potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM. Data akceptacji Regulaminu zostaje odnotowana w bazie E-USLUGI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM. Data akceptacji Regulaminu zostaje odnotowana w bazie E-USLUGI."

Transkrypt

1 Regulamin Serwisu Słownik pojęć E-USŁUGA - jest częścią e-dziennika zwanego dalej PORTALEM. PORTAL jest narzędziem służącym komercyjnemu gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów szkół, które wdrożyły E-USŁUGĘ. Dostęp do danych w różnym zakresie posiadają jedynie zarejestrowani UŻYTKOWNICY - dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów, w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi udostępniania i przetwarzania danych osobowych, a także w myśl niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej ze szkołą. MAGOMA Zbigniew Kiliński dostawca E-USŁUGI, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Olimpijskiej 2a/13, o numerze NIP: , właściciel e-usługi SZKOŁA - placówka oświatowa, która podpisała odrębną umowę z firmą MAGOMA Zbigniew Kiliński, na mocy której wdrożyła i korzysta z E-USŁUGI oraz powierzyła odrębną umową przetwarzanie danych w zakresie i trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. UŻYTKOWNIK - każda osoba korzystająca z E-Usługi UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY każda osoba, poruszająca się po ogólnodostępnych zasobach SERWSU, która nie wykonała procesu rejestracji lub logowania. UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY każda osoba, poruszająca się po zasobach SERWISU, która dokonała procesu rejestracji, a następnie dokonała procesu logowania w SERWSIE na przydzielonym wcześniej koncie. UŻYTKOWNIKÓW ZALOGOWANYCH dzielimy na: UCZEŃ, RODZIC, RODZIC PRO, NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA, DYREKTOR, ADMINISTRATOR, SUPER ADMIN. UCZEŃ UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący uczniem danej placówki oświatowej, będącej użytkownikiem E-USŁUGI. RODZIC UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący prawnym opiekunem jednego lub kilku uczniów danej placówki oświatowej, będącej klientem serwisu. RODZIC PRO - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący prawnym opiekunem jednego lub kilku uczniów danej placówki oświatowej, będącej klientem serwisu. Konto RODZIC PRO przysługuje tym UŻYTKOWNIKOM ZALOGOWANYM, którzy wykupili PAKIET PREMIUM pakiet dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez serwis. NAUCZYCIEL UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący pracownikiem dydaktycznym danej placówki oświatowej, będącej klientem serwisu. WYCHOWAWCA - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący pracownikiem dydaktycznym danej placówki oświatowej, będącej klientem serwisu. Konto WYCHOWAWCA przysługuje tym UŻYTKOWNIKOM zalogowanym, którym dana placówka oświatowa powierzyła funkcję wychowawcy klasy lub klas. DYREKTOR - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący pracownikiem danej placówki oświatowej, pełniącym obowiązki dyrektora danej placówki oświatowej. GRONO PEDAGOGICZNE UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI w SERWISIE, posiadający status NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY lub DYREKTORA. ADMINISTRATOR - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY w SERWSIE, będący pracownikiem danej placówki oświatowej, posiadającym funkcję administrowania serwisem z poziomu danej placówki oświatowej. SUPER ADMIN - administrator systemu z poziomu właściciela E-usługi odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie SERWISU oraz świadczenie pomocy technicznej dla UŻYTKOWNIKÓW. REJESTRACJA proces polegający na wprowadzeniu danych UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO i weryfikacji tych danych przez ADMINISTRATORA ZEWNĘTRZNEGO pod kątem ich poprawności. LOGOWANIE proces polegający na wprowadzeniu przez UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO danych w postaci unikalnego LOGINU i HASŁA. ABONAMENT miesięczna, kwartalna lub roczna opłata za korzystanie z PAKIETU PREMIUM w SERWISIE przez okres stosowny do wniesionej przez Opiekuna opłaty zgodnie z Cennikiem. KONTO PREMIUM płatne konto dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW, dla którego został wykupiony PAKIET PREMIUM, zapewniający im rozszerzony pakiet narzędzi ułatwiających nadzorowanie procesu nauczania ich dzieci. Płatny pakiet umożliwia miedzy innymi: bezpośredni kontakt z każdym nauczycielem w szkole dziecka poprzez SERWIS, możliwość dodawania komentarzy do ocen czy uwag swojego dziecka, porównywania wyników nauki ich dziecka, obecności, spóźnień oraz ilości uwag czy pochwał na tle jego

2 rówieśników (porównanie wyników statystycznych bez widocznych danych osobowych innych uczniów). KONTO STANDARD bezpłatne konto dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW, zapewniające możliwość monitorowania podstawowych informacji wprowadzanych do dzienniczka szkolnego, między innymi ocen, uwag, pochwał czy obecności. KONTO UCZNIA dostępne wyłącznie online, darmowe konto dla każdego ucznia SZKOŁY. Zapewnia uczniom możliwość sprawdzenia ocen, obecności, aktualnego planu lekcji, korzystania z wszelkich materiałów edukacyjnych, jakie ich szkoła umieści na subdomenie portalu. 1 Przedmiot Regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z dziennika elektronicznego OWLIK.pl. przez UŻYTKOWNIKÓW oraz wynikające z tego ich prawa i obowiązki. 2. Usługa dostępna jest pod adresem https://*.owlik.pl (gdzie pod znakiem * znajduje się indywidualna nazwa wybrana przez SZKOŁĘ) i świadczona jest przez firmę MAGOMA Zbigniew Kiliński, z siedzibą w Toruń, ul. Olimpijska 2a/13, posiadającą NIP , REGON Regulamin spełnia wymogi Regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest na stronie https://owlik.pl/regulamin.pdf w formacie umożliwiającym jego utrwalenie przez UŻYTKOWNIKA. 4. Każdy UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU od momentu rozpoczęcia korzystania z E-USŁUGI. 5. Każdy UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. Wraz z momentem rozpoczęcia korzystania z E-USŁUGI, UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU oraz, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 6. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM. Data akceptacji Regulaminu zostaje odnotowana w bazie E-USLUGI. 2 Zasady funkcjonowania E-USŁUGI 1. E-Usługa jest internetową platformą informatyczną, zapewniającą narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych powstałych w procesie nauczania i ułatwiającą kontakty pomiędzy szkołą a rodzicami, skierowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów uczniów. 2. E-usługa jest narzędziem, umożliwiającym przetwarzanie poprzez m.in. wprowadzanie, przeglądanie, edytowanie, a także usuwanie danych dotyczących ocen oraz frekwencji ucznia szkoły. Wszystkie gromadzone dane przechowywane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).. 3. SZKOŁA jest administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami oświatowymi i odpowiada za poprawność i terminowość wprowadzania danych. 4. Do korzystania z E-USŁUGI przez UŻYTKOWNIKÓW wymagany jest komputer lub inne urządzenie, na którym możliwe jest uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych przeglądarek internetowych oraz dostęp do sieci publicznej Internet lub urządzenie mobilne, na którym możliwe będzie uruchomienie odpowiedniej aplikacji. 3 Sposób korzystania z E-USŁUGI

3 1. UŻYTKOWNICY korzystają z E-USŁUGI po REJESTRACJI i ZALOGOWANIU. 2. Zakres odczytywanych i wprowadzanych danych uzależniony jest od statusu UŻYTKOWNIKA (ADMINISTRATOR, DYREKTOR, NAUCZYCIEL, RODZIC/OPIEKUN, UCZEŃ). 4 Opłaty 1. RODZIC/OPIEKUN wnosi opłatę za korzystanie z płatnej części e-usługi. W zależności od potrzeb, RODZIC/OPIEKUN ma możliwość wyboru opłaty jednorazowej lub w postaci abonamentu (miesięcznego, kwartalnego lub rocznego). 2. Dostęp RODZICÓW/OPIEKUNÓW do płatnej części serwisu jest regulowany za pośrednictwem modułu płatności e-usługi. 3. Stawki za płatną część e-usługi określone są w Cenniku dostępnym na stronie przy czym Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. 4. RODZIC/OPIEKUN ma również możliwość wykupienia usługi dodatkowej w postaci pakietu sms. Ilość Cena oraz ilość smsów w pakiecie zgodna jest z obowiązującym Cennikiem. 5. SZKOŁA (ADMINISTRATOR, NAUCZYCIELE, DYREKTOR) korzystają z serwisu bezpłatnie, lub na zasadach i w oparciu o opłaty określone w odrębnej umowie jeśli taka występuje. 6. SZKOŁA może wykupić dostęp do płatnej części e-usługi dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW zgodnie z zasadami określonymi w 4 pkt Prawa i obowiązki Stron 1. MAGOMA Zbigniew Kiliński zobowiązuje się do: a. utrzymywania E-USŁUGI przez okres obowiązywania umów ze SZKOŁAMI i RODZICAMI/OPIEKUNAMI, b. zapewnienia, bezpłatnej, zdalnej pomocy technicznej wszystkim UŻYTKOWNIKOM E- USŁUGI, c. podejmowania działań mających na celu dalszą rozbudowę i optymalizację działania E- USŁUGI, zgodnie z sugestiami SZKÓŁ i UŻYTKOWNIKÓW, w ramach dostępnych możliwości technicznych i finansowych, d. zapewnienia każdemu UŻYTKOWNIKOWI możliwości złożenia reklamacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na zasadach i w trybie określonym w 8 Regulaminu. 2. UŻYTKOWNIK ma prawo: a. zrezygnować z korzystania z SERWISU w dowolnym momencie, w szczególności jeżeli nie akceptuje obowiązującego REGULAMINU. Obowiązujący REGULAMIN będzie publikowany w SERWISIE. W przypadku rezygnacji, w momencie kiedy RODZIC/OPIEKUN posiada opłacony dostęp w trybie KONTA PREMIUM, Firma MAGOMA Zbigniew Kiliński nie zwraca proporcjonalnej kwoty wynikającej z krótszego czasu korzystania z dostępu do konta w tym trybie, b. uzyskać bezpłatną pomoc, pod numerem telefonu (opłaty za połączenie zgodne ze stawkami operatora), c. kontaktować się z ADMINSTRATOREM SZKOŁY lub SZKOŁĄ w celu uzyskania danych dostępowych (loginu i hasła) w momencie kiedy jego konto zostało zablokowane lub straciło ważność. 3. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno: a. korzystać z E-USŁUGI, a w szczególności jej modułu przesyłania wiadomości oraz modułu ogłoszeniowego w celu dostarczania, przesyłania czy publikowania treści o charakterze bezprawnym, b. korzystać z wewnętrznego systemu wysyłania wiadomości w celu rozpowszechniania informacji o treści reklamowej, handlowej czy marketingowej oraz do rozpowszechniania spamu, c. systematycznie i powtarzająco się pobierać danych z serwera w sposób znacząco destabilizujący pracę serwera (atak typu (DDoS). 4. MAGOMA Zbigniew Kiliński ma prawo do: a. zmiany REGULAMINU w dowolnym czasie, b. zablokowania dowolnego konta w przypadku korzystania niezgodnego z REGULAMINEM lub podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych,

4 c. wyłączenia E-USŁUGI na okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od do każdego roku, d. umieszczenia w wybranych przez siebie częściach E-USŁUGI banerów informacyjnych lub reklamowych, e. wysyłania wszystkim lub wybranym UŻYTKOWNIKOM wiadomości zawierających informacje dotyczące funkcjonowania samej E-USŁUGI jak również wiadomości o charakterze handlowym i reklamowym, f. usuwania niektórych danych po zakończeniu każdego roku szkolnego, w szczególności ocen, frekwencji, kart ocen, wiadomości ze skrzynek użytkowników, celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego oraz poprawnego zarchiwizowania danych historycznych. g. przeprowadzania wśród UŻYTKOWNIKÓW elektronicznych ankiet. h. firma MAGOMA Zbigniew Kiliński nie ma obowiązku przedłużania okresu aktywacji konta. 6 Odpowiedzialność Magoma Zbigniew Kiliński 1. MAGOMA Zbigniew Kiliński nie ponosi odpowiedzialności za: a. skutki niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub nieprawidłowego korzystania z kont przez UŻYTKOWNIKÓW, b. za treść wysyłanych i odbieranych przez UŻYTKOWNIKÓW wiadomości oraz za naruszenie przez UŻYTKOWNIKÓW praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych osób trzecich poprzez wprowadzanie do bazy danych E-usługi treści (tekstu, zdjęć, rozkładów materiałów nauczania podręczników szkolnych itp.) i wykorzystywanie ich podczas korzystania z e-usługi bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw majątkowych. Odpowiedzialność za wprowadzane do e- usługi treści oraz konsekwencje z tego wynikające w całości ponosi UŻYTKOWNIK, c. wszelkie szkody UŻYTKOWNIKA spowodowane nieprawidłowym udostępnianiem bądź niemożnością udostępniania jego konta z przyczyn technicznych, d. skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła UŻYTKOWNIKA, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, e. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, f. ingerencję osób trzecich w system komputerowy UŻYTKOWNIKA w szczególności włamania i wirusy komputerowe, z wyjątkiem odpowiedzialności uzgodnionej w podpisanej ze SZKOŁAMI umowie, g. wprowadzanie przez SZKOŁĘ danych w sposób nieterminowy lub nierzetelny, w szczególności wypowiedzenie lub rozwiązanie przez SZKOŁĘ umowy skutkujące zaprzestaniem wprowadzania danych do SYSTEMU, bezprawne udostępnienie przez ADMINISTRATORA SZKOŁY danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Obowiązek weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do E- usługi (loginy i hasła) spoczywa na SZKOLE. Firma MAGOMA Zbigniew Kiliński nie jest uprawniona i nie może udostępniać takowych danych. Jej rola ograniczona jest jedynie do profesjonalnego doradztwa, Firma MAGOMA Zbigniew Kiliński nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu UŻYTKOWNIKA wirusami. 7 Reklamacje i zwroty

5 1. Klienci mogą złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres MAGOMA Zbigniew Kiliński, ul. Olimpijska 2A/13, Toruń lub drogą elektroniczną na adres 2. Reklamacja może być złożona w terminie 60 dni od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. 3. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym jako adres kontaktowy do UŻYTKOWNIKA. 4. Płatne usługi SERWISU są udostępniane UŻYTKOWNIKOWI ze skutkiem natychmiastowym w momencie dokonania zakupu. W związku z tym: a. W przypadku zawartości cyfrowej (PAKIET SMS) UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje okres na odstąpienie od umowy, w którym może anulować zakup. b. W przypadku USŁUG (PAKIET PREMIUM) UŻYTKOWNIK może anulować usługę w ciągu 14 dni od daty zakupu, jednak nie otrzyma zwrotu pełnej kwoty, ponieważ odliczona zostanie kwota należna za korzystanie z USŁUGI. W celu anulowania USŁUGI należy wysłać wypełniony wzór formularza odstąpienia od umowy (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na adres: MAGOMA Zbigniew Kiliński, ul. Olimpijska 2a/13, Toruń, lub drogą elektroniczną na adres: 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. SZKOŁA odrębną umową powierzyła Magoma Zbigniew Kiliński przetwarzanie danych osobowych przez czas i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnym w celu świadczenia E-USŁUGI. 2. MAGOMA Zbigniew Kiliński, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową zawartą ze SZKOŁĄ, nie ma prawa przekazywać żadnemu podmiotowi danych osobowych zgromadzonych na potrzeby świadczenia e-usługi. Decyzję o udostępnieniu takich danych może podejmować tylko Administrator danych osobowych (w tym wypadku SZKOŁA). 3. MAGOMA Zbigniew Kiliński informuje, iż podczas korzystania z SERWISU mogą zostać zapisane w komputerze UŻYTKOWNIKA krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usługi. Pliki "cookies" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie umożliwia identyfikację UŻYTKOWNIKA. Przy użyciu plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 4. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do korzystania z SERWISU w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz zasadami etykiety obowiązującej w Internecie. 9 Zmiany Regulaminu 1. Firma MAGOMA Zbigniew Kiliński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego REGULAMINU. 2. O każdej zmianie REGULAMINU Użytkownicy będą zawiadamiani poprzez konto zarejestrowane w serwisie. 3. REGULAMIN dostępny jest na stronie 10 Postanowienia końcowe

6 1. MAGOMA Zbigniew Kiliński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU. 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z SERWISEM oraz REGULAMINEM SERWISU prosimy kierować na adres: 3. Spory wynikłe na tle umów, do których zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla MAGOMA Zbigniew Kiliński. Załącznik nr 1 do REGULAMINU WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat [w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres ] Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... Załącznik nr 1 Spis treści ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I STOSOWANIA KONTA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo