Analiza wyników badania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników badania"

Transkrypt

1 Komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyników kontroli procedur rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych przeprowadzonej w jednostkach Poczty Polskiej. Do zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej należy między innymi prowadzenie badań w zakresie jakości świadczenia usług powszechnych, w tym również badań dotyczących trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji przez operatora publicznego. W tym celu Prezes UKE analizuje nadsyłane przez operatora publicznego wraz ze sprawozdaniem dane zawierające liczbę i rodzaje złożonych reklamacji oraz sposobu ich rozpatrzenia, a także informacje o liczbie złożonych skarg z tytułu opóźnionego doręczania przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii. Następnie, w celu weryfikacji danych oraz kontroli procedur jak też i stosowania aktów prawnych przy rozpatrywaniu reklamacji przez Pocztę Polską, Delegatury UKE przeprowadzają badanie procedur reklamacyjnych stosowanych przez operatora publicznego. Metodologia badania UKE jest w pełni zgodna z normą PN-EN 14012:2005 (U) - Usługi pocztowe - jakość usług - reklamacje i procedury odszkodowawcze (MP z 2006 r. Nr 17 poz. 201, załącznik nr 17). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 maja 31 lipca 2007 roku we wszystkich jednostkach regionalnych operatora publicznego (w 16 urzędów pocztowych, 16 jednostkach odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji w I instancji oraz 16 właściwych jednostkach rozpatrujących odwołania w II instancji) przez wszystkie Delegatury UKE (16). Ogółem do badania wylosowano 738 reklamacji. Badaniem procedur reklamacyjnych objęty były, powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w ruchu krajowym przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek do 10kg, a także realizowaniu przekazów pocztowych. Badanie procedur reklamacyjnych i reklamacji składało się z trzech elementów: - analizy statystyk reklamacji dostarczonych przez operatora pocztowego, - badania procedur reklamacyjnych poprzez przeprowadzenie wywiadu w wybranych urzędach pocztowych i urzędach pełniących funkcję jednostek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrywania i załatwiania reklamacji w pierwszej instancji oraz - badania procedur reklamacyjnych na podstawie pobranej losowo próbki reklamacji. Analiza wyników badania W 2006 r. Poczta Polska przyjęła do przemieszczenia i doręczenia przesyłek w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym, z czego: paczek pocztowych do 10 kg; przesyłek listowych rejestrowanych; przekazów pocztowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej 1

2 W okresie sprawozdawczym wniesione zostały reklamacje w zakresie usługi powszechnej Liczba ta jest wyższa o 6,38% w stosunku do poprzedniego badania. Ponadto aż 0,49% ogółu wniesionych reklamacji zostało uznanych za niewniesione, co dając liczbę 822, stanowi wzrost o 38,93%. w stosunku do roku Natomiast z 1101 odwołań od rozstrzygnięcia I instancji zostało rozpatrzonych negatywnie (co stanowi 86,38% wszystkich odwołań). Jednakże w porównaniu do poprzedniego badania, w którym wniesiono 1274 odwołań (z czego ponad 87% rozpatrzono negatywnie) jest to liczba niższa. Wykres 1. Wniesione reklamacje w 2005 i 2006 r. w podziale na usługi reklamacje wniesione ogółem w 2005 r. reklamacje wniesione ogółem w 2006 r. przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe ogółem Urząd Komunikacji Elektronicznej 2

3 Wykres 2. Reklamacje wniesione ogółem w podziale na ich rodzaje oraz sposób załatwienia w 2006 r. reklamacje dotyczace ubytku uszkodzenia zawartości przesyłek reklamacje dotyczące utraty (zaginięcia) przesyłek/przekazów pocztowych pozostałe reklamacje ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 uzasadnone nieuzasadnione w toku Porównując wyniki przekazane przez operatora publicznego za 2006 r. do 2005 r. w zakresie przedstawionym na powyższym wykresie należy stwierdzić, iż liczba reklamacji nieuzasadnionych w roku 2006 wzrosła ogółem o ok. 4,97% (czyli o szt.). Równocześnie także wzrosła liczba reklamacji uznanych przez Pocztę Polską jako zasadne (o ok. 7,6%, czyli o w stosunku do poprzedniego badania). Niezwykle istotnym wskaźnikiem określającym poprawność rozpatrywania reklamacji usługi powszechnej oraz ich zgodność z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo pocztowe, jest termin ich rozpatrywania. Z uwagi na brak ww. informacji w sprawozdaniu Poczty Polskiej za rok 2005 nie ma możliwości porównania obu okresów sprawozdawczych. Natomiast dane o terminach rozpatrywania reklamacji w 2006 r. przez operatora pocztowego zostały zilustrowane na poniższym wykresie. Wykres 3. Liczba reklamacji załatwionych w terminach do dni w 2006 r. 90 dni dni dni dni Analizując powyższy wykres należy stwierdzić, że aż 6136 reklamacji (ok. 4% załatwionych reklamacji oraz ok. 3,6% ogółu wniesionych reklamacji) zostało zakończonych w terminie od dni, podczas gdy rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej Urząd Komunikacji Elektronicznej 3

4 oraz przekazu pocztowego termin ten określa na maksymalnie 30 dni. Ponadto należy podkreślić, iż Poczta Polska nie dostarczyła wyjaśnień o przyczynach tak przewlekłego prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Z otrzymanych dokumentów od operatora publicznego wynika, iż w 2006 r. przyjął on do realizacji o przesyłek w zakresie usług powszechnych więcej aniżeli w roku 2005 (ok. 16%). Liczba natomiast wniesionych reklamacji wzrosła jedynie o ok. 6,4% w porównaniu do poprzedniego badania. Z analizy otrzymanej dokumentacji wynika jednakże, iż Poczta Polska ma problemy z dotrzymaniem i przestrzeganiem wymagań określonych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe w zakresie reklamacji usługi powszechnej, w szczególności w zakresie załatwiania reklamacji w określonych terminach. Taki stan rzeczy jednoznacznie wskazuje na możliwość naruszenia obowiązujących przepisów prawnych. Wnioski Badanie procedur reklamacyjnych zostało wykonane zgodnie z regulacjami krajowymi i dotyczyło przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek do 10 kg oraz realizowania przekazów pocztowych, w oparciu o normę PN-EN Na podstawie danych uzyskanych od operatora publicznego, można stwierdzić, że odsetek reklamacji w 2006 roku w zakresie: paczek pocztowych wynosił 0,007%, listów poleconych wynosił 0,027 %, przekazów pocztowych wynosił 0,005 % w stosunku do rzeczywistego strumienia wszystkich przesyłek pocztowych w badanym okresie, który wyniósł w 2006 r. łącznie dla wszystkich rodzajów usług powszechnych w obrocie krajowym szt. Na podstawie wyników badań można również stwierdzić, że deklarowane przygotowanie pracowników Poczty Polskiej, stwierdzone podczas przeprowadzonego wywiadu w zakresie znajomości procedur zbierania jak i rozpatrywania reklamacji było w okresie badawczym zadawalające. Szczegółowa analiza próby statystycznej wybranej do badania wykazała, że najwięcej reklamacji było zgłoszonych w formie pisemnej (99,85), a ok. 80% z nich dotyczyło kategorii przesyłek zagubionych lub znacznie opóźnionych. Na około 6% reklamacji klienci złożyli odwołania od decyzji I instancji przy czym jedynie ok. 1,5% z nich zostało uznane za zasadne całkowicie lub częściowo w II instancji. Na podstawie sprawozdania Łp-09a Poczty Polskiej należy podkreślić uderzająco dużą liczbę reklamacji uznawanych przez Pocztę Polską jako niezasadne (ok.73,26% w 2006 r. dla porównania w 2005 roku odsetek ten wynosił 68%). Jak podkreślono w ubiegłorocznym sprawozdaniu, tłumaczyć ten fakt należy przede wszystkim treścią przepisów obowiązującego Prawa pocztowego, które pozwala reklamować jedynie usługi dotyczące przesyłek rejestrowanych. W związku z tym gros przesyłek pocztowych (w szczególności przesyłek listowych zwykłych zarówno ekonomicznych jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej 4

5 priorytetowych) pozbawionych jest możliwości reklamowania w przypadku nienależytego lub niewłaściwego ich wykonania. Tym samym dochodzenie roszczeń w związku z niezrealizowaną lub nienależycie zrealizowaną przesyłką nierejestrowaną traktowane jest przez operatora publicznego jako niezasadne. Podsumowując powyższe należy zauważyć, iż podczas przeprowadzonego badania stwierdzono możliwość naruszenia przez operatora publicznego obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonych terminów udzielania odpowiedzi na reklamacje w 63 przypadkach (najdłuższy termin oczekiwania przez klienta na odpowiedź na reklamację w badanej próbie wyniósł 145 dni). Ponadto w 117 odpowiedziach na reklamacje nie zostały uwzględnione wszystkie wymagane elementy określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe. Biorąc pod uwagę stale wzrastający odsetek reklamacji nieuzasadnionych w ocenie operatora publicznego (w 2006 r szt., w stosunku do 2005 r szt.) wskazuje na niepokojące zjawisko, którego rozmiary i efekty ewidentnie naruszają interesy konsumentów. Ponadto Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaobserwował zjawisko swobodnego interpretowania i uznawania reklamacji przez poszczególne jednostki organizacyjne operatora w identycznych indywidualnych przypadkach. Jednocześnie Prezes UKE informuje, że na podstawie zgromadzonych podczas badania dokumentów zostanie wszczęte postępowanie kontrolne w tych przypadkach, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, w szczególności w zakresie terminów rozpatrywania reklamacji. Opracowanie: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Rynku Pocztowego Urząd Komunikacji Elektronicznej 5

ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16

ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREPAID. Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze FreePhone PrePaid.

REGULAMIN PREPAID. Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze FreePhone PrePaid. Regulamin Usługi PrePaid w sieci FreePhone z dnia 23.12.2014 strona 1 z 5 REGULAMIN PREPAID Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze FreePhone PrePaid. 1.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-13/06/MOK/PM Warszawa, dn. 29 czerwca 2011 r. DECYZJA NR DDK 3/2011 I. Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/165 - Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie

Bardziej szczegółowo