Pacjenci zapłacą więcej za leki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pacjenci zapłacą więcej za leki"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Nr 37 marzec Pacjenci zapłacą więcej za leki Jeśli ustawa refundacyjna wejdzie w życie w kształcie zaproponowanym w projekcie, dopłaty pacjentów do leków już w przyszłym roku wzrosną o 18 proc. - wynika z analizy przeprowadzonej przez CASE- Doradcy. Polskie leki należą dziś do najtańszych w Europie dzięki temu, że ponad 60% rynku stanowią generyki w większości wytwarzane w kraju. Mimo tego, wielu osób nie stać na wykupienie wszystkich przepisanych im przez lekarza medykamentów. A to dlatego, że pacjenci dopłacają do leków refundowanych prawie najwięcej w Europie. Chory w Polsce partycypuje w kosztach leków refundowanych w 30 proc., podczas gdy na Węgrzech w 20 proc., na Słowacji w 13 proc., a w Niemczech zaledwie w 7 proc. Zwiększenie i tak już wysokich dopłat jest sprzeczne z założeniami ustawy, która miała poszerzyć dostępność produktów leczniczych. Tymczasem będzie ona miała fatalne skutki społeczne. Ustawa do poprawy Do sejmu trafiło kilka ekspertyz prawnych podważających zgodność zaproponowanych rozwiązań z Konstytucją. Projekt nie bierze też pod uwagę zaleceń Komisji Europejskiej. Przerzuca on obowiązki państwa na jedną grupę podatników, narusza swobodę działalności gospodarczej, ingeruje w prawo własności oraz łamie zasadę praw nabytych. Nakłada też na producentów leków daniny graniczące z konfiskatą i nie gwarantuje im sprawiedliwości proceduralnej. A przecież jakość prawna ustawy refundacyjnej nie powinna budzić zastrzeżeń, ponieważ będzie ona decydować o tym, jak zostanie wydane 15 mld zł. Projekt nijak ma się też do zaleceń Komisji Europejskiej, która z niespotykaną dotychczas determinacją zaleca państwom członkowskim promowanie tańszych leków generycznych. Polskie firmy będą bankrutować Projekt nakłada na krajowych producentów leków dodatkowe obciążenia fiskalne pokrywanie nadwyżek budżetowych NFZ i 3 proc. podatek od przychodów. To zahamuje ich rozwój. Jest to krzywdzące wobec polskich wytwórców leków, ponieważ to właśnie ich najbardziej dotkną te obciążenia. Tymczasem to krajowa branża farmaceutyczna daje pracę Polakom, odprowadza podatki do budżetu państwa, podnosi poziom innowacyjności całej gospodarki. Ustawa pozbawi polskie firmy środków na badania i rozwój, zastopuje inwestycje i prace nad nowymi lekami. W konsekwencji krajowi producenci leków przestaną być konkurencyjni i będą wypierani z rynku. Stracą na tym również polska nauka i szkolnictwo wyższe, ponieważ do tej pory czerpały korzyści ze współpracy z przemysłem. Trzy gwoździe do trumny krajowego przemysłu: 3% podatek od przychodów ze sprzedaży leków refundowanych pokrywanie nadwyżek budżetowych NFZ (payback) zamrożenie wydatków NFZ na leki Komisja wzywa państwa członkowskie z niespotykaną dotychczas determinacją do rozważenia strategii ułatwiających penetrację rynku przez leki generyczne i wzrost konkurencji na rynku tych leków. Komunikat Komisji Europejskiej lipiec 2009 r. Naczelna Rada Lekarska krytycznie ocenia zwarty w projekcie mechanizm tzw. playbacku, który w zaproponowanej formie może nie tylko zagrozić stabilności krajowych producentów generycznych, ale przede wszystkim poprzez swoje oddziaływanie może doprowadzić do ograniczenia dostępności do niektórych leków dla pacjentów Stanowisko Nr 5/11/ VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 lutego r.

2 Ustawa refundacyjna Projekt ustawy refundacyjnej jest niezgodny z Konstytucją uważają prawnicy. Tymczasem ten sektor ochrony zdrowia potrzebuje szczególnie wysokiej jakości regulacji prawnych, bo określa zasady wydatkowania 15,5 mld zł. Tę ustawę można jeszcze poprawić P rojekt ustawy refundacyjnej zawiera wiele istotnych regulacji porządkujących rynek leków i kwestie związane z refundacją. Między innymi likwiduje patologie niejawnych rabatów, które osłabiają konkurencję cenową na rynku. Niestety, zawiera też rozwiązania uderzające w krajowe firmy produkujące tanie leki generyczne, co wpłynie niekorzystnie na dostępność ich produktów dla pacjentów. Na dodatek wiele z zaproponowanych przepisów budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Do sejmu wpłynęło aż kilka opinii prawnych stawiających taki zarzut. Niewykluczone, że ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego konieczne jest wprowadzenie poprawek. Skoro źródłem fi nansowania wydatków na opiekę zdrowotną, w tym na refundację leków, mają być środki publiczne, niedopuszczalne jest tworzenie mechanizmu przewidującego fi nansową partycypację grupy podmiotów niepaństwowych w realizacji konstytucyjnego obowiązku państwa. świadczenia zdrowotne oraz pokrywanie ewentualnej nadwyżki budżetowej przez firmy farmaceutyczne zdaniem profesorów Tomasza Siemiątkowskiego, Aleksandra Kappesa i Jacka Skrzydło - nie dają się obronić w świetle standardu konstytucyjnego. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji, władze publiczne...pokrywanie przez producentów leków nadwyżek budżetowych NFZ to ściąganie daniny graniczącej z konfi skatą. sowania wydatków na opiekę zdrowotną, w tym na refundację leków, mają być środki publiczne, niedopuszczalne jest - ich zdaniem - tworzenie mechanizmu przewidującego finansową partycypację grupy podmiotów niepaństwowych w realizacji konstytucyjnego obowiązku państwa. - Ustawodawca nie ma prawa przerzucać finansowego wymiaru zadań związanych z opieką zdrowotną na wyselekcjonowaną grupę przedsiębiorców wprowadzających na rynek leki refundowane mówi prof. Siemiątkowski. Przerzucanie obowiązków Ustalony sztywno próg wydatków na refundację leków na poziomie 17% budżetu NFZ na 2 zapewniają obywatelom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Skoro źródłem finan- Prawie konfiskata Profesorowie uważają też, że pokrywanie przez producentów leków nadwyżek budżetowych NFZ

3 to ściąganie daniny graniczącej z konfiskatą. Może bowiem dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca zmuszony będzie odprowadzić do NFZ cały lub prawie cały dochód osiągnięty w wyniku sprzedaży leków refundowanych. Tymczasem granicą, której ustawodawca nie może przekroczyć nakładając podatki i inne daniny publiczne, jest taka wysokość obciążeń publicznoprawnych, która jest równoznaczna w skutkach z konfiskatą. Pozbawienie podatnika całego lub dużej części dochodu, może być w tym świetle zakwestionowane. Biorąc pod uwagę niemożliwy do przewidzenia rozmiar i konsekwencje nałożonego obowiązku, - zdaniem prawników - należy przyjąć, że działanie tego przepisu jest ingerencją w konstytucyjne prawo własności przedsiębiorców uczestniczących w systemie refundacji. Nieprzyzwoita legislacja Z Konstytucji wynikają też gwarancje przyzwoitej legislacji, pewności prawa, zaufania obywatela do państwa oraz dostatecznej określoności przepisów nakładających obowiązki finansowe względem państwa, co oznacza, że przepisy muszą być zrozumiałe, czytelne, przewidywalne i łatwo weryfikowalne. Warunków tych nie spełnia projekt ustawy. Przedsiębiorca nie ma wpływu na wysokość obciążeń, bo zależą one od wysokości przekroczenia limitu wydatków na refundację, a to z kolei wynika m.in. ze ściągalności składki zdrowotnej, poziomu zatrudnienia, działań innych przedsiębiorców, sytuacji epidemiologicznej zwiększającej zapotrzebowanie na leki, a także decyzji lekarzy. Po drugie, nie jest możliwe nawet w przybliżeniu określenie z góry kwot, do uiszczenia których zobowiązany zostanie przedsiębiorca uczestniczący w refundacji; utrudnia to planowanie działalności i zarządzanie przedsiębiorstwem. Po trzecie, projekt ograniczając wysokość partycypacji ze strony NFZ nie przewiduje odpowiedniej granicy partycypacji dla producentów. Po czwarte, kwotę zwrotu oblicza się przy wykorzystaniu tak skomplikowanego wzoru matematycznego, że jego poprawne zastosowanie wymaga szczególnych kwalifikacji....wątpliwym konstytucyjnie rozwiązaniem jest przewidziany w art. 11 projektu tzw. podatek refundacyjny......kwotę zwrotu oblicza się przy wykorzystaniu tak skomplikowanego wzoru matematycznego, że jego poprawne zastosowanie wymaga szczególnych kwalifi kacji. Wąska grupa podatników Kolejnym wątpliwym konstytucyjnie rozwiązaniem jest przewidziany w art. 11 projektu tzw. podatek refundacyjny. Przedsiębiorca, którego leki są refundowane zobowiązany jest do przekazania na rzecz Ministra Zdrowia 3% ze sprzedaży tych leków. Projekt nie gwarantuje, że środki pochodzące z tego podatku zostaną przeznaczone na prowadzenie badań klinicznych niekomercyjnych oraz analiz farmakoekonomicznych. Nawet jeśli - zdaniem ustawodawcy- poziom wydatków na badania powinien być wyższy, można było rozważyć zastosowanie istniejących instrumentów prawnych, np. zwolnień podatkowych, przyśpieszonej lub jednorazowej amortyzacji. Państwo w celu sfinansowania określonych zadań uznanych za doniosłe i ważne społecznie, nakłada i ściąga podatki na zasadzie równości i powszechności opodatkowania. Nie do pogodzenia z tą zasadą jest selektywne dobieranie wąsko określonych grup podatników i przerzucanie na nich finansowej odpowiedzialności za niektóre zadania państwa. KILKA SŁÓW O NASZYCH EKSPERTACH prof. Tomasz Siemiątkowski adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH oraz UKSW. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburg, FNP w University of California-Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz University of Minnesota, Carlson School of Management. Współautor nowelizacji KSH, członek zespołu problemowego KKPC ds. przygotowania projektu ustawy o spółce europejskiej. Przewodniczący Rady Red. Przeglądu Corporate Governance. Autor (bądź współautor) kilku książek oraz kilkunastu artykułów z zakresu prawa cywilnego I handlowego. prof. Aleksander Kappes adwokat, pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej w wielu spółkach kapitałowych. Prowadził wiele procesów związanych z nadzorem korporacyjnym. Jest autorem ok. dwudziestu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa spółek i odpowiedzialności cywilnej. dr Jacek Skrzydło, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. 3

4 FIRMA FARMACEUTYCZNA CZY PAKOWNIA LEKÓW Odebranie krajowej branży znacznej części zysku zmusi ją do oszczędności, a jako pierwsze zostaną obcięte środki na inwestycje, badania i rozwój, na które obecnie przeznacza ona równowartość 70 proc. zysków. Realizacja rozpoczętych projektów badawczo-rozwojowych, w tym biotechnologicznych, stanie pod znakiem zapytania. Rodzi się więc pytanie, czy polska branża farmaceutyczna ma być dynamicznie rozwijającym się innowacyjnym przemysłem czy pakownią leków importowanych? A co się z tym wiąże, ile straci na tym polska nauka, która korzysta w dużej mierze z funduszy oferowanych przez przemysł? Rozwinie się zapewne eksport, ale nie leków, tylko wykształconych za nasze podatki naukowców. Dlatego projektodawca powinien mieć świadomość, że łup uzyskany w wyniku fiskalizmu ustawy to korzyść pozorna, która na dodatek zmniejsza szanse na obniżenie cen leków dla budżetu i pacjenta. PROJEKT USTAWY DO KOREKTY BATALIA O USTAWĘ REFUNDACYJNĄ: WĄTEK KONSTYTUCYJNY Kolejnym pomysłem zmierzającym do wyeliminowania krajowych producentów leków z rynku jest propozycja wprowadzenia mechanizmu zwrotów (tzw. payback), który przewiduje, że firmy będą zwracały nadwyżkę pomiędzy planem budżetowym NFZ na refundację leków a wydatkami rzeczywiście poniesionymi. Przy czym projektodawca sugeruje, że takie właśnie rozwiązania stosowane są w krajach europejskich. Zapomina jednak dodać, że zasady zwrotów w Polsce niekoniecznie będą takie same, jak w Niemczech czy Holandii. Tam firmy płacą wspólnie z płatnikiem publicznym (dokonującym szacunku spodziewanych wydatków) nadwyżkę nad wyliczonym racjonalnie kosztem terapii a kosztem poniesionym. Posłowie opozycji nie wykluczają, że skierują tzw. ustawę refundacyjną do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli zostanie ona uchwalona w obecnym kształcie. W ich ocenie projekt ustawy próbuje ograniczyć sprzedaż generyków, którymi leczy się miliony pacjentów, głównie starsze osoby. - Starzenie się społeczeństwa i jednoczesne ograniczanie sprzedaży tanich leków generycznych grozi katastrofą społeczną i załamaniem systemu refundacji. KIEPSKI LEK NA CAŁE ZŁO PIĘĆ BŁĘDÓW, KTÓRE WSTRZĄSNĄ REFUN- DACJĄ LEKÓW Na lekach zaoszczędzi NFZ. Za tę oszczędność zapłacą pacjenci, producenci leków, hurtownicy i aptekarze - o zawiłościach nowej ustawy Trudno pochylać się nad niedolą producentów leków. Można powiedzieć, że na biednego nie trafiło. Ale może warto się zastanowić, czy aby państwo w trosce o finanse publiczne nie przedobrzyło i nie zachowuje się jak bezduszny poborca podatkowy, który ściągając daninę dla państwa, doprowadza do bankructwa podatnika. - To jak gilotyna - mówił na jakiejś konferencji przedstawiciel zagranicznego koncernu. I trudno pozbyć się niepokoju, skoro i przemysł krajowy, i zagraniczny jest przestraszony nowymi regulacjami. 4 USTAWA NISZCZY KRAJOWY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY To, co miało być nową całościową i spójną regulacją refundacji, okazało się pełnym wewnętrznych sprzeczności zlepkiem wielu drakońskich ograniczeń i zakazów adresowanych do lekarzy, dostawców leków, dystrybutorów i aptek, a także pacjentów, często z naruszeniem przepisów konstytucji. Projekt jest pełen niezrozumiałych konstrukcji prawnych i niedopracowanych pojęć powodujących krańcowo rozbieżne interpretacje. Taka legislacja jest drogą na skróty i z pewnością wyrządzi więcej społecznej Producentom podcina się skrzydła, bo będą musieli ograniczyć inne wydatki, aby mieć pieniądze na nowy podatek. A przecież świat na nas nie czeka, kto dziś nie zainwestuje w nowe technologie, odpadnie. Pamiętajmy, że w krajach Unii Europejskiej coraz większą wagę przywiązuje się do jakości produkcji i innowacyjności towaru, a zwłaszcza leków. Jeśli audyt nie potwierdzi wysokich parametrów produkcji, firma nie będzie mogła sprzedać leku. Gdy przyjdzie zapłacić te 3 proc., to efekt będzie żałosny. Spadek zysku małych firm (a przecież w kraju nie mamy gigantycznych firm produkujących leki) będzie miał negatywne skutki dla gospodarki. Zmniejszą się inwestycje krajowych firm farmaceutycznych. Obcięte zostaną wydatki na badania i rozwój. Tymczasem akurat ta branża przeznacza na ten cel w Polsce największe środki. KRAJOWY PRZEM JEST NIEZBĘDNY Większą wartość nakładów na badania i rozw transportowy oraz produkujący maszyny i urzą torze przedsiębiorstw w przemyśle farmaceut zł. Nakłady sektora farmaceutycznego stanow proc. w całym przemyśle przetwórczym. Pod odbiega od swoich odpowiedników w całej nakładów na badania i rozwój w przemyśle ceutycznego. Dzięki temu przyczynia się on d LE W Model finansowy, który powodują, że wielkość uprzywilejowanie dosta - podkreślił Jacek Adam

5 KONSTANTY RADZIWIŁŁ Z NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ: TAŃSZE LEKI BĘDĄ NIEDOSTĘPNE? O rządowym projekcie ograniczenia refundacji leków mówi Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Rady Lekarskiej. Super Express : - Rząd zamierza zmienić zasady refundowania leków i ograniczyć wydatki państwa na ten cel. Czy nie zrobi tego kosztem pacjentów? Konstanty Radziwiłł: - Rozumiem polityków, którzy chcą ograniczać (i tak bardzo niskie) wydatki na leki, ale nie można robić tego kosztem bezpieczeństwa chorych. Projekt ustawy refundacyjnej zawiera takie zapisy, które mają wpływać na producentów leków, aby ci nie chcieli sprzedawać ich więcej. Niestety, ten zniechęcający mechanizm będzie stosowany najostrzej w odniesieniu nie do leków najdroższych, ale tych najtańszych, leków generycznych - zwykle polskiej produkcji - czyli tańszych zamienników leków oryginalnych. W dodatku tych, które minister zdrowia uznał za podstawowe w leczeniu, wpisując je na listy refundacyjne. - A to znaczy, że rządowy projekt najbardziej dotknie tych najuboższych? - Leki generyczne działają tak samo, jak leki innowacyjne, ale są dużo tańsze. Są więc ratunkiem dla tych, którzy mają ograniczone środki. - Czyli wielu Polaków nie będzie stać na kupno leków? - Proponowany przez rząd mechanizm będzie wpływał na producentów i dystrybutorów, zniechęcając ich do zaopatrywania aptek w większą liczbę takich leków. Pacjent będzie miał więc problem - lek tani, uznany za niezbędny w leczeniu będzie niedostępny. A takich leków powinno się sprzedawać pacjentom tyle, ile ci ich ze względu na swój stan zdrowia potrzebują - ani jednej tabletki mniej. ZYSKA BUDŻET PAŃSTWA? Jakby tego było jeszcze mało, ustawodawcy chcą wprowadzić nowy, 3-proc. podatek obrotowy, z którego dochody mają być przeznaczone na zlecane przez resort zdrowia badania leków. Krajowi producenci przekonują, że to poważne obciążenie dla ich firm, skoro ich rentowność netto wynosi 6,4%. Twierdzą też, że koszty tych badań powinny ponosić firmy, których produkty będą badane, a nie wszyscy producenci. Ministerstwo Zdrowia uważa, że nowy podatek ograniczy nadmierny marketing firm farmaceutycznych i będzie elementem regulacji popytu na leki. Takiemu celowi służyło wprowadzenie we Włoszech podatku Garattiniego - 5% od wydatków firm farmaceutycznych na marketing. W Polsce jednak wprowadza się znacznie bardziej dotkliwy 3- proc. podatek od obrotu, argumentując, że nie ma danych, ile firmy w Polsce wydają na marketing. - Wystarczy sięgnąć do raportu Komisji Europejskiej, z którego wynika, że wydatki na marketing wynoszą 23% budżetu firm w przypadku leków ory- YSŁ FARMACEUTYCZNY DLA GOSPODARKI ój przeznaczają jedynie: przemysł produkujący sprzęt dzenia. Nakłady wewnętrzne na badania i rozwój w sekycznym w Polsce wyniosły w 2007 roku ponad 166 mln iły 8,2 proc. nakładów B+R w całej gospodarce i 9,7 tym względem sektor farmaceutyczny w Polsce nie Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu 10 proc. przetwórczym w UE pochodziło od przemysłu farmao wzrostu ogólnego poziomu innowacyjności polskiej WIATAN: USTAWA REFUNDACYJNA UDERZY KRAJOWY PRZEMYSŁ LEKÓW jest u podstawy (projektu ustawy), jest błędny. Jest kilka takich błędów, które tortu (środki NFZ przeznaczane na refundację - PAP) będzie malała, a następuje wców zagranicznych - tych wielkich koncernów - kosztem krajowego przemysłu ski z PKPP Lewiatan. PODATKI ZABLOKOWAŁY SKOK TECHNOLOGICZNY Polskie przedsiębiorstwa wydają na badania i rozwój niemal czterokrotnie mniej niż ich konkurenci z Państw Unii Europejskiej. To efekt wadliwego systemu podatkowego, który zachęca do inwestowania w innowacje. Brakuje też systemu wspierającego takie działania. ZA FISKALIZM I TAK ZAPŁACI PACJENT Rozmowa z Cezarym Śledziewskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Projekt zakłada 3procentowy odpis na stworzenie dla Agencji Oceny Technologii Medycznych funduszu, który ma być przeznaczony na prowadzenie niezależnych badań. To rozwiązanie także nie podoba się krajowym producentom leków. Bo to oznacza de facto nowy 3-procentowy podatek obrotowy płatny z zysku. Naszym zdaniem to poważne obciążenie dla krajowych firm, bo ich rentowność netto wynosi 6,4 proc. Jeśli nowy podatek wejdzie w życie, będą musiały szukać oszczędności. Nasze wątpliwości budzi też kwestia przeznaczenia tych pieniędzy. Z uzasadnienia resortu zdrowia wynika, że AOTM ma wydawać je na prowadzenie badań, które - naszym zdaniem - byłyby powtórzeniem badań klinicznych prowadzonych przez koncerny farmaceutyczne. W dyrektywie UE jest wyraźnie powiedziane, że nie powtarza się badań, bo to jest nieetyczne. Poza tym badania kliniczne dotyczą tylko nowych leków innowacyjnych. Nie widzimy więc powodu, żeby przemysł generyczny składał się na badania, dzięki którym nowe leki koncernów farmaceutycznych będą wchodziły na rynek. Jeżeli badania rzeczywiście trzeba zrobić, to powinien za nie płacić ten, kto opracował lek, który jest badany. 5

6 OPINIA KONSULTNATA SEJMU RP DS. USTAWY REFUNDACYJNEJ 14 marca 2011 r. Ustawa o refundacji leków, komentarz dla wszystkich Posłów Rzeczypospolitej Polskiej Rząd przy danym mu przez Sejm budżecie ma kłopoty z finansowaniem leków, których koszt rośnie (ludzie się starzeją, nowe leki drożeją). Powstał pomysł pohamowania wydatków farmaceutycznych, który leży przed Posłami w formie projektu ustawy o refundacji leków. ( ) Leki kosztują tak dużo nie dlatego, że ich nadużywamy, a dlatego, że ustawodawstwo farmaceutyczne jest wadliwe. Pozwala wolnorynkowością na machinacje cenowe. Projekt ustawy kładzie temu kres artykułem 7. ( ) W krajach światłych (Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii itd.) prawo stoi na straży chorych obywateli. Cena leku jest ceną. Można ją dowolnie obniżać, ale nominalnie, oficjalnie, a nie pokątnie. Wnoszę o jego uchwalenie jak najszybciej. PROŚBY - Odstąpić od limitowania wydatków na leki do 17% wydatków na zdrowie. To jest biurokratyczna, nieudolna walka o kasę, która przysporzy ogromu konfliktogennych rachunków (Art.3. i Art.4.). Będzie się karać również za nadlimity tanich leków krajowych decydujących o oszczędnościach budżetu. Niepojęte. Zamiast tego można i trzeba przy negocjowaniu z firmą sprawy refundacji jej leku uzgodnić pay back w przypadku, gdy lek będzie wyrządzał nadmierne wydatki. Firma żądna sutego na nowym, drogim leku zarobku, często się na to godzi bez wymuszania. - Zaniechać podatku 3% od obrotu lekami refundowanymi (Art.11.). Pomysł jest nieprzemyślany. Drogie firmy markowe odbiją sobie stratę podwyższając odpowiednio cenę zbytu, na poziom której nabywca nie ma najmniejszego wpływu. Tanie firmy generyczne osiągające średnio zyski na poziomie 6-7 % będą bankrutować ku uciesze firm markowych, a szkodzie ludności i NFZ. Ustawa refundacyjna - Zamrażanie wydatków na leki spowoduje wzrost kosztów innych metod terapii. Jeśli nie sfinansujemy dzisiaj leku na nadciśnienie, to po kilku latach zapłacimy dużo więcej za hospitalizację chorego z udarem lub zawałem oraz za jego rehabilitację i prawdopodobnie dodatkowo pokryjemy koszty dożywotniej renty, ponieważ nie będzie już zdolny do pracy mówi Wojciech Kuźmierkiewicz, były wiceminister zdrowia, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) Na lekach nie można oszczędzać - Komisja sejmowa pracuje nad projektem nowej ustawy regulującej zasady refundacji leków. Z wypowiedzi wielu zaangażowanych w ten proces osób można wywnioskować, że nie do końca rozumieją ideę refundacji. Zacznijmy więc od podstaw na czym polega refundacja? - Faktycznie, warto przypomnieć, o co w tym chodzi. Refundacja ma 6 na celu zapewnienie pacjentom dostępności do leków, których efektywność jest udowodniona, stosowanie najbardziej opłacalne i które można sfinansować w ramach posiadanych środków. Refundacja ułatwia terapię chorych, których nie stać na leki przepisane przez lekarza. Lek bowiem odpowiednio stosowany jest najskuteczniejszym i najefektywniejszym kosztowo sposobem leczenia. - Leki refunduje się na świecie już od ponad 50 lat, pierwsza lista leków refundowanych powstała w celu racjonalizacji leczenia astmy. Mamy więc już w tym względzie pewne doświadczenia... - Dzisiaj wszystkie kraje rozwinięte gospodarczo starają się przeznaczyć środki budżetowe na pomoc w wykupywaniu leków swoim obywatelom, zwłaszcza osobom

7 biedniejszym. A ponieważ tak jak wspomniałem- leki są najefektywniejszą kosztowo formą terapii, to właśnie od refundacji leków rozpoczyna sie finansowanie wydatków na opiekę zdrowotną. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia kraje rozwijające się wydają na farmakoterapię 24-66% środków publicznych przeznaczonych na opiekę zdrowotną, natomiast rozwinięte - relatywnie mniej, czyli 7-30%, ponieważ po zaspokojeniu potrzeb w zakresie farmakoterapii rozwija się tam finansowanie kolejnych elementów systemu opieki medycznej. W Polsce ten wskaźnik wynosi 19% - są to środki przeznaczane na refundację leków wykupowanych w aptekach, programy terapeutyczne i chemioterapię. - Skoro leki są najefektywniejszą metodą terapii to dlaczego w uzasadnieniu do projektu ustawy minister zdrowia stwierdza, że trzeba zamrozić wydatki na leki, aby zaoszczędzone na lekach środki przeznaczyć na inne wydatki medyczne? - To rzeczywiście zastanawiające. Zwłaszcza, że leki w Polsce należą dzięki rozwiniętemu krajowemu przemysłowi do najtańszych w Europie. A jednocześnie polski pacjent partycypuje w kosztach leku w znacznie większym stopniu niż pacjenci z innych krajów. Dodatkowo trzeba zauważyć, że dostęp polskich pacjentów do wielu nowych leków był po 1998 r. ograniczany przez opóźnione dopisywanie innowacji do list refundacyjnych. W takiej sytuacji zamrażanie wydatków na leki jest nierozsądne, ponieważ spowoduje wzrost kosztów innych metod terapii. Mówiąc obrazowo jeśli nie sfinansujemy dzisiaj leku na nadciśnienie, to po kilku latach zapłacimy dużo więcej za terapię ratującą życie choremu z udarem lub zawałem oraz za jego rehabilitację i prawdopodobnie dodatkowo pokryjemy koszty dożywotniej renty, ponieważ nie będzie już zdolny do pracy. To się po prostu nie opłaca. - W debacie na temat projektu ustawy pojawił się nowy wątek przeciwstawienie interesu pacjenta interesowi producetów leków. Czy istnieje tu rzeczywiście jakaś sprzeczność? - To wynika - moim zdaniem - z niezrozumienia idei refundacji przez osoby budujące taką antynomię. Istotne jest nie to, kto produkuje leki, ale choroba i pacjent, którego leczymy. Refundacja powinna być prowadzona na podstawie polityki zdrowotnej i lekowej państwa. W tej polityce należy określić między innymi, jakie z punktu widzenia interesu społecznego grupy pacjentów trzeba leczyć. Po określeniu przez ministra zdrowia, jakie leki chcemy refundować rząd rękami płatnika, czyli NFZ, kupuje te produkty dla pacjentów poprzez system refundacji. Nie widzę pola konfliktu między ministerstwem zdrowia a producentami leków. Producenci ubiegają się o wpisanie swojego leku na listę refundacyjną, bo przecież każdy chce sprzedać towar, który wyprodukował. Ale to minister, biorąc pod uwagę interes zdrowotny obywateli musi zdecydować, jakie leki refundować i ile na to przeznaczyć środków publicznych. - Trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby firmy nie zgłaszały swoich leków do refundacji. - Ustawa utrzymuje dotychczasowy porządek prawny - aby lek mógł być refundowany jego wytwórca musi złożyć stosowny wniosek o jego refundację. Moim zdaniem to błędne założenie, co się bowiem stanie jeśli na rynek trafi bardzo skuteczny lek umożliwiający terapię chorych w bardzo poważnej, dotąd nie leczonej skutecznie chorobie, a jego wytwórca nie wystąpi z wnioskiem o refundację? Minister musi mieć prawo w takiej sytuacji podjęcia decyzji o refundacji leku bez wniosku wytwórcy. - Rolą kreujących politykę zdrowotną państwa jest przecież zapewnienie obywatelom dostępu do farmakoterapii. Czy w Polsce mamy racjonalną politykę lekową? - Polityka lekowa, w formie dokumentu rządowego określonego przez ministra zdrowia, której celem jest zapewnienie chorym możliwie najlepszego dostępu do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii poprzez efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na leki, opracowana i wdrożona w 1994 r. - przestała obowiązywać w 2008 r. WRACAJĄ DOMIARY Domiar to ponury wynalazek lat powojennych. Był uznaniowym podatkiem nakładanym autorytarnie na przedsiębiorców, stanowiącym skuteczne narzędzie niszczenia tzw. prywatnej inicjatywy. Dzisiaj to narzędzie z zamierzchłej epoki może być użyte w całkiem nowym celu. Przygotowany przez resort zdrowia projekt ustawy refundacyjnej poza regulacjami związanymi z refundacją ma przynieść konkretne oszczędności budżetowe. Prawdziwe zdumienie budzą jednak propozycje mające niewiele wspólnego z refundacją. Nie dość, że na przedsiębiorstwa nakłada się nowy, 3procentowy podatek obrotowy, to jeszcze nakazuje się im zwrot części przychodów w przypadku przekroczenia narzuconego przez urzędników poziomu sprzedaży! A przecież wpisując na listę refundacyjną nowy lek, resort musi liczyć się ze wzrostem wydatków. Plan Narodowego Funduszu Zdrowia powinien zatem uwzględniać szacunkową liczbę pacjentów i cenę. Zbyt częste ordynowanie drogich leków należy zaś ograniczać przez kontrolę lekarzy wypisujących recepty, bo to oni kreują popyt. Ustawa najbardziej dotkliwa będzie rzecz jasna dla firm krajowych, dostarczających na rynek 60 proc. dostępnych cenowo leków. Zagraniczne koncerny, których budżety są niemal równe budżetowi naszego kraju, odczują ją w mniejszym stopniu. Ale każda firma - duża czy mała - powinna mieć możliwość zwiększania produkcji i sprzedaży, a nie być zmuszona zaniżać ją w obawie przed? zwrotem zysku. Jeremi Mordasewicz doradca zarządu PKPP Lewiatan 7

8 Obecny rząd nie opracował nowej, która adresowałaby nowe wyzwania i wytyczała kierunki działania. Skoro zatem nie ma jasności co do strategicznych celów, nikt nie rozlicza ministra z ich realizacji. Mamy niespójność, nieporozumienia oraz nagłe zwroty wynikające z doraźnych zmian na stanowiskach i krótkookresowych celów politycznych. A przypomnę, że WHO zaleca, by kraje określały politykę lekową w postaci dokumentu ułatwiającego dzięki długookresowym działaniom osiąganie trudnego celu dostatecznej dostępności chorych do leków. Jedną z zasad polityki lekowej powinno być także pobudzanie konkurencyjności na rynku, bo dzięki niej ceny leków spadają. Niedawno Komisja Europejska zwróciła się do krajów członkowskich o takie stanowienie prawa i praktyki jego stosowania aby konkurencyjność sektora była jak najwyższa. W Polsce jest bardzo wiele do zrobienia, choćby przyśpieszenie wprowadzania na wykazy refundacyjne leków generycznych (natychmiast/automatycznie po zarejestrowaniu raport KE z 2009r przesłany do rządów krajów Wspólnoty, zaakceptowany w oficjalnym stanowisku przez Rząd Polski). Mam nadzieję, że ustawa będzie skutecznie temu celowi sprzyjała. Tu jednak jestem sceptyczny, bowiem istniejąca ustawa także nakładała na ministra zdrowia obowiązek czterokrotnej w ciągu roku nowelizacji wykazów, a w ciągu ostatnich 4 lat średnio dokonywano 1 lub dwie nowelizacje w ciągu roku! - Jakie powinny być najważniejsze zasady w refundacji leków? - Przede wszystkim należy brać pod uwagę refundowanie leków, które są stosowane dla ratowania życia pacjenta, w chorobach stwarzających tak poważne zagrożenia. Po drugie, trzeba refundować leki skutecznie leczące choroby przewlekłe ponieważ chorego najczęściej nie stać na leczenie, gdy długotrwała terapia jest kosztowna, a choroba odbiera mu możliwość normalnego pracowania i zarabiania. Należy też refundować rys. Zbigniew Jujka leki na choroby rzadkie, ponieważ ich terapie są zwykle kosztowne i przekraczałyby możliwości finansowe zdecydowanej większości chorych chodzi o zasadę solidarności społecznej i pomocy słabszym. Refundacja musi się opierać na poszanowaniu wartości życia i godności człowieka, a jednocześnie spełniać kryterium efektywności kosztowej, w miarę możliwości finansowych państwa. - Rząd musi jednak pilnować wydatków publicznych i dzielić sprawiedliwie pomoc społeczną. Czy ta ustawa temu sprzyja? - Dla powstrzymania tempa wzrostu wydatków skuteczniejszym rozwiązaniem, poza oddziaływaniem na stronę podażową byłoby jednoczesne kontrolowanie strony popytowej. Mam na myśli monitorowanie ordynacji lekarskiej połączone z wytycznymi preskrypcji, czyli receptariuszem. Wdrożenie jedynie jednego z tych rozwiązań, monitorowania ordynacji lekarskiej lub receptariusza nie może być skuteczne. Receptariusz powinien oczywiście dotyczyć wszystkich leków dostępnych na rynku, nie tylko refundowanych. Projekt ustawy w ogóle nie odnosi się do tego problemu. Chociaż wszystkie ważne w obszarze opieki zdrowotnej organizacje społeczne, czyli samorządy lekarski i aptekarski, a także zrzeszenia firm farmaceutycznych w toku konsultacji nad projektem, a także przez ostatnie lata opowiadały się za wprowadzeniem takich rozwiązań to ministerstwo i NFZ nie podjęło tej inicjatywy. Argumenty, które słyszałem były niepoważne, zmiana na stanowisku urzędnika odpowiadającego za politykę lekową budzi na nowo gasnącą nadzieję, że przestaniemy być czerwona latarnią w Europie, która od lat wykorzystuje te narzędzia w gospodarce lekami. Czy słusznie, wkrótce się przekonamy. Rozmawiał: Krzysztof Jakubiak wydawca: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego ul. Wiśniowa 40B/4, Warszawa, tel , , fax PRZEDRUKI MILE WIDZIANE skład i druk: 8

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość Marek Twardowski Wiceminister Zdrowia w latach 2007-2010, odpowiedzialny w tym czasie za politykę lekową i nadzór nad Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Warszawa, 5.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048 Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS DGA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Grudzień

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne Grzegorz Byszewski Pracodawcy RP Największa i najstarsza organizacja pracodawców, Reprezentatywna organizacja pracodawców (reprezentuje 10 tys. przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu Warszawa, 23 marca 2017 r. Stanowisko organizacji wspierających pacjentów onkologicznych do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK Zmiana zasad kształtowania budżetu wydatków na refundację:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK - Brak limitu wydatków na leki w ramach ogólnego budżetu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży.

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Projekt ustawy zawiera bardzo niekorzystne dla aptek zmiany sposobu naliczania marży detalicznej. Obecnie obowiązująca w Polsce tabela detalicznych

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

7) w art. 1 w zmianie 104 w art. 151 w lit a w ust. 1 pkt 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:

7) w art. 1 w zmianie 104 w art. 151 w lit a w ust. 1 pkt 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 7) w art. 1 w zmianie 104 w art. 151 w lit a w ust. 1 pkt 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 1) wysokość minimalnej oraz maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Dostęp do nowych leków onkologicznych perspektywa prawnika

Dostęp do nowych leków onkologicznych perspektywa prawnika Dostęp do nowych leków onkologicznych perspektywa prawnika Paulina Kieszkowska-Knapik Adwokat Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Ratio legis ustawy refundacyjnej. Celem proponowanej zmiany prawa jest takie

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 3. Zadaniem Zespołu jest

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

a dobór terapii do refundacji 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance

a dobór terapii do refundacji 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance Uzyskiwane efekty kliniczne a dobór terapii do refundacji Refundacja nowych terapii HCV jako wyzwanie dla płatników 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (druk nr 751)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (druk nr 751) Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 751) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, w zasadniczej części, zawiera

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-06 Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE?

Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE? Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE? yanlev - Fotolia Polscy przedsiębiorcy eksportujący usługi mają podstawy do obaw. Planowane zmiany przepisów o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia w interesie społecznym powinno zabiegać w UE o wpis leków generycznych na tzw. białą listę

Ministerstwo Zdrowia w interesie społecznym powinno zabiegać w UE o wpis leków generycznych na tzw. białą listę Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego czerwiec 201347 W polskich aptekach nie stwierdzono sfałszowanych leków informuje GIF. Tymczasem Komisja Europejska chce wprowadzić kosztowne zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych dr Michał Seweryn Klasyczny problem ekonomii Potrzeby Dobra Farmakoekonomika (ekonomiczna ocena technologii medycznych) Celem badania farmakoekonomicznego jest

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r.

PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.2012r.

Ustawa z dnia.2012r. Ustawa z dnia.2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Prawo do bezpiecznych i skutecznych leków antykoncepcyjnych powinno być trwale

Uzasadnienie. Prawo do bezpiecznych i skutecznych leków antykoncepcyjnych powinno być trwale Uzasadnienie Ustawa, którą proponujemy, wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, które nie znajdują obecnie dostatecznego odzwierciedlenia w polskim prawie. Wyniki badań sondażowych pozwalają stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej TERMIN 14.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sala 1.2, Collegium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność, ograniczenia i wyzwania dla Polski

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji.

- o zmianie ustawy o Policji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-42-09 Druk nr 1845 Warszawa, 31 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA. z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r poz. 361, z późn.zm 1).)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy

UZASADNIENIE. Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy UZASADNIENIE Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013 Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE Kwiecień 2013 Streszczenie opracowania Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Biopaliwa za jaką cenę? Przegląd kosztów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Xeplion (palmitynian paliperydonu) w leczeniu schizofrenii

Xeplion (palmitynian paliperydonu) w leczeniu schizofrenii 1 Wykonawca: Raport został wykonany na zlecenie i sfinansowany przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Wersja 2.0 ostatnia aktualizacja dnia 4 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo