Dnia 27 września w Sali Prowincjaskiej klasztoru oo. Dominikanów na Freta 10, odbył się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dnia 27 września w Sali Prowincjaskiej klasztoru oo. Dominikanów na Freta 10, odbył się"

Transkrypt

1 Dnia 27 września w Sali Prowincjaskiej klasztoru oo. Dominikanów na Freta 10, odbył się kongres duszpasterstwa Postakademickiego PostDA, pod hasłem: Nie pytaj co duszpasterstwo moŝe zrobić dla Ciebie, zapytaj co Ty moŝesz zrobić dla duszpasterstwa. W godzinach , 43 osoby zastanawiały się nad tym, jak usprawnić działalność duszpasterstwa. Podstawą dyskusji były wnioski wyciągnięte na podstawie ankiet, które przeprowadzono w PostDA w maju b.r. Na początku spotkania Ojciec Łukasz Kubiak, duszpasterz PostDA, odniósł się do wyników ankiet i podsumował ubiegły rok wspólnej działalności w PostDA, przedstawił takŝe cztery główne problemy godne uwagi i dyskusji. Następnie wszystkie osoby przybyłe na kongres zostały podzielone na podgrupy, w których dyskutowano poszczególne problemy. Finałem była wspólna rozmowa i podjęcie ostatecznych decyzji i działań na nowy rok działalności duszpasterstwa. Spotkanie zakończyło się kolacją gorącą herbatą oraz olbrzymią ilością domowego ciasta (po jarmarku mamy juŝ wprawę ). Główne grupy tematyczne, nad którymi pracowano obejmowały następujące obszary duszpasterstwa: I. Problem anonimowości i rotacji w PostDA, II. Listy Mailowe & strona internetowa & skrzynka intencyjna, III. Wspólne działania: modlitwa, rozwój duchowy, formacja, integracja, zabawa etc., IV. Rekolekcje. Ad. I Problem anonimowości i rotacji w PostDA Głównym problemem, o którym najczęściej pisano w ankiecie, była kwestia anonimowości i rotacji osób pojawiających się w duszpasterstwie. Najtrudniejszym doświadczeniem okazała się próba wejścia do duszpasterstwa. Prawie kaŝdy ankietowany nie czuł się komfortowo podczas pierwszej wizyty na Freta, twierdząc, Ŝe grupa wydaje się być zamknięta i niedostępna. W trakcie pracy w podgrupach powstało kilka pomysłów. Zaproponowano: wejście do grup w ściśle określonym czasie, np. 4 razy w roku, w czasie świątecznym, a takŝe na początku roku akademickiego i w maju. Takie wejście miałoby pomóc 1

2 zidentyfikować nowe osoby, a takŝe poświecić im wystarczającą ilość czasu, którego zawsze brakuje na spotkaniach wtorkowych, stworzenie grupy osób odpowiedzialnej za wprowadzanie nowych osób. Na stronie internetowej PostDA, znalazłby się opis ww. grupy, wraz z adresem mailowym (skrzynką kontaktową), który umoŝliwiałby kontakt osobom z zewnątrz. Na stronie mogłyby się takŝe znajdować zdjęcia osób, ułatwiające identyfikację grupy podczas spotkań wtorkowych. Dodatkowo padł pomysł przygotowania materiałów z planem pracy duszpasterstwa, wykazem osób odpowiedzialnych, datami rekolekcji. Druczki takie byłyby dostępne dla nowych osób, rekolekcje dla debiutantów raz w roku, z pierwszeństwem wyjazdu dla tych, którzy czują się nowi w duszpasterstwie. Po burzliwych decyzjach zrezygnowano z ograniczania dostępu do duszpasterstwa (4 razy w roku). Zrezygnowano takŝe ze szczególnej formy rekolekcji dla debiutantów. Przegłosowano powstanie grupki odpowiedzialnej za wprowadzanie nowych. Ad. II Listy Mailowe & strona internetowa & skrzynka intencyjna Problem dobrej komunikacji internetowej a takŝe wizytówki duszpasterstwa na stronie www, był kolejnym pod względem waŝności dla PostDA. Dyskusja dotyczyła zasad prowadzenia list duszpasterstwa, ich jakości, ilości i dostępu. Jasność komunikacji miałaby polegać na dokładnym określeniu zasad pracy, tytułowania maili, przekazywania informacji. Powstał pomysł, aby dostęp do list był ograniczony dla osób aktywnych w duszpasterstwie. Zapisanie się na listę odbywałoby się za pośrednictwem administratora list, nie samodzielnie jak dotychczas. Drugi temat obejmował działania związane ze stroną www. Trzecia kwestia to utworzenie skrzynki kontaktowej, która miałaby być skrzynką intencyjną dla osób, które nie mogą korzystać z papierowej drogi składania intencji modlitewnych (por. grupka modlitewna). Zaproponowano: ustalenie koordynatora działań na stronie www, stworzenie adresu duszpasterstwa, zarazem skrzynki intencyjnej, informacje na stronie na temat list mailowych PostDA, jasny opis ich działania i celowość 2

3 tworzenie grupek mailowych na potrzeby poszczególnych grupek w duszpasterstwie (por. PKT III) Ostatecznie ustalono, iŝ charakter list mailowych pozostaje bez zmian, poza technicznym przeniesiem list na googlegroups, jednakŝe z ustaleniem ścisłych zasad korzystania z ww. list. KaŜdy będzie miał moŝliwość dopisania się do listy. Na próbę stworzony zostanie adres mailowy, który będzie spełniał funkcję informacyjną dla wszystkich ciekawych duszpasterstwa, a takŝe będzie okazją do złoŝenia intencji. KaŜdy, kto będzie chciał złoŝyć intencje modlitewne, a nie będzie mógł tego zrobić na spotkaniu wtorkowym będzie miał moŝliwość wysłania maila na adres Ad. III Wspólne działania: modlitwa, rozwój duchowy, formacja, integracja, zabawa etc. Podczas dyskusji zaproponowano szereg spotkań, których zadaniem byłaby z jednej strony formacja duchowa, z drugiej integracja i poczucie wspólnoty. Podczas spotkania wybrano poszczególnych koordynatorów grup i działań. Zaproponowano: spotkania pod hasłem: Dzień Skupienia. Osoba odpowiedzialna za spotkania: O. Łukasz Kubiak, spotkania odbywałyby się raz w miesiącu, w sobotnie przedpołudnie, elementy spotkania to adoracja, rozmowy w grupach, dzielenie się, spowiedź, msza św. grupkę dzielenia się Słowem BoŜym cykliczne spotkania, raz w tygodniu, praca ze słowem BoŜym, np. czytaniem z danego dnia, rozwaŝania pod okiem zaproszonej osoby duchownej grupkę muzyczną: spotkania raz w tygodniu, nauka utworów mszalnych, przygotowanie oprawy mszy, stworzenie własnej scholi na potrzeby PostDA grupka liturgiczna: spotkania mające na celu zapewnienie oprawy liturgicznej mszy (nauka dla ministrantów, koordynacja czytań, dyŝurów ministranckich, czytań, dekoracji ołtarza itp.) grupa modlitewna: wspólna modlitwa w intencjach składanych w zeszycie podczas wtorkowej mszy św., a takŝe poprzez skrzynkę mailowa PostDA, spotkania filmowe: cykliczne spotkania raz w miesiącu, wspólne oglądanie filmów, dobór dowolny 3

4 grupa filantropii: łączenie się osób, które chciałyby podzielić się swoim czasem, które chciałyby włączyć się w działania charytatywne. W tym celu na stronie www. powstałaby specjalna zakładka, w której kaŝdy mógłby dzielić się np. swoim pomysłem na wspólne działania, czy pomoc innym, a takŝe kaŝdy ochotnik mógłby znaleźć interesujący go sposób działania charytatywnego. Zgłoszenia własnych pomysłów, działań i inicjatyw. coroczny Jarmark z Aniołami jak co roku PostDA organizuje Jarmark z Aniołami, zbierając fundusze dla Rodziny Matki BoŜej Bolesnej Ad IV Rekolekcje Ustalono, iŝ rekolekcje będą odbywały się 4 razy w roku, najbliŝszy termin: XI. W ramach rekolekcji wyjazd na narty, wspólne, dłuŝsze wyjazdy. Podsumowanie Problem anonimowości i rotacji w PostDA Wyniki Stworzenie grupy osób odpowiedzialnych za przywitanie nowych podczas spotkań wtorkowych, Zdjęcia osób na stronie www Kontakt do osób wprowadzających oraz info na stronie: jeśli chcesz wejść do PostDA napisz do nas. link jak do nas dołączyć Grupa: Katarzyna Borkowska, Magda Wolińska, Anna Węgrzyk, Katarzyna Kaczyńska, Michał Grabowski, Michał Leski, Artur Korczak Materiały dla nowych w formie pisemnej tygodniowy rozkład jazdy, moŝliwość zabrania materiałów po mszy wtorkowej. 4

5 Listy Mailowe & strona internetowa & skrzynka intencyjna Koordynator działań na stronie (zbiera info od innych i organizuje materiały, które muszą ukazać się na stronie) Monika Karosza Osoba odpowiedzialna za administrację strony: Andrzej Wisłowski Osoba odpowiedzialna za administrację listami : Łukasz Zalewski Jasny opis sposobu korzystania z list, dostępny na www (adresowanie, tytułowanie, informacje ) Adres mailowy, skrzynka intencyjna: Wspólne działania: modlitwa, rozwój duchowy, formacja, integracja, zabawa, itp. Dni skupienia Raz w miesiącu. W sobotę. Prowadzenie O. Łukasz Kubiak. MoŜliwość adoracji, spowiedzi, dzielenia się, Grupka Dzielenia się Słowem BoŜym. Miejsce i czas do ustalenia. Osoby odpowiedzialne: Joanna Bartuszek Julita Skomorowska Magda Wolińska Bogna Wojtkielewicz Grupa muzyczna. Miejsce i czas do ustalenia. Osoby odpowiedzialne: Anna Mikołajewicz, Łukasz Zalewski. Grupa Liturgiczna. Miejsce i czas do ustalenia. Osoby odpowiedzialna: Poszukiwana. Dekoracja: Edyta Balcer, Iza Lietz, Grupa modlitewna. Modlitwa osobista w domu w kaŝdy czwartek godz. 22, w intencjach zapisanych podczas mszy wtorkowej a takŝe przekazanych droga mailową. Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Borkowska Grupa pokazy filmowe: Miejsce i czas do ustalenia. Osoby odpowiedzialne: Magda Papis, Anna Węgrzyk Jarmark Piotr Śliwka Grupa filantropii: zgłoszenia własnych pomysłów działań i inicjatyw. Osoba odpowiedzialna: Marta Godzisz Umieszczenie linków na stronie www. Rekole kcje Osoba odpowiedzialna: Janek Kulczycki. Osoby do pomocy: poszukiwane Rekolekcje 4 razy w roku. Termin do określenia i zamieszczenia na stronie www 5

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Część I. Sprawozdanie merytoryczne SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskie 2010-2012j (nazwa zadania) w okresie od 09.03.2010 do 31.12.2010 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ?

CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ? CO KAŻDY KOORDYNATOR WOLONTARIATU POWINIEN WIEDZIEĆ? WOLONTARIAT STAŁY I AKCYJNY KOMPENDIUM WIEDZY Informacje redakcyjne: Redakcja: Monika Archicińska Współpraca: Katarzyna Bielawska, Beata Ciepła, Paweł

Bardziej szczegółowo

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Materiały szkoleniowe Joanna Gotfryd Bożena Janowska Krzysztof Kacuga Przemysław Kozak Przewodnik biblioteczne projekty 02.2014

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podsumowanie prac grupy panelowej 4 3. Podsumowanie prac grupy ds. site-centric 8 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych str. 4 E-learning wzorami opisany str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole...czyli czas na e-learning!

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2014

CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Anna Gilla, Agata Łuczyńska W publikacji wykorzystano następujące materiały: Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów

Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Opis konkursu i poradnik dla organizacji Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Spis treści: WSTĘP... 2 1. ZASADY PROJEKTU 3 1.1 CELE... 3 1.2 DZIAŁANIA W PROJEKCIE...

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego PROTOKÓŁ ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Video conference use for adult learning

Video conference use for adult learning Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja

Bardziej szczegółowo

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo