Zarządzenie Nr 1102/2016/2017. Akademii Techniczno-Humanistycznej. z dnia 14 lutego 2017 roku. Zatwierdzam

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 1102/2016/2017. Akademii Techniczno-Humanistycznej. z dnia 14 lutego 2017 roku. Zatwierdzam"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1102/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r, poz. 572, z późn. zm.): Zatwierdzam 1 Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo I i II stopnia oraz ratownictwo medyczne I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje studentów, którzy podjęli studia od roku akademickiego 2016/ Zarządzenie nr 857/2014/2015 z dnia 14 listopada 2014 roku, 865/2014/2015 z dnia 1 grudnia 2014 roku oraz 971/2015/2016 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- zachowują moc prawną do czasu zakończenia cyklu kształcenia studentów którzy podjęli studia w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Prof. dr hab. Jarosław Janicki 1

2 Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych Załącznik do Zarządzenia nr 1102/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 lutego 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I i II STOPNIA ORAZ RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA 1 1. Rektor zawiera porozumienia o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z zakładami opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia. 2. Dziekan zawiera umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych z zakładami opieki zdrowotnej, według wzorów stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do niniejszego zarządzenia, zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia. 2 Cele i program praktyk zawodowych na danym kierunku studiów oraz czas ich trwania określa Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu, uwzględniając zarówno zalecenia zawarte w standardach kształcenia jak i wytycznych Senatu ATH Studenckie praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo realizowane są w formie praktyk indywidualnych. Na kierunku ratownictwo medyczne realizowane są w formie praktyk grupowych oraz indywidualnych. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z Wykazem praktyk zawodowych (Załącznik nr 1a, 1b, 1c). 2. Rektor powołuje opiekunów studenckich praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne na wniosek Dziekana zatwierdzony przez Radę Wydziału Indywidualne studenckie praktyki zawodowe są realizowane w wybranej przez studenta placówce z listy placówek wskazanych przez WNoZ (Załącznik nr 2a, 2b, 2c). 2. Student występuje do dyrekcji placówki o zgodę na odbycie praktyk zawodowych (Załącznik nr 3). 3. Student realizuje praktykę zawodową zgodnie z programem praktyki (indeks umiejętności). 4. Potwierdzeniem zaliczenia praktyki przez studenta jest wpis do indeksu umiejętności dokonany przez przedstawiciela placówki oraz opiekuna dydaktycznego lub kierownika obozu Do zakresu obowiązków opiekuna dydaktycznego studenckich praktyk zawodowych należy: a) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej studenckich praktyk zawodowych, b) nadzór nad przeprowadzeniem szkolenia studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk zawodowych przez pracownika Komórki BHP ATH oraz informacji o ochronie danych osobowych (Załączniki nr 4 a także sprawdzenie 2

3 książeczki badań sanitarno- epidemiologicznych i aktualności zaświadczeń o wykonanym szczepieniu w kierunku WZW typu B, c) opieka dydaktyczna nad przebiegiem praktyk zawodowych, d) potwierdzenie zaliczenia praktyki zawodowej przez studenta wpisem do indeksu umiejętności, e) dokonanie wpisu na podstawie Załącznika nr : - w indeksie umiejętności - w systemie elektronicznym Wirtualny Dziekanat 6 W przypadku uruchomienia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia studiów niestacjonarnych pomostowych, praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z Uchwałą nr 26/III/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz niniejszym Regulaminem (Załącznik nr 2d). 3

4 Załącznik nr 1a WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I Rok 2 Semestr /dni Sposób realizacji praktyki Podstawy pielęgniarstwa 1 (3 tygodnie) Praktyki indywidualne zgodnie Podstawowa Opieka Zdrowotna 1 (3 tygodnie) z wykazem placówek Położnictwo, ginekologia położniczo-ginekologiczne Geriatria geriatryczne Opieka paliatywna Podstawowa Opieka Zdrowotna Termin realizacji: praktyka wakacyjna do 15 września II Rok 4 Semestr /dni 40 godzin (1 tydzień) 80 godzin (2 tygodnie) 40 godzin (1 tydzień) 80 godzin (2 tygodnie) Termin realizacji: 4 semestr do 15 września Sposób realizacji praktyki Praktyki indywidualne zgodnie z wykazem placówek III Rok 5 Semestr /dni Sposób realizacji praktyki Pediatria pediatryczne 160 godzin (4 tygodnie) Praktyki indywidualne zgodnie Choroby wewnętrzne 160 godzin (4 tygodnie) z wykazem placówek internistyczne Termin realizacji: 5 semestr do 20 lutego Neurologia neurologiczne Chirurgia chirurgiczne III Rok 6 Semestr /dni 80 godzin (2 tygodnie) 160 godzin (4 tygodnie) Psychiatria psychiatryczne 40 godzin (1 tydzień) Anestezjologia w zagrożeniu życia 40 godzin (1 tydzień) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 80 godzin (2 tygodnie) Termin realizacji: 6 semestr Sposób realizacji praktyki Praktyki indywidualne zgodnie z wykazem placówek 4

5 Załącznik nr 1b WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ROK / SEMESTR I Rok 1 Semestr I Rok 2 Semestr II Rok 3 Semestr /dni 2x 3x 3x Sposób realizacji praktyki Praktyki indywidualne zgodnie z wykazem placówek Zakres praktyki specjalistycznej intensywna terapia opieka w chorobach przewlekłych układu oddechowego opieka nad chorym z cukrzycą opieka nad chorym z przetoką jelitową opieka nad chorym ze schorzeniami naczyń opieka nad chorym z ranami przewlekłymi opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną Termin realizacji 1 semestr do 20 lutego 2 semestr do 15 września 3 semestr do 20 lutego II Rok 4 Semestr Zakres praktyki /dni Sposób realizacji praktyki Praktyka pedagogiczna 130 godzin (3 tygodnie) Praktyki indywidualne w placówkach oświatowo-wychowawczych Termin realizacji: 4 semestr 5

6 Załącznik nr 1c Obóz sprawnościowy - letni WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA I Rok 2 semestr /tygodni 40 godz. (1 tydzień) Sposób realizacji praktyki Praktyka organizowana przez Uczelnię Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 2 - wrzesień studia niestacjonarne semestr 2 - maj Praktyka szpitalna w Szpitalnym Praktyka indywidualna zgodnie 80 godzin (2 tygodnie) Oddziale Ratunkowym (SOR) z wykazem placówek Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 2 do 15 września studia niestacjonarne - semestr 2 do 15 września Obóz sprawnościowy - zimowy II Rok 3 semestr 40 godz. (1 tydzień) Praktyka organizowana przez Uczelnię Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 3 - luty studia niestacjonarne semestr 3 - luty Praktyka szpitalna w Szpitalnym Praktyka indywidualna zgodnie 80 godzin (2 tygodnie) Oddziale Ratunkowym (SOR) z wykazem placówek Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 3 do 20 lutego studia niestacjonarne - semestr 3 do 20 lutego Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej Praktyka u dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe) II Rok 4 semestr 80 godz. (2 tygodnie) Praktyka grupowa lub indywidualna zgodnie z wykazem placówek Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 4 do 15 września studia niestacjonarne - semestr 4 do 15 września III Rok 5 semestr 80 godz. (2 tygodnie) Praktyka indywidualna zgodnie z wykazem placówek Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 5 do 20 lutego studia niestacjonarne - semestr 5 do 20 lutego 6

7 Praktyka szpitalna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) III Rok 6 semestr 80 godz. (2 tygodnie) Praktyka indywidualna zgodnie z wykazem placówek Termin realizacji: studia stacjonarne semestr 6 studia niestacjonarne - semestr 6 7

8 Załącznik nr 2a WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I Rok 2 Semestr Podstawy pielęgniarstwa Podstawowa Opieka Zdrowotna /tygodni 1 (3 tygodnie) 1 (3 tygodnie) 1. Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra 2. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 3. Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski w Bielsku- 4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. NZOZ Bielsko-Biała ul. Willowa 2. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko- Biała 3. Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy 4. Przedszkole nr 37 w Bielsku- 5. Przedszkole nr 43 w Bielsku- 6. Przedszkole nr 32 w Bielsku- 7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Barbara Jakubiec w ZSEEiM w Bielsku- 8. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Korzonkiewicz w Gimnazjium nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku- Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki 8

9 Załącznik nr 2a WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Położnictwo, ginekologia położniczoginekologiczne Geriatria geriatryczne Opieka paliatywna /tygodni 40 godzin (1 tydzień) 80 godzin (2 tygodnie) 40 godzin (1 tydzień) II Rok 4 Semestr 1. Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 1. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 2. DPS dla Przewlekle Chorych w Bielsku- 3. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku 4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 2. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki Podstawowa Opieka Zdrowotna 80 godzin (2 tygodnie) 1. Centrum Medyczne "Betamed" w Bielsku- 2. NZOZ Centrum Opieki Domowej "Medica" 3. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko-Biała 4. Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy 9

10 Załącznik nr 2a WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Pediatria pediatryczne Choroby wewnętrzne internistyczne /tygodni 160 godzin (4 tygodnie) 160 godzin (4 tygodnie) III Rok 5 Semestr 1. Szpital Pediatryczny w Bielsku- 2. Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 2. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 5. Szpital Wojewódzki w Bielsku- Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki 10

11 Załącznik nr 2a do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Neurologia neurologiczne Chirurgia chirurgiczne Psychiatria psychiatryczne Anestezjologia w zagrożeniu życia Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych /tygodni 80 godzin (2 tygodnie) 160 godzin (4 tygodnie) 40 godzin (1 tydzień) 40 godzin (1 tydzień) 80 godzin (2 tygodnie) III Rok 6 Semestr 1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 2. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Szpital św. Łukasza w Bielsku- 5. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 1. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Szpital św. Łukasza w Bielsku- 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 2. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 2. Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 4. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki 11

12 Załącznik nr 2b WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA I Rok 1 Semestr Opiekun dydaktyczny Opieka w chorobach przewlekłych układu oddechowego Opieka nad chorym z cukrzycą 1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2. Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 3. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 4. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 4. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 5. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- Nauczyciel akademicki przez Rektora I Rok 2 Semestr Opiekun dydaktyczny Intensywna terapia Opieka nad chorym z przetoką jelitową 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 4. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 4. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- Nauczyciel akademicki przez Rektora 12

13 Opieka nad chorym ze schorzeniami naczyń Opieka nad chorym z ranami przewlekłymi Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej II Rok 3 Semestr 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 4. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 5. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 4. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 5. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku- 1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku- Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki przez Rektora Zakres praktyki Praktyka pedagogiczna II Rok 4 Semestr 130 godzin Placówki oświatowo- wychowawcze konieczna zgoda Dziekana Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki przez Rektora 13

14 Załącznik nr 2c WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA /tygodni I Rok 2 semestr Opiekun dydaktyczny Obóz sprawnościowy - letni 40 godz. (1 tydzień) Praktyka organizowana przez Uczelnię Kierownik obozu Praktyka szpitalna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 80 godz. (2 tygodnie) 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Nauczyciel akademicki II Rok 3 semestr Obóz sprawnościowy - zimowy 40 godz. (1 tydzień) Praktyka organizowana przez Uczelnię Kierownik obozu Praktyka szpitalna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 80 godz. (2 tygodnie) 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Nauczyciel akademicki II Rok 4 semestr Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej 80 godz. (2 tygodnie) 1. Państwowa Straż Pożarna w Bielsku- praktyka organizowana przez Uczelnię 2. Inna terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej Nauczyciel akademicki II Rok 5 semestr Praktyka u dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe) 80 godz. (2 tygodnie) Pogotowie Ratunkowe Nauczyciel akademicki 14

15 Praktyka szpitalna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 80 godz. (2 tygodnie) III Rok 6 semestr 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Nauczyciel akademicki 15

16 Załącznik nr 2d WYKAZ PLACÓWEK KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE POMOSTOWE I STOPNIA Podstawy pielęgniarstwa Podstawowa Opieka Zdrowotna Położnictwo, ginekologia położniczo-ginekologiczne Pediatria pediatryczne Choroby wewnętrzne internistyczne Geriatria geriatryczne Opieka paliatywna Podstawowa Opieka Zdrowotna Neurologia neurologiczne Chirurgia chirurgiczne Psychiatria psychiatryczne Anestezjologia w zagrożeniu życia Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Zgodnie z Uchwałą nr 26/III/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych I Rok 2 semestr 1. NZOZ Bielsko-Biała ul. Willowa 2. NZOZ Przychodnia "Vita" Bielsko- Biała 3. Centrum Medyczne "Betamed" w Bielsku- 4. NZOZ Centrum Opieki Domowej "Medica" 5. Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy 6. Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski w Bielsku- 7. Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra 8. Szpital Wojewódzki w Bielsku- 9. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 10. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 11. Szpital Pediatryczny w Bielsku- 12. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku- 13. Szpital św. Łukasza w Bielsku- 14. Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 15. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku- 16. DPS dla Przewlekle Chorych w Bielsku- 17. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku 18. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA 19. Praktyki indywidualne za zgodą Dziekana w szpitalach wieloprofilowych zgodnie z miejscem zatrudnienia. Opiekun dydaktyczny Nauczyciel akademicki 16

17 Załącznik nr 3 do Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych... Bielsko-Biała, dnia...20 r. Imię Nazwisko... Adres korespondencyjny... Telefon... Uczelnia kierująca, wydział Szanowny Pan/Pani Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych z zakresu... w... (Oddział, Komórka organizacyjna) Szpitala. w terminie od dnia... do dnia....wymiar godzinowy praktyk zawodowych wynosi... Z poważaniem... (podpis ubiegającego się o praktykę)... Opiekun praktyki w Placówce AKCEPTUJĘ:... (podpis kierownika komórki / ordynatora oddziału prowadzącego praktykę) 17

18 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami dotyczącymi prowadzenia praktyk zawodowych zgodnie z Instrukcją szkolenia studentów Akademii Techniczno- Humanistycznej w zakresie organizacji i warunkami prowadzenia praktyk zawodowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o: - konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków* - konieczności posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej* - konieczności posiadania odpowiednich badań lekarskich*. Wydział Akademii Techniczno-Humanistycznej:... Praktyka po semestrze... Kierunek,... Data szkolenia... Prowadzący szkolenie... 1 Lp. Nazwisko i Imię Podpis studenta

19 Załącznik nr 5 ZESTAWIENIE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKIM..... Studia: stacjonarne/ niestacjonarne, stopień:., Kierunek: Rok studiów:.. Semestr:.. Lp. Imię i nazwisko studenta Numer albumu kształcenia:. * * Zaliczenie/Brak zaliczenia.. Data i podpis Opiekuna dydaktycznego praktyk zawodowych 19

Zarządzenie Nr 857/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 listopada 2014 r. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 857/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 listopada 2014 r. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 857/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Samokształcenie I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I+II I II I II

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Samokształcenie I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I+II I II I II Seminaria Samokształcenie RAZEM Zajęcia teoretyczne RAZEM (zajęcia teoretyczne) Zajęcia praktyczne (ZP) Praktyka zawodowa (PZ) RAZEM (ZP + PZ) RAZEM (ZP + PZ) Forma zaliczenia UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo 21.09 22.09 Tok A grupa I s 209 Tok A grupa II s. 408 Tok C, D s. 402 15:00 17:45 Filozofia i etyka zawodu (1-3) 15:00 17:45 Pielęgniarstwo chirurgiczne (1-3) 15:00 17:45 Ratownictwo medyczne (1-3) 17:20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2017/2018

PLAN STUDIÓW DLA NABORU 2017/2018 PMWSZ w Opolu Kier Kierunek Studiów: Pielęgniarstwo Poziom Kształcenia: Studia I stopnia Forma Kształcenia: Studia stacjonarne Profil Kształcenia: Praktyczny Obszar Kształcenia: Zakres nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

II. Celem praktyki pedagogicznej jest:

II. Celem praktyki pedagogicznej jest: WYTYCZNE DO PRAKTYKI PEDAGOGOCZNEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: 1. Regulamin Studiów Wyższych

Bardziej szczegółowo

w tym godzin godz kont.!

w tym godzin godz kont.! PLAN STUDIÓ - Podhalańska Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata, 6 semestrów forma stacjonarna obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

w tym godzin godz kont.! ZP Sem. PZ bez kont.

w tym godzin godz kont.! ZP Sem. PZ bez kont. PLAN STUDIÓ - Podhalańska Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Studia pierwszego stopnia, 3 lata, 6 semestrów tryb stacjonarny Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne (ZP)

RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) RAZEM Zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne (ZP) Seminaria Samokształc enie RAZEM Zajęcia teoretyczne RAZEM ECTS (zajęcia teoretyczne) Zajęcia praktyczne (ZP) Praktyka zawodowa (PZ) RAZEM (ZP + PZ) RAZEM ECTS (ZP + PZ) UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

Plan I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo

Plan I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo Nazwa kszt.bez naucz. akad. wyk. sem. ćwicz. zaj. prakt. Przysposobienie biblioteczne 1 2 - - 2 - - zaliczenie BHP 1 4-4 - - - zaliczenie Biofizyka 1 15 5 10 - - - Biochemia ogólna i kliniczna 1 45 10

Bardziej szczegółowo

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4. Praktyka zawodowa. Zaięcia praktyczne. Zaięcia praktyczne. Samokształcenie. Seminarium. Ćwiczenia. Wykład ECTS ECTS ECTS

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4. Praktyka zawodowa. Zaięcia praktyczne. Zaięcia praktyczne. Samokształcenie. Seminarium. Ćwiczenia. Wykład ECTS ECTS ECTS Załącznik nr 9 do Uchwały nr 25/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19.06.2017 roku Plan studiów stacjonarnych dla rozpoczynajacych studia 20/2017 Kierunek, I stopień kształcenia Ogółem

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy. 1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia r. realizują praktykę wg harmonogramu:

Harmonogramy. 1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia r. realizują praktykę wg harmonogramu: Załącznik Zarządzenia nr 20/2018 Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Harmonogramy zawowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe elementy programu rozwojowego

Szczegółowe elementy programu rozwojowego Regulamin programu rozwojowego dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia cykl: 2019/ / /2022

Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia cykl: 2019/ / /2022 Załącznik nr. Tabela. Liczba godzin realizowanych zajęć dydaktycznych w poszczególnych poziomach i formach kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PIELĘGNIARSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1040/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 1040/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 czerwca 2016 roku Zarządzenie Nr 1040/2015/2016 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017 dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z I semestr Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2015 r. /modułu Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6 Senatu Uczelni Łazarskiego

UCHWAŁA nr 6 Senatu Uczelni Łazarskiego Załącznik nr.do protokołu posiedzenia Senatu Uczelni Łazarskiego w dniu 20 marca 2019 r. UCHWAŁA nr 6 Senatu Uczelni Łazarskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu praktyk zawodowych na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) W Ć Sk/S Z.p. P.z. W Ć Sk/S Z.p. P.z. W Ć Sk/S Z.p. P.z. A. NAUKI PODSTAWOWE 1. Anatomia I 2. Anatomia II 1 2 2 38 15 15 8 15 15 8 3. Fiziologia I 4. Fiziologia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PSZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne studia I stopnia; (przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne, Promocja zdrowia psychicznego) Cykl kształcenia: 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 921/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 921/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 921/2014/2015 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016 dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Rok rozpoczęcia studiów: Rok akademicki 2018/ 2019

PLAN STUDIÓW. Rok rozpoczęcia studiów: Rok akademicki 2018/ 2019 Godzin Całość Lp. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Instytut Zdrowia i Gospodarki Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny Czas trwania: 7 semestrów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 2. Celem praktyki pedagogicznej jest:

Podstawa prawna: 2. Celem praktyki pedagogicznej jest: Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 443/2014/2015 z dnia 13.01.2015r. Podstawa prawna: WYTYCZNE DO PRAKTYKI PEDAGOGOCZNEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA WYDZIAŁ NAUK O

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 GORZÓW WLKP. 2018 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej 1. 3 4 Problemy teorii i praktyki pielęgniarskiej Teoria pielęgniarstwa A 30 15 15 30 0 E 1+1 Pielęgniarstwo europejskie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy. 1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia r. realizują praktykę wg harmonogramu:

Harmonogramy. 1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne, którzy rozpoczęli studia r. realizują praktykę wg harmonogramu: Harmonogramy zawodowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2018/2019 1 1. Studenci III roku, kierunek: dietetyka studia stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO. Studia niestacjonarne

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO. Studia niestacjonarne Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Studia niestacjonarne Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013 ROK REALIZACJI PLANU 20012/2013

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE TYLKO II

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PSZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne studia I stopnia; (przedmiot do wyboru: Język migowy) Cykl kształcenia: 6 semestrów; Ogólna liczba kształcenia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH str. 1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 29/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 marca 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP- 57/17 Zarządzenie nr 29/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PIELEGNIARSTWO PLAN STUDIÓW, STUDIA I STOPNIA (CZAS TRWANIA STUDIÓW 7 SEMESTRÓW) Rok rozpoczęcia studiów: Rok akademicki 2014/2015 SEMESTR I

Kierunek: PIELEGNIARSTWO PLAN STUDIÓW, STUDIA I STOPNIA (CZAS TRWANIA STUDIÓW 7 SEMESTRÓW) Rok rozpoczęcia studiów: Rok akademicki 2014/2015 SEMESTR I Kierunek: PIELEGNIARSTWO Forma studiów: stacjonarne PLAN STUDIÓW, STUDIA I STOPNIA (CZAS TRWANIA STUDIÓW 7 SEMESTRÓW) Rok rozpoczęcia studiów: Rok akademicki 2014/2015 SEMESTR I Lp. Treści kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe Rekrutacja w roku akademickim 2009/2010 Studia są realizowane wg standardów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zaliczenia. Liczba godzin. zaliczenie. 2. Psychologia W 30 zaliczenie tak 2 2. zaliczenie. zaliczenie. 3. Biochemia i W 30 zaliczenie tak 2 2

Rodzaj zaliczenia. Liczba godzin. zaliczenie. 2. Psychologia W 30 zaliczenie tak 2 2. zaliczenie. zaliczenie. 3. Biochemia i W 30 zaliczenie tak 2 2 Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) rok akad.2012/2013 Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Rok I, semestr zimowy - I Lp. Nazwa przedmiotu ZT Razem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1036/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 1036/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2016 roku Zarządzenie Nr 1036/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

III ROK 1 semestr 2 semestr. 3 semestr. Laboratorium CSM Seminarium. Laboratoria CSM Seminaria. Praktyki zawodowe ECTS. Praktyki zawodowe ECTS

III ROK 1 semestr 2 semestr. 3 semestr. Laboratorium CSM Seminarium. Laboratoria CSM Seminaria. Praktyki zawodowe ECTS. Praktyki zawodowe ECTS Razem Plan studiów stacjonarnych/niestacjonarnych - I Stopnia -cykl kształcenia 2018-2021 Kierunek- Pielęgniarstwo Profil praktyczny realizacja od roku akademickiego 2018/2019 (cykl kształcenia 2018-2021)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TYLKO I ROK Plan nauczania zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

W. Ćw. Sem. P. S. Z. ECTS W. Ćw. Sem. P.

W. Ćw. Sem. P. S. Z. ECTS W. Ćw. Sem. P. KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO profil kształcenia: praktyczny obszar kształcenia: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, stacjonarne cykl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć. Studia niestacjonarne pomostowe. Ścieżka AB/D Rok I, semestr II. Rok akademicki 2014/2015. Semestr letni

Harmonogram zajęć. Studia niestacjonarne pomostowe. Ścieżka AB/D Rok I, semestr II. Rok akademicki 2014/2015. Semestr letni Harmonogram zajęć Studia niestacjonarne pomostowe Ścieżka Rok I, semestr II Rok akademicki 2014/2015 Semestr letni ata Godziny Kod i nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy Nr Sali 2015.02.13 13:45-16:00

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PSZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne / niestacjonarne studia II stopnia; (przedmiot do wyboru: Edukacja osób starszych i ich rodzin)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE TYLKO I ROK Plan nauczania zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 1. INSTYTUTOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2. INSTYTUTOWY REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PWSZ w NYSIE INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA NYSA 2012 1. INSTYTUTOWY REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PSZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne / niestacjonarne studia II stopnia; (przedmiot do wyboru: Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2012S

PLAN STUDIÓW NR 2012S INSTYTUT OCHRONY ZDROIA PLAN STUDIÓ NR 1S ZATIERDZONO UCHAŁĄ SENATU NR PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA IM. STANISŁAA STASZICA POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJALNOŚ: STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3-letnie, licencjackie)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH STUDIA I STOPNIA Kierunek Rok studiów Wymiar praktyk Rodzaj praktyki Czas realizacji Informacje szczegółowe Bezpieczeństwo narodowe Praktyka zawodowa 4 tygodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo

Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo Regulamin praktyk zawodowych obowiązkowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańska

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 21 lipca 2012 r.

Wejście w życie: 21 lipca 2012 r. Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia. dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia. dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Pierwszego stopnia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Rekrutacja w roku akademickim 009/010 Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rok akademicki 2018/2019.

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rok akademicki 2018/2019. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rok akademicki 2018/2019 Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zgodnie z 25 ust. 1 Regulaminu studiów PUM

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne / niestacjonarne studia II stopnia; /6 (przedmiot do wyboru: Edukacja osób i rodzin) Cykl kształcenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012)

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Cykl kształcenia: 6 semestrów Ogólna liczba kształcenia : 48 punktów ECT:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011 \ Plan zatwierdzony decyzją Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Listopad 2015 str. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formę i organizację praktycznej

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów. Ogółem godzin# SEMESTR I

Grupa przedmiotów. Ogółem godzin# SEMESTR I PLAN STUDIÓ - Podhalańska Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, forma stacjonarna obowiązuje od roku akademickiego 207/208

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYBRANE ZAGADNIENIA Z NAUK SPOŁECZNYCH NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

JĘZYK ANGIELSKI WYBRANE ZAGADNIENIA Z NAUK SPOŁECZNYCH NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE Plan nauczania zatwierdzony na Radzie

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: A -absolwenci pięcioletniego liceum medycznego

Ścieżka: A -absolwenci pięcioletniego liceum medycznego K r a k o w s k a A k a d e m i a im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego W yd z i a ł Z d r o w i a i N a u k M e d y c z n y c h K i e r u n e k P i e l ę g n i a r s t w o PRZEWODNIK DLA STUDENTA LICENCJAT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 4. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 4. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia PROCEDURA 4 Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. studenckich, Kierownika

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa POWR /17

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa POWR /17 UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa POWR.05.03.00-00-0038/17 zawarta w dniu... pomiędzy: Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski CTS Pielęgniarstwo 7. Zasady oceniania i egzaminowania Postępy studentów są oceniane podczas całego procesu kształcenia. Do oceny poziomu wiedzy studenta są stosowane stopnie (ocenianie tradycyjne) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2013 r. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia

Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Pierwszego stopnia dla kierunku PIEL GNIARSTWO Rekrutacja w roku akademickim 008/009 1 Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

CEL PROCEDURY ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI

CEL PROCEDURY ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY Organizacja praktyk nr WKPiI/P2/2013 wydanie 3 studenckich z dnia: 3 XI 2015 r. ważne od: 3 XI 2015 r. Opracowanie: Prodziekan ds.

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1292/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI, NABÓR 2013/2014

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI, NABÓR 2013/2014 REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI, NABÓR 2013/2014 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady organizacji praktyk zawodowych cele,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI W INSTYTUCIE MEDYCZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO ORGANIZOWANIA, REALIZACJI I ZALICZENIA INDYWIDUALNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

PRZEWODNIK DO ORGANIZOWANIA, REALIZACJI I ZALICZENIA INDYWIDUALNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 914/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 914/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 914/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2012S

PLAN STUDIÓW NR 2012S I godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) A. NAUKI PODTAOE. Anatomia I. Anatomia II 38 5 5 8 5 5 8 3. Fiziologia I. Fiziologia II 38 5 5 8 5 5 8 5. Patologia 6 6. Genetyka 3 56 5 5 7. Biochemia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 kierunku studiów Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka zdrowotna, rok III - studia stacjonarne. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo