Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA

2 WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN / in PLN thousands jednostkowe company skonsolidowane group Przychody ze sprzeda y ogółem Total sales revenues Zysk z działalnoêci operacyjnej Operating profit Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes Zysk netto przypadajàcy na akcjonariuszy Spó ki Net profit attributable to Company shareholders Zysk netto przypadajàcy na udziałowców mniejszoêciowych Net profit for minority 30 0 shareholders Zysk netto okresu obrotowego Net profit for the period Przepływy pieni ne z działalnoêci operacyjnej Cash flows from operating activities Przepływy pieni ne z działalnoêci inwestycyjnej Cash flows from investing (57 379) (17 963) (56 833) (27 137) activities Przepływy pieni ne z działalnoêci finansowej Cash flows from financing (16 636) (14 263) (16 414) (14 788) activities Zmniejszenie / Zwi kszenie netto stanu Êrodków pieni nych (64 868) (60 528) Net decrease/increase in cash and overdraft Aktywa trwałe Non-current assets Aktywa obrotowe Current assets Aktywa, razem Total assets Zobowiàzania długoterminowe Non-current liabilities Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities Zobowiàzania, razem Total liabilities Kapitał własny przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki Equity attributable to the Company s shareholders Kapitały mniejszoêci Minority interest Kapitał własny Equity Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) Share capital (after restatement) Liczba akcji (w sztukach) Number of shares (pcs) WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w zł) Book value per share (in PLN )

3 Nadrz dnym celem ELEKTROBUDOWY SA jest stałe podnoszenie wartoêci firmy, a przez to zapewnienie Akcjonariuszom godziwej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç kompleksowoêç oferty chroniç Êrodowisko naturalne byç profesjonalnym i rzetelnym partnerem w biznesie stosowaç innowacyjne rozwiàzania techniczne i organizacyjne respektowaç zasady etycznego biznesu ELEKTROBUDOWA SA is committed to continuous improvement of the company s value in order to maximize returns to its Shareholders. Objectives of ELEKTROBUDOWA SA strengthen its leading position in the Polish power industry maintain sustainable and steady growth of the potential continually augment comprehensiveness of the offer protect natural environment be a professional, reliable business partner apply innovative technical and organisational solutions respect the rules of business ethics

4 ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2010

5 List do Akcjonariuszy A Letter to Shareholders List do Akcjonariuszy A letter to Shareholders 2 Szanowni Paƒstwo, Z poczuciem dobrze spełnionego obowiàzku Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA prezentuje wyniki osiàgni te przez Spółk w roku Mam nadziej, e spełniajà one Paƒstwa oczekiwania. Rozumiem, e jak zwykle pozostaje uczucie niedosytu, e mo na było zrobiç wi cej i lepiej, lecz zapewniam, e zrobiliêmy to, co było w naszej mocy. Wyniki pozostawiam Paƒstwa ocenie, a w tym miejscu chciałbym poêwi ciç kilka słów zamierzeniom na najbli szà przyszłoêç, bo to jest solà działania Spółki. Uwa am, e istniejà, przynajmniej w obecnej sytuacji, dwa główne mechanizmy nap dzajàce rozwój firmy działajàcej na rynku takim jak ELEKTROBUDOWA SA i zajmujàcej takà pozycj. Sà to technologia oraz eksport. Bez osiàgni cia ponadprzeci tnego poziomu w obu tych dziedzinach, jak równie wzrostu podstawowych wskaêników, w tym wartoêci dla Akcjonariuszy mierzonej kapitalizacjà, nie jest mo liwe, w dłu szym horyzoncie czasu, utrzymanie pozycji lidera rynku, którà ELEKTROBUDOWA SA osiàgn ła i od wielu lat zajmuje. Wiedzàc o tym, przeprowadziliêmy szereg skoordynowanych działaƒ, które chciałbym pokrótce zaprezentowaç. Realizujàc zakup spółek ENERGOTEST i ENERGOEFEKT, a nast pnie ich konsolidacj posiedliêmy najwy sze z mo liwych w kraju kompetencje, pozwalajàce nam rozszerzyç zakres usług Êwiadczonych na rzecz energetyki zawodowej o obszar technologii dotychczas naszej Spółce zupełnie niedost pny, a pochodzàcy z najwy szej półki w tej dziedzinie. Efekty synergii, które w najbli szych latach osiàgniemy, b dà miały wyjàtkowo pozytywny wpływ na poziom mar generowanych na coraz bardziej konkurencyjnym polskim i unijnym rynku. Koƒczymy modernizacj technologii produkcji naszego podstawowego produktu, tzn. rozdzielnic SN, NN oraz stacji transformatorowych. Kosztem kilkunastu milionów złotych stworzyliêmy zakład spełniajàcy, teraz i w najbli szej przyszłoêci, wszystkie standardy obowiàzujàce w tej bran y w Europie i Êwiecie. Pozwoli nam to wprowadzaç na rynek kolejne wyroby reprezentujàce to co najnowsze w tej bran y i robiç to, jeêli nie wczeêniej, to co najmniej równolegle ze Êwiatowymi liderami. Prowadzimy zaawansowane prace rozwojowe i w najbli szej przyszłoêci zaprezentujemy na rynku wiele istotnych nowoêci. DostrzegliÊmy szans na gwałtowny wzrost eksportu Systemów Wyprowadzenia Mocy. Podj liêmy decyzj budowy zakładu w nowym miejscu, wyposa onego Ladies and Gentlemen, With a deep sense of satisfaction with fulfilled duties the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA present the results of the Company s performance in I hope they meet Your expectations. I understand the feeling that we could have done more or better, but I assure You that we did everything in our power. I leave it to You to assess the results, and I myself would like to concentrate on our plans for the nearest future, as this is the very essence of the Company s activities. I think there are, at least in the current situation, two major forces driving the development of a company conducting business in the market where ELEKTROBUDOWA SA operates and having such a strong market position. They are: technology and export. It is not possible to maintain a leading position in the market, which ELEKTROBUDOWA SA undoubtedly has had for years, without achieving above-average levels in both spheres or without the rise in major financial indicators and further the Shareholders value measured by capitalisation. Knowing that, we have carried out a number of coordinated actions, which I would like to present briefly. Through acquisition of the knowledge-intensive companies, ENERGOTEST and ENERGOEFEKT and their later consolidation we gained the highest possible in the country competencies with which we are able to extend the scope of services provided for the power sector and we could include the area of technologies which were so far inaccessible for our Company but which come from the top shelf in this field. The synergy effects which are expected in the coming years will have exceptionally positive influence on the level of margins generated in the Polish and EU markets, whose competitiveness steadily rises. We are completing the modernisation of the manufacturing process of our basic product, i.e. medium voltage and low voltage switchgear and mobile substations. At the expense of more than a dozen million zlotys we created a factory which meets all and any European and global standards applicable in this industry. Thus, we will be able to launch new products utilizing new technologies, earlier than or at least at the same time as world leaders. Our development works are well advanced and soon we will introduce many significant novelties. We have seized an opportunity for substantial growth of exports of generator busduct systems. Therefore the

6 List do Akcjonariuszy A Letter to Shareholders w najnowoczeêniejszà technologi dost pnà w chwili obecnej na rynku. W ciàgu roku zainwestowaliêmy ponad 20 milionów złotych. Zakład ju pracuje. Szacujemy, e udział sprzeda y eksportowej ju w tym roku przekroczy 80% przychodów. Pozyskujemy nowych klientów na rynkach dotychczas egzotycznych, takich jak Australia, Izrael, kraje arabskie, Uzbekistan, Szwajcaria. ELEKTROBUDOWA SA działa w rozproszeniu. Bez najnowoczeêniejszych technologii informatycznych sprawna realizacja kontraktów i efektywne zarzàdzanie nie byłoby mo liwe. W t dziedzin inwestujemy rokrocznie istotne kwoty i zbli amy si do zało onego celu. Dla tak wysokiej pozycji rynkowej, jakà zajmuje nasza Spółka, jak równie dla dywersyfikacji ryzyk rynkowych, zmniejszenia perturbacji zwiàzanych z fluktuacjà rynku krajowego działalnoêç eksportowa stanowi o tempie rozwoju biznesu. W 2010 roku poêwi ciliêmy temu wiele uwagi i wysiłku: StworzyliÊmy podstawy do zaj cia zauwa alnej pozycji rynkowej w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Nasza spółka-córka Saudi ELEKTROBUDOWA przeprowadziła udanà akcj promocyjnà i pozyskała pierwsze zamówienia. Równie pierwsze dostawy zostały zrealizowane. Rok 2011 i nast pne b dà latami konsolidacji oraz ugruntowania naszej pozycji. Widzàc rosnàcy potencjał i stabilizacj gospodarki Ukrainy, powołaliêmy, wspólnie z ukraiƒskimi partnerami, spółk ELEKTROBUDOWA Ukraina. PozyskaliÊmy pierwsze zamówienia i zrealizowaliêmy pierwsze dostawy. PrzyszłoÊç wyglàda naprawd interesujàco. Pomimo widocznego kryzysu sprzeda spółek rosyjskich powoli powraca do poziomu sprzed kryzysu. Mamy nadziej, e w najbli szych latach rynek ten z nawiàzkà zwróci zainwestowane przez nas nak ady. Rozwijamy sprzeda naszych usług. To ju nie tylko Elektrownia Jàdrowa Olkiluoto 3 w Finlandii. To równie du e kontrakty w Szwecji, Luksemburgu, Holandii, Niemczech. W najbli szych latach to sprzeda wysoko kwalifikowanych usług b dzie dominowała w eksporcie naszej Spółki. Zakładamy, e w 2011 roku eksport zbli y si do poziomu 200 milionów złotych. Zapewniam Paƒstwa, e realizacja naszych zamierzeƒ, oczywiêcie z przejêciowymi problemami, przebiega planowo. Jestem przekonany, e oparta na przytoczonych wczeêniej mechanizmach polityka rozwoju ELEKTROBUDOWY SA przyniesie w najbli szej przyszłoêci oczekiwane rezultaty. Zapewniam Was, e ulokowaliêcie swoje Êrodki w akcjach dobrej Spółki, o znaczàcych mo liwoêciach rozwoju. Jestem przekonany, e osiàgnà Paƒstwo oczekiwane efekty nie tylko w najbli szym roku, ale pozostanà w naszym Akcjonariacie na długie lata. Management Board took a decision to build a new Factory in a new location, provided with the cutting-edge equipment and technological solutions. Within a year we invested more than 20 million zlotys. The factory is in full operation now. According to our estimates its exports will exceed 80% of its revenue this year. We attract new customers in the so far exotic for us markets, such as Australia, Israel, the Arab countries, Uzbekistan, Switzerland. ELEKTROBUDOWA SA operates in various locations all over the country. Without novel IT solutions it would not be possible to carry out the projects efficiently or manage the company competently. We invest substantial outlays annually in development of our computer system, and we are approaching the established objective. With our high market position in mind, and in order to diversify market risks and mitigate perturbations caused by turbulent movements in the domestic market we recognized that exports decide about business growth rate. During the year 2010 we devoted much attention and efforts to: Lay foundations for noticeable market position in the Kingdom of Saudi Arabia. Our company, SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC conducted a successful promotion campaign and won first orders. Also, first deliveries were completed. The years 2011 and following will be the time of consolidating and strengthening our position in this market. Having noticed a growth potential and stabilization of the Ukrainian economy, we established a subsidiary, ELEKTROBUDOWA Ukraine Ltd. together with our Ukrainian partners. We received new orders and realized first supplies. The future promises to be interesting. Despite noticeable crisis, the sales made by Russian companies are slowly regaining their earlier level. We hope that in the nearest future our investment in this market will more than pay for itself. We are developing sales of our services. It is not only the Nuclear Power Plant Olkiluoto 3 in Finland, but also big contracts in Sweden, Luxembourg, the Netherlands, Germany. In immediate future the supply of highly specialised, quality services will dominate in our Company s exports. We estimate that the value of our exports will approximate 200 million zlotys in Please be assured that accomplishment of our objectives, though with temporary difficulties, goes as planned. I am convinced that development policy of ELEKTROBUDOWA SA, based on the presented above means and methods, will bring expected results in the nearest future. I guarantee that You have invested your resources in the shares of a good company that has significant development potential. I am certain that not only will You achieve expected results in the nearest year but You will remain our Shareholders for many years. 3 Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu / President

7 4

8 1 Schemat Organizacja grupy kapitałowej organizacyjny Organization chart Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA The Management Board 5 Organization of the ELEKTROBUDOWA SA Group Akcjonariat Shareholders Kalendarium wydarzeƒ Major events Struktura grupy kapitałowej Composition of ELEKTROBUDOWA SA Group

9 Organizacja Grupy Kapitałowej Organization of the ELEKTROBUDOWA SA Group Schemat organizacyjny Organization chart Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó ki President, C.E.O. 6 Spó ki stowarzyszone Associates WEKTOR Sp. z o.o. Biuro Zarzàdu Head Office Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources Spó ki zale ne Subsidiaries ENERGOTEST sp. z o.o. SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management Zarzàdzanie Finansami Finance Management KONIP Sp. z o.o. KRUELTA Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA Ukraina Sp. z o.o. Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division

10 Organizacja Grupy Kapitałowej Organization of the ELEKTROBUDOWA SA Group Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA The Management Board Akcjonariat Shareholders Skład osobowy Zarzàdu wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku Composition of the Management Board as at 31 December 2010 Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spółki Cz onkowie Zarzàdu Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Przemysłu Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii Arkadiusz Klimowicz Prezes Zarzàdu firmy ENERGOTEST sp. z o.o. Jacek Faltynowicz President, Chief Executive Officer Members Jarosław Tomaszewski Chief Financial Officer Ariusz Bober Director, Power Distribution Division Tomasz Jaêwiƒski Director, Industry Division Stanisław Rak Director, Power Generation Division Arkadiusz Klimowicz President of ENERGOTEST sp. z o.o. Struktura akcjonariuszy / Shareholders Stan na dzieƒ roku As at Liczba akcji równa liczbie głosów Number of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym % of votes and % equity Aviva OFE Aviva BZ WBK SA ,19% ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING OFE (Open-end Pension Fund) ,07% 7 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesieƒ ,78% Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ,64% AXA OFE ,34% Amplico OFE ,65% Pozostali / Free float ,33% Razem / Total number of shares % Kalendarium wydarzeƒ roku 2010 Main events in 2010 Maj 2010 W Sewastopolu powstaje nowa firma ELEKTROBUDOWA Ukraina Sp. z o.o. Przedmiotem działalnoêci zało onej Spółki jest produkcja, monta, remont i obsługa techniczna rozdzielnic oraz aparatury rozdzielczej, produkcja sprz tu elektrycznego oraz wykonywanie prac elektromonta owych. Czerwiec 2010 Certyfikacja Systemu Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy wg wymagaƒ OHSAS 18001; PN-N Grudzieƒ 2010 ELEKTROBUDOWA SA wchodzi do Global Compact przy ONZ. May 2010 A new entitiy is established in Sevastopol, ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. Business activity of the company comprises production, erection, repairs and service of electrical distribution and control equipment, production of other electrical devices and supply of electrical services. June 2010 Certification of the occupational health and safety management system according to OHSAS 18001; PN-N December 2010 ELEKTROBUDOWA SA joins the United Nations Global Compact.

11 Organizacja Grupy Kapitałowej Organization of the ELEKTROBUDOWA SA Group Struktura grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA Jednostki zale ne ELEKTROBUDOWA Ukraina Spółka z o.o. Sewastopol 62% udziałów w kapitale spółki ENERGOTEST sp. z o.o. Gliwice 100% udziałów reprezentujàcych 100% kapitału tej spółki KONIP Sp. z o.o. Katowice 100% udziałów reprezentujàcych 100% kapitału tej spółki Jednostki stowarzyszone KRUELTA Spółka z o.o. Rosja, Sankt Petersburg. Na dzieƒ roku ELEKTROBUDOWA SA posiada 49% udział i reprezentuje 49% kapitału spółki KRUELTA, wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki. Zakład Elektrotechniczny WEKTOR Spółka z o.o. Rosja, Republika Udmurcji, Wotkiƒsk. ELEKTROBUDOWA SA posiada 49% kapitału spółki. Na dzieƒ roku procentowy udział ELEKTROBUDOWY SA w kapitale spółki wynosi 49% i reprezentuje 49% kapitału spółki WEKTOR i wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki. SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Królestwo Arabii Saudyjskiej, Rijad. Na dzieƒ roku ELEKTROBUDOWA SA posiada 33% udziałów reprezentujàcych 33% kapitału spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA, który jest równy procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. ELEKTROBUDOWA SA wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. 8 Jednostka dominujàca ELEKTROBUDOWA SA Âwiadczy kompleksowe usługi budowlano-monta owe, realizujàc inwestycje zwiàzane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u ytecznoêci publicznej w systemie pod klucz. W zakresie produkcji urzàdzeƒ elektroenergetycznych i w obszarze energetyki dostarcza aparatur rozdzielczà Êrednich i niskich napi ç, jak równie stacji i systemów elektroenergetycznych. Specjalizuje si ponadto w produkcji i monta u szynoprzewodów. Obszar wytwarzania energii Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej. Tak e projektowanie, produkcja oraz monta szynoprzewodów wyprowadzenia mocy z generatorów Êredniej i du ej mocy w elektrowniach i elektrociepłowniach przez Zakład Przewodów Wielkopràdowych. Obszar dystrybucji energii Produkcja i monta rozdzielnic wn trzowych Êredniego i niskiego napi cia oraz realizacja stacji elektroenergetycznych i obiektów dla dystrybucji i przesyłu energii. Obszar przemysłu Wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych oraz budynków i obiektów u ytecznoêci publicznej. W ramach budownictwa ogólnego w zakresie generalnego wykonawstwa: obiekty u ytecznoêci publicznej, biurowce, centra handlowe, obiekty przemysłowe, budowle specjalistyczne, budynki mieszkalne i obiekty wojskowe. Jednostka zale na ENERGOTEST spółka z o.o. Przedmiotem działalnoêci spółki ENERGOTEST sp. z o.o sà usługi zwiàzane z budowà, modernizacjà i eksploatacjà obiektów elektroenergetycznych, kompleksowà realizacjà układów automatyki elektroenergetycznej oraz produkcja urzàdzeƒ automatyki elektroenergetycznej, a tak e badania eksploatacyjne i okresowe urzàdzeƒ i układów elektrycznych, analizy techniczne. Jednostka zale na ELEKTROBUDOWA Ukraina Spółka z o.o. Przedmiotem działalnoêci spółki ELEKTROBUDOWA Ukraina jest sprzeda systemów elektrycznych wysokiego, Êredniego i niskiego napi cia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiƒski. Ponadto monta, remonty oraz obsługa aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej. Jednostka zale na KONIP Spółka z o.o. KONIP Sp. z o. o. zajmuje si administrowaniem nieruchomo- Êciami stanowiàcymi własnoêç ELEKTROBUDOWY SA lub b dàcymi w jej u ytkowaniu wieczystym, a w szczególnoêci obsługà technicznà i administracyjnà budynków i budowli, wynajmem wolnych powierzchni u ytkowych, obsługà przeciwpo arowà, sprzàtaniem pomieszczeƒ oraz terenu, a tak e ochronà mienia, Êwiadczeniem usług telekomunikacyjnych, prowadzeniem archiwum i recepcji. Jednostka stowarzyszona KRUELTA Spółka z o.o. Podstawowa działalnoêç spółki KRUELTA koncentruje si na monta u i sprzeda y rozdzielnic Êredniego napi cia na rynek rosyjski. Dopełnieniem tej oferty jest sprzeda rozdzielnic niskiego napi cia i przenoênych stacji kontenerowych. Jednostka stowarzyszona Zakład Elektrotechniczny WEKTOR Spółka z o.o. Podstawowa działalnoêç spółki WEKTOR to produkcja elementów elektrycznych i radiowych, cz Êci aparatury elektropró niowej, a tak e wykonawstwo robót budowlanych i sprzeda hurtowa produkcyjnych urzàdzeƒ elektrycznych, włàcznie z elektrycznymi urzàdzeniami łàcznoêci. Jednostka stowarzyszona SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o. Przedmiotem działalnoêci spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA jest wykonywanie prac monta owych, naprawczych i konserwacyjnych dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.

12 Organizacja Grupy Kapitałowej Organization of the ELEKTROBUDOWA SA Group COMPOSITION OF ELEKTROBUDOWA SA GROUP Subsidiaries ELEKTROBUDOWA Ukraine Ltd. Sevastopol 62% stake in the company's equity ENERGOTEST sp. z o.o. Gliwice 100% stake representing 100% of its equity. KONIP Sp. z o.o. Katowice 100% stake representing 100% of its equity. Associates KRUELTA Ltd., Russia, Sankt Petersburg. As at 31 December 2010 ELEKTROBUDOWA SA holds a 49% stake in KRUELTA representing 49% of its equity and has significant influence on the associate s financing and operating policies. The Electrotechnical Company VECTOR Ltd., Russia, Republic of Udmurtia, Votkinsk. As at 31 December 2010 ELEKTROBUDOWA SA holds 49% of shares representing 49% of equity of VECTOR and exercises significant influence on its operating policy. SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. As at 31 December 2010 ELEKTROBUDOWA SA holds 33% of shares representing 33% of equity of SAUDI ELEKTROBUDOWA, equal to the percentage of votes in the General Meeting of Shareholders. ELEKTROBUDOWA SA has significant influence on the financing and operating policies of SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC. The parent: ELEKTROBUDOWA SA provides comprehensive construction and installation services for projects carried out in the power sector, petrochemical industry, mining as well as turnkey erection of public utility facilities. The company also manufactures medium and low voltage switchgear panels and supplies electric power substations and systems. It is also a leading manufacturer of high-current busducts. Power Generation Segment Supply of complete electrical systems in the range of medium and low voltages for new, modernised or retrofitted power plants. Design, engineering, production and erection of highcurrent generator busducts for power plants and heat and power plants. Power Distribution Segment Production and installation of outdoor air-insulated MV switchgear and LV switchgear, also realization of electrical substations and electricity distribution and transmission facilities. Industry Segment Civil construction projects on turnkey basis: public utility facilities, office buildings, shopping centres, industrial facilities, special structures, residential buildings,military facilities. Supply of complete electrical installations for industrial plants and public utility buildings and facilities. A subsidiary: ENERGOTEST spółka z o.o. (Ltd.) Basic activity of ENERGOTEST comprises services related to construction, modernization and operation of power generating facilities and also manufacturing of electrical equipment, switchgear and controlgear, and also tests and technical surveys. A subsidiary: ELEKTROBUDOWA Ukraine (Ltd.) The objects of ELEKTROBUDOWA Ukraine Ltd. comprise selling of high, medium and low voltage electrical systems, including switchgear panels, switchboards and distribution substations in the Ukrainian market. The company also provides services such as assembly, installation, repairs, maintenance and operation of electrical equipment and control devices. A subsidiary: KONIP Spółka z o.o. (Ltd.) The scope of activity of KONIP Spółka z o.o. consists of managing real property owned by or in use of the parent, ELEKTROBUDOWA SA. Their particular responsibilities include administrative service and maintenance of buildings and structures, hiring usable floor space, regular cleaning of office space and factory premises, fire protection of buildings and facilities. They are also responsible for provision of property protection service, telecommunication services, maintaining the parent s archives and the reception desk. An associate: KRUELTA Ltd. Principal business of KRUELTA is the assembly and selling of medium voltage switchgear systems in the Russian market. This offer is complemented with low voltage switchgear and mobile containerized substations. An associate: the Electrotechnical Company VECTOR Ltd. Principal business activity of VECTOR comprises manufacturing of electrical and radio components, parts for electrical vacuum devices, and also providing construction works and wholesale of electrical production facilities, including communication devices. An associate: SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC Business scope of SAUDI ELEKTROBUDOWA comprises installation, repair and maintenance services for energy control and distribution systems. 9

13 10

14 2 Struktura Sytuacja finansowa i ekonomiczna Financial and economic situation przychodów Structure of revenue Analiza finansowa Financial analysis Zarzàdzanie kapitałem ludzkim Human capital management JakoÊç i BHP Quality and OHS Global Compact 11

15 Sytuacja finansowa i ekonomiczna financial and Economic situation Struktura przychodów Structure of revenue Zmiana Change tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN`000 Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Revenue from sales of products, merchandise and materials Usługi budowlano-monta owe Construction and erection services Wyroby elektrotechniczne Electrotechnical products Pozostałe usługi Other services Materiały i towary Merchandise and materials (13 314) Analiza finansowa Financial analysis 12 Wszystkie wskaêniki efektywnoêci gospodarowania w Spółce nale y oceniç jako dobre. Wskaêniki rentownoêci okreêlajà zdolnoêç generowania zysku przez sprzeda. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wskaêniki rentownoêci sprzeda y nie wykazujà stałej tendencji. Zmiany ich poziomu odzwierciedlajà zmiany zysku netto osiàganego przez Spółk. W roku sprawozdawczym rentownoêç netto sprzeda y wynosiła 6,6%, zaê rentownoêç zysku przed opodatkowaniem 7,9%. W 2010 roku w stosunku do 2009 roku wskaênik rentownoêci netto spadł o 2,2 punkty procentowe, a w stosunku do 2008 roku o 0,6 punktu. Poziom wskaênika rentownoêci majàtku (ROA), czyli zdolnoêci do generowania zysków po opodatkowaniu przez wszystkie wykorzystywane w firmie aktywa, w roku obrotowym wynosił 9,5% i uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2009 o 3,4 punktu procentowego, a w odniesieniu do roku 2008 spadł o 5,1 punktu. Pomimo i wskaênik rentownoêci (ROA) wykazywał tendencj spadkowà na przestrzeni analizowanych okresów, to osiàgane ich poziomy Êwiadczà o efektywnym wykorzystaniu zaanga owanego majàtku. Wskaênik rentownoêci kapitału własnego (ROE) obni ył si w 2010 roku o 5,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2009 i o 15,7 punktu w odniesieniu do 2008 roku. Spadek wskaênika (ROE) na przełomie analizowanych lat oznacza, e skala wzrostu własnych kapitałów była wi ksza ani eli zysku. Ten wzrost kapitałów własnych umocnił pozycj finansowà przedsi biorstwa, gdy zwi kszył si jego udział w pokryciu majàtku. Wskaêniki płynnoêci na przełomie analizowanych lat nie ulegajà znacznym wahaniom. Wskaênik płynnoêci bie àcy All operating ratios, which reflect the effectiveness of corporate management, should be assessed as good. Profitability ratios define the ability of sales to generate earnings. Within the last few years return on sales ratios did not show a steady trend. Changes of their levels reflect changes in net profit generated by the company. In the reporting year the net profit margin was 6.6% whereas gross profit margin 7.9%. In 2010 the net profit margin dropped by 2.2 percentage point on 2009 and 0.6 percentage point on The return on assets ratio (ROA), which indicates ability to generate earnings after taxes by all assets used in the company was 9.5% in the reporting year and was by 3.4 percentage point lower than in 2009 and by 5.1 percentage point lower than in Although ROA has been in the falling trend during the analysed periods, its levels indicate the effective use of assets employed. The return on equity (ROE) dropped in 2010 by 5.8 percentage point as compared with 2009, and by 15.7 percentage point comparing with The decrease in ROE in the analysed years means that the growth in own capital was greater that the growth in profits. This growth in equity strengthened the company s financial position, as its share in covering the assets increased. Liquidity ratios were not significantly changing in the analysed years. The 2010 current ratio remained on the same level as it was in 2009 and rose by 0.3 on The quick ratio dropped by 0.1 in 2010 as compared with the ratio in 2009 while it rose by 0.2 on In the case of current ratio it is assumed that its optimal value should remain between 1.5 and 2.0, while the quick ratio should approximate one or be slightly higher. Levels of the liquidity ratios

16 Sytuacja finansowa i ekonomiczna financial and Economic situation w 2010 roku kształtował si na tym samym poziomie co w 2009 roku, zaê w stosunku do 2008 roku wzrósł o 0,3. Wskaênik płynnoêci szybki w roku 2010 spadł w porównaniu ze wskaênikiem za rok 2009 o 0,1, a w odniesieniu do 2008 roku wzrósł o 0,2. W przypadku wskaênika płynnoêci bie àcego przyjmuje si, e jego optymalna wartoêç kształtuje si w granicach 1,5 do 2,0, natomiast wskaênik płynnoêci szybki powinien oscylowaç wokół jednoêci lub powy ej. Osiàgni ty poziom wskaêników płynnoêci wskazuje na du à wiarygodnoêç płatniczà Spółki. Wskaêniki płynnoêci informujà o poziomie krótkookresowego bezpieczeƒstwa finansowego firmy, zaê ich wielkoêç powinna byç skorelowana z poziomem wskaênika obrotowoêci. W 2010 roku cykl inkasa nale noêci handlowych wynosił 95 dni, w stosunku do 2009 roku cykl ten skrócił si o 1 dzieƒ, natomiast w stosunku do 2008 roku wydłu ył si o 8 dni. Na przełomie analizowanych lat wskaênik rotacji nale noêci handlowych nie ulegał znaczàcym wahaniom, co Êwiadczy o dyscyplinie płatniczej kontrahentów i ich płynnoêci finansowej. Obok nale noêci terminowo regulowanych Spółka posiada na dzieƒ bilansowy nale noêci z tytułu dostaw i usług poddane egzekucji komorniczej, czy zgłoszone do masy upadłoêciowej, których ÊciàgalnoÊç jest mało prawdopodobna. Nale noêci te zostały obj te odpisem aktualizacyjnym w wysokoêci tys. złotych. Według danych bilansowych, spłata zobowiàzaƒ nast puje po 62 dniach. Terminy płatnoêci dla zobowiàzaƒ sà bardzo zró nicowane, od 14 do 60 dni. Spółka wywiàzuje si ze swoich zobowiàzaƒ terminowo, co potwierdzajà obliczone wskaêniki szybkoêci spłaty zobowiàzaƒ na przełomie analizowanych lat. Cykl rotacji zobowiàzaƒ był krótszy ni cykl rotacji nale noêci, co Êwiadczy o tym, e Spółka w wi kszym stopniu kredytuje odbiorców, ni korzysta z kredytu kupieckiego u dostawców. Okres obrotu zapasami w Spółce wynoszàcy 7 dni informuje, jak długo trwa proces transformacji zapasów w gotowe sprzedane produkty. W 2010 roku cykl obrotu zapasami uległ wydłu eniu w stosunku do ubiegłego roku o 5 dni, do 2008 roku o 3 dni. SzybkoÊç obrotu zapasami na przełomie analizowanych lat ulega niedu ym wahaniom, co wskazuje, e wielkoêç zapasów dostosowana jest do wielkoêci sprzeda y. DługoÊç cyklu obrotu zapasami Êwiadczy o efektywnym wykorzystaniu materialnych zasobów majàtku obrotowego. Wskaênik ogólnego zadłu enia w 2010 roku nieznacznie wzrósł w stosunku do 2009 roku o 0,2 punktu procentowego, a w porównaniu z rokiem 2008 uległ obni eniu o 12,9 punktu procentowego. Wyst pujàce relacje pomi dzy majàtkiem Spółki a stanem zobowiàzaƒ Êwiadczy o osiàgni ciu przez Spółk du ej stabilnoêci finansowej. Poziom wskaêników płynnoêci oraz szybkoêci obrotu zapasami i okres, po jakim firma przeci tnie spłaca zobowiàzania, pozwalajà na pozytywnà ocen kondycji finansowej oraz strategii finansowej realizowanej przez Spółk. Przedstawione podstawowe wielkoêci i główne wskaêniki charakteryzujàce sytuacj majàtkowà, finansowà i kapitałowà Spółki wynikajà ze sprawozdania finansowego, sporzàdzonego przy zało eniu kontynuowania działalnoêci. in 2010 indicate good financial credibility of the company. Liquidity ratios provide information about the short-time financial security of the company; their values should be correlated with the level of the turnover ratio. The collection period of trade receivables in 2010 was 95 days and was by 1 day shorter than in 2009 and by 8 days longer than in During the analysed years the receivables turnover ratios did not significantly vary, which indicates payment discipline of customers and their financial liquidity. Although most of receivables are paid when due, as of the balance sheet date some of the company s trade receivables were under debt enforcement proceedings while some were within the estate in bankruptcy. As they are hardly recoverable, the company decided about impairment of those receivables in the amount of thousand PLN. According to the balance sheet data, payables are settled within 62 days. Maturity dates for payables vary from 14 days to 60 days. The company pays its debt when due, which is proved by the payables turnover ratios calculated for the analysed years. The turnover period for payables was shorter than in the case of receivables, which indicates that the company more often extends trade credit to its customers than utilizes such credit from its suppliers. Inventories turnover period, which was 7 days in the past year, provides information on the length of process of transforming the inventories into finished, sold products. In 2010 the inventories turnover period was by 5 days longer than in 2009 and by 3 days longer than in It has not significantly fluctuated during the comparable periods which indicates that the volume of stock is adjusted to the volume of sales. The length of inventories turnover cycle indicates efficiency of managing the material resources of current assets. Borrowed capital ratio slightly rose in 2010 (by 0.2 percentage point) as compared with 2009, while it dropped by 12.9 percentage point on The relations between the company s assets and its liabilities show that the company attained considerable financial stability. Levels of liquidity ratios and inventories turnover ratio as well as average periods in which the company pays its liabilities allow for a positive opinion of the financial situation of the company and its financial strategy. The company s payables are fully secured by the assets owned and equity gathered. The analysis shows that the company has strengthened its sound financial position achieved within recent years. Presented above key parameters and ratios that describe the economic and financial position of the company and its capital have been calculated basing on the financial statements prepared under the going concern assumption. 13

17 Sytuacja finansowa i ekonomiczna financial and Economic situation Zarzàdzanie kapita em ludzkim Human capital management 14 Zatrudnienie W 2010 roku przeci tne miesi czne zatrudnienie w grupie kapitałowej ukształtowało si na poziomie 2015 etatów i było o około 7,8% wy sze ni w 2009 roku. Stan zatrudnienia ogółem na koniec grudnia 2010 roku wyniósł 2132 pracowników, przy czym 648 osób to pracownicy sezonowi, zatrudnieni na okres realizacji okreêlonych kontraktów. Na koniec 2010 roku w odniesieniu do koƒca 2009 roku nastàpił wzrost zatrudnienia o 211 osób. W przeci tnej liczbie zatrudnionych, 1134 etaty to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 881 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. W obu grupach nastàpił wzrost liczby etatów w stosunku do roku 2009, przy czym wi kszà dynamik wykazuje zatrudnienie na stanowiskach robotniczych (wzrost o 10,6%), w grupie nierobotniczej nastàpił wzrost o 4,3%. W zakresie struktury zatrudnienia ze wzgl du na poziom wykształcenia, grupa odnotowuje stały wzrost liczby pracowników z wy szym wykształceniem, głównie in ynierskim. Na koniec grudnia 2010 roku udział pracowników legitymujàcych si wy szym wykształceniem wynosił 32%. EfektywnoÊç zatrudnienia W 2010 roku produktywnoêç zatrudnienia liczona jako relacja przychodów ze sprzeda y i przeci tnego miesi cznego zatrudnienia ukształtowała si na poziomie 390,4 tys. złotych. Wskaênik zyskownoêci zatrudnienia liczony jako relacja zysku brutto oraz przeci tnego miesi cznego zatrudnienia wyniósł w 2010 roku 27,2 tys. złotych. Rekrutacja pracowników Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zatrudniono w grupie kapitałowej 425 nowych pracowników w ró nych grupach zawodowych, poczàwszy od pracowników wykonawczych, poprzez ró nego rodzaju specjalistów, a skoƒczywszy na stanowiskach mened erskich. Przede wszystkim zwiàzane to było ze zwi kszonym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych pracowników, głównie ze znajomoêcià j zyka angielskiego oraz realizowanym przez jednostk dominujàcà kontraktem w Finlandii. Nie odnotowano wi kszych problemów zwiàzanych z odejêciami pracowników. Zwolnienia z inicjatywy pracodawcy, zwiàzane przede wszystkim ze zmianami organizacyjnymi, miały charakter sporadyczny i dotyczyły optymalizacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Systemy motywacyjne W 2010 roku grupa kapita owa konsekwentnie rozszerzała kràg pracowników obj tych obowiàzujàcymi systemami motywacji płacowej (system bonusowy) oraz poszerzała programy motywacji pozapłacowej pracowników. Miało to na celu wspomaganie procesów zatrzymywania i pozyskiwania pracowników oraz oddziaływało na zwi kszenie poziomu motywacji i efektywnoêci działania. W jednostce dominujàcej roku został zarejestrowany Employment In 2010 average monthly employment was 2015 job equivalents and was about 7.8% higher than in At 31 December 2010 the group had 2132 employees, of which 648 seasonal workers employed for the realization of specific contracts. The 2010 year-end employment was by 211 persons bigger than as at the end of Out of the total number of employees, 1134 job equivalents fell to direct labour, whereas 881 job equivalents to white-collar staff. In both groups there was an increase on 2009, with bigger growth in the group of manual workers (10.6% rise), whereas the number of non-manual workers rose by 4.3%. In respect of employment structure by education, the number of personnel with higher education, mainly engineering, regularly increases. At the end of 2010 the number of employees with degrees accounted for 32% of total. Productivity of employment The 2010 productivity of employment, calculated as the relation of sales revenues and average monthly employment amounted to thousand PLN. Profitability of employment, calculated as the relation of gross profit and average monthly employment, was 27.2 thousand PLN in Recruitment In the period from 1 January to 31 December 2010 together 425 new people were employed in different trade groups, from direct labour through specialist in various areas to managerial posts. This was related with the increasing demand for highlyqualified professionals, having good command of English, and with the contract executed by the parent in Finland. No bigger problems with job terminations were recorded. Redundancies made by the employers, resulting from organisational changes, were not frequent and were the consequence of optimisation of employment in different organisational units. Motivational systems In 2010 the group was consequently extending the group of employees covered by the financial incentive systems (performance-based bonus system) and developed the nonfinancial incentive programmes. The systems are intended to support the process of recruitment and retaining employees and to increase the level of motivation and performance levels. On 14 January 2010 an additional protocol to the Company Collective Labour Agreement, limiting the contribution for the Company Social Fund in the year 2010, was registered in the parent. In the subsidiary ENERGOTEST sp. z o.o. a business trip allowance was introduced by the amendment to the Regulations for Remuneration dated 1 April Average monthly gross salary in 2010 was PLN which is by about 11.1% higher than for the same period of the previous year. Growth of average monthly remuneration is

18 Sytuacja finansowa i ekonomiczna financial and Economic situation protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ograniczajàcy wysokoêç odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych w 2010 roku. W spółce ENERGOTEST sp. z o.o. aneksem do Regulaminu Wynagradzania z dnia roku wprowadzono dodatek delegacyjny. W 2010 roku przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w grupie kapitałowej ukształtowało si na poziomie złotych i było wy sze ni w analogicznym okresie roku poprzedniego o około 11,1%. Wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia był wynikiem przede wszystkim realizowanego kontraktu w Finlandii, gdzie grupa zachowała poziom gwarantowanych wynagrodzeƒ w euro, wynikajàcych z przepisów fiƒskich oraz rozszerzenia stosowania systemu motywujàcego, wià àcego wysokoêç wynagrodzenia z efektywnoêcià ekonomiczno- -finansowà. Szkolenia i rozwój pracowników Wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników jest zagadnieniem kluczowym dla rozwoju grupy. Podobnie jak w okresach ubiegłych, w 2010 roku, w oparciu o Procedur Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, w sposób planowy realizowano polityk szkoleniowà. Nakłady na szkolenia dotyczyły w szczególnoêci polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej, zorientowanej na zarzàdzanie projektami (Project Management), jak te zagadnieƒ zwi kszajàcych profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych, w szczególnoêci umiej tnoêci mened erskich oraz doskonalenia znajomoêci j zyków obcych. W 2010 roku grupa zainwestowała w szkolenia pracownicze 1 665,8 tys. złotych, co stanowi przeci tnie 827 złotych na jednego pracownika. Udział kosztów szkoleƒ w funduszu wynagrodzeƒ za 2010 rok wynosił 1,2%. principally attributed to the contract performed in Finland where the group maintained the level of guaranteed salaries in Euro required by Finnish regulations, and to the extension of the incentive system tying the remuneration with economic performance. Training and development policy Development of employee s qualifications and competence is a crucial issue in the development of the group s entities. So, as in previous years, in 2010 training policy was being implemented as planned, basing on the Procedure for Personnel Training and Development. Expenditure on training principally concerned the policy of systematic development of the project management-focused corporate culture and also the issues of enhancing professionalism of work teams, particularly managerial skills and language skills. In 2010 the group invested thousand PLN in training of its personnel, which gives an average of 827 PLN per one employee. Training costs accounted for 1.2% of the total remuneration fund in Industrial Relations Cooperation with the trade union organisations acting in the group was effective in Until the end of June 2010 the parent adhered to the "Anti-Crisis Pact" concluded with trade union organisations on 24 June Its provisions and agreed terms offered considerable flexibility in employment policies. As in previous years the group supported and respected generally accepted human rights as well as observed worker standards in the scope of the right of association and collective negotiations, and counteracting discrimination practices. 15 Stosunki przemysłowe W 2010 roku bardzo dobrze układała si współpraca z zakładowymi organizacjami zwiàzkowymi funkcjonujàcymi w grupie. W jednostce dominujàcej do koƒca czerwca 2010 roku obowiàzywał zawarty w dniu roku ze zwiàzkami zawodowymi Pakt antykryzysowy. Zapisy i uzgodnienia w nim zawarte pozwalały na du à elastycznoêç w działaniach zwiàzanych z zatrudnianiem pracowników. Grupa podobnie jak w latach ubiegłych wspierała oraz respektowała powszechnie przyj te prawa człowieka, jak te przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania si i rokowaƒ zbiorowych oraz przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym.

19 Sytuacja finansowa i ekonomiczna financial and Economic situation JakoÊç i BHP Quality and OHS 16 Zarzàdzanie Systemem JakoÊci Dostarczanie klientom wysokiej jakoêci produktów i usług wymaga zarzàdzania zgodnego z najnowszymi standardami, zapewniajàc odpowiedzialnoêç oraz skutecznà komunikacj. Funkcje te pełni w ELEKTROBUDOWIE SA Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny z normà EN ISO 9001 oraz System Zarzàdzania Ârodowiskowego oparty na normie EN ISO W ubiegłych latach System został uzupełniony o wymagania NATO dotyczàce jakoêci, okreêlone w dokumencie zatytułowanym AQAP 2110, wymagania zapewnienia jakoêci przy budowie elektrowni jàdrowych, okreêlone w KTA 1401, a tak e wymagania jakoêci w procesie spawania według wymagaƒ normy PN-EN ISO Zintegrowany System Zarzàdzania, który okreêla obowiàzujàce w grupie standardy zarzàdcze, umo liwiajàce doskonalenie procesów biznesowych, jest w sposób istotny uzupełniany, poprzez: audyt recertyfikujàcy systemu zarzàdzania jakoêcià w procesie spawania na zgodnoêç z PN-EN ISO , uzupełniony o wymagania Dyrektywy Urzàdzeƒ CiÊnieniowych 97/23/WE, audyty wewn trzne zintegrowanego systemu zarzàdzania jakoêcià i Êrodowiskowego, modyfikacj dokumentacji systemowej i dostosowanie jej do wymagaƒ kontraktów krajowych i zagranicznych. Quality System Management Supplying the customers with high quality products and services requires management complying with current standards, providing responsibility and effective communication. In ELEKTROBUDOWA SA the above is ensured by the Integrated Management System according to EN ISO 9001 standard and the Environmental Management System based on EN ISO standard. In previous years the System was supplemented with the NATO quality requirements defined in the document called AQAP 2110, quality requirements in construction and operation of nuclear power plants specified in the document KTA 1401 and quality requirements in welding, specified in the standard PN-EN ISO The Integrated Management System which establishes corporate standards for the group enabling constant improvement of business processes is substantially supplemented, through: recertification audit of the quality management system in welding process for conformity with PN-EN ISO , complemented by the requirements of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC, internal audits of the integrated quality and environmental management system, system documentation modification and adaptation to the requirements for domestic and foreign projects. Zarzàdzanie BHP Działania ELEKTROBUDOWY SA w zakresie BHP dowodzà, e nadrz dnym celem jest sprawne i skuteczne zarzàdzanie zmierzajàce do poprawy bezpieczeƒstwa zarówno pracowników, jak i klientów. Wdro enie systemu bezpieczeƒstwa i higieny pracy (OHSAS) jest cz Êcià strategii zarzàdzania czynnikami ryzyka w celu dostosowania si do zmian legislacyjnych. OHSAS to mi dzynarodowa specyfikacja systemów zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Opracowana przez zespół wyłoniony spoêród czołowych podmiotów handlowych oraz mi dzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych miała na celu wypełnienie luki, w której brakowało norm mi dzynarodowych certyfikowanych przez niezale ny podmiot. Jednostka dominujàca ELEKTROBUDOWA SA wdro yła normy Systemu Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem Pracy OHSAS 18001:2007 (nr AHSO-POL-FINAS) oraz normy Systemu Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem Pracy PN-N-18001:2004 (nr AHSO-POL-DNV) w zakresie projektowania, produkcji, monta u i serwisu instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki; zarzàdzanie przedsi wzi ciami inwestycyjnymi w budownictwie. Certyfikaty zostały wydane przez DET NORSKE VERITAS. Wdro one systemy, zwłaszcza zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy, zapewnià bezpieczne warunki pracy pracownikom i podwykonawcom, a lepsza organizacja pracy spowoduje zmniejszenie strat z tytułów wypadków i awarii. Klientom natomiast zapewni bezpieczne u ytkowanie urzàdzeƒ i instalacji elektroenergetycznych. Occupational Health and Safety Management OHS activities of ELEKTROBUDOWA SA show that the primary objective of the company is competent and effective management aiming at improvement of safety both of employees and customers. Implementation of the occupational health and safety system (OHSAS) is a part of risk control management strategy in order to accommodate to current legislation. OHSAS is an international occupational health and safety management system specification. It was created through a concerted effort from a number of the world s leading business entities and international standardization and certification bodies. The intention behind it was to response to widespread demand for a recognized standard against which to be certified and assessed by an independent body. ELEKTROBUDOWA SA implemented the Occupational Safety Management System standards OHSAS 18001:2007 (No AHSO-POL-FINAS) and the Occupational Safety Management System standards PN-N-18001:2004 (No AHSO-POL-DNV) in the scope of engineering, manufacture, erection and maintenance of electric power and automation systems; managing investment projects in the construction sector. The certificates were issued by DET NORSKE VERITAS. The systems in place in the company, particularly occupational safety and health management system, will ensure provision of safe working conditions for own personnel and for subcontractors whereas better organization of work should mitigate losses from accidents or equipment failure. Furthermore, adherence to the systems requirements will ensure safe operation of electrical equipment and plant for the customers.

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM

MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM MISJA Misjà firmy PROCHEM S.A. jest umo liwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im us ug o najwy szej jakoêci w terminach i cenach przez nich akceptowanych. MISSION

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo