Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu,"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69 - placówce socjalizacyjnej. Na podstawie art. 36 ust 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz.1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; zm. z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz 14 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) zarządza się, co następuje: 1 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Domowi Integracyjno Rodzinnemu w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69 - placówce socjalizacyjnej 2 Regulamin Organizacyjny placówki, o której mowa w 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. 4 Traci moc Zarządzenie Nr 1360/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Integracyjno Rodzinnemu, placówce socjalizacyjnej, ul. Jaśkowa Dolina 71 w Gdańsku. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 853/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2008r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnej Rozdział I Podstawa prawna. 1 Dom Integracyjno Rodzinny w Gdańsku placówka socjalizacyjna działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455). Rozdział II Postanowienia Ogólne Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady działania Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku placówki socjalizacyjnej. 2. Dom Integracyjno Rodzinny placówka socjalizacyjna ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina Ilekroć w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o: 1) powiecie - należy przez to rozumieć Miasto Gdańsk, 2) podmiocie prowadzącym należy przez to rozumieć Miasto Gdańsk, 3) MOPS - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnej, 5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku - placówki socjalizacyjnego, 6) Domu należy przez to rozumieć Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku - placówkę socjalizacyjną, 7) opiece całodobowej - należy przez to rozumieć zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokojone w domu rodzinnym, 8) mieszkaniu usamodzielnienia - należy przez to rozumieć odrębne mieszkanie poza placówką lub w uzasadnionych przypadkach na terenie placówki, w którym zamieszkują wychowankowie od 14 roku życia do usamodzielnienia, prowadząc samodzielnie gospodarstwo domowe.

3 4 1. Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Miasta Gdańska, działającą w jego granicach administracyjnych, nad którą nadzór w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska sprawuje MOPS. 2. Organem sprawującym nadzór nad realizacją standardów usług, opieki i wychowania w placówce jest Wojewoda Pomorski. 3. Dom jest jednostką budżetową Miasta Gdańska i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy jednostki zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska. 4. Dyrektor planuje finansowanie Domu i zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie w ramach przyznanych przez podmiot prowadzący środków budżetowych. 5 Dom działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Gdańska, zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska, zarządzeń Dyrektora MOPS oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora. Rozdział III Typ placówki i jej główne zadania Dom jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajającą niezbędne potrzeby i świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej. 2. Dom jest wykonawcą postanowień sądu rodzinnego wydawanych na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Do czasu zakończenia realizacji programu naprawczego Dom zapewnia miejsca dla 14 wychowanków, w 4 grupach wychowawczych. 2. Dom może tworzyć mieszkania usamodzielnienia. 3. W celu zapewnienia właściwych standardów opieki i wychowania dopuszcza się możliwość tworzenia, nowych grup wychowawczych i modyfikacji istniejących w strukturze Domu na podstawie zarządzeń Dyrektora Dom realizując swoje zadania w zakresie opieki nad dzieckiem ma na uwadze podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do: 1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 2) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach, 3) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, 4) dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza Domu, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Domu, 5) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 6) poszanowania potrzeb religijnych dziecka,

4 7) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną, 8) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej, 9) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 10) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 11) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych, 12) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu, 13) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci, 14) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. 2. Dom prowadzi działalność opiekuńczo - wychowawczą z poszanowaniem idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka. Rozdział IV Kierowanie Domem i jego organizacja Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Głównego Księgowego, oraz koordynuje pracą pracowników specjalistycznych, obsługi i administracji. 3. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Domu kieruje inny pracownik wyznaczony przez niego z zastrzeżeniem ust Dyrektor wydaje akty prawa wewnętrznego w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów. 5. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Domu. 6. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 7. Dyrektor decyduje o zatrudnianiu, zwalnianiu, wynagradzaniu, przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Domu, zgodnie z Kodeksem Pracy, regulaminem wynagradzania i regulaminem pracy. 10 Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje pracę: 1) Głównego Księgowego, 2) Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego, 3) Zespołu Administracyjno Gospodarczego, 4) innych pracowników niezbędnych okresowo do właściwego funkcjonowania Domu Strukturę organizacyjną Domu tworzą: 1) Dyrektor, 2) Główny Księgowy, 3) Zespół Opiekuńczo Wychowawczy: a) wychowawca - koordynator, b) wychowawcy w tym wychowawcy z kwalifikacjami pracy socjalnej, 4) Grupy Wychowawcze, 5) Zespół Administracyjno Gospodarczy: a) pracownicy prac lekkich (wspierający pracę wychowawców), b) pracownicy Konserwatorzy/Obsługa urządzeń grzewczych/dozór. 2. Podstawową strukturę organizacyjną Domu przedstawia schemat organizacyjny

5 stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Rozdział V Pracownicy Domu W celu realizacji zadań określonych Regulaminem, w Domu zatrudnia się specjalistów do pracy z dziećmi i rodziną, Głównego Księgowego oraz pracowników administracji i obsługi. 2. W grupie specjalistów z kwalifikacjami pedagogicznymi zatrudnia się: 1) wychowawców, 2) wychowawców z kwalifikacjami pracy socjalnej. 3. W grupie specjalistów bez kwalifikacji pedagogicznych zatrudnia się innych specjalistów. 4. W grupie pracowników księgowości oraz administracji i obsługi zatrudnia się pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do sprawnej realizacji zadań określonych Regulaminem. 5. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do pracy w Domu na danym stanowisku określają odrębne przepisy. 13 Działalność placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności: 1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Domu, 2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci, 3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Ośrodka, 4) promocja idei wolontariatu. Rozdział VI Zadania komórek organizacyjnych Do zadań Domu należy: 1) dbałość o dobre imię Domu, 2) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Domu, 3) zapewnienie sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących zewnętrznych i wewnętrznych aktów normatywnych, 4) zapewnienie kulturalnej, świadczącej o pozytywnym osobistym zaangażowaniu, obsługi podopiecznych i ich rodzin, pracowników, innych osób i instytucji zwracających się o pomoc lub współpracujących z Domem, 5) przygotowywanie projektów aktów normatywnych, materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb Domu, 6) współdziałanie poprzez Dyrektora z organami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, 7) współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektu planu finansowego, 8) współpraca kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie realizowanych wspólnych zadań, 9) załatwianie skarg i wniosków według właściwości i poleceń Dyrektora, 10) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora kontroli i instruktażu w Domu,

6 11) współuczestniczenie kadry pedagogicznej i obsługi w opracowywaniu programów i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Domu, 12) usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Domu, 13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, 14) współpraca z odpowiednimi służbami w przypadku klęski żywiołowej. 2. Spory kompetencyjne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor. 15 Dom będący samodzielną jednostką budżetową realizuje poprzez własne komórki organizacyjne zadania z zakresu administracyjno - gospodarczego, finansowego oraz opiekuńczo wychowawczego. 16 Do zadań merytorycznych Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego, działającego w oparciu o metodę Indywidualnych Planów Pracy należy: 1) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, socjalizujących, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, 2) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, 3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, 4) praca z rodziną dziecka, 5) organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grupach usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 6) współpraca z instytucjami (Policją, sądami, urzędami, szkołami i in.) wspierającymi realizację zadań Domu. 17 Do zadań administracyjnych realizowanych poprzez Zespół Administracyjno - Gospodarczy należy w szczególności: 1) ochrona budynku, 2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 3) podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży, 4) wzywanie załogi interwencyjnej, 5) zabezpieczenie mienia Domu, 6) dbałość o czystość, ład i porządek w całej placówce, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń kuchennych, urządzeń kuchennych i sanitariatów, utrzymanie porządku i czystości w budynku i na terenach zewnętrznych, 7) wsparcie pracy wychowawców opiekunów, 8) prowadzenie dzienników żywieniowych, przygotowywanie jadłospisu, a także zapotrzebowania na produkty żywieniowe i środki czystości, 9) obsługa urządzeń grzewczych pieca, sieci i instalacji wraz z urządzeniami pomocniczymi, utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach Domu; utrzymania porządku i bezpieczeństwa ppoż. w pomieszczeniach domu, a także w kotłowni i dojścia do tych pomieszczeń, 10) dokonywanie napraw, dbanie o stan techniczny budynku i terenów przyległych, 11) dokonywanie zakupów i przygotowywanie posiłków, w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcji i Dobrej Praktyki Higienicznej, według standardu HACCP.

7 18 Do zadań finansowo-księgowych realizowanych poprzez Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Domu, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5) sporządzanie bilansu jednostki, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych o dochodach i wydatkach oraz innych sprawozdań określonych przepisami prawa, 7) sporządzanie planu finansowego oraz kontrola prawidłowości jego wykonania, 8) sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków, 9) sporządzanie deklaracji PFRON i terminowe przekazywanie składek, 10) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem kasy jednostki w zakresie rozliczeń wewnętrznych, 11) prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych, 12) rozliczanie inwentaryzacji, 13) obsługa finansowo księgowa rachunku dochodów własnych, 14) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku Ośrodka, wraz z prowadzeniem rejestru sprzedaży i zakupu, 15) sporządzanie deklaracji VAT i terminowe przekazywanie podatku, 16) prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS pracownikom, 17) prowadzenie dokumentacji płacowych pracowników, 18) sporządzanie miesięcznych raportów o wysokości przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, 20) rozliczanie umów cywilno prawnych, 21) sporządzanie informacji/deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 22) sporządzanie deklaracji ZUS i terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział VII Zasady kierowania i pobytu wychowanków Wychowanków do Domu kieruje Prezydent Miasta Gdańska, a z jego upoważnienia Dyrektor MOPS i inni pracownicy MOPS upoważnieni na wniosek Dyrektora MOPS. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest w porozumieniu z Dyrektorem. 3. Do Domu przyjmowane są dzieci od 5 roku życia; w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. 4. Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy wydania skierowania i przyjęcia do Domu. 5. Do Domu przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie bez stałej pomocy osoby drugiej. 6. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do Domu może nastąpić na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. 7. Dzieci cudzoziemców przyjmowane są do Domu na podstawie postanowienia sądu, skierowania wydanego przez powiat kierujący lub na własną prośbę.

8 8. Dom przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka - w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki: na polecenie sędziego, doprowadzone przez Policję, szkołę lub inne osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia. 9. W przypadku braku miejsc w placówce Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 8. Dyrektor jest jednak zobowiązany do przewiezienia dziecka do innej tego typu placówki, w której aktualnie jest miejsce. 10. Dzieci przyjęte do placówki w trybie, o którym mowa w ust. 8, mogą zostać przeniesione do innej placówki, w której warunki pobytu będą korzystne dla rozwoju psychofizycznego dziecka W Domu działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zwany dalej stałym zespołem. 2. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 3) modyfikowania indywidualnego planu pracy, 4) zgłaszania do ośrodka adopcyjno - opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję, 5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, 6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu, 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo - wychowawczym. 3. Stały zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 4. W skład stałego zespołu wchodzą: 1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, 2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, 3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, 4) przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. 5. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniu stałego zespołu zapraszane są osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele: sądu rodzinnego, Policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka. 6. Po dokonaniu oceny aktualnej sytuacji rodziny dziecka, stały zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu. 7. Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 7, Dyrektor informuje sąd rodzinny o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo - wobec niemożności powrotu dziecka do rodziny naturalnej informuje ośrodek adopcyjnoopiekuńczy, celem umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej lub innej właściwej formie opieki. 8. Na wniosek Dyrektora lub wychowawcy za zgodą Dyrektora, po zasięgnięciu opinii stałego zespołu, dziecka i jego rodziców oraz centrum pomocy w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w Domu, powiat może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu. 9. O przeniesieniu dziecka umieszczonego w Domu na podstawie orzeczenia sądowego powiat informuje właściwy sąd.

9 21 1. Powrót dziecka do rodziny następuje: 1) okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku, 2) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Domu. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Dyrektor zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych, którzy osobiście odbierają dziecko z Domu. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 Dyrektor zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowę określającą warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny, a w szczególności zobowiązanie do realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego oraz zobowiązanie Dyrektora do współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywającego okresowo poza Domem w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opiekuńczo wychowawczych W przypadku samowolnego opuszczenia Domu przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 2) powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego dziecka, Policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie postanowienia oraz MOPS, a także Wojewodę Pomorskiego w przypadku dziecka cudzoziemców. 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Domu, stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w Domu i kieruje sprawę do MOPS lub sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w Domu. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Domu lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Domu, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w Domu oraz odmówić ponownego przyjęcia do Domu. 23 Dyrektor zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu przez MOPS małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Rozdział VIII Tryb i porządek pracy Zespół specjalistów odpowiedzialny za pracę z dzieckiem i rodziną wykonuje swoje zadania w cyklach: 1) całodobowych i dziennych, 2) całorocznych - bez przerwy świątecznej, feryjnej, wakacyjnej, 3) zgodnie z okresowymi harmonogramami uwzględniającymi ich specyfikę i Kodeks Pracy. 2. Godziny pracy pracowników Domu określa Regulamin Pracy Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w każdy wtorek w godzinach od do

10 2. Obowiązujące w Domu zasady regulujące tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Domu. 26 Organizację, zasady wynagradzania, porządek pracy oraz inne związane z tym prawa i obowiązki pracowników określają: 1) Regulamin Pracy, 2) Regulamin Wynagradzania, 3) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 4) Regulamin Oceniania Pracowników Samorządowych wprowadzone zarządzeniem Dyrektora 27 Organizację i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego. 28 Szczegółowy obieg dokumentów oraz symbole stosowane do oznaczania spraw prowadzonych przez Dom określa instrukcja wprowadzona zarządzeniem Dyrektora W Domu obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny. 2. Czynności kancelaryjne w Domu wykonuje Dyrektor i Główny Księgowy. 3. Z polecenia Dyrektora czynności kancelaryjne może wykonywać wyznaczony pracownik pedagogiczny. Rozdział IX Dokumentacja merytoryczna W Domu obowiązują następujące akty wewnętrzne: 1) Regulamin Wychowanka Domu, 2) Regulamin Kieszonkowego dla Wychowanków. 2. W Domu prowadzi się następującą dokumentację merytoryczną: 1) roczne i kwartalne plany pracy, 2) dzienniki pracy wychowawców, 3) protokolarz posiedzeń stałego zespołu, 4) indywidualne plany pracy z dzieckiem, 5) karty pobytu dziecka, 6) akta osobowe poszczególnych wychowanków, 7) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, 8) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 9) dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka, 10) dokumentację dotyczącą projektów i programów realizowanych przez Dom.

11 Rozdział X Postanowienia końcowe Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 2. Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Domu ustala Dyrektor zarządzeniami.

12 Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku Schemat struktury organizacyjnej Domu Integracyjno Rodzinnego Dyrektor Domu Integracyjno - Rodzinnego Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy Główny Księgowy Zespół Administracyjno- Gospodarczy Grupy Wychowawcze

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdańsku, ul. Lutniowa 30. Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r.

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/176/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 listopada 2007r. STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Dom Dziecka jest placówką, która dzieciom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 148/07 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 grudnia 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Liskowie zwany dalej Domem Dziecka działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 178/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 178/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gdańskim Domom dla Dzieci, placówce socjalizacyjnej w Gdańsku, przy ul. Brzegi 55. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W GDYNI I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację i zadania Domu Dziecka w Gdyni - placówki opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 358/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia... r. Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych PARKOWA ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 Do uchwały nr 293/2008 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2008 roku tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku.

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Na podstawie art. 238

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1335/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem" określa szczegółową organizację Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3377/2013

Zarządzenie Nr 3377/2013 Zarządzenie Nr 3377/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 58.2013 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 sierpnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola Olgierda Borchardta - placówce interwencyjnej. Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Uchwała Nr CCXXXIX/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10. UCHWAŁA Nr CCXXXIX/145/09 ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia projekt w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach Na podstawie art. 10a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach Statut Domu Dziecka w Chmielowicach 1 Dom Dziecka w Chmielowicach z siedzibą przy ul. Nyskiej 18 zwany dalej Domem działa na podstawie: 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz.U. z 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY STATUT Załącznik do Uchwały Nr 447/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom pod Modrzewiem" w Białymstoku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 40 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 55.207 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 4 kwietnia 207 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Na podstawie art.36 ust. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE Projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zwane dalej Placówką działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r.

Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. Zarządzenie Nr 589/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 5020 UCHWAŁA NR XXX/403/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 886/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Dziecka w Falbogach, zwanego dalej Domem określa szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Załącznik do uchwały Nr /2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia. STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3192 UCHWAŁA NR XX/126/2017 RADY GMINY CZASTARY z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2682/2013

Zarządzenie Nr 2682/2013 Zarządzenie Nr 2682/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU 1 1. Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2010 z dnia 17.12.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania i organizację

Bardziej szczegółowo