ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA I. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rynku usług pocztowych, zarówno ustawodawstwa krajowego (ustawa Prawo pocztowe) jak i Unii Europejskiej (Dyrektywy Pocztowe 97/67/WE i 2002/39/WE) Prezes UKE jako regulator rynku pocztowego w Polsce, zobowiązany jest do przeprowadzania corocznych badań jakości powszechnych usług pocztowych. Wyniki badań mają dostarczać informacje o wskaźniku terminowości doręczania przesyłek. Regulator zobowiązany jest również monitorować ilość reklamacji, ich przyczyny i sposoby ich rozpatrzenia. Poniżej przytoczono fragmenty ww. regulacji prawnych. I. 1 Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Art Prezes UKE prowadzi badania jakości powszechnych usług pocztowych, uzyskanej przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek. 2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w terminie do 31 maja, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, a także informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia, z uwzględnieniem podziału na powszechne usługi pocztowe i usługi niebędące powszechnymi usługami pocztowymi. I. 2 Dyrektywy pocztowe: Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. ROZDZIAŁ 6 Jakość usług Artykuł 16 Państwa członkowskie zapewnią, by w celu zagwarantowania dobrej jakości usług pocztowych zostały ustalone i opublikowane normy jakości usług dotyczące usług powszechnych. 1

2 Normy jakości powinny odnosić się w szczególności do czasu przebiegu przesyłek oraz regularności i niezawodności usług. Normy te ustalane są przez: - państwa członkowskie w przypadku usług krajowych, - Parlament Europejski i Radę w przypadku usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty (patrz: załącznik); przyszłe zmiany w powyższych normach wprowadzane w odpowiedzi na postęp technologiczny lub trendy rozwojowe na rynku będą wdrażane zgodnie z procedurą określoną w art. 21. Przynajmniej raz w roku przeprowadzany będzie w sposób niezależny monitoring osiągniętych norm jakości, przez zewnętrzne organy, nie mające powiązań z operatorami świadczącymi usługi powszechne, na podstawie znormalizowanych warunków, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 21, który powinien stanowić przedmiot raportów publikowanych przynajmniej raz w roku. Artykuł 17 Państwa członkowskie określą normy jakości dla przesyłek w obrocie krajowym i zapewnią ich zgodność z normami określonymi dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych normach jakości dla usług w obrocie krajowym, która opublikuje je w taki sam sposób jak normy dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty, o których mowa w art. 18. Krajowe organy regulacyjne zapewnią przeprowadzenie niezależnego monitoringu osiągniętych norm jakości zgodnie z czwartym akapitem art. 16, wyniki którego będą uzasadnione, a także, o ile będzie to konieczne, podjęcie działań naprawczych. Załącznik Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty w każdym kraju powinny być opracowane na podstawie limitu czasowego dla przebiegu przesyłek, liczonego od końca do końca * dla przesyłek pocztowych w najszybszej znormalizowanej kategorii, zgodnie ze wzorem D + n, gdzie D oznacza datę nadania **, a n liczbę dni roboczych, jakie upływają pomiędzy tą datą a datą doręczenia do adresata. Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Limit czasowy Cel D % przesyłek D+5 97 % przesyłek * Przebieg przesyłki od końca do końca liczony jest od punktu dostępu do sieci do punktu doręczenia do adresata. ** Data nadania, która powinna być uwzględniona, powinna być tą samą datą, z którą przesyłka została nadana, pod warunkiem, że nadanie następuje przed podanym czasem ostatniego wybierania przesyłek z określonego punktu dostępu do danej sieci. Gdy nadanie ma miejsce po tym czasie, datą nadania, jaką należy uwzględnić, będzie następny dzień wybierania przesyłek. 2

3 Normy te muszą być osiągnięte nie tylko dla całości ruchu w ramach Wspólnoty, lecz także dla każdego dwustronnego przepływu przesyłek pomiędzy dwoma Państwami Członkowskimi. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję usług pocztowych Wspólnoty. Artykuł 19 Państwa członkowskie zapewnią, że zostaną opracowane przejrzyste, proste i niekosztowne procedury rozpatrywania reklamacji użytkowników, szczególnie w przypadkach dotyczących zaginięcia, ubytku zawartości, uszkodzenia lub braku zgodności z normami jakości usług (włączając procedury określające odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).(...) Zgodnie z art. 19 Państwa Członkowskie mogą postanowić, że powyższa zasada jest również stosowana do osób korzystających z usług, które pozostają: - poza zakresem powszechnych usług pocztowych, - w zakresie powszechnych usług pocztowych, które nie są świadczone przez operatora publicznego. Państwa członkowskie podejmą działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w pierwszym akapicie art. 19, umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki wraz z ustanowieniem tam, gdzie uznano to za właściwe, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty. Z zastrzeżeniem innych możliwości odwołania dostępnych na podstawie ustawodawstwa krajowego i ustawodawstwa Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewnią, by użytkownicy, działając indywidualnie lub tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogli wnosić sprawy przed właściwe organy władz krajowych, jeżeli reklamacje użytkowników złożone u operatora świadczącego usługi powszechne nie zostały rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by operatorzy świadczący usługi powszechne publikowali raport roczny w sprawie monitorowania osiągniętych norm jakości, wraz z informacją o liczbie reklamacji i sposobie ich rozpatrzenia. I. 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne 3

4 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, zwanych dalej "usługami", przez operatora publicznego, zwanego dalej "operatorem", dotyczące: 1) sposobu świadczenia usług; 2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym: a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych, b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna, c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych, d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora, e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek; 3) minimalnych wymagań w zakresie jakości usług dotyczących: a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora, c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki; 4) terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 3 lit. a i c zostaną osiągnięte. Rozdział 4 Minimalne wymagania w zakresie jakości usług Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń. 2. Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie: 1) "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki: a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym, b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki; 2) "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki. 3. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust Wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4

5 Załącznik nr 2 WSKAŹNIKI TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM Rodzaj przesyłek Termin Cel w zakresie doręczenia terminowości doręczeń* Przesyłki listowe najszybszej kategorii D+1 82 % D+2 90 % D+3 94 % Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi D+3 85 % najszybszej kategorii D+5 97 % Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+1 80 % Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej D+3 90 % kategorii * Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki. 5

6 II. REALIZACJA BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK II. 1 Terminowość doręczeń przesyłek listowych zwykłych na terenie kraju w 2007 roku. Celem badania było stwierdzenie czy terminowość doręczania przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu od końca do końca spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie miało charakter ciągły i zostało przeprowadzone w terminach: od do r. I etap badania oraz od r. do r. II etap badania. Wykonawcą badania była firma zewnętrzna, niezależna od operatora i organu regulacyjnego. II etap badania został przeprowadzany z uwzględnieniem parametrów przesyłek oraz rzeczywistych przepływów poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach. W czasie badania respondenci (150) otrzymali do nadania (I etap-7650; II etap 3881) przesyłek listowych zwykłych priorytetowych oraz (I etap-1530, II etap 776) przesyłek listowych zwykłych ekonomicznych. Terminowość doręczania przesyłek badano zgodnie z normami PN-EN 13850:2006/PN-EN 14508:2006 w relacjach: obszar lokalny-1, obszar lokalny-2, miasto-miasto w odległości do 200 km, miasto-wieś w odległości do 200 km, wieśmiasto w odległości do 200 km, wieś-wieś w odległości do 200 km, miasto-miasto w odległości powyżej 200 km, miasto-wieś w odległości powyżej 200 km, wieś-miasto w odległości powyżej 200 km oraz wieś-wieś w odległości powyżej 200 km. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Miejscowości mniejsze zostały zaliczone do kategorii wsi. Obszar lokalny-1 objął terytorium jednego miasta, a obszar lokalny-2 obejmował terytorium tej samej gminy lub gmin sąsiadujących ze sobą. Listy były nadawane i odbierane na terenie całego kraju, w każdym z 30 Obszarów Pocztowych. Do czasu przebiegu przesyłek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Przesyłki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, a przesyłki wrzucone do skrzynki w dzień roboczy, a ostemplowane w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowano, jak ostemplowane w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, niedzieli lub dniu świątecznym. Do oceny terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych zastosowano standard jakościowy 82% przesyłek doręczonych w terminie D+1, natomiast dla przesyłek ekonomicznych przyjęto standard jakościowy 85% przesyłek doręczonych w terminie D+3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 6

7 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 72,60% 82% D+2 95,61% 90% D+3 98,80% 94% Terminowość przesyłek priorytetowych wysyłanych w większości badanych relacji nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 86,52% 82% D+2 95,49% 90% D+3 97,86% 94% W II etapie badania terminowość przesyłek priorytetowych, w większości badanych relacji spełnia wymóg D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 77,21% 82% D+2 95,57% 90% D+3 98,49% 94% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 7

8 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 77,84% 85% D+5 96,41% 97% Wyniki I etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 86,21% 85% D+5 97,55% 97% Wyniki II etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji spełnia wymóg określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 80,57% 85% D+5 96,70% 97% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych nie spełnia wymogu D+3 a także D+5 określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić że: 1. Poczta Polska najniższe wartości wskaźnika terminowości doręczania przesyłek listowych ekonomicznych uzyskuje dla relacji wieś-miasto powyżej 200 km (I etap badania) oraz wieś wieś do 200 km (II etap badania), a dla przesyłek listowych 8

9 priorytetowych dla relacji wieś-wieś powyżej 200 km (I etap badania) oraz miasto-wieś powyżej 200 km (II etap badania), 2. wysokie wartości wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych Poczta Polska osiąga dla przesyłek przekazywanych w relacjach lokalnych, przy czym dla przesyłek ekonomicznych w II etapie badania zaobserwowano znaczący spadek terminowości w tych relacjach (poniżej wymogu D+3 określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.), 3. uzyskane wskaźniki ogólnopolskie w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych (77,21%) oraz dla przesyłek ekonomicznych (80,57%) są niższe od standardów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych a także nie spełniają one aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie, 4. uwzględniając w badaniu (II etap badania) rzeczywiste przepływy poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach, uzyskane wskaźniki terminowości zarówno dla przesyłek priorytetowych jak i ekonomicznych spełniają wymogi odpowiednio D+1 i D+3 określone w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych,. 5. w trakcie przeprowadzonego badania zaobserwowano następujące nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych (ekonomicznych i priorytetowych): nieterminowe lub przedwczesne (przed godziną opróżniania wynikającą z informacji na skrzynce nadawczej) opróżnianie pocztowych skrzynek nadawczych oraz nieterminowe opracowywanie i stemplowanie przesyłek pochodzących z opróżnień nadawczych skrzynek pocztowych (nierzadko następnego dnia w nocy), brak codziennej obsługi rejonu doręczeń przez listonosza, ustawienie błędnej daty lub godziny na datowniku, brak ostemplowania lub niewłaściwe ostemplowanie przesyłek (odcisk datownika jest nieczytelny, co nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny ostemplowania) przypadki pogniecenia lub zniszczenia przesyłek. Wyniki badań pokazują, że Poczta Polska powinna zwrócić większą uwagę na sposób i procedury związane z doręczaniem przesyłek ekonomicznych wysyłanych z terenów wiejskich do adresatów oddalonych o ponad 200 km z uwagi na fakt, iż wskaźniki terminowości takich przesyłek są nierzadko niższe niż cel, jaki został określony w zakresie terminowości doręczeń przez Ministra Infrastruktury w ww. rozporządzeniu. Zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13850:2006 w zakresie Kontroli jakości i audytu (załącznik C), został przeprowadzony audyt systemu pomiaru jakości przez instytucję niezależną od regulatora, operatora jak i wykonawcy badań - Instytut Łączności. Kontrola podmiotu realizującego badanie stanowiła podstawę oceny sposobu przeprowadzenia badania i została zrealizowana w terminie od 25 lipca 2007 r. do 10 października 2007 r. oraz od 7 grudnia 2007 r. do 11 grudnia 2007 r. Jednostka prowadząca audyt we wnioskach zawartych w Sprawozdaniu z przeprowadzenia kontroli wykonania badania terminowości doręczeń przesyłek pocztowych w 2007 roku stwierdziła, że przygotowanie i przeprowadzenie badania w 2007 r. jest zgodne z Instrukcją przeprowadzania i kontroli badań terminowości 9

10 doręczeń przesyłek pocztowych dla Instytucji Badawczej oraz normą PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 2.Badanie terminowości doręczania paczek pocztowych Badanie miało na celu stwierdzenie, czy terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu tj. od nadania paczki pocztowej w urzędzie pocztowym do jej doręczenia adresatowi spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie terminowości doręczania paczek priorytetowych i ekonomicznych zostało przeprowadzone w okresie od 16 lipca 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w trybie ciągłym. Paczki nadawano wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Paczki nadawane przed 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w miastach wojewódzkich, godzinie w miastach powiatowych i po w innych miejscowościach były traktowane jako nadane w dniu następnym. Paczki nadawane od 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w całym kraju traktowane były jako nadane w dniu następnym. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę, niezależną od operatora i organu regulacyjnego. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o grupę 60 respondentów, gwarantujących wykonanie powierzonego zadania z należytą starannością, niezależnych od operatorów pocztowych (w badaniu nie mogły brać udziału osoby związane zawodowo lub przez członków najbliższej rodziny m in. z Pocztą Polską i innymi operatorami pocztowymi). 30 osób brało udział w badaniu terminowości doręczania paczek priorytetowych a kolejne 30 osób uczestniczyło w badaniu terminowości doręczania paczek ekonomicznych. W czasie badania respondenci otrzymali do nadania 800 paczek pocztowych w tym: 400 paczek priorytetowych i 400 paczek ekonomicznych. Terminowość doręczania paczek pocztowych badano w 8 relacjach: miasto-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieświeś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej). W każdej z wyżej wymienionych relacji zaplanowano do wysłania po 50 paczek priorytetowych i po 50 paczek ekonomicznych. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Do czasu przebiegu paczek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Paczki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych w większości relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe najszybszej kategorii (priorytetowe) doręczone nie później niż w D+1: 80% 10

11 Nie spełnia także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem jest terminowość paczek wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 81,9%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek priorytetowych wysłanych w relacji wieś-wieś w odległości powyżej 200 km i wyniósł 33,7%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych priorytetowych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki pocztowe priorytetowe doręczone nie później niż w D+1: 57,8% W odniesieniu do paczek pocztowych ekonomicznych sytuacja w zakresie terminowości ich doręczania przedstawia się podobnie jak w przypadku terminowości doręczania paczek pocztowych priorytetowych. W prawie wszystkich wysyłanych relacjach wskaźniki terminowości są niższe od standardów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe nie będące paczkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) doręczone nie później niż w D+3: 90% Nie spełniają także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem są paczki wysłane w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 91,6%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek pocztowych ekonomicznych wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości powyżej 200 km i wyniósł 72,6%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych ekonomicznych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki ekonomiczne doręczone nie później niż w D+3: 84,3% Podczas badania nie zaobserwowano wielu nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu paczek pocztowych poza faktem, ze niektóre paczki były doręczane brudne i pogniecione. Wykonanie przedmiotowego badania zostało poddane audytowi, który przeprowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności). Wyniki audytu wskazują, że przygotowanie i przeprowadzenie badania jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń paczek pocztowych w 2007 r. jest zgodne z Metodologią przeprowadzania i kontroli badania terminowości doręczeń paczek pocztowych oraz normami PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 3 Reklamacje dotyczące powszechnych usług pocztowych Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego 11

12 (Dz. U. Nr 183 poz. 1795) reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Powszechną usługę pocztową (na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia) w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną, jeżeli: 1) doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania; 2) doręczenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym lub zawiadomienia o próbie doręczenia tej kwoty nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wynikających z zapisów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. Reklamację zgłasza się w formie: 1) pisemnej; 2) ustnej do protokołu; 3) innej ujawniającej wolę reklamującego w sposób dostateczny, (np.: w formie elektronicznej). Każda reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego dalej "reklamującym"; 2) rodzaj reklamowanej przesyłki; 3) uzasadnienie reklamacji; 4) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 5) podpis reklamującego; 6) oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; 7) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata; 8) protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki; 9) oświadczenie o stwierdzeniu: a) widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo b) niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe. Reklamację z tytułu niewykonania usługi można zgłosić po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi można zgłosić: 1) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości; 2) po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania; 3) w terminie 7 dni, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - w przypadku stwierdzenia niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, Reklamację zgłoszoną po upływie w/w terminów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka I instancji niezwłocznie powiadamia reklamującego. Na zgłoszoną reklamację jednostka operatora pocztowego: 1) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo 2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku termin udzielenia odpowiedzi na 12

13 reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przedłużenie tego terminu może nastąpić, gdy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji przestawiono w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu z działalności Poczty Polskiej za 2007 r. które operator publiczny złożył zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe. II. 3.1 Liczba złożonych w 2007 roku reklamacji powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego. W 2007 roku zostało złożonych reklamacji dotyczących powszechnych usług pocztowych, co stanowiło 0,3% wszystkich zrealizowanych przez operatora publicznego usług powszechnych ( ), podlegających reklamacjom zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z czego (blisko 86,34%) reklamacji było związanych z przesyłkami w obrocie krajowym, a (13,66%) w obrocie zagranicznym. WYKRES NR 1: Struktura reklamacji usług pocztowych w 2007 r. 13,66% 86,34% reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie krajowym reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie zagranicznym 13

14 REKLAMACJE W OBROCIE KRAJOWYM TABELA NR 1: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,48% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 294 0,14% paczki pocztowe do 10 kg ,60% paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością ,60% przekazy pocztowe ,18% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie krajowym w 2007 r. dotyczyło listów poleconych (ponad 70% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przesyłek z zadeklarowaną wartością (listy wartościowe - 0,14%, paczki wartościowe 0,6%). WYRES NR 2: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym w 2007 r. 18,60% 0,60% 10,18% 0,14% 70,48% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 10 kg przekazy pocztowe przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością 14

15 TABELA NR 2: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie krajowym w 2007 r. Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasad nione nieuzasad nione Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach w toku razem uzasadnione nieuzasad nione w toku razem przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe Razem Blisko 95% reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym dotyczyło zaginięć przesyłek/przekazów pocztowych. Najmniej reklamacji dotyczyło ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach. Reklamacje te stanowią zaledwie 1,08% wszystkich zgłaszanych reklamacji. Znaczna część reklamacji dotycząca zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych jest traktowana przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione (77,94%). 15

16 REKLAMACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM TABELA NR 3: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie zagranicznym (dotyczy usług nadanych w Polsce za granicę) w 2007 r. Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 531 1,59% paczki pocztowe do 20 kg ,93% paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 835 2,5% przekazy pocztowe 146 0,44% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie zagranicznym w 2007 r. dotyczyło przesyłek listowych poleconych (ponad 65% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przekazów pocztowych (0,44%). WYKRES NR 3: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w obrocie zagranicznym w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. 29,93% 2,50% 0,44% 1,59% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 20 kg przekazy pocztowe 65,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 16

17 TABELA NR 4: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie zagranicznym przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach/przekazach pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem przekazy pocztowe Razem Podobnie, jak w przypadku reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym, przeważająca część reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych (ponad 95%). Pozostałe reklamacje stanowią zaledwie 1,08% wszystkich reklamacji. Z przedstawionych powyżej danych wynika również, iż ponad 4 razy częściej reklamacja dotycząca zaginięcia przesyłki w obrocie zagranicznym jest uznawana za nieuzasadnioną niż za uzasadnioną. W przypadku reklamacji dotyczących ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach ilość reklamacji nieuzasadnionych kształtuje się na poziomie zbliżonym do ilości reklamacji uzasadnionych. Podobne tendencje występowały także w 2005 roku i 2006 roku. II.3.2 Kontrola trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji powszechnej usługi pocztowej w ppup Poczta Polska Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 maja 31 lipca 2007 roku we wszystkich jednostkach regionalnych operatora publicznego (w 16 urzędach pocztowych, 16 jednostkach odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji w I instancji oraz 16 właściwych jednostkach rozpatrujących odwołania w II instancji) przez wszystkie Delegatury UKE (16). Ogółem do badania wylosowano 738 reklamacji złożonych w 2006 r. Badaniem procedur reklamacyjnych objęte zostały powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu 17

18 i doręczaniu w ruchu krajowym przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek do 10kg, a także realizowaniu przekazów pocztowych. Badanie procedur reklamacyjnych i reklamacji obejmowało: analizy statystyk reklamacji dostarczonych przez operatora pocztowego, badanie procedur reklamacyjnych poprzez przeprowadzenie wywiadu w wybranych urzędach pocztowych i urzędach pełniących funkcję jednostek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrywania reklamacji w pierwszej instancji oraz badanie procedur reklamacyjnych na podstawie pobranej losowo próbki reklamacji. Wnioski z przeprowadzonego badania W 2006 r. Poczta Polska przyjęła do przemieszczenia i doręczenia przesyłek w tym: paczek pocztowych do 10 kg; przesyłek listowych rejestrowanych; przekazów pocztowych. W okresie sprawozdawczym wniesionych zostało reklamacji w zakresie usługi powszechnej Liczba ta jest wyższa o 6,38% w stosunku do badania z poprzedniego roku. Wykres 1. Wniesione reklamacje w 2005 i 2006 r. w podziale na usługi reklamacje wniesione ogółem w 2005 r. reklamacje wniesione ogółem w 2006 r. przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe ogółem Na podstawie danych uzyskanych od operatora publicznego, można stwierdzić, że odsetek reklamacji w 2006 roku w zakresie: paczek pocztowych wynosił 0,007%, listów poleconych wynosił 0,027 %, 18

19 przekazów pocztowych wynosił 0,005 % w stosunku do rzeczywistego strumienia wszystkich przesyłek pocztowych w badanym okresie. Na podstawie wyników badań można również stwierdzić, że deklarowane podczas przeprowadzonego wywiadu przygotowanie pracowników Poczty Polskiej, w zakresie znajomości procedur zbierania jak i rozpatrywania reklamacji było w okresie badawczym zadawalające, ale w praktyce stosowania wypadało już znacznie gorzej. Szczegółowa analiza próby statystycznej wybranej do badania wykazała, że najwięcej reklamacji było zgłoszonych w formie pisemnej (99,85), około 80% reklamacji dotyczyło kategorii przesyłek zagubionych lub znacznie opóźnionych. Na około 6% reklamacji klienci złożyli odwołania od decyzji I instancji przy czym jedynie ok. 1,5% z nich zostało uznane za zasadne całkowicie lub częściowo w II instancji. Na podstawie analizy sprawozdania Łp-09a Poczty Polskiej stwierdzono uderzająco dużą liczbę reklamacji uznawanych przez Pocztę Polską jako niezasadne (73,26% w 2006 r. dla porównania w 2005 roku odsetek ten wynosił ok. 68%). Fakt ten należy wiązać przede wszystkim z treścią przepisów obowiązującego Prawa pocztowego, które pozwala reklamować jedynie usługi dotyczące przesyłek rejestrowanych. W związku z tym gros przesyłek pocztowych (w szczególności przesyłek listowych zwykłych zarówno ekonomicznych jak i priorytetowych) pozbawionych jest możliwości reklamowania w przypadku nienależytego lub niewłaściwego ich wykonania. Tym samym dochodzenie roszczeń w związku z niezrealizowaną lub nienależycie zrealizowaną przesyłką nierejestrowaną traktowane jest przez operatora publicznego jako niezasadne. Podczas przeprowadzonego badania stwierdzono także możliwość naruszenia przez operatora publicznego obowiązujących przepisów prawa w zakresie maksymalnych terminów udzielania odpowiedzi na reklamacje w 63 przypadkach (najdłuższy termin oczekiwania przez klienta na odpowiedź na reklamację w badanej próbie wyniósł 145 dni). Ponadto w 117 odpowiedziach na reklamacje nie zostały uwzględnione wszystkie wymagane elementy, określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe. Z informacji otrzymywanych przez regulatora oraz ze skarg na operatora publicznego wpływających do Prezesa UKE należy stwierdzić, iż zaobserwowane zjawisko dotyczące naruszania ww. terminów jest zjawiskiem dość powszechnie występującym w Poczcie Polskiej. Stale wzrastający odsetek reklamacji nieuzasadnionych w ocenie operatora publicznego (w 2006 r szt., w stosunku do 2005 r szt.) wskazuje na niepokojące zjawisko, którego efekty naruszają interesy konsumentów. Ponadto Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaobserwował zjawisko swobodnego interpretowania i uznawania reklamacji przez poszczególne jednostki organizacyjne operatora w analogicznych indywidualnych przypadkach. Fakt ten może również świadczyć o tym, iż wewnętrzne uregulowania Poczty Polskiej w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji są nieprecyzyjne i pozwalają na swobodę poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie, co bez wątpienia jest sytuacją szkodliwą dla klienta. Wyniki kontroli wykazały, że w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. 19

20 Powyższe ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. II. 3.3 Podsumowanie i wnioski dotyczące reklamacji usług pocztowych w 2007 r. Z przedstawionych informacji wynika, że ponad 70% reklamacji w obrocie krajowym oraz ponad 65% reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy przesyłek listowych poleconych. Podobnie jak w roku ubiegłym, charakterystyczną wielkością zaobserwowaną w strukturze reklamacji w 2007 r. jest ilość reklamacji potraktowanych przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione. Ogółem w 2007 r. liczba nieuznanych przez operatora publicznego reklamacji w obrocie krajowym i zagranicznym stanowiła blisko 74% wszystkich wniesionych reklamacji. Liczba reklamacji traktowanych przez operatora publicznego jako nieuzasadnione wzrasta w kolejnych latach. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej w 2007 r. kontroli trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego należy stwierdzić, iż w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. Ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego niejednokrotnie przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. Opracowanie: Departament Rynku Pocztowego Urząd Komunikacji Elektronicznej 20

Analiza wyników badania

Analiza wyników badania Komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyników kontroli procedur rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych przeprowadzonej w jednostkach Poczty Polskiej. Do zadań Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 MIASTEM ZIELONA GÓRA, zawarta w dniu pomiędzy: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 929 000 53 92, REGON: 000654233, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR.2260-4/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa 2013 1 S P I S T R E Ś C I S T R O N A Rozdział I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE 3 Rozdział II. PRZESYŁKI POLECONE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800-10/14 Numer ogłoszenia: 395346-2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 G dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, RODK w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Jak dostać odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę

Jak dostać odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę Jak dostać odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę Firma, której przesyłka zaginęła lub została zniszczona, może się domagać rekompensaty. Niestety regulaminy operatorów pocztowych ograniczają

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Kielce, dnia marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/164 LKI-41024-3-08

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Znak: AP.271.2.2016 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE PRZESYŁKI LISTOWE 1. Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante do 50 g 1,35 2,10 1,55 2,30 ponad 100 g do 350 g ponad 350 g do 500 g ponad 500 g do 1000

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Namysłów, październik 2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rozpatrywania reklamacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 CPV: 64.11.00.00-0 usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 13.10.2015r oraz Rady Nadzorczej Nr 10/2015 z dnia 15.10.2015r Traci moc Uchwała Zarządu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ jednocześnie Załącznik nr do umowy Opis przedmiotu zamówienia Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 73/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w w Otmuchowie z dnia 09.10.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda walka z Pocztą Polską?

Jak wygląda walka z Pocztą Polską? Jak wygląda walka z Pocztą Polską? Coraz więcej klientów Poczty Polskiej narzeka na jakość usług świadczonych przez monopolistę. Nadawane przez giganta pocztowego przesyłki coraz częściej nie tylko nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zgodnie z art.29 31 PZp : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g.

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g. ZAŁĄCZNIK NR 6 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zielonogórskiego Związku Gmin w 2014 r. przedstawiam/ my: FORMULARZ CENOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach Załącznik do Uchwały Nr 68/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach z dnia 20.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia: Część II Opis przedmiotu zamówienia istotne postanowienia umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Numer ogłoszenia: 359097-2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Sz. Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny P.P.U.P. Poczta Polska w Warszawie

Sz. Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny P.P.U.P. Poczta Polska w Warszawie Bydgoszcz, dnia -02-2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/164 LBY 41023-2/08 Sz. Pan Andrzej Polakowski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2008 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowa nr na świadczenie powszechnych usług pocztowych zawarta w dniu w Opolu pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole w imieniu którego działają 1.. 2.. zwanym dalej Zamawiającym, a., posiadającą

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2013-12-04 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-...

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-... Załącznik nr 3 UMOWA Nr.../ - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

pow. 10 do 15 km do 10 km

pow. 10 do 15 km do 10 km Masa Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I. Ekspres 24 Ekspres 24 opłaty za usługę doręczenie

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT)

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT) UMOWA (PROJEKT) Załącznik Nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1 59-100 Polkowice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./projekt umowy/

UMOWA NR./projekt umowy/ UMOWA NR./projekt umowy/ zawarta w dniu. 2015 roku w pomiędzy Miastem Kalisz reprezentowanym przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kalisza Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. mającego siedzibę

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Poczta Polska S.A. Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I.

Bardziej szczegółowo

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr WZÓR OAK.KCB.2621/74/15 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzialno operatora publicznego w zakresie powszechnych usług pocztowych podlega on odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale

I. Odpowiedzialno operatora publicznego w zakresie powszechnych usług pocztowych podlega on odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale Jak bezpiecznie korzystać z usług pocztowych? Krótki poradnik dla konsumentów Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych o charakterze cywilno-prawnym. Przez

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: OR.272.08.2015.PL Międzyrzecz, dnia 01-10-2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy Wzór umowy UMOWA nr.. o świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu W dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl Łódź: usługi pocztowe dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH 1 Umowa zawarta w dniu w. między CitySpeed.pl z siedzibą na ulicy Jaworskiej 5/38 53-612 Wrocław, NIP 611-243-51-08, REGON 022425099 reprezentowaną przez Łukasza Pawłowskiego

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego Ocena przystosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych w 2008 r. na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Instrukcję opracowano na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej Praca Nr BFB-231-1/80/14 IŁ 10408934 Jednostka opracowująca: Instytut

Instrukcję opracowano na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej Praca Nr BFB-231-1/80/14 IŁ 10408934 Jednostka opracowująca: Instytut Procedura weryfikacji zgodności wykonania badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych z Instrukcją przeprowadzania badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych dla Instytucji Badawczej" Edycja 2014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) dla Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 203 /2013 Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 24 września 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej Paczka MINI w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis:

proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Obecna treść: proponujemy zapis: Warszawa, 28 października 2014r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10. Szydłowiec: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Numer ogłoszenia: 70804-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór umowy

Załącznik Nr 4 Wzór umowy Załącznik Nr 4 Wzór umowy Umowa Nr. zawarta w dniu 2014 r. w Długołęce pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a, 55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym Zasady ogólne tekst jednolity 1 Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania usługi pocztowej Pocztex polegającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo