Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 PLN (dalej: Organizator ). 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w aplikacji konkursowej (dalej: Aplikacja ) znajdującej się na fanpage u Winterfresh w serwisie Facebook (dalej: Portal ) pod adresem (https://apps.facebook.com/foto-budka); 3. Konkurs trwa od do Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Portal. 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Zasady udziału w Konkursie 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby fizyczne powyżej 13 roku życia, posiadające obywatelstwo polskie oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (dalej: Uczestnicy ). Organizator, przed przystąpieniem do wykonania zdjęcia, o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, może poprosić o przedstawienie takiej zgody przez Uczestnika 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki: a. posiadać konto w na Portalu, b. zostać fanem fanpage a Winterfresh, c. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

2 5. Ponadto, Uczestnik oraz inne osoby, o których mowa w 3 ust. 2 Regulaminu, przed wykonaniem zdjęcia w sposób wskazany w 3 ust. 1 Regulaminu, muszą wyrazić w formie pisemnej zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu, na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: publikacja zdjęcia w Aplikacji, b. terytorium: bez ograniczeń, c. okres: 5 lat. 3 Przebieg Konkursu 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia w Foto-budce Winterfresh (dalej: Zdjęcie ) w jednej z poniższych lokalizacji i terminów na terenie Polski wskazanych poniżej: Poznań Galeria Malta Wrocław Arkady Multikino Kraków Galeria Łódzka Warszawa Multikino Złote Tarasy oraz zgłoszeniu go na Konkurs w aplikacji dostępnej w Foto-budce bezpośrednio po zrobieniu Zdjęcia w następujący sposób: a) zalogowanie się w swoim profilu na Portalu, b) jeżeli Uczestnik jeszcze nie posiada statusu fana fanpage u Winterfresh na Portalu, także uzyskanie tego statusu poprzez kliknięcie przycisku Lubię to!, c) przesłanie Zdjęcia na Konkurs. Przed każdą Foto-budką będzie możliwość udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunków Uczestnika oraz innych osób, utrwalonych na Zdjęciu, o której mowa w 2 ust. 5 Regulaminu, a także zaakceptowania treści Regulaminu, o której mowa w 2 ust. 4 pkt 3 Regulaminu. 2. Zdjęcie wykonane w sposób określony w ust. 1 powyżej może być o dowolnej tematyce, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, i powinno przedstawiać co najmniej dwie osoby (w tym samego Uczestnika). 3. Zdjęcia powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 4. Zdjęcie nie może przedstawiać gum do żucia innych, niż Winterfresh. 5. Zdjęcia spełniające warunki określone w niniejszym paragrafie zostaną umieszczone w jednej z galerii dostępnych w Aplikacji. W Aplikacji znajduje się 5 (słownie: pięć) galerii oddzielna dla każdej z lokalizacji podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2

3 6. Przesyłając Zdjęcie do Aplikacji w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystywanie Zdjęcia na następujących warunkach: a. pola eksploatacji: publikacja w Aplikacji; b. terytorium: bez ograniczeń; c. okres: 5 lat. 7. Użytkownicy Portalu, posiadający status fana fanpage u Winterfresh (poprzez kliknięcie w Portalu przycisku Lubię to! ), zwani dalej Użytkownikami będą mogli głosować na Zdjęcia umieszczone w danej galerii. Każdy Użytkownik może oddać podczas trwania Konkursu tylko jeden głos dziennie. Ponadto, każdy Użytkownik może oddać przez cały czas trwania Konkursu tylko jeden głos na to samo Zdjęcie. W każdej galerii głosowanie odbywa się osobno, w następujących terminach a. galeria zdjęć wykonanych w Galerii Malta w Poznaniu od do ; b. galeria zdjęć wykonanych w Arkadach we Wrocławiu od do ; c. galeria zdjęć wykonanych w Multikinie w Krakowie od do ; d. galeria zdjęć wykonanych w Galerii Łódzkiej od do ; e. galeria zdjęć wykonanych w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie od do W Aplikacji głosować mogą użytkownicy, którzy są fanami profilu Winterfresh i zaakceptują ten Regulamin. 4 Zwycięzcy oraz nagrody 1. Po 20 (słownie: dwadzieścia) Zdjęć z każdej z galerii dostępnych w Aplikacji, które w czasie trwania Konkursu, otrzymają największą liczbę głosów zgodnie z postanowieniami 3 ust. 7 Regulaminu, zostanie poddanych ocenie komisji konkursowej (dalej; Komisja ) składającej się z 3 (słownie: trzech) przedstawicieli Organizatora (słownie: jeden) Uczestnik, którego Zdjęcie zostanie uznane przez Komisję za najlepsze spośród 20 (słownie: dwudziestu) zdjęć w danej galerii, o których mowa w ust. 1 powyżej, otrzyma nagrodę w postaci 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), zwaną dalej: Nagrodą Główną. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych, po jednej w ramach każdej z galerii (słownie: trzech) Uczestników, których zdjęcia zostaną uznane przez Komisje za kolejne najlepsze w danej galerii, po Zdjęciu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, otrzyma nagrody w postaci podwójnych biletów do kina o wartości 50 zł (dalej: Nagrody ). Łącznie w Konkursie zostanie przyznanych 15 (słownie: piętnaście) Nagród po trzy w każdej z galerii. 4. Uczestnicy o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, są w dalszej części Regulaminu zwani Zwycięzcami. 3

4 5. Organizator potrąci z Nagrody Głównej zryczałtowany podatek od nagród w wysokości określonej przepisami prawa. 6. Ponadto, Zwycięzcy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne, na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Zwycięzcom. Organizator z tej puli pokryje podatek odprowadzany od nagród rzeczowych i pieniężnych. 7. Po zakończeniu Konkursu, każdy Zwycięzca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany podczas przesyłania zgłoszenia do Konkursu, w terminie do dnia r., zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody. W przypadku Nagrody Głównej, do a zostanie dołączona prośba o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie przelana Nagroda Główna. Natomiast w przypadku Nagrody, do a zostanie dołączona prośba o podanie adresu, na który zostanie wysłana Nagroda. 8. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 20 (słownie: dwudziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres, z którego otrzymał zawiadomienie o przyznaniu Nagrody), numer rachunku bankowego lub adres, na który Nagroda zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda Główna lub Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, którego zdjęcie zostanie uznane za kolejne najlepsze (po Zdjęciach Uczestników, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu). 5 Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: a. imię, b. nazwisko c. adres , oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, wydania Nagród lub Nagród Głównych: a. adres, b. numer rachunku bankowego. które zostaną wykorzystane do 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym wydaniem Nagród) i po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. 4

5 6 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. Uczestnik, który zgłosił reklamację otrzyma odpowiedź na adres poczty elektronicznej, z którego przesłał reklamację.. 7 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Aplikacji przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 5

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ (zwanego dalej Konkursem ) jest Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo