REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH str. 1

2 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej nauki zawodu dla kierunku pielęgniarstwo. 2. Praktyczna nauka zawodu w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w oparciu o standardy kształcenia oraz plan studiów. 3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z planem studiów. 4. W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia przewiduje 2300 godzin w tym 1100 godzin zajęć praktycznych (55 ECTS) i 1200 godzin praktyk zawodowych (30 ECTS). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych, czyli w pracowni umiejętności pielęgniarskich. 5. Plan studiów został skonstruowany w taki sposób, by studenci w trakcie każdego semestru studiów zdobyli najpierw wiedzę teoretyczną, realizując wykłady i ćwiczenia, a po ich zakończeniu odbywali zajęcia praktyczne, następnie zaś praktykę zawodową. 2 Cele kształcenia praktycznego Celem kształcenia praktycznego jest: a) wyposażenie studenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania założonych zadań w praktyce pielęgniarskiej oraz kształtowanie postaw w zakresie kompetencji społecznych, b) zweryfikowanie zdobytej wiedzy w konkretnej sytuacji zdrowotno-społecznej jednostki, rodziny (integracja wiedzy z praktyką w warunkach rzeczywistych), c) przygotowanie studenta do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, niepełnosprawną, umierającą, d) poznanie specyfiki pracy w różnych oddziałach szpitalnych lub w innych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach prawnych realizujących praktyczną naukę zawodu, w których student może uzyskać odpowiednie umiejętności praktyczne. str. 2

3 1. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 3 Program zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo przedstawia tabela: Zakres kształcenia Miejsce odbywania się Liczba godzin praktycznego zajęć praktycznych i semestr 1.Podstawy pielęgniarstwa oddział internistyczny 80 godzin (2 tyg.) II sem. 2. Promocja zdrowia przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej 3. Podstawowa opieka zdrowotna poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, żłobek, gabinet medycyny szkolnej, praktyka 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne pielęgniarki rodzinnej oddział położniczy, oddział ginekologiczny, oddział noworodkowy oddział dziecięcy oddział chorób wewnętrznych oddział chirurgii ogólnej, urazowej oddział rehabilitacji oddział geriatryczny, zakład opiekuńczo leczniczy, dom pomocy społecznej oddział neurologii oddział psychiatryczny oddział intensywnej terapii 12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 13. Opieka paliatywna oddział paliatywny, hospicjum RAZEM 20 godzin (1/2 tyg.) I sem. 120 godzin (3 tyg.) II sem. 80 godzin (2 tyg.) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) V i VI sem. 120 godzin (3 tyg.) III i IV sem. 120 godzin (3 tyg.) III sem. 80 godzin (2 tyg.) IV i V sem. 80 godzin (2 tyg.) VI sem. 80 godzin (2 tyg.) V sem. 80 godzin (2 tyg.) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) V sem godzin (27,5 tygodnia) str. 3

4 4 Organizacja i przebieg zajęć praktycznych 1. Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z planem i programem studiów. 2. Zajęcia praktyczne odbywają się w: a) wyznaczonych oddziałach w szpitalach w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Nowej Dębie, Mielcu i Staszowie, b) hospicjum, c) innych podmiotach prawnych realizujących praktyczna naukę zawodu, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. 2. Zajęcia praktyczne prowadzone i nadzorowane są bezpośrednio przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i tytuł magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. 3. Zajęcia praktyczne odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin. 4. Zajęcia praktyczne organizowane są w oparciu o obowiązujący w danym roku akademickim harmonogram zajęć praktycznych. 5. Zajęcia praktyczne odbywają się tylko w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia. 6. Udział studenta w zajęciach praktycznych jest dokumentowany w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. 7. Student, który nie uzyskał zaliczenia z realizacji zajęć praktycznych nie może rozpocząć praktyk zawodowych z danej dziedziny pielęgniarstwa. 5 Prawa i obowiązki studenta 1. Studenci realizujący program praktycznej nauki zawodu mają prawo do: a) zapoznania się z planem studiów, sylabusem przedmiotu, kryteriami oceniania, b) zapoznania się z urządzeniami, wyposażeniem i zasadami funkcjonowania placówki, c) wykonywania zadań wynikających z treści kształcenia, d) korzystania ze sprzętu i urządzeń w zakresie umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, str. 4

5 e) konsultacji i pomocy opiekuna dydaktycznego. 2. Studenci mają obowiązek: a) podporządkowania się regulaminowi pracy i procedurom obowiązującym w danej placówce, b) posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego przeprowadzone badanie do celów sanitarno-epidomiologicznych oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo, c) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW rozszerzonego o ekspozycję zawodową, d) zaszczepienia się przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B (jeśli nie posiada aktualnego szczepienia), e) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, f) usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach oraz uzgodnienia terminu odpracowania zajęć, g) systematycznego zaliczania zdobywanych umiejętności, h) prowadzenia na bieżąco dokumentacji w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki, i) zaopatrzenia się w odpowiedni strój, obuwie, identyfikator z imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni i kierunkiem studiów, j) przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej oraz Karty Praw Pacjenta. 3. Studentom zabrania się: a) noszenia biżuterii, b) lakierowania paznokci, c) nakładania dodatkowej odzieży na zalecany strój, d) wynoszenia jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i informowania jego rodziny o stanie zdrowia, e) wnoszenia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, f) samowolnego opuszczania miejsca pracy (w sytuacjach koniecznych można uzyskać zezwolenie od opiekuna). 4. Student może wykonywać zabiegi i inne zlecenia tylko po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia praktyczne i w jego obecności. 5. W przypadku spowodowania pomyłki lub niewykonania zlecenia student ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia praktyczne. str. 5

6 6. Student ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone umyślnie i nieumyślnie podczas odbywania zajęć praktycznych. 6 Warunki zaliczenia zajęć praktycznych 1. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest: a) 100% obecności na zajęciach, z zastrzeżeniem odpowiednio 9 ust. 4, b) wywiązanie się z powierzonych zadań i osiągnięcie założonych efektów kształcenia, c) zaliczenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych. 2. Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta na podstawie dzienniczka umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4). 2. PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 7 Program praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo przedstawia tabela: Przedmiot 1.Podstawy pielęgniarstwa Miejsce odbywania się praktyk zawodowych oddział internistyczny 2. Podstawowa opieka zdrowotna poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, żłobek, gabinet medycyny szkolnej, praktyka pielęgniarki rodzinnej 3. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 4. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 5. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 6. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 7.Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych oddział położniczy, oddział ginekologiczny, oddział noworodkowy oddział dziecięcy oddział chorób wewnętrznych oddział chirurgii ogólnej, urazowej oddział rehabilitacji Liczba godzin i semestr 120 godzin (3 tyg.) II sem. 200 godzin (5 tyg.) II i III sem. 40 godzin (1 tydzień) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) VI sem. 160 godzin (4 tyg.) IV sem. 160 godzin (4 tyg.) IV sem. 80 godzin (2 tyg.) V sem. str. 6

7 8. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 9. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 10. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 11. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 12. Opieka paliatywna RAZEM oddział geriatryczny, zakład opiekuńczo leczniczy, dom pomocy społecznej oddział neurologii oddział psychiatryczny oddział intensywnej terapii oddział paliatywny, hospicjum 80 godzin (2 tyg.) VI sem. 80 godzin (2 tyg.) V i VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem. 40 godzin (1 tydzień) VI sem godzin (30 tygodni) 8 Organizacja i przebieg praktyk 1. Student realizuje praktyki zawodowe zgodnie z planem i programem studiów w wyznaczonym terminie w podmiotach wyznaczonych przez Uczelnię. 2. W semestrach II i IV praktyki zawodowe zaplanowane są na okres wakacji (tzw. praktyka wakacyjna). Pozostały wymiar godzin praktyk zawodowych student zrealizuje zgodnie z planem i programem studiów. 3. Miejscem praktyk zawodowych są: wyznaczone oddziały w szpitalach (w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Nowej Dębie, Mielcu i Staszowie) oraz hospicjum i inne podmioty prawne realizujące praktyczną naukę zawodu, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 1). 4. Umożliwia się studentom indywidualny wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej w wybranym odpowiednio do danego przedmiotu zakładzie opieki zdrowotnej, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Podmiot ten musi spełniać kryteria oceny doboru zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu (załącznik nr 2). 5. Praktyki zawodowe realizowane są pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz co najmniej dwuletnią praktykę str. 7

8 zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem. Osoba ta jest pracownikiem podmiotu leczniczego lub praktykuje w zawodzie w ramach innych podmiotów prawnych, w których odbywać się będą praktyki zawodowe. 6. Koordynatorem praktyk zawodowych z ramienia Uczelni odpowiedzialnym za realizację całości programu praktyki jest wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych nauczyciel akademicki. 7. Bezpośrednio organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Dział Kształcenia. 8. Student zobowiązany jest do pobrania z Działu Kształcenia odpowiedniej dokumentacji, która stanowi podstawę do zaliczenia praktyki: dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4) i odpowiedni program praktyki zawodowej. 9. Student, który indywidualnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej pobiera z Działu Kształcenia: oświadczenie dotyczące miejsca odbywania indywidualnych praktyk studenckich dla studentów kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 5), kryteria oceny doboru zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów (załącznik nr 2), kryteria doboru opiekunów do prowadzenia praktyk (załącznik nr 8), stosowną umowę (załącznik nr 7), dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4) i odpowiedni program praktyki zawodowej. 10. Terminy obecności studenta na praktyce są dokumentowane w liście obecności, którą student pobiera z Działu Kształcenia (załącznik nr 6). 11. Po odbyciu praktyki uzupełnione dokumenty student składa w Dziale Kształcenia w terminie wyznaczonym przez Dział Kształcenia. 12. Koordynator praktyk zawodowych z ramienia Uczelni przy współpracy z Działem Kształcenia nadzoruje odpowiedni wybór placówek do realizacji praktyk zawodowych. 13. Do zadań Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni należy w szczególności: a) nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu oceny organizacji i przebiegu praktyki zawodowej, b) przeprowadzanie systematycznych wizyt kontrolnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach prawnych, w których studenci realizują kształcenie praktyczne. Każda wizyta jest odpowiednio dokumentowana i odnotowywana poprzez sporządzenie sprawozdania z wizytacji realizacji praktyk zawodowych (załącznik nr 3), c) ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów, d) dokonanie zaliczenia praktyki w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. str. 8

9 9 Obowiązki studenta 1. Student powinien: a) zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu, b) zapoznać się z zakładowym regulaminem pracy w danej placówce, regulaminem BHP i P/POŻ oraz obowiązującymi procedurami, c) posiadać ważne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przeprowadzone badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, d) posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo (w przypadku kontroli za brak wymaganych zaświadczeń odpowiedzialność również finansową ponosi student), e) posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW rozszerzone o ekspozycję zawodową (zakażenie wirusem HIV i żółtaczką) - ważne na cały okres odbywania praktyki zawodowej, f) posiadać ważne szczepienia, g) przychodzić punktualnie na praktyki zgodnie z zaleceniem opiekuna w placówce przyjmującej, h) zaopatrzyć się w odpowiedni strój i obuwie wymagane przez placówkę przyjmującą na praktykę, i) zapoznać się z zasadami etyki zawodowej i przestrzeganiem tajemnicy służbowej dotyczącej ochrony danych osobowych pacjentów, j) aktywnie uczestniczyć w zajęciach i prowadzić na bieżąco dokumentację w dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki oraz potwierdzać ją podpisami i pieczęciami podmiotów leczniczych. 2. Studentka ciężarna jest zobowiązana do: a) niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia od lekarza, które zawiera czas trwania ciąży i orzeczenie o możliwości odbywania praktyk, b) przedstawienia osobiście podpisanej deklaracji o poniesieniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania praktyk zawodowych. 3. W przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub innych okoliczności na pisemną prośbę studenta Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni i przeanalizowaniu str. 9

10 dokumentacji złożonej przez studenta, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie. 4. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą: a) nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa, b) nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, c) nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa, d) nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury. 5. Studentom odbywającym praktykę zabrania się: a) noszenia biżuterii, b) lakierowania paznokci, c) nakładania dodatkowej odzieży na zalecany strój, d) wynoszenia jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i informowania jego rodziny o stanie zdrowia, e) wnoszenia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer, f) samowolnego opuszczania miejsca pracy (w sytuacjach koniecznych można uzyskać zezwolenie od opiekuna). 10 Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 1. Praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo są obowiązkowe i podlegają zaliczeniu. Nieodbycie wszystkich wymaganych w planie studiów praktyk skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 2. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest: a) 100% obecności studenta na zajęciach, zgodnie z harmonogramem praktyk, b) uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, zgodnie z założonymi efektami kształcenia. 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student ma obowiązek jej odpracowania w terminie i liczbie godzin określonej przez Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni. 4. Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta na podstawie dzienniczka umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki (załącznik nr 4). str. 10

11 Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów w szpitalach oraz innych podmiotów, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, Stalowa Wola Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Dermatologiczny 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 7. Oddział Kardiologiczny 8. Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii 9. Oddział Leczenia Alkoholowych Zesp. Abstyn. 10. Oddział Nefrologiczny 11. Oddział Neonatologiczny 12. Oddział Neurologiczny 13. Oddział Okulistyczny 14. Oddział Otolaryngologiczny 15. Oddział Pediatryczny 16. Oddział Psychiatrii Dziennej 17. Oddział Psychiatryczny 18. Szpitalny Oddział Ratunkowy str. 11

12 Działy medyczne Lp. Nazwa działu 1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 2. Dział Diagnostyki Obrazowej 3. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78, Staszów Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 6. Oddział Neonatologiczny 7. Oddział Neurologiczny i Udarowy 8. Oddział Otorynolaryngologiczny 9. Oddział Pediatryczny 10. Szpitalny Oddział Ratunkowy 11. Oddział Urologiczny str. 12

13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU ul. Schinzla 13, Sandomierz Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 3. Oddział Noworodkowy 4. Oddział Pediatryczny 5. Oddział Nefrologii Dziecięcej 6. Oddział Nefrologii Dorosłych 7. Oddział Reumatologii 8. Oddział Chirurgii 9. Oddział Neurologii 10. Oddział Otolaryngologiczny 11. Oddział Urologii 12. Oddział Rehabilitacyjny 13. Oddział Intensywnej Terapii 14. Oddział Wewnętrzny 15. Oddział Kardiologiczny 16. Oddział Ortopedii i Traumatologii 17. Oddział Dzienny Psychiatryczny 18. Oddział Psychiatrii i Detoksykacji str. 13

14 WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Okulistyczny 2. Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna 3. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 4. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 5. Oddział Reumatologiczny 6. Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 7. Oddział Otolaryngologiczny 8. Oddział Pediatryczny 9. Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka 10. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 11. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji 12. Blok Operacyjny 13. Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej z Pododdziałem Pobytu Krótkoterminowego 14. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 15. Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży 16. Szpitalny Oddział Ratunkowy str. 14

15 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE ul. M. C. Skłodowskiej 1a, Nowa Dęba Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Chirurgii Ogólnej 2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 3. Oddział Neonatologiczny 4. Oddział Chorób Wewnętrznych 5. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 6. Oddział Pediatryczny 7. Oddział Rehabilitacyjny 8. Oddział Psychiatryczny 9. Oddział Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej 10. Blok Operacyjny 11. Oddział Dział Anestezjologii str. 15

16 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU ul. Żeromskiego 22, Mielec Oddziały szpitala Lp. Nazwa oddziału 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej 3. Oddział Chirurgii Ogólnej 4. Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 5. Oddział Dermatologiczny 6. Oddział Dziecięcy 7. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 8. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 9. Oddział Medycyny Paliatywnej 10. Oddział Neurochirurgii 11. Oddział Neurologii/Udarowy 12. Oddział Noworodkowy 13. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby 14. Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej 15. Oddział Rehabilitacyjny/Rehabilitacji Neurologicznej 16. Szpitalny Oddział Ratunkowy 17. Stacja Dializ-Pododdział Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 18. Oddział Urazowo-Ortopedyczny str. 16

17 WYKAZ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W SPRAWIE PROWADZENIA PRAKTYK I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Z PRZEDMIOTÓW: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA L.p. Instytucje Adres Przedmioty 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu 2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnobrzegu 3. Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Tarnobrzegu 4. Przedszkole Nr 4 im. Niezapominajka w Tarnobrzegu 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu 6. Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 7. Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu 8. Niepubliczny Żłobek Nazaret w Tarnobrzegu 9. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu 10. Gimnazjum Nr 3 im. por. J. Sarny w Tarnobrzegu 11. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 10, Tarnobrzeg ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg ul. Por. Jana Tracza 2, Tarnobrzeg ul. Kopernika 18, Tarnobrzeg ul. Kopernika 1, Tarnobrzeg ul. Konstytucji 3 Maja 11, Tarnobrzeg ul. Konstytucji 3 Maja 6, Tarnobrzeg ul. Kopernika 18, Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 17, Tarnobrzeg ul. Kurasia Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego Tarnobrzeg Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna str. 17

18 Załącznik nr 2 KRYTERIA OCENY DOBORU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INNYCH PODMIOTÓW, W KTÓRYCH REALIZOWANA JEST PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Nazwa placówki:... ocena w roku akademickim 2014/2015 Lp Kryterium Skala punktowa 1. Placówka udziela świadczenia zdrowotne: profilaktyczne, 0-2 lecznicze, diagnostyczne, rehabilitacyjne, odpowiadające potrzebom pacjentów, we właściwym dla nich miejscu i czasie. 2. W placówce jest zapewniona kompleksowość usług W placówce jest zapewniona kompleksowa opieka 0-2 pielęgniarska. 4. Opieka pielęgniarska jest ukierunkowana na cele 0-2 pielęgnowania 5. Placówka jest wyposażona w odpowiadający standardom 0-2 sprzęt diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny. Stanowiska pracy spełniają wymogi zapewniające właściwy przebieg kształcenia studentów. 6. W placówce są przestrzegane zasady bezpieczeństwa 0-2 i higieny pracy. 7. W placówce przestrzegane są prawa pacjenta i zasady 0-2 kodeksu etyki zawodowej. 8. Placówka dysponuje kadrą pielęgniarską zabezpieczającą 0-2 właściwą opiekę. Kadra pielęgniarska posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 9. Placówka znajduje sie w najbliższym otoczeniu uczelni Placówka prowadzi działalność naukowo- badawczą Placówka dysponuje bazą lokalową: pomieszczenia dydaktyczne i socjalne dla studentów. 12. Zespół leczniczo terapeutyczny (lekarski, pielęgniarski) bierze czynny udział w procesie kształcenia studentów. 13. Placówka wdraża programy zapewnienia jakości Uzyskana liczba punktów PUNKTACJA: 0 - PLACÓWKA NIE SPEŁNIA DANEGO KRYTERIUM 1 - PLACÓWKA SPEŁNIA CZĘŚCIOWO DANE KRYTERIUM 2 - PLACÓWKA SPEŁNIA DANE KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW : PLACÓWKA SPEŁNIA WYMAGANIA LICZBA PUNKTÓW : PLACÓWKA WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA LICZBA PUNKÓW : 12-0 PLACÓWKA NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ 18

19 Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wizytacji realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku pielęgniarstwo Nazwa zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu prawnego realizującego praktyczna naukę zawodu:... Data wizytacji:... Cel wizytacji: Wynik wizytacji i wnioski: miejscowość, data podpis Koordynatora praktyk zawodowych 19

20 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik nr 4 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki DZIENNICZEK ZALICZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil praktyczny Imię i nazwisko studenta Numer albumu. Studia stacjonarne 20

21 CELE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Celem kształcenia praktycznego jest wyposażenie studenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych oraz kształtowanie postaw w zakresie kompetencji społecznych, zgodnych z założonymi efektami kształcenia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywane są w naturalnych warunkach pracy, co przyczyni się do rozwoju aktywności i kreatywności studentów. Na zajęciach praktycznych student, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, wykonuje zadania praktyczne, pozwalające mu na zweryfikowanie zdobytej wiedzy w konkretnej sytuacji zdrowotno-społecznej jednostki, rodziny. W trakcie kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące: 1) wykonywanie zadań zawodowych, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw; 2) stosowanie różnych technik komunikacji z odbiorcą świadczeń zdrowotnych; 3) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 4) rozpoznawanie i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu jednostki/rodziny; 5) projektowanie i realizowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych; 6) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta: zdrowego, chorego, zagrożonego czynnikami ryzyka; 7) planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem; 8) dokumentowanie działań pielęgniarskich; 9) wykonywanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w warunkach oddziału szpitalnego, placówki podstawowej opieki zdrowotnej; 10) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania; 11) podejmowanie działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia; 12) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej; 13) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy; 14) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem, 15) organizowanie różnych form pomocy socjalno-bytowej dla podopiecznego/rodziny; 16) stosowanie obowiązujących procedur, standardów opieki pielęgniarskiej, postępowania pielęgniarskiego. WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH Warunkiem zaliczenia obowiązkowych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo będzie: 1) 100% obecność studenta na zajęciach, zgodnie z harmonogramem praktyk, 2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jego obowiązkiem będzie ich odpracowanie w terminie i liczbie godzin określonej przez Koordynatora, 3) uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będzie się odbywać poprzez wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta przez Koordynatora, na podstawie złożonych przez studenta kart zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz dzienniczków kształcenia praktycznego (wykaz umiejętności zawodowych). Skala ocen: 5,0 (bardzo dobry) 4,5 (ponad dobry) 4,0 (dobry) 21

22 3,5 (dość dobry) 3,0 (dostateczny) 2,0 (niedostateczny) Podstawą dokumentowania rozwoju studenta w zakresie umiejętności praktycznych jest dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki. Wykaz umiejętności pielęgniarskich został pogrupowany w następujące obszary: 1. Higiena ciała i otoczenia 2. Przemieszczenie - techniki ułożenia 3. Usprawnienie lecznicze 4. Żywienie 5. Wydalanie 6. Profilaktyka zakażeń 7. Asystowanie do zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych 8. Ocena stanu pacjenta (monitorowanie / pomiary) 9. Podawanie leków 10. Opatrunki 11. Badania diagnostyczne 12. Zabiegi terapeutyczne 13. Umiejętności psychospołeczne 14. Dokumentowanie W celu usprawnienia dokumentowania rozwoju nabywanych przez studenta umiejętności praktycznych ustalone zostały następujące cztery poziomy umiejętności: Poziom 1. obserwacja procedur w naturalnych warunkach pracy Poziom 2. wykonanie z pomocą osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) Poziom 3. wykonanie pod kierunkiem osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) Poziom 4. wykonanie samodzielnie wraz z uzasadnieniem działania w obecności osoby nadzorującej (opiekuna praktyk) 22

23 KRYTERIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH KRYTERIA OGÓLNE Sposób wykonania czynności PUNKTY 2 przestrzega zasad, właściwa technika i kolejność wykonania czynności 1 przestrzega zasad po ukierunkowani u 0 nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje działania NORMY Zasady Sprawność Skuteczność Samodzielność Komunikowanie się z pacjentem czynności wykonuje pewnie, energicznie czynności wykonuje mało pewnie, po krótkim zastanowieniu czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno postępowanie uwzględnia sytuację pacjenta, osiąga cel nie zawsze uwzględnia sytuację zdrowotną pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu nie bierze pod uwagę indywidualnej sytuacji pacjenta, nie osiąga celu działania wykonuje całkowicie samodzielne wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu poprawny, samodzielny, skuteczny dobór treści wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem Postawa potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową Opracowano w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, modyfikacja za: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. Punktacja / oceny: pkt. bardzo dobra 10-8 pkt. - dobra 7 6 pkt. - dostateczna 5-0 pkt. niedostateczna 23

24 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Higiena ciała i otoczenia Higieniczne mycie rąk Słanie łóżka pustego Słanie łóżka z pacjentem Przygotowywanie łóżka do przyjęcia chorego Zmienianie bielizny osobistej chorego Zmienianie bielizny pościelowej Pielęgnacja jamy ustnej Wykonywanie kąpieli pacjenta w wannie/pod prysznicem Wykonywanie toalety / kąpieli chorego w łóżku Mycie głowy chorego w łóżku Zakładanie czepca p/wszawicy Golenie pacjenta Kąpiel noworodka Kąpiel małego dziecko Przewijanie niemowlęcia Ubranie i rozebranie niemowlęcia i małego dziecko Wykonywanie toalety pośmiertnej Pielęgnowanie przetoki jelitowej (stomia) 24

25 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis Data/ podpis Przemieszczenie - techniki ułożenia Układanie w różnych pozycjach oraz przemieszczanie pacjentów: nieprzytomnych ze złamaniem kręgosłupa poparzonych z rwą kulszową z endoprotezą z zaburzeniami krążenia i oddychania po operacji w znieczuleniu miejscowym po operacji w znieczuleniu ogólnym Stosowanie u pacjenta leżącego udogodnień: materacy powietrznych innych materacy Usprawnianie ruchowe chorego (siadanie, pionizacja, nauka chodu, nauka samoobsługi) Transportowanie pacjenta 25

26 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Usprawnienie lecznicze Wykonywanie gimnastyki oddechowej Wykonywanie nacierania i oklepywania klatki piersiowej Wykonywanie ćwiczeń izometrycznych Stosowanie drenażu ułożeniowego Stawianie baniek lekarskich Wykonywanie okładu: ciepłego zimnego Karmienie ciężko chorych Karmienie przez sondę: żołądkową, dojelitową, przetoki odżywcze Zakładanie i usuwanie zgłębnika do żołądka Płukanie żołądka 4. Żywienie Karmienie sztuczne noworodka/ niemowlęcia Przygotowanie matki i dziecka do karmienia piersią Karta umiejętności praktycznych 26

27 UMIEJĘTNOŚĆ Podawanie pacjentowi basenu/ kaczki Wykonanie lewatywy przez: - odbyt - stomię Płukanie jelit Zakładanie suchej rurki PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Wydalanie Wykonywanie wlewki przeczyszczającej/leczniczej Wykonywanie kroplowego wlewu doodbytniczego Zakładanie i usuwanie cewnika do pęcherza moczowego Wykonywanie płukania pęcherza moczowego Zakładanie rękawic ochronnych Zakładanie rękawic jałowych Wykonywanie chirurgicznego mycia rąk Segregowanie odpadów medycznych Przygotowywanie roztworu do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego Przygotowanie zestawów do sterylizacji Wykonanie jałowego mycia krocza 6. Profilaktyka zakażeń Karta umiejętności praktycznych PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA 27

28 UMIEJĘTNOŚĆ Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis podpis Data/ podpis 7. Asystowanie Asystowanie przy wprowadzaniu rurki intubacyjnej Asystowanie przy zmianie opatrunku Asystowanie przy usuwaniu szwów Asystowanie przy podawaniu krwi i preparatów krwiopochodnych Asystowanie lekarzowi podczas: biopsji aspiracyjnej szpiku punkcji otrzewnowej punkcji jamy ustnej gastroskopii biopsji pobierania na gazometrię nakłucia lędźwiowego krwi Wykonanie pomiaru: 8. Ocena stanu pacjenta (monitorowanie/pomiary) temperatury ciała tętna ciśnienia tętniczego krwi 28

29 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ Wykonanie pomiaru: oddechów wzrostu i masy ciała pacjenta dorosłego wzrostu i masy ciała niemowlęcia obwodów: głowy, klatki piersiowej, brzucha PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Pomiar, ocena i dokumentowanie diurezy Ocenianie ostrości wzroku u dorosłego i u dziecka Ocenianie słuchu u dorosłego i u dziecka Ocenianie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych Wykonywanie pulsoksymetrii Podłączanie kardiomonitora Kontrolowanie drenażu rany Ocenianie wysokości dna macicy u położnicy Ocenianie odchodów w połogu Ocenianie kształtu i konsystencji macicy u położnicy Monitorowanie parametrów neurologicznych: orientacji ogólnej szerokości i równości źrenic aktywności ruchowej stanu przytomności 29

30 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Podawanie leków Podłączanie doraźnie tlenu przez: maskę cewnik kaniulę nosową wąsy" Przygotowanie i podawanie leków pacjentom dorosłym i dzieciom: tabletki/płyny globulki czopki maści kropli do ucha kropli do nosa kropli do oczu do inhalacji i nebulizacji Przygotowanie i podawanie leków drogą: drogą doustną drogą dopochwową drogą doodbytniczą podskórną śródskórną dożylną domięśniową 30

31 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ Przygotowanie i podawanie leków przez kroplowy wlew dożylny Przygotowanie i podawanie leków przez pompę infuzyjną Przygotowywanie narzędzi i materiałów opatrunkowych Wykonanie bandażowania: kończyny dolnej kończyny górnej głowy szyi oka ucha Klatki piersiowej Wykonanie opatrunku rany przewlekłej (owrzodzenie żylakowate, odleżyny) Pobranie krwi żylnej do badań analitycznych, bakteriologicznych Wykonanie pomiaru glikemii glukometrem Wykonanie testów diagnostycznych w celu oznaczenia w moczu ciał ketonowych i glukozy PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Opatrunki 11. Badania diagnostyczne 31

32 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ Data/ podpis podpis Data/ podpis Pobranie kału do badania bakteriologicznego, parazytologicznego, na krew utajoną Interpretowanie wyników badań analitycznych Pobranie wymaz z gardła, nosa, ucha, odbytu Pobieranie moczu do badania ogólnego, bakteriologicznego Pobieranie plwociny do badania bakteriologicznego Pobieranie wymazu z pochwy na badanie bakteriologiczne Pobieranie treści żołądkowej do badań diagnostycznych Wykonanie EKG 12. Zabiegi terapeutyczne Wykonywanie płukania żołądka Odbarczanie przewodu pokarmowego przez zgłębnik Zakładanie venflonu Komunikowanie się z pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia Komunikowanie się z rodziną chorego 13. Umiejętności psychospołeczne 32

33 Karta umiejętności praktycznych UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis Udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom i członkom ich rodzin Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem psychiatrycznym Prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i/lub jego rodziny Komunikowanie z członkami zespołu interdyscyplinarnego na oddziale: internistycznym pediatrycznym chirurgicznym położniczym geriatrycznym neurologicznym psychiatrycznym rehabilitacyjnym intensywnej opieki medycznej 14. Dokumentowanie Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia Dokumentowanie wyników pomiaru ciepłoty ciała i tętna pacjenta Dokumentowanie wyników pomiaru masy ciała i wypróżnień pacjenta 33

34 Karta umiejętności praktycznych INNE UMIEJĘTNOŚCI (wpisać jakie) PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Poziom wykonania Data/ Poziom wykonania Poziom wykonania Data/ podpis Data/ podpis podpis

35 Kształcenie praktyczne na kierunku PIELĘGNIARSTWO Zajęcia Zakres kształcenia praktycznego praktyczne 1.Podstawy pielęgniarstwa 80 godzin 2 tygodnie 2. Promocja zdrowia 20 godzin 1/2 tygodnia 3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin 3 tygodnie 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo 80 godzin położniczo - ginekologiczne 2 tygodnie 5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin 4 tygodnie 6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 120 godzin internistyczne 3 tygodnie 7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 godzin 3 tygodnie 8. Rehabilitacja i pielęgnowania 80 godzin niepełnosprawnych 2 tygodnie 9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin 10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w 40 godzin zagrożeniu życia 1 tydzień 13. Opieka paliatywna 40 godzin 1 tydzień RAZEM 1100 godzin 27,5 tygodnia Punkty ECTS 4 Praktyki zawodowe 120 godzin 3 tygodnie Punkty ECTS godzin 5 tygodni 40 godzin 1 tydzień 160 godzin 4 tygodnie 160 godzin 4 tygodnie 160 godzin 4 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 80 godzin 2 tygodnie 40 godzin 1 tydzień 40 godzin 1 tydzień 40 godzin 1 tydzień 1200 godzin 30 tygodni

36 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA, ROK I SEMESTR II Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis opiekuna Umiejętności 1. C.U1. Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielęgniarstwa. 2. C.U2. Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej 3. C.U4. Oznacza glikemię za pomocą glukometru. 4. C.U5. Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym 5. C.U6. Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym i jego rodziną 6. C.U7. Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, m.in. dokonuje pomiaru temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości oraz masy ciała i wzrostu, ocenia saturację i kapnometrię. 7. C.U8. Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich 8. C.U9. Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami. 9. C.U10. Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków. 10. C.U11. Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą. Wykonuje toaletę i kąpiel chorego, stosuje techniki zmiany pieluchomajtek, podaje kaczkę i basen. 11. C.U12. Pielęgnuje skórę i błony śluzowe chorego z zastosowaniem środków farmakologicznym i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze (wykonuje toaletę jamy ustnej pacjenta,myje głowę choremu) 12. C.U13. Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie oraz zakłada i zmienia opatrunki na rany. 13. C.U14. Karmi pacjenta różnymi drogami: doustnie, przez sondę, gastrostomię, pozajelitowo. 15. C.U15. Wykonuje zabiegi doodbytnicze: lewatywę, wlewkę, kroplówkę, suchą rurkę do odbytu. 16. C.U16. Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik z pęcherza moczowego i wykonuje płukanie pęcherza moczowego. 17. C.U17. Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje. 18. C.U18. Wykonuje: gimnastykę oddechową i drenaż 36

37 złożeniowy, inhalacje i odsysanie dróg oddechowych. 19. C.U19. Wykonuje: nacierania, oklepywania i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne. 20. C.U20. Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie. 21. C.U21. Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku. 22. C.U22. Wykonuje płukanie oka i ucha, asystuje lekarzowi przy płukaniu oka i ucha. 23. C.U23. Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych. 24. C.U24. Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treść żołądkową. 25. C.U25. Stosuje zabiegi przeciwzapalne i stawia bańki lekarskie. 26. C.U26. Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych. 27. C.U27. Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsca wkłucia centralnego, obwodowego oraz portu naczyniowego. 28. C.U28. Wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię. 29. C.U29. Asystuje lekarzowi podczas badań diagnostycznych: nakłuciu jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji lędźwiowej. 30. C.U30. Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 31. C.U31. Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego rozwój. 32. C.U32. Przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie 33. C.U.33 Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leżenia odleżyn 34. C.U34. Dokumentuje (odnotowuje) wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich. 35. C.U35. Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (zapoznaje pacjenta za strukturą i zasadami funkcjonowania oddziału oraz personelem oddziału). 36 C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych 37. C.U.48 stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby, ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem: badania podmiotowego, metod antropometrycznych, badań biochemicznych, 38. C.U.56 Wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem 39. C.U.60 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej 40. C.U.61 Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych podmiotach leczniczych 41. C.U63. Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne. Kompetencje społeczne 42. ABCD.K.1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 43. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 44. ABCD.K.3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności 37

38 moralnych w opiece. 45. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 46. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 38

39 PROMOCJA ZDROWIA, ROK I SEMESTR I Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Umiejętności 1. C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikające ze stylu życia (wskazuje elementy składowe stylu życia i w jaki sposób wpływają na zdrowie człowieka, wskazuje zmiany w stylu życia prowadzące do otyłości ). 2. C.U.36 Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny potencjał zdrowotny człowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki skale, siatki, pomiary przyrządowe 3. C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych (przekazuje pacjentowi wiedzę o tym, jak duży wpływ na jego zdrowie ma styl życia). 4. C.U39. Inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej koalicji na rzecz zdrowia. Wskazuje podmioty świadczące różne rodzaje pomocy na rzecz zdrowego stylu życia, znajdujące się w najbliższym otoczeniu rodziny. 5. C.U40. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb. 6. C.U41. Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin - przedstawia przykłady działań promocji zdrowia dla różnych aspektów otyłości. Przygotowuje narzędzia edukacyjne, adekwatne do konkretnych problemów zdrowotnych jednostki i rodziny. 7. C.U.49. Przeprowadza badania podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania Kompetencje społeczne 8. ABCD.K.1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 9. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 10. ABCD.K.4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. 11. ABCD.K.5. Przestrzega praw pacjenta. 12. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 13. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. 14. ABCD.K.8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 15. ABCD.K.9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta. 16. ABCD.K.10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. Zajęcia praktyczne Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Praktyka zawodowa Poziom data/podpis wykonani opiekuna a (wpisać 1,2,3 lub 4) 39

40 Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 40

41 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, ROK I SEMESTR II, ROK II SEMESTR III Lp. Symbol efektu kształcenia Wykaz efektów kształcenia Umiejętności 1. C.U4. Oznacza glikemię za pomocą glukometru. 2. C.U5. Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym. 3. C.U36. Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - potencjał zdrowotny człowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe). 4. C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia. 5. C.U38 Bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 6. C.U40 Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 7. C.U41 Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin 8. C.U42 Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym 9. C.U43 ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 10. C.U44 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 11. C.U45 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej Kompetencje społeczne 12. ABCD.K.1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 13. ABCD.K.2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 14. ABCD.K.6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 15. ABCD.K.7. Przestrzega tajemnicy zawodowej. Zajęcia praktyczne Poziom wykonania (wpisać 1,2,3 lub 4) data/podpis nauczyciela Praktyka zawodowa Poziom data/podpis wykonania opiekuna (wpisać 1,2,3 lub 4) Uwagi dotyczące przebiegu kształcenia praktycznego, osiągnięć i postawy studentów: Miejsce odbywania zajęć praktycznych:... Ocena z zajęć praktycznych:. Data podpis Miejsce odbywania praktyki zawodowej:.. Ocena z praktyki zawodowej:. Data podpis... 41

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH str. 1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Listopad 2015 str. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny PRAKTYKA ZAWODOWA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA Studia stacjonarne Autor programu: mgr piel. Krystyna Buławska Liczba godzin: 120godz; Czas realizacji: 3 tygodni; I rok ; II semestr; wakacyjna Miejsce zajęć:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Warszawa 2017 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI i ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANU Nazwisko i imię studenta, nr dyplomu... Poznań 2016/2017 CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie DZIENNIK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH S T U D E N T A PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Kierunek: P I E L Ę G N I A R S T W O.. IMIĘ i NAZWISKO Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2013 r. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych Projekt: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 1. INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2. INSTYTUTOWY REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PWSZ w NYSIE INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA NYSA 2012 1. INSTYTUTOWY REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WWW.UJK.EDU.PL/WNOZ DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE, PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) 1. INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2. INSTYTUTOWY REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PWSZ

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Listopad 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 12 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Listopad 2015 str. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr pielęgniarstwo praktyczny 1 / 3 / 6 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 3- LENIE STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1567 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Poradnia dla pacjentów dorosłych) 1. Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej. 2. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 3. Podejmowanie współpracy

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Instytut Zdrowia. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO. Profil: praktyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Instytut Zdrowia. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO. Profil: praktyczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Zdrowia Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Profil: praktyczny Studia pierwszego stopnia KIERUNKOWY REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki... Autorzy...5...9 Przedmowa...17 Wprowadzenie Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana Część I Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...33 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH) REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo praktyczny 1/1. Pielęgniarstwo polskim obligatoryjny Liczba punktów 2-1

Pielęgniarstwo praktyczny 1/1. Pielęgniarstwo polskim obligatoryjny Liczba punktów 2-1 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny / Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Płock REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU

PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU SYMBOL Wk1 WYKŁADY Uwarunkowania historyczne i kierunki rozwoju zawodu położnej. Historia i kierunki rozwoju opieki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka wstępna kliniczna (80 godz.) Praktyka z fizykoterapii (260godz.) Praktyka z kinezyterapii (260 godz.) Praktyka kliniczna (320 godz.) Imię

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-PDST2-W-S14_pNadGen0AR8P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik nr 19 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa Kod modułu C.PP S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Nazwa modułu I n f o r m a c j e o g ó l n e Podstawy pielęgniarstwa Rodzaj modułu Obowiązkowy 2015/2016/2017 Wydział PUM Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawy pielęgniarstwa dr Grażyna Dębska (wykład, konwersatorium)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo