MICHA NOWACKI PREZES ZARZ DU.. RADOS AW ODZIATO WICEPREZES ZARZ DU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICHA NOWACKI PREZES ZARZ DU.. RADOS AW ODZIATO WICEPREZES ZARZ DU..."

Transkrypt

1 RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESI CY ZAKO CZONY DNIA 30CZERWCA 2011 ROKU MICHA NOWACKI PREZES ZARZ DU.. RADOS AW ODZIATO WICEPREZES ZARZ DU... Ma gorzata Tarnowiecka Prezes Zarz du Complex Finance Sp. z o. o. Podmiot któremu powierzono prowadzenie ksi g rachunkowych ód, dnia 31sierpnia 2011 roku

2 Spis tre ci: nota strona Informacje ogólne 3 dane jednostki dominuj cej 3 czas trwania grupy 3 okresy prezentowane 3 sk ad organów jednostki dominuj cej 3 biegli rewidenci 3 prawnicy 4 banki 4 notowania na rynku regulowanym 5 znacz cy akcjonariusze jednostki dominuj cej 5 spó ki zale ne 5 spó ki stowarzyszone 10 o wiadczenie Zarz du 10 zatwierdzenie 10 Wybrane dane finansowe 10 Skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów 12 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 13 Zmiany w skonsolidowanym kapitale w asnym 16 Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych 19 Informacja dodatkowa do ródrocznego skróconego 20 Zgodno z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowe 20 Za o enie kontynuacji dzia alno ci gospodarczej 20 Opis przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 20 Zasady konsolidacji 22 Prezentacja sprawozda z uwzgl dnieniem segmentów dzia alno ci 24 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 25 Obja nienia dotycz ce sezonowo ci (cykliczno ci) dzia alno ci 25 Istotne warto ci oparte na profesjonalnym os dzie i szacunkach 25 Noty i obja nienia do ródrocznego skróconego skonsolidowanego 1 Przychody ze sprzeda y 27 2 Segmenty dzia alno ci 27 3 Straty i koszty zwi zane z po arem 29 4 Udzia y w spó kach nie obj tych konsolidacj 30 5 Zapasy 33 6 Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y 34 7 Pozosta e aktywa finansowe 34 8 Kredyty i po yczki 36 9 Zobowi zania d ugoterminowe Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów Cele i zasady zarz dzania ryzykiem finansowym Zarz dzanie kapita em Program wiadcze pracowniczych Informacje o podmiotach powi zanych Wynagrodzenia cz onków zarz du i rady nadzorczej Zatrudnienie Umowy leasingu operacyjnego Sprawy s dowe Rozliczenia podatkowe Zdarzenia po dniu bilansowym Informacje o nabyciach i sprzeda y rzeczowych aktywówtrwa ych Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych 47 Załączone noty oraz jednostkowe sprawozdanie podmiotu dominującego stanowią integralną część niniejszego 2

3 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominuj cej: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot dzia alno ci: Organ prowadz cy rejestr: S.A. SPÓ KA AKCYJNA Al. mig ego Rydza 20, ód Polska Numer statystyczny REGON: Produkcja i dystrybucja o ysk, rub, kó z batych, przek adni z batych i elementów nap dowych S d Rejonowy dla odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego Rejestru S dowego II. Czas trwania Grupy Kapita owej: Spó ka S.A.i pozosta e jednostki Grupy Kapita owej zosta y utworzone na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzie 30 czerwca 2011, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz za okres trzech miesi cy zako czony 30 czerwca 2011r. Dane porównawcze prezentowane s wed ug stanu na dzie 30 czerwca 2010 roku i 31 grudnia 2010 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej i zestawienia zmian w kapitale w asnym oraz za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku i za 3 miesi ce zako czone 30 czerwca 2010 roku dla sprawozdania z ca kowitych dochodów, natomiast odno nie rachunku przep ywów pieni nych dane porównawcze prezentowane s za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. IV. Sk ad organów jednostki dominuj cej wed ug stanu na dzie 30 czerwca 2011 r.: Zarz d: NOWACKI MICHA TOMASZ - PREZES ZARZ DU ODZIATO RADOS AW KRZYSZTOF Zmiany w sk adzie Zarz du Spó ki: - WICEPREZES ZARZ DU W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia publikacji nie mia y miejsca zmiany w sk adzie Zarz du jednostki dominuj cej. Rada Nadzorcza: NOWACKA KATARZYNA ANNA - PRZEWODNICZ CA RADY NADZORCZEJ NOWACKA EWA ANNA - CZ ONEK RADY NADZORCZEJ NOWACKA URSZULA IZABELA - Z-CA PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ NOWACKI LUCJAN - CZ ONEK RADY NADZORCZEJ OSIECKI STANIS AW - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej Spó ki: W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia publikacji z funkcji sekretarza Rady Nadzorczej jednostki dominuj cej w dniu roku zrezygnowa a Pani Anna Marynowicz. V. Biegli rewidenci: - Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Paw a II 19, , Warszawa. 3

4 VI. Prawnicy: - Lege Artis Kancelaria Radcy Prawnego ód ul. wirki 1 c/1 - Kancelaria Adwokacka Jaros aw Wyrwas ód ul. Al. Ko ciuszki 1 - Chajec, Don-Siemion & yto Spó ka komandytowa Warszawa ul. Lwowska 19 - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jarosi ska-ko akowska ód ul. Piotrkowska 99 - Tataj Górski, Adwokaci ód ul. Piotrkowska Ewa Brodzi ska Nowak Kancelaria Adwokacka Chorzów ul. Jagiello ska 1 - Adwokat Jacek Pietrzak Spó ka Adwokacka Pietrzak- wi tek ód ul. Piotrkowska 287/5 - LORICA IURIS R. Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych T. D browski, A. Ciecierski, R.Chy y ski, T. Kita, P. Rak sp. k. Al. S owia ska 10 A Warszawa VII. Banki: - BRE Bank S.A Warszawa ul. Senatorska 18 - Raiffeisen Bank Polska S.A Warszawa ul. Pi kna 20 - Noble Bank S.A Warszawa ul. Domaniewska 39 B - ING Bank l ski S.A Katowice ul. Sokolska 34 - BNP Paribas Bank Polska S.A Warszawa ul. Suwak 3 - BankMillenniumS.A Warszawa ul. Stanis awa aryna 2A 4

5 - Deutsche Bank PBC S.A Warszawa Al. Armii Ludowej 26 - Alior Bank S.A Warszawa Al. Jerozolimskie 94 - PKO BP S.A Warszawa ul. Pu awska 15 - BZ WBK S.A Wroc aw ul. Rynek 9/11 VIII. Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Gie da: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. ul. Ksi ca Warszawa CMX Przemys metalowy 2. System depozytowo rozliczeniowy: 3. Kontakty z inwestorami: Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. (KDPW) ul. Ksi ca Warszawa S.A. ód ul. Al. mig ego Rydza 20, ód P&L Warszawa ul. Grójecka 22/24 IX. Znacz cy Akcjonariusze jednostki dominuj cej Wed ug stanu na dzie przekazania raportu do publikacji Akcjonariuszy byli: akcjonariuszami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze Liczba akcji Nominalna warto akcji Udzia w kapitale zak adowym% Liczba g osów Udzia w ogólnej liczbie g osów na WZA (%) Micha Nowacki ,60% ,60% Katarzyna Nowacka ,01% ,01% Akcje w asne ,80% ,80% Pozostali ,60% ,60% Razem ,00% ,00% X. Spó ki zale ne: 5

6 W okresie sprawozdawczym stan Grupy kapita owej S.A. zwi kszy si o dwa nowo utworzonepodmioty: Factory Business ParkSp. z o.o. oraz CELMA Business Park Sp. z o.o. W obu Spó kach jednostka dominuj ca S.A. posiada 100% udzia ów. Jednocze nie nast pi y zmiany w strukturze w a cicielskiej Spó ki OSTRANA InternationaleHandelsgmbH w Wiedniu obecnie 100% udzia ów Spó ki posiada Premium Technik Polska Sp. z o.o., orazstrukturze w a cicielskiej Spó ek: Quinto Sp. z o.o. podmiot dominuj cy odkupi udzia y udzia owców mniejszo ciowych i zosta w a cicielem 100% udzia ów, ZHS Sp. z o.o. udzia podmiotu dominuj cego w strukturze udzia ów zwi kszy si o 1,18%. Poni sza tabela prezentuje spó ki nale ce do Grupy Kapita owej: lp. Nazwa spó ki Siedziba Przedmiot dzia alno ci W a ciciel Warto udzia ów w tys. z. Ilo udzia ów /akcji % udzia w kapitale i g osach Quinto Sp. z o.o International Business Services Polska Sp. z o.o. Automotive Bearings Sp. z o.o. Sp. z o.o. Logistic Radzionków ul. Objazdowa 5/ ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza 20 Produkcja urz dze i aparatury przemys owej Complex S.A % Windykacja nale no ci Complex S.A ,87% Dystrybucja samochodowych zestawów naprawczych i cz ci dla motoryzacji wiadczenie logistycznych us ug Complex S.A % Complex S.A % 5 Komplexmetal Ukraina Ukraina Lwów ul. Zo ota 8 m 21 Dystrybucja cz ci do maszyn Complex S.A % 6 Production Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Produkcja cz ci dla przemys u Complex S.A % 7 8 PREMIUM TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ZEM- EN CELMA S.A ód Al. 1 Maja 119/ Goleszów ul. Przemys owa 10 Dystrybucja cz ci dla przemys u, rolnictwa, motoryzacji oraz elektronarz dzi Producent profesjonalnych elektronarz dzi Complex S.A % Complex S.A ,92% 9 Sp. z o.o. Finance ód Al. mig ego Rydza 20 finansowo- Us ugi ksi gowe Complex S.A % 10 WaelzlagerDeutsch land GmbH Berlin ul. Augusta ViktoriaAllee 3 Dystrybucja cz ci maszyn i elektronarz dzi Complex S.A % 11 AutoteileRadlagers atze Deutschland GmbH Berlin ul. Augusta ViktoriaAllee 3 Dystrybucja samochodowych zestawów naprawczych Complex Automotive Bearings Sp. z o.o % 12 OSTRANA Internationale GmbH 1030 Wiede ul. Grasbergergasse 7 Dystrybucja elektronarz dzi i cz ci do elektronarz dzi Premium Technik Polska Sp. z o.o % Przedsi biorstwo Handlowo- Us ugowe METALZBYT Sp. z o.o. B2B Properties Sp. z o.o. Marketing Sp. z o.o B dzin ul. Bory ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza 20 Dystrybucja narz dzi, elektronarz dzi i artyku ów metalowych Zarz dzanie nieruchomo ciami Spó ka prowadzi b dzie dzia alno w zakresie zarz dzania nieruchomo ciami Premium Technik Polska Sp. z o.o % Complex S.A % Complex S.A % 6

7 lp. Nazwa spó ki Siedziba Przedmiot dzia alno ci W a ciciel Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. Centrum Nowych Technologii INVENTIME Sp. z o.o. Metrolog Centrum Pomiarowe Sp. z o.o. ConnectON Sp. z o.o UjazdOsiedle Niewiadów ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza 20 Sprzeda, wynajem i naprawa przyczep kempingowych, dystrybucja sprz tu wodnego i wypoczynkowego Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci gospodarczej wiadczenie us ug pomiaru parametrów technicznych wyrobów Zarz dzanie wewn trzn informacja Warto udzia ów w tys. z. Ilo udzia ów /akcji % udzia w kapitale i g osach Complex S.A % Complex S.A % Complex S.A % Complex S.A % 20 ITC Infologic Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 wiadczenie informatycznych us ug Complex Finance Sp. z o.o % 21 Trust Properties Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 wiadczenie budowlanych us ug Complex S.A % 22 HERTZ Polska Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Dystrybucja rubowych po cze Complex S.A % CELMA Metal Sp. z o.o. CELMA Motors Sp. z o.o Goleszów ul. Przemys owa Goleszów ul. Przemys owa 10 Obróbka mechaniczna komponentów do produkcji elektronarz dzi Produkcja silników elektrycznych ZEM- Celma S.A. ZEM- Celma S.A. EN EN ,92% ,92% 25 CELMA Power Tools Sp. z o.o Goleszów ul. Przemys owa 10 Monta elektronarz dzi ZEM- Celma S.A. EN ,92% 26 Zak ady Hydrauliki Si owej Sp. z o.o ód ul. Przybyszewskiego 176/178 Produkcja hydraulicznych urz dze Complex S.A ,63% 27 KENNER Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Dzia alno badawcza i rozwojowa Complex S.A % 28 CMX Properties Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Zarz dzanie nieruchomo ciami Complex S.A % 29 CMX Bearings Outlet Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Up ynnianie zbywalnych spó ek trudno zapasów Complex S.A % 30 CMX 3 Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci gospodarczej Complex S.A % 31 Travel Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza 20 Szeroko poj ta dzia alno turystyczna Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o % Factory Business Park Sp. z o.o. CELMA Business Park Sp. z o.o ód Al. mig ego Rydza ód Al. mig ego Rydza 20 Zarz dzanie nieruchomo ci Zarz dzanie nieruchomo ci Complex S.A % Complex S.A % Razem spó ki, w których Emitent posiada udzia y Razem pozosta e spó ki w Grupie Kapita owej

8 Quinto sp. z o.o.z siedzib w Radzionkowie Spó ka jest producentem specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa oraz maszyn do obróbki plastycznej blach w tym kraw dziarko zaginarek do blach. Klientami spó ki s firmy z bran y górnictwa g binowego i odkrywkowego, energetyki, przemys u chemicznego i stoczniowego. QUINTO Sp. z o.o. dostarcza swoje produkty na rynek polski oraz m.in. do Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Czech Rosji, Ukrain, Turcji i USA. Spó ka posiada certyfikat G ównego Instytutu Górnictwa oraz ISO 9001 akredytowany przez TÜV Rheinland,(Spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). International Business Services Polska sp. z o.o. z siedzib w odzi g ównym przedmiotem dzia alno ci spó ki jest windykacja nale no ci. Automotive Bearings sp. z o.o.z siedzib w odzi dzia alno spó ki obejmuje dystrybucj samochodowych zestawów naprawczych i cz ci dla motoryzacji,(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Logistic sp. z o.o.z siedzib w odzi przedmiotem dzia alno ci spó ki jest wiadczenie us ug w zakresie magazynowania i obs ugi logistycznej przedsi biorstw,(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Komplexmetal Ukraina z siedzib we Lwowie firma zajmuje si dystrybucj produktów S.A. na rynku ukrai skim. Production sp. z o.o.z siedzib w odzi przedmiotem dzia alno ci spó ki jest produkcja zespo ów jezdnych do przyczep oraz metalowych elementów techniki o yskowej i cz ci dla przemys u. PREMIUM TECHNIK Polska sp. z o.o.z siedzib w odzi dzia alno Spó ki obejmuje dystrybucj cz ci dla rolnictwa, przemys u, motoryzacji oraz narz dzi i elektronarz dzi,(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Zak ady Elektromaszynowe Elektronarz dzia CELMA S.A. z siedzib w Goleszowie - Spó ka jest producentemprofesjonalnych elektronarz dzi, w tym m.in.: wiertarek, szlifierek, obrabiarek do drewna, polerek i mieszarek, (Spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Finance sp.z o.o. z siedzib w odzi przedmiotem dzia alno ci spó ki jest wiadczenie us ug ksi gowych i kadrowo-p acowych dla spó ek Grupy Kapita owej, Waelzlager Deutschland GmbH z siedzib w Berlinie dzia alno spó ki obejmuje dystrybucj cz ci maszyn oraz elektronarz dzi na rynku niemieckim, Autoteile Radlagersätze Deutschland GmbH z siedzib w Berlinie dzia alno spó ki obejmuje dystrybucj samochodowych zestawów naprawczych na rynku niemieckim. W a cicielem 100 % udzia ów w Spó ce jest Automotive Bearings sp. z o.o., OstranaInternationaleHandelsgesmbHz siedzib w Wiedniu przedmiotem dzia alno ci spó ki jest dystrybucja narz dzi, elektronarz dzi i cz ci dla przemys u. Spó ka ma ponad trzydziestoletni histori dzia alno ci na rynku austriackim,(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Spó ka jest podmiotem zale nym od Premium Technik Polska Sp. z o.o. Przedsi biorstwo Handlowo - Us ugowe METALZBYT sp. z o.o. z siedzib w B dzinie Spó ka jest podmiotem zale nym od Premium Technik Polska sp. z o.o. Przedmiotem dzia alno ci Spó ki jest dystrybucja narz dzi, elektronarz dzi, artyku ów metalowych oraz chemii budowlanej. PHU "METALZBYT" jest podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku l skim,(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). B2B Properties sp. z o.o. z siedzib w odzi (dawniej Nieruchomo ci sp. z o.o.) Spó ka prowadzi b dzie dzia alno w zakresie strategicznego zarz dzania nieruchomo ciami nale cymi do spó ek Grupy Kapita owej. Marketing sp. z o.o. z siedzib w odzi Spó ka prowadzi b dzie dzia alno w zakresie zarz dzania nieruchomo ci zlokalizowan w odzi przy ul. Papierniczej 7. Polskie Centrum Caravaningu sp. z o.o.z siedzib w Niewiadowie - Spó ka wiadczy us ugi w zakresie wynajmu przyczep kempingowych oraz ich napraw i sprzeda y. Oferta spó ki obejmuje równie dystrybucj sprz tu wodnego i wypoczynkowego. 8

9 Centrum Nowych Technologii INVENTIME sp. z o.o. z siedzib w odzi Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci gospodarczej. Metrolog Centrum Pomiarowe sp.z o.o. z siedzib w odzi (dawnej Dystrybucja) spó ka na zlecenie podmiotów z Grupy Kapita owej dokonuje pomiarów technicznych oferowanych przez pozosta e spó ki Grypy produktów, ConnectON sp. z o.o.z siedzib w odzi - G ównym przedmiotem dzia alno ci spó ki jest zarz dzanie informacj wewn trz Grupy Kapita owej, ITC INFOLOGIC sp. z o.o. z siedzib w odzi ITC INFOLOGIC sp. z o.o. wiadczy us ugi informatyczne na rzecz spó ek ze swojej Grupy Kapita owej. W a cicielem 99% udzia ów jest spó ka Finance sp. z o.o. Trust Properties sp. z o.o. z siedzib w odzi - Spó ka dzia a w sektorze budowlanym, w szczególno ci w segmencie wznoszenia ma o i rednio powierzchniowych obiektów handlowych. S.A. posiada 51% udzia ów w Spó ce. HERTZ Polska sp.z o.o. z siedzib w odzi - Przedmiotem dzia alno ci spó ki jest dystrybucja po cze rubowych CelmaMetalsp. z o.o. z siedzib w Goleszowie- Spó ka zajmuje si obróbka mechaniczn komponentów wykorzystywanych przy produkcji elektronarz dzi. 100 % udzia ów w Spó ce posiada ZEM - EN CELMA S.A. (Spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). CelmaMotorssp. z o.o. z siedzib w Goleszowie - Przedmiotem dzia alno ci spó ki jest produkcja silników elektrycznych maj cych zastosowanie m.in. przy produkcji elektronarz dzi. 100 % udzia ów w Spó ce posiada ZEM - EN CELMA S.A. (Spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Celma Power Toolssp. z o.o. z siedzib w Goleszowie - Spó ka zajmuje si monta em elektronarz dzi. 100 % udzia ów w Spó ce posiada ZEM - EN CELMA S.A. (Spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). Zak ady Hydrauliki Si owej sp. z o.o. z siedzib w odzi - Przedmiotem dzia alno ci ZHS Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów hydraulicznych, m.in. przek adni hydrokinetycznych i pomp hamulcowych do maszyn budowlanych.(spó ka jest obj ta konsolidacj pe n ). KENNER sp.z o.o. z siedzib w odzi akt za o ycielski spó ki zosta podpisany 20 stycznia 2011 r. Spó ka prowadzi dzia alno w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych na zlecenie spó ek Grupy. Jednocze nie jest producentem lamp ledowych oraz elektroniki. CMX Properties sp. z o.o. z siedzib w odzi (wcze niej CMX 1 sp. z o.o.) akt za o ycielski spó ki zosta podpisany 20 stycznia 2011 r. Na dzie sporz dzania niniejszego sprawozdania Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci gospodarczej. CMX BearingOutlet sp. z o.o. z siedzib w odzi (wcze niej CMX 2 sp. z o.o.) akt za o ycielski spó ki zosta podpisany 20 stycznia 2011 r. Spó ka prowadzi dzia alno w zakresie up ynniania trudno zbywalnych zapasów spó ek Grupy. CMX 3 sp. z o.o. z siedzib w odzi akt za o ycielski spó ki zosta podpisany 20 stycznia 2011 r. Na dzie sporz dzania niniejszego sprawozdania Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci gospodarczej. Travel sp. z o.o. z siedzib w odzi- akt za o ycielski spó ki zosta podpisany 24 stycznia 2011 r. Na dzie sporz dzania niniejszego sprawozdania w a cicielem 100% udzia ów w Spó ce jest Polskie Centrum Caravaningu sp. z o.o.. Spó ka b dzie prowadzi a dzia alno w zakresie szeroko poj tej dzia alno ci turystycznej. Factory Business Park sp. z o.o.z siedzib w odzi akt za o ycielski zosta podpisany 1 kwietnia 2011 r. Spó ka prowadzi b dzie dzia alno w zakresie zarz dzania nieruchomo ci zlokalizowan w odzi przy ulicy Przybyszewskiego 176/168 nale c obecnie, cz ciowo do S.A. a cz ciowo do ZHS sp. z o.o. CELMA Business Park sp. z o.o. z siedzib w odzi (w organizacji) - akt za o ycielski zosta podpisany 1 kwietnia 2011 r. Spó ka prowadzi b dzie dzia alno w zakresie zarz dzania nieruchomo ci zlokalizowan w Goleszowie, w której dzia alno operacyjn prowadz spó ki Grupy CELMA. XI. Spó ki stowarzyszone: 9

10 Jednostka dominuj ca oraz spó ki zale ne nie posiadaj spó ek stowarzyszonych XII. O wiadczenie Zarz du Na podstawie rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych, Zarz d Spó ki dominuj cej: Micha Nowacki - Prezes Zarz du jednostki dominuj cej oraz Rados aw Krzysztof odziato Wiceprezes Zarz du jednostki dominuj cej o wiadczaj, e wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone zosta y zgodnie z obowi zuj cymi Grup zasadami rachunkowo ci oraz e odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow Grupy Kapita owej oraz jej wynik finansowy. Jednocze nie przedstawia ono prawdziwy obraz rozwoju i osi gni Grupy Kapita owej oraz opis podstawowych zagro e i ryzyka. Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowo ci, zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej, które zosta y zatwierdzone przez Uni Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) a w szczególno cimsr 34. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30czerwca 2011 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 30czerwca 2010 roku. Zarz d o wiadcza, e podmiot uprawniony do przegl du sprawozda finansowych, dokonuj cy przegl du ródrocznego skróconego skonsolidowanego zosta wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz e podmiot ten i biegli rewidenci, dokonuj cy tego przegl du, spe niali warunki do wydania bezstronnego i niezale negoraportu z przegl du, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa krajowego w tym zakresie. Zgodnie z przyj tymi przez Zarz d zasadami adu korporacyjnego, bieg y rewident zosta wybrany przez Rad Nadzorcz Uchwa nr 24/RN/2011 na posiedzeniu w dniu 17czerwca 2011 roku. Wybrany podmiot: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Paw a II Warszawa Wybór audytora zosta dokonany zgodnie z art. 26 ust. 7 Statutu Spó ki oraz zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor zosta wybrany do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapita owej S.A. za rok obrotowy, ko cz cy si 31 grudnia 2011 roku oraz przegl du jednostkowego S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapita owej S.A., za okres 6 miesi cy, ko cz cy si 30 czerwca 2011 roku. XIII. Zatwierdzenie Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o zatwierdzone do publikacji przez Zarz d w dniu 31sierpnia 2011 roku. WYBRANE DANE FINANSOWE Og oszone przez Narodowy Bank Polski rednie kursu wymiany z otego w stosunku do EURO wynios y w okresach obj tych sprawozdaniem finansowym: okresy obi te sprawozdaniem finansowym redni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzie okresu 10

11 ,9673 3, ,0042 4, ,0044 3,9603 *) rednia kursów obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w danym okresie Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ywów pieni nych z prezentowanego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wed ug kursów og oszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowi zuj cych na ostatni dzie okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przep ywów rodków pieni nych przeliczono wed ug kursów stanowi cych redni arytmetyczn rednich kursów og oszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w danym okresie sprawozdawczym. PLN EUR Wybrane dane finansowe okres 6 m-cy zako czony okres 6 m-cy zako czony okres 6 m-cy zako czony okres 6 m-cy zako czony dane dotycz ce skróconego skonsolidowanego I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Koszt w asny sprzeda y III. Zysk (strata) na dzia alno ci operacyjnej (6 856) 727 (1 712) IV. Zysk (strata) brutto (9 059) 617 (2 262) V. Zysk (strata) netto (8 906) 476 (2 224) VI. Zysk (strata) netto na akcj zwyk (z /euro) 0,07 (0,33) 0,02 (0,08) VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej VIII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (10 407) (1 465) (2 623) (366) IX. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (2 075) (518) PLN EUR Wybrane dane finansowe na dzie dane dotycz ce skróconego skonsolidowanego VI. Aktywa razem VII. Zobowi zania razem VIII. Zobowi zania krótkoterminowe IX. Kapita w asny X. Kapita podstawowy XI. Liczba akcji w sztukach XII. Warto ksi gowa na akcj (z /euro) 3,07 2,84 0,77 0,72 11

12 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW NOTA okres 6 m-cy zako czony okres 6 m-cy zako czony Q II 2011 ( dane nieprzegl dane) Q II 2010 ( dane nieprzegl dane) Przychody ze sprzeda y 1, Przychody ze sprzeda y produktów Przychody ze sprzeda y us ug Przychody ze sprzeda y towarów i materia ów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us ug Warto sprzedanych towarów i materia ów Zysk (strata) brutto na sprzeda y Pozosta e przychody operacyjne Koszty sprzeda y Koszty ogólnego zarz du Pozosta e koszty operacyjne w tym straty zwi zane z po arem Zysk (strata) na dzia alno ci operacyjnej (6 856) (6 588) Przychody finansowe Koszty finansowe Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metod praw w asno ci Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 059) 830 (7 494) Podatek dochodowy 560 (153) 194 (146) Zysk (strata) netto z dzia alno ci kontynuowanej (8 906) 636 (7 348) Zysk (strata) z dzia alno ci zaniechanej Zysk (strata) netto (8 906) 636 (7 348) Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom mniejszo ciowym (42) (489) (11) (218) Zysk (strata) netto podmiotu dominuj cego (8 417) 647 (7 130) Zysk (strata) netto na jedn akcj (w z ) Podstawowy za okres obrotowy 0,08 (0,33) 0,03 (0,28) Rozwodniony za okres obrotowy 0,08 (0,33) 0,03 (0,28) Zysk (strata) netto na jedn akcj z dzia alno ci kontynuowanej (w z ) Podstawowy za okres obrotowy 0,08 (0,33) 0,03 (0,28) Rozwodniony za okres obrotowy 0,08 (0,33) 0,03 (0,28) Zysk (strata) netto na jedn akcj z dzia alno ci zaniechanej (w z )

13 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CA KOWITYCH okres 6 m-cy zako czony okres 6 m-cy zako czony Q II 2011 ( dane nieprzegl dane) Q II 2010 ( dane nieprzegl dane) Zysk/(strata) netto za okres ( 8 906) 636 (7 348) Inne ca kowite dochody: Ró nice kursowe z tytu u wyceny jednostek zagranicznych Wycena instrumentów zabezpieczaj cych - - Zyski (straty) aktuarialne z tytu u programów okre lonych wiadcze emerytalnych - - Podatek dochodowy dotycz cy innych ca kowitych dochodów - - Inne ca kowite dochody netto CA KOWITY DOCHÓD ZA OKRES (8 889) 718 (7 348) CA KOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJ CEGO (8 400) 729 ( 7130) Calkowity dochód udzia ow niekontroluj cych (42) (489) (11) (218) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzie AKTYWA NOTA Aktywa trwa e Rzeczowe aktywa trwa e Warto ci niematerialne Warto firmy Nieruchomo ci inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporz dkowanych 4, Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y Pozosta e aktywa finansowe Aktywa z tytu u podatku odroczonego Pozosta e aktywa trwa e Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci handlowe Nale no ci z tytu u bie cego podatku dochodowego Pozosta e nale no ci Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y Aktywa finansowe wycenione w warto ci godziwej przez wynik finansowy Pozosta e aktywa finansowe 7, Rozliczenia mi dzyokresowe rodki pieni ne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzeda y AKTYWA RAZEM

14 PASYWA NOTA Kapita w asny Kapita y w asne akcjonariuszy jednostki dominuj cej Kapita zak adowy Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny nominalnej Akcje w asne (wielko ujemna) (358) (358) (876) Pozosta e kapita y Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (29) (34) 17 Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bie cego okresu (8 417) Kapita akcjonariuszy mniejszo ciowych Zobowi zanie d ugoterminowe Kredyty i po yczki Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego Zobowi zania d ugoterminowe inne 9, Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów Rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne Pozosta e rezerwy Zobowi zania krótkoterminowe Kredyty i po yczki Zobowi zania finansowe Zobowi zania handlowe Zobowi zania z tytu u bie cego podatku dochodowego Pozosta e zobowi zania Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów Rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne Pozosta e rezerwy Zobowi zania bezpo rednio zwi zane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda y PASYWA RAZEM Warto ksi gowa na akcj 3,02 2,84 2,37 Zobowi zania warunkowe z tytu u udzielonych gwarancji i por cze 14

15 Wyszczególnienie Gwarancja / por czenie dla Tytu em Waluta Udzielona gwarancja przez S.A. Udzielona gwarancja przez S.A Quendis Polska Sp. z o.o. FLT- MetallHandelsgesell schaftmbh Gwarancja terminowej p atno ci wierzytelno ci Gwarancja sp aty po yczki PLN EUR Razem PLN EUR

16 OKRES R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym Grupy Kapita owej Kapita zak adowy Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny nominalnej Akcje w asne Kapita rezerwowy na nabycie akcji w asnych Pozosta e kapita y Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bie cego okresu Kapita w asny akcjonariuszy jednostki dominuj cej Kapita akcjonariuszy mniejszo ciowych Kapita w asny ogó em Sze miesi cy zako czonych r. Kapita w asny na dzie r (358) (34) Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ci Korekty z tyt. b dów podstawowych Kapita w asny po korektach (358) (34) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zysk/Strata netto prezentowany bezpo rednio w kapitale w asnym Zyska/strata za rok obrotowy (42) Ca kowity przychód i koszt za okres od do r (42) Akcje w asne Podzia zysku z lat ubieg ych (3 103) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Transakcje nabycia udzia ów od udzia ówców niesprawuj cych kontroli (2 458) (101) - w tym korekta wyceny pocz tkowej transakcji nabycia spó ki zale nej Kapita w asny na dzie r (358) (29) Dwana cie miesi cy zako czonych Załączone noty oraz jednostkowe sprawozdanie podmiotu dominującego stanowią integralną część niniejszego 16

17 OKRES R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Kapita zak adowy Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny nominalnej Akcje w asne Kapita rezerwowy na nabycie akcji w asnych Pozosta e kapita y Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bie cego okresu Kapita w asny akcjonariuszy jednostki dominuj cej Kapita akcjonariuszy mniejszo ciowych Kapita w asny ogó em Kapita w asny na dzie r (697) Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ci Korekty z tyt. b dów podstawowych Kapita w asny po korektach (697) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (34) (34) - (34) Zysk ze sprzeda y akcji w asnych Podatek dochodowy/odroczony (-) Zysk/Strata netto prezentowany bezpo rednio w kapitale w asnym (34) - - (10) - (10) Zyska/strata za rok obrotowy (687) Ca kowity przychód i koszt za okres od do r (34) (687) Akcje w asne Podzia zysku z lat ubieg ych (66) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapita przypadaj cy udzia owcom niesprawuj cym kontroli Kapita w asny na dzie r (358) (34) Sze miesi cy zako czonych Kapita w asny na dzie r (697) Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ci Korekty z tyt. b dów podstawowych Kapita w asny po korektach (697)

18 OKRES R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Kapita zak adowy Kapita y zapasowy ze sprzeda y akcji powy ej ceny nominalnej Akcje w asne Kapita rezerwowy na nabycie akcji w asnych Pozosta e kapita y Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bie cego okresu Kapita w asny akcjonariuszy jednostki dominuj cej Kapita akcjonariuszy mniejszo ciowych Kapita w asny ogó em Podatek odroczony (-) Zysk/Strata netto prezentowany bezpo rednio w kapitale w asnym Zyska/strata za rok obrotowy (8 417) (8 417) (489) (8 906) Ca kowity przychód i koszt za okres od do r (8 417) (8 417) (489) (8 906) Akcje w asne - - (179) (179) - (179) Podzia zysku z lat ubieg ych (66) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapita w asny na dzie r (876) (8 417)

19 Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych Grupy kapita owej DZIA ALNO OPERACYJNA za okres za okres Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 059) Korekty razem Udzia w zyskach netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw w asno ci - - Amortyzacja Zyski (straty) z tytu u ró nic kursowych 25 (199) Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z dzia alno ci inwestycyjnej (94) Zmiana stanu rezerw 67 (244) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nale no ci (8 195) (9 192) Zmiana stanu zobowi za, z wyj tkiem po yczek i kredytów Zmiana stanu pozosta ych aktywów (590) (478) Inne korekty z dzia alno ci operacyjnej (938) (666) Gotówka z dzia alno ci operacyjnej Podatek dochodowy (zap acony) / zwrócony (112) (293) A. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej DZIA ALNO INWESTYCYJNA Wp ywy Zbycie warto ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Zbycie inwestycji w nieruchomo ci - - Zbycie aktywów finansowych - - Inne wp ywy inwestycyjne - 28 Wydatki Nabycie warto ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Nabycie inwestycji w nieruchomo ci - - Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne - - B. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (10 407) (1 465) DZIA ALNO FINANSOWA Wp ywy Wp yw netto z wydania udzia ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u - - Kredyty i po yczki Emisja d u nych papierów warto ciowych - - Inne wp ywy finansowe Wydatki Nabycie udzia ów (akcji) w asnych Dywidendy i inne wp aty na rzecz w a cicieli - - Inne, ni wp aty na rzecz w a cicieli, wydatki z tytu u podzia u zysku - - Sp aty kredytów i po yczek Wykup d u nych papierów warto ciowych - - Z tytu u innych zobowi za finansowych 3 - P atno ci zobowi za z tytu u umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - C. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (2 075) D. Przep ywy pieni ne netto razem (A+B+C) (891) (770) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: (916) (571) zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych (25) 199 F. rodki pieni ne na pocz tek okresu G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+D) Załączone noty oraz jednostkowe sprawozdanie podmiotu dominującego stanowią integralną część niniejszego 19

20 INFORMACJA DODATKOWA DO RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodno z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej. Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzie zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, bior c pod uwag tocz cy si w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon przez Grup dzia alno, w zakresie stosowanych przez Grup zasad rachunkowo ci nie ma ró nicy mi dzy standardami MSSF, które wesz y w ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UEMSSF. Obejmuj standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Mi dzynarodowej Sprawozdawczo ci Finansowej ( KIMSF ). II. Za o enie kontynuacji dzia alno ci gospodarczej i porównywalno sprawozda finansowych Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone przy za o eniu kontynuowania dzia alno ci gospodarczej przez Grup w okresie 12 miesi cy po ostatnim dniu bilansowym, czyli roku. Zarz d Spó ki dominuj cej nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczno ci, które wskazywa yby na zagro enia dla mo liwo ci kontynuowania dzia alno ci w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania b d istotnego ograniczenia dotychczasowej dzia alno ci. Zarz d Spó ki S. jest wiadomy faktu, i na dzie 30 czerwca 2011 roku nie zosta y spe nione warunki przyznania kredytu w Raiffeisen Bank oraz jednego z trzech kowenantów bankowych, okre lonych w umowie z dnia 28 pa dziernika 2010 roku zawartej z ING Bank l ski S.A. (zad u enie oprocentowane/ebitda). Niespe nienie warunków przyznania kredytu mo e skutkowa wypowiedzeniem umowy przez banki i ryzykiem dania przez banki natychmiastowej sp aty kwot d u nych, tym samym mo e istotnie wp yn na krótkookresowy poziom p ynno ci Spó ki. Mimo, e w ocenie Zarz du nie istnia o realne ryzyko rozwi zania umowy z Bankiem Raiffeisen, w dniu 20 lipca 2011 roku Zarz d Spó ki podpisa now umow kredytow z ING Bank l ski S.A. z siedzib w Katowicach, której warunki finansowania s korzystniejsze dla Spó ki i w dniu 29 lipca 2011 roku Spó ka sp aci a zobowi zania z tytu u kredytu w Banku Raiffeisen. Jednocze nie w ocenie Zarz du Spó ki, ryzyko wypowiedzenia umowy przez bank ING Bank l ski S.A. nie jest znacz ce. Zdaniem Zarz du Spó ki, posiadane linie kredytowe nie b d wycofane, a tym samym Spó ce nie grozi ryzyko utraty p ynno ci. Do dnia sporz dzenia ródrocznego skróconego skonsolidowanego za 6 miesi cy 2011 rok nie wyst pi y zdarzenia, które nie zosta y, a powinny by uj te w ksi gach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocze nie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wyst puj istotne zdarzenia dotycz ce lat ubieg ych. Dane zamieszczone w ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym s porównywalne z wcze niej publikowanymi sprawozdaniami Emitenta. III. Opis przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci. Zasady (polityka) rachunkowo ci zastosowane do sporz dzenia ródrocznego pó rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego s spójne z tymi, które zastosowano przy sporz dzaniu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zako czony 31 grudnia 2010rokui s one zgodne z zasadami MSSF w kszta cie zatwierdzonym przez UE. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2011: Nast puj ce zmiany do istniej cych standardów opublikowanych przez Rad Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci oraz zatwierdzone przez UE wchodz w ycie w roku 2011: Zmiany do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi zanych Uproszczenie wymogów dotycz cych ujawnie przez jednostki powi zane z pa stwem oraz doprecyzowanie definicji jednostek powi zanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowi zuj ce w odniesieniu do okresów rocznych pocz wszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Załączone noty oraz jednostkowe sprawozdanie podmiotu dominującego stanowią integralną część niniejszego 20

21 Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja -Klasyfikacja emisji praw poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku(obowi zuj ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lutego 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - ograniczone zwolnienie jednostek stosuj cych MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do ró nych standardów i interpretacji Poprawki do MSSF (2010) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane g ównie na rozwi zywanie niezgodno ci i u ci lenie s ownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 18 lutego 2011 roku (obowi zuj ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si w dniu lub po ich dacie- 1 lipca 2010 roku lub 1 stycznia 2011 roku - w zale no ci od standardu/interpretacji). Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytu u okre lonych wiadcze, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zale no ci - przedp aty w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowi zuj ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 19 Regulowanie zobowi za finansowych przy pomocy instrumentów kapita owych zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku(obowi zuj ce w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia y istotnego wp ywu na dotychczas stosowan polityk rachunkowo ci jednostki. Standardy i interpretacje, jakie zosta y ju opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie wesz y w ycie: Na dzie zatwierdzenia niniejszego nie wyst pi y standardy, zmian standardów i interpretacji, które zosta y opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie wesz y jeszcze w ycie. Standardy i Interpretacje przyj te przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE: MSSF w kszta cie zatwierdzonym przez UE nie ró ni si obecnie w znacz cy sposób od regulacji przyj tych przez Rad Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci (RMSR), z wyj tkiem poni szych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które wed ug stanu na dzie roku nie zosta y jeszcze przyj te do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustaleniaumowne (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia na temat zaanga owania w inne jednostki (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena warto ci godziwej (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 21

22 MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsi wzi cia (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Ci ka Hiperinflacja i usuni cie sztywnych terminów dla stosuj cych MSSF po raz pierwszy (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji transfery aktywów finansowych (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozda finansowych - prezentacja sk adników innych ca kowitych dochodów (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 wiadczenia pracownicze poprawki do rachunkowo ci wiadcze po okresie zatrudnienia (obowi zuj cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj cych si 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Wed ug szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia yby istotnego wp ywu na sprawozdanie finansowe, je eli zosta yby zastosowane przez jednostk na dzie bilansowy. Jednocze nie nadal poza regulacjami przyj tymi przez UE pozostaje rachunkowo zabezpiecze portfela aktywów i zobowi za finansowych, których zasady nie zosta y zatwierdzone do stosowania w UE.Wed ug szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowo ci zabezpiecze portfela aktywów lub zobowi za finansowych wed ug MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie mia oby istotnego wp ywu na sprawozdanie finansowe, je eli zosta yby przyj te do stosowania na dzie bilansowy. IV. Zasady konsolidacji a) Jednostki zale ne Jednostki zale ne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolno kierowania ich polityk finansow i operacyjn, co zwykle towarzyszy posiadaniu wi kszo ci ogólnej liczby g osów w organach stanowi cych. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje dan jednostk, uwzgl dnia si istnienie i wp yw potencjalnych praw g osu, które w danej chwili mo na zrealizowa lub zamieni. Zarz d Spó ki dominuj cej ustali próg istotno ci dla konsolidacji spó ki zale nej na poziomie: - udzia sumy bilansowej spó ki zale nej w sumie bilansowej spó ki dominuj cej powy ej 3% - udzia przychodów ze sprzeda y spó ki zale nej w przychodach spó ki dominuj cej powy ej 3% - udzia kapita u w asnego spó ki zale nej w kapitale w asnym spó ki dominuj cej powy ej 3% - udzia zysku netto spó ki zale nej w zysku netto spó ki dominuj cej powy ej 3% Przekroczenie trzech z czterech okre lonych powy ej progów istotno ci powoduje konieczno konsolidacji spó ki zale nej w danym roku obrotowym. Jednostki zale ne podlegaj pe nej konsolidacji od dnia przej cia nad nimi kontroli przez Grup. Przestaje si je konsolidowa z dniem ustania kontroli. Przej cie jednostek zale nych przez Grup rozlicza si metod nabycia. Koszt przej cia ustala si, jako warto godziw przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapita owych oraz zobowi za zaci gni tych lub przej tych na dzie wymiany, powi kszon o koszty bezpo rednio zwi zane z przej ciem. Mo liwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowi zania i zobowi zania warunkowe przej te w ramach po czenia jednostek gospodarczych wycenia si pocz tkowo wed ug ich warto ci godziwej na dzie przej cia, niezale nie od wielko ci ewentualnych udzia ów mniejszo ci. Nadwy k kosztu przej cia nad warto ci godziw udzia u Grupy w mo liwych do zidentyfikowania przej tych aktywach netto ujmuje si, jako warto firmy. Je eli koszt przej cia jest 22

23 ni szy od warto ci godziwej aktywów netto przej tej jednostki zale nej, ró nic ujmuje si bezpo rednio w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomi dzy spó kami Grupy s eliminowane. Niezrealizowane straty równie podlegaj eliminacji, chyba, e transakcja dostarcza dowodów na utrat warto ci przez przekazany sk adnik aktywów. Zasady rachunkowo ci stosowane przez jednostki zale ne zosta y zmienione, tam gdzie by o to konieczne, dla zapewnienia zgodno ci z zasadami rachunkowo ci stosowanymi przez Grup. b) Udzia y mniejszo ci oraz transakcje z udzia owcami mniejszo ciowymi Udzia y mniejszo ci obejmuj nienale ce do Grupy udzia y w spó kach obj tych konsolidacj. Kapita y mniejszo ci ustala si jako warto aktywów netto jednostki powi zanej, przypadaj cych na dzie nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapita owej. Warto t zmniejsza/zwi ksza si o przypadaj ce na kapita mniejszo ci zwi kszenia/zmniejszenia, z tym, e straty mog by przyporz dkowane kapita owi mniejszo ci tylko do wysoko ci kwot gwarantuj cych ich pokrycie przez mniejszo. Nadwy ka strat podlega rozliczeniu z kapita em w asnym grupy kapita owej. Grupa zastosowa a zasad traktowania transakcji z udzia owcami mniejszo ciowymi, jako transakcje z podmiotami trzecimi niepowi zanymi z Grup. c) Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znacz cy wp yw, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby g osów w organach stanowi cych. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych s rozliczana metod praw w asno ci, a uj cie pocz tkowe nast puje wed ug kosztu. Udzia Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od dnia nabycia ujmuje si w rachunku zysków i strat, za jej udzia w zmianach stanu innych kapita ów od dnia nabycia w pozosta ych kapita ach. O czne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje si warto bilansow inwestycji. d) Spó ki obj te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Niniejsze ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres ko cz cy si 30czerwca 2011 roku obejmuje nast puj ce jednostki wchodz ce w sk ad Grupy: Wyszczególnienie Udzia w ogólnej liczbie g osów (w %) S.A. w odzi Jednostka dominuj ca QUINTO Sp. z o.o. w Radzionkowie 100% 70% Automotive Bearings Sp. z o.o. w odzi 100% 100% Logistic Sp. z o.o.w odzi 100% 100% Premium Technik Polska Sp. z o.o. w odzi 100% 100% Zak ady Elektromaszynowe-Elektronarz dzia CELMA S.A. w Goleszowie 92,92% 92,92% OSTRANA InternationaleHandels GmbH w Wiedniu, Austria 100% 100% Zak ady Hydrauliki Si owej Sp. z o.o.w odzi 96,63% 95,45% Przedsi biorstwo Handlowo-Us ugowe METALZBYT Sp. z o. o w B dzinie CELMA Metal Sp. z o.o. w Goleszowie CELMA Motors Sp. z o.o. w Goleszowie CELMA Power Tools Sp. z o.o. w Goleszowie 85% 85% 92,92% - 92,92% - 92,92% - Grupa za lata nie obj a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poni ej prezentowane Spó ki zale ne, gdy dane tych jednostek s nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji maj tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy. W poni szej tabeli przedstawiono udzia sumy bilansowej oraz przychodów netto ze sprzeda y i operacji finansowych spó ek zale nych w sumie bilansowej oraz przychodach netto ze sprzeda y jednostki dominuj cej: 23

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

... .. /Ma gorzata Tarnowiecka-Prezes Zarz du COMPLEX Finance Sp. z o. o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksi g rachunkowych/

... .. /Ma gorzata Tarnowiecka-Prezes Zarz du COMPLEX Finance Sp. z o. o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksi g rachunkowych/ RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓ KI S.A SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESI CY ZAKO CZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU /Micha Nowacki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej: Nazwa: Forma prawna: Drop S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa, ul. Syta 114Z

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

Data publikacji: 18 marca 2016 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2015 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE WPROWADZENIE 1) Nazwa (firma) i siedziba emitenta, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku DOM DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2 I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej Na dzień 31.12.2015 w skład Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A, wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) oraz współzależne: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZAWIERAJ CY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo