POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 2014 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 2014 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych DZIAŁANIA PARP W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI Warszawa, 26 czerwca 2014r.

3 Miejscowość, data PARP wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji Działania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych, wspierając działalność innowacyjną i badawczą. W ramach tak nakreślonego celu głównego Agencja realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów. Jednocześnie Agencja angażuje się w działalność badawczo-analityczną w zakresie swoich kompetencji, mającą na celu identyfikowanie potrzeb przedsiębiorców, w szczególności MSP, celem wykorzystania tej wiedzy przy tworzeniu propozycji nowych działań na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju zasobów ludzkich. PARP realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanych z uczestnictwem Polski w prestiżowych Wystawach Międzynarodowych i Światowych.

4 Miejscowość, data PARP na rzecz wzmocnienia współpracy biznesu i nauki Działania na rzecz bezpośredniej współpracy Biznesu i Nauki Tworzenie rozwiązań systemowych PARP Działania na rzecz rozwoju usług wspierających B + R Tworzenie przestrzeni współpracy B+N

5 Miejscowość, data Model 1:Nauka dla Biznesu rozwój firm w oparciu o wdrożenia Identyfikacja wyników prac B+R niewdrożonych w gospodarce Identyfikacja potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w oparciu o wdrożenie B+R 1.4 POIG Projekty B+R przedsiębiorców (samodzielne lub we współpracy z jednostkami naukowymi) 4.1 POIG Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R Wdrożenie wyników prac B+R rozwijających ofertę przedsiębiorstw JN świadczy usługi (opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji )

6 Miejscowość, data Case: Bon na innowacje pierwsze spotkanie Biznesu z Nauką Z ewaluacji Bonu na innowacje (2012 r.) wynika, że: 95% przedsiębiorców jest zadowolonych ze współpracy z jednostką naukową (72% bardzo zadowolonych i 24% zadowolonych); Co trzeci beneficjent (przedsiębiorca) kontynuuje współpracę z jednostką naukową po zakończeniu realizacji projektu, ponad połowa z tych kontaktów dotyczy nowych projektów. Plany te są dość skonkretyzowane - wszystkie mają zostać zrealizowane najpóźniej w przeciągu najbliższych 12 miesięcy (połowa projektów ma zostać zrealizowana w przeciągu 6 miesięcy). Bon na innowacje Technologie Wiedza MMŚP Instytucja naukowa Innowacje Inspiracje Identyfikacja potrzeb MMŚP Nawiązanie współpracy z jedn. naukową Transfer technologii Kontynuacja współpracy

7 Miejscowość, data Model 2: Biznes z Nauki rozwój firm typu spin-off i start-up Wsparcie powiązań kooperacyjnych - sprawniejszy transfer wiedzy Identyfikacja możliwości wdrażania wyników prac B+R nisze rynkowe 3.1 POIG Selekcja najlepszych pomysłów, działania preinkubacyjne Wejście kapitałowe max Euro Nowe przedsiębiorstwo oparte na innowacyjnym pomyśle Wsparcie IOB (parków i inkubatorów technologiczny ch, CTT)

8 Miejscowość, data PARP a promocja współpracy B+N: Konkurs Polski Produkt Przyszłości Promocja nowych rozwiązań jednostek naukowych, przedsiębiorstw i projektów powstałych w kooperacji: jednostka naukowa - przedsiębiorstwo Liczba dotychczas zgłoszonych projektów: 723 (487 wyrobów, 236 technologii) W dotychczasowych 16 edycjach Konkursu (od 1997 roku!) przyznano 115 nagród, w tym jednostki naukowe otrzymały 24 nagrody i 43 wyróżnienia, a firmy odpowiednio 18 i 30,

9 Miejscowość, data PARP wspiera nowe modele współpracy biznesu i nauki: klastry Klaster - geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych intensywnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, jednostek naukowych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych. Najbardziej efektywne są klastry: utworzone oddolnie, posiadające powyżej 60 członków, posiadające w swych strukturach więcej instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, Nowo powstające klastry są efektem współdziałania sektorów prywatnego i publicznego oraz instytucji sektora B+R Przykładowy zakres współpracy B+N: świadczenie usług doradczych przygotowanie raportów, ekspertyz, analiz organizacja praktyk i staży dla naukowców i studentów w firmach przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych

10 AKADEMIA PARP Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający dostęp do bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Oferta Akademii PARP to obecnie 62 interaktywne, multimedialne szkolenia elektroniczne: 39 biznesowych szkoleń e-learning, 17 biznesowych szkoleń m- learning (na urządzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkoleń e-learning i 1 szkolenie m-learning dedykowane szkoleniowcom. Swoim zakresem obejmują zagadnienia: finansowe, prawne, strategiczne, operacyjne, umiejętności menażerskie i osobiste, marketing, sprzedaż, wiedzę ogólna i otoczenie biznesu. Przykłady szkoleń: finanse dla nie finansistów, jak założyć własną firmę, biznesplan, umiejętności interpersonalne, umiejętności kierownicze, techniki sprzedaży, m-learning: podstawy badania rynku, ABC eksportera, ochrona własności intelektualnej.

11 PARP na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych przykład 1 Grupa ds. polityki klastrowej Wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej do 2020 roku, na podstawie wniosków i rekomendacji wynikających z obecnie realizowanej polityki, z uwzględnieniem doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych oraz zaleceń Komisji Europejskiej. >> wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową<<

12 PARP na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych przykład 2 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii, w zakresie: systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym i organizacyjnym, świadomości i kultury innowacji, kompetencji. >> kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki<<

13 Dodatkowa działalność dotycząca innowacyjności Portal Innowacji - źródło wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Portal zawiera informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność. W 2013 roku odnotowano obecność na Portalu Innowacji (PI) 397,7 tys. unikalnych użytkowników. Realizacja projektu pilotażowego Polski Most Krzemowy - oraz projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych. Realizacja wieloletniego konkursu Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach Organizacja działalności Krajowych Punktów Kontaktowych oraz udzielanie wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego dla Beneficjentów Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji.

14 POLSKI MOST KRZEMOWY Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju. Projekt składa się z trzech etapów, z czego pierwsze dwa, odbywające się na terenie Polski, mają charakter szkoleniowy i służą przygotowaniu przedsiębiorców do pobytu w Dolinie Krzemowej. W ramach trzeciego etapu Projektu, odbywającego się na terenie Doliny Krzemowej, wybrani przez PARP beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe na wdrożenie opracowanej przez siebie strategii marketingowej. DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w procesie wprowadzania innowacji do praktyki ich działalności gospodarczej przez zapewnienie dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmioty należące do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU). Wsparcie będzie udzielane na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym obejmujących: audyt innowacyjności, doradztwo we wdrożeniu innowacji.

15 PO IG Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. PARP jest zaangażowana we wdrażanie trzynastu działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych: Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji; Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia; Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji; Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

16 Miejscowość, data NOWA PERSPEKTYWA Programy Operacyjne wdrażane przez PARP PO Inteligentny Rozwój (PO IR) PO Polska Wschodnia (PO PW) PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

17 PO Inteligentny Rozwój (PO IR) Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Oś 2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś 3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Oś 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Oś 5. Pomoc techniczna. PARP jest przewidywana jako instytucja wdrażająca do wybranych działań przede wszystkim w ramach osi 2 i 3.

18 PO Inteligentny Rozwój (PO IR) Działania PARP w Osi 2 Badania na rynek dotacja planowana alokacja: 850 mln euro Centra badawczo-rozwojowe dotacja - planowana alokacja: 170 mln euro Starter - instrument zwrotny - planowana alokacja: 200 mln euro Biz-Nest - instrument zwrotny - planowana alokacja: 64,4 mln euro Fundusz Innowacji - instrument zwrotny - planowana alokacja: 143,6 mln euro 4Stock dotacja - planowana alokacja: 7 mln euro.

19 PO Inteligentny Rozwój (PO IR) Działania PARP w Osi 3 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje planowana alokacja: 64 mln euro Rozwój proinnowacyjnych usług dla biznesu IOB - planowana alokacja: 44 mln euro Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw - planowana alokacja: 95 mln euro Internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych (KKK) - planowana alokacja: 57 mln euro INNO-BIZ - planowana alokacja: 14 mln euro Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji polskich marek produktowych - planowana alokacja: 70 mln euro Przedsiębiorcy w międzynarodowych programach innowacyjnych grant - planowana alokacja: 14 mln euro Polskie mosty technologiczne - planowana alokacja: 10 mln euro INNO_LAB - planowana alokacja: 570 mln euro Otwarte innowacje - planowana alokacja: 53 mln euro

20 2 0 Podstawowe założenia: Starter Wsparcie tworzenia nowych firm innowacyjnych poprzez działalność instytucji wspierających np. akceleratory startupów, akceleratory technologiczne, centra transferu technologii i innowacji, fundusze seedowe, inkubatory inwestycyjne itp. Wsparcie 2-etapowe: 1. Wsparcie pre-inwestycyjne (wsparcie w zakresie identyfikacji rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego) 2. Wsparcie kapitałowe dla startupów dokonywane poprzez objęcie udziałów (I runda finansowania na wczesny rozwój, II runda - dokapitalizowania nowopowstałej spółki środkami pochodzącymi ze źródeł prywatnych) Maksymalna kwota inwestycji w jedno przedsiębiorstwo będzie wynosiła 1 mln zł. Horyzont inwestycyjny będzie ustalony na okres do 7 lat. Wsparcie będzie kierowane do potencjalnych przedsiębiorców o innowacyjnym profilu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem pomysłów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje. Beneficjenci: Nowopowstałe spółki (mikro i małe przedsiębiorstwa) Alokacja: 200 mln euro Forma finansowania: instrument kapitałowy

21 2 1 Badania na rynek - wdrożenie wyników prac B+R Podstawowe założenia: Wsparcie na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników własnych bądź zakupionych prac B+R, w uzasadnionych przypadkach także na prace rozwojowe związane z dostosowaniem posiadanej technologii i niezbędne do realizacji wdrożenia. Szczególne preferencje dla projektów dotyczących KIS Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez przedsiębiorcę szeroko rozumianej technologii będącej istotą wdrożenia. Celem wdrożenia tej technologii jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być prace rozwojowe, wydatki wdrożeniowe oraz doradztwo niezbędne do realizacji projektu. Elementem projektu B+R może być również opracowanie projektu wzorniczego. Beneficjenci: MSP Alokacja: 850 mln euro Forma finansowania: dotacja

22 2 2 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem - bony na innowacje Podstawowe założenia: Stymulowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów lub usług). W ramach instrumentu udzielane będzie wsparcie na zakup usługi polegającej na: opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego lub zamierzającego rozpocząć działalność produkcyjną nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługa może dodatkowo obejmować wdrożenie innowacji nietechnologicznych, w tym poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych. Przez opracowanie nowego projektu wzorniczego rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu. Beneficjenci: Mikro, mali i średni (szczególnie mikro i mali) przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzający rozpocząć działalność produkcyjną lub usługową. Intensywność wsparcia: 80% - mikro, mały i mały przedsiębiorca, 70% - średni przedsiębiorca Dofinansowanie: min kwota wsparcia: zł max kwota wsparcia dla MSP produkcyjnego: zł max kwota wsparcia dla MSP usługowego zł

23 PO Polska Wschodnia (PO PW) Kontynuacja programu Polska Wschodnia z lat Celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Zostanie nim objęte 5 województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Innowacyjna Polska Wschodnia; Oś 2. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Oś 3. Nowoczesna infrastruktura transportowa; Oś 4. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa; Oś 5. Pomoc techniczna PARP ma pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej dla całego Programu, z wyłączeniem części działań priorytetu inwestycyjnego 3.3 oraz osi 4.

24 PO Polska Wschodnia (PO PW) Działania PARP w Osi 1 (w trakcie zmian) Wzmacnianie zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw Rozbudowa wachlarza i profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Wsparcie MŚP w zakresie usług ośrodków innowacji Ponadregionalna sieć współpracy ośrodków innowacji

25 PO Polska Wschodnia (PO PW) Działania PARP w Osi 2 Platformy startowe dla nowych pomysłów planowana alokacja: 191 mln euro Wsparcie internacjonalizacji MŚP planowana alokacja: 109 mln euro Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I planowana alokacja: 10 mln euro Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej - planowana alokacja: 50 mln euro Działania PARP w Osi 3 Poprawa systemu komunikacji publicznej Poprawa układów transportowych

26 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Celem programu będzie rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś 3. Osoby młode na rynku pracy Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Oś 5. Pomoc techniczna PARP ma być jedną z Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentem PO WER

27 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Obszary interwencji PARP Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw alokacja 342 mln zł Zwiększenie efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze - alokacja 19,2 mln zł Stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia i egzaminowania, ukierunkowanych na zapewnienie wykwalifikowanych kadr gospodarki - alokacja 252 mln zł Rozwój kształcenia przez całe życie przez budowę krajowego systemu kwalifikacji - alokacja 195 mln zł Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników - alokacja 235 mln zł

28 Dziękuję za uwagę PARP

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo