Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 886/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku, zwany w dalszej treści Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku. 2 Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720), a także na podstawie uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska. 3 Organem sprawującym nadzór nad realizacją standardów usług, opieki i wychowania w Domu Integracyjno - Rodzinnym w Gdańsku jest Wojewoda Pomorski. 4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Mieście należy prze to rozumieć Miasto Gdańsk; 2) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdańska; 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku; 4) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko pracy, któremu podlegają pracownicy zespołu ekonomiczno administracyjnego; 5) Zespole ekonomiczno - administracyjnym należy przez to rozumieć zespół stanowisk pracy; 6) Specjalista ds. poradnictwa specjalistycznego należy przez to rozumieć stanowisko pracy; 7) Placówce należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku jest prawnie wyodrębnioną, samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2 2. Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej. 3. Podstawą działania Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku jest roczny plan finansowy. 4. Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku realizuje zadania ze środków zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu miasta Gdańska. 6 Siedzibą i obszarem działania Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku jest miasto Gdańsk W skład Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku wchodzą następujące Placówki: 1) Dom na Jaśkowej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 69, przeznaczony dla 14 wychowanków; 2) Dom na Batorego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 4, przeznaczony dla 10 wychowanków; 3) Dom na Sobieskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 90, przeznaczony dla 10 wychowanków. 2. Regulamin organizacyjny dla Placówki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. II. Ogólne cele i zadania 8 Dom Integracyjno - Rodzinny w Gdańsku zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno administracyjną i organizacyjną dla prowadzonych Placówek, które realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie: 1) objęcia opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej; 2) zapewnienia dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb; 3) realizacji przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 4) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych; 5) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych; 6) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej; 7) przygotowania dzieci do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. III. Zarządzanie i wewnętrzna struktura organizacyjna 1. Kadrę Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku stanowią: 1) Dyrektor; 2) Główny Księgowy; 9

3 3) Zespół ekonomiczno - administracyjny: a) pracownik ds. administracyjnych, b) pracownik ds. gospodarczych; 4) specjalista ds. poradnictwa specjalistycznego; 5) Placówki: a) wychowawca koordynator, b) wychowawcy. 2. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku zawarte są w aktach personalnych. 3. Podstawową strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu Na czele Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki. Dyrektor kieruje równocześnie pracą Placówek przy pomocy wychowawcy - koordynatora. 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje upoważniona przez niego osoba. 3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent. 4. Dyrektor zarządza Domem Integracyjno Rodzinnym w Gdańsku oraz Placówkami oraz reprezentuje Placówki na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 5. Dyrektor jest upoważniony do reprezentowania Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku i Placówek wymienionych w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, w tym realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowania; 3) zapewnienie kontroli wewnętrznej realizacji wykonywanych przez pracowników obowiązków i realizowanych zadań; 4) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych; 5) dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; 6) określenie w drodze zarządzenia wewnętrznego trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 11 Do zadań Głównego Księgowego należy: 1) organizowanie ewidencji księgowej i podatkowej dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń;

4 2) opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (w tym polityka rachunkowości, instrukcje niezbędne do dokonywania prawidłowych zapisów księgowych); 3) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia rachunkowości; 4) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym; 5) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych; 6) dokonywanie przelewów finansowych; 7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 8) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów źródłowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych; 9) wykonywanie wewnętrznej kontroli finansowej; 10) sporządzanie list płac i ich dokumentowanie; 11) organizowanie pracy i kierowanie Zespołem ekonomiczno - administracyjnym Zespół ekonomiczno administracyjny zapewnia obsługę ekonomiczno administracyjną i organizacyjną Placówkom, określonym w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 2. Do głównych zadań Zespołu ekonomiczno administracyjnego należy: 1) gospodarowanie środkami pieniężnymi; 2) prowadzanie akt osobowych pracowników; 3) sporządzanie grafików, miesięcznej ewidencji czasu pracy pracowników; 4) utrzymanie w stałej konserwacji i sprawności wszystkich instalacji technicznych; 5) zabezpieczenie remontów, przeglądów technicznych, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego; 6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej urządzeń i sieci energetycznej, sprzętu techniczno - gospodarczego oraz budynków i budowli; 7) zlecanie na zewnątrz usług naprawczo - konserwacyjnych, przeglądów technicznych i remontów, nadzorowanie ich wykonania, opiniowanie rachunków za zlecone usługi Specjalista ds. poradnictwa specjalistycznego zapewnia obsługę psychologiczno pedagogiczną Placówkom, określonym w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 2. Do głównych zadań Specjalisty ds. poradnictwa specjalistycznego należy: 1) pomoc wychowawcom w opracowaniu indywidualnego planu pracy wychowanka; 2) współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie; 3) współinicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej; 4) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych; 5) zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej wychowankom i ich rodzinom; 6) współpraca z pracownikami służby zdrowia w utrzymaniu dobrego zdrowia podopiecznych;

5 7) utrzymywanie kontaktu z usamodzielnionymi wychowankami w początkowym okresie ich samodzielnego życia W Placówkach, wskaźnik zatrudnienia pracowników jest określony w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki oraz ma uwzględniać wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz warunki lokalowe placówki. 2. Dom Integracyjno Rodzinny w Gdańsku jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu Integracyjno Rodzinnym w Gdańsku wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor. 3. Porządek wewnętrzny w Domu Integracyjno Rodzinnym w Gdańsku oraz obowiązki i uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku pracy określa Dyrektor w regulaminie pracy, wprowadzonym w drodze zarządzenia. 4. Dyrektor może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego Dom Integracyjno Rodzinny w Gdańsku w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki. 5. Przy wykonywaniu zadań pracownicy zobowiązani są w szczególności do: 1) dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność; 2) gruntownej znajomości obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań; 3) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy; 4) przestrzegania ustalonego regulaminu pracy oraz zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy; 5) wzajemnego współdziałania i współpracy przy wykonywaniu obowiązków służbowych; 6) rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych każdego dziecka; 7) załatwiania skarg w zakresie zleconym przez Dyrektora; 8) uzgadniania z Dyrektorem i Głównym Księgowym wszelkich działań wywołujących skutki finansowe; 9) kierowania się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia; 10) zachowania tajemnicy informacji dotyczących uczestników, które zostały uzyskane w toku czynności zawodowych; 11) bieżącego i rzetelnego dokumentowania pracy. IV. Postanowienia końcowe 15 Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego utworzenia. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z up. /-/ Ewa Kamińska Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

6 Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego 1 Regulamin określa organizację i zadania Placówki. 2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Integracyjnego Rodzinnego w Gdańsku 1. Placówka prowadzi działania opiekuńczo - wychowawcze pełniąc funkcję placówki socjalizacyjnej. 2. Placówka jest obsługiwana przez Zespół ekonomiczno administracyjny oraz Specjalisty ds. poradnictwa specjalistycznego. 3. Dyrektor Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku kieruje działalnością Placówki przy pomocy wychowawcy - koordynatora W Placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 2. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka jest zadaniową formą pracy zespołowej, nie będąc komórką organizacyjną Placówki. 3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 3) modyfikowania planu pomocy dziecku; 4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie; 5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej; 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. 4. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 5. W skład zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wchodzą w szczególności: 1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona; 2) specjalista ds. poradnictwa specjalistycznego; 3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; 4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 6. Do udziału w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby

7 bliskie dziecku, asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 7. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności pobytu dziecka w placówce i przesyła go do Sądu Celem Placówki jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. 2. Zadania Placówki: 1) realizacja we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej; 3) podejmowanie działań we współpracy z asystentem rodziny mających na celu powrót dziecka do rodziny; 4) w razie ustalenia, że nie jest możliwe doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, podjęcie działań zmierzających do umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej; 5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 6) zapewnienie dziecku w miarę potrzeb zdiagnozowanych - dostępu do oddziaływań terapeutycznych; 7) przygotowanie do usamodzielnienia; 8) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 3. Zadania, o których mowa powyżej, Placówka realizuje poprzez: 1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych stosownych do wieku wychowanka i jego możliwości intelektualnych psychospołecznych; 2) diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej oraz funkcjonowania rodziny w środowisku we współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym; 3) opracowanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka planu pomocy dziecku, w którym określa się działania krótkoterminowe i długoterminowe uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia; 4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizacje czasu wolnego wychowanków, d) wykorzystanie wszelkich nadarzających się okoliczności celem wdrażania wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej; e) przygotowanie do samodzielnego życia. 4. Zadania, o których mowa w ust. 2, a w szczególności współpraca z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym, są organizowane i realizowane przez Zespół poradnictwa specjalistycznego i wychowawców w bezpośrednim nadzorze wychowawcy - koordynatora. 5. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.

8 6. Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi instytucjami i osobami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówek, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 7. Placówka w szczególności zapewnia: 1) całodobową opiekę i wychowania w odpowiednich warunkach mieszkaniowych, w atmosferze zbliżonej do atmosfery domu rodzinnego; 2) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego; 3) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia; 4) wyposażenie w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, c) środki higieny osobistej, 5) zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne; 6) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia; 7) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 8) dostęp do nauki, do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; 9) dostęp do opieki zdrowotnej; 10) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 11) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno sportowych; 12) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka; 13) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką Podstawą przyjęcia do Placówki jest skierowanie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz postanowienie Sądu. 2. Pobyt w Placówce ustaje w przypadku: 1) zmiany postanowienia Sadu; 2) usamodzielnienia się dziecka. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Placówce, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w Placówce. 6 Placówka jest przeznaczona dla dzieci do uzyskania pełnoletności. Dziecko po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w niej, jeżeli: 1) uczy się:

9 a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, lub 2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego Wychowankowie Placówki mają prawo do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa, poszanowania własnej godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 2) uzyskania rady, pomocy od każdego pracownika Placówki, do którego się zgłoszą w zakresie przypisanym do danego stanowiska, w tym: uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów od pracowników pedagogicznych placówki, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 3) swobodnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób; 4) korzystania z organizacji życia Placówki, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a czasem poświęconym na rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań przez uczestniczenie w organizowanej w Placówce działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej; 5) przynależności do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, kół, klubów; 6) utrzymywania kontaktu z rodzicami, opiekunami, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rówieśnikami, jeżeli nie jest to sprzeczne z decyzją sądu; 7) w zależności od potrzeb do pomocy w nauce, wyrównywania braków, pomocy psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej; 8) zajmowania wspólnego pokoju z rodzeństwem; 9) uzgadniania istotnych dla nich decyzji z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 2. Wychowankowie Placówki mają obowiązek: 1) realizowania nauki szkolnej i uczestniczenia w innych formach kształcenia np. zajęciach kompensacyjno - wyrównawczych, praktykach zawodowych; 2) przestrzegania regulaminów szkół, do których uczęszczają; 3) przestrzegania wewnętrznych regulaminów Placówki, grafików, harmonogramów dotyczących pobytu i funkcjonowania wychowanków; 4) dbania o dostępne sprzęty i wyposażenie Placówki oraz użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa; 5) dbania o ład i porządek na terenie Placówki i pomieszczeń, z których korzystają; 6) poszanowania mienia osobistego oraz innych osób; 7) dbania o dobre imię Placówki; 8) szanowania godności i podmiotowości innych osób; 9) unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób; 10) udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym; 11) przestrzegania zakazu używania substancji szkodliwych;

10 12) brania czynnego udziału w życiu Placówki oraz uczestniczenie w organizowanych dla wychowanków zajęciach, zmierzających do kształtowania ich właściwych postaw i umiejętności psycho-społecznych Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd. 2. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce. 3. Samorząd może przedstawiać wychowawcy - koordynatorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania.

11 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku Schemat organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku DYREKTOR Stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego Główny księgowy Zespół ekonomiczno - administracyjny DOM NA JAŚKOWEJ ul. Jaśkowa Dolina 69 DOM NA BATOREGO ul. Batorego 4 podległość służbowa: współpraca: DOM NA SOBIESKIEGO ul. Sobieskiego 90

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zwany w dalszej części Regulaminem określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 1 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo