Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL Wydanie: 10/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007"

Transkrypt

1 Spis treści Instrukcja obsługi VacuStar W900 / W1300 / W1600 Identyfikator dokumentu: BA-PL Wydanie: 10/2007 Instrukcję obsługi powinny przeczytać przed uruchomieniem osoby obsługujące maszynę!

2 CVS engineering GmbH Grossmattstraße Rheinfelden / Niemcy Tel.: +49 (0) Dział obsługi klienta: +49 (0) Internet: Projekt: alphatec Technische Dokumentationen Basler Str Grenzach-Wyhlen Niemcy 2

3 Spis treści 1 Informacje ogólne Informacje na temat instrukcji obsługi Objaśnienie symboli Ograniczenie odpowiedzialności Ochrona praw autorskich Części zamienne Ustalenia gwarancyjne Dział obsługi klienta Oświadczenie producenta Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Praca zgodna z przeznaczeniem Odbiór i nadzór Odpowiedzialność eksploatatora Personel obsługujący Wymagania Osobista odzież ochronna Bezpieczeństwo pracy i szczególne zagrożenia Dane techniczne Struktura i działanie Struktura Działanie Elementy obsługowe i wskaźnikowe Transport i przechowywanie Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące transportu Transport Przechowywanie Uruchomienie i obsługa Bezpieczeństwo podczas uruchomienia Uruchomienie Wyłączanie Przeprowadzane kontrole Konserwacja Bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych Plan konserwacyjny Prowadzenie prac konserwacyjnych Awarie Bezpieczeństwo Ponowne uruchomienie po usunięciu usterki Tabela awarii

4 Spis treści 9 Części zamienne...40h35 10 Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Oświadczenie producenta Spis treści

5 Informacje ogólne 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje na temat instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki do obsługi maszyny. Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie podanych wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących obsługi. Poza tym należy stosować się do lokalnych przepisów ochrony pracy i ogólnych postanowień dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu montażu maszyny. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem prac! Stanowi ona element składowy i musi znajdować się w pobliżu maszyny, aby zawsze była dostępna dla personelu. W razie dalszej odsprzedaży maszyny osobom trzecim należy również przekazać instrukcję obsługi. 5

6 Informacje ogólne 1.2 Objaśnienie symboli Znaki ostrzegawcze W niniejszej instrukcji obsługi znaki ostrzegawcze są oznaczone symbolami. Znaki te wprowadzane są za pomocą słów sygnalizacyjnych, które wyrażają rozmiar zagrożenia. Znaków tych należy koniecznie przestrzegać i postępować roztropnie, aby uniknąć wypadków, zranienia personelu i strat materialnych. NIEBEZPIECZEŃSTWO! wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, prowadzi do śmierci lub ciężkich okaleczeń. OSTRZEŻENIE! wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, może prowadzić do śmierci lub ciężkich okaleczeń. UWAGA! wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, może prowadzić do małych lub lekkich okaleczeń. OSTROŻNIE! wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, może prowadzić do strat materialnych. Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa ATEX! Tylko dla urządzeń z homologacją na strefy Ex. Symbol ten oznacza specjalne wymagania, które muszą być spełnione przy pracy z urządzeniami w obszarze zagrożonym wybuchem. Wskazówki i zalecenia WSKAZÓWKA! podaje wskazówki, zalecenia i informacje konieczne do wydajnej i bezawaryjnej pracy. 6

7 Informacje ogólne 1.3 Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie informacje i wskazówki w niniejszej instrukcji obsługi zostały zebrane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, poziomu technologii oraz naszej długoletniej wiedzy i doświadczenia. Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: Nieprzestrzegania instrukcji Wykorzystania niezgodnego z zastosowaniem Zastosowania przez niewykwalifikowany personel Samowolnej przebudowy Zmian technicznych Zastosowania niedozwolonych części zamiennych i zużywalnych W przypadku wersji specjalnych, wykorzystaniu dodatkowych opcji zamówienia czy ze względu na najnowsze zmiany technologiczne rzeczywisty zakres dostawy może odbiegać od opisanych objaśnień i rysunków. Poza tym mają zastosowanie obowiązki wymienione w umowie dostawy, ogólne warunki umowy, warunki dostawy producenta i przepisy obowiązujące w czasie zamknięcia zlecenia. Gwarancja Części zużywalne Producent gwarantuje działanie zastosowanej inżynierii procesowej i określonych parametrów mocy. Okres gwarancji zaczyna się w momencie dostawy maszyny do klienta. Części zużywalne są to wszystkie te podzespoły, które bezpośrednio stykają się z obrabianymi i przetwarzanymi materiałami (np. łożyska, pierścienie uszczelniające wał, pompa olejowa, łopatki wirnika itd.). Podzespoły te wyłączone są z zakresu gwarancji i z roszczeń dotyczących usterek, gdy chodzi o straty wynikające z zużycia. 1.4 Ochrona praw autorskich Przekazywanie instrukcji obsługi osobom trzecim bez pisemnego pozwolenia producenta jest niedozwolone. WSKAZÓWKA! Zawarte informacje, teksty, projekty, rysunki i inne prezentacje są chronione prawami autorskimi i podlegają przemysłowym prawom ochronnym. Każde nadużycie jest karalne. Każda forma kopiowania instrukcji również fragmentami oraz użycie i/lub informowanie o jej treści jest niedozwolone bez pisemnego upoważnienia producenta. 7

8 Informacje ogólne 1.5 Części zamienne OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo okaleczenia na skutek użycia nieprawidłowych części zamiennych! Nieprawidłowe lub uszkodzone części zamienne mogą prowadzić do uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub ogólnej awarii oraz zmniejszyć bezpieczeństwo. Dlatego: Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta. Części zamienne należy zamawiać przez przedstawiciela handlowego lub bezpośrednio u producenta. Adres, patrz strona 2. Lista części zamiennych i zużywalnych znajduje się w załączniku. 1.6 Ustalenia gwarancyjne Warunki gwarancji znajdują się jako oddzielny dokument w dokumentach dotyczących sprzedaży. 1.7 Dział obsługi klienta W przypadku pytań technicznych do dyspozycji stoi dział obsługi klienta. Informacje na temat odpowiedzialnych partnerów można zawsze uzyskać przez telefon, faksem, za pomocą wiadomości lub przez stronę internetową, patrz adres producenta na stronie Oświadczenie producenta Oświadczenie producenta (zgodnie z dyrektywą maszynową UE 98/37/EG, załącznik II), patrz Załącznik. 8

9 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyny typoszeregu VacuStar przeznaczone są wyłącznie do kompresji wzgl. odsysania przefiltrowanego powietrza. VacuStar w wersji zabezpieczonej przed wybuchami odpowiada dyrektywie 94/9/WE (ATEX) i nadaje się do transportu gazów zdolnych do wybuchu i mieszanek gazowych grupy wybuchowości IIB, klasy temperaturowej T2/T3 z obszarów zagrożonych wybuchem strefy 1 i strefy 2. Maszyny nie można używać w obszarze zagrożonym wybuchami. Oznaczenie maszyny: II 2G c IIB T2 (i) (dla maszyn bez wentylacji dodatkowej) II 2G c IIB T3 (i) (dla maszyn z wentylacją dodatkową) brak zewnętrznej atmosfery zagrożonej wybuchem. Temperatura gazu w klasie temperaturowej T2 ograniczona jest do 220 C, a w klasie temperaturowej T3 do 195 C. 2.2 Praca zgodna z przeznaczeniem Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem określone jest przez następujące kryteria: Zakres prędkości obrotowej maszyny: min 1 Temperatura otoczenia: C brak ruchu nadążnego systemu chłodzenia po wyłączeniu maszyny Dopuszczalna próżnia ruchu ciągłego z wentylacją dodatkową: 100 mbar Dopuszczalna próżnia ruchu ciągłego bez wentylacji dodatkowej: 200 mbar Brak przeciwciśnienia na stronie wysokociśnieniowej w trybie próżniowym Ani płyny ani materiały stałe nie mogą się dostać do maszyny wzgl. być przez nią zassane. W przypadku odbywania się transportu gazów zagrożonych wybuchem i mieszanek gazowych należy przestrzegać następujących dyrektyw: 94/9/WE (ATEX 95), wymagania dotyczące urządzeń 99/92/WE (ATEX 137), montaż, instalacja i praca urządzeń 9

10 Bezpieczeństwo Maszynę należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie dane instrukcji obsługi muszą być ściśle przestrzegane (dane techniczne, przepisy ATEX itd.) Wszelkie roszczenia dotyczące szkód powstałych na skutek zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone. Za wszystkie szkody spowodowane zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem odpowiada sam eksploatator. 2.3 Odbiór i nadzór VacuStar W nie podlega obowiązkowi odbioru i nadzoru. 2.4 Odpowiedzialność eksploatatora Maszynę należy montować tylko w obszarze przemysłowym. Eksploatator maszyny podlega w związku z tym prawnym obowiązkom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Przestrzegać wytycznych obowiązujących w miejscu montażu oraz przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy związków zawodowych. W szczególności chodzi o to, żeby eksploatator: był poinformowany na temat obowiązujących wytycznych ochrony pracy. w ocenie ryzyka określił dodatkowe niebezpieczeństwo, które wynika ze specjalnych warunków pracy w miejscu montażu urządzenia. określił zachowanie konieczne przy pracy urządzenia w miejscu montażu ujęte w zaleceniach roboczych. sprawdzał regularnie w czasie pracy urządzenia, czy zalecenia robocze odpowiadają rzeczywistemu stanowi regulacji. dopasowywał w razie potrzeby zalecenia robocze do nowych przepisów, standardów i warunków zastosowania. jednoznacznie ustalał odpowiedzialność za instalację, obsługę, konserwację i czyszczenie urządzenia. zadbał o to, żeby wszyscy pracownicy, którzy pracują przy lub z urządzeniem, przeczytali i zrozumieli instrukcję obsługi. Poza tym musi on szkolić personel z regularną częstotliwością w zakresie obsługi urządzenia i informować go o możliwych zagrożeniach. Następnie eksploatator jest odpowiedzialny za to, żeby urządzenie: zawsze było w dobrym stanie technicznym. było naprawiane zgodnie z podaną częstotliwością prac konserwacyjnych. było sprawdzane pod względem kompletności i działania urządzeń zabezpieczających. 10

11 Bezpieczeństwo 2.5 Personel obsługujący Wymagania OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku zbyt niskich kwalifikacji! Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych zranień i strat materialnych. Dlatego: Wszelkie czynności mogą wykonywać jedynie osoby do tego przeznaczone. W instrukcji obsługi dla poszczególnych zakresów czynności określone są następujące wymagania kwalifikacyjne: Pouczony personel został pouczony w czasie szkolenia przez eksploatatora na temat przypisanych zadań i możliwych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidłowego zachowania się. Personel ze względu na swoje specjalistyczne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość obowiązujących postanowień na miejscu wykonuje przypisane prace i samodzielnie rozpoznaje możliwe niebezpieczeństwa. 11

12 Bezpieczeństwo 2.6 Osobista odzież ochronna Podczas pracy przy maszynie należy nosić osobistą odzież ochronną w celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia. Przed każdą pracą należy zakładać odpowiednio konieczną odzież ochronną jak rękawice, okulary ochronne itd. i nosić ją podczas pracy. 2.7 Bezpieczeństwo pracy i szczególne zagrożenia W poniższym rozdziale określone są ryzyka resztkowe, które wynikają z analizy zagrożenia. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i znaków ostrzegawczych zawartych w dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi, aby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia i uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Symbole zagrożeń na urządzeniu Niebezpieczne miejsca przy urządzeniu oznaczone są odpowiednimi symbolami: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ogólny symbol zagrożenia! oznacza niebezpieczną sytuację dla personelu. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa stwarza niebezpieczeństwo ciężkich zranień lub śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego! wskazuje na przepisy i informacje, których należy przestrzegać w przypadku używania na obszarze zagrożonym wybuchem. Należy przestrzegać klasy zabezpieczenia przeciwwybuchowego, zakresów temperaturowych itd.! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo poparzenia! oznacza, że istnieje tutaj gorąca powierzchnia. 12

13 Bezpieczeństwo Znaki zagrożenia i bezpieczeństwo pracy Poniższych znaków należy przestrzegać ze względu na bezpieczeństwo własne i urządzenia: Nieprawidłowa obsługa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo na skutek nieprawidłowej obsługi! Maszynę używać tylko w dobrym stanie technicznym. Należy natychmiast usuwać awarie związane z bezpieczeństwem Przebudowy maszyny są niedozwolone i mogą zmniejszać bezpieczeństwo. Nigdy nie mostkować ani nie wyłączać urządzeń zabezpieczających. Wszystkie prace przy maszynie i/lub urządzeniach elektrycznych powinien wykonywać personel. Prace naprawcze i konserwacyjne należy wykonywać jedynie wtedy, gdy maszyna jest wyłączona. W tym celu maszynę należy zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Podczas prac przy maszynie nie powinna znajdować się ona pod ciśnieniem ani podciśnieniem. Zamknąć suwak odcinający po stronie pojazdu i odpowietrzyć przewody między maszyną i suwakiem odcinającym lub pozbawić ją ręcznie podciśnienia na zaworze bezpieczeństwa. Uwzględnić wskazanie manometru! Urządzenia zabezpieczające napędu można zdejmować tylko wtedy, gdy maszyna jest wyłączona, a po zakończeniu prac należy je ponownie założyć. Osłonę przed dotykiem zdejmować tylko wtedy, gdy maszyna i przewody ciśnieniowe są schłodzone. Ochrona środowiska wymaga, by wszystkie płyny, które wydostają się przy pracach konserwacyjnych (np. olej chłodniczy, woda chłodnicza itd.) muszą być zebrane i poddane przyjaznej dla środowiska utylizacji. Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych maszyna może zostać otwarta przez personel ch tylko w stanie spoczynku i przy braku atmosfery zagrożonej wybuchem. 13

14 Bezpieczeństwo Elementy ruchome OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo okaleczenia na skutek kontaktu z ruchomymi elementami! Napędzane, obracające się elementy mogą powodować bardzo poważne zranienia! Dlatego podczas pracy: Mocno odradza się pobyt osób w obszarze zagrożenia lub w jego bezpośrednim pobliżu! Nie wyłączać urządzeń i/lub funkcji zabezpieczających, nie powodować ich bezużyteczności ani ich nie omijać. Nigdy nie wkładać ręki do króćca ciśnieniowego, ssawnego ani do pracujących urządzeń. Przed wejściem na obszar zagrożenia: Wyłączyć źródło zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Poczekać na zatrzymanie się pracujących elementów. Poczekać na samoczynne odłączenie się i/lub wyładowanie energii resztkowej (sprężone powietrze). Sprężone powietrze OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo okaleczenia w wyniku kontaktu ze sprężonym powietrzem! Energia układu pneumatycznego może powodować ciężkie zranienia. W przypadku uszkodzenia pojedynczych elementów powietrze może uchodzić pod wysokim ciśnieniem i uszkodzić np. narząd wzroku. Dlatego: Przed rozpoczęciem prac przy elementach będących pod ciśnieniem, najpierw należy je pozbawić ciśnienia. Uważać na zbiornik ciśnieniowy. Również on musi być całkiem opróżniony. Przy ustawieniach ciśnienia nie wykraczać poza maksymalne wartości. 14

15 Bezpieczeństwo Oznakowanie OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zranienia na skutek nieczytelnych symboli! Naklejki i tabliczki mogą się z czasem zabrudzić lub stać nieczytelne. Dlatego: Wskazówki bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze i wskazówki dotyczące obsługi zawsze należy utrzymywać w dobrym, czytelnym stanie. Uszkodzone lub nieczytelne tabliczki lub naklejki należy natychmiast wymienić na nowe. Nieprawidłowy transport NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo na skutek upadku lub przewrócenia się maszyny! Ciężar maszyny może być powodem zranienia pracowników i powodować ciężkie zgniecenia! Dlatego: Zależnie od ciężaru własnego i wielkości maszyny używać palety, na której maszynę można przesuwać wózkiem widłowym. Do podnoszenia maszyny używać odpowiedniego podnośnika (pętle itd.), dostosowanego do ciężaru maszyny. Podczas umieszczania pętli unikać obciążenia pojedynczych komponentów. Używać jedynie zaczepów ze śrubami pierścieniowymi. 15

16 Bezpieczeństwo Uruchomienie, obsługa OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo okaleczenia na skutek nieprawidłowego uruchomienia i obsługi Nieprawidłowe uruchomienie i obsługa mogą prowadzić do ciężkiego okaleczenia osób i strat materialnych. Dlatego: Wszystkie prace podczas pierwszego uruchomienia może wykonywać jedynie pracownik producenta, przez niego wskazany lub przeszkolony personel. Uruchomienie i obsługę może wykonywać jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel, upoważniony i pouczony przez eksploatatora. Przed rozpoczęciem prac upewnić się, że wszystkie pokrywy i urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane i dobrze działają. Podczas pracy nigdy nie odłączać urządzeń zabezpieczających od źródła zasilania. Dbać o porządek i czystość na obszarze roboczym! Luźno leżące elementy i narzędzia są źródłem wypadków. Instalacja elektryczna NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia przez prąd elektryczny! Przy kontakcie z podzespołami znajdującymi się pod napięciem istnieje zagrożenie życia. Podzespoły napędzane elektrycznie mogą przy ich włączeniu poruszać się w sposób niekontrolowany i spowodować ciężkie zranienia. Dlatego: Przed rozpoczęciem pracy odłączyć zasilanie elektryczne i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Jakiekolwiek prace przy instalacji elektrycznej, przy poszczególnych podzespołach oraz przy przyłączach mogą być przeprowadzone jedynie przez specjalistów elektryków. 16

17 Bezpieczeństwo Konserwacja i usuwanie awarii OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zranienia na skutek nieprawidłowej konserwacji i usuwania awarii! Nieprawidłowa konserwacja i usuwanie awarii mogą prowadzić do ciężkiego zranienia osób i do strat materialnych. Dlatego: Jakiekolwiek prace konserwacyjne i pracy przy usuwaniu usterek mogą być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Maszynę zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem, wyłączyć napęd! Przed rozpoczęciem prac zadbać o wystarczająco dużo miejsca montażowego. Dbać o porządek i czystość w miejscu montażu! Luźno leżące elementy i narzędzia są źródłem wypadków. Przy wymianie podzespołów należy zadbać o następujące elementy: - Dbać o prawidłowy montaż elementów zamiennych. - Wszystkie elementy mocujące ponownie odpowiednio zamontować. - Przestrzegać momentu dokręcenia śrub. Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że wszystkie pokrywy i urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane i dobrze działają. Po zakończeniu prac konserwacyjnych i usunięciu awarii sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo. 17

18 Dane techniczne 3 Dane techniczne Dane robocze VacuStar Jednostka Typ W900 Typ W1300 Typ W1600 Zadana próżnia robocza [mbar] Dopuszczalna stała próżnia robocza 1 [mbar] Maksymalne nadciśnienie krańcowe przy pracy kompresora w trybie bezpośrednim 2 [bar] Maksymalne nadciśnienie krańcowe przy pracy 2 kompresora przy napędzie pasowym [bar] 2 1,5 0,5 Zbiornik z rezerwą oleju [l] 7,5 7,5 7,5 Zużycie oleju smarowego [l/h] 0,2 0,3 0,4 Ciężar (bez akcesoriów) [kg] Tab. 1: Dane eksploatacyjne Oleje smarowe Przy używaniu olejów wielosezonowych dochodzi do uszkodzenia VacuStar W. W takim przypadku wygasa zobowiązanie gwarancyjne ze strony CVS Engineering GmbH. Do pracy VacuStar W dopuszczone są jedynie oleje jednosezonowe z następującymi specyfikacjami: Tab. 2: Oleje smarowe Dane API: MIL: Wartość CD/SF lub wyższy L2104 C lub wyższy Rodzaje olejów smarowych Marka Temp. zasysania >10 C Temp. zasysania <10 C Tab. 3: Rodzaje olejów smarowych ARAL Basic Turboral SAE 40 Basic Turboral SAE 30 AVIA Cronos Super SAE 40 Spezial HDC 30 BP ESSO Vanellus C3-40 Energol C-DG 40 Essolube XD-3 Motor Oil 40 Essolube X-301 Motor Oil 40 Vanellus C3-30 Energol C-DG 30 Essolube XD-3 Motor Oil 30 Essolube X-301 Motor Oil 30 FUCHS Titan Universal HD 40 Titan Universal HD 30 MOBIL Delvac 1340 Delvac 1330 SHELL Rimula X Monograde 40 Rimula X Monograde 30 1 Tylko w połączeniu z wentylacją dodatkową, bez wentylacji dodatkowej 200 mbar (zabezpieczenie przy użyciu zaworu napowietrzania) 2 Zabezpieczenie za pomocą zaworu bezpieczeństwa 18

19 Struktura i działanie 4 Struktura i działanie 4.1 Struktura Rys. 1: Widok VacuStar i szczegóły 1 Element centrujący i mocujący silnik hydrostatyczny kołnierz montażowy 2 Wał napędowy 3 Wlot wody chłodzącej (1 ) 4 Przyłącze ciśnieniowe (kołnierz DIN ) 5 Miejsce pomiaru temperatury (R ½ ) 6 Przyłącze wentylacji dodatkowej (R 2 ) 7 Wskaźnik poziomu oleju (obustronny) 8 Korba do smarowania ręcznego 9 Tabliczka znamionowa 10 Korek wlewu oleju 11 Strzałka kierunku obrotów 12 Otwory transportowe i mocujące (M16) 13 Przyłącze podciśnieniowe (R 3/8 ) 14 Przyłącze ssące (kołnierz DIN ) 15 Wylot wody chłodzącej (R 1 ) 16 Zbiornik zapasu oleju smarowego 4.2 Działanie Zasada działania Pompy próżniowe sprężarek wielokomorowych działają zgodnie z zasadą wyporu. Ze względu na mimośrodowe umieszczenie wirnika w obudowie, ma miejsce powstawanie ograniczonych przez łopatki wirnika sierpowatych przestrzeni roboczych, które przy każdym obrocie wirnika się powiększają i pomniejszają. Poprzez przyłącze ssące (poz. 14) ma miejsce zasysanie oczyszczonego powietrza, które przedostaje się po jego kompresji przez przyłącze ssące (poz. 4) do przewodu ciśnieniowego. 19

20 Struktura i działanie Smarowanie maszyny Smarowanie maszyny odbywa się przy użyciu pompy olejowej. Olej pompowany jest przez przewody ze zbiornika z rezerwą oleju do punktów smarowania w maszynie. Chłodzenie Maszyna chłodzona jest wodą. Maszyna posiada płaszcz wodny w obudowie. Woda chłodząca cyrkuluje dzięki pompie obiegowej. Napędy VacuStar można napędzać przy użyciu: wału przegubowego pasa klinowego silnika hydrostatycznego Szczegóły dotyczące napędów i ich rozmieszczenia znajdują się w oddzielnej instrukcji montażowej VacuStar. 4.3 Elementy obsługowe i wskaźnikowe W zależności od sytuacji montażowej istnieją różne wskaźniki, takie jak manometr, termometr i próżniomierz. 20

21 Transport i przechowywanie 5 Transport i przechowywanie 5.1 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące transportu 5.2 Transport Patrz rozdział 2.7 Bezpieczeństwo! Transport maszyny umieszczonej na palecie musi odbywać się za pomocą wózka widłowego lub odpowiednich pasów. Podnośnik musi być dostosowany do ciężaru maszyny. Przygotowanie do transportu: Wszystkie otwarte przyłącza zamknąć kołpakami ochronnymi (zapobiega to przedostaniu się brudu i wody) Zabezpieczyć luźne kable Zabezpieczyć maszynę przed wstrząsami Spuścić wszystkie nośniki procesowe i robocze Przed transportem zamocować VacuStar w bezpieczny sposób (np. przykręcić do palety) Maszynę przewozić i odstawiać wózkiem widłowym lub za pomocą pasów i odpowiedniego podnośnika. 5.3 Przechowywanie Przechowywanie opakowania Opakowanie przechowywać w następujących warunkach: Nie przechowywać pod gołym niebem. Przechowywać w suchym i czystym stanie. Nie wystawiać na działanie żadnych agresywnych środków. Chronić przed promieniami słonecznymi. Unikać mechanicznych wstrząsów. Temperatura przechowywania: 10 do +60 C Względna wilgotność powietrza: maks. 95%, bez skraplania W przypadku przechowywania ponad 3 miesiące, regularnie sprawdzać ogólny stan wszystkich części i opakowania. W razie konieczności, odświeżyć i odnowić konserwację. W celu uniemożliwienia przedostania się wilgoci do obszaru roboczego maszyny, w króćcu ssącym i ciśnieniowym zaś należy umieścić woreczki ze środkami suszącymi. Te należy usunąć przed uruchomieniem maszyny. 21

22 Uruchomienie i obsługa 6 Uruchomienie i obsługa 6.1 Bezpieczeństwo podczas uruchomienia 6.2 Uruchomienie Kontrola przed pierwszym uruchomieniem Patrz rozdział 2.7 Bezpieczeństwo! Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić następujące punkty: Woda chłodząca (czysta woda wodociągowa) musi być dopełniona do najwyższego oznaczenia w zbiorniku wyrównawczym. Wmieszać środek chroniący przed mrozem zgodnie z danymi producenta. Dopełnić olej smarowy zgodnie z tabelą oleju smarowego. Napełnić zbiornik olejem do maks. 3 cm poniżej gwintu zamknięcia wlewu. Ręczne smarowanie wstępne VacuStar W przy użyciu korby ręcznej (patrz Kontrola oleju smarowego, rozdział 6.4). Uruchomienie Przy uruchomieniu należy postępować w następujący sposób: Otworzyć elementy odcinające (jeżeli istnieją) Uruchomić napęd VacuStar Skontrolować dane eksploatacyjne Kontrola w czasie pracy W czasie pracy należy przeprowadzić następujące kontrole: Przed każdym uruchomieniem i w czasie pracy należy sprawdzić poziom oleju i płynu chłodniczego i w razie potrzeby je dopełnić. Otworzyć elementy blokujące. Kurek czterodrożny przełączać zawsze do ogranicznika, pozycje przejściowe są niedopuszczalne. Włączyć napęd i sprawdzić, czy powstaje ciśnienie wzgl. próżnia. W czasie pracy należy sprawdzać, czy nie ma niezwykłych hałasów i przecieków, a w razie potrzeby trzeba wyłączyć maszynę. Skropliny wypuszczać do misek na skropliny i misek zabezpieczających. Podczas wypuszczania skroplin, zbiornik nie może znajdować się pod podciśnieniem. Kontrola danych eksploatacyjnych: Prędkość obrotowa musi leżeć między min -1. Temperatura przy wylocie wody chłodzącej (przepływ zwrotny do chłodnicy) może wynosić maks. 60 C. Skontrolować manometrem nadciśnienie robocze (dopuszczalne ciśnienie, patrz tabliczka znamionowa). Skontrolować próżnię roboczą próżniomierzem (dopuszczalna próżnia, patrz tabliczka znamionowa). Temperatura końcowa kompresji przy 20 C temperatury zasysania nie może przekroczyć następujących wartości: 140 C przy 400 mbar próżni roboczej 120 C przy 0,5 bar nadciśnienia 22

23 Uruchomienie i obsługa Przy transporcie gazów i mieszanek gazowych zagrożonych wybuchem należy przestrzegać następujących punktów: Przed każdym uruchomieniem maszyny i w czasie pracy: - kontrolować płyn chłodniczy - kontrolować poziom oleju - kontrolować, czy nie ma wycieków W czasie procesu zasysania zważać na niezwykłe hałasy, a w razie potrzeby odłączyć maszynę. Regularnie (codziennie) sprawdzać maszynę pod kątem oznak przegrzania i niezwykłych deformacji, a w razie potrzeby odłączyć ją i nie włączać ponownie. Regularnie kontrolować maszynę pod kątem nieszczelności, takich jak wydobywający się olej, woda lub gaz, a w razie potrzeby odłączyć maszynę i nie włączać jej ponownie. Przy ekstremalnie gorącej maszynie: Odłączyć maszynę i włączyć ponownie dopiero po około pół godzinie, aby uniemożliwić rozruch wirnika. 6.3 Wyłączanie W celu wyłączenia VacuStar należy postępować w sposób następujący: Wyłączyć napęd VacuStar Zamknąć zawory odcinające (jeżeli istnieją) 23

24 Uruchomienie i obsługa 6.4 Przeprowadzane kontrole Kontrola oleju smarowego Do typoszeregu VacuStar W autoryzowano użycie olejów smarowych tylko zgodnie z tabelą olejów smarowych na stronie 20. Skontrolować poziom oleju przez wziernik i jeżeli jest to konieczne, dolać oleju do poziomu 3 cm pod gwintem zamknięcia wlewu. Poziom oleju musi być wyższy niż dolne oznaczenie wziernika. Ręczne smarowanie wstępne maszyny jest wymagane w następujących wypadkach: przy pierwszym uruchomieniu przy ponownym uruchomieniu po przestoju dłuższym niż 4 tygodnie po zalaniu po pracach naprawczych przy VacuStar Sposób postępowania przy ręcznym smarowaniu wstępnym: Zdjąć korbę ręczną z uchwytu i włożyć ją do otworu wlewowego oleju na wale pompy olejowej. Nacisnąć korbę ręczną ku dołowi na tyle, by czop zabieraka zaskoczył i wykonać teraz 40 pełnych obrotów smarowania wstępnego. Następnie zakleszczyć korbę ręczną w uchwycie i ponownie nakręcić śrubę zamykającą Rys. 2: Pompa olejowa 1 Korba ręczna 2 Śruba zamykająca wlew oleju 4 3 Pompa oleju smarowego 4 Śruba spustowa oleju smarowego Zbiornik oleju należy wypełnić przed każdym procesem zasysania! 24

25 Uruchomienie i obsługa Kontrola zaworu zwrotnego Zawór zwrotny jest bezobsługowy, ale podlega zużyciu, jak wszystkie poruszające się części. Zaleca się kontrolę wzrokową co 6 miesięcy. Zawór zwrotny należy zdjąć, wyczyścić z osadów i sprawdzić pod kątem mobilności. Przed złożeniem należy nasmarować powierzchnię ślizgową kołka walcowego środkiem antyadhezyjnym Loctite nr Wybite zawory zwrotne należy wymienić! Kontrola zaworu bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa nie jest regulatorem! Gotowość do działania sprawdzić podczas uruchomienia, a następnie co tydzień. Zawór bezpieczeństwa należy zabezpieczyć przed przestawieniem. Blokowanie czy manipulacja przy zaworze bezpieczeństwa może pociągnąć za sobą karalne konsekwencje w razie wypadku. Wygasa tym samym również gwarancja. Dopuszczalne jest maksymalne ciśnienie zgodne z tabliczką znamionową. W zależności od rodzaju napędu może ono być niższe niż dane z tabeli danych technicznych na stronie 19. Kontrola zaworu napowietrzania Zasadniczo należy zamontować zawór napowietrzania jako element zabezpieczający po stronie ssącej pompy próżniowej. Przy osiągnięciu ustawionej próżni otwiera się zawór napowietrzania i wpuszcza do układu dodatkowe powietrze z atmosfery. Gotowość do działania należy sprawdzać co tydzień za pomocą próżniomierza przy króćcu ssącym VacuStar. Przy urządzeniach nie posiadających wentylacji dodatkowej dopuszczalna próżnia nie może przekroczyć 200 mbar. Przy urządzeniach posiadających wentylację dodatkową dopuszczalna próżnia nie może przekroczyć 100 mbar. Kontrola wentylacji dodatkowej VacuStar W przewidziano do pracy z wentylacją dodatkową. Przyłącze znajduje się przy górnej części kołnierza ciśnieniowego. Jeżeli przy Państwa urządzeniu podłączono wentylację dodatkową, wówczas VacuStar może być używana do osiągnięcia poziomu próżni wynoszącego 100 mbar. W przewodzie wentylacji dodatkowej znajduje się filtr ssący. Filtr ten należy czyścić co tydzień i przy rozpoznawalnym uszkodzeniu trzeba go wymienić. 25

26 Konserwacja 7 Konserwacja 7.1 Bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych Patrz rozdział 2.7 Bezpieczeństwo! Osobista odzież ochronna Podczas wszystkich prac konserwacyjnych należy nosić: Ochronną odzież roboczą Rękawice ochronne Obuwie ochronne Okulary ochronne Ochrona środowiska Podczas konserwacji należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących ochrony środowiska: Z wszystkich punktów smarowania, które są smarowane ręcznie, usunąć wyciekłą, zużytą lub nadmierną ilość smaru i utylizować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami. Wyciekający olej zbierać do odpowiednich pojemników i utylizować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami. 7.2 Plan konserwacyjny Poniżej opisane są prace konserwacyjne, konieczne do optymalnej i bezawaryjnej pracy. Należy przestrzegać częstotliwości prac konserwacyjnych. Jeśli podczas regularnych kontroli stwierdzi się wyższe zużycie poszczególnych elementów lub podzespołów, eksploatator musi skrócić wymaganą częstotliwość prac konserwacyjnych ze względu na rzeczywiste zużycie. Zmiany w porównaniu z trybem normalnym (zwiększony pobór mocy, temperatury, drgania, hałasy itd. lub kontrola urządzeń nadzorujących) przypuszczalnie pogorszą działanie. Należy je następnie poddać kontroli wyspecjalizowanego personelu. W przypadku pytań dotyczących prac konserwacyjnych i ich częstotliwości: Należy skontaktować się z producentem (adres serwisu strona 2). Tabela konserwacji, patrz następna strona. 26

27 Konserwacja Tabela Plan konserwacji Częstotliwość Praca konserwacyjna Przeprowadza Co 15 minut Codziennie Co tydzień Co miesiąc Co kwartał Skontrolować roboczą prędkość obrotową Skontrolować ciśnienie robocze / próżnię Skontrolować temperaturę wylotu powietrza Skontrolować temperaturę wody chłodzącej przy ruchu powrotnym Skontrolować skropliny Skontrolować miskę zabezpieczającą Skontrolować oddzielacz oleju tłumika Skontrolować poziom oleju i w razie potrzeby dolać świeżego oleju Skontrolować płyn chłodniczy Skontrolować zawór bezpieczeństwa Skontrolować zawór napowietrzania Wyczyścić agregat chłodniczy / chłodnicę wodną Wyczyścić kompresor / pompę próżniową Wyczyścić filtr próżniowy Skontrolować pasek klinowy i jego naprężenie, w razie potrzeby go naprężyć Wyczyścić wentylację dodatkową, przy uszkodzeniu ją wymienić Wyczyścić miskę olejową Skontrolować śruby mocując, w razie potrzeby je dokręcić Skontrolować pierścienie uszczelniające wał (olej nie może się wydostawać) Sprawdzić łopatki wirnika (zużycie) Sprawdzić zawór napowietrzający Operator Operator Operator Operator Personel Personel Co pół roku Skontrolować zawór zwrotny członu Personel Co roboczogodzin / 3 lata Wymienić pierścienie uszczelniające wał Personel Co roboczogodzin / 5 lat Wymienić łożyska Personel 27

28 Konserwacja 7.3 Prowadzenie prac konserwacyjnych Czyszczenie VacuStar Przeprowadzenie prac czyszczących: 1. Wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 2. Odpowiednio usunąć zabrudzenia. Zwrócić przy tym uwagę na nast. kwestie: Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących. Przy czyszczeniu zwrócić uwagę na to, by do komory sprężania nie przedostała się woda. Szczególnie uważać przy czyszczeniu urządzeń wysokociśnieniowych. Oddzielany olej zebrać przy użyciu materiału absorbującego olej (np. trocin). Po przeprowadzeniu prac czyszczących skontrolować, czy wszystkie uprzednio otwarte pokrywy i zabezpieczenia ponownie zostały zamknięte i są gotowe do działania. Po czyszczeniu maszyny na mokro włączyć ją na parę minut i rozgrzać. Chłodzenie wodą / czyszczenie chłodnicy Skontrolować poziom wody chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby dopełnić. Wyczyścić chłodnicę przy zabrudzeniu, powietrze chłodzące musi mieć zapewnioną swobodną cyrkulację. Środki ostrożności po dłuższym przestoju Jeżeli przestój VacuStar wbudowanej w pojeździe trwa dłużej niż miesiąc, zaleca się wówczas raz w miesiącu włączyć maszynę na 15 minut. Przed uruchomieniem maszyny należy ją wstępnie nasmarować (patrz rozdział Kontrola oleju smarowego, rozdz. 6.4). Działania po zalaniu Jeżeli by się kiedyś zdarzyło zalać maszynę, należy postąpić w sposób następujący: Wykręcić śrubę zamykającą w króćcu ssącym wzgl. zdemontować wbudowany przewód smarowania dodatkowego. Otworzyć zbiornik pojazdu, co pozwoli na użycie VacuStar bez próżni i ciśnienia. Włączyć maszynę i przy ok min -1 pozwolić maszynie na zassanie ok. 0,5 1 l mieszanki oleju napędowego z olejem (w stosunku 1:1) przez otwór króćca ssącego. Następnie pozwolić na zassanie dalszego 0,5-1 l czystego oleju przy użyciu króćca ssącego. Teraz całkowicie usunąć mieszankę oleju napędowego z olejem z maszyny i nie pozwolić na zbieranie się go w tłumiku. Niebezpieczeństwo pożaru! Wyłączyć maszynę i ponownie wkręcić śrubę zamykającą. Nasmarować VacuStar zgodnie z rozdziałem Kontrola oleju smarowego rozdz. 6.4 przed uruchomieniem maszyny. 28

29 A-A ( 1 : 1 ) VacuStar W900 / W1300 / W1600 Konserwacja Czyszczenie filtra ssącego Wyczyścić filtr ssący odpowiednio do jego zabrudzenia i danych z tabeli konserwacji. Do otwarcia filtra ssącego 1600 F (filtr precyzyjny) i 1600 G (filtr zgrubny) należy otworzyć uchwyt krzyżowy, przy filtrze ssącym 1600 F-D (filtr precyzyjny, wytrzymały na zgniot) i 1600 G-D (filtr zgrubny, wytrzymały na zgniot) należy otworzyć 5 uchwytów krzyżowych, żeby móc zdjąć pokrywę. W celu usunięcia wkładki filtru należy poluzować nakrętkę sześciokątną na śrubie dwustronnej. WSKAZÓWKA! Przy czyszczeniu należy zważać na to, by do pompy próżniowej w żadnym wypadku nie dostały się płyny, brud czy inne elementy. Sposób postępowania przy czyszczeniu: Wymyć obudowę filtra środkiem czyszczącym. Wymyć środkiem czyszczącym wkładkę filtru z tkaniny ze stali szlachetnej. Ostrożnie wymyć wkładkę filtru z wkładem filtra precyzyjnego. Po czyszczeniu sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń. Uszkodzony wkład należy wymienić. Sprawdzić szczelność uszczelki okrągłej przy pokrywie obudowy. Uszkodzone pierścienie uszczelniające należy wymienić. Po czyszczeniu złożyć filtr w odwrotnej kolejności Rys. 3: Filtr ssący 1 1 Uchwyt krzyżowy 2 Obudowa 3 Wkładka filtru 4 Wlot zabrudzonego powietrza 5 Wylot oczyszczonego powietrza z filtru 29

30 Konserwacja Kontrola zużycia pionowego łopatek wirnika W zależności od tego, który przypadek ma miejsce najpierw, pierwszą kontrolę przeprowadzić albo po 6 miesiącach albo po 500 roboczogodzinach. Następną kontrolę należy ustalić po wyniku pomiaru. WSKAZÓWKA! Sposób postępowania: Przy kontroli należy zważać na to, by do pompy próżniowej w żadnym wypadku nie dostały się płyny, brud czy inne elementy. Zdemontować filtr próżniowy i w razie potrzeby przewód ssący. Wcisnąć łopatki wirnika w pozycji poziomej do szczeliny wirnika i zmierzyć głębokościomierzem odstęp od powierzchni wirnika. Miary zużycia wynoszącej 6 mm nie można przekroczyć. W razie potrzeby, wymienić łopatki wirnika. 1 6 mm Rys. 4: Przekrój VacuStar 1 Głębokościomierz (maks. 6 mm) 2 Łopatki wirnika (6x) 3 Szczelina wirnika (6x) 4 Obudowa 5 Wirnik 5 30

31 Awarie 8 Awarie 8.1 Bezpieczeństwo Personel W niniejszym rozdziale opisane są możliwe przyczyny awarii i prace mające na celu ich usunięcie. Jeśli na skutek ponadprzeciętnie intensywnego zużycia dochodzi do częstych podobnych awarii, odpowiednio do rzeczywistego obciążenia należy skrócić częstotliwość prac konserwacyjnych. W przypadku awarii, których nie można było usunąć za pomocą poniższych wskazówek, należy skontaktować się z producentem ( str. 2)! Patrz rozdz. 2.7 Bezpieczeństwo! Opisane tutaj prace mające na celu usunięcie awarii może, jeśli nie oznaczono inaczej, wykonywać operator. Niektóre prace mogą być wykonywane jedynie przez specjalnie do tego wyszkolony personel lub wyłącznie przez producenta. Jest to każdorazowo wskazane przy opisie poszczególnych awarii. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane zasadniczo tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Wymiany komponentów i części może dokonywać tylko personel. Osobista odzież ochronna Patrz rozdz Ochrona środowiska Patrz rozdz Zachowanie podczas awarii Zasadniczo obowiązuje co następuje: 1. W przypadku usterek, które stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osób i wartości materialnych, należy natychmiast użyć wyłącznika awaryjnego. 2. Wyłączyć wszystkie źródła zasilania i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem. 3. Poinformować osoby odpowiedzialne w miejscu montażu. 4. Zależnie od rodzaju awarii należy odpowiedzialny i upoważniony personel powinien ustalić i usunąć przyczynę. 31

32 Awarie 8.2 Ponowne uruchomienie po usunięciu usterki Po usunięciu usterki lub awarii: 1. Zresetować wyłączniki awaryjne. 2. Potwierdzić komunikaty o błędzie lub usterki w układzie sterowania. 3. Upewnić się, że w obszarze zagrożenia nie ma żadnych osób. 4. Uruchomić zgodnie ze wskazówkami z rozdziału Uruchomienie. 8.3 Tabela awarii Awaria Możliwa przyczyna Usunięcie usterki Wersja Wydajność kompresora / pompy próżniowej pogarsza się Nienormalne hałasy Zabrudzony filtr próżniowy Wyczyścić filtr próżniowy Operator Nieszczelny przewód ssący / nieszczelna armatura Odszukać nieszczelności i je usunąć Personel Zbyt niska prędkość obrotowa Ustawić prędkość obrotową Operator Zużycie łopatek wirnika może być Wymienić spowodowane zabrudzeniem lub łopatki wirnika, usunąć Personel płynami, które przedostały się do zabrudzenie i przeprowadzić maszyny (zalanie) naprawę maszyny w autoryzowanym warsztacie Maszyna jest niewłaściwie ustawiona Uszkodzone łożysko Brak oleju smarującego Nieodpowiedni olej smarowy Łopatki wirnika się zakleszczają Otwór w obudowie ma blizny lub fale spowodowane zasysaniem brudu Dokładnie ustawić maszynę Wymienić łożyska (zlecić ich wymianę) Dolać oleju, wyczyścić zbiornik oleju i sito wlotowe Wlać olej zgodny z tabelą olejów smarowych Sprawdzić łopatki wirnika Otwór obudowy nadtoczyć i wygładzić w autoryzowanym warsztacie. Przy mocno zabrudzonym powietrzu zasysanym zamontować filtr precyzyjny Zachować zakres prędkości obrotowej Personel Operator Operator Personel Personel Nieprawidłowa prędkość obrotowa Operator Zmienione ciśnienie Zachować ciśnienie zadane Operator Zachować zadaną wartość próżni, Zmieniona wartość próżni sprawdzić system wywiewny, w Operator razie potrzeby wyczyścić Zawór zwrotny stuka Sprawdzić zawór zwrotny Personel 32

33 Awarie Awaria Możliwa przyczyna Usunięcie usterki Wersja Nienormalne hałas Za wysoka temperatura sprężonego powietrza Nie osiąga się ciśnienia roboczego wzgl. wartości roboczej próżni Temperatura wody chłodzącej wyższa niż 60 C Szlam wzgl. płyn przedostał się do maszyny Zbyt wysoki pobór mocy Brak oleju smarowego pomimo pełnej miski olejowej Obce ciała w maszynie Usunąć obce ciała. Wypłukać Personel maszynę. Połamane łopatki Natychmiast wyłączyć i naprawić Personel maszynę Zbyt wysokie ciśnienie końcowe Zachować ciśnienie zadane Operator Zapchany tłumik wylotu Wymienić tłumik wylotu Personel Kurek czterodrożny w Właściwie ustawić kurek niewłaściwej pozycji czterodrożny Operator Dolać wody chłodzącej, wyczyścić Niewłaściwe chłodzenie chłodnicę, wyczyścić zbiornik wody Operator chłodzącej w maszynie Płyta zaworu zwrotnego się Sprawdzić zawór zwrotny i w razie Personel zakleszcza potrzeby wyczyścić go Zapchany filtr próżniowy Wyczyścić filtr próżniowy Operator Zbyt wysoki poziom próżni Zachować zadaną wartość próżni Operator Manometr wzgl. próżniomierz Wymienić manometr wzgl. Personel wskazują niewłaściwe wartości próżniomierz Sprawdzić naprężenie pasków Paski klinowe się ślizgają klinowych, w razie potrzeby je Operator naprężyć Kurek czterodrożny w Właściwie ustawić kurek niewłaściwej pozycji czterodrożny Operator Otwarty kurek spustu skroplin Zamknąć kurek spustu skroplin Operator Zbyt mało wody chłodzącej w systemie chłodzenia Dolać wody chłodzącej Operator Zabrudzona chłodnica wzgl. Wyczyścić chłodnicę, wyczyścić zamulone zbiorniki wody zbiorniki wody chłodzącej w Operator chłodzącej kompresora kompresorze Maszyna się zalała Zbyt wysoka prędkość obrotowa Zbyt wysokie ciśnienie końcowe Manometr wskazuje niewłaściwe wartości Zapchany tłumik wylotu Zapchane sito wlotowe w misce olejowej Przepłukać za pomocą mieszanki oleju napędowego z olejem przy najmniejszej dopuszczalnej prędkości obrotowej i bez ciśnienia wzgl. próżni, a następnie dolać oleju smarowego zgodnie z rozdziałem Kontrola oleju smarowego na stronie 30 Zachować granicę prędkości obrotowej Zachować ciśnienie zadane, uruchomić / sprawdzić zawór zabezpieczający Wymienić manometr Wymienić tłumik wylotu Wyczyścić zbiornik oleju i sito wlotowe, sprawdzić przewody olejowe Operator Operator Operator Operator Personel Operator 33

34 Awarie Awaria Możliwa przyczyna Usunięcie usterki Wersja Wydmuch z zaworu bezpieczeństwa Zadziałał zawór napowietrzania Wydmuch sprężonego powietrza przy końcu wału i wyciek oleju Zapach gumy (przy napędzie pasem Zamknięte zawory w przewodzie ciśnieniowym Otworzyć zawory Operator Zapchany system ciśnienia Usunąć zator Operator Zapchany tłumik wylotu Wymienić tłumik wylotu Personel Zamknięte zawory w przewodzie ssącym Otworzyć zawory Operator Zapchany filtr ssący Wyczyścić filtr ssący, w razie potrzeby wymienić wkładkę filtru Operator Elementy uszczelniające są uszkodzone Pasy klinowe ślizgają się przy zbyt niskim naprężeniu Wymienić promieniowe pierścienie uszczelniające w pokrywie zamykającej Sprawdzić naprężenie pasa klinowego, w razie potrzeby go naprężyć Personel Operator klinowym) Zbyt wysokie ciśnienie końcowe Zachować ciśnienie zadane Operator Przełożenie pasów klinowych Niskie naprężenie pasów Sprawdzić naprężenie pasa klinowego, w razie potrzeby naprężyć Operator Zużyte pasy klinowe Założyć nowe pasy klinowe Operator Tarcze się nie zbiegają Ustawić tarcze Personel Zużyte tarcze pasów klinowych Wymienić tarcze Personel 34

35 Awarie Części zamienne 9 Awarie Części zamienne Zaleca się stworzenie zapasu z pakietem serwisowym oraz z wkładką filtra ssącego. Pakiet serwisowy zawiera wszystkie części zużywalne, które potrzebne są do normalnej naprawy. Dział obsługi klienta W przypadku pytań na temat produktów, zamówień części zamiennych, napraw, wymiany maszyn i wysłania montera należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: Tel.: +49 (0) Części zamienne i zużywalne Typ Pakiet serwisowy Wkładka filtru VacuStar W900 VacuStar W1300 VacuStar W SP SP SP Filtr ssący 1600 F Filtr ssący 1600 G

36 Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja 10 Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja VacuStar, której nie da się już używać, powinna zostać zdemontowana i poddana recyklingowi nie w całości, lecz w oddzielnych częściach, według rodzaju materiału. Materiały nie podlegające przetwarzaniu należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Przed wyłączeniem i utylizacją maszyny należy ją całkowicie odłączyć od sąsiednich agregatów. Demontaż i utylizację maszyny mogą wykonywać tylko wyspecjalizowani pracownicy. Jeżeli przetłaczano niebezpieczne wzgl. zatrute materiały, wówczas przed utylizacją należy poddać maszynę dekontaminacji. Maszynę należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 36

37 Oświadczenie producenta Oświadczenie producenta Oświadczenie producenta (zgodnie z dyrektywą maszynową 98/37/WE, załącznik II B) Producent: CVS engineering GmbH Grossmattstraße Rheinfelden / Niemcy Producent oświadcza niniejszym, iż Maszyna podziałowa typu RSW odpowiada obowiązującym wymogom dyrektywy 98/37/WE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia włącznie z interfejsami dołączonymi do instrukcji obsługi, arkuszy danych i dokumentacji technicznej. Przy wbudowaniu maszyny podziałowej w określonej maszynie lub urządzeniu maszynowym, przy montażu z inną maszyną lub przy stworzeniu samodzielnej maszyny należy przestrzegać wszystkich danych i wskazówek bezpieczeństwa z instrukcji obsługi i instalacji. Dokumentacja zgodna z załącznikiem V dyrektywy maszynowej stoi do dyspozycji przy jakiejkolwiek kontroli odnośnych władz nadzorczych. Uruchomienie maszyny jest zabronione do momentu stwierdzenia, iż maszyna wzgl. urządzenie maszynowe, do którego została wbudowana maszyna podziałowa albo której część ona stanowi, odpowiada podstawowym wymaganiom i wskazaniom bezpieczeństwa z dyrektywy 98/37/WE. Rodzaj maszyny: Typy maszyny: Zastosowane normy harmonizujące: Sprężarka wielokomorowa do pracy pod ciśnieniem i w próżni Z chłodzeniem wodnym i automatycznym smarowaniem świeżym olejem Nadaje się do bezpośredniego napędu przy użyciu sprzęgła elastycznego lub pasów klinowych, wału przegubowego lub silnika hydrostatycznego VacuStar W900 VacuStar W1300 VacuStar W1600 EN ISO /-2 Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady kształtowania, część 1: Podstawowa terminologia część 2: Zasady techniczne EN 1050 Bezpieczeństwo maszyn, zasady oszacowania ryzyka EN 1012 część 1 / 2 Wymagania bezpieczeństwa dot. sprężarek i pomp próżniowych część 1: Sprężarki część 2: Pompy próżniowe Przy przebudowie lub zmianach przeprowadzanych przy urządzeniu jako całości lub w poszczególnych jego podzespołach, niniejsze oświadczenie traci swoją ważność w trybie natychmiastowym. Rheinfelden, Peter Köllensperger Dyrektor naczelny 37

38 Spis treści Spis treści A ATEX... 9, 23 Awarie B Bezpieczeństwo... 9 Bezpieczeństwo pracy C Części zamienne... 8, 34 Części zużywalne... 7 Czyszczenie Chłodnica Filtr ssący VacuStar D Dane techniczne Dłuższy przestój Dyrektywa maszynowa Dział obsługi klienta... 8 Działanie E Eksploatator Elementy, ruchome G Gwarancja... 7, 8 I Instrukcja obsługi... 5 K Konserwacja Kontrola Olej smarowy przed pierwszym uruchomieniem w czasie pracy Wentylacja dodatkowa Zawór bezpieczeństwa Zawór napowietrzania Zawór zwrotny N Niebezpieczeństwo poparzenia Nieprawidłowa obsługa O Ochrona praw autorskich... 7 Odbiór Odpowiedzialność... 7 Odzień ochronna Konserwacja Oleje smarowe Oświadczenie producenta... 8, 36 Oznakowanie P Pakowanie Partnerzy... 8 Personel Usuwanie awarii Personel obsługujący Personel Plan konserwacyjny Ponowne uruchomienie Prace konserwacyjne Przechowywanie Przeznaczenie... 9 R Rodzaje olejów smarowych S Sprężone powietrze Symbol zagrożenia Symbole w instrukcji... 6 Symbole zagrożeń Szkolenie T Tabela awarii Transport

39 Spis treści U Układ pneumatyczny...14 Uruchomienie...22 Uruchomienie...22 Utylizacja...34 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...9 W Wyłączanie...23 Z Zabezpieczenie przeciwwybuchowe...12 Zagrożenia...12 Zalanie - środki zaradcze...28 Zużycie pionowe łopatek wirnika

40

Pompa samozasysająca. Etaprime L. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa samozasysająca. Etaprime L. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa samozasysająca Etaprime L Instrukcja eksploatacji/ montażu Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Etaprime L Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi *D1140423-1001* PackFix Hydro D1140423 - - 1001. Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Instrukcja obsługi *D1140423-1001* PackFix Hydro D1140423 - - 1001. Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Instrukcja obsługi PackFix Hydro D1140423 - - 1001 *D1140423-1001* Polski Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

Montaż Rozruch Obsługa

Montaż Rozruch Obsługa Pos: 2 /Layout/Titel_Montage Inbetriebnahme Wartung @ 0\mod_1257953072735_25278.doc @ 25395 @ Pos: 3 /Layout/Hinweis_Deckblatt @ 0\mod_1257492952667_25278.doc @ 25334 @ === Ende der Liste für Textmarke

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R) Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane przepustnicy 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo