Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie, dostępnego pod adresem zwana dalej SERWISEM świadczona przez firmę LIBRUS Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-153) przy al. Korfantego 193 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS: , NIP: , zwaną dalej SPÓŁKĄ. 2. SERWIS działa na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE, który określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z SERWISU. Każdy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z SERWISU oraz zawarcia umowy dotyczącej korzystania z konta należy zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM. REGULAMIN jest udostępniany nieodpłatnie, w szczególności przy próbie pierwszego logowania. UŻYTKOWNIK ma prawo utrwalić sobie treść REGULAMINU. Rozpoczynając korzystanie z SERWISU UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy korzystania z dostępu do SERWISU, oraz, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika na formularzu potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM, a data jego akceptacji przez UŻYTKOWNIKA zostaje odnotowana w bazie SERWISU. 2 DEFINICJE SERWIS stanowi część platformy e-nauczanie zwanej dalej SYSTEMEM. SYSTEM jest komercyjnym narzędziem wspomagającym proces kształcenia uczniów szkół, które wdrożyły SYSTEM. Dane zawarte w systemie udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym UŻYTKOWNIKOM dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i rodzicom/opiekunom uczniów w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi udostępniania i przetwarzania danych osobowych. SZKOŁA - placówka oświatowa, która podpisała odrębną umowę ze SPÓŁKĄ, na mocy której wdrożyła i korzysta z SYSTEMU.

2 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 2 z 11 KONTENT zbiór elektronicznych materiałów edukacyjnych zgromadzonych w bazie danych SYSTEMU, na który składają się w szczególności elementy sprawdzające oraz utrwalające wiedzę oraz lekcje multimedialne. KONTENT OFICJALNY część KONTENTU, która jest wprowadzana, udostępniana oraz zarządzana przez firmę LIBRUS KONTENT SZKOŁY część KONTENTU, który jest wprowadzany i przechowywany w bazie danych SYSTEMU przez SZKOŁĘ lub osoby przez nią upoważnione. KONTENT DEMO część KONTENTU OFICJALNEGO, która dostępna jest wyłącznie do celów demonstracyjnych KONTENT PODSTAWOWY zwany także KONTENTEM SREBRNYM - część KONTENTU OFICJALNEGO, którego zawartość jest zdefiniowana na stronie udostępniana UŻYTKOWNIKOM, którzy posiadają prawo do jego wykorzystywania. KONTENT PREMIUM zwany także KONTENTEM ZŁOTYM pełny KONTENT OFICJALNY, którego zawartość jest zdefiniowana na stronie udostępniana SZKOLE, UCZNIOM PREMIUM, RODZICOM/OPIEKUNOM PREMIUM i UŻYTKOWNIKOM ZEWNĘTRZNYM PREMIUM. KONTENT UŻYTKOWNIKA część KONTENTU, która jest wprowadzona przez dowolnego UŻYTKOWNIKA serwisu i przechowywana w bazie SYSTEMU. UŻYTKOWNIK - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU. RODZIC/OPIEKUN PASYWNY - UŻYTKOWNIK, którego dziecko/podopieczny uczęszcza do SZKOŁY, mający dostęp do KONTENTU PODSTAWOWEGO oraz do KONTENTU SZKOŁY RODZIC/OPIEKUN PREMIUM UŻYTKOWNIK, którego dziecko/podopieczny uczęszcza do SZKOŁY posiadający uprawnienia RODZICA/OPIEKUNA PASYWNEGO oraz dostęp do pełnej zawartości SERWISU, w tym do KONTENTU PREMIUM.

3 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 3 z 11 UCZEŃ PASYWNY - UŻYTKOWNIK, który jest uczniem/wychowankiem SZKOŁY, mający dostęp do KONTENTU PODSTAWOWEGO oraz do KONTENTU SZKOŁY UCZEŃ PREMIUM - UŻYTKOWNIK, który posiada wszystkie uprawnienia UCZNIA PASYWNEGO oraz dostęp do pełnej zawartości SERWISU, w tym do KONTENTU PREMIUM. UŻYTKOWNIK ZEWNĘTRZNY - oznacza pozostałych UŻYTKOWNIKÓW, którzy dokonali rejestracji na stronie lub za pośrednictwem innego serwisu SPÓŁKI, co umożliwia dostęp do KONTENTU DEMO. UŻYTKOWNIK ZEWNĘTRZNY PREMIUM - oznacza UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO, który dokonał rejestracji na stronie oraz aktywacji konta (wykupił dostęp do KONTENTU PREMIUM) z zastrzeżeniem, że konto to nie jest powiązane z żadną placówką oświatową, a jest kontem indywidualnie wykupionym przez tego UŻYTKOWNIKA. Użytkownik ten posiada dostęp do KONTENTU PREMIUM oraz KONTENTU UŻYTKOWNIKA i KONTENTU DEMO. NAUCZYCIEL/DYREKTOR - UŻYTKOWNIK, którego zakres praw, związanych z dostępem do danych oraz ich modyfikowania, zdefiniowany został w zgodzie z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz ustawą o ochronie danych osobowych. ADMINISTRATOR SZKOŁY - osoba administrującą częścią SERWISU dedykowaną każdej SZKOLE odpowiedzialna za zakładanie oraz utrzymanie kont UŻYTKOWNIKÓW będących uczniami lub rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających do SZKOŁY, zawartość KONTENTU SZKOŁY oraz pełniąca rolę administratora systemu z ramienia SZKOŁY. SUPERADMINISTRATOR - administrator systemu z ramienia SPÓŁKI odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie SERWISU oraz świadczenie pomocy technicznej dla UŻYTKOWNIKÓW. 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU I SERWISU 1. SERWIS, stanowiący element SYSTEMU, jest nowoczesnym narzędziem informatycznym służącym wsparciu dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów uczniów w procesie edukacji. Ze względu na zakres zgromadzonych materiałów oraz możliwości tworzenia materiałów własnych (testów, ćwiczeń i lekcji) SERWIS stanowić może istotny element w informatyzacji procesów edukacyjnych.

4 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 4 z SERWIS jest narzędziem, umożliwiającym również wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie oraz usuwanie danych osobowych ucznia szkoły. W związku z powyższym wszystkie dane są przechowywane w SERWISIE zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). SPÓŁKA w rozumieniu w/w ustawy pełni rolę podmiotu przechowującego dane, a SZKOŁA (dyrektor szkoły) rolę administratora danych. 3. Wszelkie zasady organizacyjne, prawne i finansowe dotyczące korzystania z SYSTEMU przez SZKOŁY są szczegółowo sprecyzowane w odrębnych, indywidualnie przygotowywanych umowach, zawieranych pomiędzy SPÓŁKĄ a SZKOŁAMI., w tym wysokość opłaty pobieranej od SZKOŁY za korzystanie z SERWISU oraz od innych UŻYTKOWNIKÓW w zakresie KONTENTU PODSTAWOWEGO i PREMIUM. 4. SPÓŁKA może pobierać opłatę za korzystanie z SERWISU w zakresie KONTENTU PREMIUM od RODZICA/OPIEKUNA PREMIUM, UCZNIA PREMIUM, UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZENGO PREMIUM oraz NAUCZYCIELA. Opłata pobierana jest za umożliwienie korzystania z dodatkowych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dostępu, takich jak sieć Internet i gwarantuje możliwość korzystania z SERWISU przez okres 1 roku (12 miesięcy) od daty jej wpływu do SPÓŁKI. 5. SPÓŁKA nie pobiera opłat za dostęp do SERWISU w zakresie KONTENTU DEMO I KONTENTU SZKOŁY oraz w zakresie KONTENTU DEMO od UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO. 4 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 1. SPÓŁKA zobowiązuje się do: a) utrzymywania SYSTEMU przez cały okres trwania umów ze SZKOŁAMI oraz RODZICAMI/OPIEKUNAMI PREMIUM, UCZNIAMI PREMIUM, za wyjątkiem przypadków wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trakcie jej trwania przez SZKOŁĘ z przyczyn niezawinionych przez Spółkę. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PREMIUM, powyższy obowiązek dotyczy okresu wskazanego w umowie zawartej przez tego UŻYTKOWNIKA ze SPÓŁKĄ. b) zapewnienia zdalnej, bezpłatnej pomocy technicznej wszystkim UŻYTKOWNIKOM SYSTEMU i SERWISU, c) zapewnienia płatnej pomocy technicznej świadczonej przez wykwalifikowane osoby w SZKOLE korzystającej z SYSTEMU na jej wcześniejszą prośbę, d) przestrzegania w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich UŻYTKOWNIKÓW,

5 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 5 z 11 e) podejmowania działań zmierzających do dalszej rozbudowy i optymalizacji działania SYSTEMU, zgodnie z sugestiami SZKÓŁ i UŻYTKOWNIKÓW, 2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki UŻYTKOWNICY korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez UŻYTKOWNIKÓW i treści zamieszczane przez użytkowników SERWISU oraz skutki mogące z nich wyniknąć, c) naruszenie przez UŻYTKOWNIKÓW lub SZKOŁĘ praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych osób trzecich poprzez wprowadzanie do bazy danych SYSTEMU treści (tekstu, zdjęć, itp.) i posługiwanie się nimi podczas pracy z SYSTEMEM bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw majątkowych. Za wprowadzane do SYSTEMU przez UŻYTKOWNIKÓW lub SZKOŁĘ treści oraz konsekwencje z tego wynikające odpowiadają w całości sami UŻYTKOWNICY lub SZKOŁA. d) jakiekolwiek szkody UŻYTKOWNIKA wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła UŻYTKOWNIKA, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała. f) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy UŻYTKOWNIKA w szczególności włamania i wirusy komputerowe, z wyjątkiem odpowiedzialności uzgodnionej w podpisanej ze SZKOŁAMI umowie, h) nie wprowadzanie lub nierzetelne wprowadzanie danych przez SZKOŁY. i) udostępnienie przez ADMINISTRATORA SZKOŁY danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do SERWISU (loginy i hasła), za wyjątkiem UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, spoczywa na SZKOLE. SPÓŁKA nie jest uprawniona i nie może udostępniać takowych danych. Rola SPÓŁKI ograniczona jest jedynie do profesjonalnego doradztwa. j) jakość materiałów dydaktycznych wchodzących w skład KONTENTU oraz mogące z tego wynikać szkody. KONTENT jest wynikiem autorskiej pracy jego autorów. SPÓŁKA zobowiązuje się jednak dołożyć wszelkich starań, aby obecny w systemie KONTENT PODSTAWOWY oraz KONTENT PREMIUM był przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności. 3. W przypadku rozwiązania umowy łączącej SPÓŁKĘ ze SZKOŁĄ, SPÓŁKA zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania danych do momentu wygaśnięcia aktywności ostatniego konta RODZICA/OPIEKUNA z danej SZKOŁY, pod warunkiem, że dane te nie zostaną usunięte z SYSTEMU przez ich administratora - SZKOŁĘ, przy uwzględnieniu postanowień 5 ust Regulaminu.

6 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 6 z SPÓŁKA nie wyraża zgody na: a) wykorzystywanie przez UŻYTKOWNIKÓW wewnętrznego systemu wysyłania wiadomości, ankiet itp. do rozpowszechniania wiadomości o treści reklamowej, handlowej czy marketingowej oraz do rozpowszechniania spamu, b) systematyczne i powtarzające się pobieranie danych z serwera mogące znacząco zdestabilizować pracę serwera i zostać uznane z atak typu (DoS). 5. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do: a) zmiany REGULAMINU w dowolnym czasie, b) zablokowania dowolnego konta w przypadku podejrzenia jego wykorzystywania niezgodnego z prawem lub REGULAMINEM oraz podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych, c) wyłączenia SERWISU na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od do każdego roku, d) umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach SERWISU, e) wysyłania wiadomości do wszystkich lub wybranych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zawierających informacje dotyczące funkcjonowania samego SERWISU jak również wiadomości o charakterze handlowym i reklamowym, f) modyfikacji bądź usuwania materiałów i wypowiedzi zamieszczonych przez użytkowników, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. g) usuwania niektórych danych z serwisu po zakończeniu każdego roku szkolnego, w szczególności wiadomości wysłanych i odebranych przez użytkowników, celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego, h) ankietowania użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet. i) przetwarzania w celach marketingowych danych tych użytkowników, którzy wyrażą na to osobną i niezależną zgodę, j) usuwania wybranych elementów KONTENTU UŻYTKOWNIKA lub SZKOŁY w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych osób trzecich, k) dowolnego modyfikowania zawartości bazy KONTENTU OFICJALNEGO 6. W przypadku opisanym w podpunkcie 5) ust c) SPÓŁKA nie ma obowiązku przedłużania o czas przerwy w dostępie okresu aktywacji konta, o którym mowa w 5 pkt. 4 REGULAMINU. 7. UŻYTKOWNIK ma prawo: w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z SERWISU, w szczególności jeżeli nie akceptuje obowiązującego REGULAMINU, którego aktualny tekst jest publikowany

7 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 7 z 11 w SERWISIE. W przypadku rezygnacji, jeżeli aktywność konta RODZICA/OPIEKUNA PREMIUM, UCZNIA PREMIUM lub UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO PREMIUM jeszcze nie wygasła, SPÓŁKA nie zwraca proporcjonalnej kwoty wynikającej z krótszego czasu korzystania. Powyższe dotyczy również a) przypadków, kiedy w trakcie trwania umowy uczeń zaprzestał kontynuowania nauki w SZKOLE lub ją zakończył. b) bezpłatnie korzystać z pomocy technicznej świadczonej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, c) kontaktować się z ADMINSTRATOREM SZKOŁY lub SZKOŁĄ celem uzyskania danych dostępowych (loginu i hasła) w momencie kiedy jego konto zostało zablokowane lub straciło ważność. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PREMIUM użytkownik kontaktuje się w powyższych sprawach ze SPÓŁKĄ. d) składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacje należy składać pisemnie na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej dostępnego w SERWISIE. Reklamacja powinna być złożona w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym Usługa została wykonana nienależycie lub nie została wykonana. SPÓŁKA udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym jako adres kontaktowy do UŻYTKOWNIKA. 8. Udostępnione UŻYTKOWNIKOWI w ramach KONTENTU OFICJALNEGO materiały szkoleniowe - teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody SPÓŁKI. 9. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno wykorzystywać SERWISU, a w szczególności jego modułu przesyłania wiadomości oraz modułu ogłoszeniowego, do dostarczania, przesyłania czy publikowania w SERWISIE treści o charakterze bezprawnym, nieprzyzwoitym lub obraźliwym. 5 UMOWY O KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO KONTENTU OFICJALNEGO 1. Szczegółowe zasady odpłatności z tytułu dostępu UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PASYWNYCH do KONTENTU PODSTAWOWEGO określa umowa zawarta pomiędzy SPÓŁKĄ I SZKOŁĄ. 2. Umowa o świadczenie usług dostępu do KONTENTU PREMIUM zostaje zawarta w dacie złożenia przez uprawnionego UŻYTKOWNIKA bezpośrednio SPÓŁCE

8 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 8z 11 lub za pośrednictwem SZKOŁY zamówienia na świadczenie tej usługi i dokonaniu opłaty, o której mowa w ust. 4 poniżej. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH zamówienie jest składane wyłącznie SPÓŁCE. 3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice (tel: ) lub drogą elektroniczną Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty UŻYTKOWNIKA na koncie SPÓŁKI. SPÓŁKA dopuszcza możliwość zawarcia umowy na krótszy okres na warunkach wynegocjowanych indywidualnie z UŻYTKOWNIKIEM. 4.1 W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy o świadczenie usług dostępu do KONTENTU PREMIUM zawartej pomiędzy SPÓŁKĄ a UŻYTKOWNIKIEM, rozwiązaniu ulegnie umowa pomiędzy SPÓŁKĄ a SZKOŁĄ, do której konto UŻYTKOWNIKA zostało przypisane i jednocześnie konto UŻYTKOWNIKA będzie miało zostać usunięte przez dotychczasowego jego administratora - SZKOŁĘ, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przeniesienie i przypisanie jego konta wraz z danymi do tymczasowej WIRTUALNEJ SZKOŁY, w celu wywiązania się z umowy przez SPÓŁKĘ i zapobieżenia trwałego usunięcia danych UŻYTKOWNIKA. W tym wypadku UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na powierzenie SPÓŁCE do przetwarzania jego danych w celach związanych z utrzymaniem dostępu do KONTENTU PREMIUM w okresie trwania umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i SPÓŁKĄ. 5. Opłata z tytułu korzystania z dostępu do KONTENTU PREMIUM jest stała w danym roku szkolnym, a jej wysokość jest podawana w SERWISIE. SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość zmiany tej opłaty w trakcie roku szkolnego. 6. Opłata, o której mowa w ust. 5 jest pobierana jednorazowo przy zawarciu umowy, za cały okres świadczenia usługi. 7. Płatność na rzecz SPÓŁKI może zostać dokonana w następującej formie: a) Płatność elektroniczna za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl (przelew elektroniczny, karta kredytowa, itp.), b) Płatność przelewem z wykorzystaniem konta elektronicznego, c) Płatność przelewem za pośrednictwem poczty, banku oraz innych punktów pobierania opłat z wykorzystaniem druczku wpłaty, d) Płatność gotówką w szkole (np. poprzez zbiórkę pieniędzy organizowaną przez Radę Rodziców).

9 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 9 z W przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl obowiązują poniższe zasady: 8.1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji Użytkownik- LIBRUS w swoim serwisie udostępnia Klientom- UŻYTKOWNIKOM odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana. 6 UDOSTĘPNIANIE KONTENTU UŻYTKOWNIKA 1. Każdy UŻYTKOWNIK ma prawo tworzyć własny KONTENT UŻYTKOWNIKA umieszczany w SYSTEMIE, a w szczególności lekcje, testy, ćwiczenia oraz inne obiekty multimedialne zwane dalej ZASOBAMI. 2. UŻYTKOWNIK ma prawo POLECIĆ swoje ZASOBY do bazy KONTENTU OFICJALNEGO. Z chwilą ich POLECENIA staje się ich AUTOREM. 3. POLECENIE ZASOBU przez UŻYTKOWNIKA ma następujące skutki prawne: a. AUTOR oświadcza, że jego ZASÓB jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła czy ZASOBU, które mogłyby spowodować odpowiedzialność SPÓŁKI czy samego AUTORA oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tego ZASOBU nie są w żaden sposób ograniczone.

10 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 10 z 11 b. AUTOR przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne skutki wynikłe z wykorzystywania przez SPÓŁKE POLECONEGO przez AUTORA ZASOBU, a dotyczące naruszenia przez AUTORA prawa autorskich osób trzecich. c. AUTOR przenosi na SPÓŁKĘ nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do ZASOBU na czas nieoznaczony oraz zgadza się na przyznanie SPÓŁCE następujących praw: i. utrwalania i zwielokrotniania ZASOBU różnymi technikami: drukarską (także drukiem powiększonym alfabetem Braille`a), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na różnych nośnikach: papierowych, magnetycznych, cyfrowych; ii. wprowadzenia do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których ZASÓB utrwalono; iii. użyczania lub najmu egzemplarzy ZASOBU; iv. wprowadzenia ZASOBU do pamięci komputera i sieci komputerowych SPÓŁKI, a także do Internetu; v. zamieszczania ZASOBU lub jego fragmentów w różnych formach wydawniczych, audiowizualnych i multimedialnych w celu promocji i reklamy. d. AUTOR zezwala nieodpłatnie SPÓŁCE na wykonywanie autorskich praw zależnych do ZASOBU w dowolnym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w ust. c). 4. POLECENIE ZASOBU przez UŻYTKOWNIKA jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy SPÓŁKĄ a UŻYTKOWNIKIEM nieodpłatnej umowy wydawniczej o skutkach prawnych opisany w pkt SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość nie włączenia ZASOBU do bazy danych KONTENTU OFICJALNEGO bez podania przyczyn. 6. SPÓŁKA ma obowiązek tak opisać ZASÓB, aby każdy UŻYTKOWNIK systemu miał możliwość odczytania informacji o dacie powstania ZASOBU oraz jego AUTORZE (w minimalnym zakresie imienia oraz nazwiska AUTORA). 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. SPÓŁKA, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i umowami zawartymi ze SZKOŁAMI, nie ma prawa przekazywać żadnemu podmiotowi danych osobowych zgromadzonych w SYSTEMIE. Tylko Administrator danych osobowych (w tym wypadku placówka oświatowa) może podejmować decyzję o udostępnieniu takich danych i dokonywać tego samodzielnie, ponosząc ryzyko związane z udostępnieniem.

11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 11 z SPÓŁKA informuje, iż podczas korzystania z SERWISU mogą zostać zapisane w komputerze UŻYTKOWNIKA krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja w/w plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację UŻYTKOWNIKA. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z SERWISU zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz zasadami etykiety obowiązującej w Internecie. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU. 2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu UŻYTKOWNIKA wirusami. 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z SERWISEM oraz REGULAMINEM SERWISU prosimy kierować na adres:

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Adresat: LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice, (32) Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży dotyczącej.... Data zawarcia umowy.. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Numer(y) login lub adres Telefon kontaktowy W związku z tym proszę o zwrot kwoty wpłaconej dnia. przez Zwrot wpłaconej kwoty proszę zrealizowac na następujący rachunek bankowy: Data sporządzenia oświadczenia oraz miejscowość Czytelny Podpis(y)

Regulamin e-dziennik.org.pl

Regulamin e-dziennik.org.pl Regulamin e-dziennik.org.pl DEFINICJE USŁUGA dostarczanie drogą elektroniczną SERWISU edziennik, który dostępny jest pod adresem www.edziennik.org.pl, zwana dalej SERWISEM świadczona przez Aldeo Systemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE (v. 23/07/07 1.02)

Regulamin serwisu SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE (v. 23/07/07 1.02) Regulamin serwisu SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE (v. 23/07/07 1.02) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa serwis SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE, dostępny pod adresem www.dziennik.librus.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 24/08/15 2.0) Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie internetowej www.dziennik.librus.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego e-dziennik Mobireg

Regulamin serwisu internetowego e-dziennik Mobireg Regulamin serwisu internetowego e-dziennik Mobireg 1 WSTĘP 1. SYSTEM e-dziennik Mobireg dostępny drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mobireg.pl/skrót-szkoły, zwany dalej SERWISEM. USŁUGA udostępniania

Bardziej szczegółowo

potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM. Data akceptacji Regulaminu zostaje odnotowana w bazie E-USLUGI.

potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM. Data akceptacji Regulaminu zostaje odnotowana w bazie E-USLUGI. Regulamin Serwisu Słownik pojęć E-USŁUGA - jest częścią e-dziennika zwanego dalej PORTALEM. PORTAL jest narzędziem służącym komercyjnemu gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących ocen i frekwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu LIBRUS Synergia v 1.02/13.01.2015

Regulamin serwisu LIBRUS Synergia v 1.02/13.01.2015 Regulamin serwisu LIBRUS Synergia v 1.02/13.01.2015 1 DEFINICJE SPÓŁKA LIBRUS sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu VidCom.pl

Regulamin Serwisu VidCom.pl Regulamin Serwisu VidCom.pl (obowiązuje od dnia 14.07.2008 r. poprzednia wersja Regulaminu dostępna będzie na tej samej stronie WWW do dn. 31.07.08r.) Zakres Regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Strona 1 Regulamin z dnia 3.12.2014 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.e-harmonogram.pl. 2. Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie na grafiki przeznaczone do prezentacji

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska I. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pn. Nasz pomysł na ochronę środowiska i fundatorem nagród jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo