedzi na rozkazy sterujące, podawane na wejście sterujące, przełącznik realizuje trwałe połączenie określonego wejścia z wyjściem.

20 Schemat ogólny przełącznika krzyżowego ŁączeWe1 ŁączeWy1 Przełącznik krzyżowy ŁączeWe31 31 ŁączeWy3 1 Sterowanie

21 Budowa wewnętrzna przełącznika krzyżowego ŁączeWe 0-31 multiplekser 32-do-1 ŁączeWy 0 Rejestr zatrzaskowy (5) multiplekser 32-do-1 ŁączeWy 31 Rejestr zatrzaskowy (5) Sterowanie Rozkazy sterujące Parametry Stany przełącznika

22 Rozkazy sterujące mogą żądać podania stanu określonych łączy tj. aktualnego połączenia. Przełączniki krzyżowe są budowane w oparciu o układy multiplekserów, sterowane przez rejestry zatrzaskowe, ustawiane przez rozkazy sterujące. Przełączniki krzyżowe realizują pojedyncze połączenia nieblokujące (ang. nonblocking connections), tzn. o ile potrzebne końcówki przełącznika są wolne. Połączenie między nimi, może być zawsze zrealizowane niezależnie od stanu innych połączeń i to dodatkowo podczas transmisji przez inne połączenia. Nieblokujące połączenia są ogromną zaletą przełącznika krzyżowego. Niektóre przełączniki krzyżowe mają możliwość realizacji połączeń typu rozgłaszanie, ale w sposób blokujący inne połączenia. Wada przełączników krzyżowych - rozbudowa przełącznika w sensie zwiększenia liczby realizowanych połączeń (końcówek) jest kosztowna sprzętowo. Dlatego realizuje się przełączniki krzyżowe o liczbie końcówek w granicach 100.

23 Wielostopniowe sieci łączące Przełączniki o funkcjonalności przełącznika krzyżowego ale zawierające setki końcówek realizuje się stosując technikę wielostopniowych układów łączących. Wielostopniowe sieci łączące (ang. multistage connection network) budowane są w oparciu o warstwowo połączone elementarne przełączniki krzyżowe, zwykle dwuwejściowe. Przełączniki elementarne mogą realizować 4 typy połączeń: na wprost, skrzyżowanie, górne rozgłoszenie. dolne rozgłoszenie Wszystkie przełączniki elementarne są sterowane jednocześnie.

24 Koszt rozbudowy wielostopniowych sieci łączących jest stosunkowo niski. W sieciach tego typu jednak nie ma pełnej swobody realizacji dowolnych połączeń, przy pewnych już istniejących. Dlatego należą one do typu sieci blokujących (ang. blocking network). Wielostopniowa sieć łącząca dla systemów równoległych - sieć Benesa

25 Aby uzyskać nieblokujące własności wielostopniowej sieci połączeń, należy wprowadzić znacznie większą nadmiarowość sprzętową (ang. hardware redundancy). Chcąc zbudować nieblokujący wielostopniowy przełącznik n x n, należy, zamiast elementarnych przełączników dwuwejściowych, wprowadzić 3 warstwy przełączników n x m, r x r, oraz m x n, gdzie m 2n 1 a r jest liczbą elementarnych łączników w warstwie 1 i 3. Taki przełącznik został opracowany przez francuskiego matematyka Closa i jest nazywany przełącznikiem Closa (ang. Clos network). Jest on powszechnie stosowany do budowy dużych zintegrowanych przełączników krzyżowych.

26 Nieblokująca sieć łącząca Closa przełącznik Closa 1 n n x m r x r m x n n 1 n n 1 n r m r 1 n

27 Pod wwzględem formatu przesylanych danych rozróżniamy: komunikacje (transmisje danych) niepakietowane komunikacje (transmisje danych) pakietowane Przy komunikacji niepakietowanej dane przesyłane są w jednej porcji poprzez połączenie utworzone przed dokonaniem transmisji. Przy komunikacji pakietowanej dane przesyłane są w porcjach zwanych pakietami (ang. data packets lub data packages). Pakiety danych zaopatrzone są w tzw. nagłówki (ang. headers), w których określone są parametry transmisji. Tymi parametrami mogą być : adres odbiorcy, długość pakietu, identyfikator nadawcy inne informacje sterujące.

28 Przełącznik połączeń dla pakietowanej komunikacji danych nazywa się ruterem (ang. router). Ruter rozpoznaje nagłówek pakietu, który otrzymał, dekoduje go i w zależności od adresu odbiorcy tworzy lub wybiera odpowiednie połączenie w kierunku odbiorcy. Sieć łącząca procesory może być siecią wielowarstwową (and. multilayer network). Dla sieci wielowarstwowej pakiet mogą być zaopatrzone w kilka nagłówków umieszczonych po sobie. Kolejne nagłówki są dekodowane w kolejnych wartach sieci i następnie usuwane z komunikatu.

29 Komunikacja przez przesyłanie komunikatów może odbywać się zgodnie z: modelem synchronicznym (ang. synchronous communication model) asynchronicznym (ang. asynchronous communication model). Przy modelu synchronicznym, procesy (programy) - nadający i odbierający, synchronizują swoje wykonanie na rozkazach komunikacji w danym kanale. Oznacza to, że proces nadający może nadawać dopiero wtedy, gdy proces odbierający w innym procesorze doszedł do wykonania rozkazu odbierania w tym kanale. Ponieważ komunikacja zachodzi przy wykonaniu rozkazów nadania i odbioru w obydwu procesorach jednocześnie, nie jest potrzebne buforowanie komunikatów i są one przesyłane jakby bezpośrednio z pamięci jednego procesora do pamięci drugiego. Odbywa się to pod kontrolą kontrolerów zewnętrznych łączy komunikacyjnych w obu procesorach.

30 Przy modelu asynchronicznym, procesy (programy): nadający i odbierający, nie synchronizują wykonania komunikacji w danym kanale. Komunikat jest nadawany do kanału w dowolnej chwili i trafia do bufora dla komunikatów w danym kanale - w kontrolerze łącza po drugiej stronie połączenia między procesorami. Proces odbierający odbiera komunikat odczytując go z bufora danego kanału w dowolnej chwili. Jesli w buforze nie ma jeszcze potrzebnego komunikatu, operacja odczytu jest powtarzana po pewnym odstępie czasu.

31 System superkomputerowy Hitachi SR2201 Obecnie przedstawiony zostanie zarys architektury wieloprocesorowego systemu superkomputerowego SR2201 firmy Hitachi znajdującego się w PJWSTK. System SR 2201 jest komputerem wieloprocesorowym z rozproszoną pamięcią. System zawiera 16 węzłów procesorowych połączonych 2-wymiarowym przełącznikiem krzyżowym. Węzeł składa się z 32-bitowego procesora typu RISC wyposażonego w lokalną pamięć operacyjną i koprocesor komunikacyjny (NIA Network Interface Adapter), realizujący komunikacje procesora z innymi procesorami. Procesor jest połączony z koprocesorem komunikacyjnym i pamięcią operacyjną poprzez kontroler dostępu do pamięci (SC Storage Controller).

32 Dwuwymiarowy przełącznik krzyżowy Węzeł procesora 1 Węzeł procesora 2... Węzeł procesora 16 Procesor RISC Koprocesor komunikacyjny (NIA) Kontroler dostępu do pamięci (SC) Lokalna pamięć operacyjna Uproszczony schemat blokowy 16-procesorowego systemu Hitachi SR2201

33 Procesor systemu, o nazwie HARP1, jest zmodyfikowanym mikroprocesorem RISC firmy Hewlett-Packard HP-RISC 1.1. Procesor jest superskalarny na poziomie 2. Jest wyposażony w dwa potokowe bloki wykonawcze: stało i zmiennoprzecinkowy. Procesor posiada on osobne pamięci podręczne danych i rozkazów poziomu L1 i L2 o pojemności 16 KB i 512 KB, odpowiednio. Pamięć operacyjna jednego procesora liczy 256 MB. Procesory systemu są połączone poprzez dwuwymiarową przełącznicę krzyżową.

34 300MB/s Przełącznik krzyżowy osi X NIA Procesor Przeł. krzyż. osi Y NIA Procesor Przeł. krzyż. osi Y NIA Procesor Przełącznik krzyżowy osi X NIA NIA NIA Procesor SIOU00 10 Procesor Procesor Sieć zewnętrzna Macierz dyskowa Schemat podłączenia procesorów do dwuwymiarowej przełącznicy krzyżowej w systemie SR2201 malego rozmiaru.

35 Przełącznica zbudowana jest z wzajemnie połączonych przełączników krzyżowych, ustawionych w prostokątnym układzie współrzędnych. Na skrzyżowaniach przełączników wstawione są węzły procesorów tak, że koprocesory komunikacyjne tych węzłów (NIA) są podłączone jednocześnie do przełącznika osi X i Y. Procesorom są przypisane numery oznaczające współrzędne tych procesorów w układzie przełączników. Transmisje w takiej sieci połączeń odbywają się poprzez wykorzystanie przełączników wzdłuż osi X, osi Y lub obydwu przełączników w zależności od współrzędnej procesora docelowego. Przejście z jednego przełącznika do drugiego odbywa się poprzez koprocesory komunikacyjne. Przesyłane dane stanowią pakiet opatrzony nagłówkiem. Nagłówek, który jest wysyłany tuż przed danymi, zawiera adres węzła docelowego, wyrażony przez jego współrzędne.

36 Na podstawie nagłówka tworzone są potrzebne połączenia w przełącznikach krzyżowych i otwierane są potrzebne połączenia w koprocesorach komunikacyjnych. W systemie jest jeden nadzorczy węzeł procesorowy SIOU (od ang. Supervisory Input/Output Unit), który ma połączenie z siecią zewnętrzną, konsolą operatora i pamięcią dyskową systemu. W węźle SIOU rezyduje jądro systemu operacyjnego superkomputera HP Unix, które przechowuje obraz stanu całego systemu. W każdym procesorze rezyduje jądro lokalne, które nadzoruje lokalną pracą procesora. Pamięć dyskowa stanowi macierz dysków sztywnych.

37 Dla liczby procesorów większej niż 64, przełącznik połączeń ma strukturę trójwymiarowej przełącznicy krzyżowej. Koprocesory komunikacyjne każdego procesora są połączone do 3 przełączników: wzdłuż osi X, Y i Z. Część procesorów znajdująca się na ścianie bocznej, utworzonego w ten sposób prostopadłościanu, jest podłączona do stacji pamięci dyskowych. Węzeł nadzorczy jest podłączony do sieci zewnętrznej.

38 Schemat podłączenia procesorów do trójwymiarowej przełącznicy krzyżowej w systemie SR2201 LAN

39 Opisany system może zawierać do 2048 procesorów. System z taką liczbą procesorów, pod nazwą CP-PACS, istnieje w Ośrodku Obliczeniowym dla Fizyki, Uniwersytetu Tsukuba w Japonii.

40 Następną cechą architekturalną, charakterystyczną dla systemu SR2201, jest komunikacja między procesorami metodą zdalnego DMA (ang. Remote DMA RDMA). Polega ona na tym, że w systemie sprzęgnięto mechanizm translacji adresów wirtualnych z instrukcjami transmisji danych poprzez przełącznicę krzyżową. Osiągnięto automatyczne sprowadzanie danych dla programu, które mają być transmitowane do innego procesora, do rezerwowalnego bufora w pamięci operacyjnej, bezpośrednio używanego przez rozkazy transmisyjne. W ten sposób uniknięto kopiowania danych przez system operacyjny podczas transmisji. Komunikacja RDMA jest wykorzystywana dla wykonywania programów tego komputera w językach C i Fortran, zapewniając bardzo dobre szybkości transmisji dla dużych pakietów danych. Na komunikacji RDMA oparta jest realizacja przenośnej biblioteki komunikacyjnej MPI, wykorzystywanej alternatywnie dla programowania w języku C i Fortran.

41 System superkomputerowy Hitachi SR8000 Następcą systemu SR2201 jest system SR8000. Struktura systemu SR8000 stanowi rozwinięcie systemu SR2201 w ten sposób, że pojedynczy węzeł w strukturze SR2201 został zastąpiony gronem (klastrem) (ang. cluster) 8 procesorów ze wspólną pamięcią. Podobnie jak SR2201, system SR8000 jest oparty na trójwymiarowej przełącznicy krzyżowej.

42 Przetwarzanie wielowątkowe z komunikacją przez wspólną pamięć Komunikacja przez przesyłanie komunikatów Trójwymiarowy przełącznik krzyżowy Klaster 1 Mostek PCI Procesor RISC 1 Procesor RISC 8 Sterowanie wymianą danych Procesor komunikacyjny Klaster 2 Klaster n Układy We/Wy Pamięć operacyjna Sieć zewnętrzna Macierz dyskowa Procesor interakcji z operatorem Konsola operatora Schemat blokowy systemu HITACHI SR8000

43 SR8000 został oparty na znacznie szybszym 64-bitowym procesorze o wydajności 1 GFLOPS (miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Znacznie rozszerzono pojemność pamięci podręcznych L1 procesora - do 128 KB. W systemie SR2201, obiektami, którymi zawiaduje system operacyjny były procesy, stanowiące ciągi rozkazów wykonywanych szeregowo w procesorach. Przełączanie procesora między procesami jest kosztowne czasowo, należy bowiem zapamiętać w pamięci kontekst procesu, który traci dostęp do procesora oraz zainstalować w procesorze kontekst procesu, który będzie się wykonywał. Aby umożliwić zrównoleglenie obliczeń wewnątrz procesów przy małym koszcie czasowym przełączania procesora, w SR8000 wprowadzono wątki (ang. thread).

44 W systemie SR8000 wprowadzono system przetwarzania wielowątkowego (ang. multithreaded processing) wewnątrz klastrów procesorów, o nazwie COMPAS. System ten dokonuje podziału procesów na wątki, rozdziela wątki na procesory klastra i organizuje komunikację między wątkami poprzez wspólne zmienne w pamięci dzielonej. Oprócz systemu komunikacji przez pamięć dzieloną, w systemie SR8000 zrealizowany jest system komunikacji RDMA poprzez wymianę komunikatów przez przełącznik krzyżowy łączący procesory. Na systemie RDMA oparta jest realizacja bilioteki komunikacyjnej dla programowania w języku C i Fortran. System SR8000 może zawierać do 128 klastrów 8-procesorowych, co razem umożliwia wykorzystanie 1024 procesorów w tym systemie. Maksymalna konfiguracja systemu może dostarczyć moc obliczeniową 1024 GFLOPS.

45 Biblioteka komunikacyjna MPI Biblioteka komunikacyjna MPI (ang. Message Passing Interface) została opracowana w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku przez konsorcjum o nazwie MPI Forum, stanowiące grupę specjalistów z USA i Europy. MPI składa się z około 250 funkcji i procedur które można wykorzystać pisząc programy w językach C/C++, Java oraz Fortran. Przykładowe implementacje biblioteki MPI to MPICH, Java MPI oraz OpenMPI. Program z funkcjami biblioteki MPI zakłada działanie równoległych procesów działających na komputerach połączonych za pomocą sieci. Komunikacja pomiędzy procesami MPI odbywa się na zasadzie przesyłania komunikatów. Komunikacja w MPI może zachodzić: a) pomiędzy dwoma procesami i wówczas jest to komunikacja punkt do punktu, b) pomiędzy więcej niż dwoma procesami i jest to komunikacja grupowa.

46 Programy w MPI uruchamia się po zainstalowaniu biblioteki MPI podając nazwę pliku wykonywalnego programu podstawowego procesu i liczbę kopii procesów, które mają być utworzone (funkcja mpirun lub mpiexec). Podstawowymi pojęciami MPI są komunikat (wiadomość) oraz komunikator. Komunikat (wiadomość) jest zestawem danych zaopatrzonym w pewne informacje sterujące. Komunikator jest to zbiór procesów z pewnym identyfikatorem oraz kontekstem. Komunikaty mogą być wysyłane i odbierane tylko wewnątrz tego samego komunikatora. Informacją sterującą komunikatu jest identyfikator komunikatora oraz numery procesów komunikujących się ze sobą w komunikacji punkt do punktu lub identyfikator zbioru procesów w ramach, którego odbywa się komunikacja grupowa. Po uruchomieniu MPI automatycznie powstaje komunikator o nazwie MPI_COMM_WORLD zawierający wszystkie procesy w programie. Na bazie tego komunikatora można tworzyć mniejsze komunikatory, używane potem selektywnie w programie.

47 Typy danych komunikatów MPI dla języka C. MPI Datatype Odpowiednik w języku C MPI CHAR signed char MPI SHORT signed short int MPI INT signed int MPI LONG signed long int MPI UNSIGNED CHAR unsigned char MPI UNSIGNED SHORT unsigned short int MPI UNSIGNED unsigned int MPI UNSIGNED LONG unsigned long int MPI FLOAT float MPI DOUBLE double MPI LONG DOUBLE long double Składowe

48 Komunikacje punkt do punktu Nadanie komunikatu int MPI_Send( void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm ) void *buf [IN] Adres początkowy bufora z danymi. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. int count [IN] Duos bufora buf. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype datatype [IN] Typ pojedynczego elementu bufora. int dest [IN] Identyfikator procesu, do którego wysyłany jest komunikat. int tag [IN] Znacznik wiadomości. Używany do rozróżniania wiadomości w przypadku gdy proces wysyła więcej komunikatów do tego samego odbiorcy. MPI Comm comm [IN] Komunikator.

49 Odbiór komunikatu int MPI_Recv( void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status ) void *buf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu odebranych danych. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. int count [IN] Maksymalna liczba elementów w buforze buf. MPI Datatype datatype - [IN] Typ pojedynczego elementu bufora. int source [IN] Identyfikator procesu, od którego odbierany jest komunikat. int tag [IN] Znacznik wiadomości. Używany do rozróżniania wiadomości w przypadku gdy proces odbiera więcej komunikatów od tego samego nadawcy. MPI Comm comm [IN] Komunikator. MPI Status *status [OUT] Zmienna, w której zapisywany jest status przesłanej wiadomości.

50 Wymiana komunikatów z zachowaniem źródeł int MPI_Sendrecv( void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, int dest, int sendtag, void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int source, int recvtag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi do wysłania. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. int sendcount [IN] Długość bufora sendbuf. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype sendtype [IN] Typ elementów bufora sendbuf. int dest [IN] Identyfikator procesu, do którego wysyłany jest komunikat. int sendtag [IN] Znacznik wiadomości wysyłanej. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu odebranych danych. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy.

51 int recvcount [IN] Liczba elementów w buforze recvbuf. MPI Datatype recvtype [IN] Typ elementów bufora recvbuf. int source [IN] Identyfikator procesu, od którego odbierany jest komunikat. int recvtag [IN] Znacznik wiadomości odbieranej. MPI Comm comm [IN] Komunikator. MPI Status *status [OUT] Zmienna, w której zapisywany jest status przesłanej wiadomości.

52 Wymiana komunikatów bez zachowania int MPI_Sendrecv_replace( void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int sendtag, int source, int recvtag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status ) void *buf [IN] Adres początkowy bufora z danymi do wysłania, który jednocześnie jest adresem początkowym bufora do zapisu odebranych danych. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. int count [IN] Duos bufora buf. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype datatype [IN] Typ pojedynczego elementu bufora buf. int dest [IN] Identyfikator procesu, do którego wysyłany jest komunikat. int sendtag [IN] Znacznik wiadomości wysyłanej. int source [IN] Identyfikator procesu, od którego odbierany jest komunikat. int recvtag [IN] Znacznik wiadomości odbieranej. MPI Comm comm [IN] Komunikator. MPI Status *status [OUT] Zmienna, w której zapisywany jest status przesłanej wiadomości.

53 Komunikacje grupowe Rozgłoszenie danych z bufora nadawcy int MPI_Bcast ( void *buffer, int count, MPI_Datatype datatype, int root, MPI_Comm comm ) void *buffer [IN/OUT] Na procesie root, adres początkowy bufora z danymi. Na pozostałych procesach, adres początkowy bufora gdzie dane maja być zapisane. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tab icy. int count [IN] Duos bufora buffer. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype datatype [IN] Typ pojedynczego elementu bufora. int root [IN] Identyfikator procesu, od którego rozsyłany jest komunikat. MPI Comm comm [IN] Komunikator.

54 Redukcja wiadomości dla procesu root int MPI_Reduce ( void *sendbuf, void *recvbuf, int count, MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi do redukcji. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu redukowanych danych. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. Istotny tylko dla procesu root. int count [IN] Duos bufora sendbuf. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype datatype [IN] Typ pojedynczego elementu buforów. MPI Op op [IN] Operator redukcji. int root [IN] Identyfikator procesu, do którego dane zostaną zredukowane. MPI Comm comm [IN] Komunikator. Wynik jest umieszczany w pamięci procesu root..

55 Redukcja wiadomości z kopiami dla wielu procesów int MPI_Allreduce ( void *sendbuf, void *recvbuf, int count, MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, MPI_Comm comm ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi do wysłania. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu odebranych danych. Może to być adres pojedynczej zmiennej lub początek tablicy. int count [IN] Duos bufora sendbuf. Dla pojedynczej zmiennej będzie to wartość 1. MPI Datatype datatype [IN] Typ pojedynczego elementu buforów. MPI Op op [IN] Operator redukcji. MPI Comm comm [IN] Komunikator. Wynik redukcji jest umieszczany w pamięciach wszystkich procesów komunikatora.

56 Rozdzielenie danych z zadanego procesu (root) między inne procesy int MPI_Scatter ( void *sendbuf, int sendcnt, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi do rozdzielenia i rozesłania pomiędzy wszystkie procesy. Ma znaczenie tylko dla procesu root. int sendcnt [IN] Liczba elementów wysłanych do każdego procesu. Ma znaczenie tylko dla procesu root. MPI Datatype sendtype [IN] Typ elementów bufora sendbuf. Ma znaczenie tylko dla procesu root. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu rozdzielonych danych. int recvcnt [IN] Liczba elementów w recvbuf. MPI Datatype recvtype [IN] Typ elementów bufora recvbuf. int root [IN] Identyfikator procesu, z którego dane zostaną rozdzielone. MPI Comm comm [IN] Komunikator.

57 Scalanie danych od wielu procesów dla zadanego procesu (root) int MPI_Gather ( void *sendbuf, int sendcnt, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi przeznaczonymi do zebrania. int sendcnt [IN] Liczba elementów w sendbuf. MPI Datatype sendtype [IN] Typ elementów bufora sendbuf. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu zebranych danych. Ma znaczenie tylko dla procesu root. int recvcnt [IN] Liczba elementów od pojedynczego procesu. Ma znaczenie tylko dla procesu root. MPI Datatype recvtype [IN] Typ elementów bufora recvbuf. Ma znaczenie tylko dla procesu root. int root [IN] Identyfikator procesu zbierającego dane. MPI Comm comm [IN] Komunikator.

58 Scalanie danych z wielu procesów dla wszystkich procesów komunikatora int MPI_Allgather ( void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm ) void *sendbuf [IN] Adres początkowy bufora z danymi przeznaczonymi do zebrania. int sendcnt [IN] Liczba elementów w sendbuf. MPI Datatype sendtype [IN] Typ elementów bufora sendbuf. void *recvbuf [OUT] Adres początkowy bufora do zapisu zebranych danych. int recvcnt [IN] Liczba elementów od pojedynczego procesu. MPI Datatype recvtype [IN] Typ elementów bufora recvbuf. MPI Comm comm [IN] Komunikator. Zebrane dane są umieszczane w pamięciach wszystkich procesów komunikatora.

Przetwarzanie równoległesprzęt

Przetwarzanie równoległesprzęt Przetwarzanie równoległesprzęt 2 Rafał Walkowiak Wybór 4.0.204 7.0.2 Sieci połączeń komputerów równoległych () Zadanie: przesyłanie danych pomiędzy węzłami przetwarzającymi Parametry: liczba wejść, wyjść,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Spis treści: 1. Równoległe systemy komputerowe a rozproszone systemy komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w standardzie MPI

Programowanie w standardzie MPI Programowanie w standardzie MPI 1 2 Podstawy programowania z przesyłaniem komunikatów Model systemu równoległego w postaci p procesów, każdy z nich z własną przestrzenią adresową, nie współdzieloną z innymi

Bardziej szczegółowo

51. Metody komunikacji nieblokującej.

51. Metody komunikacji nieblokującej. 51. Metody komunikacji nieblokującej. Funkcje nieblokujace różnia sie od wersji blokujacych przedrostkiem I (immediate) w nazwie oraz jednym dodatkowym argumentem: request, który jest używany do sprawdzenia,

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Programowanie w modelu przesyłania komunikatów specyfikacja MPI, cd. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Programowanie w modelu przesyłania komunikatów specyfikacja MPI, cd. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Programowanie w modelu przesyłania komunikatów specyfikacja MPI, cd. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 MPI dynamiczne zarządzanie procesami MPI 2 umożliwia dynamiczne zarządzanie procesami, choć

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Zagadnienia związane z systemem IO

Wykład 14. Zagadnienia związane z systemem IO Wykład 14 Zagadnienia związane z systemem IO Wprowadzenie Urządzenia I/O zróżnicowane ze względu na Zachowanie: wejście, wyjście, magazynowanie Partnera: człowiek lub maszyna Szybkość transferu: bajty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje systemów komputerowych, modele złożoności algorytmów obliczeniowych

Klasyfikacje systemów komputerowych, modele złożoności algorytmów obliczeniowych Wykład 5 Klasyfikacje systemów komputerowych, modele złożoności algorytmów obliczeniowych Spis treści: 1. Klasyfikacja Flynna 2. Klasyfikacja Skillicorna 3. Klasyfikacja architektury systemów pod względem

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne.

Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne. Wykład 8 Systemy komputerowe ze współdzieloną pamięcią operacyjną, struktury i cechy funkcjonalne. Części wykładu: 1. Ogólny podział struktur systemów równoległych 2. Rodzaje systemów komputerowych z pamięcią

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów

Podstawy programowania komputerów Podstawy programowania komputerów Wykład 14: Programowanie współbieżne w C Definicja programowania współbieżnego Programowanie współbieżne jest tworzeniem programów, których wykonanie powoduje uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych W procesie tworzenia programów równoległych istnieją dwa kroki o zasadniczym znaczeniu: wykrycie

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 MPI 1/2 2 Dlaczego klastry komputerowe? Wzrost mocy obliczeniowej jednego jest coraz trudniejszy do uzyskania. Koszt dodatkowej mocy obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych Wykład 9 Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus mgr inż. Paweł Kogut VMEbus VMEbus (Versa Module Eurocard bus) jest to standard magistrali komputerowej

Bardziej szczegółowo

Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze sprawdzarkami RSowymi.

Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze sprawdzarkami RSowymi. Instrucja wdrożenia biblioteki ElzabObsluga.dll Wymagane wersje: ihurt 6.3 ElzabObsluga.dll 6.1.0.0 KhAutomat 6.3.0.0 Schemat blokowy: Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego Wątki Wątek - definicja Ciąg instrukcji (podprogram) który może być wykonywane współbieżnie (równolegle) z innymi programami, Wątki działają w ramach tego samego procesu Współdzielą dane (mogą operować

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski Komunikacja za pomocą potoków Tomasz Borzyszkowski Wstęp Sygnały, omówione wcześniej, są użyteczne w sytuacjach błędnych lub innych wyjątkowych stanach programu, jednak nie nadają się do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr: 9 Obliczenia rozproszone MPI

Ćwiczenie nr: 9 Obliczenia rozproszone MPI Ćwiczenie nr: 9 Temat: Obliczenia rozproszone MPI 1. Informacje ogólne MPI (Message Passing Interface) nazwa standardu biblioteki przesyłania komunikatów dla potrzeb programowania równoległego w sieciach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Oficjalna strona wykładu http://www.kaims.pl/

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki DMA - Układ bezpośredniego dostępu do pamięci

Podstawy Informatyki DMA - Układ bezpośredniego dostępu do pamięci Układ Podstawy Informatyki - Układ bezpośredniego dostępu do pamięci alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu Układ 1 Układ Wymiana informacji Idea Zasady pracy maszyny W Architektura

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy z grupy IPC

Mechanizmy z grupy IPC Mechanizmy z grupy IPC Podobnie jak łącza, IPC (Inter Process Communication) jest grupą mechanizmów komunikacji i synchronizacji procesów działających w ramach tego samego systemu operacyjnego. W skład

Bardziej szczegółowo

Wykład IV. Układy we/wy. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład IV. Układy we/wy. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład IV Układy we/wy 1 Część 1 2 Układy wejścia/wyjścia Układy we/wy (I/O) są kładami pośredniczącymi w wymianie informacji pomiędzy procesorem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych W procesie tworzenia programów równoległych istnieją dwa kroki o zasadniczym znaczeniu: wykrycie

Bardziej szczegółowo

Budowa karty sieciowej; Sterowniki kart sieciowych; Specyfikacja interfejsu sterownika sieciowego; Open data link interface (ODI); Packet driver

Budowa karty sieciowej; Sterowniki kart sieciowych; Specyfikacja interfejsu sterownika sieciowego; Open data link interface (ODI); Packet driver BUDOWA KART SIECIOWYCH I ZASADA DZIAŁANIA Karty sieciowe i sterowniki kart sieciowych Budowa karty sieciowej; Sterowniki kart sieciowych; Specyfikacja interfejsu sterownika sieciowego; Open data link interface

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Mikroinformatyka. Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387

Mikroinformatyka. Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387 Mikroinformatyka Koprocesory arytmetyczne 8087, 80187, 80287, i387 Koprocesor arytmetyczny 100 razy szybsze obliczenia numeryczne na liczbach zmiennoprzecinkowych. Obliczenia prowadzone równolegle z procesorem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr: 9 Obliczenia rozproszone MPI

Ćwiczenie nr: 9 Obliczenia rozproszone MPI Ćwiczenie nr: 9 Temat: Obliczenia rozproszone MPI 1. Informacje ogólne MPI (Message Passing Interface) nazwa standardu biblioteki przesyłania komunikatów dla potrzeb programowania równoległego w sieciach

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA Systemy wejścia-wyjścia mają na celu umożliwienie wprowadzania informacji do komputera (wpisywanie tekstu, odczytywanie i zapisywanie danych na urządzeniach pamięci masowej itp.)

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na , gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na wydajność systemu komputerowego, m.in. ze względu na fakt, że układy zewnętrzne montowane na tych kartach (zwłaszcza kontrolery dysków twardych,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Systemy przekazywania wiadomości z założeniem bezbłędności działania

Wykład 1. Systemy przekazywania wiadomości z założeniem bezbłędności działania Mariusz Juszczyk 16 marca 2010 Seminarium badawcze Wykład 1. Systemy przekazywania wiadomości z założeniem bezbłędności działania Wstęp Systemy przekazywania wiadomości wymagają wprowadzenia pewnych podstawowych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów. Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych

Wprowadzenie do architektury komputerów. Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych Wprowadzenie do architektury komputerów Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych Taksonomie Służą do klasyfikacji architektur komputerowych podział na kategorie określenie własności

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Protokół ARP Datagram IP

Protokół ARP Datagram IP Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Współpraca IP Ethernet 129.1.12.5 129.1.8.5 Protokół RP IP dest IP src Datagram IP ddress Resolution Protocol Użytkownik ma do wysłania dane Sieci komputerowe 3

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 2

Wstęp do programowania 2 Wstęp do programowania 2 wykład 10 Zadania Agata Półrola Wydział Matematyki UŁ 2005/2006 http://www.math.uni.lodz.pl/~polrola Współbieżność dotychczasowe programy wykonywały akcje sekwencyjnie Ada umożliwia

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja komunikacji w systemach rozproszonych i równoległych

Optymalizacja komunikacji w systemach rozproszonych i równoległych Optymalizacja komunikacji w systemach rozproszonych i równoległych Szkolenie PCSS, 16.12.2001 literatura W. Gropp, E. Lusk, An Introduction to MPI, ANL P.S. Pacheco, A User s Guide to MPI, 1998 Ian Foster,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu f wy f P Podzielnik częstotliwości: układ, który na każde p impulsów na wejściu daje

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Komutacja ATM i IP. Dr inż. Robert Wójcik. na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka

Komutacja ATM i IP. Dr inż. Robert Wójcik. na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka Komutacja ATM i IP Dr inż. Robert Wójcik na podstawie wykładu Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka Systemy komutacji 202/203 Plan Wstęp Sieci ATM Komutacja ATM i IP Koncepcja Buforowanie Adresowanie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1 Klasyfikacje komputerów Podstawowe architektury używanych obecnie systemów komputerowych można podzielić: 1. Komputery z jednym procesorem 2. Komputery równoległe

Bardziej szczegółowo

System operacyjny System operacyjny

System operacyjny System operacyjny System operacyjny System operacyjny (ang. operating system) jest programem (grupą programów), który pośredniczy między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Jest on niezbędny do prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ 1 Mnożenie macierzy dostęp do pamięci podręcznej [język C, kolejność - j,i,k][1] A,B,C są tablicami nxn for (int j = 0 ; j

Bardziej szczegółowo