Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od do roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji. dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem w Olsztynie za okres od do roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U Nr 50, po.529) 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem Ul. Iwaszkiewicza 4/ Olsztyn Oddział Fundacji: Kaborno 14; Purda Data wpisu do rejestru: ; nr KSR: NIP REGON: strona internetowa: Numer Rachunku: Cele statutowe fundacji: 1. podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych, 2. stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa. 3. wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa a zwłaszcza w zakresie: 1. ochrony zdrowia, 2. reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, 3. pomocy społecznej 4. działalności charytatywno-opiekuńczej, 5. ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego, 6. opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi; 7. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi. 8. wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej na rzecz osób wykluczonych, ubogich i bezrobotnych; 2. współtworzenie programów przeciwdziałania patologiom społecznym; 3. współtworzenie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym; 4. współtworzenie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i wolontariuszy łącznie z certyfikacją; 6. organizacja łaźni miejskich celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotności wśród bezdomnych i ubogich; 7. organizowanie i finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży 8. współpraca z organizacjami studenckimi celem propagowania idei fundacji oraz pozyskiwania nowych wolontariuszy; 9. prowadzenie profilaktyki celem ograniczenia przyczyn ubóstwa, bezdomności i bezrobocia; 10. realizowanie celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji; 11. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji; 12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym; 13. stała współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi międzynarodowymi celem realizacji programu i zadań Fundacji; 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii społecznej oraz wolontariatu; 15. działalność informacyjna w zakresie rożnych form wychodzenia z bezdomności, ubóstwa oraz zmiany zawodu i poszukiwania pracy; 16. działalność organizacyjna i doradcza w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych; 17. nadawanie znaku ŁATWIEJ RAZEM oraz przyznawanie innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji. Skład Zarządu w okresie do r.: mgr Jarosław Jaworski Członek, ul. Partyzantów 65/2, Olsztyn mgr Tomasz Pastuszek Członek, ul. Iwaszkiewicza 6/3, Olsztyn Zarząd kierował całokształtem działań Fundacji w roku 2013, a szczególnie: - opracował sprawozdanie za rok opracował plan pracy Zarządu na 2013 r. - organizował i monitorował działalność wszystkich form Fundacji. Najważniejsze zadania Zarządu na rok 2013 to m.inn. - udział wolontariuszy Fundacji w XX Finale WOŚP, - Poszerzanie zakresu działania Centrum Wsparcia Łatwiej Razem,

3 - pozyskiwanie nowych wolontariuszy, - kontynuowanie opieki nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi oraz osobami niepełnosprawnymi, - kontynuowanie akcji wiosna i zima Łatwiej Razem 2013 (zbiórka rzeczy dla rodzin ubogich), - pozyskiwanie żywności z Banku Żywności i przekazywanie jej dla ludności najuboższej, - propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, - kontynuowanie i udział wolontariuszy Fundacji w spotkaniach propagujących wolontariat i edukację obywatelską oraz solidarność międzypokoleniową - działania na rzecz rozwoju Oddziału w Kabornie, - realizacja podpisanych porozumień wspomagających i rozszerzających działalność Fundacji na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych. Zarząd odbył 12 posiedzeń i podjął 15 uchwał, które dotyczyły tematyki jak niżej: 3. Uchwały Zarządu Fundacji: 1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Fundacji w Kabornie na 2013 r. i przyjęcia zasad działania punktu porad prawnych i socjalnych w ramach Centrum Wsparcia w Olsztynie oraz Oddziale Fundacji w Kabornie. 2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Joanny i Julii Rusin zam. ul. Szafera 70/38, Szczecin. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i kwotę 300 zł. na dofinasowanie remontu pokoju. 3. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Nikodema Piaseckiego zam. ul. Wyspiańskiego 91, Żabno. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych lub letniego wypoczynku. 4. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Michała Petrykowskiego zam. ul. Krótka 2/24, Rewal. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. 5. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Beaty Gibas zam. ul. Gałczyńskiego 11/21, Olsztyn. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw, leczenie i rehabilitację dzieci. 6. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Heleny Kalipost zam. Klewki, Gmina Purda. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie przyłączenia energii elektrycznej oraz spłatę zadłużenia. 7. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Doroty Tworkowskiej zam. Szałstry 22/3, Jonkowo. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie zakupu karnetu na basen niezbędnego do rehabilitacji Jej córki Moniki. 8. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Anety Pawelczyk-Piłat. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie wyjazdów na leczenie córek Anny i Julii, niepełnosprawnych do Centrum Zdrowia

4 Dziecka w Warszawie. 9. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Teresy Zajączkowskiej zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 250 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla Jej funkcjonowania. 10. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Bogumiły Miś zam. Olsztyn. Przyznano kwotę 200 zł. na dofinansowanie książek dla dzieci dla których jest ona rodziną zastępczą i kwotę 100 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw. 11. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Wiktorii Dylewskiej zam. Wieruszew 1a/1, Kazimierz Biskupi. Przyznano kwotę 400 zł. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dla niepełnosprawnej córki. 12. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o objęcie patronatem Konferencji Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa i samorządu. 13. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie zorganizowania zbiórki rzeczy dla rodzin ubogich o nazwie Łatwiej Razem Zima 2013 w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Jolanty Kwiatek. Przyznano kwotę 300 zł. na dofinansowanie rehabilitacji syna Tomasza. 15. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia r. w sprawie udziału Fundacji w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu Swoje cele, Fundacja realizowała w roku 2013 również poprzez swój Oddział w Kabornie. 4. Skład Rady Fundacji w okresie do r. Skład Rady Fundacji przedstawiał się następująco: Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska Prezes ks. dr Artur Oględzki Wiceprezes dr Wacław Domaszewicz Członek mgr Zbigniew Lemański - Członek mgr Zdzisław Pałac Członek Z dniem z funkcji Wiceprezesa i członka Rady fundacji rezygnację złożył ks. dr. Artur Oględzki w związku z objęciem funkcji proboszcza w Bartoszycach. Skład Rady Fundacji od do r. był następujący:

5 Prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska Prezes Prof. dr hab. Elżbieta Kucka Wiceprezes dr Wacław Domaszewicz Członek mgr Zbigniew Lemański - Członek mgr Zdzisław Pałac Członek Rada Fundacji o okresie do r. pełniła funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu. Członkowie Rady Fundacji uczestniczyli we wszystkich organizowanych formach, Rada przyjęla Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację Członkowie Rady Fundacji reprezentowali cele Fundacji w rożnych środowiskach. Byli wolontariuszami na imprezach takich jak WOŚP, rozpoczęcia i zakończenia roku oświatowego. Wspiera Zarząd we wszystkich akcjach, które dotyczą pomocy, wsparcia i edukacji. Rada Fundacji odbyła 4 posiedzenia zgodnie z wymogami Statutu i podjęła 7 uchwał. Wykaz uchwał poniżej: 1. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji za rok Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pozyskiwania, wydatkowania i obsługi środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundację. 4. Uchwala Rady Fundacji z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012 dla MPiPS. 6. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji nowych członków: Alicji Bartkowiak i mgr Remigiusza Dobkowskiego. 7. Uchwała Rady Fundacji z dnia r. w sprawie przyjęcia do Rady Programowej Fundacji dr Doroty Bartnickiej. 5. Rada Programowa Fundacji odbyła trzy posiedzenia:

6 Przedmiotem posiedzeń Rady Programowej było wyrażanie opinii o bieżących działaniach Fundacji i składanie propozycji nowych form działania. Rada Programowa zapoznała się z takimi działaniami jak: udział w Finale WOŚP w styczniu 2013 r., rozwijanie działalności Fundacji w zakresie działań Uniwersytetów III Wieku, prowadzenia zbiórek rzeczy dla rodzin ubogich, udzielania pomocy finansowej potrzebującym, prowadzenia nowych form dla dzieci i osób o niskim standardzie życia. Członkowie Rady Programowej uczestniczyli w działaniach Fundacji jako wolontariusze. Skład Rady Programowej Fundacji w okresie do r. prof. dr hab. Marzena Zaorska Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek ks. mgr Leszek Niedźwiedź członek dr Maria Truszkowska członek mgr Zbigniew Lemański członek mgr Danuta Plucińska lic. Anna Plewka mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek mgr Zdzisław Pałac członek Barbara Cały członek W dniu Rada Fundacji podjęła uchwale o przyjęciu do Rady Programowej nowych członków: Alicji Bartkowiak i Remigiusza Dobkowskiego. Po dokonaniu tej zmiany zgodnie ze Statutem, przez Radę Fundacji z dniem r. skład Rady Programowej przedstawiał się następująco: prof. dr hab. Marzena Zaorska Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek ks. mgr Leszek Niedźwiedź członek dr Maria Truszkowska członek mgr Danuta Plucińska- członek lic. Anna Plewka- członek mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek Barbara Cały członek Alicja Barkowiak członek Remigiusz Dobkowski członek W dniu w związku z rezygnacją z pracy w Radzie Programowej prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej i ks. Leszka Niedźwiedzia w związku z wyjazdem z Olsztyna do pracy w woj. Lubelskim, podjęła uchwałę o przyjęciu do RP dr Doroty Bartnickiej, która została wybrana na przewodniczącą Rady.

7 Rada Programowa od dnia pracowała w składzie: dr Dorota Bartnicka - Przewodnicząca prof. dr hab. Aleksander Łuczak członek dr Maria Truszkowska członek mgr Danuta Plucińska- członek lic. Anna Plewka- członek mgr Irena Petryna - członek mgr Danuta Żurawska - członek Zofia Narkowicz członek Barbara Cały członek Alicja Barkowiak członek Remigiusz Dobkowski członek 6. Opis zdarzeń w działalności Fundacji w 2013 roku Fundacja podejmowała w roku 2013 intensywne działania na rzecz osób ubogich, zagrożonych marginalizacją oraz niepełnosprawnych. Dotarcie do tych osób umożliwiła Fundacji aktywna współpraca a organizacjami działającymi pod patronatem Fundacji: jak Uniwersytety III Wieku i Stowarzyszenia w miejscowościach - Purda, Klewki, Rudziska, Stryjewo a w Olsztynie poprzez współpracę z liczną grupą wolontariuszy. Fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa w Olsztynie wystawiła grupę 12 wolontariuszy do udziału w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 wolontariuszy 50+ prowadziło kwestę i uzbierało kwotę ponad zł. Oprócz tego zorganizowano w tym dniu imprezę p.t. - Czego chciałbyś nauczyć swojego kolegę z UE impreza dla dzieci, -Piękno fryzur w wykonaniu Akademii Fryzjerstwa Adama Przybysza, -Wystawa prac dr Teresy Kosman i Janiny Malinowskiej Pastuszek, -Kreacje z kolekcji Barbary Cały, -Aukcja obrazów i gadżetów. Zorganizowana została akcja Łatwiej Razem Wiosna 2013 polegała na zbiórce rzeczy dla osób i rodzin biednych i potrzebujących. Zebrane rzeczy i żywność zostały przekazane rodziną potrzebującym, osobom biednym i niepełnosprawnym. Pomoc otrzymało 46 osób Ważny był Udział Fundacji w imprezach miejskich a szczególnie w Warmińsko- Mazurskich Dniach Ekonomii Społecznej w maju 2013 r. W ramach współpracy z UTW w Stryjewie, Klewkach i Rudziskach wystawiono stoiska z wyrobami rękodzieła członków tych organizacji. Przygotowano 2 bilbordy reklamujące działania Fundacji. Fundacja przez cały rok prowadziła akcję zbierania rzeczy ze szczególnym nasileniem w różnych okresach wiosny i zimy Wolontariusze Fundacji docierali do osób potrzebujących ogłaszane były apele przez cały rok na stronie internetowej Fundacji oraz wysyłane do sponsorów i ludzi dobrej woli, aby przekazywali rzeczy odzież, art. Gospodarstwa domowego - które potem Fundacja przekazywała potrzebującym.

8 Zebrano bardzo dużo ubrań i rzeczy gospodarstwa domowego. Szczególną uwagę zwracaliśmy na rodziny wielodzietne i dzieci. Pomoc taką otrzymały od Fundacji 42 rodziny 46 dzieci i indywidualnych osób będących w potrzebie. Również część zebranych rzeczy Fundacja przekazała do MOPS i Caritas w Olsztynie. Fundacja bardzo aktywnie współpracowała z Bankiem Żywności w Olsztynie, od którego otrzymywała żywność, którą następnie pakowała w paczki i prywatnymi samochodami rozwoziła po wsiach: Klebark Wlk. Stryjewo, Butryny, Purda, Kaborno, Klewki, Marcinkowo, Stary Olsztyn. Cześć żywności wydana była w Biurze w Olsztynie. W roku 2013 przekazano żywność dla 203 rodzin w tym dla 681 osób indywidualnych i 197 dzieci. Z okazji Dnia Dziecka 2013, zebrano i przygotowano zabawki 100 pluszaków i gier, które zostały wystawione w Pawilonie przy ul. Gałczyńskiego 1 w Olsztynie dla dzieci z Osiedla Podgrodzie. Część zabawek przekazana została dla dzieci z Klewek, Kaborna i Klebarka Wlk. Przekazane zostały słodycze. Ważnym wydarzenie w życiu Fundacji było zorganizowanie po raz trzeci zakończenia kolejnego roku działalności. KABORNO 2013 dnia w Ośrodku Nadleśnictwa w Kabornie. Wystąpili przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z Fundacją a w tym: Gminy Purda, WM Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ZW PSL w Olsztynie, Uniwersytetów III Wieku w: Purdzie, Klewkach, Rudziskach, Stowarzyszenia Stryjewo w Stryjewie, Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie Stowarzyszenia Absolwentów WSIiE w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, Stacji Pomocy Humanitarnej Lazarus w Klebarku Wlk. Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Klewkach. Zostały wręczene nagrody sponsorom i darczyńcom Fundacji. Odbyły się również warsztaty w czasie, których można było poznać pierwsze kroki w zakresie rękodzieła w wykonaniu członkiń UTW w Rudziskach kosze, kwiaty, serwety oraz lepienie garnków i misek w wykonaniu Pani Teresy Kejnar z Klewek. Zorganizowana została zbiórka rzeczy dla osób i rodzin ubogich, biednych i potrzebujących w ramach Akcji Łatwiej Razem Zima 2013 trwała w okresie od dnia 12 listopada 2013 do 30 grudnia Zebrane rzeczy zostały przekazane rodzinom potrzebującym bezpośrednio przez Fundację oraz do MOPS i Caritas w Olsztynie. Szczególnym wydarzeniem w Fundacji było zorganizowanie Konferencję p.t. Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej i prorodzinnej państwa oraz samorządu. Formy organizacji, pomocy i wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Warmii i Mazur dnia 13 grudnia 2013 pod patronatem Wojewody Warmińsko Mazurskiego. W czasie konferencji z referatami, komunikatami i głosem w dyskusji wystąpiło 18 osób. Motywem przewodnim konferencji było: Czy starość ma jedną twarz? Czy każdy ma taką starość na jaką zasłużył?

9 Komu powinno zależeć na dobrej starości? Dlaczego państwu i samorządom opłaca się dbać o dobrą starość? Konferencji towarzyszył kiermasz rękodzieła członków organizacji współpracujących z Fundacją z Olsztyna, Klewek, Purdy, Rudzisk. Po zakończeniu Konferencji odbyła sią tradycyjna, kolejna Wigilia Bożo Nardzeniowa na która zostały zaproszone osoby stale współpracujące, zaprzyjaźnione organizacje, wolontariusze oraz sponsorzy i sympatycy Fundacji. W programie było wystąpienie Fundatora, władz Fundacji, gości, wręczenie nagród i wyróżnień, przyjęcie w poczet nowych wolontariuszy, upominki pod choinkę, rozmowy i wspólne śpiewanie kolęd a także wspaniałe stoiska z rękodziełem, ceramiką i oczywiście wigilijna kuchnia. Ważną rolę w działalności Fundacji spełniało Centrum Wsparcia w ramach którego działał punkt porad prawnych i socjalnych w Biurze Fundacji przy ul. Gałczyńskiego 1/12, czynny w każdą środę oraz w Oddziale w Kabornie. Z pomocy prawnej i socjalnej mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna i województwa warmińsko mazurskiego po przedstawieniu zaświadczenia (z MOPS-u lub GOPS-u) lub, że korzystają z pomocy społecznej lub są osobami bezrobotnymi. Z porad skorzystało 40 osób w 16 spotkaniach. Wszystkie porady prawne i socjalne udzielane były na zasadzie bezpłatności, poufności, bezstronności, w oparciu o posiadaną wiedzę wolontariuszy. Porad udzielali wolontariusze: radca prawny i pracownik socjalny. Funkcjonowała Biblioteka Samoobsługowa. Zbierane książki przez Fundację pochodziły z likwidowanych bibliotek, darów naszych wolontariuszy oraz bezimiennych ofiarodawców. Na Fundację jako organizację posiadającą status OPP można było przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze środków jakie Fundacja Otrzymała za rok 2012 w kwocie 3140 zł. zostały one rozdysponowane dla osób potrzebujących na: lekarstwa, remont pokoju w mieszkaniu, zakup pomocy dydaktycznych, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, dopłata za przyłączenie energii elektrycznej do mieszkania, dofinansowanie leczenia dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zakup książek dla dzieci i inne. W roku 2013 był rokiem aktywnej działalności dla członków władz Fundacji, Fundatora i ponad 40 wolontariuszy, uczestniczyli w wielu działaniach i spotkaniach na których propagowali idee Fundacji, pozyskiwać kolejnych wolontariuszy do tej pracy. A przede wszystkim prowadzili stałą pracę statutową Fundacji, która została przedstawiona wyżej. O pełnej działalności Fundacji informuje strona internetowa 7. Informacja o uzyskanych przychodach: Fundacja uzyskała w roku 2013 przychody w.g źródeł wymienionych w

10 2 ppkt. 5 ww. Rozporządzenia ,24 8. Informacja o poniesionych kosztach na: a. realizację celów statutowych ,26 b. wydatki: amortyzacja usługi obce ,54 c. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej; d. Pozostałe koszty 679,72 9. Dane o: a. liczbie osób zatrudnionych: fundacja nie zatrudniała żadnych osób; b. wynagrodzenia: nie było; c. wynagrodzenia dla członków zarządu, innych organów i osób: nie były wypłacane; d. wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: 2.767,40 e. udzielone pożyczki: nie były udzielane; 0,00 f. kwota ulokowana na rachunku bankowym: = 3.417,62.01 zł na lokacie bankowej, Bank Pekao S.A. O/Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11. g. wartość nabytych obligacji i wielkość objętych udziałów akcji w spółkach: fundacja nie nabyła i nie posiadała obligacji i akcji; h. nabyte nieruchomości: fundacja nie nabyła nieruchomości; i. nabytych pozostałych środków trwałych: 0,00 j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji (według bilansu): - wartość aktywów = 8.145,61 - zobowiązania = 0, Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 450, Informacja o rozliczeniach podatkowych i złożonych deklaracjach podatkowych: Fundacja nie miała zaległości podatkowych. 12. Fundacja nie posiada udziałów i akcji w spółkach. 13. Fundacja nie jest fundatorem innej fundacji.

11 14. Nie były prowadzone badania sprawozdań finansowych. 15. Informacja o kontroli: w okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole. Księgowość Fundacji prowadzi Alicja Bartkowiak. Członkowie Zarządu: 1. mgr Jarosław Jaworski 2. mgr Tomasz Pastuszek Olsztyn r.

12 Olsztyn r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Warszawa W załączeniu przesyłamy sprawozdanie z działalności Fundacji dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem za okres do Z poważaniem W załączeniu: 1. Sprawozdanie z działalności Fundacji. 2. Uchwała Rady Fundacji Łatwiej Razem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji. 3. Odpisy Uchwał Zarządu. 4. potwierdzający zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO za 2014.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO za 2014. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO za 2014. STOWARZYSZENIE POMOCY RUBIEŻ w BIAŁYMSTOKU I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Pomocy RUBIEŻ Nazwa Adres: Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010.

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Warszawa. 22 lutego 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Sporządzone w układzie wskazanym przez Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo