Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od do roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od do roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U Nr 50, po.529) 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem Ul. Iwaszkiewicza 4/ Olsztyn Oddział Fundacji: Kaborno 14; Purda Data wpisu do rejestru: ; nr KSR: NIP REGON: strona internetowa: Numer Rachunku: Cele statutowe fundacji: 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych, 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa. 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa a zwłaszcza w zakresie: 1. ochrony zdrowia, 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, 3. pomocy społecznej 4. działalności charytatywno-opiekuńczej, 5. ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego, 6. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi; 7. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi. 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych; 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym; 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym; 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją; 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich; 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży 8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy; 9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia; 10. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji; 11. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji; 12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym; 13. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji; 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu; 15. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy; 16. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych; 17. nadawanie znaku ŁATWIEJ RAZEM oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji. Skład Zarządu w okresie do r.: mgr Jarosław Jaworski Członek, ul. Partyzantów 65/2, Olsztyn mgr Tomasz Pastuszek Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, Olsztyn Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2013, a szczególnie: - opracował sprawozdanie za rok opracował plan pracy Zarządu na 2013 r. - organizował i monitorował działalność wszystkich form Fundacji. Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2013 to m.inn. - udział wolontariuszy Fundacji w XX Finale WOŚP, - Poszerzanie zakresu działania Centrum Wsparcia Łatwiej Razem,

3 - pozyskiwanie nowych wolontariuszy, - kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnosprawnymi, - kontynuowanie akcji wiosna i zima Łatwiej Razem 2013 (zbiórka rzeczy dla rodzin ubogich), - pozyskiwanie żywności z Banku Żywności i przekazywanie jej dla ludności najuboższej, - propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, - kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach propagujących wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową - działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kabornie, - realizacja podpisanych porozumień wspomagających i rozszerzających działalność Fundacji na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych. Zarząd odbył 12 posiedzeń i podjął 15 uchwał, które dotyczyły tematyki jak niżej: 3. Uchwały Zarządu Fundacji: 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kabornie na 2013 r. i przyjęcia zasad działania punktu porad prawnych i socjalnych w ramach Centrum Wsparcia w Olsztynie oraz Oddziale Fundacji w Kabornie. 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Joanny i Julii Rusin zam. ul. Szafera 70/38, Szczecin. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i kwotę 300 zł. na dofinasowanie remontu pokoju. 3. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Nikodema Piaseckiego zam. ul. Wyspiańskiego 91, Żabno. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych lub letniego wypoczynku. 4. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Michała Petrykowskiego zam. ul. Krótka 2/24, Rewal. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. 5. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Beaty Gibas zam. ul. Gałczyńskiego 11/21, Olsztyn. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw, leczenie i rehabilitację dzieci. 6. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Heleny Kalipost zam. Klewki, Gmina Purda. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie przyłączenia energii elektrycznej oraz spłatę zadłużenia. 7. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Doroty Tworkowskiej zam. Szałstry 22/3, Jonkowo. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu karnetu na basen niezbędnego do rehabilitacji Jej córki Moniki. 8. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Anety Pawelczyk-Piłat. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie wyjazdów na leczenie córek Anny i Julii, niepełnosprawnych do Centrum Zdrowia

4 Dziecka w Warszawie. 9. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Teresy Zajączkowskiej zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 250 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla Jej funkcjonowania. 10. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Bogumiły Miś zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie książek dla dzieci dla których jest ona rodziną zastępczą i kwotę 100 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw. 11. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Wiktorii Dylewskiej zam. Wieruszew 1a/1, Kazimierz Biskupi. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla niepełnosprawnej córki. 12. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o objęcie patronatem Konferencji Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa i samorządu. 13. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie zorganizowania zbiórki rzeczy dla rodzin ubogich o nazwie Łatwiej Razem Zima 2013 w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Jolanty Kwiatek. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie rehabilitacji syna Tomasza. 15. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie udziału Fundacji w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2013 również poprzez swój Oddział w Kabornie. 4. Skład Rady Fundacji w okresie do r. Skład Rady Fundacji przedstawiał się następująco: Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska Prezes ks. dr Artur Oględzki Wiceprezes dr Wacław Domaszewicz Członek mgr Zbigniew Lemański - Członek mgr Zdzisław Pałac Członek Z dniem z funkcji Wiceprezesa i członka Rady fundacji rezygnację złożył ks. dr. Artur Oględzki w związku z objęciem funkcji proboszcza w Bartoszycach. Skład Rady Fundacji od do r. był następujący:

5 Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska Prezes Prof. dr hab. Elżbieta Kucka Wiceprezes dr Wacław Domaszewicz Członek mgr Zbigniew Lemański - Członek mgr Zdzisław Pałac Członek Rada Fundacji o okresie do r. pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu. Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych formach, Rada przyjęla Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach. Byli wolontariuszami na imprezach takich jak WOŚP, rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego. Wspiera Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy, wsparcia i edukacji. Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 7 uchwał. Wykaz uchwał poniżej: 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji za rok Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację. 4. Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012 dla MPiPS. 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji nowych członków: Alicji Bartkowiak i mgr Remigiusza Dobkowskiego. 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji dr Doroty Bartnickiej. 5. Rada Programowa Fundacji odbyła trzy posiedzenia:

6 Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2013 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie działań Uniwersytetów III Wieku, prowadzenia zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielania pomocy finansowej potrzebującym, prowadzenia nowych form dla dzieci i osób o niskim standardzie życia. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze. Skład Rady Programowej Fundacji w okresie do r. prof. dr hab. Marzena Zaorska Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek ks. mgr Leszek Niedźwiedź członek dr Maria Truszkowska członek mgr Zbigniew Lemański członek mgr Danuta Plucińska lic. Anna Plewka mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek mgr Zdzisław Pałac członek Barbara Cały członek W dniu Rada Fundacji podjęła uchwale o przyjęciu do Rady Programowej nowych członków: Alicji Bartkowiak i Remigiusza Dobkowskiego. Po dokonaniu tej zmiany zgodnie ze Statutem, przez Radę Fundacji z dniem r. skład Rady Programowej przedstawiał się następująco: prof. dr hab. Marzena Zaorska Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek ks. mgr Leszek Niedźwiedź członek dr Maria Truszkowska członek mgr Danuta Plucińska- członek lic. Anna Plewka- członek mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek Barbara Cały członek Alicja Barkowiak członek Remigiusz Dobkowski członek W dniu w związku z rezygnacją z pracy w Radzie Programowej prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej i ks. Leszka Niedźwiedzia w związku z wyjazdem z Olsztyna do pracy w woj. Lubelskim, podjęła uchwałę o przyjęciu do RP dr Doroty Bartnickiej, która została wybrana na przewodniczącą Rady.

7 Rada Programowa od dnia pracowała w składzie: dr Dorota Bartnicka - Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek dr Maria Truszkowska członek mgr Danuta Plucińska- członek lic. Anna Plewka- członek mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek Barbara Cały członek Alicja Barkowiak członek Remigiusz Dobkowski członek 6. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2013 roku Fundacja podejmowała w roku 2013 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca a organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III Wieku i Stowarzyszenia w miejscowościach - Purda, Klewki, Rudziska, Stryjewo a w Olsztynie poprzez współpracę z liczną grupą wolontariuszy. Fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa w Olsztynie wystawiła grupę 12 wolontariuszy do udziału w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 wolontariuszy 50+ prowadziło kwestę i uzbierało kwotę ponad zł. Oprócz tego zorganizowano w tym dniu imprezę p.t. - Czego chciałbyś nauczyć swojego kolegę z UE impreza dla dzieci, -Piękno fryzur w wykonaniu Akademii Fryzjerstwa Adama Przybysza, -Wystawa prac dr Teresy Kosman i Janiny Malinowskiej Pastuszek, -Kreacje z kolekcji Barbary Cały, -Aukcja obrazów i gadżetów. Zorganizowana została akcja Łatwiej Razem Wiosna 2013 polegała na zbiórce rzeczy dla osób i rodzin biednych i potrzebujących. Zebrane rzeczy i żywność zostały przekazane rodziną potrzebującym, osobom biednym i niepełnosprawnym. Pomoc otrzymało 46 osób Ważny był Udział Fundacji w imprezach miejskich a szczególnie w Warmińsko- Mazurskich Dniach Ekonomii Społecznej w maju 2013 r. W ramach współpracy z UTW w Stryjewie, Klewkach i Rudziskach wystawiono stoiska z wyrobami rękodzieła członków tych organizacji. Przygotowano 2 bilbordy reklamujące działania Fundacji. Fundacja przez cały rok prowadziła akcję zbierania rzeczy ze szczególnym nasileniem w różnych okresach wiosny i zimy Wolontariusze Fundacji docierali do osób potrzebujących ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy odzież, art. Gospodarstwa domowego - które potem Fundacja przekazywała potrzebującym.

8 Zebrano bardzo dużo ubrań i rzeczy gospodarstwa domowego. Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji 42 rodziny 46 dzieci i indywidualnych osób będących w potrzebie. Również część zebranych rzeczy Fundacja przekazała do MOPS i Caritas w Olsztynie. Fundacja bardzo aktywnie współpracowała z Bankiem Żywności w Olsztynie, od którego otrzymywała żywność, którą następnie pakowała w paczki i prywatnymi samochodami rozwoziła po wsiach: Klebark Wlk. Stryjewo, Butryny, Purda, Kaborno, Klewki, Marcinkowo, Stary Olsztyn. Cześć żywności wydana była w Biurze w Olsztynie. W roku 2013 przekazano żywność dla 203 rodzin w tym dla 681 osób indywidualnych i 197 dzieci. Z okazji Dnia Dziecka 2013, zebrano i przygotowano zabawki 100 pluszaków i gier, które zostały wystawione w Pawilonie przy ul. Gałczyńskiego 1 w Olsztynie dla dzieci z Osiedla Podgrodzie. Część zabawek przekazana została dla dzieci z Klewek, Kaborna i Klebarka Wlk. Przekazane zostały słodycze. Ważnym wydarzenie w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz trzeci zakończenia kolejnego roku działalności. KABORNO 2013 dnia w Ośrodku Nadleśnictwa w Kabornie. Wystąpili przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Fundacją a w tym: Gminy Purda, WM Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ZW PSL w Olsztynie, Uniwersytetów III Wieku w: Purdzie, Klewkach, Rudziskach, Stowarzyszenia Stryjewo w Stryjewie, Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, Stacji Pomocy Humanitarnej Lazarus w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Zostały wręczene nagrody sponsorom i darczyńcom Fundacji. Odbyły się również warsztaty w czasie, których można było poznać pierwsze kroki w zakresie rękodzieła w wykonaniu członkiń UTW w Rudziskach kosze, kwiaty, serwety oraz lepienie garnków i misek w wykonaniu Pani Teresy Kejnar z Klewek. Zorganizowana została zbiórka rzeczy dla osób i rodzin ubogich, biednych i potrzebujących w ramach Akcji Łatwiej Razem Zima 2013 trwała w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia Zebrane rzeczy zostały przekazane rodzinom potrzebującym bezpośrednio przez Fundację oraz do MOPS i Caritas w Olsztynie. Szczególnym wydarzeniem w Fundacji było zorganizowanie Konferencję p.t. Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa oraz samorządu. Formy organizacji, pomocy i wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Warmii i Mazur dnia 13 grudnia 2013 pod patronatem Wojewody Warmińsko Mazurskiego. W czasie konferencji z referatami, komunikatami i głosem w dyskusji wystąpiło 18 osób. Motywem przewodnim konferencji było: Czy starość ma jedną twarz? Czy każdy ma taką starość na jaką zasłużył?

9 Komu powinno zależeć na dobrej starości? Dlaczego państwu i samorządom opłaca się dbać o dobrą starość? Konferencji towarzyszył kiermasz rękodzieła członków organizacji współpracujących z Fundacją z Olsztyna, Klewek, Purdy, Rudzisk. Po zakończeniu Konferencji odbyła sią tradycyjna, kolejna Wigilia Bożo Nardzeniowa na która zostały zaproszone osoby stale współpracujące, zaprzyjaźnione organizacje, wolontariusze oraz sponsorzy i sympatycy Fundacji. W programie było wystąpienie Fundatora, władz Fundacji, gości, wręczenie nagród i wyróżnień, przyjęcie w poczet nowych wolontariuszy, upominki pod choinkę, rozmowy i wspólne śpiewanie kolęd a także wspaniałe stoiska z rękodziełem, ceramiką i oczywiście wigilijna kuchnia. Ważną rolę w działalności Fundacji spełniało Centrum Wsparcia w ramach którego działał punkt porad prawnych i socjalnych w Biurze Fundacji przy ul. Gałczyńskiego 1/12, czynny w każdą środę oraz w Oddziale w Kabornie. Z pomocy prawnej i socjalnej mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna i województwa warmińsko mazurskiego po przedstawieniu zaświadczenia (z MOPS-u lub GOPS-u) lub, że korzystają z pomocy społecznej lub są osobami bezrobotnymi. Z porad skorzystało 40 osób w 16 spotkaniach. Wszystkie porady prawne i socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadaną wiedzę wolontariuszy. Porad udzielali wolontariusze: radca prawny i pracownik socjalny. Funkcjonowała Biblioteka Samoobsługowa. Zbierane książki przez Fundację pochodziły z likwidowanych bibliotek, darów naszych wolontariuszy oraz bezimiennych ofiarodawców. Na Fundację jako organizację posiadającą status OPP można było przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze środków jakie Fundacja Otrzymała za rok 2012 w kwocie 3140 zł. zostały one rozdysponowane dla osób potrzebujących na: lekarstwa, remont pokoju w mieszkaniu, zakup pomocy dydaktycznych, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, dopłata za przyłączenie energii elektrycznej do mieszkania, dofinansowanie leczenia dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zakup książek dla dzieci i inne. W roku 2013 był rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora i ponad 40 wolontariuszy, uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, pozyskiwać kolejnych wolontariuszy do tej pracy. A przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa 7. Informacja o uzyskanych przychodach: Fundacja uzyskała w roku 2013 przychody w.g źródeł wymienionych w

10 2 ppkt. 5 ww. Rozporządzenia ,24 8. Informacja o poniesionych kosztach na: a. realizację celów statutowych ,26 b. wydatki: amortyzacja usługi obce ,54 c. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej; d. Pozostałe koszty 679,72 9. Dane o: a. liczbie osób zatrudnionych: fundacja nie zatrudniała żadnych osób; b. wynagrodzenia: nie było; c. wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane; d. wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: 2.767,40 e. udzielone pożyczki: nie były udzielane; 0,00 f. kwota ulokowana na rachunku bankowym: = 3.417,62.01 zł na lokacie bankowej, Bank Pekao S.A. O/Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11. g. wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji; h. nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości; i. nabytych pozostałych środków trwałych: 0,00 j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu): - wartość aktywów = 8.145,61 - zobowiązania = 0, Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 450, Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych: Fundacja nie miała zaległości podatkowych. 12. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach. 13. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.

11 14. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych. 15. Informacja o kontroli: w okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole. Księgowość Fundacji prowadzi Alicja Bartkowiak. Członkowie Zarządu: 1. mgr Jarosław Jaworski 2. mgr Tomasz Pastuszek Olsztyn r.

12 Olsztyn r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Warszawa W załączeniu przesyłamy sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem za okres do Z poważaniem W załączeniu: 1. Sprawozdanie z działalności Fundacji. 2. Uchwała Rady Fundacji Łatwiej Razem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji. 3. Odpisy Uchwał Zarządu. 4. potwierdzający zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od 01.01 2014do 31.12.2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od 01.01 2014do 31.12.2014 roku. Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01 2014do 31.12.2014 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku. Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI dr Teresy Czesławy Malec ŁATWIEJ RAZEM. Tekst jednolity na dzień r.

STATUT FUNDACJI dr Teresy Czesławy Malec ŁATWIEJ RAZEM. Tekst jednolity na dzień r. STATUT FUNDACJI dr Teresy Czesławy Malec ŁATWIEJ RAZEM Tekst jednolity na dzień 3.03.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem zwana dalej Fundacją, została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20 Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: KRS 0000153962 Urząd Skarbowy W-wa Wawer Mycielskiego 20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, Ełk Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, Ełk Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Fundacja Ratujmy Życie Sprawozdanie z działalności 20.12.2012 do 31.12.2012 1 1. Powstanie, rejestracja, nazwa, siedziba i adres Fundacji Fundacja Ratujmy Życie została powołana do życia aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej za rok 2013

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej za rok 2013 Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej Sensu@ za rok 2013 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zator, 30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., póz. 203 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 1. Nazwa fundacji : Fundacja Zwierzęta Niczyje Siedziba i adres : Aktualny adres do korespondencji: ul. Lityńskiego 15/16, 16-400 Suwałki ul. Lityńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego Nazwa: JESTEŚMY RAZEM - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 1) Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP w 2008 roku 1. MISJA CHARYTATYWNA DOBRO CZYNIĆ Agenda WKCH w RP Siedziba : 02-620 WARSZAWA ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo