Cele ogólne Kształcone umiejętności. Uczeń: Propozycje metod nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele ogólne Kształcone umiejętności. Uczeń: Propozycje metod nauczania"

Transkrypt

1 Rozkład materiału, informatyka zakres rozszerzony, klasa 3 tps i 3 tu Temat (rozumiany jako lekcja) Narzędzia do edycji (rozdział 29) Projekt plakatu promującego szkołę z wykorzystaniem edytora (rozdziały 30, 31 przewidziane do realizacji w czasie 3 lekcji) Sprawdzian z edycji Wektorowa grafika trójwymiarowa (rozdział 32 przewidziany do realizacji w czasie 2 lekcji) Konwertowanie plików filmowych (rozdział 33) Liczba godzin Treści podst. programo wej 1 4.2, 4.3, , 4.3, , 4.3, 6.1 Cele ogólne Kształcone umiejętności. Uczeń: Propozycje metod nauczania - tworzenie rysunków za pomocą edytora grafiki wektorowej - zapoznanie się z edytorami przeznaczonymi do tworzenia grafiki, rysunków technicznych, projektów i grafiki 3D - tworzenie użytecznego projektu graficznego za pomocą edytora grafiki wektorowej - stworzenie projektu plakatu np. reklamującego szkołę za pomocą edytora grafiki wektorowej z zastosowaniem warstw, efektów i filtrów - importowanie elementów wykonanych w technice rastrowej - użycie edytora grafiki 3D - wykonanie prostych rysunków 3D np. modeli budynków lub elementów 3D innych dokumentów 1 4.3, poznanie zasad doboru parametrów plików do różnych zastosowań - przetwarzanie obrazów i filmów, np.: zmienia - rozpoznaje różne edytory grafiki wektorowej, w tym systemy CAD, 3D i uniwersalne - porównuje ich narzędzia, znajduje analogie i różnice - planuje rozmieszczenie elementów projektu - wykonuje poszczególne jego elementy z zastosowaniem napisów, narzędzi rysowania figur geometrycznych, gradientów, krzywych, wypełnień i filtrów - wykorzystuje program Inkscape - przygotowuje projekt do wydruku na drukarce lub w zakładzie poligraficznym - eksportuje gotowy projekt do postaci mapy bitowej - umieszcza metadane w pliku projektu - rysuje obiekty trójwymiarowe za pomocą narzędzi edytora grafiki 3D, np. SketchUp - tworzy trójwymiarowe elementy stron www i prezentacji multimedialnych, np. strzałki, odnośniki itp. - tworzy trójwymiarowe modele budynków, np. z okolicy szkoły lub miasta - zna różne formaty zapisu plików wideo i ich cechy kwalifikujące do różnych zastosowań. - konwertuje pliki pomiędzy formatami, zmieniając ich parametry w zależności od - metoda projektu - metoda projektu Propozycje środków dydaktycznych Inkscape, CadStd Lite, OpenOffice.org Draw, LiberOffice Draw, SketchUp Programy: Inkscape lub komercyjny CorelDraw Program SketchUp Programy: Any Video Converter, odtwarzacze multimedialne, kodeki Uwagi Jeśli w szkole nie ma licencji na Corel Draw, można skorzystać z wersji 30-dniowej Można ogłosić konkurs na najlepszy plakat promujący szkołę i powołać jury oceniające projekty Można ogłosić konkurs na najwierniej odwzorowany budynek z miejscowości, w której znajduje się szkoła Należy przygotować odpowiednie pliki wideo lub pobrać je z płyty dołączonej

2 Analiza danych w Excel (rozdział 34 przewidziany do realizacji w czasie 2 lekcji) rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry 2 4.4, wykorzystanie arkusza do różnych celów - opracowywanie informacji za pomocą komputera, danych liczbowych, - wykorzystanie arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów - wykorzystanie arkusza do obrazowania danych - badanie wpływu zmiany danych lub wyników obliczeo na wykresy zastosowania danego pliku - sporządza arkusz do tworzenia wykresu funkcji np. kwadratowej - wybiera rodzaj wykresu i jego parametry - dobiera parametry i argumenty funkcji - bada zmiany kształtu wykresu w zależności od zmian parametrów - korzysta z automatycznych narzędzi wypełniania tabel arkusza np. przeciąganie i zaznaczanie - tworzy wykresy na podstawie pobranych i zaimportowanych do arkusza danych statystycznych. - dobiera odpowiednio do ich rodzaju typ wykresu - prawidłowo opisuje osie - samodzielna praca z programem Programy: MS Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice.org Calc, arkusze z chmury Google i Microsoft Live do podręcznika Wskazane jest przygotowanie ciekawych danych dla wykresów, łatwo zrozumiałych dla uczniów. Wskazana konsultacja z nauczycielem matematyki odnośnie funkcji użytych w ćwiczeniu Wizualizacja wyników doświadczeń, czyli jak arkusz pomaga zrozumieć zjawiska (rozdział 35 i 36) 2 4.4, opracowywanie wykresów liniowych dla wyników doświadczeń - badanie wpływu parametrów i argumentów funkcji na kształt jej wykresu; wyciąganie odpowiednich wniosków Praca klasowa 2 Przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego - używa arkusza kalkulacyjnego do symulacji, a następnie opracowania i wizualizacji wyników doświadczeń np. z fizyki - tworzy odpowiednie tabele do zapisywania wyników doświadczeń - tworzy odpowiednie wykresy i tabele z wynikami do analizy - wykorzystuje arkusz do obliczenia błędów wyników doświadczeń Uczeń rozwiązuje zadania testowe ułożone jak w teście maturalnym Wykonuje pracę kontrolną za pomocą programu graficznego według treści zadania - metoda projektowa Test na platformie e- learningowej lub na papierze Ćwiczenie wykonane w określonym czasie i MS Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice.org Calc, arkusze z chmury Google i Microsoft Live, przykładowe opisy doświadczeń i wyników pomiarów Platforma e- learningowa np. Moodle i zestaw edytorów graficznych przewidzianych w Wskazana konsultacja z nauczycielem fizyki lub chemii odnośnie wyników doświadczeń przeprowadzanych na zajęciach z tych przedmiotów Należy zapewnić warunki podobne do tych panujących na egzaminie maturalnym. Podczas

3 Kody binarne i przyszłość informatyki Szyfrowanie danych (rozdział 37) 1 2.5, 5.1, zna zasady stosowania różnych kluczy w szyfrowaniu danych - wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych - opisywanie mechanizmów związanych z bezpieczeostwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa - zabezpiecza plik tekstowy za pomocą opcji edytora - szyfruje pocztę elektroniczną za pomocą darmowych programów szyfrujących - wie, jakich standardów używa się do szyfrowania poczty elektronicznej PGP i S/MIME - wie, czym są certyfikaty i klucze, w tym publiczny - wie, na jakiej zasadzie funkcjonuje klucz publiczny symetryczny i asymetryczny - stosuje i konfiguruje zaporę ogniową według ściśle określonych zasad podobnych do prac maturalnych zadaniu Programy: MS Office i LibreOffice Writer (OpenOffice.org Writer) korzystania z platformy do pytań należy dołączyć komentarze. Można zaproponować przesłanie pod adres nauczyciela zaszyfrowanych informacji Naturalny Kod Binarny i kod liczbowy U2 (rozdział 38) poznanie sposobów zapisu liczb w kodach binarnych - posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej - sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: - zapisuje liczby dziesiętne w postaci binarnej w Naturalnym Kodzie Binarnym NKB. - konwertuje liczby z kodu NKB do dziesiętnego i odwrotnie - używa kalkulatora dla informatyków np. z sytemu Windows do konwersji liczb - zapisuje dowolne liczby całkowite mniejsze od zera w kodzie U2 - zamienia liczby dziesiętne na postać U2 Kalkulator programowy np. z systemu Windows, prezentacje Należy podać charakterystyczne przykłady liczb i wskazać ich cechy liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków Kody binarne w praktyce informatyka , 5.11c - zna relacje pomiędzy kodami binarnymi a cyfrowymi - dodaje, odejmuje, mnoży liczby w systemie dwójkowym NKB i U2 Prezentacje dotyczące omawianych Należy podać charakterystyczne

4 (rozdział 39) układami - rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym - zapisuje ułamkowe liczby binarne i uzasadnia niedokładności takiego zapisu w porównaniu z liczbami dziesiętnymi - zna podstawowe prawa arytmetyki binarnej - zna podstawowe prawa algebry Boole`a - rozumie związki kodów binarnych z budową komputera zagadnień,kalkulator systemu Windows lub inny program liczący przykłady liczb i wskazać ich cechy. Uczeń powinien na przykładach poznać zastosowanie liczb binarnych w technice cyfrowej. - poznanie związków pomiędzy kodami binarnymi a budową komputera Szesnastkowy system liczbowy (rozdział 40) Litery i ułamki w postaci binarnej, czyli kod ASCII i konwersja kodów (rozdział 41) Sprawdzian z kodów Elektronika, informatyka, komunikacja, czyli wpływ technologii na rozwój cywilizacyjny , 5.11a, c - poznanie systemu zapisu liczb w kodzie o podstawie 16 - zamiana postaci liczby dziesiętnej i binarnej na postać szesnastkową - poznanie specyfiki kodu HEX i jego zastosowanie w praktyce informatyka poznanie sposobu kodowania tekstu za pomocą kodów cyfrowych - poznanie sposobu kodowania znaków za pomocą różnych wersji kodu ASCII poznanie historii i przyszłości techniki komputerowej - wie, jakie znaczenie i zastosowanie w informatyce ma kod szesnastkowy, np. w zapisie adresów IP, MAC Adresu, zawartości komórek pamięci itp. - zapisuje liczby w kodzie szesnastkowym i konwertuje je do postaci dziesiętnej i binarnej - odczytuje za pomocą odpowiedniego programu lub polecenia systemowego np. ipconfig adresy sieciowe i przedstawia je w postaci dziesiętnej - zna zależności pomiędzy liczbami w kodzie szesnastkowym i binarnym - wie, w jaki sposób zapisać ułamkowe liczby binarne - rozróżnia liczby stało- i zmiennoprzecinkowe. - zna sposób cyfrowego zapisu znaków alfanumerycznych za pomocą kodu ASCII w odmianie ISO i CP umie znaleźć kod ASCII danego znaku w tabeli oraz z wykorzystaniem edytora tekstu - zna historię maszyn liczących i komputerów i wie, jaki wpływ na współczesną technikę wywarły pierwsze konstrukcje mechaniczne i elektroniczne IPconfig, prezentacje dotyczące omawianych zagadnień,kalkulator systemu Windows lub inny program liczący Prezentacje dotyczące omawianych zagadnień,kalkulator systemu Windows lub inny program liczący, edytor tekstu Czasopisma, wybrane strony internetowe, wypisy z aktów prawnych Każdy uczeń powinien przy okazji poznawania liczb szesnastkowych poznać metody odczytywania parametrów kart sieciowych i adresów Warto przeprowadzić ćwiczenia z kodowaniem znanych sentencji lub np. nicków uczniów

5 społeczeństw (rozdział 42) E-learning platforma zdalnego nauczania Moodle (rozdział 43) Prawo do prywatności i przestępczość elektroniczna, czyli zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu i rozwoju informatyki (Rozdział 44) poznanie sposobów przesyłania informacji audio i wideo poznanie metod i środków do prowadzenia kursów i lekcji e-learningowych - samodzielne przygotowanie platformy edukacyjnej np. Moodle do prowadzenia prostych kursów e- learningowych poznanie przepisów prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej i praw majątkowych do utworów, w tym muzycznych i filmowych - poznanie niektórych przepisów prawa do ochrony wizerunku - poznanie zagrożeo przestępczością elektroniczną i unikanie łamania prawa w sieci - posługuje się różnymi rodzajami komputerów np. smartfonem, tabletem, netbookiem, czytnikiem e-booków itp. - zna kierunki rozwoju współczesnej informatyki - zna strukturę lekcji i kursu elektronicznego - umie skonfigurować platformę zdalnego nauczania np. Moodle - tworzy strukturę kursów i lekcji w Moodle - umieszcza w lekcjach materiały edukacyjne, tworzy testy, quizy itp. - umie zorganizować krótkie szkolenie w ramach e-learningu - zna prawa człowieka dotyczące prywatności i wykorzystania wizerunku - wie, w jakich dokumentach należy szukać przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci i ochrony dóbr osobistych. - wie, że nielegalne udostępnianie plików z zawartością chronioną prawem autorskim bez zezwolenia jest przestępstwem - umie legalnie kupować utwory muzyczne i inne pliki chronione prawem autorskim - umie korzystać z kina internetowego - posługuje się systemem płatności elektronicznej z zastosowaniem instalacji Moodle Instalacja szkolna Moodle lub darmowa np. w serwisie moodle4free.com Serwisy informacyjne, czasopisma komputerowe, strony o przepisach prawnych, w tym rządowe, wypisy z aktów prawnych Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie ze szkolnej platformy. Można wykorzystać także darmowe instalacje w sieci. Nauczyciel powinien sprawdzić przed lekcjami stan prawny i skorygować zmiany w przepisach opisanych w podręczniku Można przygotować opisane w sieci przykłady wykrycia przestępczości elektronicznej i skutków takiej działalności - korzystanie z legalnych usług internetowych - poznanie bezpiecznych sposobów korzystania z płatności elektronicznej

6 Zagrożenia wynikające z rozwoju informatyki (rozdział 45) 1 7.2, 7.3, poznanie i rozumienie zagrożeo płynących z sieci Internet - poznanie sposobów ochrony danych w sieci - zachowanie ostrożności w czasie korzystania z portali społecznościowych, czatów itp. - wie, jak zachować się w obliczu przestępstwa elektronicznego - rozumie, na czym polegają zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym uzależnienie od gier sieciowych, informacji, kontaktów towarzyskich w portalach społecznościowych, zakupów elektronicznych itp. - stara się zabezpieczać przed atakami przestępców elektronicznych, wykorzystując wiedzę o sposobach ich działania - dyskusja Serwisy informacyjne, czasopisma komputerowe, strony o przepisach prawnych, w tym rządowe, wypisy z aktów prawnych Uczniowie powinni podejść do tematu refleksyjnie, przez pryzmat własnej działalności w sieci, zagrożeń, na jakie są narażani - analiza uzależnienia od korzystania z komputera np. gier sieciowych itp. - ochrona przez przestępstwami płynącymi z sieci Perspektywy pracy i kształcenia w zawodzie informatyka (rozdział 46) 1 7.1, poznanie perspektyw i specyfiki pracy w zawodach informatycznych - zidentyfikowanie cech, jakimi powinien charakteryzowad się informatyk - ocena własnych możliwości - wie, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry informatyk - umie opisać wymagania stawiane przed informatykiem pracującym na różnych stanowiskach, w tym programisty, administratora sieci komputerowej i serwera, konserwatora sprzętu informatycznego itp. - umie ułożyć plan drogi do zdobycia zawodu informatyka - dyskusja Serwisy informacyjne, czasopisma komputerowe, strony o przepisach prawnych, w tym rządowe, internetowe biura pośrednictwa pracy Uczeń powinien rozpocząć poszukiwania od ofert z najbliższej okolicy. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane kwalifikacje. - ułożenie planu drogi do zdobycia zawodu informatyka Praca klasowa 1 Przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego Sprawdzian obejmujący wiedzę ze wszystkich działów dotychczas omawianych na zajęciach Test na platformie e- learningowej lub na papierze Platforma e- learningowa np. Moodle. Testy Należy zwrócić uwagę na jak największe

7 maturalne. podobieństwa do testów maturalnych. Można wybrać zadania maturalne udostępnione w sieci, wyselekcjonować dotyczące dotychczas nauczanych tematów i z nich zbudować test.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Wymagania na ocenę dobrą

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Wymagania na ocenę dobrą Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania na ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego 1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak: zakres wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6. Wojciech Hermanowski

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6. Wojciech Hermanowski Zajęcia komputerowe Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6 Wojciech Hermanowski Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 13 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem 1. W stronę przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny 204-205 I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo