ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA I. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rynku usług pocztowych, zarówno ustawodawstwa krajowego (ustawa Prawo pocztowe) jak i Unii Europejskiej (Dyrektywy Pocztowe 97/67/WE i 2002/39/WE) Prezes UKE jako regulator rynku pocztowego w Polsce, zobowiązany jest do przeprowadzania corocznych badań jakości powszechnych usług pocztowych. Wyniki badań mają dostarczać informacje o wskaźniku terminowości doręczania przesyłek. Regulator zobowiązany jest również monitorować ilość reklamacji, ich przyczyny i sposoby ich rozpatrzenia. Poniżej przytoczono fragmenty ww. regulacji prawnych. I. 1 Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Art Prezes UKE prowadzi badania jakości powszechnych usług pocztowych, uzyskanej przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek. 2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w terminie do 31 maja, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, a także informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia, z uwzględnieniem podziału na powszechne usługi pocztowe i usługi niebędące powszechnymi usługami pocztowymi. I. 2 Dyrektywy pocztowe: Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. ROZDZIAŁ 6 Jakość usług Artykuł 16 Państwa członkowskie zapewnią, by w celu zagwarantowania dobrej jakości usług pocztowych zostały ustalone i opublikowane normy jakości usług dotyczące usług powszechnych. 1

2 Normy jakości powinny odnosić się w szczególności do czasu przebiegu przesyłek oraz regularności i niezawodności usług. Normy te ustalane są przez: - państwa członkowskie w przypadku usług krajowych, - Parlament Europejski i Radę w przypadku usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty (patrz: załącznik); przyszłe zmiany w powyższych normach wprowadzane w odpowiedzi na postęp technologiczny lub trendy rozwojowe na rynku będą wdrażane zgodnie z procedurą określoną w art. 21. Przynajmniej raz w roku przeprowadzany będzie w sposób niezależny monitoring osiągniętych norm jakości, przez zewnętrzne organy, nie mające powiązań z operatorami świadczącymi usługi powszechne, na podstawie znormalizowanych warunków, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 21, który powinien stanowić przedmiot raportów publikowanych przynajmniej raz w roku. Artykuł 17 Państwa członkowskie określą normy jakości dla przesyłek w obrocie krajowym i zapewnią ich zgodność z normami określonymi dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych normach jakości dla usług w obrocie krajowym, która opublikuje je w taki sam sposób jak normy dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty, o których mowa w art. 18. Krajowe organy regulacyjne zapewnią przeprowadzenie niezależnego monitoringu osiągniętych norm jakości zgodnie z czwartym akapitem art. 16, wyniki którego będą uzasadnione, a także, o ile będzie to konieczne, podjęcie działań naprawczych. Załącznik Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty w każdym kraju powinny być opracowane na podstawie limitu czasowego dla przebiegu przesyłek, liczonego od końca do końca * dla przesyłek pocztowych w najszybszej znormalizowanej kategorii, zgodnie ze wzorem D + n, gdzie D oznacza datę nadania **, a n liczbę dni roboczych, jakie upływają pomiędzy tą datą a datą doręczenia do adresata. Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Limit czasowy Cel D % przesyłek D+5 97 % przesyłek * Przebieg przesyłki od końca do końca liczony jest od punktu dostępu do sieci do punktu doręczenia do adresata. ** Data nadania, która powinna być uwzględniona, powinna być tą samą datą, z którą przesyłka została nadana, pod warunkiem, że nadanie następuje przed podanym czasem ostatniego wybierania przesyłek z określonego punktu dostępu do danej sieci. Gdy nadanie ma miejsce po tym czasie, datą nadania, jaką należy uwzględnić, będzie następny dzień wybierania przesyłek. 2

3 Normy te muszą być osiągnięte nie tylko dla całości ruchu w ramach Wspólnoty, lecz także dla każdego dwustronnego przepływu przesyłek pomiędzy dwoma Państwami Członkowskimi. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję usług pocztowych Wspólnoty. Artykuł 19 Państwa członkowskie zapewnią, że zostaną opracowane przejrzyste, proste i niekosztowne procedury rozpatrywania reklamacji użytkowników, szczególnie w przypadkach dotyczących zaginięcia, ubytku zawartości, uszkodzenia lub braku zgodności z normami jakości usług (włączając procedury określające odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).(...) Zgodnie z art. 19 Państwa Członkowskie mogą postanowić, że powyższa zasada jest również stosowana do osób korzystających z usług, które pozostają: - poza zakresem powszechnych usług pocztowych, - w zakresie powszechnych usług pocztowych, które nie są świadczone przez operatora publicznego. Państwa członkowskie podejmą działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w pierwszym akapicie art. 19, umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki wraz z ustanowieniem tam, gdzie uznano to za właściwe, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty. Z zastrzeżeniem innych możliwości odwołania dostępnych na podstawie ustawodawstwa krajowego i ustawodawstwa Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewnią, by użytkownicy, działając indywidualnie lub tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogli wnosić sprawy przed właściwe organy władz krajowych, jeżeli reklamacje użytkowników złożone u operatora świadczącego usługi powszechne nie zostały rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by operatorzy świadczący usługi powszechne publikowali raport roczny w sprawie monitorowania osiągniętych norm jakości, wraz z informacją o liczbie reklamacji i sposobie ich rozpatrzenia. I. 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne 3

4 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, zwanych dalej "usługami", przez operatora publicznego, zwanego dalej "operatorem", dotyczące: 1) sposobu świadczenia usług; 2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym: a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych, b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna, c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych, d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora, e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek; 3) minimalnych wymagań w zakresie jakości usług dotyczących: a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora, c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki; 4) terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 3 lit. a i c zostaną osiągnięte. Rozdział 4 Minimalne wymagania w zakresie jakości usług Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń. 2. Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie: 1) "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki: a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym, b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki; 2) "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki. 3. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust Wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4

5 Załącznik nr 2 WSKAŹNIKI TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM Rodzaj przesyłek Termin Cel w zakresie doręczenia terminowości doręczeń* Przesyłki listowe najszybszej kategorii D+1 82 % D+2 90 % D+3 94 % Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi D+3 85 % najszybszej kategorii D+5 97 % Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+1 80 % Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej D+3 90 % kategorii * Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki. 5

6 II. REALIZACJA BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK II. 1 Terminowość doręczeń przesyłek listowych zwykłych na terenie kraju w 2007 roku. Celem badania było stwierdzenie czy terminowość doręczania przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu od końca do końca spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie miało charakter ciągły i zostało przeprowadzone w terminach: od do r. I etap badania oraz od r. do r. II etap badania. Wykonawcą badania była firma zewnętrzna, niezależna od operatora i organu regulacyjnego. II etap badania został przeprowadzany z uwzględnieniem parametrów przesyłek oraz rzeczywistych przepływów poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach. W czasie badania respondenci (150) otrzymali do nadania (I etap-7650; II etap 3881) przesyłek listowych zwykłych priorytetowych oraz (I etap-1530, II etap 776) przesyłek listowych zwykłych ekonomicznych. Terminowość doręczania przesyłek badano zgodnie z normami PN-EN 13850:2006/PN-EN 14508:2006 w relacjach: obszar lokalny-1, obszar lokalny-2, miasto-miasto w odległości do 200 km, miasto-wieś w odległości do 200 km, wieśmiasto w odległości do 200 km, wieś-wieś w odległości do 200 km, miasto-miasto w odległości powyżej 200 km, miasto-wieś w odległości powyżej 200 km, wieś-miasto w odległości powyżej 200 km oraz wieś-wieś w odległości powyżej 200 km. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Miejscowości mniejsze zostały zaliczone do kategorii wsi. Obszar lokalny-1 objął terytorium jednego miasta, a obszar lokalny-2 obejmował terytorium tej samej gminy lub gmin sąsiadujących ze sobą. Listy były nadawane i odbierane na terenie całego kraju, w każdym z 30 Obszarów Pocztowych. Do czasu przebiegu przesyłek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Przesyłki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, a przesyłki wrzucone do skrzynki w dzień roboczy, a ostemplowane w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowano, jak ostemplowane w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, niedzieli lub dniu świątecznym. Do oceny terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych zastosowano standard jakościowy 82% przesyłek doręczonych w terminie D+1, natomiast dla przesyłek ekonomicznych przyjęto standard jakościowy 85% przesyłek doręczonych w terminie D+3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 6

7 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 72,60% 82% D+2 95,61% 90% D+3 98,80% 94% Terminowość przesyłek priorytetowych wysyłanych w większości badanych relacji nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 86,52% 82% D+2 95,49% 90% D+3 97,86% 94% W II etapie badania terminowość przesyłek priorytetowych, w większości badanych relacji spełnia wymóg D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 77,21% 82% D+2 95,57% 90% D+3 98,49% 94% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 7

8 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 77,84% 85% D+5 96,41% 97% Wyniki I etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 86,21% 85% D+5 97,55% 97% Wyniki II etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji spełnia wymóg określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 80,57% 85% D+5 96,70% 97% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych nie spełnia wymogu D+3 a także D+5 określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić że: 1. Poczta Polska najniższe wartości wskaźnika terminowości doręczania przesyłek listowych ekonomicznych uzyskuje dla relacji wieś-miasto powyżej 200 km (I etap badania) oraz wieś wieś do 200 km (II etap badania), a dla przesyłek listowych 8

9 priorytetowych dla relacji wieś-wieś powyżej 200 km (I etap badania) oraz miasto-wieś powyżej 200 km (II etap badania), 2. wysokie wartości wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych Poczta Polska osiąga dla przesyłek przekazywanych w relacjach lokalnych, przy czym dla przesyłek ekonomicznych w II etapie badania zaobserwowano znaczący spadek terminowości w tych relacjach (poniżej wymogu D+3 określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.), 3. uzyskane wskaźniki ogólnopolskie w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych (77,21%) oraz dla przesyłek ekonomicznych (80,57%) są niższe od standardów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych a także nie spełniają one aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie, 4. uwzględniając w badaniu (II etap badania) rzeczywiste przepływy poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach, uzyskane wskaźniki terminowości zarówno dla przesyłek priorytetowych jak i ekonomicznych spełniają wymogi odpowiednio D+1 i D+3 określone w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych,. 5. w trakcie przeprowadzonego badania zaobserwowano następujące nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych (ekonomicznych i priorytetowych): nieterminowe lub przedwczesne (przed godziną opróżniania wynikającą z informacji na skrzynce nadawczej) opróżnianie pocztowych skrzynek nadawczych oraz nieterminowe opracowywanie i stemplowanie przesyłek pochodzących z opróżnień nadawczych skrzynek pocztowych (nierzadko następnego dnia w nocy), brak codziennej obsługi rejonu doręczeń przez listonosza, ustawienie błędnej daty lub godziny na datowniku, brak ostemplowania lub niewłaściwe ostemplowanie przesyłek (odcisk datownika jest nieczytelny, co nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny ostemplowania) przypadki pogniecenia lub zniszczenia przesyłek. Wyniki badań pokazują, że Poczta Polska powinna zwrócić większą uwagę na sposób i procedury związane z doręczaniem przesyłek ekonomicznych wysyłanych z terenów wiejskich do adresatów oddalonych o ponad 200 km z uwagi na fakt, iż wskaźniki terminowości takich przesyłek są nierzadko niższe niż cel, jaki został określony w zakresie terminowości doręczeń przez Ministra Infrastruktury w ww. rozporządzeniu. Zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13850:2006 w zakresie Kontroli jakości i audytu (załącznik C), został przeprowadzony audyt systemu pomiaru jakości przez instytucję niezależną od regulatora, operatora jak i wykonawcy badań - Instytut Łączności. Kontrola podmiotu realizującego badanie stanowiła podstawę oceny sposobu przeprowadzenia badania i została zrealizowana w terminie od 25 lipca 2007 r. do 10 października 2007 r. oraz od 7 grudnia 2007 r. do 11 grudnia 2007 r. Jednostka prowadząca audyt we wnioskach zawartych w Sprawozdaniu z przeprowadzenia kontroli wykonania badania terminowości doręczeń przesyłek pocztowych w 2007 roku stwierdziła, że przygotowanie i przeprowadzenie badania w 2007 r. jest zgodne z Instrukcją przeprowadzania i kontroli badań terminowości 9

10 doręczeń przesyłek pocztowych dla Instytucji Badawczej oraz normą PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 2.Badanie terminowości doręczania paczek pocztowych Badanie miało na celu stwierdzenie, czy terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu tj. od nadania paczki pocztowej w urzędzie pocztowym do jej doręczenia adresatowi spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie terminowości doręczania paczek priorytetowych i ekonomicznych zostało przeprowadzone w okresie od 16 lipca 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w trybie ciągłym. Paczki nadawano wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Paczki nadawane przed 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w miastach wojewódzkich, godzinie w miastach powiatowych i po w innych miejscowościach były traktowane jako nadane w dniu następnym. Paczki nadawane od 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w całym kraju traktowane były jako nadane w dniu następnym. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę, niezależną od operatora i organu regulacyjnego. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o grupę 60 respondentów, gwarantujących wykonanie powierzonego zadania z należytą starannością, niezależnych od operatorów pocztowych (w badaniu nie mogły brać udziału osoby związane zawodowo lub przez członków najbliższej rodziny m in. z Pocztą Polską i innymi operatorami pocztowymi). 30 osób brało udział w badaniu terminowości doręczania paczek priorytetowych a kolejne 30 osób uczestniczyło w badaniu terminowości doręczania paczek ekonomicznych. W czasie badania respondenci otrzymali do nadania 800 paczek pocztowych w tym: 400 paczek priorytetowych i 400 paczek ekonomicznych. Terminowość doręczania paczek pocztowych badano w 8 relacjach: miasto-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieświeś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej). W każdej z wyżej wymienionych relacji zaplanowano do wysłania po 50 paczek priorytetowych i po 50 paczek ekonomicznych. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Do czasu przebiegu paczek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Paczki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych w większości relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe najszybszej kategorii (priorytetowe) doręczone nie później niż w D+1: 80% 10

11 Nie spełnia także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem jest terminowość paczek wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 81,9%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek priorytetowych wysłanych w relacji wieś-wieś w odległości powyżej 200 km i wyniósł 33,7%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych priorytetowych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki pocztowe priorytetowe doręczone nie później niż w D+1: 57,8% W odniesieniu do paczek pocztowych ekonomicznych sytuacja w zakresie terminowości ich doręczania przedstawia się podobnie jak w przypadku terminowości doręczania paczek pocztowych priorytetowych. W prawie wszystkich wysyłanych relacjach wskaźniki terminowości są niższe od standardów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe nie będące paczkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) doręczone nie później niż w D+3: 90% Nie spełniają także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem są paczki wysłane w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 91,6%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek pocztowych ekonomicznych wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości powyżej 200 km i wyniósł 72,6%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych ekonomicznych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki ekonomiczne doręczone nie później niż w D+3: 84,3% Podczas badania nie zaobserwowano wielu nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu paczek pocztowych poza faktem, ze niektóre paczki były doręczane brudne i pogniecione. Wykonanie przedmiotowego badania zostało poddane audytowi, który przeprowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności). Wyniki audytu wskazują, że przygotowanie i przeprowadzenie badania jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń paczek pocztowych w 2007 r. jest zgodne z Metodologią przeprowadzania i kontroli badania terminowości doręczeń paczek pocztowych oraz normami PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 3 Reklamacje dotyczące powszechnych usług pocztowych Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego 11

12 (Dz. U. Nr 183 poz. 1795) reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Powszechną usługę pocztową (na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia) w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną, jeżeli: 1) doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania; 2) doręczenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym lub zawiadomienia o próbie doręczenia tej kwoty nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wynikających z zapisów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. Reklamację zgłasza się w formie: 1) pisemnej; 2) ustnej do protokołu; 3) innej ujawniającej wolę reklamującego w sposób dostateczny, (np.: w formie elektronicznej). Każda reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego dalej "reklamującym"; 2) rodzaj reklamowanej przesyłki; 3) uzasadnienie reklamacji; 4) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 5) podpis reklamującego; 6) oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; 7) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata; 8) protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki; 9) oświadczenie o stwierdzeniu: a) widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo b) niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe. Reklamację z tytułu niewykonania usługi można zgłosić po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi można zgłosić: 1) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości; 2) po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania; 3) w terminie 7 dni, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - w przypadku stwierdzenia niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, Reklamację zgłoszoną po upływie w/w terminów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka I instancji niezwłocznie powiadamia reklamującego. Na zgłoszoną reklamację jednostka operatora pocztowego: 1) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo 2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku termin udzielenia odpowiedzi na 12

13 reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przedłużenie tego terminu może nastąpić, gdy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji przestawiono w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu z działalności Poczty Polskiej za 2007 r. które operator publiczny złożył zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe. II. 3.1 Liczba złożonych w 2007 roku reklamacji powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego. W 2007 roku zostało złożonych reklamacji dotyczących powszechnych usług pocztowych, co stanowiło 0,3% wszystkich zrealizowanych przez operatora publicznego usług powszechnych ( ), podlegających reklamacjom zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z czego (blisko 86,34%) reklamacji było związanych z przesyłkami w obrocie krajowym, a (13,66%) w obrocie zagranicznym. WYKRES NR 1: Struktura reklamacji usług pocztowych w 2007 r. 13,66% 86,34% reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie krajowym reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie zagranicznym 13

14 REKLAMACJE W OBROCIE KRAJOWYM TABELA NR 1: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,48% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 294 0,14% paczki pocztowe do 10 kg ,60% paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością ,60% przekazy pocztowe ,18% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie krajowym w 2007 r. dotyczyło listów poleconych (ponad 70% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przesyłek z zadeklarowaną wartością (listy wartościowe - 0,14%, paczki wartościowe 0,6%). WYRES NR 2: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym w 2007 r. 18,60% 0,60% 10,18% 0,14% 70,48% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 10 kg przekazy pocztowe przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością 14

15 TABELA NR 2: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie krajowym w 2007 r. Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasad nione nieuzasad nione Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach w toku razem uzasadnione nieuzasad nione w toku razem przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe Razem Blisko 95% reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym dotyczyło zaginięć przesyłek/przekazów pocztowych. Najmniej reklamacji dotyczyło ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach. Reklamacje te stanowią zaledwie 1,08% wszystkich zgłaszanych reklamacji. Znaczna część reklamacji dotycząca zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych jest traktowana przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione (77,94%). 15

16 REKLAMACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM TABELA NR 3: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie zagranicznym (dotyczy usług nadanych w Polsce za granicę) w 2007 r. Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 531 1,59% paczki pocztowe do 20 kg ,93% paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 835 2,5% przekazy pocztowe 146 0,44% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie zagranicznym w 2007 r. dotyczyło przesyłek listowych poleconych (ponad 65% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przekazów pocztowych (0,44%). WYKRES NR 3: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w obrocie zagranicznym w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. 29,93% 2,50% 0,44% 1,59% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 20 kg przekazy pocztowe 65,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 16

17 TABELA NR 4: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie zagranicznym przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach/przekazach pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem przekazy pocztowe Razem Podobnie, jak w przypadku reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym, przeważająca część reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych (ponad 95%). Pozostałe reklamacje stanowią zaledwie 1,08% wszystkich reklamacji. Z przedstawionych powyżej danych wynika również, iż ponad 4 razy częściej reklamacja dotycząca zaginięcia przesyłki w obrocie zagranicznym jest uznawana za nieuzasadnioną niż za uzasadnioną. W przypadku reklamacji dotyczących ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach ilość reklamacji nieuzasadnionych kształtuje się na poziomie zbliżonym do ilości reklamacji uzasadnionych. Podobne tendencje występowały także w 2005 roku i 2006 roku. II.3.2 Kontrola trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji powszechnej usługi pocztowej w ppup Poczta Polska Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 maja 31 lipca 2007 roku we wszystkich jednostkach regionalnych operatora publicznego (w 16 urzędach pocztowych, 16 jednostkach odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji w I instancji oraz 16 właściwych jednostkach rozpatrujących odwołania w II instancji) przez wszystkie Delegatury UKE (16). Ogółem do badania wylosowano 738 reklamacji złożonych w 2006 r. Badaniem procedur reklamacyjnych objęte zostały powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu 17

18 i doręczaniu w ruchu krajowym przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek do 10kg, a także realizowaniu przekazów pocztowych. Badanie procedur reklamacyjnych i reklamacji obejmowało: analizy statystyk reklamacji dostarczonych przez operatora pocztowego, badanie procedur reklamacyjnych poprzez przeprowadzenie wywiadu w wybranych urzędach pocztowych i urzędach pełniących funkcję jednostek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrywania reklamacji w pierwszej instancji oraz badanie procedur reklamacyjnych na podstawie pobranej losowo próbki reklamacji. Wnioski z przeprowadzonego badania W 2006 r. Poczta Polska przyjęła do przemieszczenia i doręczenia przesyłek w tym: paczek pocztowych do 10 kg; przesyłek listowych rejestrowanych; przekazów pocztowych. W okresie sprawozdawczym wniesionych zostało reklamacji w zakresie usługi powszechnej Liczba ta jest wyższa o 6,38% w stosunku do badania z poprzedniego roku. Wykres 1. Wniesione reklamacje w 2005 i 2006 r. w podziale na usługi reklamacje wniesione ogółem w 2005 r. reklamacje wniesione ogółem w 2006 r. przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe ogółem Na podstawie danych uzyskanych od operatora publicznego, można stwierdzić, że odsetek reklamacji w 2006 roku w zakresie: paczek pocztowych wynosił 0,007%, listów poleconych wynosił 0,027 %, 18

19 przekazów pocztowych wynosił 0,005 % w stosunku do rzeczywistego strumienia wszystkich przesyłek pocztowych w badanym okresie. Na podstawie wyników badań można również stwierdzić, że deklarowane podczas przeprowadzonego wywiadu przygotowanie pracowników Poczty Polskiej, w zakresie znajomości procedur zbierania jak i rozpatrywania reklamacji było w okresie badawczym zadawalające, ale w praktyce stosowania wypadało już znacznie gorzej. Szczegółowa analiza próby statystycznej wybranej do badania wykazała, że najwięcej reklamacji było zgłoszonych w formie pisemnej (99,85), około 80% reklamacji dotyczyło kategorii przesyłek zagubionych lub znacznie opóźnionych. Na około 6% reklamacji klienci złożyli odwołania od decyzji I instancji przy czym jedynie ok. 1,5% z nich zostało uznane za zasadne całkowicie lub częściowo w II instancji. Na podstawie analizy sprawozdania Łp-09a Poczty Polskiej stwierdzono uderzająco dużą liczbę reklamacji uznawanych przez Pocztę Polską jako niezasadne (73,26% w 2006 r. dla porównania w 2005 roku odsetek ten wynosił ok. 68%). Fakt ten należy wiązać przede wszystkim z treścią przepisów obowiązującego Prawa pocztowego, które pozwala reklamować jedynie usługi dotyczące przesyłek rejestrowanych. W związku z tym gros przesyłek pocztowych (w szczególności przesyłek listowych zwykłych zarówno ekonomicznych jak i priorytetowych) pozbawionych jest możliwości reklamowania w przypadku nienależytego lub niewłaściwego ich wykonania. Tym samym dochodzenie roszczeń w związku z niezrealizowaną lub nienależycie zrealizowaną przesyłką nierejestrowaną traktowane jest przez operatora publicznego jako niezasadne. Podczas przeprowadzonego badania stwierdzono także możliwość naruszenia przez operatora publicznego obowiązujących przepisów prawa w zakresie maksymalnych terminów udzielania odpowiedzi na reklamacje w 63 przypadkach (najdłuższy termin oczekiwania przez klienta na odpowiedź na reklamację w badanej próbie wyniósł 145 dni). Ponadto w 117 odpowiedziach na reklamacje nie zostały uwzględnione wszystkie wymagane elementy, określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe. Z informacji otrzymywanych przez regulatora oraz ze skarg na operatora publicznego wpływających do Prezesa UKE należy stwierdzić, iż zaobserwowane zjawisko dotyczące naruszania ww. terminów jest zjawiskiem dość powszechnie występującym w Poczcie Polskiej. Stale wzrastający odsetek reklamacji nieuzasadnionych w ocenie operatora publicznego (w 2006 r szt., w stosunku do 2005 r szt.) wskazuje na niepokojące zjawisko, którego efekty naruszają interesy konsumentów. Ponadto Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaobserwował zjawisko swobodnego interpretowania i uznawania reklamacji przez poszczególne jednostki organizacyjne operatora w analogicznych indywidualnych przypadkach. Fakt ten może również świadczyć o tym, iż wewnętrzne uregulowania Poczty Polskiej w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji są nieprecyzyjne i pozwalają na swobodę poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie, co bez wątpienia jest sytuacją szkodliwą dla klienta. Wyniki kontroli wykazały, że w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. 19

20 Powyższe ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. II. 3.3 Podsumowanie i wnioski dotyczące reklamacji usług pocztowych w 2007 r. Z przedstawionych informacji wynika, że ponad 70% reklamacji w obrocie krajowym oraz ponad 65% reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy przesyłek listowych poleconych. Podobnie jak w roku ubiegłym, charakterystyczną wielkością zaobserwowaną w strukturze reklamacji w 2007 r. jest ilość reklamacji potraktowanych przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione. Ogółem w 2007 r. liczba nieuznanych przez operatora publicznego reklamacji w obrocie krajowym i zagranicznym stanowiła blisko 74% wszystkich wniesionych reklamacji. Liczba reklamacji traktowanych przez operatora publicznego jako nieuzasadnione wzrasta w kolejnych latach. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej w 2007 r. kontroli trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego należy stwierdzić, iż w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. Ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego niejednokrotnie przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. Opracowanie: Departament Rynku Pocztowego Urząd Komunikacji Elektronicznej 20

Analiza wyników badania

Analiza wyników badania Komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyników kontroli procedur rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych przeprowadzonej w jednostkach Poczty Polskiej. Do zadań Prezesa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU

I. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Kraśnicka 25, Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Kraśnicka 25, Lublin, woj. lubelskie, 1 z 5 16.12.2011 14:53 Lublin: Świadczenie na rzecz zamawiającego przez Pocztę Polską zastrzeżonych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul.

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103 e-mail: biuro@mopr.piekary.pl tel./fax 322879503 tel./fax 322883574 www.mopr.piekary.pl Nr sprawy 167/2016 Piekary Śląskie, dnia 02.12.2016r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Załącznik nr 4 do umowy nr... WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Podstawa odpowiedzialności: Ustawa prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., (Dz. U. Z dn. 24 lipca 2003 r. Nr. 130, poz 1188 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 MIASTEM ZIELONA GÓRA, zawarta w dniu pomiędzy: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 929 000 53 92, REGON: 000654233, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 28/08/2013r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: BZP 271.13.2013 1. Zamawiający: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Szacunkowa ilość Lp. Nazwa przesyłki Gabaryt A Gabaryt B 1 do 50 gram 10000 1 2 ponad 50 do 100 gram 1 1 3 ponad 100 do 350 gram 8700 30 4 ponad 350 do

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Ostróda, 20.09.206r. Czyste Środowisko ul. Wojska Polskiego 5 4-00 Ostróda. Dane Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA.2.6.206 Związek Gmin Regionu Ostródzko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Związku Gmin Zagłębia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r.

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r. Sprawa nr: ZP.271.117.2016 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia 01.12.2016 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Dopiewo. Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP - 362-47/2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Usługi pocztowe 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni

Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni ( zamieszczone w BZP w dniu 13.12.2012 r., nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, a także usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79 Niemce: Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Niemce

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa 2013 1 S P I S T R E Ś C I S T R O N A Rozdział I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE 3 Rozdział II. PRZESYŁKI POLECONE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/269/2015 Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Przedmiot zapytania dotyczy usług pocztowych Usługi pocztowe I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Strona:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492390-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń Opis przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia nie został podzielony na części - nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR.2260-4/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne świadczenia usług: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr. Opis przedmiotu zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie nr o nazwie świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM

Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.3.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Załącznik nr 1b do SIWZ UMOWA DZ/3323/227/14 Zad. 2 Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:.. NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:... a: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z wyłączeniem zakresu zadania częściowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Materiały Przetargowe nr ZKM/ZC/30/17. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Materiały Przetargowe nr ZKM/ZC/30/17. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, w następującym zakresie: a) przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa OR.272.2.4.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800-10/14 Numer ogłoszenia: 395346-2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 131 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Załącznik nr 1b do SIWZ UMOWA DZ/3323/227/14 Zad. 2 Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:.. NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:... a: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 324/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 G dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, RODK w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczeółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu pocztowych w obrocie owym i zaranicznym na rzecz Reionalneo Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67)

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67) GMINA WYRZYSK URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk tel.(67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26 e-mail: urzad@wyrzysk.pl OR.2601.1.2.2016 Wyrzysk, dnia 14.03.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo