Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Szczęśliwa 13"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Szczęśliwa Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13 ( Konkurs ) jest, na zlecenie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, pod numerem KRS , numer NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN ( Organizator ). 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs jest organizowany dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, korzystających z usług operatora sieci Plus na kartę, z zastrzeżeniem 2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. 4. Niniejszy regulamin konkursu Szczęśliwa 13 ( Regulamin ) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Abonentem Plus na kartę: Simplus/Sami Swoi 1, Abonentem , Abonentem Plus Mix 3, która dokona doładowania dowolnego numeru telefonu kwotą minimum 30 PLN w dowolnej ofercie operatora sieci Plus na kartę, w kanałach bankowości elektronicznej banków, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub na jednej ze stron: a następnie weźmie udział w Konkursie wysyłając SMS-a konkursowego lub formularz konkursowy drogą , zgodnie z 3 ust. 2 Regulaminu. Osoby niepełnoletnie oraz inne osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliżej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo. 3. Wysłanie SMS-a konkursowego lub formularza konkursowego, o których mowa w 3 ust. 2 Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją przez osobę biorącą udział w Konkursie Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, iż spełnia warunki udziału w Konkursie. 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu. Imię, nazwisko oraz miejscowość Zwycięzcy zostanie opublikowana na liście zwycięzców. 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS lub związanych z Konkursem. 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo 1 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus.

2 żądania ich poprawiania. 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty Konkurs trwa w dniach od r. od godz. 00:01 do dnia r. r. do godz. 23:59 i organizowany jest w 2 etapach: a) Etap I: r r. b) Etap II: r r. 2. Żeby wziąć udział w danym etapie Konkursu, należy spełnić warunki, o których mowa w niniejszym ustępie. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie w danym etapie Konkursu przez osobę biorącą udział w Konkursie doładowania dowolnego numeru telefonu kwotą minimum 30 PLN w dowolnej ofercie operatora sieci Plus na kartę, zgodnie z warunkami określonymi w 2 ust. 1 zd. 1 a następnie: a) przesłanie z telefonu, który został doładowany, SMS-a konkursowego na numer 7175 w sieci Plus (opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS wynosi 1 zł netto/1,23 zł z VAT i jest naliczana bez względu na treść wiadomości SMS) o treści: Wygram lub b) przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego, dostępnego na stronie Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania: doładowanego numeru telefonu oraz adresu ; skuteczne przesłanie formularza konkursowego następuje po kliknięciu w link przesłany do osoby biorącej udział w Konkursie w wiadomości zwrotnej na wskazany przez nią w formularzu adres Udział w danym etapie Konkursu polega na przesłaniu SMS konkursowego lub formularza konkursowego najbliżej dowolnej pełnej godziny zegarowej w trakcie trwania danego etapu. Z chwilą wysłania SMS lub formularza, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba zgłaszająca staje się Uczestnikiem danego etapu. 4. Żeby wziąć udział w Konkursie w walce o nagrodę główną, należy w trakcie trwania całego Konkursu dokonać co najmniej trzykrotnego doładowania kwotą minimum 30 PLN tego samego numeru telefonu w dowolnej ofercie Plus na kartę: Simplus, 36i6, SamiSwoi, Plus Mix, zgodnie z warunkami określonymi w 2 ust. 1 zd. 1. oraz przesłać w trakcie trwania całego Konkursu co najmniej jednego SMS-a konkursowego lub jeden formularz konkursowy, o których mowa w ust. 2 powyżej. 5. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może przesłać dowolną liczbę SMSów i formularzy konkursowych z tym zastrzeżeniem, że wysłanie każdego SMSa konkursowego i formularza konkursowego musi dotyczyć każdorazowo nowego doładowania, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej. W przypadku zarejestrowania przez system Organizatora więcej niż jednego SMS-a konkursowego lub formularza konkursowego do jednego doładowania, Organizator weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie wiadomość SMS lub formularz otrzymany w najkrótszym odstępie czasowym od doładowania. Uczestnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, może wygrać tylko jedną nagrodę rzeczową w danym etapie konkursu, o którym mowa 3 ust. 1 oraz jedną nagrodę główną, o której mowa w 4 ust. 6 lit. C). W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie poprawnie przesłane SMSy i skutecznie wysłane formularze (po dokonaniu kliknięcia w link umieszczony w wiadomości ), o których mowa w ust. 2 powyżej. 6. Treść wiadomości SMS ani wiadomość nie mogą zawierać innych dodatkowych treści, w tym w szczególności danych osobowych Uczestnika. 7. Wiadomości SMS oraz formularz konkursowy niezgodne z formatem określonym w niniejszym Regulaminie lub wysłane poza czasem trwania Konkursu nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników Konkursu. Przesłanie wiadomości SMS nie

3 uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu pobranej za jego wysłanie opłaty. 8. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie zgłoszenia skutecznie dostarczone do Organizatora Podstawą do wyłonienia Zwycięzców są zapisy stosownych aplikacji informatycznych zsynchronizowanych z serwerami czasu i należących do Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących w ramach obsługi technicznej Konkursu. Za moment nadesłania zgłoszenia konkursowego uważa się czas rejestracji SMS-a konkursowego lub formularza konkursowego (po dokonaniu kliknięcia w link umieszczony w wiadomości ) przez system teleinformatyczny Organizatora. 2. Wyłonienie Zwycięzców każdego etapu Konkursu następować będzie w terminie 21 dni od dnia zakończenia tego etapu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 3. Wyłonienie Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody główne, o których mowa w ust. 6 lit. C) nastąpi w terminie 2 dni roboczych po wyłonieniu Zwycięzców drugiego etapu konkursu. 4. Zwycięzcami danego etapu Konkursu, którzy otrzymają nagrody, o których mowa w ust. 6 lit. A) i B) poniżej, będą Uczestnicy, którzy zgodnie z 3 ust. 2 prześlą SMS-a konkursowego lub formularz konkursowy kolejno najbliżej dowolnej pełnej godziny zegarowej w trakcie trwania danego etapu Konkursu. Zwycięzcami nagrody głównej Konkursu, o której mowa w ust. 6 lit. C) poniżej, będą 3 (trzej) Uczestnicy, którzy w trakcie trwania obu etapów Konkursu przesłali SMS-a konkursowego lub formularz konkursowy zgodnie z 3 ust. 2 kolejno najbliżej dowolnej godziny zegarowej trwania Konkursu. 5. W przypadku osiągnięcia przez kilku Uczestników tego samego wyniku czasowego w danym etapie Konkursu oraz w czasie trwania całego Konkursu (dotyczy nagrody głównej) w przesłaniu SMS-a konkursowego lub formularza konkursowego najbliżej dowolnej pełnej godziny zegarowej, nagrodę otrzyma Uczestnik, który wyśle pierwsze zgłoszenie we wcześniejszym terminie licząc od początku trwania Konkursu. W przypadku, gdy identyczne warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym spełni więcej niż jeden Uczestnik, nagrodę otrzyma Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu doładował zgłoszony do Konkursu numer łącznie na wyższą kwotę. 6. Każdy Zwycięzca w danym etapie Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną z nagród wskazanych w lit. A. lub B. poniżej. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody, przy czym nagrodę oznaczoną w danym etapie wyższą literą otrzyma Uczestnik, który prześle SMS-a konkursowego lub formularz konkursowy najbliżej dowolnej pełnej godziny, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 powyżej: A. W Etapie I Konkursu: a) Apple iphone 4S 16GB - 1 nagroda; b) Samsung Galaxy Tab GB 3G GT-P nagrody; c) Gotówka 700 zł (słownie: siedemset złotych) - 5 nagród; d) Nokia Asha nagród; e) Modem Huawei E398 LTE Plus - 30 nagród; f) Doładowanie 10 zł nagród. B. W Etapie II Konkursu: a) Apple iphone 5 16GB - 1 nagroda; b) ipad mini 16GB 4 nagrody c) Gotówka 700 zł (słownie: siedemset złotych) - 5 nagród;

4 d) Nokia Asha nagród; e) Modem Huawei E398 LTE Plus - 30 nagród f) Doładowanie 10 zł nagród. C. W trakcie trwania całego Konkursu - trzy nagrody główne w postaci gotówki o wartości zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) każda. 7. Nagrody, o których mowa w ust. 6 lit. A. i B. powyżej, zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie do 30 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców, zgodnie z ust. 2 powyżej. Nagrody główne (ust. 6 lit. C) zostaną przekazane w terminie 30 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców zgodnie z ust. 3 powyżej. 8. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze Zwycięzcami Konkursu, którzy wygrają nagrody, o których mowa w ust. 6 lit. A. a) - e) oraz lit. B. a)-e) oraz nagrody główne, o których mowa w ust. 6 lit. C. powyżej, w celu potwierdzenia uczestnictwa Zwycięzcy w Konkursie oraz podania przez Zwycięzcę danych (imię, nazwisko lub nazwa (firma), adres zamieszkania lub siedziby, adres , numer rachunku bankowego oraz numer NIP) w celu wydania nagrody. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "numer zajęty" następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 60 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia ze Zwycięzcą, podjęta zostanie próba powiadomienia Zwycięzcy o wygranej poprzez wiadomość SMS. W takim przypadku, w celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 48 godzin liczonych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości SMS obowiązany jest przesłać na wskazany w wiadomości SMS adres swoje dane osobowe (imię, nazwisko lub nazwa (firma), adres zamieszkania lub siedziby i numer rachunku bankowego) oraz numer telefonu, na który wysłana została przez Organizatora wiadomość SMS. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy w/w wiadomości w terminie, o którym mowa wyżej, ten Zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, skutkiem czego prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę, która uzyskała kolejny, najlepszy wynik w Konkursie. 9. Organizator powiadomi Zwycięzców nagród, o których mowa w ust 5 lit. A. f) oraz lit. B. f) o wygranej poprzez wiadomość SMS. 10. Nagrody, o których mowa w ust. 5 lit. A. a), b) i d) - f) oraz lit. B. a), b) i d) f) powyżej, nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. 11. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie. 12. Nagrody, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną przesłane pocztą, firmą kurierską lub zostaną przekazane na podany rachunek bankowy Zwycięzcy. 13. Potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania nagrody Zwycięzcy. 14. Zwycięzca Konkursu, będący osobą prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przyjmuje do wiadomości, że odbiór nagrody, wskazanej w ust. 6., stanowi dla niego przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 15. Zwycięzcy Konkursu, który wygra nagrodę określoną w ust. 5 lit. A. a) i b), lit. B. a) i b) oraz nagrodę główną, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w niniejszym ustępie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w

5 połączeniach telefonicznych (w tym SMSowych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizatornie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostanie zawieszone na okres równy działaniu siły wyższej. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę Konkursu warunków otrzymania nagrody. 3. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać wykluczeni z udziału w Konkursie. 4. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem wysłania stosownej prośby na adres 5. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy zwycięzców na stronie internetowej i 6. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z dopiskiem Szczęśliwa 13 na adres: Blue Media S.A Sopot, ul. Haffnera 6 lub mailowej na adres: 7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. W takim przypadku właściwy komunikat informacyjny zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronach internetowych oraz na stronie internetowej i w siedzibie Organizatora. W wypadku zawieszenia lub zakończenia Konkursu Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie, w zakresie prawa do żądania wydania nagrody nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. W takim przypadku nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi na dzień przed zawieszeniem lub zaprzestaniem organizacji Konkursu. 8. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych (np. SMS-y informacyjne, plakaty) mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 9. Operator sieci Plus jest wyłącznie pomysłodawcą i sponsorem Konkursu. 10. Odpowiedzialność operatora sieci Plus względem Uczestników Konkursu ogranicza się do odpowiedzialności za świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36.6, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz ze zm.). 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie i

6 Załącznik nr 1 - Lista banków 1. Alior Bank Bank BPH Bank Millennium 4. Bank Ochrony Środowiska S.A. 5. Bank Pekao S.A. 6. Alior Sync 7. Deutsche Bank 8. Eurobank 9. BNP Paribas Bank 10. GetinBank 11. Raiffeisen Bank 12. ING Bank Śląski 13. BZWBK 14. Intelligo 15. Credit - Agricole Bank mbank Meritum Bank 18. MultiBank 19. Banki Spółdzielcze oferujące usługę zasileń konta

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje

Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje A. Postanowienia ogólne. Organizatorem konkursu pod nazwą "Ładuj się na wakacje ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo