INFORMACJA PODATKOWA NR 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA PODATKOWA NR 12"

Transkrypt

1 MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Warszawa, ul. Smocza 27 tel , Fax E- KSU INFORMACJA PODATKOWA NR 12 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2014 R. 1

2 WYNAGRODZENIE UCZNIÓW OD 1 GRUDNIA 2014 R. Prezes GUS ogłosił, że wynagrodzenie przeciętne w III kwartale 2014 roku wyniosło 3781,14 zł. W związku z tym zmienia się wynagrodzenie minimalne uczniów. Za okres od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosi ono: w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4% - tj. 151,25 zł w drugim roku nauki - nie mniej niż 5% - tj. 189,06 zł w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6% - tj. 226,87 zł OD 1 GRUDNIA NOWY DRUK ZGŁOSZENIA NIP-8 Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W drodze rozporządzenia zmianie ulegnie: 1. Druk NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem, 2. Druk NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem, 3. Druk ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Pojawi się całkowicie nowy druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających. Druk ten będzie dotyczył firm, które rejestrują się w KRS. Na druku NIP-8 przedsiębiorca zobowiązany będzie wskazać tzw.,,dane uzupełniające, wcześniej nieujawnione we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek. Przedsiębiorca formularz NIP-8 zobowiązany będzie złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. To urząd skarbowy przekaże dane uzupełniające przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku. Będą dostępne w dziale deklaracje PIT.pl. Od 1 grudnia 2014 r. tj. daty wejścia w życie rozporządzenia druki te będzie można składać elektronicznie. W Dz. U. z r. poz opublikowano rozporządzenie MF z r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8. Natomiast w Dz. U. z r. poz opublikowano rozporządzenie MF z r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2

3 NOWA DEKLARACJA PIT/UZ DO ROZLICZEŃ PIT ZA 2014 ROK Ministerstwo Finansów przygotowało wzór nowej deklaracji podatkowej PIT/UZ będącej częścią uzupełniającą zeznania PIT-36 i PIT-37. Nowa deklaracja służyć ma rozliczaniu ulgi na dzieci za 2014 rok. Deklaracja PIT/UZ dotyczyć będzie dla tych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 za 2014 rok będą chcieli rozliczyć ulgę na dzieci a u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Druk ten będą musieli złoży w ww. sytuacji również małżonkowie rozliczający się wspólnie. Ww. zobowiązani będą do złożenia jednej, wspólnej deklaracji PIT/UZ. Wprowadzenie nowej deklaracji PIT/UZ nie spowoduje usunięcia deklaracji PIT/O. Deklaracja ta nadal będzie miała zastosowanie jednak wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę prorodzinną, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Rozporządzenie MF z r. w spawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 opublikowano w Dz.U. z poz Rozporządzenie wchodzi w życie r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (przychodów) bądź poniesionych strat za 2014 rok. ZMIANY W KRS OD 1 GRUDNIA 2014 R. 1 grudnia 2014 wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS, wypełnionego druku "Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających" (formularz NIP-8). Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek: ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Po utworzeniu konta płatnika składek pozostanie jedynie obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionych osób, a także członków ich rodzin. 3

4 ZUS na podstawie danych przekazanych przez CRP-KEP zaktualizuje również dane i utworzy dokumenty: ZUS ZPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/ zawieszenia działalności, ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek. Warunkiem utworzenia przez ZUS dokumentów uaktualniających dane jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie zmiany w danych podstawowych lub w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8) w zakresie danych uzupełniających. Jednocześnie przypominamy, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o., a także będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie, jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, oraz siebie do ubezpieczeń, jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA. KASY FISKALNE 2015/2016 Z uwagi na wiele pytań dotyczących kas fiskalnych w 2015 r. ponownie informuję, ze zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszłego roku kolejni podatnicy będą musieli liczyć się z zakupem kas. I tak, obowiązkiem stosowania kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, mają zostać objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Rozporządzenie będzie obowiązywać w 2015 r. i 2016 r. Limit obrotów - stosownie do treści ww. rozporządzenia zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Wprowadzono jednak regulację wyłączającą z obrotu czynności, o których mowa w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pozycja 49 załącznika do rozporządzenia). Ma to na celu wyeliminowanie obrotu, który niejako zaburza obraz, (co do skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy). W przeciwnym razie podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości skonsumowałby" cały obrót uprawniający go do korzystania ze zwolnienia. 4

5 Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas - w rozporządzeniu rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia ( 4) poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów: usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych - bez względu na symbol PKWiU), doradztwa podatkowego, związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: o świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz o usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), - z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z poz. 45 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolnione są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczowychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU ), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. - z wyjątkiem świadczenia usług (lit. a-h) na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej). Zgodnie z poz. 35 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Ponadto, wyłączeniem ze zwolnienia objęte będą dostawy (wszystkich) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (brak uzasadnienia dla różnicowania nośników zapisanych i niezapisanych). Obecnie wyłączenie obejmuje: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie. 5

6 1) zasady ogólne - w przypadku: podatników, którzy przestaną spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed 1 stycznia 2015 r.), w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej będą oni stosowali terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym w latach (rozporządzenie z 29 listopada 2012r.); podatników, którzy nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015r. oraz nie zostaną zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraci moc z dniem 1 marca 2015r. 2) dla nowych wyjątków od zwolnienia z kas - natomiast w przypadku podatników świadczących usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, doradztwa podatkowego, związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: o świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz o usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu, którzy: po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. - zwolnienie z tytułu obrotu traci moc z dniem 1 marca 2015 r.; przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia ww. usług, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia (po 1 stycznia 2015 r.), świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu; po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu. Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie ww. usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę. 6

7 NOWE ZASADY SKŁADANIA WYBRANYCH PIT-ÓW DO URZĘDÓW SKARBOWYCH W Dz. U. z r. poz opublikowano ustawę z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r. Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3. Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym). Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższym zmianom towarzyszy udostepnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Dodatkowo przewiduje się wdrożenie rozwiązania, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe 7

8 gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Ponadto informuję, że nowe wzory rocznego obliczania podatków zostały opublikowane w: 1. Dz.U. z r. poz dotyczy wzorów zeznań rocznych PIT-40, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz załączników do zeznań PIT/D, PIT/0, PIT/B, PIT/M 2. Dz.U. z r. poz dotyczy wzorów zeznania rocznego PIT-28/A, PIT- 28/B oraz PIT-16A, PIT-19A. NOWELA USTAWY O PDOF W SPRAWIE ULGI NA DZIECI W Dz. U. z r. poz opublikowano ustawę z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015r., z tym, że jej przepisy będą dotyczyły 2014r. Nowe przepisy mają poprawić sytuację podatników, którzy dotychczas nie mogli w pełni wykorzystać ulgi na dzieci. Osobom, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi, zwracana będzie z budżetu państwa kwota niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie mógł przy tym przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Drugą istotną zmianą jest podniesienie o 20 proc. wysokości ulgi na drugie i każde kolejne dziecko. Już w przyszłym roku kwoty odliczenia wynosić mają na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł za każdy miesiąc tj. 1112,04 zł rocznie, na trzecie 166,67 zł za każdy miesiąc tj. 2000,04 zł rocznie, a na każde następne po 225 zł, tj zł za cały rok. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku. 8

9 SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P poz. 1137). W myśl obwieszczenia kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 wynosi zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. W związku z powyższym, składki wynosić będą: na ubezpieczenie emerytalne - 463,68 zł na ubezpieczenie rentowe - 190,03 zł na ubezpieczenie chorobowe - 58,20 zł na ubezpieczenie wypadkowe - 45,85 zł na Fundusz Pracy - 58,20 zł Preferencyjne składki dla rozpoczynających działalność - rozpoczynający działalność gospodarczą początkowo mają prawo do preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 15 września 2014r., Dz. U poz. 1220) zostanie podwyższone z 1680,00 zł w 2014 roku do kwoty 1750 zł w 2015 roku. Tak więc w przyszłym roku nowe firmy zapłacą składki ZUS od podstawy równiej 525 zł (w 2014 roku - 504,00 zł) i wyniosą one za styczeń-grudzień 2015r.: składka emerytalna - 102,48 zł składka rentowa - 42,00 zł składka chorobowa - 12,86 zł składka wypadkowa - 10,13 zł Pamiętajmy, że zarówno przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS jak i pozostali przedsiębiorcy w styczniu 2015 roku będą opłać składki należne za grudzień 2014 roku, więc jeszcze w starym niższym wymiarze. Natomiast wyższy ZUS przedsiębiorcy odczują dopiero na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2015 roku. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana w styczniu 2015 r. 9

10 WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2015 ROKU Wartość współczynnika urlopowego w 2015 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 21, zgodnie z wyliczeniem: 365 dni roku - (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 252; 252 : 12 = 21. Wartości współczynnika urlopowego w 2015 r. dla niektórych niepełnych wymiarów czasu pracy podajemy w tabeli. Współczynnik urlopowy w 2015 r. dla pracowników niepełnoetatowych wymiar etatu współczynnik urlopowy 1/2 21 1/2 = 10,5 1/3 21 1/3 = 7 1/4 21 1/4 = 5,25 3/4 21 3/4 = 15,75 Wyliczenie ekwiwalentu za urlop przy użyciu współczynnika urlopowego następuje w oparciu o 18 rozporządzenia urlopowego. Zgodnie z tym przepisem, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się: dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie, dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie, mnożąc otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu. Obliczając ekwiwalent za urlop stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (z pewnymi zmianami). Ustalając podstawę ekwiwalentu, składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Należy podkreślić, że przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop stosuje się współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłaty ekwiwalentu, niezależnie od tego, czy przysługuje on za urlop zaległy, czy bieżący. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY PO ZMIANACH W poprzedniej Informacji Podatkowej informowałam, że w Dz.U. z r. poz opublikowano ustawę z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 10

11 fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwracam uwagę, że przepisami tymi dokonano zmian również w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl nowych przepisów podatnicy opodatkowani kartą podatkową zobowiązani zostali do informowania o zmianach dotyczących opodatkowania kartą podatkową, w tym o zmianie stanu zatrudnienia, we wniosku o zastosowanie karty. Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej opublikowano w Dz. U. z 8 grudnia 2014 r., pod poz Określenie "nowego" wzoru ww. wniosku wynika z wdrożenia instytucji portalu podatkowego w ramach programu e-podatki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015r. Jednocześnie utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 1501). "Nowe" stawki karty podatkowej - w Monitorze Polskim z 27 listopada 2014 r., pod poz. 1119, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015r. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp ( usługi budowlane, budowlane instalacyjne, sztukatorstwo, odgrzybianie budynków, cyklinowanie, studniarstwo, zduństwo) dopuszczalne jest poza świadczeniami dla ludności wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty zł przychodu rocznie. Zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dokonano również ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz ze zm.). Nowelizacją objęto przepisy w zakresie: opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1500 zł, które były wykorzystywane w działalności gospodarczej, zarówno te które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych jak i nie wprowadzone. Wystarczy fakt, że były wykorzystywane w działalności gospodarczej, złożenia przez małżonków pisemnego oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu osiągniętego z najmu przez jednego z nich oświadczenie to dotyczyć będzie również lat następnych. Podatnik nie będzie musiał, jak to jest obecnie, składać takiego oświadczenia w każdym kolejnym roku, obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji działalności. 11

12 NOWE OBOWIĄZKI DLA SPÓŁEK JAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH W dniu 4 grudnia 2014r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa zmienia m.in. ustawę o rachunkowości wprowadzając ust. 2a w art. 2 oraz dodając nowy art. 70a. Dodawany ust. 2a w art. 2 precyzuje, że do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których nie stosuje się ustawy o rachunkowości na podstawie jej art. 2 ust. 1 albo które nie stosują zasad rachunkowości dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy, zastosowanie ma tylko dodawany art. 70a ustawy o rachunkowości oraz przepisy tej ustawy dotyczące roku obrotowego. W dodawanym art. 70a proponuje się wprowadzenie obligatoryjnego zgłaszania informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie mają tego obowiązku. Propozycja ta jest skorelowana z proponowanymi zmianami do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (por. zmieniany art. 40 tej ustawy). Powyższe zmiany mają wejść w życie 15 stycznia 2015r. NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM WPROWADZONA CZWARTĄ USTAWĄ DEREGULACYJNĄ W Dz. U. z 2014 r. pod poz opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawą tą znowelizowano min. przepisy ustawy o PIT i CIT, VAT, ZUS, Kodeksu Pracy. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM: 1) zmiana momentu określania przychodu dla wpłat podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonanych na poczet przyszłych dostaw towarów i usług - ustawa nowelizująca wprowadziła również możliwość przyjmowania za przychód zaliczek (przedpłat) już z chwilą ich otrzymania w przypadku, gdy podlega ona zarejestrowaniu w kasie fiskalnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP). Inaczej jest jednak dla celów VAT, gdzie zazwyczaj otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego i konieczność wykazania VAT należnego, a także zaewidencjonowania zdarzenia (otrzymania zaliczki) w kasie rejestrującej (jeżeli zaliczkę pobrano od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, a podatnik nie korzysta z żadnych zwolnień z ewidencjonowania). 12

13 Odmienne zasady rozliczania zaliczek dla celów podatku dochodowego i VAT powodują, że istnieje duże ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniu podatkowym. W celu uproszczenia tych rozliczeń ww. nowelizacja wprowadziła nowe przepisy (ust. 3g-3i art. 12 ustawy o PDOP i ust. 1j-1l w art. 14 ustawy o PDOF). Stanowią one, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Warunkiem ustalania daty powstania przychodu według "nowych" zasad przez podatników PIT będzie zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (a przez podatników CIT - do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego). Natomiast podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej ww. zawiadomienia powinni dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ten sposób rozliczenia otrzymanych zaliczek będą mogli stosować od 1 stycznia 2015r. wszyscy podatnicy PIT, a podatnicy CIT wówczas, gdy ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast podatnicy CIT, u których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ww. zasady będą mogli stosować - co do zasady - dopiero od początku wybranego przez nich roku podatkowego. Jeżeli podatnicy PIT lub CIT rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej w 2015 r. - "nowe" zasady ustalania przychodu będą mogli stosować od miesiąca rozpoczęcia ww. ewidencjonowania. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, ww. zawiadomienia powinni dokonać wszyscy wspólnicy. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa, będzie dotyczył również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (a podatnik CIT - do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego) następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 2) zasad ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu wykorzystywania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych - wartość ww. przychodu będzie ustalana ryczałtowo - wyniesie ona 250 zł (dla pojazdów o pojemności silnika do cm3) i 400 zł miesięcznie (dla pojazdów o wyższej ww. pojemności). Przy stawce podatkowej 18% oznacza to kwotę zryczałtowanego miesięcznego podatku od wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych w wysokości odpowiednio 45 zł lub 72 zł (w zależności od pojemności silnika). W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość ww. świadczenia będzie się ustalało za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot. 13

14 Natomiast jeżeli pracownik będzie ponosił częściową odpłatność za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych (czyli gdy świadczenie dla pracownika będzie częściowo odpłatne), to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy kwotą odpowiednio 250 zł lub 400 zł i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. 3) rozszerzenia katalogu dochodów wolnych od podatku wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę oraz bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną tj. pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administracyjną tej osobie. Wolna od podatku będzie wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. ZMIANY W KODEKSIE PRACY według nowych przepisów wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegać osoby ponownie zatrudniane u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko pracy jeśli przerwa między zatrudnieniem nie będzie dłuższa niż 30 dni oraz osoby zmieniające pracę, które w ciągu 30 dni od rozwiązania stosunku pracy zatrudnią się na stanowisko odpowiadające posiadanemu przez pracownika aktualnemu zaświadczeniu lekarskiemu. przepis ten dotyczy zaświadczeń lekarskich wydanych od r. ZMIANY W VAT 1) Zmiany w zakresie rejestracji dla celów VAT - od 1 stycznia 2015r. naczelnik urzędu skarbowego będzie potwierdzał zarejestrowanie podatnika jako "podatnika VAT czynnego" lub jako "podatnika VAT zwolnionego" wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Zniesienie obligatoryjnego potwierdzania ww. zgłoszeń ma obniżyć koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem podatnik nie złoży wniosku o potwierdzenie zarejestrowania na potrzeby VAT, nie będzie musiał także wnosić opłaty w wysokości 170 zł. 2) Uproszczenia w rozliczaniu VAT od importu towarów dla podmiotów mających status AEO Przypomnijmy, że - co do zasady - VAT należny od importu towarów podatnicy najpierw wpłacają w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, a dopiero później w deklaracji VAT wykazują wpłacone uprzednio kwoty jako VAT naliczony. Ostatecznie transakcja ta jest wprawdzie podatkowo neutralna, gdyż VAT należny i naliczony są sobie równe (jeżeli zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych), lecz takie rozliczenie powoduje zamrożenie środków finansowych i w konsekwencji jest niekorzystne dla podatników. Znacznie korzystniejsze jest rozliczenie VAT od importu towarów poprzez deklarację VAT, czyli wykazanie w deklaracji zarówno VAT należnego, jak i naliczonego (na zasadach analogicznych, jak przy WNT). Przy takim rozliczeniu podatnik nie ponosi finansowego ciężaru podatku. Nie wszyscy jednak z tego sposobu rozliczania VAT mogą korzystać. Obecnie przysługuje on tylko podatnikom, którzy stosują uproszczone procedury celne (uproszczone zgłoszenie celne i wpis do rejestru - art. 33a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 14

15 2015 r. krąg podmiotów, które będą mogły rozliczać VAT od importu towarów w deklaracji VAT, zostanie rozszerzony. Z tego sposobu rozliczania VAT będą mogli bowiem korzystać również podatnicy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu przepisów celnych. ZMIANY W ZUS płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu RMUA w przypadku pobierania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w pozostałych przypadkach będzie zobowiązany przekazać RMUA na żądanie ubezpieczonego, nie częściej niż raz w miesiącu za miesiąc ubiegły, z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent. LIMITY SKŁADKI ZUS I SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO ODLICZENIA W ZWEZNANIU ROCZNYM W zeznaniu rocznym można odliczyć składki ZUS w wysokości: 1) Składka z ubezpieczeniem chorobowym ,56 zł 2) Składka bez ubezpieczenia chorobowego ,21 zł Dla nowych firm 1) Składka z ubezpieczeniem chorobowym ,70 zł 2) Składka bez ubezpieczenia chorobowego ,09 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne ,73 zł W załączeniu przesyłam również informację dotyczącą obowiązków związanych z zakończeniem roku. Opracowała: Maria Mołodzińska 15

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe w roku 2015. I. Korekta kosztów... 2 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2

Zmiany podatkowe w roku 2015. I. Korekta kosztów... 2 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2 Szanowni Państwo, chcielibyśmy przypomnieć i ponownie zwrócić szczególną uwagę na regulacje nakazujące odpowiednią korektę kosztów podatkowych w przypadku niezapłacenia zobowiązania wobec kontrahenta w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo