Regulamin konkursu Co robi Twój przelew, że do odbiorcy idzie godzinami?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Co robi Twój przelew, że do odbiorcy idzie godzinami?"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Co robi Twój przelew, że do odbiorcy idzie godzinami? 1 1. Organizatorem konkursu Co robi Twój przelew, ze do odbiorcy idzie godzinami ( Konkurs ) jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ w Gdaosku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym) ( Organizator ). 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Niniejszy regulamin Konkursu ( Regulamin ) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) może byd osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosi uczestnictwo w Konkursie, poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej ( Praca Konkursowa ), o której mowa w 3 Regulaminu, za pośrednictwem profilu BlueCash na portalu facebook (facebook.com/bluecashpl), zgodnie z postanowieniami 3. Osoby niepełnoletnie oraz inne osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąd udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliżej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeostwo. 3. Wysłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z zarejestrowaniem się Uczestnika w Konkursie i akceptacją Regulaminu (w tym udzieleniem licencji, o której mowa w 4) oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania, a także oświadczeniem przez Uczestnika, iż spełnia on warunki udziału w Konkursie. 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Aplikacji konkursowej oraz podania następujących danych: imię i nazwisko Nick - login do zweryfikowanego konta facebook.com (adres ) - tytuł pracy konkursowej 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów przeprowadzenia Konkursu, przez Organizatora w bazie danych osobowych klientów Organizatora. Login do zweryfikowanego konta facebook.com oraz tytuł Pracy Konkursowej zostanie opublikowany wraz z Pracą konkursową na stronie https://apps.facebook.com/bluecash, w profilu Organizatora w serwisach facebook.com oraz youtube.com oraz stronie bluesach.pl. Dane zwycięzców, o których mowa w ust. 4, zostaną opublikowana na liście zwycięzców. 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik godzi się na otrzymywanie wiadomości SMS lub związanych z Konkursem.

2 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosid na inne osoby i podmioty Konkurs trwa w dniach od r. od godz. 12:01 do dnia r. do godz. 23: Udział w Konkursie polega na przesłaniu w trakcie trwania konkursu pracy konkursowej przedstawiającej własną wersję historii odpowiadającej na pytanie konkursowe Co takiego robi Twój przelew, że do odbiorcy idzie godzinami? w formie zgodnej z 3 pkt 3 a)-e) 3. Żeby wziąd udział w Konkursie, należy spełnid łącznie następujące warunki: a) posiadad prywatny profil w serwisie facebook.com ( Profil ); b) zainstalowad aplikację konkursową, dostępną pod adresem https://apps.facebook.com/bluecash ( Aplikacja ), udzielając zgody na dostęp Aplikacji do publicznych informacji udostępnianych przez uczestnika w jego Profilu, publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących Konkursu od Organizatora na adres przypisany do Profilu; c) zostad fanem strony dostępnej pod adresem facebook.com/bluecashpl, co jest rozumiane jako dodanie strony, za pomocą opcji lubię to do swojego Profilu; d) przesład Pracę Konkursową do Organizatora, za pośrednictwem strony https://apps.facebook.com/bluecash poprzez dodanie linku prowadzącego do filmu zamieszczonego w serwisie youtube.com lub dodanie pliku graficznego na stronie https://apps.facebook.com/bluecash. 4. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może przesład dowolną liczbę prac konkursowych z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może wygrad tylko jedną nagrodę w konkursie, niezależnie od ilości przesłanych prac. 5. Praca konkursowa powinna spełniad łącznie następujące warunki: a) Forma pracy jest dowolna, może to byd film, rysunek, komiks, utwór muzyczny, piosenka, obraz, instalacja, inne dzieło twórcze. Przy czym formaty zgłaszanych Prac Konkursowych muszą byd zgodne z warunkami serwisów facebook.com i youtube.com. b) Odpowiadad na pytanie: Co takiego robi Twój przelew, ze do odbiorcy idzie godzinami? c) Praca Konkursowa nie może zawierad treści, do których Uczestnik nie posiada praw, lub co do których Uczestnik nie może udzielid Organizatorowi licencji, o której mowa w 4, oraz które nie mogą zostad wykorzystane przez Organizatora w związku z Konkursem i w zakresie określonym niniejszym regulaminem. d) Praca Konkursowa nie może: zawierad wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolnośd wyznania czy pochodzenie etniczne oraz naruszad jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. e) Nie może zawierad treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator 6. W momencie przesłania Pracy Konkursowej spełniającej wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie, autor Pracy Konkursowej wyraża zgodę na wykorzystywanie pracy w celach reklamowych prowadzonych na stronie organizatora na profilu facebook.com oraz na stronie youtube.com. 7. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie zgłoszenia skutecznie dostarczone do Organizatora i spełniające warunki określone w niniejszym paragrafie. 8. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregoś z warunków opisanych w niniejszym paragrafie, Organizator podejmie decyzję w przedmiocie wykluczeniu danej Pracy

3 Konkursowej z Konkursu Z chwilą przesłania pracy konkursowej do Organizatora Uczestnik udziela organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na posługiwanie się Pracą Konkursową w nieograniczonej ilości egzemplarzy ( Licencja ). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowao i dowolnych modyfikacji Pracy Konkursowej. 2. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji: a. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w tym jej dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowao, poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie: i. za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób aby każdy mógł mied do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; ii. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych. b. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej, w tym jej dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowao, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską; c. wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu, jej użyczenie, najem. 3. Uczestnik oświadcza, iż jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku osób występujących w Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie oraz do przeniesienia na Organizatora praw do Pracy Konkursowej w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie i w związku z tym uzyskał stosowne zgody takich osób, w tym zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków osób występujących w Pracy Konkursowej W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu organizator udostępnia aplikację na stronie https://apps.facebook.com/bluecash dzięki której w czasie trwania konkursu odbędzie się głosowanie użytkowników serwisu facebook.com na najlepszą Pracę Konkursową. 2. W głosowaniu brane pod uwagę będą wyłącznie głosy osób będących fanami strony facebook.com/bluecashpl, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu przez tego samego głosującego możliwe jest tylko raz w ciągu doby. 3. Spośród wszystkich zgłoszonych i opublikowanych Prac Konkursowych użytkownicy portalu facebook.com wytypują 10 Prac Konkursowych, które zebrały największą ilośd głosów i które wezmą udział w wyłonieniu zwycięzców nagród w Konkursie przez Komisję Konkursową. 4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej Komisja Konkursowa ) w składzie nie mniej niż 4 osobowym, w tym: - 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora, - 1 (jednego) przedstawiciela agencji reklamowej współpracującej z Organizatorem. 5. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakooczenia Konkursu. 6. W terminie, o którym mowa w ust. 6 Komisja Konkursowa oceni Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników w zgłoszeniach kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatnośd,

4 oryginalnośd i walory artystyczne Prac Konkursowych a także ilości głosów oddanych na daną pracę przez użytkowników serwisu facebook.com 7. Komisja w sposób arbitralny wybierze zwycięskie Prace Konkursowe. Nagrodami Konkursie są: a) Miejsce I zł b) Miejsce II zł c) Miejsce III zł 8. Nagrody, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie do 30 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców. 9. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, w celu potwierdzenia uczestnictwa Zwycięzy w Konkursie oraz podania przez Zwycięzcę danych (imię, nazwisko lub nazwa (firma), adres zamieszkania lub siedziby, numer rachunku bankowego oraz numer NIP) w celu wydania nagrody, poprzez wskazany w zgłoszeniu na stronie https://apps.facebook.com/bluecash adres . W celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 14 dni liczonych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości zobowiązany jest do przesłania ww. danych na wskazany w wiadomości adres. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy w/w wiadomości w terminie, o którym mowa wyżej, Zwycięzca Ten traci uprawnienie do nagrody, skutkiem czego nagroda nie zostanie wydana i przepada na rzecz organizatora. 10. Zwycięzcy,, nie mogą przed dokonaniem odbioru nagrody przenieśd praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie. 11. Nagrody, o których mowa w ust. 7 powyżej, zostaną przesłane z wykorzystaniem szybkiego przelewu BlueCash. Zwycięzca Konkursu, będący osobą prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą, przyjmuje do wiadomości, że odbiór nagrody, wskazanej w ust. 7, stanowi dla niego przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 12. Zwycięzcy Konkursu, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w niniejszym ustępie. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku w wysokości 10% (zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 oraz art. 41 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z 31/01/2000r., Dz. U. Nr 14, poz. 176), który Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązao wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązao jest spowodowane okolicznościami, na które Organizatornie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązao zostanie zawieszone na okres równy działaniu siły wyższej. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązao wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę Konkursu warunków otrzymania nagrody. 2. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostad wykluczeni z udziału w Konkursie. 3. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskad za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem wysłania stosownej prośby na adres 4. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Za dzieo ogłoszenia wyników uznaje się dzieo umieszczenia listy zwycięzców na stronie internetowej 5. Reklamacja powinna byd złożona w formie pisemnej z dopiskiem Co robi Twój przelew, że do odbiorcy idzie godzinami? na adres: Blue Media S.A Sopot, ul. Haffnera 6 lub mailowej na adres: 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

5 hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz ze zm.). 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13 ( Konkurs ) jest, na zlecenie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gorączka Złota

Regulamin konkursu Gorączka Złota Regulamin konkursu Gorączka Złota 1 1. Organizatorem konkursu Gorączka Złota ( Konkurs ) jest Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wielkanoc jak malowana od Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Hala Koszyki" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie Hala Koszyki" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo