Załącznik D4. Instrukcja realizacji pomiarów zestawem TWO. 1. Czynności przygotowawcze do pomiarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik D4. Instrukcja realizacji pomiarów zestawem TWO. 1. Czynności przygotowawcze do pomiarów"

Transkrypt

1 Załącznik D4. Instrukcja realizacji pomiarów zestawem TWO 1. Czynności przygotowawcze do pomiarów W celu uzyskania prawidłowych wyników z urządzenia TWO, należy wcześniej wybrać odpowiednie ustawienia oraz skalibrować urządzenia. Procedura ta jest opisana w tym rozdziale. 1) Przygotowanie aparatury pomiarowej. Przed rozpoczęciem pomiarów należy zapewnić stałe warunki pracy aparaturze elektronicznej. W tym celu konieczne jest odpowiednie jej przygotowanie. Włączenie zasilania procesora pomiarowego na minut przed przystąpieniem do dalszych czynności, pozwoli na ustabilizowanie warunków termicznych podzespołów elektronicznych. 2) Kalibracja aparatury pomiarowej. Przed rozpoczęciem sezonu pomiarowego należy skalibrować wszystkie sensory pomiarowe. Urządzenie TWO posiada 3 sensory: a) Dwa sensory współczynnika tarcia (należy skalibrować jednocześnie dwie głowice siły), b) Miernik dystansu - encoder. Przed przystąpieniem do kalibracji dwóch głowic siły miernika TWO, służących do precyzyjnego wyznaczania wartości współczynnika tarcia, należy upewnić się że: - TWO jest zamontowane na pojeździe i podniesione do pozycji startowej w celu zamontowania zestawu kalibracyjnego, - Komputer PC jest podłączony i uruchomiony, jeżeli występuje problem z komunikacją, program wyświetli komunikat o błędzie, - Pojazd, na którym zamontowany jest miernik TWO obciążony jest tak samo jak podczas rzeczywistych pomiarów, - Oba koła (referencyjne i pomiarowe) muszą mieć tą samą średnicę oraz ciśnienie w wysokości 2 Barów (29 PSI).

2 Kalibracja zestawu pomiarowego TWO Przednie koło referencyjne musi być zablokowane na nawierzchni (tak, aby nie mogło się ślizgać). W tym celu należy opuścić urządzenie TWO siłownikiem tak, aby dotknęło nawierzchni. Stojak kalibracyjny (G) należy postawić za tylnym kołem pomiarowym tak blisko jak to możliwe bez dotykania koła lub łańcucha. Na stojaku należy zawiesić wagę (F). Specjalną taśmą (E) należy owinąć tylne koło pomiarowe a następnie zaczepić taśmę o metalowy zaczep (D) na szczycie koła (stworzy to pętlę dookoła koła pomiarowego, która musi być napięta przez zaczep (D)). Następnie wolną część taśmy należy owinąć w przeciwnym kierunku przez pół koła i zaczepić taśmę na haku wagi (F). Przy pomocy metalowej spinki (D) oraz obracając pętle wokół koła należy wyregulować napięcie taśmy. Gdy taśma wisi na haku należy ustawić zero na wadzę przy pomocy regulatora z tyłu wagi. Przy pomocy przycisków umieszczonych na urządzeniu należy opuścić koło pomiarowe na nawierzchnię aż do momentu, gdy waga pokaże 70 kg. Odległość pomiędzy kołem a nawierzchnią musi być pomiędzy 0,5 a 2 cm, jeżeli jest ona poza tym zakresem, należy kilkukrotnie nacisnąć tylny róg obudowy łańcucha w celu skorygowania odległości koła do ziemi, która powinna się zmniejszyć a odczyt na wadze ustabilizować. Po około 2 minutach, gdy taśma się naciągnie, należy sprawdzić ponownie wskazania wagi pamiętając, że odległość pomiędzy kołem a nawierzchnią musi być pomiędzy 0,5 a 2 cm. Przy pomocy przełącznika należy podnieść TWO, aż waga pokaże 50 kg. Następnie należy podejść do komputera wewnątrz samochodu i postępować zgodnie z instrukcją kalibracji w oprogramowaniu (poniższe zdjęcie), należy pamiętać, aby nie wchodzić do pojazdu, ponieważ może to zakłócić wskazania wagi. Kiedy siła nacisku i naprężenie łańcucha zostaną ustawione na 50 kg czynności te należy powtórzyć dla wartości 65 kg oraz zapisać zmiany. Po zakończeniu kalibracji należy sprawdzić czy urządzenie jest poprawnie skalibrowane. W tym celu należy: 1. Podnieść zestaw pomiarowy TWO tak, aby siła na wadze pokazywała 50 kg i sprawdzić czy wskazania na komputerze są mniejsze od 2 %. 2. Opuścić zestaw pomiarowy TWO tak, aby siła na wadze pokazywała 65 kg i sprawdzić czy wskazania na komputerze są mniejsze od 2 %. Jeżeli po weryfikacji odchylenia będą większe niż 2%, proces kalibracji trzeba powtórzyć. Po zatwierdzeniu kalibracji należy zdemontować zestaw kalibracyjny.

3 Kalibracja miernika dystansu Kalibrację wykonuje się okresowo lub gdy miernik dystansu jest nowy w celu zapewnienia, że prędkość oraz rejestrowany dystans są poprawne. Częstotliwość i sposób wykonywania tej czynności, ujęte są w innym rozdziale wytycznych. Sensory opcjonalne: Miernik tarcia może być wyposażony w następujące opcjonalne sensory: Temperatura powietrza sensor wskazuje temperaturę powietrza otoczenia. Wartość ta może być korygowana tak, aby zgadzała się ze wzorcem. Temperatura nawierzchni sensor ten wskazuje temperaturę nawierzchni drogi. Wartość ta może być korygowana tak, aby zgadzała się ze wzorcem. Wilgotność sensor ten wskazuje wilgotność powietrza w odniesieniu do temperatury otoczenia (punkt rosy). Wartość ta może być korygowana w odniesieniu do pomiarów referencyjnych. Sprawdzenie opony pomiarowej. Przystępując do badań należy sprawdzić oponę pomiarową. Konieczna jest kontrola jej stanu i ciśnienia. W nierozgrzanej oponie należy ustawić ciśnienie 0,2 MPa (2 atm) PIARC. Ponadto konieczna jest wizualna kontrola stanu opony: sprawdzenie czy nie została mechanicznie uszkodzona i czy nie jest zanieczyszczona. Także zabłocona lub oblepiona innymi substancjami opona powinna zostać oczyszczona. Kontrola poprawności pracy zestawu. Rozpoczęcie pomiarów powinno zostać poprzedzone wykonaniem kilkuset metrów badawczych mających na celu wstępne sprawdzenie prawidłowej współpracy wszystkich elementów pomiarowych 2. Realizacja pomiarów Ten ekran służy do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia. Pomiary tarcia obrazowane są, jako wartości numeryczne oraz krzywa na wykresie. Wykres prezentuje wartości współczynnika tarcia od 0,00 do 1,00 i przejechany dystans w km.

4 Nowy pomiar: Wprowadź wymagane informacje o drodze oraz opis jeżeli jest to wymagane. Sprawdź czy zielone lampki TWO/GPS palą się wskazując, że połączenie pomiędzy PC a miernikiem i GPS jest prawidłowe. Pomiary można wykonywać nawet, jeżeli GPS jest wyświetlane na czerwono, lecz koordynaty nie zostaną rozpoznane i zarejestrowane. Żółta ikonka GPS oznacza, że odbiornik GPS jest OK., lecz nie znalazł sygnału (np. w garażu lub w tunelu). Wybierz tryb pomiaru (measure). Naciśnij. Miernik opuści się automatycznie do momentu osiągnięcia zadanej siły. Pomiar rozpocznie się. Sprawdź czy siła nacisku jest zgodna z wartością zdaną w ustawieniach. Prawidłowo jest to 60 kg dla trybu pomiaru i 30 kg dla trybu inspekcji. Jednakże podczas jazdy mogą pojawić się odchylenia około +/- 5 kg co jest normalne. Wahania w sile nacisku podczas jazdy są uwzględniane i korygowane podczas obliczania współczynnika tarcia. Po przejechaniu odcinka pomiarowego należy zatrzymać pomiar naciskając. Miernik podniesie się do górnej pozycji a pomiar automatycznie zapisze się i zarchiwizuje w raportach (Reports).

5 Wartości pomiarowe: W trackie procesu pomiaru urządzenie wyświetla następujące wartości: Średnie (Avg) µ uśredniona wartość wsp. tarcia dla całego pomiaru. Prędkość w km/h co oznacza aktualną prędkość. TWO Index oznacza współczynnik tarcia dla ostatnich 10 m. Kolor tła różni się zależnie od wartości współczynnika. Można to wybrać w ustawieniach (settings). Min. µ oznacza najniższą zmierzoną wartość współczynnika tarcia dla całego pomiaru. Trip, pokazuje dystans przejechany w trakcie całego pomiaru. Wartości opcjonalne: t Air oznacza aktualną temperaturę powietrza. t Surface oznacza aktualną temperaturę nawierzchni drogi. Dew point Punkt rosy temperatura przy której wilgotność powietrza zmienia się w wodę. Kolor tła współczynnika tarcia dla TWO Index zmienia się zależnie od zmierzonych wartości; podczas zmiany emitowany jest dźwięk ostrzegawczy. Wartości standardowe to: 0.41 i powyżej zielony żółty do 0.30 czerwony Wartości te mogą zostać w ustawieniach zmodyfikowane i adaptowane do specyficznych potrze badania. Tryb pomiaru: Dostępne są trzy różne tryby pomiaru: Measuring pomiar ze stałą siłą nacisku, zazwyczaj 60 kg. Inspection pomiar ze zmienną siłą nacisku zależnie od mierzonego współczynnika tarcia, zazwyczaj 30 lub 60 kg. Zmiana oraz poziomy nacisku na nawierzchnię mogą być modyfikowane w Ustawienia / Settings. Spot pomiar współczynnika tarcia punkt po punkcie z określoną odległością pomiędzy punktami. Miernik zazwyczaj jest podniesiony i opuszczany po wybranym dystansie i mierzy odległość około 50 metrów z tą samą siłą nacisku jak w trybie Inspection.

6 Photo: Przycisk Photo aktywuje moduł fotografii. Naciskając przycisk można ręcznie wykonać zdjęcie. Ustawienia kamery: Na górnym lewym rogu paska menu można ustawić właściwości oraz rozdzielczość kamery. Automatyczne zdjęcia podczas jazdy: Można ustawić określone pozycje gdzie zdjęcia są wykonywane automatycznie w trakcie mijania pozycji; pozycje są wybierane i wprowadzane jako punkty photo. Patrz oddzielny rozdział. Zapisz tą pozycję / Save this position: W górnym lewym rogu paska menu jest opcja Do wprowadzania pozycji opisu. Pozycja może być później wykorzystana, jako punkty wyzwalania zdjęć. Tutaj wprowadzane są informacje o pozycjach. Koordynaty GPS są wypełniane automatycznie. Select route / Wybierz drogę: Po lewej stronie paska menu jest opcja do wprowadzania opisu badanej drogi.

7 RAPORT (REPORT) Wszystkie wykonane pomiary są automatycznie zapisywane w menu Reports. Wybierz jeden (lub więcej do porównań) pomiarów i naciśnij przycisk Update graph. Wybór odcinka: Przy pomocy myszki przesuń oba pionowe znaczniki na krzywej współczynnika tarcia. Przyciskając przycisk myszki najbliższy znacznik się porusza. Puszczając przycisk myszki znacznik jest uwalniany. Jeżeli w trakcie pomiarów wykonywane były zdjęcia, pozycja będzie zaznaczana jako trójkąt na dolnej części wykresu tarcia. Przesuwając lewy znacznik (kolor czerwony) zdjęcia będą pokazywane.

8 Eksport/Import danych pomiarowych: W lewym górnym rogu paska menu, znajduje się opcja służąca do eksportu/importu danych pomiarowych. Dzięki temu dane mogą być wymieniane pomiędzy komputerami. W tym celu należy wyeksportować dane do pliku, skopiować na drugi komputer i uruchomić funkcję importu. Menu raportów zawiera następujące opcje: Standard report generuje drukowalny raport. W raporcie zostaną uwzględnione podświetlone pomiary. Export to Excel generuje arkusz Excel ze wszystkimi danymi pomiarowymi. W arkuszu Excel zawarte zostaną podświetlone pomiary. Deviation report dostępny jest tylko jeżeli zainstalowana jest funkcja road ID (dostępne tylko w Norwegii). Deviation Map generuje raport pomiaru przy pomocy Google Maps. Dla tego raportu potrzebne jest połączenie internetowe. Czerwony kolor tarcia jest dla wartości do 0.30, niebieski dla wartości 0.31 do 0.40, zielony dla 0.41 i powyżej. Google Earth jest podobne do Deviation map, lecz wykorzystuje Google Earth. Statistics to Excel generuje raport statystyczny bazujący na wielu wyborach. Dane zorganizowane są bazując na Description/Opisie. Zatem wszystkie pomiary o tym samym opisie będą zgrupowane razem na arkuszu Excel. Graph/Wykres: W lewym górnym rogu paska menu istnieje opcja modyfikacji widoku wykresu danych. Show friction; pokazuje dane tarcia na wykresie Show speed; pokazuje prędkość pojazdu. Show critical speed (tylko do badań) Show temperature (wymaga opcjonalnego czujnika temperatury) Show altitude Wymaga zainstalowanego modułu Road ID (Tylko Norwegia). Zoom in F5 key przybliża pomiędzy znacznikami Zoom out F6 key oddala pokazując cały wykres.

9 Rejestracja obrazu: Na górnym pasku menu znajduje się opcja służąca do oglądania zdjęć. Rejestr zawiera wszystkie zdjęcia; jeżeli opis pozycji został wprowadzony zostanie on także pokazany. Automatycznie pokazywane są także data, godzina oraz dystans. Sortowanie obrazów: Istnieje możliwość modyfikowania widoku różnych obrazów/pozycji poprzez klikanie opisów nagłówków kolumn. Można także wybierać różne kryteria sortowania poprzez naciśnięcie przycisku "Ctrl" gdy nagłówek kolumny jest podświetlany w określonej kolejności. EXIT / WYJŚCIE: W celu opuszczenia programu należy nacisnąć "Exit". Struktura danych wynikowych badań właściwości przeciwpoślizgowych została szczegółowo opisana w Załączniku H Formaty danych.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 ` Opracował: Zatwierdził: Przemysław Białogłowicz Mariusz Bernaś Spis treści: 1. Przedmiot instrukcji... 3 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ISKRA- VIDEO URZĄDZENIE DO POMIARU PRĘDKOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU I REJESTRACJI OBRAZÓW. Instrukcja obsługi

ISKRA- VIDEO URZĄDZENIE DO POMIARU PRĘDKOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU I REJESTRACJI OBRAZÓW. Instrukcja obsługi ISKRA- VIDEO URZĄDZENIE DO POMIARU PRĘDKOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU I REJESTRACJI OBRAZÓW Instrukcja obsługi V1(L)2008 videoradar.eu str. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE... 3 3. PARAMETRY TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. CZESCI SKLADOWE KOMPUTERA ROWEROWEGO... 6 Akcesoria (Opcjonalnie)... 6 3. ROZPOCZĘCIE... Pomiar rozmiaru koła.... Podstawowe ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji w Państwa nowym samochodzie XC90 Twin Engine. Kompletne informacje dotyczące samochodu są zawarte w Instrukcji obsługi na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

EasyBoard Polska Tablica Interaktywna

EasyBoard Polska Tablica Interaktywna EasyBoard Polska Tablica Interaktywna Instrukcja obsługi 2.0 www.etablica.eu Dziękujemy za wybór Polskiej Tablicy Interaktywnej firmy Funtronic całkowicie zaprojektowanej i wyprodukowanej w Polsce. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERA DRUKUJĄCO-TNĄCEGO SUMMA DURACHROME DC4 Łódź 01.07.2006 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie plotera - Akcesoria - Wykaz akcesoriów 2. Elementy plotera Summa DuraChrome DC4 - Widok

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika System icar Instrukcja użytkownika wersja 1.1.10 1 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu...3 1.1 Wstęp...3 1.2 Uprawnienia...3 1.3 Logowanie do systemu...4 1.4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

RENOIR: 1.10 CNC / PLC:

RENOIR: 1.10 CNC / PLC: RENOIR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi wersja 1.1 Dotyczy oprogramowania w wersji: RENOIR: 1.10 CNC / PLC: 4.40/4.21 INFORMACJE OGÓLNE... 6 WPROWADZENIE...6 WERSJA...7 STRUKTURA...7 INTERFEJS OPERATORA...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi T11-IO-5808-8017 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi OSTRÓW MAZOWIECKA 2 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZEZNACZENIE 3 3. ZASADA DZIAŁANIA 4 4. DANE TECHNICZNE 6 5. BUDOWA 7 5.1.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows.

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY Wersja 3.0 dla Microsoft Windows Importer: EKOTRONIC ul. Rogożnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice tel. / fax: 32/360 22

Bardziej szczegółowo

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2 1 BEZPIECZEŃSTWO... 6 2 Wprowadzenie... 9 2.1 Przyciski i menu... 9 2.2 Konfiguracja... 10 2.3 Zmienianie ustawień... 13 3 Funkcje... 15 3.1 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0 Instrukcja obsługi Wersja:3.0 0 Wszystkie prawa zastrzeżone Poza wymienionymi wyjątkami, żadna część niniejszej instrukcji nie może być przesyłana, rozpowszechniana lub zapisywana na jakimkolwiek nośniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0 0 Instrukcja obsługi Wersja:3.0 1 Wszystkie prawa zastrzeżone Poza wymienionymi wyjątkami, żadna część niniejszej instrukcji nie może być przesyłana, rozpowszechniana lub zapisywana na jakimkolwiek nośniku

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo