Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie, dostępnego pod adresem zwana dalej SERWISEM świadczona przez firmę LIBRUS Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-153) przy al. Korfantego 193 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS: , NIP: , zwaną dalej SPÓŁKĄ. 2. SERWIS działa na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE, który określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z SERWISU. Każdy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z SERWISU oraz zawarcia umowy dotyczącej korzystania z konta należy zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM. REGULAMIN jest udostępniany nieodpłatnie, w szczególności przy próbie pierwszego logowania. UŻYTKOWNIK ma prawo utrwalić sobie treść REGULAMINU. Rozpoczynając korzystanie z SERWISU UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy korzystania z dostępu do SERWISU, oraz, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika na formularzu potwierdzającym zapoznanie się z REGULAMINEM, a data jego akceptacji przez UŻYTKOWNIKA zostaje odnotowana w bazie SERWISU. 2 DEFINICJE SERWIS stanowi część platformy e-nauczanie zwanej dalej SYSTEMEM. SYSTEM jest komercyjnym narzędziem wspomagającym proces kształcenia uczniów szkół, które wdrożyły SYSTEM. Dane zawarte w systemie udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym UŻYTKOWNIKOM dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i rodzicom/opiekunom uczniów w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi udostępniania i przetwarzania danych osobowych. SZKOŁA - placówka oświatowa, która podpisała odrębną umowę ze SPÓŁKĄ, na mocy której wdrożyła i korzysta z SYSTEMU.

2 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 2 z 11 KONTENT zbiór elektronicznych materiałów edukacyjnych zgromadzonych w bazie danych SYSTEMU, na który składają się w szczególności elementy sprawdzające oraz utrwalające wiedzę oraz lekcje multimedialne. KONTENT OFICJALNY część KONTENTU, która jest wprowadzana, udostępniana oraz zarządzana przez firmę LIBRUS KONTENT SZKOŁY część KONTENTU, który jest wprowadzany i przechowywany w bazie danych SYSTEMU przez SZKOŁĘ lub osoby przez nią upoważnione. KONTENT DEMO część KONTENTU OFICJALNEGO, która dostępna jest wyłącznie do celów demonstracyjnych KONTENT PODSTAWOWY zwany także KONTENTEM SREBRNYM - część KONTENTU OFICJALNEGO, którego zawartość jest zdefiniowana na stronie udostępniana UŻYTKOWNIKOM, którzy posiadają prawo do jego wykorzystywania. KONTENT PREMIUM zwany także KONTENTEM ZŁOTYM pełny KONTENT OFICJALNY, którego zawartość jest zdefiniowana na stronie udostępniana SZKOLE, UCZNIOM PREMIUM, RODZICOM/OPIEKUNOM PREMIUM i UŻYTKOWNIKOM ZEWNĘTRZNYM PREMIUM. KONTENT UŻYTKOWNIKA część KONTENTU, która jest wprowadzona przez dowolnego UŻYTKOWNIKA serwisu i przechowywana w bazie SYSTEMU. UŻYTKOWNIK - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU. RODZIC/OPIEKUN PASYWNY - UŻYTKOWNIK, którego dziecko/podopieczny uczęszcza do SZKOŁY, mający dostęp do KONTENTU PODSTAWOWEGO oraz do KONTENTU SZKOŁY RODZIC/OPIEKUN PREMIUM UŻYTKOWNIK, którego dziecko/podopieczny uczęszcza do SZKOŁY posiadający uprawnienia RODZICA/OPIEKUNA PASYWNEGO oraz dostęp do pełnej zawartości SERWISU, w tym do KONTENTU PREMIUM.

3 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 3 z 11 UCZEŃ PASYWNY - UŻYTKOWNIK, który jest uczniem/wychowankiem SZKOŁY, mający dostęp do KONTENTU PODSTAWOWEGO oraz do KONTENTU SZKOŁY UCZEŃ PREMIUM - UŻYTKOWNIK, który posiada wszystkie uprawnienia UCZNIA PASYWNEGO oraz dostęp do pełnej zawartości SERWISU, w tym do KONTENTU PREMIUM. UŻYTKOWNIK ZEWNĘTRZNY - oznacza pozostałych UŻYTKOWNIKÓW, którzy dokonali rejestracji na stronie lub za pośrednictwem innego serwisu SPÓŁKI, co umożliwia dostęp do KONTENTU DEMO. UŻYTKOWNIK ZEWNĘTRZNY PREMIUM - oznacza UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO, który dokonał rejestracji na stronie oraz aktywacji konta (wykupił dostęp do KONTENTU PREMIUM) z zastrzeżeniem, że konto to nie jest powiązane z żadną placówką oświatową, a jest kontem indywidualnie wykupionym przez tego UŻYTKOWNIKA. Użytkownik ten posiada dostęp do KONTENTU PREMIUM oraz KONTENTU UŻYTKOWNIKA i KONTENTU DEMO. NAUCZYCIEL/DYREKTOR - UŻYTKOWNIK, którego zakres praw, związanych z dostępem do danych oraz ich modyfikowania, zdefiniowany został w zgodzie z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz ustawą o ochronie danych osobowych. ADMINISTRATOR SZKOŁY - osoba administrującą częścią SERWISU dedykowaną każdej SZKOLE odpowiedzialna za zakładanie oraz utrzymanie kont UŻYTKOWNIKÓW będących uczniami lub rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających do SZKOŁY, zawartość KONTENTU SZKOŁY oraz pełniąca rolę administratora systemu z ramienia SZKOŁY. SUPERADMINISTRATOR - administrator systemu z ramienia SPÓŁKI odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie SERWISU oraz świadczenie pomocy technicznej dla UŻYTKOWNIKÓW. 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU I SERWISU 1. SERWIS, stanowiący element SYSTEMU, jest nowoczesnym narzędziem informatycznym służącym wsparciu dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów uczniów w procesie edukacji. Ze względu na zakres zgromadzonych materiałów oraz możliwości tworzenia materiałów własnych (testów, ćwiczeń i lekcji) SERWIS stanowić może istotny element w informatyzacji procesów edukacyjnych.

4 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 4 z SERWIS jest narzędziem, umożliwiającym również wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie oraz usuwanie danych osobowych ucznia szkoły. W związku z powyższym wszystkie dane są przechowywane w SERWISIE zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). SPÓŁKA w rozumieniu w/w ustawy pełni rolę podmiotu przechowującego dane, a SZKOŁA (dyrektor szkoły) rolę administratora danych. 3. Wszelkie zasady organizacyjne, prawne i finansowe dotyczące korzystania z SYSTEMU przez SZKOŁY są szczegółowo sprecyzowane w odrębnych, indywidualnie przygotowywanych umowach, zawieranych pomiędzy SPÓŁKĄ a SZKOŁAMI., w tym wysokość opłaty pobieranej od SZKOŁY za korzystanie z SERWISU oraz od innych UŻYTKOWNIKÓW w zakresie KONTENTU PODSTAWOWEGO i PREMIUM. 4. SPÓŁKA może pobierać opłatę za korzystanie z SERWISU w zakresie KONTENTU PREMIUM od RODZICA/OPIEKUNA PREMIUM, UCZNIA PREMIUM, UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZENGO PREMIUM oraz NAUCZYCIELA. Opłata pobierana jest za umożliwienie korzystania z dodatkowych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dostępu, takich jak sieć Internet i gwarantuje możliwość korzystania z SERWISU przez okres 1 roku (12 miesięcy) od daty jej wpływu do SPÓŁKI. 5. SPÓŁKA nie pobiera opłat za dostęp do SERWISU w zakresie KONTENTU DEMO I KONTENTU SZKOŁY oraz w zakresie KONTENTU DEMO od UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO. 4 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 1. SPÓŁKA zobowiązuje się do: a) utrzymywania SYSTEMU przez cały okres trwania umów ze SZKOŁAMI oraz RODZICAMI/OPIEKUNAMI PREMIUM, UCZNIAMI PREMIUM, za wyjątkiem przypadków wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trakcie jej trwania przez SZKOŁĘ z przyczyn niezawinionych przez Spółkę. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PREMIUM, powyższy obowiązek dotyczy okresu wskazanego w umowie zawartej przez tego UŻYTKOWNIKA ze SPÓŁKĄ. b) zapewnienia zdalnej, bezpłatnej pomocy technicznej wszystkim UŻYTKOWNIKOM SYSTEMU i SERWISU, c) zapewnienia płatnej pomocy technicznej świadczonej przez wykwalifikowane osoby w SZKOLE korzystającej z SYSTEMU na jej wcześniejszą prośbę, d) przestrzegania w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich UŻYTKOWNIKÓW,

5 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 5 z 11 e) podejmowania działań zmierzających do dalszej rozbudowy i optymalizacji działania SYSTEMU, zgodnie z sugestiami SZKÓŁ i UŻYTKOWNIKÓW, 2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki UŻYTKOWNICY korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez UŻYTKOWNIKÓW i treści zamieszczane przez użytkowników SERWISU oraz skutki mogące z nich wyniknąć, c) naruszenie przez UŻYTKOWNIKÓW lub SZKOŁĘ praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych osób trzecich poprzez wprowadzanie do bazy danych SYSTEMU treści (tekstu, zdjęć, itp.) i posługiwanie się nimi podczas pracy z SYSTEMEM bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw majątkowych. Za wprowadzane do SYSTEMU przez UŻYTKOWNIKÓW lub SZKOŁĘ treści oraz konsekwencje z tego wynikające odpowiadają w całości sami UŻYTKOWNICY lub SZKOŁA. d) jakiekolwiek szkody UŻYTKOWNIKA wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła UŻYTKOWNIKA, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała. f) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy UŻYTKOWNIKA w szczególności włamania i wirusy komputerowe, z wyjątkiem odpowiedzialności uzgodnionej w podpisanej ze SZKOŁAMI umowie, h) nie wprowadzanie lub nierzetelne wprowadzanie danych przez SZKOŁY. i) udostępnienie przez ADMINISTRATORA SZKOŁY danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do SERWISU (loginy i hasła), za wyjątkiem UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, spoczywa na SZKOLE. SPÓŁKA nie jest uprawniona i nie może udostępniać takowych danych. Rola SPÓŁKI ograniczona jest jedynie do profesjonalnego doradztwa. j) jakość materiałów dydaktycznych wchodzących w skład KONTENTU oraz mogące z tego wynikać szkody. KONTENT jest wynikiem autorskiej pracy jego autorów. SPÓŁKA zobowiązuje się jednak dołożyć wszelkich starań, aby obecny w systemie KONTENT PODSTAWOWY oraz KONTENT PREMIUM był przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności. 3. W przypadku rozwiązania umowy łączącej SPÓŁKĘ ze SZKOŁĄ, SPÓŁKA zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania danych do momentu wygaśnięcia aktywności ostatniego konta RODZICA/OPIEKUNA z danej SZKOŁY, pod warunkiem, że dane te nie zostaną usunięte z SYSTEMU przez ich administratora - SZKOŁĘ, przy uwzględnieniu postanowień 5 ust Regulaminu.

6 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 6 z SPÓŁKA nie wyraża zgody na: a) wykorzystywanie przez UŻYTKOWNIKÓW wewnętrznego systemu wysyłania wiadomości, ankiet itp. do rozpowszechniania wiadomości o treści reklamowej, handlowej czy marketingowej oraz do rozpowszechniania spamu, b) systematyczne i powtarzające się pobieranie danych z serwera mogące znacząco zdestabilizować pracę serwera i zostać uznane z atak typu (DoS). 5. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do: a) zmiany REGULAMINU w dowolnym czasie, b) zablokowania dowolnego konta w przypadku podejrzenia jego wykorzystywania niezgodnego z prawem lub REGULAMINEM oraz podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych, c) wyłączenia SERWISU na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od do każdego roku, d) umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach SERWISU, e) wysyłania wiadomości do wszystkich lub wybranych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zawierających informacje dotyczące funkcjonowania samego SERWISU jak również wiadomości o charakterze handlowym i reklamowym, f) modyfikacji bądź usuwania materiałów i wypowiedzi zamieszczonych przez użytkowników, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. g) usuwania niektórych danych z serwisu po zakończeniu każdego roku szkolnego, w szczególności wiadomości wysłanych i odebranych przez użytkowników, celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego, h) ankietowania użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet. i) przetwarzania w celach marketingowych danych tych użytkowników, którzy wyrażą na to osobną i niezależną zgodę, j) usuwania wybranych elementów KONTENTU UŻYTKOWNIKA lub SZKOŁY w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych osób trzecich, k) dowolnego modyfikowania zawartości bazy KONTENTU OFICJALNEGO 6. W przypadku opisanym w podpunkcie 5) ust c) SPÓŁKA nie ma obowiązku przedłużania o czas przerwy w dostępie okresu aktywacji konta, o którym mowa w 5 pkt. 4 REGULAMINU. 7. UŻYTKOWNIK ma prawo: w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z SERWISU, w szczególności jeżeli nie akceptuje obowiązującego REGULAMINU, którego aktualny tekst jest publikowany

7 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 7 z 11 w SERWISIE. W przypadku rezygnacji, jeżeli aktywność konta RODZICA/OPIEKUNA PREMIUM, UCZNIA PREMIUM lub UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO PREMIUM jeszcze nie wygasła, SPÓŁKA nie zwraca proporcjonalnej kwoty wynikającej z krótszego czasu korzystania. Powyższe dotyczy również a) przypadków, kiedy w trakcie trwania umowy uczeń zaprzestał kontynuowania nauki w SZKOLE lub ją zakończył. b) bezpłatnie korzystać z pomocy technicznej świadczonej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, c) kontaktować się z ADMINSTRATOREM SZKOŁY lub SZKOŁĄ celem uzyskania danych dostępowych (loginu i hasła) w momencie kiedy jego konto zostało zablokowane lub straciło ważność. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PREMIUM użytkownik kontaktuje się w powyższych sprawach ze SPÓŁKĄ. d) składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacje należy składać pisemnie na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej dostępnego w SERWISIE. Reklamacja powinna być złożona w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym Usługa została wykonana nienależycie lub nie została wykonana. SPÓŁKA udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym jako adres kontaktowy do UŻYTKOWNIKA. 8. Udostępnione UŻYTKOWNIKOWI w ramach KONTENTU OFICJALNEGO materiały szkoleniowe - teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody SPÓŁKI. 9. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno wykorzystywać SERWISU, a w szczególności jego modułu przesyłania wiadomości oraz modułu ogłoszeniowego, do dostarczania, przesyłania czy publikowania w SERWISIE treści o charakterze bezprawnym, nieprzyzwoitym lub obraźliwym. 5 UMOWY O KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO KONTENTU OFICJALNEGO 1. Szczegółowe zasady odpłatności z tytułu dostępu UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PASYWNYCH do KONTENTU PODSTAWOWEGO określa umowa zawarta pomiędzy SPÓŁKĄ I SZKOŁĄ. 2. Umowa o świadczenie usług dostępu do KONTENTU PREMIUM zostaje zawarta w dacie złożenia przez uprawnionego UŻYTKOWNIKA bezpośrednio SPÓŁCE

8 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 8z 11 lub za pośrednictwem SZKOŁY zamówienia na świadczenie tej usługi i dokonaniu opłaty, o której mowa w ust. 4 poniżej. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH zamówienie jest składane wyłącznie SPÓŁCE. 3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice (tel: ) lub drogą elektroniczną Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty UŻYTKOWNIKA na koncie SPÓŁKI. SPÓŁKA dopuszcza możliwość zawarcia umowy na krótszy okres na warunkach wynegocjowanych indywidualnie z UŻYTKOWNIKIEM. 4.1 W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy o świadczenie usług dostępu do KONTENTU PREMIUM zawartej pomiędzy SPÓŁKĄ a UŻYTKOWNIKIEM, rozwiązaniu ulegnie umowa pomiędzy SPÓŁKĄ a SZKOŁĄ, do której konto UŻYTKOWNIKA zostało przypisane i jednocześnie konto UŻYTKOWNIKA będzie miało zostać usunięte przez dotychczasowego jego administratora - SZKOŁĘ, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przeniesienie i przypisanie jego konta wraz z danymi do tymczasowej WIRTUALNEJ SZKOŁY, w celu wywiązania się z umowy przez SPÓŁKĘ i zapobieżenia trwałego usunięcia danych UŻYTKOWNIKA. W tym wypadku UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na powierzenie SPÓŁCE do przetwarzania jego danych w celach związanych z utrzymaniem dostępu do KONTENTU PREMIUM w okresie trwania umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i SPÓŁKĄ. 5. Opłata z tytułu korzystania z dostępu do KONTENTU PREMIUM jest stała w danym roku szkolnym, a jej wysokość jest podawana w SERWISIE. SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość zmiany tej opłaty w trakcie roku szkolnego. 6. Opłata, o której mowa w ust. 5 jest pobierana jednorazowo przy zawarciu umowy, za cały okres świadczenia usługi. 7. Płatność na rzecz SPÓŁKI może zostać dokonana w następującej formie: a) Płatność elektroniczna za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl (przelew elektroniczny, karta kredytowa, itp.), b) Płatność przelewem z wykorzystaniem konta elektronicznego, c) Płatność przelewem za pośrednictwem poczty, banku oraz innych punktów pobierania opłat z wykorzystaniem druczku wpłaty, d) Płatność gotówką w szkole (np. poprzez zbiórkę pieniędzy organizowaną przez Radę Rodziców).

9 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 9 z W przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl obowiązują poniższe zasady: 8.1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji Użytkownik- LIBRUS w swoim serwisie udostępnia Klientom- UŻYTKOWNIKOM odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana. 6 UDOSTĘPNIANIE KONTENTU UŻYTKOWNIKA 1. Każdy UŻYTKOWNIK ma prawo tworzyć własny KONTENT UŻYTKOWNIKA umieszczany w SYSTEMIE, a w szczególności lekcje, testy, ćwiczenia oraz inne obiekty multimedialne zwane dalej ZASOBAMI. 2. UŻYTKOWNIK ma prawo POLECIĆ swoje ZASOBY do bazy KONTENTU OFICJALNEGO. Z chwilą ich POLECENIA staje się ich AUTOREM. 3. POLECENIE ZASOBU przez UŻYTKOWNIKA ma następujące skutki prawne: a. AUTOR oświadcza, że jego ZASÓB jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła czy ZASOBU, które mogłyby spowodować odpowiedzialność SPÓŁKI czy samego AUTORA oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tego ZASOBU nie są w żaden sposób ograniczone.

10 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 10 z 11 b. AUTOR przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne skutki wynikłe z wykorzystywania przez SPÓŁKE POLECONEGO przez AUTORA ZASOBU, a dotyczące naruszenia przez AUTORA prawa autorskich osób trzecich. c. AUTOR przenosi na SPÓŁKĘ nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do ZASOBU na czas nieoznaczony oraz zgadza się na przyznanie SPÓŁCE następujących praw: i. utrwalania i zwielokrotniania ZASOBU różnymi technikami: drukarską (także drukiem powiększonym alfabetem Braille`a), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na różnych nośnikach: papierowych, magnetycznych, cyfrowych; ii. wprowadzenia do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których ZASÓB utrwalono; iii. użyczania lub najmu egzemplarzy ZASOBU; iv. wprowadzenia ZASOBU do pamięci komputera i sieci komputerowych SPÓŁKI, a także do Internetu; v. zamieszczania ZASOBU lub jego fragmentów w różnych formach wydawniczych, audiowizualnych i multimedialnych w celu promocji i reklamy. d. AUTOR zezwala nieodpłatnie SPÓŁCE na wykonywanie autorskich praw zależnych do ZASOBU w dowolnym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w ust. c). 4. POLECENIE ZASOBU przez UŻYTKOWNIKA jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy SPÓŁKĄ a UŻYTKOWNIKIEM nieodpłatnej umowy wydawniczej o skutkach prawnych opisany w pkt SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość nie włączenia ZASOBU do bazy danych KONTENTU OFICJALNEGO bez podania przyczyn. 6. SPÓŁKA ma obowiązek tak opisać ZASÓB, aby każdy UŻYTKOWNIK systemu miał możliwość odczytania informacji o dacie powstania ZASOBU oraz jego AUTORZE (w minimalnym zakresie imienia oraz nazwiska AUTORA). 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. SPÓŁKA, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i umowami zawartymi ze SZKOŁAMI, nie ma prawa przekazywać żadnemu podmiotowi danych osobowych zgromadzonych w SYSTEMIE. Tylko Administrator danych osobowych (w tym wypadku placówka oświatowa) może podejmować decyzję o udostępnieniu takich danych i dokonywać tego samodzielnie, ponosząc ryzyko związane z udostępnieniem.

11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/ ) Strona 11 z SPÓŁKA informuje, iż podczas korzystania z SERWISU mogą zostać zapisane w komputerze UŻYTKOWNIKA krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja w/w plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację UŻYTKOWNIKA. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z SERWISU zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz zasadami etykiety obowiązującej w Internecie. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU. 2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu UŻYTKOWNIKA wirusami. 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z SERWISEM oraz REGULAMINEM SERWISU prosimy kierować na adres:

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Adresat: LIBRUS Sp. z o.o., al. Korfantego 193, Katowice, (32) Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży dotyczącej.... Data zawarcia umowy.. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Numer(y) login lub adres Telefon kontaktowy W związku z tym proszę o zwrot kwoty wpłaconej dnia. przez Zwrot wpłaconej kwoty proszę zrealizowac na następujący rachunek bankowy: Data sporządzenia oświadczenia oraz miejscowość Czytelny Podpis(y)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 01 stycznia 2012 roku przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl Uwaga: Treść Regulaminu jak i załączników jest chroniona prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo