Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu,"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69 - placówce socjalizacyjnej. Na podstawie art. 36 ust 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz.1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; zm. z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz 14 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) zarządza się, co następuje: 1 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Domowi Integracyjno Rodzinnemu w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69 - placówce socjalizacyjnej 2 Regulamin Organizacyjny placówki, o której mowa w 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. 4 Traci moc Zarządzenie Nr 1360/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu, placówce socjalizacyjnej, ul. Jaśkowa Dolina 71 w Gdańsku. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnej Rozdział I Podstawa prawna. 1 Dom Integracyjno Rodzinny w Gdańsku placówka socjalizacyjna działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455). Rozdział II Postanowienia Ogólne Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady działania Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku placówki socjalizacyjnej. 2. Dom Integracyjno Rodzinny placówka socjalizacyjna ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina Ilekroć w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o: 1) powiecie - należy przez to rozumieć Miasto Gdańsk, 2) podmiocie prowadzącym należy przez to rozumieć Miasto Gdańsk, 3) MOPS - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnej, 5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnego, 6) Domu należy przez to rozumieć Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku - placówkę socjalizacyjną, 7) opiece całodobowej - należy przez to rozumieć zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokojone w domu rodzinnym, 8) mieszkaniu usamodzielnienia - należy przez to rozumieć odrębne mieszkanie poza placówką lub w uzasadnionych przypadkach na terenie placówki, w którym zamieszkują wychowankowie od 14 roku życia do usamodzielnienia, prowadząc samodzielnie gospodarstwo domowe.

3 4 1. Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Miasta Gdańska, działającą w jego granicach administracyjnych, nad którą nadzór w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska sprawuje MOPS. 2. Organem sprawującym nadzór nad realizacją standardów usług, opieki i wychowania w placówce jest Wojewoda Pomorski. 3. Dom jest jednostką budżetową Miasta Gdańska i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy jednostki zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska. 4. Dyrektor planuje finansowanie Domu i zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie w ramach przyznanych przez podmiot prowadzący środków budżetowych. 5 Dom działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Gdańska, zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska, zarządzeń Dyrektora MOPS oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora. Rozdział III Typ placówki i jej główne zadania Dom jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajającą niezbędne potrzeby i świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej. 2. Dom jest wykonawcą postanowień sądu rodzinnego wydawanych na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Do czasu zakończenia realizacji programu naprawczego Dom zapewnia miejsca dla 14 wychowanków, w 4 grupach wychowawczych. 2. Dom może tworzyć mieszkania usamodzielnienia. 3. W celu zapewnienia właściwych standardów opieki i wychowania dopuszcza się możliwość tworzenia, nowych grup wychowawczych i modyfikacji istniejących w strukturze Domu na podstawie zarządzeń Dyrektora Dom realizując swoje zadania w zakresie opieki nad dzieckiem ma na uwadze podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do: 1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 2) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach, 3) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, 4) dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza Domu, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Domu, 5) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 6) poszanowania potrzeb religijnych dziecka,

4 7) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną, 8) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej, 9) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 10) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 11) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych, 12) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu, 13) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci, 14) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. 2. Dom prowadzi działalność opiekuńczo - wychowawczą z poszanowaniem idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka. Rozdział IV Kierowanie Domem i jego organizacja Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Głównego Księgowego, oraz koordynuje pracą pracowników specjalistycznych, obsługi i administracji. 3. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Domu kieruje inny pracownik wyznaczony przez niego z zastrzeżeniem ust Dyrektor wydaje akty prawa wewnętrznego w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów. 5. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Domu. 6. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 7. Dyrektor decyduje o zatrudnianiu, zwalnianiu, wynagradzaniu, przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Domu, zgodnie z Kodeksem Pracy, regulaminem wynagradzania i regulaminem pracy. 10 Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje pracę: 1) Głównego Księgowego, 2) Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego, 3) Zespołu Administracyjno Gospodarczego, 4) innych pracowników niezbędnych okresowo do właściwego funkcjonowania Domu Strukturę organizacyjną Domu tworzą: 1) Dyrektor, 2) Główny Księgowy, 3) Zespół Opiekuńczo Wychowawczy: a) wychowawca - koordynator, b) wychowawcy w tym wychowawcy z kwalifikacjami pracy socjalnej, 4) Grupy Wychowawcze, 5) Zespół Administracyjno Gospodarczy: a) pracownicy prac lekkich (wspierający pracę wychowawców), b) pracownicy Konserwatorzy/Obsługa urządzeń grzewczych/dozór. 2. Podstawową strukturę organizacyjną Domu przedstawia schemat organizacyjny

5 stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Rozdział V Pracownicy Domu W celu realizacji zadań określonych Regulaminem, w Domu zatrudnia się specjalistów do pracy z dziećmi i rodziną, Głównego Księgowego oraz pracowników administracji i obsługi. 2. W grupie specjalistów z kwalifikacjami pedagogicznymi zatrudnia się: 1) wychowawców, 2) wychowawców z kwalifikacjami pracy socjalnej. 3. W grupie specjalistów bez kwalifikacji pedagogicznych zatrudnia się innych specjalistów. 4. W grupie pracowników księgowości oraz administracji i obsługi zatrudnia się pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do sprawnej realizacji zadań określonych Regulaminem. 5. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do pracy w Domu na danym stanowisku określają odrębne przepisy. 13 Działalność placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności: 1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Domu, 2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci, 3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Ośrodka, 4) promocja idei wolontariatu. Rozdział VI Zadania komórek organizacyjnych Do zadań Domu należy: 1) dbałość o dobre imię Domu, 2) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Domu, 3) zapewnienie sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących zewnętrznych i wewnętrznych aktów normatywnych, 4) zapewnienie kulturalnej, świadczącej o pozytywnym osobistym zaangażowaniu, obsługi podopiecznych i ich rodzin, pracowników, innych osób i instytucji zwracających się o pomoc lub współpracujących z Domem, 5) przygotowywanie projektów aktów normatywnych, materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb Domu, 6) współdziałanie poprzez Dyrektora z organami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, 7) współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektu planu finansowego, 8) współpraca kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie realizowanych wspólnych zadań, 9) załatwianie skarg i wniosków według właściwości i poleceń Dyrektora, 10) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora kontroli i instruktażu w Domu,

6 11) współuczestniczenie kadry pedagogicznej i obsługi w opracowywaniu programów i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Domu, 12) usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Domu, 13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, 14) współpraca z odpowiednimi służbami w przypadku klęski żywiołowej. 2. Spory kompetencyjne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor. 15 Dom będący samodzielną jednostką budżetową realizuje poprzez własne komórki organizacyjne zadania z zakresu administracyjno - gospodarczego, finansowego oraz opiekuńczo wychowawczego. 16 Do zadań merytorycznych Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego, działającego w oparciu o metodę Indywidualnych Planów Pracy należy: 1) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, socjalizujących, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, 2) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, 3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, 4) praca z rodziną dziecka, 5) organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grupach usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 6) współpraca z instytucjami (Policją, sądami, urzędami, szkołami i in.) wspierającymi realizację zadań Domu. 17 Do zadań administracyjnych realizowanych poprzez Zespół Administracyjno - Gospodarczy należy w szczególności: 1) ochrona budynku, 2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 3) podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży, 4) wzywanie załogi interwencyjnej, 5) zabezpieczenie mienia Domu, 6) dbałość o czystość, ład i porządek w całej placówce, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń kuchennych, urządzeń kuchennych i sanitariatów, utrzymanie porządku i czystości w budynku i na terenach zewnętrznych, 7) wsparcie pracy wychowawców opiekunów, 8) prowadzenie dzienników żywieniowych, przygotowywanie jadłospisu, a także zapotrzebowania na produkty żywieniowe i środki czystości, 9) obsługa urządzeń grzewczych pieca, sieci i instalacji wraz z urządzeniami pomocniczymi, utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach Domu; utrzymania porządku i bezpieczeństwa ppoż. w pomieszczeniach domu, a także w kotłowni i dojścia do tych pomieszczeń, 10) dokonywanie napraw, dbanie o stan techniczny budynku i terenów przyległych, 11) dokonywanie zakupów i przygotowywanie posiłków, w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcji i Dobrej Praktyki Higienicznej, według standardu HACCP.

7 18 Do zadań finansowo-księgowych realizowanych poprzez Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Domu, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5) sporządzanie bilansu jednostki, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych o dochodach i wydatkach oraz innych sprawozdań określonych przepisami prawa, 7) sporządzanie planu finansowego oraz kontrola prawidłowości jego wykonania, 8) sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków, 9) sporządzanie deklaracji PFRON i terminowe przekazywanie składek, 10) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem kasy jednostki w zakresie rozliczeń wewnętrznych, 11) prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych, 12) rozliczanie inwentaryzacji, 13) obsługa finansowo księgowa rachunku dochodów własnych, 14) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku Ośrodka, wraz z prowadzeniem rejestru sprzedaży i zakupu, 15) sporządzanie deklaracji VAT i terminowe przekazywanie podatku, 16) prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS pracownikom, 17) prowadzenie dokumentacji płacowych pracowników, 18) sporządzanie miesięcznych raportów o wysokości przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, 20) rozliczanie umów cywilno prawnych, 21) sporządzanie informacji/deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 22) sporządzanie deklaracji ZUS i terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział VII Zasady kierowania i pobytu wychowanków Wychowanków do Domu kieruje Prezydent Miasta Gdańska, a z jego upoważnienia Dyrektor MOPS i inni pracownicy MOPS upoważnieni na wniosek Dyrektora MOPS. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest w porozumieniu z Dyrektorem. 3. Do Domu przyjmowane są dzieci od 5 roku życia; w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. 4. Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy wydania skierowania i przyjęcia do Domu. 5. Do Domu przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie bez stałej pomocy osoby drugiej. 6. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do Domu może nastąpić na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. 7. Dzieci cudzoziemców przyjmowane są do Domu na podstawie postanowienia sądu, skierowania wydanego przez powiat kierujący lub na własną prośbę.

8 8. Dom przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka - w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki: na polecenie sędziego, doprowadzone przez Policję, szkołę lub inne osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia. 9. W przypadku braku miejsc w placówce Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 8. Dyrektor jest jednak zobowiązany do przewiezienia dziecka do innej tego typu placówki, w której aktualnie jest miejsce. 10. Dzieci przyjęte do placówki w trybie, o którym mowa w ust. 8, mogą zostać przeniesione do innej placówki, w której warunki pobytu będą korzystne dla rozwoju psychofizycznego dziecka W Domu działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zwany dalej stałym zespołem. 2. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 3) modyfikowania indywidualnego planu pracy, 4) zgłaszania do ośrodka adopcyjno - opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję, 5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, 6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu, 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo - wychowawczym. 3. Stały zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 4. W skład stałego zespołu wchodzą: 1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, 2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, 3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, 4) przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. 5. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniu stałego zespołu zapraszane są osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele: sądu rodzinnego, Policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka. 6. Po dokonaniu oceny aktualnej sytuacji rodziny dziecka, stały zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu. 7. Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 7, Dyrektor informuje sąd rodzinny o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo - wobec niemożności powrotu dziecka do rodziny naturalnej informuje ośrodek adopcyjnoopiekuńczy, celem umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej lub innej właściwej formie opieki. 8. Na wniosek Dyrektora lub wychowawcy za zgodą Dyrektora, po zasięgnięciu opinii stałego zespołu, dziecka i jego rodziców oraz centrum pomocy w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w Domu, powiat może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu. 9. O przeniesieniu dziecka umieszczonego w Domu na podstawie orzeczenia sądowego powiat informuje właściwy sąd.

9 21 1. Powrót dziecka do rodziny następuje: 1) okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku, 2) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Domu. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Dyrektor zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych, którzy osobiście odbierają dziecko z Domu. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 Dyrektor zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowę określającą warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny, a w szczególności zobowiązanie do realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego oraz zobowiązanie Dyrektora do współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywającego okresowo poza Domem w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opiekuńczo wychowawczych W przypadku samowolnego opuszczenia Domu przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 2) powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego dziecka, Policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie postanowienia oraz MOPS, a także Wojewodę Pomorskiego w przypadku dziecka cudzoziemców. 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Domu, stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w Domu i kieruje sprawę do MOPS lub sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w Domu. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Domu lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Domu, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w Domu oraz odmówić ponownego przyjęcia do Domu. 23 Dyrektor zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu przez MOPS małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Rozdział VIII Tryb i porządek pracy Zespół specjalistów odpowiedzialny za pracę z dzieckiem i rodziną wykonuje swoje zadania w cyklach: 1) całodobowych i dziennych, 2) całorocznych - bez przerwy świątecznej, feryjnej, wakacyjnej, 3) zgodnie z okresowymi harmonogramami uwzględniającymi ich specyfikę i Kodeks Pracy. 2. Godziny pracy pracowników Domu określa Regulamin Pracy Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w każdy wtorek w godzinach od do

10 2. Obowiązujące w Domu zasady regulujące tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Domu. 26 Organizację, zasady wynagradzania, porządek pracy oraz inne związane z tym prawa i obowiązki pracowników określają: 1) Regulamin Pracy, 2) Regulamin Wynagradzania, 3) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 4) Regulamin Oceniania Pracowników Samorządowych wprowadzone zarządzeniem Dyrektora 27 Organizację i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego. 28 Szczegółowy obieg dokumentów oraz symbole stosowane do oznaczania spraw prowadzonych przez Dom określa instrukcja wprowadzona zarządzeniem Dyrektora W Domu obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny. 2. Czynności kancelaryjne w Domu wykonuje Dyrektor i Główny Księgowy. 3. Z polecenia Dyrektora czynności kancelaryjne może wykonywać wyznaczony pracownik pedagogiczny. Rozdział IX Dokumentacja merytoryczna W Domu obowiązują następujące akty wewnętrzne: 1) Regulamin Wychowanka Domu, 2) Regulamin Kieszonkowego dla Wychowanków. 2. W Domu prowadzi się następującą dokumentację merytoryczną: 1) roczne i kwartalne plany pracy, 2) dzienniki pracy wychowawców, 3) protokolarz posiedzeń stałego zespołu, 4) indywidualne plany pracy z dzieckiem, 5) karty pobytu dziecka, 6) akta osobowe poszczególnych wychowanków, 7) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, 8) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 9) dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka, 10) dokumentację dotyczącą projektów i programów realizowanych przez Dom.

11 Rozdział X Postanowienia końcowe Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 2. Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Domu ustala Dyrektor zarządzeniami.

12 Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku Schemat struktury organizacyjnej Domu Integracyjno Rodzinnego Dyrektor Domu Integracyjno - Rodzinnego Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy Główny Księgowy Zespół Administracyjno- Gospodarczy Grupy Wychowawcze

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi.

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21 W KRAKOWIE Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania realizowane przez żłobek.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo