ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA I. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rynku usług pocztowych, zarówno ustawodawstwa krajowego (ustawa Prawo pocztowe) jak i Unii Europejskiej (Dyrektywy Pocztowe 97/67/WE i 2002/39/WE) Prezes UKE jako regulator rynku pocztowego w Polsce, zobowiązany jest do przeprowadzania corocznych badań jakości powszechnych usług pocztowych. Wyniki badań mają dostarczać informacje o wskaźniku terminowości doręczania przesyłek. Regulator zobowiązany jest również monitorować ilość reklamacji, ich przyczyny i sposoby ich rozpatrzenia. Poniżej przytoczono fragmenty ww. regulacji prawnych. I. 1 Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Art Prezes UKE prowadzi badania jakości powszechnych usług pocztowych, uzyskanej przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek. 2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w terminie do 31 maja, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, a także informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia, z uwzględnieniem podziału na powszechne usługi pocztowe i usługi niebędące powszechnymi usługami pocztowymi. I. 2 Dyrektywy pocztowe: Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. ROZDZIAŁ 6 Jakość usług Artykuł 16 Państwa członkowskie zapewnią, by w celu zagwarantowania dobrej jakości usług pocztowych zostały ustalone i opublikowane normy jakości usług dotyczące usług powszechnych. 1

2 Normy jakości powinny odnosić się w szczególności do czasu przebiegu przesyłek oraz regularności i niezawodności usług. Normy te ustalane są przez: - państwa członkowskie w przypadku usług krajowych, - Parlament Europejski i Radę w przypadku usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty (patrz: załącznik); przyszłe zmiany w powyższych normach wprowadzane w odpowiedzi na postęp technologiczny lub trendy rozwojowe na rynku będą wdrażane zgodnie z procedurą określoną w art. 21. Przynajmniej raz w roku przeprowadzany będzie w sposób niezależny monitoring osiągniętych norm jakości, przez zewnętrzne organy, nie mające powiązań z operatorami świadczącymi usługi powszechne, na podstawie znormalizowanych warunków, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 21, który powinien stanowić przedmiot raportów publikowanych przynajmniej raz w roku. Artykuł 17 Państwa członkowskie określą normy jakości dla przesyłek w obrocie krajowym i zapewnią ich zgodność z normami określonymi dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych normach jakości dla usług w obrocie krajowym, która opublikuje je w taki sam sposób jak normy dla usług w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty, o których mowa w art. 18. Krajowe organy regulacyjne zapewnią przeprowadzenie niezależnego monitoringu osiągniętych norm jakości zgodnie z czwartym akapitem art. 16, wyniki którego będą uzasadnione, a także, o ile będzie to konieczne, podjęcie działań naprawczych. Załącznik Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty w każdym kraju powinny być opracowane na podstawie limitu czasowego dla przebiegu przesyłek, liczonego od końca do końca * dla przesyłek pocztowych w najszybszej znormalizowanej kategorii, zgodnie ze wzorem D + n, gdzie D oznacza datę nadania **, a n liczbę dni roboczych, jakie upływają pomiędzy tą datą a datą doręczenia do adresata. Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Limit czasowy Cel D % przesyłek D+5 97 % przesyłek * Przebieg przesyłki od końca do końca liczony jest od punktu dostępu do sieci do punktu doręczenia do adresata. ** Data nadania, która powinna być uwzględniona, powinna być tą samą datą, z którą przesyłka została nadana, pod warunkiem, że nadanie następuje przed podanym czasem ostatniego wybierania przesyłek z określonego punktu dostępu do danej sieci. Gdy nadanie ma miejsce po tym czasie, datą nadania, jaką należy uwzględnić, będzie następny dzień wybierania przesyłek. 2

3 Normy te muszą być osiągnięte nie tylko dla całości ruchu w ramach Wspólnoty, lecz także dla każdego dwustronnego przepływu przesyłek pomiędzy dwoma Państwami Członkowskimi. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję usług pocztowych Wspólnoty. Artykuł 19 Państwa członkowskie zapewnią, że zostaną opracowane przejrzyste, proste i niekosztowne procedury rozpatrywania reklamacji użytkowników, szczególnie w przypadkach dotyczących zaginięcia, ubytku zawartości, uszkodzenia lub braku zgodności z normami jakości usług (włączając procedury określające odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).(...) Zgodnie z art. 19 Państwa Członkowskie mogą postanowić, że powyższa zasada jest również stosowana do osób korzystających z usług, które pozostają: - poza zakresem powszechnych usług pocztowych, - w zakresie powszechnych usług pocztowych, które nie są świadczone przez operatora publicznego. Państwa członkowskie podejmą działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w pierwszym akapicie art. 19, umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki wraz z ustanowieniem tam, gdzie uznano to za właściwe, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty. Z zastrzeżeniem innych możliwości odwołania dostępnych na podstawie ustawodawstwa krajowego i ustawodawstwa Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewnią, by użytkownicy, działając indywidualnie lub tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogli wnosić sprawy przed właściwe organy władz krajowych, jeżeli reklamacje użytkowników złożone u operatora świadczącego usługi powszechne nie zostały rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by operatorzy świadczący usługi powszechne publikowali raport roczny w sprawie monitorowania osiągniętych norm jakości, wraz z informacją o liczbie reklamacji i sposobie ich rozpatrzenia. I. 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne 3

4 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, zwanych dalej "usługami", przez operatora publicznego, zwanego dalej "operatorem", dotyczące: 1) sposobu świadczenia usług; 2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym: a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych, b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna, c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych, d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora, e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek; 3) minimalnych wymagań w zakresie jakości usług dotyczących: a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora, c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki; 4) terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 3 lit. a i c zostaną osiągnięte. Rozdział 4 Minimalne wymagania w zakresie jakości usług Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń. 2. Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie: 1) "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki: a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym, b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki; 2) "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki. 3. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust Wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4

5 Załącznik nr 2 WSKAŹNIKI TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM Rodzaj przesyłek Termin Cel w zakresie doręczenia terminowości doręczeń* Przesyłki listowe najszybszej kategorii D+1 82 % D+2 90 % D+3 94 % Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi D+3 85 % najszybszej kategorii D+5 97 % Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+1 80 % Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej D+3 90 % kategorii * Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki. 5

6 II. REALIZACJA BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK II. 1 Terminowość doręczeń przesyłek listowych zwykłych na terenie kraju w 2007 roku. Celem badania było stwierdzenie czy terminowość doręczania przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu od końca do końca spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie miało charakter ciągły i zostało przeprowadzone w terminach: od do r. I etap badania oraz od r. do r. II etap badania. Wykonawcą badania była firma zewnętrzna, niezależna od operatora i organu regulacyjnego. II etap badania został przeprowadzany z uwzględnieniem parametrów przesyłek oraz rzeczywistych przepływów poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach. W czasie badania respondenci (150) otrzymali do nadania (I etap-7650; II etap 3881) przesyłek listowych zwykłych priorytetowych oraz (I etap-1530, II etap 776) przesyłek listowych zwykłych ekonomicznych. Terminowość doręczania przesyłek badano zgodnie z normami PN-EN 13850:2006/PN-EN 14508:2006 w relacjach: obszar lokalny-1, obszar lokalny-2, miasto-miasto w odległości do 200 km, miasto-wieś w odległości do 200 km, wieśmiasto w odległości do 200 km, wieś-wieś w odległości do 200 km, miasto-miasto w odległości powyżej 200 km, miasto-wieś w odległości powyżej 200 km, wieś-miasto w odległości powyżej 200 km oraz wieś-wieś w odległości powyżej 200 km. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Miejscowości mniejsze zostały zaliczone do kategorii wsi. Obszar lokalny-1 objął terytorium jednego miasta, a obszar lokalny-2 obejmował terytorium tej samej gminy lub gmin sąsiadujących ze sobą. Listy były nadawane i odbierane na terenie całego kraju, w każdym z 30 Obszarów Pocztowych. Do czasu przebiegu przesyłek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Przesyłki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, a przesyłki wrzucone do skrzynki w dzień roboczy, a ostemplowane w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowano, jak ostemplowane w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie, niedzieli lub dniu świątecznym. Do oceny terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych zastosowano standard jakościowy 82% przesyłek doręczonych w terminie D+1, natomiast dla przesyłek ekonomicznych przyjęto standard jakościowy 85% przesyłek doręczonych w terminie D+3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 6

7 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 72,60% 82% D+2 95,61% 90% D+3 98,80% 94% Terminowość przesyłek priorytetowych wysyłanych w większości badanych relacji nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 86,52% 82% D+2 95,49% 90% D+3 97,86% 94% W II etapie badania terminowość przesyłek priorytetowych, w większości badanych relacji spełnia wymóg D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+1 77,21% 82% D+2 95,57% 90% D+3 98,49% 94% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych nie spełnia wymogu D+1 (doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania) określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 7

8 Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla I etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 77,84% 85% D+5 96,41% 97% Wyniki I etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania terminowości przebiegu przesyłek ekonomicznych ogólnopolskie wskaźniki dla II etapu badania kształtują się następująco: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 86,21% 85% D+5 97,55% 97% Wyniki II etapu badania wskazują, iż terminowość przesyłek ekonomicznych wysyłanych w większości zbadanych relacji spełnia wymóg określony w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Ogólnopolskie wskaźniki terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych obliczone na podstawie danych zbiorczych (odpowiednio zsumowano planowane i zrealizowane liczności próby dla poszczególnych etapów) wynoszą: Termin doręczenia Ogólnopolskie wskaźniki terminowości 2007 Cel w zakresie terminowości doręczeń (standard jakościowy) D+3 80,57% 85% D+5 96,70% 97% Ogólnopolski wskaźnik terminowości w roku 2007 dla przesyłek ekonomicznych nie spełnia wymogu D+3 a także D+5 określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić że: 1. Poczta Polska najniższe wartości wskaźnika terminowości doręczania przesyłek listowych ekonomicznych uzyskuje dla relacji wieś-miasto powyżej 200 km (I etap badania) oraz wieś wieś do 200 km (II etap badania), a dla przesyłek listowych 8

9 priorytetowych dla relacji wieś-wieś powyżej 200 km (I etap badania) oraz miasto-wieś powyżej 200 km (II etap badania), 2. wysokie wartości wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek listowych zwykłych priorytetowych i ekonomicznych Poczta Polska osiąga dla przesyłek przekazywanych w relacjach lokalnych, przy czym dla przesyłek ekonomicznych w II etapie badania zaobserwowano znaczący spadek terminowości w tych relacjach (poniżej wymogu D+3 określonego w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.), 3. uzyskane wskaźniki ogólnopolskie w roku 2007 dla przesyłek priorytetowych (77,21%) oraz dla przesyłek ekonomicznych (80,57%) są niższe od standardów określonych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych a także nie spełniają one aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie, 4. uwzględniając w badaniu (II etap badania) rzeczywiste przepływy poczty w Poczcie Polskiej w poszczególnych relacjach, uzyskane wskaźniki terminowości zarówno dla przesyłek priorytetowych jak i ekonomicznych spełniają wymogi odpowiednio D+1 i D+3 określone w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych,. 5. w trakcie przeprowadzonego badania zaobserwowano następujące nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych (ekonomicznych i priorytetowych): nieterminowe lub przedwczesne (przed godziną opróżniania wynikającą z informacji na skrzynce nadawczej) opróżnianie pocztowych skrzynek nadawczych oraz nieterminowe opracowywanie i stemplowanie przesyłek pochodzących z opróżnień nadawczych skrzynek pocztowych (nierzadko następnego dnia w nocy), brak codziennej obsługi rejonu doręczeń przez listonosza, ustawienie błędnej daty lub godziny na datowniku, brak ostemplowania lub niewłaściwe ostemplowanie przesyłek (odcisk datownika jest nieczytelny, co nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny ostemplowania) przypadki pogniecenia lub zniszczenia przesyłek. Wyniki badań pokazują, że Poczta Polska powinna zwrócić większą uwagę na sposób i procedury związane z doręczaniem przesyłek ekonomicznych wysyłanych z terenów wiejskich do adresatów oddalonych o ponad 200 km z uwagi na fakt, iż wskaźniki terminowości takich przesyłek są nierzadko niższe niż cel, jaki został określony w zakresie terminowości doręczeń przez Ministra Infrastruktury w ww. rozporządzeniu. Zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13850:2006 w zakresie Kontroli jakości i audytu (załącznik C), został przeprowadzony audyt systemu pomiaru jakości przez instytucję niezależną od regulatora, operatora jak i wykonawcy badań - Instytut Łączności. Kontrola podmiotu realizującego badanie stanowiła podstawę oceny sposobu przeprowadzenia badania i została zrealizowana w terminie od 25 lipca 2007 r. do 10 października 2007 r. oraz od 7 grudnia 2007 r. do 11 grudnia 2007 r. Jednostka prowadząca audyt we wnioskach zawartych w Sprawozdaniu z przeprowadzenia kontroli wykonania badania terminowości doręczeń przesyłek pocztowych w 2007 roku stwierdziła, że przygotowanie i przeprowadzenie badania w 2007 r. jest zgodne z Instrukcją przeprowadzania i kontroli badań terminowości 9

10 doręczeń przesyłek pocztowych dla Instytucji Badawczej oraz normą PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 2.Badanie terminowości doręczania paczek pocztowych Badanie miało na celu stwierdzenie, czy terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych i ekonomicznych na terenie kraju w pełnym cyklu tj. od nadania paczki pocztowej w urzędzie pocztowym do jej doręczenia adresatowi spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). Badanie terminowości doręczania paczek priorytetowych i ekonomicznych zostało przeprowadzone w okresie od 16 lipca 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w trybie ciągłym. Paczki nadawano wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Paczki nadawane przed 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w miastach wojewódzkich, godzinie w miastach powiatowych i po w innych miejscowościach były traktowane jako nadane w dniu następnym. Paczki nadawane od 1 listopada dostarczone do placówki pocztowej po godzinie w całym kraju traktowane były jako nadane w dniu następnym. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę, niezależną od operatora i organu regulacyjnego. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o grupę 60 respondentów, gwarantujących wykonanie powierzonego zadania z należytą starannością, niezależnych od operatorów pocztowych (w badaniu nie mogły brać udziału osoby związane zawodowo lub przez członków najbliższej rodziny m in. z Pocztą Polską i innymi operatorami pocztowymi). 30 osób brało udział w badaniu terminowości doręczania paczek priorytetowych a kolejne 30 osób uczestniczyło w badaniu terminowości doręczania paczek ekonomicznych. W czasie badania respondenci otrzymali do nadania 800 paczek pocztowych w tym: 400 paczek priorytetowych i 400 paczek ekonomicznych. Terminowość doręczania paczek pocztowych badano w 8 relacjach: miasto-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieświeś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), miasto-wieś w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości do 200 km (dystans w linii prostej), wieś-miasto w odległości powyżej 200 km (dystans w linii prostej). W każdej z wyżej wymienionych relacji zaplanowano do wysłania po 50 paczek priorytetowych i po 50 paczek ekonomicznych. Do celów niniejszego badania jako miasto przyjęto miejscowości liczące więcej niż mieszkańców. Do czasu przebiegu paczek nie wliczano objętych badaniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt) oraz wszystkich sobót. Paczki doręczone w sobotę traktowano, jak doręczone w najbliższy dzień roboczy następujący po tej sobocie. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że terminowość doręczania paczek pocztowych priorytetowych w większości relacji nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe najszybszej kategorii (priorytetowe) doręczone nie później niż w D+1: 80% 10

11 Nie spełnia także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem jest terminowość paczek wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 81,9%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek priorytetowych wysłanych w relacji wieś-wieś w odległości powyżej 200 km i wyniósł 33,7%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych priorytetowych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki pocztowe priorytetowe doręczone nie później niż w D+1: 57,8% W odniesieniu do paczek pocztowych ekonomicznych sytuacja w zakresie terminowości ich doręczania przedstawia się podobnie jak w przypadku terminowości doręczania paczek pocztowych priorytetowych. W prawie wszystkich wysyłanych relacjach wskaźniki terminowości są niższe od standardów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: Paczki pocztowe nie będące paczkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) doręczone nie później niż w D+3: 90% Nie spełniają także aktualnie obowiązujących norm europejskich w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem są paczki wysłane w relacji wieś-miasto w odległości do 200 km, gdzie wskaźnik terminowości wynosi 91,6%. Najniższy wskaźnik terminowości wystąpił w przypadku paczek pocztowych ekonomicznych wysłanych w relacji wieś-miasto w odległości powyżej 200 km i wyniósł 72,6%. Ogólnopolski wskaźnik terminowości doręczeń paczek pocztowych ekonomicznych obliczony na podstawie danych zbiorczych wynosi: Paczki ekonomiczne doręczone nie później niż w D+3: 84,3% Podczas badania nie zaobserwowano wielu nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu paczek pocztowych poza faktem, ze niektóre paczki były doręczane brudne i pogniecione. Wykonanie przedmiotowego badania zostało poddane audytowi, który przeprowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności). Wyniki audytu wskazują, że przygotowanie i przeprowadzenie badania jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń paczek pocztowych w 2007 r. jest zgodne z Metodologią przeprowadzania i kontroli badania terminowości doręczeń paczek pocztowych oraz normami PN-EN 13850:2006 i PN-EN 14508:2006. II. 3 Reklamacje dotyczące powszechnych usług pocztowych Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego 11

12 (Dz. U. Nr 183 poz. 1795) reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Powszechną usługę pocztową (na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia) w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną, jeżeli: 1) doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania; 2) doręczenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym lub zawiadomienia o próbie doręczenia tej kwoty nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wynikających z zapisów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. Reklamację zgłasza się w formie: 1) pisemnej; 2) ustnej do protokołu; 3) innej ujawniającej wolę reklamującego w sposób dostateczny, (np.: w formie elektronicznej). Każda reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego dalej "reklamującym"; 2) rodzaj reklamowanej przesyłki; 3) uzasadnienie reklamacji; 4) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 5) podpis reklamującego; 6) oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; 7) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata; 8) protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki; 9) oświadczenie o stwierdzeniu: a) widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo b) niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe. Reklamację z tytułu niewykonania usługi można zgłosić po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi można zgłosić: 1) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości; 2) po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania; 3) w terminie 7 dni, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - w przypadku stwierdzenia niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, Reklamację zgłoszoną po upływie w/w terminów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka I instancji niezwłocznie powiadamia reklamującego. Na zgłoszoną reklamację jednostka operatora pocztowego: 1) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo 2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku termin udzielenia odpowiedzi na 12

13 reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przedłużenie tego terminu może nastąpić, gdy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji przestawiono w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu z działalności Poczty Polskiej za 2007 r. które operator publiczny złożył zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe. II. 3.1 Liczba złożonych w 2007 roku reklamacji powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego. W 2007 roku zostało złożonych reklamacji dotyczących powszechnych usług pocztowych, co stanowiło 0,3% wszystkich zrealizowanych przez operatora publicznego usług powszechnych ( ), podlegających reklamacjom zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z czego (blisko 86,34%) reklamacji było związanych z przesyłkami w obrocie krajowym, a (13,66%) w obrocie zagranicznym. WYKRES NR 1: Struktura reklamacji usług pocztowych w 2007 r. 13,66% 86,34% reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie krajowym reklamacje dotyczące usług pocztowych świadczonych w obrocie zagranicznym 13

14 REKLAMACJE W OBROCIE KRAJOWYM TABELA NR 1: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,48% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 294 0,14% paczki pocztowe do 10 kg ,60% paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością ,60% przekazy pocztowe ,18% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie krajowym w 2007 r. dotyczyło listów poleconych (ponad 70% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przesyłek z zadeklarowaną wartością (listy wartościowe - 0,14%, paczki wartościowe 0,6%). WYRES NR 2: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji usług powszechnych w obrocie krajowym w 2007 r. 18,60% 0,60% 10,18% 0,14% 70,48% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 10 kg przekazy pocztowe przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością 14

15 TABELA NR 2: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie krajowym w 2007 r. Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasad nione nieuzasad nione Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach w toku razem uzasadnione nieuzasad nione w toku razem przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe Razem Blisko 95% reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym dotyczyło zaginięć przesyłek/przekazów pocztowych. Najmniej reklamacji dotyczyło ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach. Reklamacje te stanowią zaledwie 1,08% wszystkich zgłaszanych reklamacji. Znaczna część reklamacji dotycząca zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych jest traktowana przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione (77,94%). 15

16 REKLAMACJE W OBROCIE ZAGRANICZNYM TABELA NR 3: Liczba reklamacji usług powszechnych w obrocie zagranicznym (dotyczy usług nadanych w Polsce za granicę) w 2007 r. Rodzaj reklamowanej przesyłki Liczba reklamacji w 2007 r. Udział reklamacji poszczególnych rodzajów przesyłek w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. przesyłki listowe polecone ,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością 531 1,59% paczki pocztowe do 20 kg ,93% paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 835 2,5% przekazy pocztowe 146 0,44% Razem % Najwięcej zgłoszonych reklamacji w obrocie zagranicznym w 2007 r. dotyczyło przesyłek listowych poleconych (ponad 65% wszystkich reklamacji). Najmniej reklamacji złożono w zakresie przekazów pocztowych (0,44%). WYKRES NR 3: Udział poszczególnych rodzajów przesyłek w obrocie zagranicznym w ogólnej liczbie reklamacji w 2007 r. 29,93% 2,50% 0,44% 1,59% przesyłki listowe polecone paczki pocztowe do 20 kg przekazy pocztowe 65,54% przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością 16

17 TABELA NR 4: Liczba reklamacji związanych z zaginięciem, ubytkiem, uszkodzeniem lub zepsuciem zawartości przesyłek w obrocie zagranicznym przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 20 kg paczki pocztowe do 20 kg z zadeklarowaną wartością Reklamacje dotyczące zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach/przekazach pocztowych uzasadni one nieuzasad nione w toku razem przekazy pocztowe Razem Podobnie, jak w przypadku reklamacji powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym, przeważająca część reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy zaginięcia przesyłek/przekazów pocztowych (ponad 95%). Pozostałe reklamacje stanowią zaledwie 1,08% wszystkich reklamacji. Z przedstawionych powyżej danych wynika również, iż ponad 4 razy częściej reklamacja dotycząca zaginięcia przesyłki w obrocie zagranicznym jest uznawana za nieuzasadnioną niż za uzasadnioną. W przypadku reklamacji dotyczących ubytku, uszkodzenia lub zepsucia zawartości w przesyłkach ilość reklamacji nieuzasadnionych kształtuje się na poziomie zbliżonym do ilości reklamacji uzasadnionych. Podobne tendencje występowały także w 2005 roku i 2006 roku. II.3.2 Kontrola trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji powszechnej usługi pocztowej w ppup Poczta Polska Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 maja 31 lipca 2007 roku we wszystkich jednostkach regionalnych operatora publicznego (w 16 urzędach pocztowych, 16 jednostkach odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji w I instancji oraz 16 właściwych jednostkach rozpatrujących odwołania w II instancji) przez wszystkie Delegatury UKE (16). Ogółem do badania wylosowano 738 reklamacji złożonych w 2006 r. Badaniem procedur reklamacyjnych objęte zostały powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu 17

18 i doręczaniu w ruchu krajowym przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek do 10kg, a także realizowaniu przekazów pocztowych. Badanie procedur reklamacyjnych i reklamacji obejmowało: analizy statystyk reklamacji dostarczonych przez operatora pocztowego, badanie procedur reklamacyjnych poprzez przeprowadzenie wywiadu w wybranych urzędach pocztowych i urzędach pełniących funkcję jednostek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrywania reklamacji w pierwszej instancji oraz badanie procedur reklamacyjnych na podstawie pobranej losowo próbki reklamacji. Wnioski z przeprowadzonego badania W 2006 r. Poczta Polska przyjęła do przemieszczenia i doręczenia przesyłek w tym: paczek pocztowych do 10 kg; przesyłek listowych rejestrowanych; przekazów pocztowych. W okresie sprawozdawczym wniesionych zostało reklamacji w zakresie usługi powszechnej Liczba ta jest wyższa o 6,38% w stosunku do badania z poprzedniego roku. Wykres 1. Wniesione reklamacje w 2005 i 2006 r. w podziale na usługi reklamacje wniesione ogółem w 2005 r. reklamacje wniesione ogółem w 2006 r. przesyłki listowe polecone przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością paczki pocztowe do 10 kg paczki pocztowe do 10 kg z zadeklarowaną wartością przekazy pocztowe ogółem Na podstawie danych uzyskanych od operatora publicznego, można stwierdzić, że odsetek reklamacji w 2006 roku w zakresie: paczek pocztowych wynosił 0,007%, listów poleconych wynosił 0,027 %, 18

19 przekazów pocztowych wynosił 0,005 % w stosunku do rzeczywistego strumienia wszystkich przesyłek pocztowych w badanym okresie. Na podstawie wyników badań można również stwierdzić, że deklarowane podczas przeprowadzonego wywiadu przygotowanie pracowników Poczty Polskiej, w zakresie znajomości procedur zbierania jak i rozpatrywania reklamacji było w okresie badawczym zadawalające, ale w praktyce stosowania wypadało już znacznie gorzej. Szczegółowa analiza próby statystycznej wybranej do badania wykazała, że najwięcej reklamacji było zgłoszonych w formie pisemnej (99,85), około 80% reklamacji dotyczyło kategorii przesyłek zagubionych lub znacznie opóźnionych. Na około 6% reklamacji klienci złożyli odwołania od decyzji I instancji przy czym jedynie ok. 1,5% z nich zostało uznane za zasadne całkowicie lub częściowo w II instancji. Na podstawie analizy sprawozdania Łp-09a Poczty Polskiej stwierdzono uderzająco dużą liczbę reklamacji uznawanych przez Pocztę Polską jako niezasadne (73,26% w 2006 r. dla porównania w 2005 roku odsetek ten wynosił ok. 68%). Fakt ten należy wiązać przede wszystkim z treścią przepisów obowiązującego Prawa pocztowego, które pozwala reklamować jedynie usługi dotyczące przesyłek rejestrowanych. W związku z tym gros przesyłek pocztowych (w szczególności przesyłek listowych zwykłych zarówno ekonomicznych jak i priorytetowych) pozbawionych jest możliwości reklamowania w przypadku nienależytego lub niewłaściwego ich wykonania. Tym samym dochodzenie roszczeń w związku z niezrealizowaną lub nienależycie zrealizowaną przesyłką nierejestrowaną traktowane jest przez operatora publicznego jako niezasadne. Podczas przeprowadzonego badania stwierdzono także możliwość naruszenia przez operatora publicznego obowiązujących przepisów prawa w zakresie maksymalnych terminów udzielania odpowiedzi na reklamacje w 63 przypadkach (najdłuższy termin oczekiwania przez klienta na odpowiedź na reklamację w badanej próbie wyniósł 145 dni). Ponadto w 117 odpowiedziach na reklamacje nie zostały uwzględnione wszystkie wymagane elementy, określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe. Z informacji otrzymywanych przez regulatora oraz ze skarg na operatora publicznego wpływających do Prezesa UKE należy stwierdzić, iż zaobserwowane zjawisko dotyczące naruszania ww. terminów jest zjawiskiem dość powszechnie występującym w Poczcie Polskiej. Stale wzrastający odsetek reklamacji nieuzasadnionych w ocenie operatora publicznego (w 2006 r szt., w stosunku do 2005 r szt.) wskazuje na niepokojące zjawisko, którego efekty naruszają interesy konsumentów. Ponadto Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaobserwował zjawisko swobodnego interpretowania i uznawania reklamacji przez poszczególne jednostki organizacyjne operatora w analogicznych indywidualnych przypadkach. Fakt ten może również świadczyć o tym, iż wewnętrzne uregulowania Poczty Polskiej w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji są nieprecyzyjne i pozwalają na swobodę poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie, co bez wątpienia jest sytuacją szkodliwą dla klienta. Wyniki kontroli wykazały, że w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. 19

20 Powyższe ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. II. 3.3 Podsumowanie i wnioski dotyczące reklamacji usług pocztowych w 2007 r. Z przedstawionych informacji wynika, że ponad 70% reklamacji w obrocie krajowym oraz ponad 65% reklamacji w obrocie zagranicznym dotyczy przesyłek listowych poleconych. Podobnie jak w roku ubiegłym, charakterystyczną wielkością zaobserwowaną w strukturze reklamacji w 2007 r. jest ilość reklamacji potraktowanych przez Pocztę Polską jako nieuzasadnione. Ogółem w 2007 r. liczba nieuznanych przez operatora publicznego reklamacji w obrocie krajowym i zagranicznym stanowiła blisko 74% wszystkich wniesionych reklamacji. Liczba reklamacji traktowanych przez operatora publicznego jako nieuzasadnione wzrasta w kolejnych latach. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej w 2007 r. kontroli trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego należy stwierdzić, iż w większości przypadków pracownikom Poczty Polskiej są znane zasady rozpatrywania i składania reklamacji określone w przepisach prawa. Natomiast nie znajduje to odbicia w praktyce, czego przykłady można znaleźć w dużej liczbie skarg konsumentów, które wpływają do Prezesa UKE, jak też w badanej próbie. Ustalenia kontroli UKE oraz pogarszające się w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki uzyskane w badaniu wskazują z jednej strony na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a z drugiej strony na niewłaściwe podejście operatora publicznego do sygnalizowanego niejednokrotnie przez Prezesa UKE problemu. Jedynym rozwiązaniem przy zaobserwowanej bierności operatora, staje się zmiana przepisów Prawa pocztowego w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów korzystających z powszechnych usług pocztowych. Opracowanie: Departament Rynku Pocztowego Urząd Komunikacji Elektronicznej 20

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 43/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Tekst jednolity 2013 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Raport z prac

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo