REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH str. 1

2 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej nauki zawodu dla kierunku pielęgniarstwo. 2. Praktyczna nauka zawodu w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w oparciu o standardy kształcenia oraz plan studiów. 3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z planem studiów. 4. W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia przewiduje 2300 godzin w tym 1100 godzin zajęć praktycznych (55 ECTS) i 1200 godzin praktyk zawodowych (30 ECTS). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych, czyli w pracowni umiejętności pielęgniarskich. 5. Plan studiów został skonstruowany w taki sposób, by studenci w trakcie każdego semestru studiów zdobyli najpierw wiedzę teoretyczną, realizując wykłady i ćwiczenia, a po ich zakończeniu odbywali zajęcia praktyczne, następnie zaś praktykę zawodową. 2 Cele kształcenia praktycznego Celem kształcenia praktycznego jest: a) wyposażenie studenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania założonych zadań w praktyce pielęgniarskiej oraz kształtowanie postaw w zakresie kompetencji społecznych, b) zweryfikowanie zdobytej wiedzy w konkretnej sytuacji zdrowotno-społecznej jednostki, rodziny (integracja wiedzy z praktyką w warunkach rzeczywistych), c) przygotowanie studenta do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, niepełnosprawną, umierającą, d) poznanie specyfiki pracy w różnych oddziałach szpitalnych lub w innych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach prawnych realizujących praktyczną naukę zawodu, w których student może uzyskać odpowiednie umiejętności praktyczne. str. 2

3 1. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 3 Program zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo przedstawia tabela: Zakres kształcenia Miejsce odbywania się Liczba godzin praktycznego zajęć praktycznych i semestr 1.Podstawy pielęgniarstwa oddział internistyczny 80 godzin (2 tyg.) II sem. 2. Promocja zdrowia przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej 3. Podstawowa opieka zdrowotna poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, żłobek, gabinet medycyny szkolnej, praktyka 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne pielęgniarki rodzinnej oddział położniczy, oddział ginekologiczny, oddział noworodkowy oddział dziecięcy oddział chorób wewnętrznych oddział chirurgii ogólnej, urazowej oddział rehabilitacji oddział geriatryczny, zakład opiekuńczo leczniczy, dom pomocy społecznej oddział neurologii oddział psychiatryczny oddział intensywnej terapii 12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 13. Opieka paliatywna oddział paliatywny, hospicjum RAZEM 20 godzin (1/2 tyg.) I sem. 120 godzin (3 tyg.) II sem. 80 godzin (2 tyg.) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) V i VI sem. 120 godzin (3 tyg.) III i IV sem. 120 godzin (3 tyg.) III sem. 80 godzin (2 tyg.) IV i V sem. 80 godzin (2 tyg.) VI sem. 80 godzin (2 tyg.) V sem. 80 godzin (2 tyg.) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) V sem godzin (27,5 tygodnia) str. 3

4 4 Organizacja i przebieg zajęć praktycznych 1. Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z planem i programem studiów. 2. Zajęcia praktyczne odbywają się w: a) wyznaczonych oddziałach w szpitalach w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Nowej Dębie, Mielcu i Staszowie, b) hospicjum, c) innych podmiotach prawnych realizujących praktyczna naukę zawodu, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. 2. Zajęcia praktyczne prowadzone i nadzorowane są bezpośrednio przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i tytuł magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. 3. Zajęcia praktyczne odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin. 4. Zajęcia praktyczne organizowane są w oparciu o obowiązujący w danym roku akademickim harmonogram zajęć praktycznych. 5. Zajęcia praktyczne odbywają się tylko w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia. 6. Udział studenta w zajęciach praktycznych jest dokumentowany w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. 7. Student, który nie uzyskał zaliczenia z realizacji zajęć praktycznych nie może rozpocząć praktyk zawodowych z danej dziedziny pielęgniarstwa. 5 Prawa i obowiązki studenta 1. Studenci realizujący program praktycznej nauki zawodu mają prawo do: a) zapoznania się z planem studiów, sylabusem przedmiotu, kryteriami oceniania, b) zapoznania się z urządzeniami, wyposażeniem i zasadami funkcjonowania placówki, c) wykonywania zadań wynikających z treści kształcenia, d) korzystania ze sprzętu i urządzeń w zakresie umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, str. 4

5 e) konsultacji i pomocy opiekuna dydaktycznego. 2. Studenci mają obowiązek: a) podporządkowania się regulaminowi pracy i procedurom obowiązującym w danej placówce, b) posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego przeprowadzone badanie do celów sanitarno-epidomiologicznych oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo, c) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW rozszerzonego o ekspozycję zawodową, d) zaszczepienia się przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B (jeśli nie posiada aktualnego szczepienia), e) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, f) usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach oraz uzgodnienia terminu odpracowania zajęć, g) systematycznego zaliczania zdobywanych umiejętności, h) prowadzenia na bieżąco dokumentacji w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki, i) zaopatrzenia się w odpowiedni strój, obuwie, identyfikator z imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni i kierunkiem studiów, j) przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej oraz Karty Praw Pacjenta. 3. Studentom zabrania się: a) noszenia biżuterii, b) lakierowania paznokci, c) nakładania dodatkowej odzieży na zalecany strój, d) wynoszenia jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i informowania jego rodziny o stanie zdrowia, e) wnoszenia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, f) samowolnego opuszczania miejsca pracy (w sytuacjach koniecznych można uzyskać zezwolenie od opiekuna). 4. Student może wykonywać zabiegi i inne zlecenia tylko po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia praktyczne i w jego obecności. 5. W przypadku spowodowania pomyłki lub niewykonania zlecenia student ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia praktyczne. str. 5

6 6. Student ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone umyślnie i nieumyślnie podczas odbywania zajęć praktycznych. 6 Warunki zaliczenia zajęć praktycznych 1. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest: a) 100% obecności na zajęciach, z zastrzeżeniem odpowiednio 9 ust. 4, b) wywiązanie się z powierzonych zadań i osiągnięcie założonych efektów kształcenia, c) zaliczenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych. 2. Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta na podstawie dzienniczka umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4). 2. PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 7 Program praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo przedstawia tabela: Przedmiot 1.Podstawy pielęgniarstwa Miejsce odbywania się praktyk zawodowych oddział internistyczny 2. Podstawowa opieka zdrowotna poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, żłobek, gabinet medycyny szkolnej, praktyka pielęgniarki rodzinnej 3. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 4. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 5. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 6. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 7.Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych oddział położniczy, oddział ginekologiczny, oddział noworodkowy oddział dziecięcy oddział chorób wewnętrznych oddział chirurgii ogólnej, urazowej oddział rehabilitacji Liczba godzin i semestr 120 godzin (3 tyg.) II sem. 200 godzin (5 tyg.) II i III sem. 40 godzin (1 tydzień) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) VI sem. 160 godzin (4 tyg.) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) IV sem. 80 godzin (2 tyg.) V sem. str. 6

7 8. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 9. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 10. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 11. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 12. Opieka paliatywna RAZEM oddział geriatryczny, zakład opiekuńczo leczniczy, dom pomocy społecznej oddział neurologii oddział psychiatryczny oddział intensywnej terapii oddział paliatywny, hospicjum 80 godzin (2 tyg.) VI sem. 80 godzin (2 tyg.) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem godzin (30 tygodni) 8 Organizacja i przebieg praktyk 1. Student realizuje praktyki zawodowe zgodnie z planem i programem studiów w wyznaczonym terminie w podmiotach wyznaczonych przez Uczelnię. 2. W semestrach II i IV praktyki zawodowe zaplanowane są na okres wakacji (tzw. praktyka wakacyjna). Pozostały wymiar godzin praktyk zawodowych student zrealizuje zgodnie z planem i programem studiów. 3. Miejscem praktyk zawodowych są: wyznaczone oddziały w szpitalach (w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Nowej Dębie, Mielcu i Staszowie) oraz hospicjum i inne podmioty prawne realizujące praktyczną naukę zawodu, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 1). 4. Umożliwia się studentom indywidualny wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej w wybranym odpowiednio do danego przedmiotu zakładzie opieki zdrowotnej, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Podmiot ten musi spełniać kryteria oceny doboru zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu (załącznik nr 2). 5. Praktyki zawodowe realizowane są pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz co najmniej dwuletnią praktykę str. 7

8 zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem. Osoba ta jest pracownikiem podmiotu leczniczego lub praktykuje w zawodzie w ramach innych podmiotów prawnych, w których odbywać się będą praktyki zawodowe. 6. Koordynatorem praktyk zawodowych z ramienia Uczelni odpowiedzialnym za realizację całości programu praktyki jest wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych nauczyciel akademicki. 7. Bezpośrednio organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Dział Kształcenia. 8. Student zobowiązany jest do pobrania z Działu Kształcenia odpowiedniej dokumentacji, która stanowi podstawę do zaliczenia praktyki: dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4) i odpowiedni program praktyki zawodowej. 9. Student, który indywidualnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej pobiera z Działu Kształcenia: oświadczenie dotyczące miejsca odbywania indywidualnych praktyk studenckich dla studentów kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 5), kryteria oceny doboru zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów (załącznik nr 2), kryteria doboru opiekunów do prowadzenia praktyk (załącznik nr 8), stosowną umowę (załącznik nr 7), dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4) i odpowiedni program praktyki zawodowej. 10. Terminy obecności studenta na praktyce są dokumentowane w liście obecności, którą student pobiera z Działu Kształcenia (załącznik nr 6). 11. Po odbyciu praktyki uzupełnione dokumenty student składa w Dziale Kształcenia w terminie wyznaczonym przez Dział Kształcenia. 12. Koordynator praktyk zawodowych z ramienia Uczelni przy współpracy z Działem Kształcenia nadzoruje odpowiedni wybór placówek do realizacji praktyk zawodowych. 13. Do zadań Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni należy w szczególności: a) nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu oceny organizacji i przebiegu praktyki zawodowej, b) przeprowadzanie systematycznych wizyt kontrolnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach prawnych, w których studenci realizują kształcenie praktyczne. Każda wizyta jest odpowiednio dokumentowana i odnotowywana poprzez sporządzenie sprawozdania z wizytacji realizacji praktyk zawodowych (załącznik nr 3), c) ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów, d) dokonanie zaliczenia praktyki w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. str. 8

9 9 Obowiązki studenta 1. Student powinien: a) zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu, b) zapoznać się z zakładowym regulaminem pracy w danej placówce, regulaminem BHP i P/POŻ oraz obowiązującymi procedurami, c) posiadać ważne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przeprowadzone badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, d) posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo (w przypadku kontroli za brak wymaganych zaświadczeń odpowiedzialność również finansową ponosi student), e) posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW rozszerzone o ekspozycję zawodową (zakażenie wirusem HIV i żółtaczką) - ważne na cały okres odbywania praktyki zawodowej, f) posiadać ważne szczepienia, g) przychodzić punktualnie na praktyki zgodnie z zaleceniem opiekuna w placówce przyjmującej, h) zaopatrzyć się w odpowiedni strój i obuwie wymagane przez placówkę przyjmującą na praktykę, i) zapoznać się z zasadami etyki zawodowej i przestrzeganiem tajemnicy służbowej dotyczącej ochrony danych osobowych pacjentów, j) aktywnie uczestniczyć w zajęciach i prowadzić na bieżąco dokumentację w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki oraz potwierdzać ją podpisami i pieczęciami podmiotów leczniczych. 2. Studentka ciężarna jest zobowiązana do: a) niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia od lekarza, które zawiera czas trwania ciąży i orzeczenie o możliwości odbywania praktyk, b) przedstawienia osobiście podpisanej deklaracji o poniesieniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania praktyk zawodowych. 3. W przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub innych okoliczności na pisemną prośbę studenta Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni i przeanalizowaniu str. 9

10 dokumentacji złożonej przez studenta, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie. 4. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą: a) nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa, b) nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, c) nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa, d) nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury. 5. Studentom odbywającym praktykę zabrania się: a) noszenia biżuterii, b) lakierowania paznokci, c) nakładania dodatkowej odzieży na zalecany strój, d) wynoszenia jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i informowania jego rodziny o stanie zdrowia, e) wnoszenia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, f) samowolnego opuszczania miejsca pracy (w sytuacjach koniecznych można uzyskać zezwolenie od opiekuna). 10 Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 1. Praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo są obowiązkowe i podlegają zaliczeniu. Nieodbycie wszystkich wymaganych w planie studiów praktyk skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 2. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest: a) 100% obecności studenta na zajęciach, zgodnie z harmonogramem praktyk, b) uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, zgodnie z założonymi efektami kształcenia. 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student ma obowiązek jej odpracowania w terminie i liczbie godzin określonej przez Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni. 4. Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta na podstawie dzienniczka umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4). str. 10

11 Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów w szpitalach oraz innych podmiotów, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, Stalowa Wola Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Dermatologiczny 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 7. Oddział Kardiologiczny 8. Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii 9. Oddział Leczenia Alkoholowych Zesp. Abstyn. 10. Oddział Nefrologiczny 11. Oddział Neonatologiczny 12. Oddział Neurologiczny 13. Oddział Okulistyczny 14. Oddział Otolaryngologiczny 15. Oddział Pediatryczny 16. Oddział Psychiatrii Dziennej 17. Oddział Psychiatryczny 18. Szpitalny Oddział Ratunkowy str. 11

12 Działy medyczne Lp. Nazwa działu 1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 2. Dział Diagnostyki Obrazowej 3. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78, Staszów Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 6. Oddział Neonatologiczny 7. Oddział Neurologiczny i Udarowy 8. Oddział Otorynolaryngologiczny 9. Oddział Pediatryczny 10. Szpitalny Oddział Ratunkowy 11. Oddział Urologiczny str. 12

13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU ul. Schinzla 13, Sandomierz Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 3. Oddział Noworodkowy 4. Oddział Pediatryczny 5. Oddział Nefrologii Dziecięcej 6. Oddział Nefrologii Dorosłych 7. Oddział Reumatologii 8. Oddział Chirurgii 9. Oddział Neurologii 10. Oddział Otolaryngologiczny 11. Oddział Urologii 12. Oddział Rehabilitacyjny 13. Oddział Intensywnej Terapii 14. Oddział Wewnętrzny 15. Oddział Kardiologiczny 16. Oddział Ortopedii i Traumatologii 17. Oddział Dzienny Psychiatryczny 18. Oddział Psychiatrii i Detoksykacji str. 13

14 WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Okulistyczny 2. Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna 3. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 4. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 5. Oddział Reumatologiczny 6. Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 7. Oddział Otolaryngologiczny 8. Oddział Pediatryczny 9. Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka 10. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 11. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji 12. Blok Operacyjny 13. Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej z Pododdziałem Pobytu Krótkoterminowego 14. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 15. Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży 16. Szpitalny Oddział Ratunkowy str. 14

15 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE ul. M. C. Skłodowskiej 1a, Nowa Dęba Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Chirurgii Ogólnej 2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 3. Oddział Neonatologiczny 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 6. Oddział Pediatryczny 7. Oddział Rehabilitacyjny 8. Oddział Psychiatryczny 9. Oddział Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej 10. Blok Operacyjny 11. Oddział Dział Anestezjologii str. 15

16 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU ul. Żeromskiego 22, Mielec Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej 3. Oddział Chirurgii Ogólnej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 5. Oddział Dermatologiczny 6. Oddział Dziecięcy 7. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 8. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 9. Oddział Medycyny Paliatywnej 10. Oddział Neurochirurgii 11. Oddział Neurologii/Udarowy 12. Oddział Noworodkowy 13. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby 14. Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej 15. Oddział Rehabilitacyjny/Rehabilitacji Neurologicznej 16. Szpitalny Oddział Ratunkowy 17. Stacja Dializ-Pododdział Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 18. Oddział Urazowo-Ortopedyczny str. 16

17 WYKAZ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W SPRAWIE PROWADZENIA PRAKTYK I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Z PRZEDMIOTÓW: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA L.p. Instytucje Adres Przedmioty 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu 2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnobrzegu 3. Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Tarnobrzegu 4. Przedszkole Nr 4 im. Niezapominajka w Tarnobrzegu 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu 6. Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 7. Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu 8. Niepubliczny Żłobek Nazaret w Tarnobrzegu 9. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu 10. Gimnazjum Nr 3 im. por. J. Sarny w Tarnobrzegu 11. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 10, Tarnobrzeg ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg ul. Por. Jana Tracza 2, Tarnobrzeg ul. Kopernika 18, Tarnobrzeg ul. Kopernika 1, Tarnobrzeg ul. Konstytucji 3 Maja 11, Tarnobrzeg ul. Konstytucji 3 Maja 6, Tarnobrzeg ul. Kopernika 18, Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 17, Tarnobrzeg ul. Kurasia Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego Tarnobrzeg Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna str. 17

18 Załącznik nr 2 KRYTERIA OCENY DOBORU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INNYCH PODMIOTÓW, W KTÓRYCH REALIZOWANA JEST PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Nazwa placówki:... ocena w roku akademickim 2014/2015 Lp Kryterium Skala punktowa 1. Placówka udziela świadczenia zdrowotne: profilaktyczne, 0-2 lecznicze, diagnostyczne, rehabilitacyjne, odpowiadające potrzebom pacjentów, we właściwym dla nich miejscu i czasie. 2. W placówce jest zapewniona kompleksowość usług W placówce jest zapewniona kompleksowa opieka 0-2 pielęgniarska. 4. Opieka pielęgniarska jest ukierunkowana na cele 0-2 pielęgnowania 5. Placówka jest wyposażona w odpowiadający standardom 0-2 sprzęt diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny. Stanowiska pracy spełniają wymogi zapewniające właściwy przebieg kształcenia studentów. 6. W placówce są przestrzegane zasady bezpieczeństwa 0-2 i higieny pracy. 7. W placówce przestrzegane są prawa pacjenta i zasady 0-2 kodeksu etyki zawodowej. 8. Placówka dysponuje kadrą pielęgniarską zabezpieczającą 0-2 właściwą opiekę. Kadra pielęgniarska posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 9. Placówka znajduje sie w najbliższym otoczeniu uczelni Placówka prowadzi działalność naukowo- badawczą Placówka dysponuje bazą lokalową: pomieszczenia dydaktyczne i socjalne dla studentów. 12. Zespół leczniczo terapeutyczny (lekarski, pielęgniarski) bierze czynny udział w procesie kształcenia studentów. 13. Placówka wdraża programy zapewnienia jakości Uzyskana liczba punktów PUNKTACJA: 0 - PLACÓWKA NIE SPEŁNIA DANEGO KRYTERIUM 1 - PLACÓWKA SPEŁNIA CZĘŚCIOWO DANE KRYTERIUM 2 - PLACÓWKA SPEŁNIA DANE KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW : PLACÓWKA SPEŁNIA WYMAGANIA LICZBA PUNKTÓW : PLACÓWKA WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA LICZBA PUNKÓW : 12-0 PLACÓWKA NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ 18

19 Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wizytacji realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku pielęgniarstwo Nazwa zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu prawnego realizującego praktyczna naukę zawodu:... Data wizytacji:... Cel wizytacji: Wynik wizytacji i wnioski: miejscowość, data podpis Koordynatora praktyk zawodowych 19

20 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik nr 4 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki DZIENNICZEK ZALICZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil praktyczny Imię i nazwisko studenta Numer albumu. Studia stacjonarne 20

21 CELE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Celem kształcenia praktycznego jest wyposażenie studenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych oraz kształtowanie postaw w zakresie kompetencji społecznych, zgodnych z założonymi efektami kształcenia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywane są w naturalnych warunkach pracy, co przyczyni się do rozwoju aktywności i kreatywności studentów. Na zajęciach praktycznych student, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, wykonuje zadania praktyczne, pozwalające mu na zweryfikowanie zdobytej wiedzy w konkretnej sytuacji zdrowotno-społecznej jednostki, rodziny. W trakcie kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące: 1) wykonywanie zadań zawodowych, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw; 2) stosowanie różnych technik komunikacji z odbiorcą świadczeń zdrowotnych; 3) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 4) rozpoznawanie i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu jednostki/rodziny; 5) projektowanie i realizowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych; 6) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta: zdrowego, chorego, zagrożonego czynnikami ryzyka; 7) planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem; 8) dokumentowanie działań pielęgniarskich; 9) wykonywanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w warunkach oddziału szpitalnego, placówki podstawowej opieki zdrowotnej; 10) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania; 11) podejmowanie działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia; 12) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej; 13) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy; 14) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem, 15) organizowanie różnych form pomocy socjalno-bytowej dla podopiecznego/rodziny; 16) stosowanie obowiązujących procedur, standardów opieki pielęgniarskiej, postępowania pielęgniarskiego. WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH Warunkiem zaliczenia obowiązkowych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo będzie: 1) 100% obecność studenta na zajęciach, zgodnie z harmonogramem praktyk, 2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jego obowiązkiem będzie ich odpracowanie w terminie i liczbie godzin określonej przez Koordynatora, 3) uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będzie się odbywać poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta przez Koordynatora, na podstawie złożonych przez studenta kart zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz dzienniczków kształcenia praktycznego (wykaz umiejętności zawodowych). Skala ocen: 5,0 (bardzo dobry) 4,5 (ponad dobry) 4,0 (dobry) 21

22 3,5 (dość dobry) 3,0 (dostateczny) 2,0 (niedostateczny) Podstawą dokumentowania rozwoju studenta w zakresie umiejętności praktycznych jest dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. Wykaz umiejętności pielęgniarskich został pogrupowany w następujące obszary: 1. Higiena ciała i otoczenia 2. Przemieszczenie - techniki ułożenia 3. Usprawnienie lecznicze 4. Żywienie 5. Wydalanie 6. Profilaktyka zakażeń 7. Asystowanie do zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych 8. Ocena stanu pacjenta (monitorowanie / pomiary) 9. Podawanie leków 10. Opatrunki 11. Badania diagnostyczne 12. Zabiegi terapeutyczne 13. Umiejętności psychospołeczne 14. Dokumentowanie W celu usprawnienia dokumentowania rozwoju nabywanych przez studenta umiejętności praktycznych ustalone zostały następujące cztery poziomy umiejętności: Poziom 1. obserwacja procedur w naturalnych warunkach pracy Poziom 2. wykonanie z pomocą osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) Poziom 3. wykonanie pod kierunkiem osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) Poziom 4. wykonanie samodzielnie wraz z uzasadnieniem działania w obecności osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) 22

23 KRYTERIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH KRYTERIA OGÓLNE Sposób wykonania czynności PUNKTY 2 przestrzega zasad, właściwa technika i kolejność wykonania czynności 1 przestrzega zasad po ukierunkowani u 0 nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje działania NORMY Zasady Sprawność Skuteczność Samodzielność Komunikowanie się z pacjentem czynności wykonuje pewnie, energicznie czynności wykonuje mało pewnie, po krótkim zastanowieniu czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno postępowanie uwzględnia sytuację pacjenta, osiąga cel nie zawsze uwzględnia sytuację zdrowotną pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu nie bierze pod uwagę indywidualnej sytuacji pacjenta, nie osiąga celu działania wykonuje całkowicie samodzielne wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu poprawny, samodzielny, skuteczny dobór treści wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem Postawa potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową Opracowano w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, modyfikacja za: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. Punktacja / oceny: pkt. bardzo dobra 10-8 pkt. - dobra 7 6 pkt. - dostateczna 5-0 pkt. niedostateczna 23

24 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Higiena ciała i otoczenia Higieniczne mycie rąk Słanie łóżka pustego Słanie łóżka z pacjentem Przygotowywanie łóżka do przyjęcia chorego Zmienianie bielizny osobistej chorego Zmienianie bielizny pościelowej Pielęgnacja jamy ustnej Wykonywanie kąpieli pacjenta w wannie/pod prysznicem Wykonywanie toalety / kąpieli chorego w łóżku Mycie głowy chorego w łóżku Zakładanie czepca p/wszawicy Golenie pacjenta Kąpiel noworodka Kąpiel małego dziecko Przewijanie niemowlęcia Ubranie i rozebranie niemowlęcia i małego dziecko Wykonywanie toalety pośmiertnej Pielęgnowanie przetoki jelitowej (stomia) 24

25 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis Data/ podpis Przemieszczenie - techniki ułożenia Układanie w różnych pozycjach oraz przemieszczanie pacjentów: nieprzytomnych ze złamaniem kręgosłupa poparzonych z rwą kulszową z endoprotezą z zaburzeniami krążenia i oddychania po operacji w znieczuleniu miejscowym po operacji w znieczuleniu ogólnym Stosowanie u pacjenta leżącego udogodnień: materacy powietrznych innych materacy Usprawnianie ruchowe chorego (siadanie, pionizacja, nauka chodu, nauka samoobsługi) Transportowanie pacjenta 25

26 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Usprawnienie lecznicze Wykonywanie gimnastyki oddechowej Wykonywanie nacierania i oklepywania klatki piersiowej Wykonywanie ćwiczeń izometrycznych Stosowanie drenażu ułożeniowego Stawianie baniek lekarskich Wykonywanie okładu: ciepłego zimnego Karmienie ciężko chorych Karmienie przez sondę: żołądkową, dojelitową, przetoki odżywcze Zakładanie i usuwanie zgłębnika do żołądka Płukanie żołądka 4. Żywienie Karmienie sztuczne noworodka/ niemowlęcia Przygotowanie matki i dziecka do karmienia piersią Karta umiejętności praktycznych 26

27 UMIEJĘTNOŚĆ Podawanie pacjentowi basenu/ kaczki Wykonanie lewatywy przez: - odbyt - stomię Płukanie jelit Zakładanie suchej rurki PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Wydalanie Wykonywanie wlewki przeczyszczającej/leczniczej Wykonywanie kroplowego wlewu doodbytniczego Zakładanie i usuwanie cewnika do pęcherza moczowego Wykonywanie płukania pęcherza moczowego Zakładanie rękawic ochronnych Zakładanie rękawic jałowych Wykonywanie chirurgicznego mycia rąk Segregowanie odpadów medycznych Przygotowywanie roztworu do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego Przygotowanie zestawów do sterylizacji Wykonanie jałowego mycia krocza 6. Profilaktyka zakażeń Karta umiejętności praktycznych PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA 27

28 UMIEJĘTNOŚĆ Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis podpis Data/ podpis 7. Asystowanie Asystowanie przy wprowadzaniu rurki intubacyjnej Asystowanie przy zmianie opatrunku Asystowanie przy usuwaniu szwów Asystowanie przy podawaniu krwi i preparatów krwiopochodnych Asystowanie lekarzowi podczas: biopsji aspiracyjnej szpiku punkcji otrzewnowej punkcji jamy ustnej gastroskopii biopsji pobierania na gazometrię nakłucia lędźwiowego krwi Wykonanie pomiaru: 8. Ocena stanu pacjenta (monitorowanie/pomiary) temperatury ciała tętna ciśnienia tętniczego krwi 28

29 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ Wykonanie pomiaru: oddechów wzrostu i masy ciała pacjenta dorosłego wzrostu i masy ciała niemowlęcia obwodów: głowy, klatki piersiowej, brzucha PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Pomiar, ocena i dokumentowanie diurezy Ocenianie ostrości wzroku u dorosłego i u dziecka Ocenianie słuchu u dorosłego i u dziecka Ocenianie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych Wykonywanie pulsoksymetrii Podłączanie kardiomonitora Kontrolowanie drenażu rany Ocenianie wysokości dna macicy u położnicy Ocenianie odchodów w połogu Ocenianie kształtu i konsystencji macicy u położnicy Monitorowanie parametrów neurologicznych: orientacji ogólnej szerokości i równości źrenic aktywności ruchowej stanu przytomności 29

30 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Podawanie leków Podłączanie doraźnie tlenu przez: maskę cewnik kaniulę nosową wąsy" Przygotowanie i podawanie leków pacjentom dorosłym i dzieciom: tabletki/płyny globulki czopki maści kropli do ucha kropli do nosa kropli do oczu do inhalacji i nebulizacji Przygotowanie i podawanie leków drogą: drogą doustną drogą dopochwową drogą doodbytniczą podskórną śródskórną dożylną domięśniową 30

31 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ Przygotowanie i podawanie leków przez kroplowy wlew dożylny Przygotowanie i podawanie leków przez pompę infuzyjną Przygotowywanie narzędzi i materiałów opatrunkowych Wykonanie bandażowania: kończyny dolnej kończyny górnej głowy szyi oka ucha Klatki piersiowej Wykonanie opatrunku rany przewlekłej (owrzodzenie żylakowate, odleżyny) Pobranie krwi żylnej do badań analitycznych, bakteriologicznych Wykonanie pomiaru glikemii glukometrem Wykonanie testów diagnostycznych w celu oznaczenia w moczu ciał ketonowych i glukozy PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Opatrunki 11. Badania diagnostyczne 31

32 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ Data/ podpis podpis Data/ podpis Pobranie kału do badania bakteriologicznego, parazytologicznego, na krew utajoną Interpretowanie wyników badań analitycznych Pobranie wymaz z gardła, nosa, ucha, odbytu Pobieranie moczu do badania ogólnego, bakteriologicznego Pobieranie plwociny do badania bakteriologicznego Pobieranie wymazu z pochwy na badanie bakteriologiczne Pobieranie treści żołądkowej do badań diagnostycznych Wykonanie EKG 12. Zabiegi terapeutyczne Wykonywanie płukania żołądka Odbarczanie przewodu pokarmowego przez zgłębnik Zakładanie venflonu Komunikowanie się z pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia Komunikowanie się z rodziną chorego 13. Umiejętności psychospołeczne 32

33 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom i członkom ich rodzin Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem psychiatrycznym Prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i/lub jego rodziny Komunikowanie z członkami zespołu interdyscyplinarnego na oddziale: internistycznym pediatrycznym chirurgicznym położniczym geriatrycznym neurologicznym psychiatrycznym rehabilitacyjnym intensywnej opieki medycznej 14. Dokumentowanie Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia Dokumentowanie wyników pomiaru ciepłoty ciała i tętna pacjenta Dokumentowanie wyników pomiaru masy ciała i wypróżnień pacjenta 33

34 Karta umiejętności praktycznych INNE UMIEJĘTNOŚCI (wpisać jakie) PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis

35 Kształcenie praktyczne na kierunku PIELĘGNIARSTWO Zajęcia Zakres kształcenia praktycznego praktyczne 1.Podstawy pielęgniarstwa 80 godzin 2 tygodnie 2. Promocja zdrowia 20 godzin 1/2 tygodnia 3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin 3 tygodnie 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo 80 godzin położniczo - ginekologiczne 2 tygodnie 5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin 4 tygodnie 6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 120 godzin internistyczne 3 tygodnie 7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 godzin 3 tygodnie 8. Rehabilitacja i pielęgnowania 80 godzin niepełnosprawnych 2 tygodnie 9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin 10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w 40 godzin zagrożeniu życia 1 tydzień 13. Opieka paliatywna 40 godzin 1 tydzień RAZEM 1100 godzin 27,5 tygodnia Punkty ECTS 4 Praktyki zawodowe 120 godzin 3 tygodnie Punkty ECTS godzin 5 tygodni 40 godzin 1 tydzień 160 godzin 4 tygodnie 160 godzin 4 tygodnie 160 godzin 4 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 40 godzin 1 tydzień 40 godzin 1 tydzień 40 godzin 1 tydzień 1200 godzin 30 tygodni

36 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA, ROK I SEMESTR II Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis opiekuna Umiejętności 1. C.U1. Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielęgniarstwa. 2. C.U2. Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej 3. C.U4. Oznacza glikemię za pomocą glukometru. 4. C.U5. Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym 5. C.U6. Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym i jego rodziną 6. C.U7. Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, m.in. dokonuje pomiaru temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości oraz masy ciała i wzrostu, ocenia saturację i kapnometrię. 7. C.U8. Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich 8. C.U9. Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami. 9. C.U10. Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków. 10. C.U11. Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą. Wykonuje toaletę i kąpiel chorego, stosuje techniki zmiany pieluchomajtek, podaje kaczkę i basen. 11. C.U12. Pielęgnuje skórę i błony śluzowe chorego z zastosowaniem środków farmakologicznym i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze (wykonuje toaletę jamy ustnej pacjenta,myje głowę choremu) 12. C.U13. Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie oraz zakłada i zmienia opatrunki na rany. 13. C.U14. Karmi pacjenta różnymi drogami: doustnie, przez sondę, gastrostomię, pozajelitowo. 15. C.U15. Wykonuje zabiegi doodbytnicze: lewatywę, wlewkę, kroplówkę, suchą rurkę do odbytu. 16. C.U16. Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik z pęcherza moczowego i wykonuje płukanie pęcherza moczowego. 17. C.U17. Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje. 18. C.U18. Wykonuje: gimnastykę oddechową i drenaż 36

37 złożeniowy, inhalacje i odsysanie dróg oddechowych. 19. C.U19. Wykonuje: nacierania, oklepywania i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne. 20. C.U20. Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie. 21. C.U21. Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku. 22. C.U22. Wykonuje płukanie oka i ucha, asystuje lekarzowi przy płukaniu oka i ucha. 23. C.U23. Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych. 24. C.U24. Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treść żołądkową. 25. C.U25. Stosuje zabiegi przeciwzapalne i stawia bańki lekarskie. 26. C.U26. Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych. 27. C.U27. Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsca wkłucia centralnego, obwodowego oraz portu naczyniowego. 28. C.U28. Wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię. 29. C.U29. Asystuje lekarzowi podczas badań diagnostycznych: nakłuciu jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji lędźwiowej. 30. C.U30. Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 31. C.U31. Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego rozwój. 32. C.U32. Przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie 33. C.U.33 Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leżenia odleżyn 34. C.U34. Dokumentuje (odnotowuje) wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich. 35. C.U35. Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (zapoznaje pacjenta za strukturą i zasadami funkcjonowania oddziału oraz personelem oddziału). 36 C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych 37. C.U.48 stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby, ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem: badania podmiotowego, metod antropometrycznych, badań biochemicznych, 38. C.U.56 Wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem 39. C.U.60 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej 40. C.U.61 Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych podmiotach leczniczych 41. C.U63. Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne. Kompetencje społeczne 42. ABCD.K.1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 43. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 44. ABCD.K.3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności 37

38 moralnych w opiece. 45. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 46. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 38

39 PROMOCJA ZDROWIA, ROK I SEMESTR I Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Umiejętności 1. C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikające ze stylu życia (wskazuje elementy składowe stylu życia i w jaki sposób wpływają na zdrowie człowieka, wskazuje zmiany w stylu życia prowadzące do otyłości ). 2. C.U.36 Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny potencjał zdrowotny człowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki skale, siatki, pomiary przyrządowe 3. C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych (przekazuje pacjentowi wiedzę o tym, jak duży wpływ na jego zdrowie ma styl życia). 4. C.U39. Inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej koalicji na rzecz zdrowia. Wskazuje podmioty świadczące różne rodzaje pomocy na rzecz zdrowego stylu życia, znajdujące się w najbliższym otoczeniu rodziny. 5. C.U40. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb. 6. C.U41. Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin - przedstawia przykłady działań promocji zdrowia dla różnych aspektów otyłości. Przygotowuje narzędzia edukacyjne, adekwatne do konkretnych problemów zdrowotnych jednostki i rodziny. 7. C.U.49. Przeprowadza badania podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania Kompetencje społeczne 8. ABCD.K.1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 9. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 10. ABCD.K.4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. 11. ABCD.K.5. Przestrzega praw pacjenta. 12. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 13. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. 14. ABCD.K.8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 15. ABCD.K.9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta. 16. ABCD.K.10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. Zajęcia praktyczne Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Praktyka zawodowa Poziom data/podpis wykonani opiekuna a (wpisać 1,2,3 lub 4) 39

40 Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 40

41 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, ROK I SEMESTR II, ROK II SEMESTR III Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Umiejętności 1. C.U4. Oznacza glikemię za pomocą glukometru. 2. C.U5. Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym. 3. C.U36. Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - potencjał zdrowotny człowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe). 4. C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia. 5. C.U38 Bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 6. C.U40 Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 7. C.U41 Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin 8. C.U42 Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym 9. C.U43 ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 10. C.U44 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 11. C.U45 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej Kompetencje społeczne 12. ABCD.K.1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 13. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 14. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 15. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. Zajęcia praktyczne Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Praktyka zawodowa Poziom data/podpis wykonania opiekuna (wpisać 1,2,3 lub 4) Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 41

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Kosmetologia studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we W R O C Ł A W I U 1 TEKST JEDNOLITY SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Regina Lorencowicz Przewodnicząca Zespołu; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo