Aplikacje WWW. Otrzymuje odniesienie do obiektu Application w bieżącym żądaniu. Otrzymuje obiekt Cache aplikacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje WWW. Otrzymuje odniesienie do obiektu Application w bieżącym żądaniu. Otrzymuje obiekt Cache aplikacji."

Transkrypt

1 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 04 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z nawigacją w aplikacjach WWW. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć tematyka stanowi wprowadzenie do tworzenia nawigacji w aplikacji WWW w języku ASP.NET. Aby ze zrozumieniem zrealizować zadania, przewidziane do wykonania w ramach zajęć laboratoryjnych, należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami: klasa Page, metoda Server.Transfer, metoda Response.Redirect, metoda Cross-Page-Posting, stan sesji, widoku, aplikacji. 1. Klasa Page Gdy przeglądarka zgłasza do serwera WWW żądanie przesłania pliku.aspx, serwer przetwarza stronę. Jeżeli to będzie pierwsze żądanie przekazania strony do czasu uruchomienia aplikacji sieciowej, wówczas środowisko wykonawcze ASP.NET skompiluje na stronie klasę Page. Wywodzi się ona z podstawowej klasy System.Web.UI.Page. Skompilowana klasa zawiera wszystkie deklaracje kontrolek oraz kod tworzący stronę z właściwościami, zdarzeniami i metodami. Najważniejsze właściwości klasy Page: Application Cache ClientQueryString IsCrossPagePost-Back MaintainScrollPositionOnPostback MasterPageFile Otrzymuje odniesienie do obiektu Application w bieżącym żądaniu. Otrzymuje obiekt Cache aplikacji. Otrzymuje fragment adresu URL, będącym ciągiem znakowym zapytania. Dla wartości true strona wywoła inną stronę. Dla wartości true, pozycja strony w przeglądarce zostaje zachowana domyślnie false. Nazwa pliku ze stroną wzorcową. 2. Metoda Server.Transfer Metoda ta pobiera ze strony.aspx lub.htm adres URL jako ciąg znakowy argumentu i wykonuje ponowne zapytanie do serwera. Przetwarzanie bieżącej strony zostaje przerwane, a rozpoczyna się przetwarzanie nowej strony. Metoda Server.Transfer nie sprawdza, czy użytkownik jest upoważniony do przeglądania strony docelowej. Strony początkowe i docelowe muszą być częścią tej samej aplikacji. Po uruchomieniu nowej strony przeglądarka internetowa będzie mieć na pasku adresu URL strony początkowej, a nie docelowej. Historia przeglądarki nie będzie wiedziała o przejściu do innej strony. 3. Metoda Response.Redirect Jest programowym odpowiednikiem HyperLink. Pobiera adres URL strony.aspx lub.ttm jako ciąg znakowy argumentu i wykonuje przekierowanie po stronie klienta bez ponownego zapytania do serwera. W wyniku tego metoda jest szybsza niż Server.Transfer. Jest to całkowicie nowe żądanie zgłoszone do serwera, zatem wymusza pełne uwierzytelnianie i autoryzację. Dane ze strony początkowej są niedostępne na stronie docelowej, chyba, że strony pochodzą z tej samej aplikacji. W takim przypadku dane mogą zostać przetransferowane za pomocą stanu Session lub Application. Metoda QueryString odczytuje wartość fragmentu z adresu w poszukiwaniu wartości, zmiennych danych przekazanych w takich sposób(działą identycznie jak zmienna GET dla Php). 1

2 4. Metoda Cross-Page-Posting Jest programowym odpowiednikiem HyperLink. Pobiera adres URL strony.aspx lub.ttm jako ciąg znakowy argumentu i wykonuje przekierowanie po stronie klienta bez ponownego zapytania do serwera. W wyniku tego metoda jest szybsza niż Server.Transfer. Jest to całkowicie nowe żądanie zgłoszone do serwera, zatem wymusza pełne uwierzytelnianie i autoryzację. Jeżeli zarówno strona początkowa, jak i strona docelowa znajdują się w tej samej aplikacji, wówczas podobnie jak wszystkie strony aplikacji, mogą współużytkować stan Session i Application oraz elementy publiczne stany początkowej. Strona może dokonać przekazania do strony spoza aplikacji, ale wtedy dane ze strony początkowej nie będą dostępne na stronie docelowej. Jeżeli jest dostępna własność PreviosuPage strony docelowej, to zostaje ponownie utworzony egzemplarz strony początkowej oraz z początkowej strony zostaje przywrócony przechowywany stan widoku. W wyniku tego strata wydajności podczas wykorzystywania własności PreviousPage jest bezpośrednio związana z ilością informacji przechowywanych w widoku stanu poprzedniej strony. Najważniejsze właściwości Postback: IsPostBack, IsCrossPageBack, PreviousPage ISPostBack, ISCrossPageBack, ClientQueryString IsCrossPagePost-Back MaintainScrollPositionOnPostback MasterPageFile Otrzymuje odniesienie do obiektu Application w bieżącym żądaniu. Otrzymuje obiekt Cache aplikacji. Otrzymuje fragment adresu URL, będącym ciągiem znakowym zapytania. Dla wartości true strona wywoła inną stronę. Dla wartości true, pozycja strony w przeglądarce zostaje zachowana domyślnie false. Nazwa pliku ze stroną wzorcową. 5. Stan sesji, widoku, aplikacji Stan jest aktualną wartością wszystkich kontrolek i zmiennych bieżącego użytkownika. Sieć jest środowiskiem bez stanu, co oznacza, że za każdym razem, strona wykonuje zapytanie do serwera, następnie jest ona odsyłana do przeglądarki strona zostanie przetworzona od nowa. Jeżeli zachodzi potrzeba zapisania jakiegokolwiek kodu, zmiennej lub wartości w pamięci strony WWW można skorzystać też z: stanu sesji, widoku i aplikacji. Oto poniżej porównanie tych trzech metod przedstawia tabela: Funkcja Stan widoku Stan aplikacji Stan sesji Korzysta serwera z zasobów Nie Tak Tak Korzysta z przepustowości łącza Tak Nie Nie Limit czasu Nie Nie Tak Możliwość narażenia bezpieczeństwa Optymalizacja dla typów niepierwotnych Tak Nie Uzależniona Nie Tak Tak Dostępność dowolnych danych dla Tak Tak Tak 2

3 Dostępność programowa Tak Tak Tak Zasięg Strona Aplikacja Sesja Możliwość przetrwania restartu Tak Nie Uzależniona od konfiguracji Stan sesji cechuje się: współpracą z przeglądarkami, których obsługa plików cookie została wyłączona lub ich brak, identyfikuje, czy żądanie jest częścią istniejącej sesji, przechowuje dane dotyczące sesji mogące zostać użyte w przypadku wielu żądań. Wywołuje zdarzenia sesji(session_start oraz Session_End). Po skończeniu czasu trwania sesji nastąpi automatyczne zwolnienie jej zasobów. Sesja opisana jest przez SessionID, które jest globalne i unikalne(nie powtarzają się) oraz przyznawane są losowo trudno jest odgadnąć wartość nowego SessionID. Stan sesji implementowany jest za pomocą własności Contents collection klasy HttpSessionState. Stan widoku jest stanem strony i jej wszystkich kontrolek, jest automatycznie obsługiwany dzięki zapytaniom skierowanym do serwera. Kiedy strona wykonuje zapytanie do serwera, stan widoku jest odczytywany, aby tuż przed odesłaniem do przeglądarki stan ten przywrócić. Stan aplikacji rozpoczyna się od Application_Start i kończy Application_End(podobnie jak stan sesji). Kiedy aplikacja otrzyma pierwsze żądanie użytkownika, wtedy następuje wywołanie zdarzenia Application_Start. Jeżeli plik.asax jest poddany edycji, a zmiany zostaną zapisane, wówczas wszystkie aktualne oczekujące żądania zostaną zrealizowane i nastąpi wywołanie zdarzenia Application_End oraz ponowne uruchomienie aplikacji. Informacje w aplikacji mogą być współużytkowane globalnie za pomocą słownika obiektów każdy obiekt posiada przypisaną wartość kluczową. Implementacja tego mechanizmu odbywa się za pomocą własności Application klasy HttpApplication. Własność ta pozwala na uzyskanie dostępu do zbioru Contents, którego zawartość została dodana do stanu Application bezpośrednio przez kod. Zadanie 1. Proszę zrealizować aplikację WWW, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma składać się z dwóch stron internetowych. Na podstawie określenia parametrów na pierwszej stronie internetowej, po przejściu przez użytkownika na drugą stronę, ma być na niej utworzona dynamicznie kontrolka o zadanych wcześniej parametrach. Możliwe do wyboru parametry kontrolki to jej typ (Label lub TextBox), właściwość Text oraz właściwość ForeColor (czarny, czerwony lub zielony). Wybrane parametry mają zostać przekazane do drugiej strony w adresie URL (za pomocą query string). Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: Proszę w swoim katalogu utworzyć projekt o nazwie Zadanie 4.1. UWAGA! Przy dodawaniu do strony kolejnych kontrolek proszę o używanie unikalnych ID kontrolek o nazwie związanej z ich przeznaczeniem, np. buttondalej. Proszę o dodanie do projektu elementu Web Form i nadanie mu nazwy strona2.aspx. Następnie proszę o umieszczenie na pierwszej stronie odpowiednich kontrolek serwerowych ASP.NET, aby dostosować ją do założeń zadania. Przykładowy wygląd strony przedstawia poniższy rysunek: 3

4 Następnie proszę o dodanie do strony drugiej kontrolki typu Panel, w której będzie tworzona kontrolka określona uprzednio przez użytkownika. Po wykonaniu czynności z powyższego podpunktu proszę o obsługę zdarzenia OnClick przycisku na stronie pierwszej. Jego wystąpienie ma powodować przekierowanie do strony drugiej, na której w momencie załadowania zostanie utworzona określona przez użytkownika kontrolka. Należy pamiętać o uwzględnieniu obsługi sytuacji, w której użytkownik nie poda wartości pola Tekst. Podpowiedzi: Przekierowanie do strony drugiej należy wykonać za pomocą metody Response.Redirect Przykładowy zapis i odczyt parametrów w adresie: Następnie proszę o umieszczenie na stronie drugiej odnośnika umożliwiającego powrót na stronę pierwszą. Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Prawidłowe nazewnictwo obiektów kontrolek. Rozmieszczenie kontrolek na stronie (użycie CSS). Sposób implementacji komunikacji między stronami. Sposób implementacji tworzenia kontrolki. 4

5 Zadanie 2. Proszę zrealizować aplikację WWW, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma składać się z trzech stron internetowych. Pierwsza strona ma zawierać formularz jako kod HTML, zawierający następujące elementy: Pole do wprowadzenia imienia Pole do wprowadzenia nazwiska Opcję wyboru płci (poprzez element typu radio) Pytanie o chęć udziału w ankiecie (poprzez element typu checkbox) Przycisk służący do przekazania danych formularza następnej stronie Druga strona ma wyświetlać dane przekazane z pierwszego formularza. Jeśli użytkownik nie podał imienia lub nazwiska, na stronie ma pojawić się odpowiedni komunikat. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udział w ankiecie, na stronie ma być widoczna ankieta. Ankieta, o której mowa w poprzednim punkcie, ma składać się z kontrolek ASP.NET działających po stronie serwera. Ma ona zawierać dowolne pytanie (np. Czy lubisz truskawki ) i odpowiedzi Tak, Nie w formie kontrolek RadioButton. Ponadto ankieta ma zawierać pytanie o zainteresowania respondenta, na które odpowiedzi można wybrać zaznaczając elementy kontrolki typu CheckBoxList. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, aplikacja ma zostać przekserowana do kolejnej strony, na której zostaną wyświetlone wyniki ankiety. Dane pomiędzy obiema stronami mają zostać przekazane poprzez wykorzystanie mechanizmu Cross-Page Posting. Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: Proszę w swoim katalogu utworzyć projekt o nazwie Zadanie 4.2. UWAGA! Przy dodawaniu do strony kolejnych kontrolek proszę o używanie unikalnych ID kontrolek o nazwie związanej z ich przeznaczeniem, np. buttonwyslij. UWAGA! Z racji, iż na stronie opartej na MasterPage nie zadziała tradycyjny formularz, proszę o usunięcie z projektu domyślnie utworzonej strony o nazwie Default.aspx, a następnie o dodanie do projektu elementu Web Form i nadanie mu tej samej nazwy nazwy - Default.aspx. Nowo utworzona strona nie będzie zbudowana w oparciu o MasterPage. Należy pamiętać, aby przy korzystaniu ze strony wzorcowej wybrać inne metody komunikacji pomiędzy stronami, dostępne w ASP.NET. Proszę o dodanie do projektu dwóch kolejnych elementów Web Form. W dalszej części niniejszej instrukcji przyjmiemy, że nazwy dodanych elementów zostały ustalone jako strona2.aspx i strona3.aspx. Następnie proszę o umieszczenie na pierwszej stronie w jej sekcji <body></body> następującego kodu HTML: 5

6 Po wykonaniu tej czynności na stronie powinien pojawić się formularz. Naciśnięcie przycisku Dalej będzie powodować przekazanie jego parametrów poprzez metodę POST do strony o nazwie strona2.aspx. Po wykonaniu powyższej czynności proszę o umieszczenie na drugiej stronie odpowiednich kontrolek ASP.NET, w celu prezentacji wyników formularza oraz wyświetlenia ankiety. Poniższy rysunek zawiera przykładowy wygląd strony: Następnie proszę o implementację obsługi odczytu przekazanych danych formularza. Należy pamiętać o tym, że ankieta ma być wyświetlana jedynie wtedy, gdy użytkownik wyraził chęć jej wypełnienia. Podpowiedź: Odczyt parametru imie można zrealizować w następujący sposób: Po wykonaniu obsługi odczytu danych proszę o ustalenie wartości właściwości PostBackURL przycisku Wyślij jako ~/strona3.aspx (przyjmujemy, że trzecia strona nosi nazwę strona3.aspx ). Następnie proszę o umieszczenie na stronie trzeciej następującej dyrektywy: 6

7 Wykonanie dwóch powyższych operacji sprawia, że po przejściu do strony trzeciej poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij na stronie drugiej, z poziomu strony trzeciej istnieje możliwość odwoływania się do publicznych elementów (obiektów, właściwości, metod) strony poprzedniej. Mechanizm ten (zwany Cross-Page Posting) ilustruje poniższy przykład. Kod umieszczony w pliku strona2.aspx.cs : Kod umieszczony w pliku strona3.aspx.cs : Następnie korzystając z powyższego mechanizmu proszę o implementację odczytu wyników ankiety na stronie trzeciej. Przykładowy rezultat tej operacji przedstawia poniższy rysunek: Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Prawidłowe nazewnictwo obiektów kontrolek. Wygląd aplikacji. Sposób implementacji komunikacji pomiędzy poszczególnymi stronami. Zadanie do domu. Proszę zrealizować aplikację WWW, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ta ma składać się z trzech stron internetowych. Przekazywanie danych pomiędzy stronami ma odbywać się za pomocą sesji. Pierwsze strona ma zawierać dwa pola tekstowe oraz przycisk, którego naciśnięcie powodować ma przekazanie podanych w obu polach tekstowych wartości liczbowych do strony drugiej. Na drugiej stronie ma zostać utworzona macierz liczb całkowitych o losowych wartościach z przedziału <0,100>. Wymiary macierzy mają stanowić parametry podane na stronie pierwszej. 7

8 Strona druga ma także zawierać przycisk, którego naciśnięcie będzie powodować obliczenie sumy lub różnicy elementów macierzy (w zależności od rodzaju wybranego działania, np. poprzez kontrolki typu RadioButton), a następnie przekazanie wyniku tej operacji do strony trzeciej. Na stronie trzeciej ma znaleźć się prezentacja przekazanego wyniku. Zagadnienia, które należy uznać za przyswojone w trakcie zajęć. Po zajęciach będzie obowiązywać praktyczna znajomość: Nawigacja między stronami ASP.NET za pomocą metod Server.Transfer, Response.Redirect oraz Cross-Page Posting. Przekazywanie parametrów za pomocą formularza HTML. Praktyczna znajomość pojęć stanu sesji, widoku, aplikacji. Zagadnienia do samodzielnego zgłębienia dla dociekliwych. Osoby zainteresowane mogą dodatkowo zapoznać się z następującymi tematami: Parametr PreserveForm metody Server.Transfer dostęp do kontrolek strony poprzedniej. Wykorzystanie Cross-Page Posting gdy nie jest znany typ poprzedniej strony. Zagadnienia do powtórzenia na następne zajęcia. Przed kolejnymi zajęciami należy powtórzyć następujące zagadnienia: Zagadnienia związane z obsługą i działaniem bazy danych SQL: Polecenia Insert, Update, Delete. Polecenie Select oraz wyszukiwanie w bazie danych. Architektura ADO.NET klasy DataSet, DataReader Wybrane aspekty dotyczące implementacji z wykorzystaniem języka PHP. Pierwszą rzeczą jaką trzeba sobie zdać w tym momencie to ubogość darmowego języka. Nie posada on ani zintegrowanych kontrolek, ani zdarzeń na które mógłby w sposób nie widoczny dla użytkownika reagować. Szczególnie tyczy się to szeroko rozumianej nawigacji stron WWW. Drugą rzeczą jest mechanizm Sesji i Cooki języka PHP. Obie te rzeczy są to zmienne trzymane w pamięci i pomimo zmiany zawartości strony WWW parametr/zmienna taka przechowuje jakieś ustalenie. Dobrym przykładem może tu być zastosowanie sesji do zapamiętania rozmiaru czcionki z poprzedniego przykładu. Czym różnią się obie zmienne? Sesja jest tworzona na serwerze i tam też przechowywana, zmienna ciasteczko (cookie) jest tworzona i przechowywana na komputerze klienta. Zaleta ciastek jest nie zaśmiecanie pamięci serwera(najczęściej pamięci RAM dlatego serwery muszą jej dużo posiadać w przypadku użycia mechanizmu sesji), ale są narażone na zmiany spowodowane zachowaniem klienta np. usunięcie z komputera czego możliwości nie posiada sesja. Zasada stosowana na serwerach jest taka: Jeżeli nie powiedziano inaczej twórz sesje, jeżeli nie ma miejsca(zasobów na serwerze) posiłkuj się mechanizmem Cookiem. Cookie stosuje się tam gdzie potrzeba przechować znaczną liczbę danych ustawień, parametrów jak to ma miejsce w grach Flaszowych, sesje zaś tam gdzie potrzeba jednego parametru mówiącego np. kto jest zalogowany. Ustawienia związane z długością życia takich zmiennych są związane z ustawieniami serwera i po części kodu(serwer ma większe prawa niż zalecenia twórcy strony WWW). 8

9 Mechanizm Sesji: Przykład prezentuje działanie trywialnego licznika internetowego. Jak łatwo zauważyć wykorzystując mechanizm sesji w PHP zapamiętane jest ile razy użytkownik kliknął na dane łącze lub odwiedził stronę. W linii 2 jest bardzo ważna funkcja informująca o rozpoczęciu zapamiętania zmiennych w sesji. Funkcja ta musi stać na pierwszym miejscu(w pierwszej linii kodu PHP) dokumentu, inaczej nie będzie działać wyrzucając serie niezrozumiałych błędów. Czasem może to być problematyczne, ale tak musi być. W linii 13 sprawdzane jest czy zmienna w sesji istnieje, jeżeli nie tworzymy ją linia 16. W linii18 24 zmienna licznik istnieje przez co odpowiednio ją wydobywamy z pamięci linia 20, następnie przypisujemy nową wartość linia 23. Kod kończy link do tej samej strony. Tak to wygląda w przeglądarce internetowej po kilkukrotnym kliknięci: 9

10 Mechanizm Cookie: W tym wypadku użycie tej zmienne jest znacznie prostsze niż sesji, jest tylko jedna funkcja. Cały kod zawarty jest w linii od 2 do 13. Najpierw zostaje sprawdzone, czy zadana zmienna istnieje linia 2, następnie jeżeli nie ustawiamy jej wartość linia 4, wykorzystując do tego jedyną funkcję obsługi ciastek. Jej parametry to nazwa zmiennej, wartość oraz czas jej trwania- data ważności w sekundach od r. Analogicznie sprawa się ma dla sytuacji gdy jest już jakaś wartość zmiennej Cookiem kod 7 do 13. Jedynie inkrementacja wartości liczby odwiedzin może być czymś innym linia 9. Wygląd działania jest analogiczny do działania Sesji: Wybrane aspekty dotyczące implementacji z wykorzystaniem języka JavaScript. Jak już zostało to wspomniane budowa menu strony WWW w oparciu o sam język PHP jest mało efektowny, chodź praktyczny. Ponieważ nie posiada on takich elementów jak własne kontrolki czy zdarzenia wszystkie elementy ponad standard programista musi wykonać sam. Praca ta najczęściej odbywa się w języku JavaScript(może to być też ActionScript nie poruszany na tych zajęciach). W prostym przykładzie obrazującym element JS w eliminowaniu zbędnych informacji z oczy osoby odwiedzającej stronę WWW meny rozsuwane - wykorzystany jest jeden plik JS z następującym kodem: 10

11 Linia pierwsza to standardowe załadowanie skryptu po załadowaniu strony WWW. Funkcja z linii od 3 do 11, najpierw wyszukuje wszystkie elementy posiadające nazwę na a czyli wszystkie hiperłącza. Posiadając je tylko dla tych które są w menu czyli oznaczone nazwą klasy menulink po kliknięciu na takie łącze nie przechodzimy dalej, ale wykonujemy kod z linii od 13 do 23. Funkcja togglemenu, posiada obiekt hiperłącza stąd wykorzystanie wskaźnika this. W liniach 14 i 15 wyciągnięte zostaje z adresy łącza słowo między znakiem / a znakiem. Powstaje w ten sposób nazwa kolejnego łącza linia 17. Kolejną rzeczą jest wydobycie stylu nowego menu linia 19. Posiadając go można go albo odkryć block, lub ukryć polecenie none. Ostatnią rzeczą jest zwrócenie wartości fałszu, aby strona wskazana przez atrybut href hiperłącza nie trafiła do okna przeglądarki wywołana. Wygląd takiego menu ma postać: 11

12 Pozostaje jedynie treść kodu HTML dla tego przykładu. Przedstawia się ona następująco: 12

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Możliwość wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows tj. wskaźniki postępu.

Aplikacje WWW. Możliwość wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows tj. wskaźniki postępu. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią AJAX w aplikacjach WWW. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć tematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.3. Formularze Formularze Sposób przesyłania danych formularza do serwera zależy od wybranej metody HTTP: Metoda GET

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje klient-serwer

Aplikacje klient-serwer Laboratorium z przedmiotu Aplikacje klient-serwer - zestaw 06 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z stronami wzorcowymi i kontrolkami własnymi aplikacjach. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 04 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sposobem działania popularnych. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie Sesje i logowanie 1. Wprowadzenie Żądania od nawet tego samego użytkownika na serwerze nie są domyślnie w żaden sposób łączone ze sobą. Każde jest w pewnym sensie nowe i serwer nie jest w stanie stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby:

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: 1. Za pomocą wbudowanego apletu DjVu (na komputerze wymagana jest Java).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie 1. Instalacja w zwykłym skrypcie PHP Instalacja PHP Hypercachera Refresher Standard i PHP

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c. 1. Dane osobowe 1. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie ELE USAL Varsovia. 2. ELE USAL Varsovia prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY Aby pobrać program, należy wejść na stronę http://www.plock.eu/rozklad za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze bądź telefonie komórkowym. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo