Ocena skutków regulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena skutków regulacji"

Transkrypt

1 Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Adresatami norm prawnych nowej ustawy będą przedsiębiorstwa, w tym operatorzy systemów gazowych, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, magazynowania gazu ziemnego, skraplania gazu ziemnego, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz sprzedawcy gazu ziemnego, a takŝe odbiorcy gazu ziemnego, w tym odbiorcy w gospodarstwach domowych, minister właściwy do spraw gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a takŝe podmioty prowadzące giełdy towarowe lub rynki regulowane. Przewiduje się, Ŝe wejście w Ŝycie ustawy korzystnie wpłynie na działalności przedsiębiorstw sektora poprzez stworzenie w ramach jednego aktu prawnego kompleksowej regulacji funkcjonowania rynku gazu ziemnego. Ułatwi przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej. Planowane wyodrębnienie z ustawy Prawo energetyczne przepisów dotyczących wyłącznie sektora gazowego pozwoli ustawodawcy na bardziej wnikliwe i obszerne potraktowanie zagadnień istotnych dla sektora gazowego. Obecnie regulacje te znajdują zastosowanie do wszystkich sektorów, co powoduje, iŝ często brakuje moŝliwości odpowiedniego uwzględnienia specyfiki sektora gazu ziemnego oraz ukształtowanie przepisów o wystarczającym poziomie szczegółowości. Ponadto stosowanie w odniesieniu do sektorów o odmiennych charakterze i stopniu rozwoju jednolitych rozwiązań moŝe komplikować działalność przedsiębiorstw gazowych. Wydzielenie z ustawy Prawo energetyczne, Prawa gazowego pozwoli na wyeliminowanie lub zmodyfikowanie nieadekwatnych w odniesieniu do sektora gazowego regulacji, a w konsekwencji ułatwi prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa gazownicze. Ustawa wpłynie korzystnie równieŝ na odbiorców gazu ziemnego. Kompleksowa regulacja funkcjonowania rynku gazu ziemnego w jednym akcie prawnym zapewni przejrzystość przepisów. Jej przepisy mają na celu m.in. dokończenie implementacji przepisów III pakietu energetycznego, które w zamiarach autorów miały doprowadzić do ostatecznego ukształtowania wspólnego rynku energii, w tym gazu ziemnego oraz wzmocnić pozycję konsumenta. Regulacje zawarte w III pakiecie energetycznym, wdraŝane niniejszym projektem prowadzą do zwiększenia poziomu ochrony praw odbiorców energii m.in. poprzez utworzenie przy Prezesie URE punktu informacyjny dla odbiorców paliw i energii, którego celem jest zapewnienie konsumentom wszystkich niezbędnych informacji na temat ich praw, obecnych przepisów oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów. Ponadto przepisy 1

2 przedłoŝonego projektu mają na celu uporządkowanie systemu rozstrzygania sporów konsumentów z przedsiębiorstwami gazowniczymi. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę na zmodyfikowaną procedurę zmiany dostawcy, która ma ułatwić odbiorcom faktyczną moŝliwość korzystania z przysługującego im prawa do zmiany dostawy. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2009/73/WE, projektowane przepisy zakładają zwiększenie zakresu obowiązków Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co będzie miało wpływ na funkcjonowanie urzędu i przełoŝy się na potrzebę zwiększenia jego budŝetu z uwagi na konieczność zwiększenia zatrudnienia. MoŜe to równieŝ prowadzić do zwiększenia ilości odwołań od decyzji Prezesa Urzędu, co wpłynie na działanie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ustawie określono, Ŝe naczelnym organem administracji rządowej w sprawach polityki energetycznej w sektorze gazu ziemnego jest minister właściwy do spraw gospodarki. Ponadto zakres obowiązków Ministra Gospodarki równieŝ ulegnie rozszerzenie, szczególnie z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej skuteczności rozporządzeniu 994/2010, tj. realizacji szeregu obowiązków nałoŝonych na organ właściwy do spraw związanych z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego. 2. Konsultacje społeczne Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Wyniki konsultacji społecznych W trakcie procesu konsultacji uwagi do projektu zgłosiło 56 podmiotów, w tym dwa wpisane do Rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, tj. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.K. oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Pozostałe podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami, to: Izba Gospodarcza Gazownictwa, OGP Gaz-System, PGNiG S.A., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. zo.o., Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., RWE Polska S.A., PKN ORLEN S.A., Handen Sp. z o.o., VNG Polska Sp. z o.o., Agencja Rynku Energii, Elektrociepłownia Połaniec S.A., Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Arcelor Mittal, Gen Gaz Energia S.A., Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, E.ON Ruhrgas, KGHM Polska Miedź S.A., KRI S.A., Kri 2

3 Marketing & Trading S.A., Talisman Energy Polska Sp. z o.o., Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, Polenergia, Instytut Sobieskiego, ZA Puławy, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów Wartościowych S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Weil, Gotshal&Manges Paweł Rymarz Sp.K., Towarzystwo Obrotu Energią, Federacja Związków Pracowników Energetyki Polskiej, GDF SUEZ, European Federation of Energy Trawers (EFET), EWE ENERGIA SP. Z O.O., Exxon Mobile Exploration, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury PRO LINEA, KK NSZZ Solidarność, PKPP Lewiatan, OAO GAZPROM, EuRoPol GAZ S.A., Energa S.A., Krajowa Izba Gospodarcza, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego Związek Pracodawców, Pracodawcy RP, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. T. Rejtana, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Business Centre Club Uwagi uwzględnione W wyniku zgłoszonych przez ww. podmioty uwag dokonano stosunkowo obszernych zmian w projekcie, które obejmują w szczególności: wprowadzono obligo giełdowe, wprowadzono zwolnienie z obowiązku świadczenia usług na zasadach TPA w przypadku zobowiązań typu Take-or-pay, rozszerzono umowy o przyłączenie o uregulowanie późniejszej eksploatacji tego przyłączenia, wprowadzono rozróŝnienie nowego przyłączenia od rozbudowy istniejącego przyłączenia w sytuacji, gdy przyłączenie dotyczy sieci dwóch operatorów warunki takiej rozbudowy powinny być uzgodnione w umowie pomiędzy stronami, zrównano duŝych odbiorców i operatorów w zakresie opłat za przyłączenie do sieci gazowych wysokich ciśnień, rozszerzono zawartość umów zawieranych z konsumentami o kwestie związane z ochroną ich praw, doprecyzowano zasadę plecaka, ograniczono sprzedaŝ awaryjną do określonej grupy odbiorców oraz dokonano zmiany trybu wyboru sprzedawcy awaryjnego, doprecyzowano kwestię moŝliwości wstrzymania dostarczania gazu ziemnego odbiorcy gazu ziemnego, 3

4 wprowadzono koncesję na transport gazu ziemnego gazociągami bezpośrednimi i siecią gazociągów kopalnianych, doprecyzowano prawa i obowiązki przedsiębiorstw gazowniczych związanych z uczestnictwem w giełdzie towarowej lub rynku regulowanym wyłącznie określone w ustawie podmioty mogą być zwolnione z obowiązku uzyskiwania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie sprzedaŝy gazu ziemnego oraz zwolniono z taryf dopuszczonych ustawą do bezpośredniego uczestnictwa w giełdzie towarowej lub rynku regulowanym przedsiębiorstw gazowniczych; uzupełniono procedurę certyfikacji operatora systemu przesyłowego zarówno w modelu pełnego rozdziału własnościowego, jak równieŝ w modelu ISO, zmniejszono liczbę procedur administracyjnych związanych z wyznaczeniem na operatora danej sieci przez zobligowanie Prezesa URE do przeprowadzenia w jednym postępowaniu postępowań w zakresie udzielenia koncesji, przyznania certyfikatu niezaleŝności, jeśli jest to konieczne oraz wyznaczenia na operatora na danym systemie; doprecyzowano kryteria niezaleŝności operatorów systemu oraz właściciela systemu w modelu ISO, usankcjonowano współpracę pomiędzy operatorami oraz między operatorami a sprzedawcami gazu ziemnego; dokonano zmiany przepisów regulujących system taryfowy, m. in. usunięcie metodologii ustalania cen; zwiększono przejrzystość przepisów dot. planów rozwoju poprzez uregulowanie dziesięcioletnich planów rozwoju systemu przesyłowego oraz pięcioletnich planów rozwoju w odrębnych przepisach, dokonano zmiany okresów, w jakich aktualizowane są plany rozwoju, tj. dziesięcioletnie plany rozwoju systemu przesyłowego oraz pięcioletnie plany rozwoju aktualizowanie co dwa lata w miejsce proponowanego oryginalnie aktualizowania co roku, zmodyfikowano proces konsultowania planów rozwoju poprzez umoŝliwienie wyłączenia spod konsultacji części planów zawierających szczegółowe informacje dotyczące sposobu finansowania inwestycji, zrezygnowano z moŝliwości odmówienia przez Prezesa URE zgody na wybudowanie gazociągu równoległego, 4

5 doprecyzowano przepisy regulujące opracowywanie przez sprzedawców i duŝych odbiorców gazu ziemnego oraz operatorów systemów procedur postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej, wprowadzono moŝliwość zlecenia utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (tzw. umowa biletowa), umoŝliwiono Prezesowi URE obniŝenie poziomu zapasów obowiązkowych utrzymywanych przez przedsiębiorstwo do minimum połowy w przypadku, jeśli przedsiębiorstwo takie uprawdopodobni, Ŝe dostarczy równowaŝne ilości gazu ziemnego do systemu w sytuacji zakłóceń w dostawach, pochodzące z wydobycia krajowego, rozszerzono zakres podmiotowy obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego o podmioty wytwarzające energię cieplną na potrzeby odbiorców chronionych, jeśli dokonują zakupu gazu ziemnego poza granicami kraju Uwagi nieuwzględnione Spośród nieuwzględnionych uwag zgłoszonych przez podmioty z konsultacjach społecznych najwaŝniejsze to: zniesienie wymogu funkcjonowania na terenie RP tylko jednego operatora systemu przesyłowego (Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.K), wyłączenie spółki EuRoPol GAZ S.A. spod obowiązków nakładanych przepisami ustawy (OAO GAZPROM), wprowadzenie moŝliwości funkcjonowania operatora systemu przesyłowego w modelu ITO (Independent System Operator) (Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.K), całkowite zniesienie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych (RWE Polska, PKPP Lewiatan), utworzenie agencji, której zadaniem byłoby utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (EWE Energia sp. z o.o.), wydłuŝenie okresu, w jakim miałby być odbierane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego (Izba Gospodarcza Gazownictwa, OPZZ, PGNiG S.A), wprowadzenie moŝliwości uruchamiania zapasów obowiązkowych przed wprowadzeniem ograniczeń w poborze gazu ziemnego (OGP Gaz-System S.A.). 3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego 5

6 Przewiduje się, Ŝe rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy Prawo gazowe, regulujące funkcjonowanie rynku gazu w Polsce nie pozostaną bez wpływu dla dochodów oraz wydatków budŝetu państwa. Proponowane rozszerzenie kompetencji i zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności jego stała współpraca z organami regulacji państw członkowskich UE w ramach Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz nowe obowiązki wynikające z przepisów dyrektywy 2009/73/WE, będzie wymagało zwiększenia liczby pracowników w celu realizacji nałoŝonych na niego obowiązków, a w konsekwencji dostępnego dla niego budŝetu. W związku z powyŝszym wyniknie potrzeba poniesienia większych wydatków z budŝetu państwa. Niezbędne jest, aby ustawa budŝetowa przewidywała odpowiednie środki na dotacje przedmiotowe na realizację koncepcji ochrony odbiorcy wraŝliwego gazu ziemnego. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie ochrony odbiorców wraŝliwych ma funkcjonować w oparciu o juŝ istniejący system pomocy społecznej. Potencjalny krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłków celowych pokrywa się kręgiem osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, określonym juŝ przez ośrodki pomocy społecznej, w związku z czym nie będzie konieczności ponownego identyfikowania kręgu odbiorców wraŝliwych. Stąd powyŝej zaprezentowany system ochrony odbiorców wraŝliwych nie wygeneruje dodatkowych kosztów związanych z obsługą tego rozwiązania po stronie ośrodków pomocy społecznej. Kontrola przedsiębiorstw gazowniczych w zakresie wykonywania obowiązku ochrony odbiorców wraŝliwych wraz z uprawnieniami do nakładania kar na przedsiębiorstwo dopuszczające się przewinień wymagać będzie opracowania i wdroŝenia w Urzędzie Regulacji Energetyki monitoringu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. MoŜliwa liczba etatów koniecznych do realizacji tych zadań, w zaleŝności od szczegółowości monitoringu szacuje się na 1 do 3 etatów, przy czym koszt utrzymania 1 etatu według danych przekazanych przez URE (w toku prac nad systemem ochrony odbiorcy wraŝliwego w sektorze energii elektrycznej) wynosi 100 tyś. zł w skali roku. Koszt świadczeń na rzecz odbiorców wraŝliwych gazu ziemnego szacuje się na maksymalnie ok. 44 mln zł. Koszt obsługi systemu wyniesie ok. 2 mln zł. W Polsce jest ok. 629 tys. rodzin otrzymujących zasiłki okresowe bądź stałe. Koszt podany wyŝej został opracowany przy załoŝeniu, Ŝe wszyscy odbiorcy gazu ziemnego będą odbiorcami wraŝliwymi. Zakładając natomiast, Ŝe system ten, objąłby maksymalnie ok tys. odbiorców wraŝliwych, kwota będzie o połowę mniejsza. Szacunku tego dokonano biorąc pod uwagę, Ŝe liczba odbiorców gazu ziemnego (ok , w tym 6

7 odbiorców domowych ) jest dwukrotnie mniejsza niŝ odbiorców energii elektrycznej ( ). Jednocześnie realizacja jednego z celów ustawy, jakim jest rozwój konkurencyjnego rynku gazu ziemnego (co ma nastąpić m.in. dzięki rozwojowi systemu gazowego), powinna w pewnej perspektywie czasowej spowodować korzystne zmiany dla budŝetu państwa poprzez pojawienie się nowych podmiotów na rynku (wzrost wpływów z podatku dochodowego) oraz wzrost wolumenu sprzedawanego gazu ziemnego (wzrost przychodów z tytułu VAT). Natomiast rozwój systemu gazowego skutkować będzie wzrostem wpływów dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku od nieruchomości. 4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Rozwój rynku gazu ziemnego (większa konkurencja pomiędzy istniejącymi na rynku podmiotami, wejście na rynek nowych podmiotów, rozbudowa systemu gazowego) będzie bezpośrednio przyczyniać się do pozytywnych zmian na rynku pracy w szczególności poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. 5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Kompleksowe uregulowanie funkcjonowania polskiego rynku gazu w jednej ustawie oraz stworzenie przejrzystego otoczenia prawnego ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a takŝe przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność. Projekt ustawy będzie wywierać pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, sytuację i rozwój regionów. Projektowana ustawa wpłynie stabilizująco na sektor przedsiębiorstw gazowniczych ze względu na fakt, iŝ dostosowuje funkcjonowanie krajowego systemu gazowego do standardów europejskich wynikających z wdroŝenia prawa europejskiego. Określenie precyzyjnych warunków świadczenia usług powinno pozytywnie wpłynąć na warunki konkurencji między przedsiębiorstwami gazowniczymi. Powstaje bowiem przejrzysta sytuacja prawna, w której kaŝdy przedsiębiorca ma sprecyzowane swoje prawa i obowiązki. Regulacje zawarte w projekcie ustawy mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój nowych przedsiębiorstw, co przyniesie wymierne korzyści dla konkurencyjności sektora gazu oraz rozwoju gospodarczego. 7

8 6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny Przepisy projektu nie zawierają wprost odniesień do poszczególnych regionów, jednakŝe jak juŝ wcześniej wskazano, wystąpią pozytywne efekty oddziaływania na rozwój rynku gazu ziemnego. To z kolei będzie pozytywnie oddziaływać na lokalne rynki pracy. Ustawa powinna wpłynąć pozytywnie na rozwój energetyki opartej o gaz ziemny, co moŝe mieć korzystny wpływ na rejony, gdzie takie inwestycje powstaną. 7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 Dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w Ŝycie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do stosowania Dyrektywy w terminie do dnia 3 marca 2011 r. oraz do przekazania Komisji Europejskiej tekstów przyjętych przepisów (uchwalonej przez Sejm RP ustawy). 8

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI Podstawowym celem projektowanej ustawy jest zbudowanie spójnych ram prawnych w obszarze energetyki, z uwzględnieniem standardów europejskich, a takŝe wyłączenie z obecnej ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. 02/2014 NR 2 (88) 30 czerwca 2014 ISSN 1506-090X Spis treści Wykaz skrótów używanych w Sprawozdaniu...3

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 25 lipca 2008 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw I. Analiza problemu 1. W zakresie kontroli:

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Projekt ustawy o usługach płatniczych

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Projekt ustawy o usługach płatniczych Projekt, 6 grudnia 2010 r. OCENA SKUTKÓW REGULACJI Projekt ustawy o usługach płatniczych Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny Projekt ustawy będzie oddziaływał na banki krajowe, oddziały

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 9.10.2012 OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następujących sektorów gospodarki: - przemysł

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przedmiotowej ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy został opracowany ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przewiduje nowelizację przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz 2010

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Udzielanie zgody przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego wybrane problemy Kodeksy sieci instrument regulacji rynku gazu w UE Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt

Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt Uzasadnienie Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) -51- OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) l. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw będzie oddziaływał na następujące

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo