Prawdziwe partnerstwo między mężczyzną a kobietą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawdziwe partnerstwo między mężczyzną a kobietą"

Transkrypt

1 Prawdziwe partnerstwo między mężczyzną a kobietą O prawdziwym partnerstwie mo emy mówiæ wtedy, gdy ci, których ono dotyczy, dbaj¹ o relacjê prowadz¹c¹ do jednakowej korzyœci dla wszystkich zaanga owanych. Wszyscy zainteresowani s¹ z relacji zadowoleni i nie chc¹ z niej zrezygnowaæ oraz wszyscy robi¹ coœ dla jej dobra. A to nie jest ³atwe... Partnerstwo należy budować, rozwijać i dbać o nie! Zbudowanie trwa³ej i naprawdê partnerskiej relacji wymaga wiele pracy i dojrza³oœci! Musimy poœwiêciæ czas na poznanie swoich w³asnych oczekiwañ i pragnieñ, oraz oczekiwañ i pragnieñ naszego partnera i wypracowanie w³asnego kodeksu postêpowania. Oboje partnerzy musz¹ byæ zdolni i chêtni do dalszego rozwoju i pracy nad partnerstwem. To oznacza równie otwarte rozmawianie o relacji i ustalanie, co siê chce zmieniæ. Nie jest to mo liwe bez wzajemnego uznania i szacunku. Trudnoœci przy budowaniu i utrzymywaniu prawdziwego partnerstwa wyraÿnie wzrastaj¹ wraz z liczb¹ zaanga owanych. Najsilniejsza forma partnerstwa rozwija siê najczêœciej w zwi¹zkach dwóch osób, a w szczególnoœci w relacji miêdzy mê czyzn¹ a kobiet¹. Historia pokazuje, e zwi¹zki seksualne i emocjonalne prowadz¹ czêsto do uzale - nieñ. Najczêœciej osob¹ uzale nion¹ jest kobieta. Ma to swoje korzenie w czasie, kie- 49

2 dy to w pierwszym rzêdzie mê czyzna by³ odpowiedzialny za fizyczn¹, a potem materialn¹ opiekê. Dzisiaj znaczenie si³y fizycznej zdecydowanie zmala³o: ju nie sama si³a, ale umiejêtnoœæ myœlenia i si³a duchowa decyduj¹ o przetrwaniu i sukcesie zwi¹zku. Kiedyś przywództwo polegało na pokazaniu siły fizycznej dzisiaj - w przeciwieństwie do tego - oznacza ono umiejętne obchodzenie się z ludźmi. Indira Gandhi Po raz pierwszy w historii zaistnia³a mo liwoœæ równej szansy wykazania siê dla obu p³ci. Problemem s¹ tu jednak liczne wzorce zachowañ odziedziczone z dawnych czasów. W relacjach p³ci jesteœmy w zasadzie archaiczni - nie nad¹ amy ani za spo- ³ecznym, ani za gospodarczym rozwojem. Wiele przemawia za tym, e dawne ludzkie sposoby ycia w spo³eczeñstwie myœliwych i zbieraczy bazowa³y na ró norodnoœci cech i równouprawnieniu - kobiety nie by³y traktowane jak ktoœ o mniejszej wartoœci. Kiedy wiêkszoœæ ludzi przyjê³a osiad³y tryb ycia i zajê³a siê rolnictwem, mê czyÿni wziêli górê - to do nich nale a³a ziemia, byd³o i zbiory; oni decydowali o losach rodziny i kobiet. Kobietom przypisano prace, do wykonywania których nie by³y potrzebne si³y miêœni. Rozwój tego rodzaju by³ kontynuowany w spo³eczeñstwie przemys³owym i - a do dzisiaj! I mimo, e w dzisiejszych czasach jest coraz mniej pracowników przemys³owych, mimo, e klasyczny przemys³ jest coraz bardziej wypierany przez ró nego rodzaju us³ugi, które nie wymagaj¹ ju klasycznego podzia³u ról, wci¹ w gospodarce dominuj¹ wzorce zachowañ przeniesione z dawnych czasów. Kiedy cz³owiek zda sobie sprawê, e modele organizacyjne i przywódcze epoki przemys³owej wziête by³y ze struktur wojskowych, lepiej zrozumie dominacjê faktorów rozkazywanie i kontrolowanie, jak równie preferowanie mê czyzn w gospodarce. Paradoksalnie - wojsko rozwija siê teraz coraz bardziej w kierunku organizacji wiedzy, z kolei w gospodarce wci¹ przewa aj¹ zwyczaje i zachowania przejête z dawnych wojskowych wzorców. Wci¹ zbyt wielu pracodawców postrzega swoich wspó³pracowników jak dzieci niezdolne do samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci. Podobne wzory zachowañ obserwuje siê równie w szko³ach wy szych. Przemiana gospodarki przemys³owej w gospodarkê wiedzy to wspania³a mo liwoœæ, aby pozostawiæ stare struktury przywódcze i organizacyjne, a w ich miejsce rozwin¹æ nowe zasady. Gospodarka wiedzy umo liwia - po raz pierwszy w historii ludzkoœci - budowanie struktur gospodarczych niezale nie od p³ci. S³owem-kluczem jest tutaj talent. Talent po³¹czony z doœwiadczeniem. 50

3 Coraz wa niejsze s¹ pewne, do tej pory nie doceniane, zdolnoœci: zdolnoœæ komunikacji - budowania i rozwijania relacji miêdzyludzkich, sieci i spo³ecznoœci kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ inicjatywa, intuicja i umiejêtnoœæ zajmowania siê wieloma zadaniami na raz. Wymienione cechy s¹ umiejêtnoœciami g³ównie eñskimi, wykorzystywanymi do tej pory przede wszystkim w gospodarstwie domowym i w rodzinie. Powróćmy do partnerstwa: W uk³adzie partnerskim potrzeba dope³niaj¹cych siê cech - na szczêœcie kobieta i mê czyzna naturalnie maj¹ ró norodne, uzupe³niaj¹ce siê zdolnoœci. Niestety w praktyce rzadko wykorzystujemy ten stan rzeczy - gospodarka jest, jak ju zosta³o powiedziane, zdominowana przez stary sposób myœlenia, tak e partnerskie modele zdarzaj¹ siê niezbyt czêsto, to samo jest prawd¹ równie, kiedy mówimy o spo³eczeñstwie. Je eli ktoœ u swojego partnera szuka wyrównania swoich braków i nieudolnoœci nie jest on w stanie uwolniæ siê od niego. Uzale nienie jest jednak z³ym wk³adem w partnerstwo. Tajemnica dobrego partnerstwa leży w komplementarności Komplementarnoœæ oznacza w tym wypadku, e mê czyzna i kobieta uzupe³niaj¹ siê - w pozytywnym znaczeniu tego s³owa. W gruncie rzeczy chodzi nie tylko o partnerstwo miêdzy p³ciami, ale - o wiele bardziej - miêdzy cechami mêskimi i eñskimi. Wydaje siê, e ró ne predyspozycje rozwijaj¹ siê u kobiet, a inne u mê czyzn - czêœciowo jest to uwarunkowane genetycznie, a czêœciowo przez odmienne wychowanie. Mê czyÿni maj¹ na swoim koncie znacz¹ce osi¹gniêcia dziêki rozwiniêtym zdolnoœciom analitycznym. Z kolei kobiety czêsto posiadaj¹ rozwiniêt¹ zdolnoœæ czytania w innych ludziach jak w otwartych ksi¹ kach - o wiele silniejsze s¹ u nich zdolnoœci obserwowania czy intuicja. Potrafi¹ poznaæ uczucia innych ludzi poprzez ich mowê cia³a. To daje im niew¹tpliwe korzyœci w zasiêgu spo³ecznym i przy zadaniach typu przywódczego musia³oby zostaæ docenione. Przypuszczenie kobiety jest o wiele pewniejsze niż pewność mężczyzny. Rudyard Kipling 51

4 cechy raczej męskie cechy raczej żeńskie postępowanie zorientowane na osiągnięcie celu, tzn. koncentracja na rozwiązaniu, podczas rozwiązywania zadania, zamiast rozdrabniania się, jednoznaczne dążenie do jego zakończenia, cel jest ważniejszy niż proces podejmowania decyzji postępowanie zorientowane na proces, tzn. zbieranie danych, badanie różnych oddziaływań, rozważanie różnych alternatyw, droga do celu jest ważniejsza niż on sam akceptowanie wrażeń i uczuć silny w komunikacji integracja i spolegliwość wraz ze zdolnością brania na siebie ciężarów i liczenia się przede wszystkim z innymi zogniskowane myślenie, metodyczne opracowywanie informacji, konkretne analizy danych myślenie intuicyjne, kreatywność, umiejętność empatii i wartości osobiste chęć osłaniania, troszczenia i poświęcania się analityczne, linearne myślenie krok po kroku zdolność do zajmowania się jednocześnie wieloma zadaniami czy czynnościami utrzymywanie i manipulowanie duchowych wyobrażeń szybkie zbieranie i zapamiętywanie informacji i podejmowanie decyzji na ich podstawie orientacja na abstrakcyjnych zasadach myślenie kontekstualne - uwzględnianie przykładów i doświadczenia osobistego w kontekście zadań myślenie abstrakcyjne, argumentowanie jednoznacznymi wyobrażeniami o tym, co jest słuszne, a co - nie branie pod uwagę szerokiego zakresu rozwiązań, więcej skłonności do czynienia wyjątków duchowa giętkość prowadząca do większej elastyczności budowanie i akceptowanie uporządkowanych hierarchii umiejętność obchodzenia się z ludźmi skłonność do współpracy wspłzawodnictwo tworzenie sieci i dbanie o nie dążenie do pozycji i niezależności współpraca dbanie o interakcje i wymianę informacji Nasuwa siê pytanie, czy uda nam siê, postawiæ na eñskoœæ jako równorzêdn¹ mêskoœci, jako e tylko wtedy bêdzie mo na, wykorzystuj¹c mocne strony obu p³ci, zbudowaæ wywa one spo³eczeñstwo. Jak Ying i Yang - potrzeba obu, aby utrzymaæ ca- ³oœæ. Spo³eczeñstwo, w którym panuje tylko mêskoœæ, jest tak samo niezrównowa one jak to, w którym przewa aj¹ cechy eñskie. Ÿród³o: Helen Fisher, Das starke Geschlecht, (Silna p³eæ), Monachium

5 Formu³a partnerstwa brzmi nastêpuj¹co: zaufanie wspólny grunt komunikacja Zaufanie oznacza przede wszystkim znajomoœæ siebie i partnera, umiejêtnoœæ przewidzenia, jak oboje siê zachowaj¹ w danej sytuacji. Bez wspólnego gruntu adne partnerstwo nie przetrwa. Najmniejszy to obopólna korzyœæ, ale na d³u sz¹ metê to zbyt ma³o. Dobre partnerstwo wymaga prawdziwych wspólnych celów. Mog¹ siê one podczas trwania zwi¹zku zmieniaæ. Najtrudniejsz¹ i najbardziej zró nicowan¹ stron¹ formu³y jest komunikacja. Stanowi¹ j¹ nie tylko umiejêtnoœæ prowadzenia rozmowy i zdolnoœæ bycia dobrym s³uchaczem, ale i mowa cia³a, konfliktowoœæ i czu³oœæ. Jeœli brakuje choæby jednego z tych elementów, partnerstwo nie ma szansy przetrwania! Aby zaistnienie partnerstwa sta³o siê mo liwe, oboje partnerzy musz¹ siê uwolniæ z uk³adów zale noœci. Musz¹ staæ siê niezale ni i dojrzali. Musz¹ byæ gotowi do przejêcia w równym stopniu obowi¹zków i odpowiedzialnoœci. Hermann i Eva-Marie Meyer opisuj¹ w swojej ksi¹ ce ( Das Urprogram der Partnerschaft, Pra-program partnerstwa, Monachium, 2000), umiejêtnoœci konieczne do stania siê niezale nym i dojrza³ym. Mo na by potraktowaæ tê listê jako program dochodzenia do dojrza³oœci: zdolnoœæ zjednania sobie autorytetu (³¹cznie z umiejêtnoœci¹ powiedzenia NIE!) œmia³oœæ i zdolnoœæ do podejmowania inicjatywy zdolnoœci gospodarcze zdolnoœæ zbierania i opracowywania informacji umiejêtnoœæ wspó³odczuwania zdolnoœæ do komunikacji gotowoœæ do dzia³ania umiejêtnoœci organizacyjne zdolnoœci do zarz¹dzania samodzielnoœæ zdolnoœci analityczne umiejêtnoœæ rozwijania i urzeczywistniania w³asnych idei umiejêtnoœæ kreowania i dalszego rozwoju w³asnych pomys³ów zdolnoœæ koncentracji umiejêtnoœæ formu³owania i wprowadzania w ycie w³asnych celów umiejêtnoœæ przejmowania odpowiedzialnoœci (Ta lista musia³aby byæ czêœci¹ ka dego programu szkolnego i zast¹piæ ogromn¹ czêœæ wiedzy odleg³ej od ycia, któr¹ jesteœmy uszczêœliwiani w szko³ach.) 53

6 Proces dorastania jest podróżą pełną przygód; odkrywajmy świat wokół nas i samych siebie! Kto nie odnalaz³ swojej to samoœci, nigdzie nie czuje siê dobrze i nie jest w stanie zbudowaæ partnerstwa! Hermann Meyer wysuwa w swojej ksi¹ ce ( Jeder bekommt den Partner den er verdient, Ka dy otrzymuje partnera takiego, na jakiego zas³uguje, Monachium, 2000) œmia³e stwierdzenie, e ka dy dostaje takiego partnera, na jakiego sobie zas³u- y³. Sprzecznoœæ tkwi¹c¹ w tym stwierdzeniu t³umaczy w ten sposób, e szukamy sobie partnera na podstawie w³asnych predyspozycji i zdolnoœci albo odpowiednio do swoich braków i wewnêtrznych konfliktów. Du ¹ szans¹ dla ka dego, kto jest niezadowolony ze swojego partnerstwa jest zdanie sobie sprawy z tego, dlaczego wszed³ w zwi¹zek i przedsiêwzi¹æ wszystkie konieczne zmiany, aby zbudowanie prawdziwego partnerstwa sta³o siê mo liwe. Czêsto wyszukujemy sobie partnera, który pozornie do nas nie pasuje, poniewa poprzez niego stajemy siê œwiadomi w³asnych problemów i napiêæ. Je eli jednak nie zdamy sobie sprawy z tego, e ka dy jest sam odpowiedzialny za w³asne ycie, wtedy bêdziemy stale wszystkie problemy projektowaæ na naszego partnera. Byæ mo e zmienimy partnera, ale nasze problemy siê nie zmieni¹. Jesteœmy przeznaczeni do tego, aby prze yæ samodzielnie swoje ycie, a nie do urzeczywistniania siebie poprzez kontrolowanie ycia innego cz³owieka. Samopoświęcenie jest tym czynnikiem, który najsilniej hamuje i utrudnia rozwój kobiety. Elizabeth Cady Stanton Matka-Polka dobrowolnie poœwiêca siê swoim dzieciom i rodzinie. Ze wzglêdu na to oczekuje wiecznej wdziêcznoœci. Chêtnie wspiera swoje dzieci przez ca³e ycie, utrzymuj¹c w zamian kontrolê nad ich yciem. To jednak utrudnia dzieciom stanie siê odpowiedzialnymi i doros³ymi. Niestety matki pope³niaj¹ podstawowe b³êdy podczas wychowywania dzieci, które nie pozwalaj¹ dzieciom na stawanie siê samodzielnymi i dojrza³ymi. Np. matki, które nie mog¹ byæ wzorcami dla swoich dzieci w dziedzinie rozwijania siebie, poniewa same dawno go zaniedba³y. Albo matki, które chc¹ siê przez w³asne dzieci zrealizowaæ. To samo dotyczy oczywiœcie ojców. Jednak e poniewa w naszej kulturze odpowiedzialnoœæ za wychowywanie dzieci spoczywa w g³ównej mierze na matkach, to one s¹ - przynajmniej wspó³odpowiedzialne, za egoistów, za nigdy nie 54

7 dorastaj¹cych mê czyzn i kobiety, jak równie za niezdolnych do partnerstwa doros³ych ludzi. Dogl¹danie dzieci ma niewiele wspólnego z ich wychowywaniem. My, kobiety jesteœmy niestety w du ej mierze wspó³odpowiedzialne za nêdzne partnerstwo! Wychowujemy naszych synów na baszów, mêskich egoistów, a córki na poddane, s³u ¹ce mê czyznom kobiety. Co nas czeka? Nie musimy siê martwiæ o tê niewielk¹ iloœæ polityków i przywódców gospodarczych, ale o rzesze mê czyzn niekoniecznie dobrze wykszta³conych i czêsto bez specjalnych uzdolnieñ - mówi Lionel Tiger, profesor antropologii na uniwersytecie Rutges w New Jersey i autor ksi¹ ki Auslaufmodell Mann (Tages Anzeiger z dn ). Dr Helen Fischer, równie z uniwersytetu Rutges w New Jersey, dokumentuje w swojej nowej ksi¹ ce Silna p³eæ ( Das starke Geschlecht ), w jaki sposób kobiecy sposób myœlenia przebije siê w spo³eczeñstwie i jak ono bêdzie zmienia³o przysz³oœæ. M³ode kobiety w Stanach Zjednoczonych s¹ ogólnie rzecz bior¹c lepiej wykszta³cone ni mê czyÿni, a gospodarka us³ugowa oferuje idealne mo liwoœci dla ich talentów. (Tages Anzeiger z dn ) Przekszta³canie spo³eczeñstwa przemys³owego w spo³eczeñstwo wiedzy, a gospodarki przemys³owej w gospodarkê wiedzy promuje kobiece cechy i sposoby zachowania. To si³¹ rzeczy doprowadzi do tego, e kobiety bêd¹ siê w spo³eczeñstwie i gospodarce udzielaæ o wiele bardziej ni do tej pory. Czy to z kolei doprowadzi do zaniku mêskiego panowania, nie jest w tym momencie do przewidzenia. Jedno jest jasne - coraz trudniej bêdzie o pracê dla wszystkich mê czyzn. W przysz³oœci bêdzie wiêcej pracy dla kobiet. Co jednak stanie siê z mê czyznami, którzy nie bêd¹ ju potrzebni? DZISIAJ pracujący JUTRO mężczyźni pracujący mężczyźni??? kobiety kobiety 55

8 Mê czyÿni czy chc¹ czy nie chc¹ przejm¹ czêœæ prac wykonywanych teraz przez kobiety na gruncie socjalnym. Nie bêd¹ tego jednak robiæ za darmo. Tak czy inaczej dojdzie do nowych konfliktów i napiêæ miêdzy mê czyznami i kobietami. Wiêkszoœæ mê czyzn nie bêdzie w stanie zrozumieæ, e nowy podzia³ pracy jest spowodowany zapotrzebowaniem na inne talenty i bêdzie uwa aæ, e nowy stan rzeczy jest zawiniony przez kobiety. Ten kryzys mêskiej dominacji jest jednak jednorazow¹ szans¹ dla prawdziwego partnerstwa p³ci - jako e prawdziwe partnerstwo prowadzi z uzale nienia w zwi¹zku do sytuacji, w której obie strony wnosz¹ swoje zalety i obie s¹ zwyciêzcami, poniewa siê uzupe³niaj¹. Byæ mo e zrozumiemy wtedy, e ten, kto yje w uzale nieniu, nigdy nie mo e siê zrealizowaæ. Ten kryzys jest g³ównie konfliktem mêskich i eñskich zachowañ. Dotyczy w tym samym stopniu mê czyzn, co kobiet. W chwili obecnej mamy dostatecznie du o mê czyzn z wyraÿnymi cechami eñskimi którzy cierpi¹ pod hegemoni¹ mêskoœci. Gospodarka i spo³eczeñstwo przemys³owe preferowa³y przecie ludzi z rozwiniêtym pojêciem w³adzy i statusu. Ludzie, którzy przede wszystkim s¹ motywowani przez odpowiedzialnoœæ i inicjatywê przedsiêbiorcz¹ nie dostaj¹ uznania w wiêkszoœci przedsiêbiorstw i organizacji. Ludzie zorientowani na w³adzê i status chc¹ wiêcej tego samego i s¹ raczej konserwatywni. Ci, którzy s¹ motywowani przez odpowiedzialnoœæ i lubi¹cy podejmowaæ inicjatywê szukaj¹ przede wszystkim nowoœci, ich ycie mo na okreœliæ jako stawanie siê. Jak wiele jest w tym polu do nadrobienia pokaza³a eksplozja nowej gospodarki. Tysi¹ce zatrudnionych sta³o siê nagle przedsiêbiorcami. Zajdzie koniecznoœæ powierzenia kobietom wiêkszej iloœci przywódczych zadañ. Ma to powa ne zalety, jak twierdzi Marguerite Spycher ( Alpha z 21/22 marca 1998 r.) Mo na korzystaæ z nowych sposobów postrzegania, aktywizowaæ wiêcej knowhow, lepiej wykorzystaæ wa ne zasoby - a to s¹ decyduj¹ce czynniki dla sukcesu w biznesie. Zmienione wymagania potrzebuj¹ zdolnoœci zwi¹zanych z intuicj¹. Fakt ze kobiety te w³aœnie cechy szczególnie wypracowa³y, predestynuje je do podejmowania dzia³añ przywódczych. Niestety kobiety wykwalifikowane na stanowiska przywódcze, wci¹ jeszcze s¹ skrzywdzone poprzez podwójne obci¹ enie w pracy i w domu. Podczas, kiedy ich koledzy wypoczywaj¹ w domu po stresie zwi¹zanym z prac¹, kobieta czynna zawodowo myœli, e teraz w domu musi byæ doskona³¹ matk¹ i gospodyni¹, aby dowieœæ, e jest w stanie sobie ze wszystkim poradziæ. Tak, jak nie ma supermężczyzn, nie ma też superkobiet. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy siebie nawzajem. 56

9 Równie Polacy musz¹ siê uwolniæ od socjalistycznej przesz³oœci i jej zamêtu. W przeciwnym razie nie bêd¹ w stanie nigdy wzi¹æ losu w swoje rêce i d³ugo jeszcze nie bêd¹ zdolni do partnerstwa. Ryszard Rynkowski bardzo dobrze wyrazi³ tê koniecznoœæ w wywiadzie udzielonym w Sukcesie (nr 11, listopad 2000, str.61) Polska jest dobrym krajem dla nas, Polaków. Ale musimy siê troszkê zmieniæ, zrzuciæ z siebie baga PRL.... To nieprawda, ze jesteœmy narodem ludzi wykszta³conych - okres przekszta³ceñ pokazuje jacy czêsto jesteœmy bezradni. Ja, dziêki Bogu, mam swój zawód i jakoœ egzystujê. Ale, gdy upada fabryka, ludzie rozgl¹daj¹ siê bezradnie i nie wiedz¹, co ze sob¹ zrobiæ. Wydaje mi siê, ze m³odzi bêd¹ ju potrafili lepiej yæ. My musimy nauczyæ siê, e cz³owiek jest najwy sz¹ wartoœci¹. Musimy siê wyzbyæ zawiœci, ba³aganiarstwa, tego wszystkiego, co mnie przynajmniej kojarzy siê z komun¹ - na zewn¹trz udajemy, e jest cacy, a naprawdê rozkradamy, co siê da, oszukujemy, kombinujemy. M³odzi ludzie myœl¹ chyba zdrowiej od starszych. Ale czyhaj¹ na nich inne niebezpieczeñstwa. Podsumowując: Prawdziwe partnerstwo miêdzy p³ciami jest mo liwe tylko, kiedy obie strony chêtnie i aktywnie nad nim pracuj¹. Zarówno kobiety, jak i mê czyÿni maj¹ w tym wzglêdzie wiele do nadrobienia. Niezale nie od ogólnego rozwoju, odpowiedzialnoœæ za partnerstwo le y zawsze po stronie zaanga owanych. Poniewa : Nie mo na byæ partnerem samemu! Irena Raich 57

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka Ankieta ta została stworzona na potrzeby zdiagnozowania ilości rodziców zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia.

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Muzealna. Projekt edukacyjny. Autorzy scenariusza: Joanna Mokrzycka, Joanna Kusowska, Danuta Podgórska Warsztaty muzealne pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Temat: Ślady łowców i zbieraczy w

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wspomagane, czyli jakie? Próba uporządkowania chaosu definicyjnego związanego z mieszkalnictwem wspomaganym

Mieszkanie wspomagane, czyli jakie? Próba uporządkowania chaosu definicyjnego związanego z mieszkalnictwem wspomaganym Mieszkanie wspomagane, czyli jakie? Próba uporządkowania chaosu definicyjnego związanego z mieszkalnictwem wspomaganym Natalia Marciniak-Madejska, Łucja Cofta, Stowarzyszenie Na Tak Poznań, 22 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią. Zofia Słońska CMKP, 2015

Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią. Zofia Słońska CMKP, 2015 Definicje zdrowia i choroby, teorie ich powstawania oraz związki z mikro i makroekonomią Zofia Słońska CMKP, 2015 INSTYTUT KARDIOLOGII TO JAK ROZUMIEMY CO TO JEST ZDROWIE (CHOROBA) WYZNACZA NASZ SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.11.2015 2016-05-02 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.12015 Lębork, dnia 08.04.2015r. INFORMACJA w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIELKOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /BADA ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku Ankietę prosimy przesyłać: pocztą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

AUTOPREZENTACJA I WYST PIENIA PUBLICZNE

AUTOPREZENTACJA I WYST PIENIA PUBLICZNE AKADEMIA ROZWOJU KARIERY 2016 AUTOPREZENTACJA I WYST PIENIA PUBLICZNE 6 lipca 2016 r., godz. 9:00-14:00 29 czerwca 2016 r., tel. 32 359 19 82 Aleksandra Szpitun firma CAPGEMINI Zdobycie umiejêtnoœci, które

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo