Ogłoszenie nr z dnia r. Nowy Sącz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie nr z dnia r. Nowy Sącz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr z dnia r. Nowy Sącz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: 24/08/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4) W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /jednolity tekst DZ. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zmianami/: 1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu kserokopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności doręczania przesyłek pocztowych, 2. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania, w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych, opisanego w ppkt 1 oraz w ppkt 2 tiret 1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i kara umowna w wysokości 20% ceny oferty wykonawcy. 3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności doręczania przesyłek pocztowych. Zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacane w formie opłaty z dołu.

2 Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze standardami ustanowionymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: 1. ustawy dnia r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1113) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) regulującej tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, 3. regulaminów wykonawcy dot. świadczenia usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się : 1. Przesyłki listowe o wadze do g (gabaryt A i B) - w obrocie krajowym a) zwykłe ekonomiczne - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii, c) polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, 2. Paczki pocztowe o wadze do g (gabaryt A i B) - w obrocie krajowym a) paczki ekonomiczne paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) paczki priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii, c) paczki ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - paczki rejestrowane ekonomiczne przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczane za pokwitowaniem odbioru. 3. Przesyłki listowe - w obrocie zagranicznym (obszar Europy i poza Europą): a) przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii, b) przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, c) przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. 4. Paczki pocztowe - w obrocie zagranicznym (obszar Europy i poza Europą): - paczki pocztowe priorytetowe o wadze do g Wymiary (gabaryty) przesyłek listowych: gabaryt A - przesyłki o wymiarach: -minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140 mm -maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; gabaryt B - przesyłki o wymiarach: - minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, -maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przyjmuje się tolerancje wszystkich wymiarów 2 mm. Wymiary (gabaryty) paczek: gabaryt A - paczka o wymiarach: -minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140 mm - maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm; gabaryt B paczka o wymiarach: -minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 300 mm, długość 600 mm lub szerokość 500 mm, -maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. Szacunkowa liczba przesyłek planowanych do nadania w okresie od dnia podpisania umowy do r. Ilość przesyłek i paczek jest szacunkowa i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 50% ceny podanej w formularzu ofertowym. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zmiany i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. W przypadku nadania przez zamawiającego innej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego. Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Gabaryt Szacunkowa liczba przesyłek /szt./ 1. Przesyłki zwykłe ekonomiczne przesyłki nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, w obrocie krajowym do 350g A 50000, do 350 g B 400, do 1000 g A 20, do 1000 g B 80,

3 do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 2. Przesyłki zwykłe priorytetowe przesyłki nierejestrowane, najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 2600, do 350 g B 80, do 1000 g A 10, do 1000 g B 20, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 3. Przesyłki polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 3200, do 350 g B 40, do 1000 g A 10, do 1000 g B 10, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 4. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 160, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 5. Przesyłki polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym do 350g A 70000, do 350 g B 900, do 1000 g A 80, do 1000 g B 400, do 2000 g A 20, do 2000 g B 60, 6. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym do 350g A 4000, do 350 g B 400, do 1000 g A 1, do 1000 g B 80, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, Przesyłki zagraniczne 7. Przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 20, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 8. Przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 9. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 40, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 10. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 11. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 40, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 12. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące pokwitowaniem odbioru kategorii w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, Paczki pocztowe - krajowe 13. Paczki ekonomiczne od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, 14. Paczki priorytetowe od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, 15. Paczki ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, Paczki pocztowe - zagraniczne 16. Paczki priorytetowe (obszar Europy) od 2 kg do 3 kg 1, od 3 kg do 4 kg 1, od 4 kg do 5 kg 1, 17. Paczki priorytetowe (obszar poza Europą) od 2 kg do 3 kg 1, od 3 kg do 4 kg 1, od 4 kg do 5 kg 1, Opłata za zwroty przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym 18. Usługa zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 19. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 20. Usługa zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej z potwierdzeniem odbioru (ZPO), do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 2000, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 21. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej z potwierdzeniem odbioru (ZPO), do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 22. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej, do siedziby zamawiającego - w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 23. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej, do siedziby zamawiającego - w

4 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 24. Usługa zwrot w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 25. Usługa zwrot w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1. W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /jednolity tekst DZ. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zmianami/: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o stanie zatrudnienia, zawierające listę osób świadczących pracę polegającą na wykonywaniu czynności doręczania przesyłek pocztowych, na terenie powiatu nowosądeckiego, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych na terenie powiatu nowosądeckiego, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania, w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności doręczania przesyłek pocztowych na terenie powiatu nowosądeckiego, opisanego w ppkt 1 oraz w ppkt 2 tiret 1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i kara umowna w wysokości 20% ceny oferty wykonawcy. 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności doręczania przesyłek pocztowych. Zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacane w formie opłaty z dołu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze standardami ustanowionymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: 1. ustawy dnia r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1113) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) regulującej tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, 3. regulaminów wykonawcy dot. świadczenia usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się : 1. Przesyłki listowe o wadze do g (gabaryt A i B) - w obrocie krajowym a) zwykłe ekonomiczne - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii, c) polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące

5 pokwitowaniem odbioru, f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, 2. Paczki pocztowe o wadze do g (gabaryt A i B) - w obrocie krajowym a) paczki ekonomiczne paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) paczki priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii, c) paczki ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - paczki rejestrowane ekonomiczne przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczane za pokwitowaniem odbioru. 3. Przesyłki listowe - w obrocie zagranicznym (obszar Europy i poza Europą): a) przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii, b) przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, c) przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. 4. Paczki pocztowe - w obrocie zagranicznym (obszar Europy i poza Europą): - paczki pocztowe priorytetowe o wadze do g Wymiary (gabaryty) przesyłek listowych: gabaryt A - przesyłki o wymiarach: -minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140 mm -maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; gabaryt B - przesyłki o wymiarach: -minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, -maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przyjmuje się tolerancje wszystkich wymiarów 2 mm. Wymiary (gabaryty) paczek: gabaryt A - paczka o wymiarach: -minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140 mm -maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm; gabaryt B paczka o wymiarach: -minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 300 mm, długość 600 mm lub szerokość 500 mm, -maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. Szacunkowa liczba przesyłek planowanych do nadania w okresie od dnia podpisania umowy do r. Ilość przesyłek i paczek jest szacunkowa i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 50% ceny podanej w formularzu ofertowym. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zmiany i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. W przypadku nadania przez zamawiającego innej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego. Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Gabaryt Szacunkowa liczba przesyłek /szt./ 1. Przesyłki zwykłe ekonomiczne przesyłki nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, w obrocie krajowym do 350g A 50000, do 350 g B 400, do 1000 g A 20, do 1000 g B 80, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 2. Przesyłki zwykłe priorytetowe przesyłki nierejestrowane, najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 2600, do 350 g B 80, do 1000 g A 10, do 1000 g B 20, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 3. Przesyłki polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 3200, do 350 g B 40, do 1000 g A 10, do 1000 g B 10, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 4. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym do 350g A 160, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 5. Przesyłki polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym do 350g A 70000, do 350 g B 900, do 1000 g A 80, do 1000 g B 400, do 2000 g A 20, do 2000 g B 60, 6. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym do 350g A

6 4000, do 350 g B 400, do 1000 g A 1, do 1000 g B 80, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, Przesyłki zagraniczne 7. Przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 20, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 8. Przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 9. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 40, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 10. Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 11. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru kategorii w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 40, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 12. Przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki będące pokwitowaniem odbioru kategorii w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, Paczki pocztowe - krajowe 13. Paczki ekonomiczne od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, 14. Paczki priorytetowe od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, 15. Paczki ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) od 2 kg do 5 kg A 1, od 2 kg do 5 kg B 1, od 5 kg do 10 kg A 1, od 5 kg do 10 kg B 1, Paczki pocztowe - zagraniczne 16. Paczki priorytetowe (obszar Europy) od 2 kg do 3 kg 1, od 3 kg do 4 kg 1, od 4 kg do 5 kg 1, 17. Paczki priorytetowe (obszar poza Europą) od 2 kg do 3 kg 1, od 3 kg do 4 kg 1, od 4 kg do 5 kg 1, Opłata za zwroty przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym 18. Usługa zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 19. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 20. Usługa zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej z potwierdzeniem odbioru (ZPO), do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 2000, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 21. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej z potwierdzeniem odbioru (ZPO), do siedziby zamawiającego - w obrocie krajowym do 350g A 20, do 350 g B 1, do 1000 g A 1, do 1000 g B 1, do 2000 g A 1, do 2000 g B 1, 22. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej, do siedziby zamawiającego - w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 23. Usługa zwrot przesyłki poleconej priorytetowej, do siedziby zamawiającego - w 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 24. Usługa zwrot w obrocie zagranicznym (obszar Europy) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1, 25. Usługa zwrot w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą) do 50g 1, ponad 50 g do 100 g 1, ponad 100 g do 350 g 1, ponad 350 g do 500 g 1, ponad 500 g do 1000 g 1, ponad 1000 g do 2000 g 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02/09/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

7 względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/09/2016, godzina: 10:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. </

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ jednocześnie Załącznik nr do umowy Opis przedmiotu zamówienia Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Części 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę Operatora pocztowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP - 362-47/2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Usługi pocztowe 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-12-06 14:10 Ogłoszenie nr 360189-2016 z dnia 2016-12-06 r. Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 358052-2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.239..-../15/K.SK Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

AD Toruń, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE

AD Toruń, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE AD.271.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, dnia: 06.12.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ USŁUG POCZTOWYCH

WYKAZ USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr (pieczęć firmowa Wykonawcy) WYKAZ USŁUG POCZTOWYCH Lp. Rodzaj przesyłki Gabaryt Szacunkowa Ilość w szt.* Cena Jednostkowa brutto Wartość brutto Kol.4 x 5 2 3 4 5 6 Stała opłata miesięczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA: Szacunkowa liczba przesyłek planowanych do nadania w okresie od dnia podpisania umowy do r.

OFERTA: Szacunkowa liczba przesyłek planowanych do nadania w okresie od dnia podpisania umowy do r. ZP.272.20.206 Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający: Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Przedmiot zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian: Z M I A N A Nr 1 D O S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K ÓW Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl Ełk: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1. Numer postępowania: ZP213-10/11/A. Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) Cena jednostkowa Wartość brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1. Numer postępowania: ZP213-10/11/A. Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) Cena jednostkowa Wartość brutto Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1 Lp Rodzaj przesyłki j.m. Szacowana ilość przesyłek w okresie trwania umowy Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Przesyłki krajowe nierejestrowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. /Zamawiający/...

O F E R T A. /Zamawiający/... Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr PCPR.2260-4/206 Nazwa oferenta O F E R T A Do... /Zamawiający/...... Nawiązując do zapytania ofertowego nr... z dnia. r..oferuję wykonanie prac objętych zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2015-11-02 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 285298-2015 z dnia 2015-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne zagraniczne do 50 g 129

Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne zagraniczne do 50 g 129 Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy Uwaga: Podane ilości przesyłek słuŝą wyłącznie do oceny ofert. Załącznik nr 2 do SIWZ szacunkowa ilość korespondencji Cena jednostkowa brutto Przesyłki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://t:\07 Specyfikacje\specyfikacje 13\16-poczta\ogłoszenie o zamówieniu.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://t:\07 Specyfikacje\specyfikacje 13\16-poczta\ogłoszenie o zamówieniu. Strona 1 z 5 Krapkowice: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87292-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Strzelce Krajeńskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Dopiewo. Numer

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Gdańsk, dnia 20.11.2017r. Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr2do SIWZ stanowiący jednocześnie Załącznik nr2 do umowy

Załącznik nr2do SIWZ stanowiący jednocześnie Załącznik nr2 do umowy Załącznik nrdo SIWZ stanowiący jednocześnie Załącznik nr do umowy Formularz cenowy Stanowi integralna część oferty złożonej w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa OR.272.2.4.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Zielona Góra, 08.12.2015 r. CPR.II.3231. 20.2015.KBez ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym wydatkiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr. Opis przedmiotu zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie nr o nazwie świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Zmiany do SIWZ. Punkt 2. Rozdziału XVIII SIWZ Wzór umowy po ppkt 6. dodaje się ppkt.7) w brzmieniu:

Zmiany do SIWZ. Punkt 2. Rozdziału XVIII SIWZ Wzór umowy po ppkt 6. dodaje się ppkt.7) w brzmieniu: Siedlce, dnia 25 lipca 2016 roku OA/272/PN/1/46/16 Zmiany do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. Opole 18.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Nowy Barkoczyn

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Nowy Barkoczyn Załącznik nr 1. Do projektu umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa oraz adres Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-4 Nowy Barkoczyn Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Gmina Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Puszcza Mariańska A Wszyscy uczestnicy postępowania

Gmina Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Puszcza Mariańska A Wszyscy uczestnicy postępowania Gmina Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96 330 Puszcza Mariańska A.271.1.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.32.2013 Zamówienie na usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Puszcza Mariańska dnia 10.12.2012r. Nasz znak: A.271.1.2012 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: ogłoszonego w dniu 04.12.2012r. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Arkusz cenowy. Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto (kol. 4 x kol. 5)

SIWZ. Arkusz cenowy. Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto (kol. 4 x kol. 5) Tabela nr 1 L.p. Rodzaj przesyłki Arkusz cenowy Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto Ilość (szt.) Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 (kol. 4 x kol. 5) 1. Przesyłka listowa, nierejestrowana, ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67)

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67) GMINA WYRZYSK URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk tel.(67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26 e-mail: urzad@wyrzysk.pl OR.2601.1.2.2016 Wyrzysk, dnia 14.03.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr. do umowy nr z dnia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 511572-2012 z dnia 2012-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków I. Usługi pocztowe wymagane przez Zamawiającego w obrocie krajowym (minimalny zakres): 1. Przesyłki

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Ostróda, 20.09.206r. Czyste Środowisko ul. Wojska Polskiego 5 4-00 Ostróda. Dane Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA.2.6.206 Związek Gmin Regionu Ostródzko

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800-10/14 Numer ogłoszenia: 395346-2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego OFERTA FORMULARZ OFERTOWY Dla przetargu nieograniczonego na usługę: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax: ORG.2600.8.206 Lubicz 09.2.206r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 207r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:...

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:... Załącznik nr 3 Projekt umowy Umowa Nr ADM.272.2.2015 zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba przesyłek dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Biziela w Bydgoszczyrocznie

Szacowana liczba przesyłek dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Biziela w Bydgoszczyrocznie Tabela 1 PRZESYŁKI KRAJOWE GABARYT "A" o wadze i wymiarach jak w poniższej tabeli : Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Szacowana roczna liczba przesyłek dla Szpitala Uniwersyteckiego w Gdańsku Szacowana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10. Szydłowiec: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Numer ogłoszenia: 70804-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AKTUALNY na dzień 25.07.2017 r. IZP-Z.271.26.2017 TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

AG.210/15/13. UMOWA - projekt

AG.210/15/13. UMOWA - projekt AG.210/15/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia r. Rybnik, 7.1.01 r. DZP.110.003.01-00 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 03 9 8 60, 03 60 36, fax: 03 9 8 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia.1.01 r. dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl 1 z 6 2011-11-08 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG/06/2016/US załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. DAG/262/45/U/49-2/MR/2012 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2013-12-04 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym (tj. lokalnym Powiat Skarżyski i krajowym obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia:

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: DA.3210-14/13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą.: 1) powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 6 2014-02-17 14:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Formularz cenowy ponad 1000 g do 2000 g Szacunkowa ilość przesyłek w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące)

Załącznik nr 2. Formularz cenowy ponad 1000 g do 2000 g Szacunkowa ilość przesyłek w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) Załącznik nr 2 Formularz cenowy Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Szacunkowa ilość przesyłek w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto za 24 miesiące 2 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax: ORG.2600.8.2016 Lubicz 28.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 152951-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy:

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3 Projekt umowy Umowa Nr ADM.2630.4.2014 zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: ZEASiP362.55.207 Lubicz 2.2.207r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych poza teren gminy Lubicz dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Cena Jednostkowa netto. Razem Cena netto Kol. 4 x miesiąc 1 miesiąc

FORMULARZ CENOWY. Cena Jednostkowa netto. Razem Cena netto Kol. 4 x miesiąc 1 miesiąc Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj przesyłki Gabaryt Ilość szacunkowa Cena Jednostkowa netto Stawka Podatku VAT Cena Jednostkowa brutto Razem Cena netto Kol. x 5 1 2 3 5 7 8 9 1 miesiąc 1 miesiąc

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczeółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu pocztowych w obrocie owym i zaranicznym na rzecz Reionalneo Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Bardziej szczegółowo