Liberalizacja rynku energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liberalizacja rynku energii elektrycznej"

Transkrypt

1 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach Liberalizacja rynku energii elektrycznej adres: ul. Owocowa 6a, Katowice tel. +48(32) , fax: +48(32)

2 Pojęcie liberalizacji rynku energii elektrycznej Pojęcie liberalizacji rynku energii elektrycznej moŝe być rozumiane wielorako. W naszej ocenie na pojęcie to składają się następujące zjawiska: Swobodny dostęp do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, Prawo wyboru sprzedawcy, Uwolnienie cen energii elektrycznej :28 Urząd Regulacji Energetyki 2

3 Pojęcie liberalizacji rynku energii elektrycznej W chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy w zakresie obrotu energią elektryczną jedynie dla gospodarstw domowych (taryfy w zakresie obrotu energią elektryczną dla grup odbiorców przemysłowych nie są juŝ zatwierdzane od stycznia 2008 r.). Wytwórcy (elektrownie zawodowe i elektrociepłownie) od dnia 1 lipca 2001r. zostali zwolnieni z obowiązku przedkładania taryf Prezesowi URE do zatwierdzenia. Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej jako obszar monopolu naturalnego są i będą taryfowane :28 Urząd Regulacji Energetyki 3

4 Rys historyczny DąŜenie do liberalizacji rynku energii elektrycznej swoje podwaliny znalazło w regulacjach wspólnotowych, przy czym pamiętać naleŝy, Ŝe energetyka podlega regulacjom prawa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej :28 Urząd Regulacji Energetyki 4

5 Rys historyczny Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii, przyjęta w dniu 19 grudnia 1996 r. Celem dyrektywy było stworzenie podstaw prawnych do stopniowego tworzenia konkurencyjnego i nie dyskryminującego rynku elektroenergetycznego i tym samym urzeczywistnienie nieskrępowanego handlu energią, przynoszącego korzyści wszystkim odbiorcom, Po raz pierwszy zawarto postanowienia dotyczące otwarcia rynku energii oraz dostępu do sieci przesyłowych (tzw. zasada dostępu do sieci (ang. Third Party Access) TPA). PowyŜsze umoŝliwić miało odbiorcom finalnym dokonanie swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej, Dyrektywa przewidywała stopniowe otwieranie rynków energii elektrycznej polegające na tym, Ŝe w kolejnych etapach coraz mniejsi odbiorcy nabywali prawo wyboru sprzedawcy, Od początku obowiązywania tej dyrektywy całkowitą swobodę wyboruźródeł zaopatrzenia w energię elektryczną mieli najwięksi odbiorcy finalni, zuŝywający powyŝej 100 GWh/rok :28 Urząd Regulacji Energetyki 5

6 Rys historyczny Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej przyjęta w dniu 26 czerwca 2003 r. (uchylająca dyrektywę 96/92/WE). W dyrektywie tej zmienione zostały terminy uzyskania prawa wyboru własnego dostawcy przez poszczególne grupy odbiorców, Określono, Ŝe od dnia 1 lipca 2007 r. prawo to uzyskują wszyscy odbiorcy, a więc i odbiorcy w gospodarstwach domowych :28 Urząd Regulacji Energetyki 6

7 Rys historyczny Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. opublikowana w dzienniku Ustaw z 1997r. Nr 54, poz. 348 podstawa procesu liberalizacji rynków energetycznych w Polsce. W art. 4 ust. 2 tej ustawy (brzmienie tego przepisu w ogólnym zarysie odpowiadało rozwiązaniom przyjętym w Dyrektywie 96/92/WE) zawarta została zasada TPA, W tym stanie prawnym odbiorca (dystrybutor, odbiorca finalny) mógł albo kupować energię elektryczną od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (po cenie wyznaczonej przez sprzedawcę), albo teŝ mógł zdecydować się na zakup tej energii bezpośrednio od producenta (co implikowało konieczność zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych z PSE S.A.), Przepisy ustawy Prawo energetyczne zawierały delegację dla Ministra Gospodarki do wydania w drodze rozporządzenia harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych :28 Urząd Regulacji Energetyki 7

8 Rys historyczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 671). Prawo do korzystania z usług przesyłowych mieli uzyskać odbiorcy dokonujący rocznych zakupów energii elektrycznej w wielkości: 500 GWh i więcej z dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia, tj. od dnia 4 września 1998 r., 100 GWh i więcej - z dniem 1 stycznia 1999 r., 40 GWh i więcej - z dniem 1 stycznia 2000 r., 10 GWh i więcej - z dniem 1 stycznia 2002 r., 1 GWh i więcej - z dniem 1 stycznia 2004 r., mniejszej niŝ 1 GWh - z dniem 5 grudnia 2005 r. Świadczenie usług przesyłowych w ówczesnym stanie prawnym odnosiło się do paliw lub energii wydobywanych lub wytwarzanych w kraju :28 Urząd Regulacji Energetyki 8

9 Rys historyczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 158). Odbiorcy, którzy zakupili energię elektryczną na własne potrzeby: w roku 2002 w wielkości nie mniejszej niŝ 10 GWh - mieli stać się odbiorcami uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych z dniem 1 stycznia 2003 r. i pozostać nimi w latach następnych, w roku 2003 w wielkości nie mniejszej niŝ 1 GWh - mieli stać się odbiorcami uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych z dniem 1 stycznia 2004 r. i pozostać nimi w latach następnych, w wielkości nie kwalifikującej ich do Ŝadnej z ww. grup - mieli stać się odbiorcami uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych z dniem 1 stycznia 2006 r. Do wielkości zakupionej energii elektrycznej, wliczana była wielkość energii wyprodukowanej we własnych źródłach :28 Urząd Regulacji Energetyki 9

10 Rys historyczny Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (ustawa dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552)), która weszła wŝycie 3 maja 2005 r., stanowi zasadniczy krok kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Dokonano transpozycji przepisów Dyrektywy 2003/54/WE, Zniesiono ograniczenia w dostępie do korzystania z usług przesyłowych tak, Ŝe z dniem wejścia w Ŝycie tej nowelizacji, prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy nabywali wszyscy odbiorcy za wyjątkiem gospodarstw domowych, Odbiorcom w gospodarstwach domowych prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy miało przysługiwać i przysługuje od dnia 1 lipca 2007 r :28 Urząd Regulacji Energetyki 10

11 Unbundling w energetyce czyli rozdzielenie poszczególnych rodzajów działalności tj. dystrybucji/przesyłania od sprzedaŝy/wytwarzania. księgowy, organizacyjny wyodrębnienie organów zarządzających, prawny co najmniej wydzielenie oddzielnej spółki, właścicielski. Przedsiębiorstwo pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo (lub grupa przedsiębiorstw) prowadzące działalność przynajmniej w zakresie przesyłu lub dystrybucji oraz wytwarzania lub sprzedaŝy energii :28 Urząd Regulacji Energetyki 11

12 Unbundling w energetyce co się stało 1 lipca 2007 r. w Polsce? 1. nastąpił prawny unbundling na poziomie dystrybucji Prezes URE wyznaczył Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, prowadzenie działalności handlowej rozpoczęły spółki obrotu powstałe w wyniku rozdzielenia, 2. uprawnienie w zakresie TPA i tym samym formalne prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu uzyskała ostatnia grupa odbiorców gospodarstwa domowe :28 Urząd Regulacji Energetyki 12

13 Unbundling w energetyce Dotychczasowa spółka dystrybucyjna Operator systemu dystrybucyjnego Spółka obrotu Usługodawca w zakresie transportu energii Sprzedawca towaru - energii :28 Urząd Regulacji Energetyki 13

14 Prawo wyboru sprzedawcy zasada TPA Prawo TPA (Third Party Access) nakłada na dysponenta infrastruktury obowiązek jej udostępnienia dla dowolnego kontraktu. TPA jest gwarancją realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą. W praktyce prawo to oznacza, Ŝe objęta dowolnym kontraktem handlowym energia zostanie dostarczona do wskazanego w umowie miejsca, o ile tylko istnieją techniczne i ekonomiczne moŝliwości realizacji kontraktu. Na straŝy przestrzegania tej zasady stoi Prezes URE, który na wniosek strony rozstrzyga spory związane z odmową zawarcia umowy dystrybucyjnej na zasadzie TPA :28 Urząd Regulacji Energetyki 14

15 Prawo wyboru sprzedawcy zasada TPA Dostęp stron trzecich do sieci: zapewniony dla wszystkich odbiorców oraz przedsiębiorstw zajmujących się sprzedaŝą energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie :28 Urząd Regulacji Energetyki 15

16 Struktura rynku energii Odbiorca - kaŝdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym :28 Urząd Regulacji Energetyki 16

17 Struktura rynku energii Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej/gazu, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieŝące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi/gazowymi. Sprzedawca (nowy i stary) - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną/gazem świadczące sprzedaŝ odbiorcom na terenie danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego :28 Urząd Regulacji Energetyki 17

18 Struktura rynku energii Pozostali uczestnicy rynku: elektroenergetyka: Operator Pomiarów (OP), Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB). gazownictwo: Operator Pomiarów (OP), Operator Systemu Magazynowego (OSM), Operator Terminala LNG (OT LNG). oraz podmiot o szczególnym znaczeniu dla rynku: S P R Z E D A W C A Z U R Z Ę D U :28 Urząd Regulacji Energetyki 18

19 Struktura rynku energii Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe - przedsiębiorstwo zajmujące się bilansowaniem handlowym energii elektrycznej (uczestniczy w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego (rynek hurtowy) na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego). Postulowana funkcja rynkowa: sprzedawca awaryjny przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną/gazem świadczące sprzedaŝ energii na terenie danego OSD odbiorcom, którzy utracili z niezaleŝnych przyczyn swojego podstawowego sprzedawcę (funkcję tę moŝe pełnić sprzedawca z urzędu ) :28 Urząd Regulacji Energetyki 19

20 Struktura rynku energii Ustawa Prawo energetyczne definiuje sprzedawcę z urzędu jako: przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy :28 Urząd Regulacji Energetyki 20

21 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie oznacza konieczności fizycznego przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci elektroenergetycznej innego podmiotu. Odbiorca po dokonanej zmianie sprzedawcy nadal będzie przyłączony w sposób dotychczasowy do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej i regulował na jego rzecz opłaty za usługę dystrybucji ustalane na podstawie zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryfowych, jedynie cena energii elektrycznej wynikała będzie z umowy zawartej z wybranym sprzedawcą :28 Urząd Regulacji Energetyki 21

22 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Odbiorca, chcąc skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, uczestniczy wraz z operatorem systemu dystrybucyjnego (przedsiębiorstwo energetyczne do którego sieci jest przyłączony) oraz dotychczasowym i nowym sprzedawcą w szeregu czynnościach, zgodnie z tzw. procedurą zmiany sprzedawcy, Procedury te określone zostały przez operatorów systemów dystrybucyjnych w zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD ) dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi :28 Urząd Regulacji Energetyki 22

23 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Co to jest IRiESD i jak z niej korzystać? 1. IRiESD instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowywana dla sieci elektroenergetycznych określa szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez uŝytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci, składa się z dwóch części: tzw. Korzystanie nie zatwierdzanej przez Prezesa URE, tzw. Bilansowanie zatwierdzanej przez Prezesa URE. 2. W części Bilansowanie znajdują się: Jednolita procedura zmiany sprzedawcy, Standardowe profile zuŝycia zbiór danych o przeciętnym zuŝyciu energii elektrycznej poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych, Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych :28 Urząd Regulacji Energetyki 23

24 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych: rozliczeniowych: wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych są zawarte w załączniku nr 1 pkt I i II rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dodatkowe wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych mogą być zawarte w IRiESD Bilansowanie, dla odbiorców przyłączonych do sieci na niskim napięciu (nie wyŝszym niŝ 1 kv) właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest OSD :28 Urząd Regulacji Energetyki 24

25 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Podstawowe załoŝenia IRiESD w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Proces zmiany sprzedawcy nie przekroczy 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnej zmiany, Szereg formalności naleŝących do odbiorcy moŝe wykonać za niego nowy sprzedawca, jeśli tylko zostanie do tego upowaŝniony, Brak ograniczeń w liczbie zmian sprzedawcy (wcześniej gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa mogły dokonywać nieodpłatnie zmiany sprzedawcy dwa razy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), W instrukcjach operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowiązali się do opracowania i zamieszczenia na swoich stronach internetowych wzorów wniosków o zmianę sprzedawcy oraz wzorów umów o świadczenie usług dystrybucji, a takŝe do publikowania listy sprzedawców mających podpisane generalne umowy dystrybucyjne :28 Urząd Regulacji Energetyki 25

26 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Generalna umowa dystrybucyjna Zawierana jest pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a przedsiębiorstwem obrotu energią elektryczną (sprzedawcą) i stanowi podstawę realizacji sprzedaŝy energii elektrycznej na obszarze działania danego operatora sieci dystrybucyjnej, Reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego oraz określa warunki jakie musi spełniać sprzedawca chcący prowadzić sprzedaŝ energii elektrycznej na rzecz odbiorców z obszaru działania tego operatora, Aby odbiorca mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do zmiany sprzedawcy, pomiędzy nowo wybranym sprzedawcą a operatorem sieci dystrybucyjnej do której odbiorca jest przyłączony musi dojść do zawarcia takiej umowy :28 Urząd Regulacji Energetyki 26

27 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Przykład procedury pierwszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 1. Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaŝy, Pamiętać naleŝy, Ŝe nowa umowa sprzedaŝy powinna wejść w Ŝycie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaŝy zawartej z dotychczasowym sprzedawcą. PowyŜsze rozwiązanie da odbiorcy gwarancję ciągłości dostaw energii elektrycznej. 2. Odbiorca dokonuje wypowiedzenia zawartej z przedsiębiorstwem pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu umowy kompleksowej, lub upowaŝnia nowego sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia, 3. Odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji lub upowaŝnia nowego sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu i na jego rzecz, Umowa ta wchodzi w Ŝycie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej :28 Urząd Regulacji Energetyki 27

28 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Przykład procedury pierwszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 4. Nowy sprzedawca powiadamia operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy z odbiorcą, 5. Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych, W zaleŝności od wielkości zuŝycia energii operator systemu dystrybucyjnego przy zmianie sprzedawcy moŝe wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego do wymagań określonych w IRiESD. Koszty dostosowania tego układu ponosi jego właściciel. Warunek ten nie dotyczy odbiorców rozliczanych za pomocą standardowych profili zuŝycia czyli odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia, 6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą. Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej na dzień zmiany sprzedawcy oraz przekazuje dane pomiarowe sprzedawcom. UmoŜliwia to dokonanie rozliczenia końcowego ze starym sprzedawcą i rozpoczęcia sprzedaŝy energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę :28 Urząd Regulacji Energetyki 28

29 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej WyŜej określony porządek czynności jest podobny w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy. Pierwszym krokiem jest oczywiście zawarcie umowy sprzedaŝy energii elektrycznej, tym razem z kolejnym juŝ sprzedawcą, a zasadnicza róŝnica polega na tym, Ŝe odbiorca nie musi zawierać z operatorem systemu dystrybucyjnego umowy o świadczenie usług dystrybucji, albowiem takowa została zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy :28 Urząd Regulacji Energetyki 29

30 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Pamiętać naleŝy, Ŝe zmiana sprzedawcy wymaga duŝej ostroŝności. Decyzja o wyborze danej oferty poprzedzona powinna być dogłębną analizą zarówno zaproponowanej ceny jak i warunków umowy (np. w zakresie warunków wypowiedzenia, ewentualnych dodatkowych kosztów czy umownego uregulowania kwestii sprzedawcy awaryjnego) :28 Urząd Regulacji Energetyki 30

31 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej Gdzie szukać sprzedawców energii? Informację o sprzedawcach prowadzących działalność na danym terenie moŝna uzyskać: u danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, (w siedzibie spółki i/lub biurach obsługi klienta), na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki lub dzwoniąc na infolinię :28 Urząd Regulacji Energetyki 31

32 Lista sprzedawców z którymi OSD zawarli umowy o świadczenie usług dystrybucji Enion GRUPA TAURON S.A. Vattenfall Distribution Poland S.A. 1. PKP Energetyka Sp. z o.o. 2. Lumius Polska Sp. z o.o. 3. ENION Energia Sp. z o.o. 4. Południowy Koncern Energetyczny S.A. 5. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 6. Everen Sp. z o.o. 7. Electrabel Polska S.A. 8. RWE Stoen S.A. 9. ENERGA -Obrót S.A. 10. Atel Polska Sp. z o.o. 11. ZOMAR S.A. 12. Korlea Invest a.s. 13. Korlea Polska Sp. z o.o. 14. Dalkia Poznań ZEC S.A. 15. PSE ELECTRA S.A. 16. CEZ Trade Polska Sp. z o.o. 17. EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. 18. Łódzki Zakład Energetyczny S.A. 19. ENEA S.A. 20. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 21. POLENERGIA S.A. 22. Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. 23. Zakład Energetyczny Białystok S.A. 24. Zakład Energetyczny Łódź-Teren Obrót Sp. z o.o. 25. FAMUR International Trade S.A. 26. CENTROZAP S.A. 27. TAURON Polska Energia S.A. 1. Electrabel Polska S.A. 2. Lumius Polska Sp. z o.o. 3. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 4. Everen Sp. z o.o. 5. ENION Energia Sp. z o.o. 6. PKP Energetyka Sp. z o.o. 7. Atel Polska Sp. z o.o. 8. EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. 9. Polska Energia PKH Sp. z o.o. 10. ENEA S.A. 11. ZOMAR S.A. 12. Dalkia Poznań ZEC S.A. 13. CEZ Trade Polska Spółka z o.o. 14. ENERGA-Obrót S.A. 15. PSE - ELECTRA S.A. 16. Korlea Invest a.s. 17. Korlea Polska Sp. z o. o. 18. FAMUR International Trade S.A. 19. RWE Stoen S.A. 20. Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A :28 Urząd Regulacji Energetyki 32

33 Standardowe profile zuŝycia słuŝą do rozliczenia niezbilansowania odbiorcy o niskim zuŝyciu energii (o mocy umownej nie większej niŝ 40 kw): rozliczenie to dokonywane jest przez sprzedawcę (a nie odbiorcę!) koszt wynikający z niezbilansowania powinien być uwzględniony w cenie energii elektrycznej! Niezbilansowanie zgłoszone zapotrzebowanie faktyczne zuŝycie do ich opracowania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom (w IRiESD- Bilansowanie) zobowiązany jest OSD (por. art. 9c ust. 3 pkt 9a oraz art. 9g ust. 5a ustawy PE) :28 Urząd Regulacji Energetyki 33

34 Korzyści wynikające z liberalizacji rynku energii elektrycznej Dostęp stron trzecich do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na zasadach równego traktowania oraz uzyskanie przez odbiorców prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy, Otwarta droga do aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej i tym samym wpływanie przez swoje decyzje i wybory na jego konkurencyjność, MoŜliwość kształtowania poziomu ceny energii elektrycznej, np.. poprzez negocjowanie jej wysokości przez odbiorców :28 Urząd Regulacji Energetyki 34

35 Bariery zmiany sprzedawcy Okres Uprawnionych do zmiany sprzedawcy Zmieniło sprzedawcę W tym odbiorcy przemysłowi W tym odbiorcy w gosp. domowym ok. 16 milionów Pierwsza połowa 2008 r Na podstawie danych przedstawionych przez spółki dystrybucyjne :28 Urząd Regulacji Energetyki 35

36 Bariery zmiany sprzedawcy Liczba odbiorców TPA z wyszczególnieniem gospodarstw domowych ( ) Liczba odbiorców I 30 VI VII - 31 XII I 31 XII I 31 XII 2006 Okres 1 I 30 VI VII - 31 XII 2007 Odbiorcy grup taryfowych A,B,C Odbiorcy w gospodarstwach domowych :28 Urząd Regulacji Energetyki 36

37 Bariery zmiany sprzedawcy Liczba odbiorców TPA z wyszczególnieniem gospodarstw domowych ( ) (1) (2) Liczba odbiorców grup taryfowych A,B,C Liczba odbiorców w gospodarstwach domowych IX - 31 XII I 31 XII I 31 XII I 31 XII I 31 XII I 31 XII I 30 VI VII - 31 XII I 31 XII I 31 XII I 30 VI VII - 31 XII Okres 0 Odbiorcy grup taryfowych A,B,C Odbiorcy w gospodarstwach domowych 1) - liczba zawartych umów dystrybucyjnych, (2) - osoba fizyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie do sieci oraz umów o świadczenie usług dystrybucji :28 Urząd Regulacji Energetyki 37

38 Bariery zmiany sprzedawcy Odbiorcy korzystający z TPA na terenie działaniaposzczególnych OSD ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. I. (0) II. (2/0) Szczecin Koszalin ENEA Operator Sp. z o.o. Jelenia Góra I. (2) II. (2/0) Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Legnica EnergiaPro KE S.A. Wałbrzych Poznań I. (5) II. (9/2) granice spółek dystrybucyjnych przed konsolidacją Słupsk Wrocław Opole Gdańsk Vattenfall Distribution Poland S.A. I. (10) II. (11/1) Elbląg ENERGA- Operator Olsztyn S.A. Bydgoszcz Kalisz Toruń I. (5) II. (5/0) Warszawa ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Łódź I. (1) II. (2/0) ZE Łódź-Teren S.A. ZEORK LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. I. (3) I. (0) Dystrybucja II. (3/0) II. (1/1) Sp. z o.o. Lublin I. (4) Częstochowa II. (4/0) Zamość SkarŜyskoRZE Dystrybucja Kamienna Sp. z o.o. ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. Będzin I. (1) I. (2) II. (1/0) II. (3/0) Gliwice Kraków Tarnów Rzeszów BielskoBiała Płock ENION S.A. I. (13) II. (13/1) ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. I. (0) II. (3/531) Białystok RWE Stoen Operator Sp. z o.o. I. (3) II. (4/5) I - okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. II - okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. ( ) - liczba odbiorców TPA (w II okresie podano liczbę odbiorców TPA grup taryfowych A,B,C / gospodarstwa domowe) :28 Urząd Regulacji Energetyki 38

39 Bariery zmiany sprzedawcy Gdzie leŝą przyczyny tak małego zaangaŝowania odbiorców w proces zmiany sprzedawcy? Małe zainteresowanie spółek obrotu (sprzedawców) pozyskaniem nowych klientów. Spółki te z załoŝenia powinny zabiegać o nowych odbiorców, tymczasem w duŝej mierze skupiły się na zatrzymaniu dotychczasowych odbiorców poprzez działania marketingowe ukierunkowane na zachowanie dotychczasowego status quo (np. poprzez propozycje produktu z gwarancją ceny, Internet znacznie wyróŝnia się na tle innych mediów, w zakresie powszechności i dostępności informacji niezbędnych dla odbiorcy chcącego zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Niestety, informacje te znajdują się poza zasięgiem licznej grupy odbiorców nie korzystających z Internetu, Odbiorca zuŝywający stosunkowo niewiele energii elektrycznej moŝe nie być atrakcyjny dla sprzedawcy, Zbyt mało ofert rynkowych zapewniających takiemu odbiorcy moŝliwość wyboru sprzedawcy na konkurencyjnych warunkach, Mała świadomość przysługujących odbiorcom praw :28 Urząd Regulacji Energetyki 39

40 Bariery zmiany sprzedawcy Gdzie leŝą przyczyny tak małego zaangaŝowania odbiorców w proces zmiany sprzedawcy? Silnie ukorzeniony, zwłaszcza wśród odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, stereotyp energii elektrycznej w kontekście danego dobra powszechnego a nie towaru funkcjonującego na rynku, Nadal skomplikowana procedura zmiany sprzedawcy, a takŝe brak standaryzacji dokumentów z tym zakresie, Pewne niedogodności dla odbiorców energii elektrycznej po zmianie sprzedawcy. Wskazać tutaj przede wszystkim naleŝy na rozdzielenie umowy kompleksowej na umowę sprzedaŝy i dystrybucji energii elektrycznej. Konsekwencją powyŝszego moŝe być konieczność opłacania przez odbiorcę dwóch faktur za zakupioną i dostarczoną mu energię elektryczną, :28 Urząd Regulacji Energetyki 40

41 Bariery zmiany sprzedawcy Gdzie leŝą przyczyny tak małego zaangaŝowania odbiorców w proces zmiany sprzedawcy? Bariery techniczne związane m.in. z koniecznością dostosowania układu pomiarowo rozliczeniowego na taki, który posiada funkcje rejestracyjne połączone z moŝliwością zdalnego odczytu, a koszty takiego dostosowania ponosić będzie właściciel układu (nie dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu, w tym odbiorców w gospodarstwach domowych), Brak regulacji ustawowych związanych z zapewnieniem pewności dostaw energii elektrycznej w sytuacji kiedy dotychczasowy sprzedawca, nagle i bez winy odbiorcy zaprzestanie tych dostaw, a więc regulacji w zakresie sprzedawcy awaryjnego :28 Urząd Regulacji Energetyki 41

42 Działania Prezesa URE na rzecz dalszej liberalizacji rynku Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym W dokumencie tym wskazano na uwarunkowania wpływające na konkurencję i poziom cen energii elektrycznej oraz szereg działań koniecznych do pełnego uwolnienia rynku, m. in.: Wzmocnienie pozycji odbiorcy na rynku energii elektrycznej i ochronę odbiorcy najsłabszego, Wzmocnienie pozycji regulatora i wprowadzenie dodatkowych narzędzi regulacyjnych, Wzmocnienie konkurencji na rynku energii elektrycznej :28 Urząd Regulacji Energetyki 42

43 Działania Prezesa URE na rzecz dalszej liberalizacji rynku Odbiorcy wraŝliwi społecznie Liberalizacja rynku energii elektrycznej niesie ze sobą niebezpieczeństwo powiększenia się grona odbiorców wraŝliwych społecznie, W celu podjęcia próby rozwiązania tego problemu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców WraŜliwych Społecznie, Prace tego zespołu zakończone zostały przygotowaniem dokumentu pt. Program pomocy odbiorcom wraŝliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych niezbędnych do wdroŝenia programu Raport końcowy, W dokumencie tym podjęto próby zdefiniowania odbiorców wraŝliwych społecznie, jak i zawarto propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych :28 Urząd Regulacji Energetyki 43

44 Działania Prezesa URE na rzecz dalszej liberalizacji rynku INAUGURACJA 27 listopada :28 Urząd Regulacji Energetyki 44

45 Dziękujemy i polecamy się na przyszłość :28 Urząd Regulacji Energetyki 45

Kraków, 15 maja 2008 r.

Kraków, 15 maja 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki WARUNKI I STAN LIBERALIZACJI RYNKU Wiesław Wójcik Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie Kraków, 15 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Kraków 11 kwiecień 2011 r. Oblicza Gminy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Nowy Sącz 16 września 2010 r. Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Sławomir Siejko XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka Szklarska Poręba 23 październik 21 2 3 Konkurencyjny rynek energii 4 Monopol Unbundling

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Rzeszów, 8 lipca 2010 Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18)

Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18) Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18) Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej Stan na 20 maja 2009 r. Opracowanie: ENERGOinfo.PL Na podstawie informacji publikowanych na witrynach internetowych

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Jolanta Skrago Piotr Furdzik

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Jolanta Skrago Piotr Furdzik Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Jolanta Skrago Piotr Furdzik Gliwice, 2011 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres: ul. Owocowa

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7

RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7 RE TPA i odbiorcy końcowi Wykład 7 TPA Third Party Access Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (z

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej S ła w om ir S iejko V II K O N FE R E N C J A N A U K O WO -TE C H N IC Z N A O D B IO R C Y N A R Y N K U E N E R G II Leg nic a 1 kw ietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Warszawa, 2 lipca 2013 r.

W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Warszawa, 2 lipca 2013 r. W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach Warszawa, 2 lipca 2013 r. W kierunku liberalizacji rynku dla gospodarstw Wszyscy odbiorcy zyskują prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. energii dzięki TPA. 1. Wstęp aspekty prawne. Piotr Zawadzki Wiesław Leniarski PSE Operator SA Tomasz Paweł Włodarczyk PSE-Centrum SA

Optymalizacja. energii dzięki TPA. 1. Wstęp aspekty prawne. Piotr Zawadzki Wiesław Leniarski PSE Operator SA Tomasz Paweł Włodarczyk PSE-Centrum SA Optymalizacja kosztów energii dzięki TPA Piotr Zawadzki Wiesław Leniarski PSE Operator SA Tomasz Paweł Włodarczyk PSE-Centrum SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Konferencja SANT Wasko SA Warszawa, 17.06.2015 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego mgr inż. Tomasz Dribko Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, 8 luty 2011 r. PRAWO WYBORU SPRZEDAWCY (zwane zasadą TPA) gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku

Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Rzeszów Przemyśl, 5 6 05. 2009r. Program 1. Wprowadzenie 2. Co wynika z otwarcia

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wpływ nowych strategii produktowych sprzedawców na rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce oraz zachowania odbiorców końcowych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 21.10.2010 r. 1. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu

Bardziej szczegółowo

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r.

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4 Obliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Obowiązuje: 01.10.2014 str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r.

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r. Warszawa, 1 września 2009 r. Informacja uzupełniająca Prezesa URE w sprawie warunków i perspektyw zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf na obrót energią elektryczną dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Energetyka rewolucja na rynku?

Energetyka rewolucja na rynku? Energetyka rewolucja na rynku? Forum Zmieniamy Polski Przemysł 17 lutego 2014 r. Marek Kulesa dyrektor biura Warszawa Czy rok 2014 przyniesie przełom na rynku energii elektrycznej? KORZYSTANIE Z PRAWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez uŝytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Toruń, 24 maj 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 22 maja 2009 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieŝący Verivox.pl Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla odbiorców biznesowych Analiza dla firm z 50 regionów Polski Stan na 24 kwietnia 2009 r. www.verivox.pl Spis

Bardziej szczegółowo

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny MAŁY TRÓJPAK zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych dr Marzena Czarnecka Radca Prawny Warsztaty energetyczne 2013 Plan prezentacji 1. Nowe definicje w ustawie Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej 1 Agenda prezentacji Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) Wspomaganie informatyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż sp. z o.o. uchwałą nr 188/II/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Południowo Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE

Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE Prezes URE, dr Mariusz Swora oraz Wiceprezes URE, Marek Woszczyk, przedstawili założenia kampanii edukacyjnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.

ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Program przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. zwany Programem Zgodności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2007 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

Bardziej szczegółowo

TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka

TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka Autor: Piotr Hawliczek, specjalista ds. obrotu energią elektryczną Polenergia S.A. ( Wokół Energetyki czerwiec 2004)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ nr postępowania: BZP.2420.17.2012.BO Uniwersytetem Wrocławskim, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 zwanym w treści Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

naraŝa Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyŝszych terminów, co w konsekwencji doprowadzić moŝe do nieprawidłowego

naraŝa Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyŝszych terminów, co w konsekwencji doprowadzić moŝe do nieprawidłowego Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej dla 16 podmiotów leczniczych zlokalizowanych w województwie

Bardziej szczegółowo

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Vattenfall AB Zakres prezentacji 1. Energia a towar 2. Uczestnicy rynku 3. Unbundling 4. Wytwarzanie 5. Sprzedaż 6.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo