Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom"

Transkrypt

1 U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004 r. BD/SK/K0738/0913/4/2/05 Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności. Ramowy zakres sprawozdania, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić prawidłowość realizacji celów statutowych przez fundacje, został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529). Ocena dotyczy zgodności działań fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celami, do jakich fundacja została powołana na podstawie złożonego sprawozdania z działalności fundacji za rok Dane dotyczące fundacji: Nazwa fundacji - Fundusz Pomocy Sybirakom Siedziba i adres - ul. Królewska 27, Warszawa Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i nr KRS r. nr KRS: Statystyczny Numer Identyfikacyjny w systemie REGON Dane członków Zarządu: Prezes Zbigniew Bogusław Kumoś, zam. ul. Kaspijska 1/29; Warszawa Wiceprezes Irena Maria Głowacka, zam. ul. Gomółki 16/1; Warszawa Wiceprezes Tadeusz Adamek, zam. ul. Dziewanny 5/13; Warszawa Członek Irena Tańska, zam. ul. 1 Praskiego Pułku 10/15; Warszawa UdSKiOR ul. Wspólna 2/4, Warszawa; tel. centr ; tel. inf ; fax strona internetowa

2 Członek Krzysztof Grabieć, zam. Al. Wojska Polskiego 40/13; Warszawa Członek Stanisław Kalski, zam. ul. Wincentego 54 m. 1/3; Warszawa Dyrektor Fundacji - Józef Koczarski, zam. Al. Jerozolimskie 145/10; Warszawa 3. Cele fundacji: - inicjowanie i udzielanie pomocy materialnej emerytom Sybirakom, - pomoc służbie zdrowia opiekującej się Sybirakami, zaopatrzenie w aparaturę, sprzęt medyczny i leki, - udostępnienie funduszy do finansowania wydawnictw o Sybirakach oraz badań naukowych z tej tematyki, - pomoc Polakom pozostałym na Wschodzie przez zakup literatury polskiej, czasopism, organizowanie i udzielanie pomocy materialnej dla Polonii na terenie byłego Związku Radzieckiego, opieka nad dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie kolonii i obozów w Ojczyźnie oraz pozyskiwanie i przyznawanie stypendiów w szkołach wyższych oraz organizację szkoleń zawodowych, - gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystanie środków finansowych i zasobów materialnych dla utrzymania i rozwoju Fundacji, - wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej wraz z podaniem realizacji celów statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: - Kontynuacja zbiórki odzieży, środków pieniężnych, żywności i leków, prowadząc przeznaczonych dla potrzebujących pomocy sybiraków i Polaków na Syberii, Białorusi i Ukrainie, - pozyskanie od sponsorów i przekazanie leków o wartości ,80 zł dla Polaków na Białorusi, Ukrainie, - zbiórka leków i drobnego sprzętu medycznego, które przekazane zostały placówkom opiekującym się Sybirakami, - współfinansowanie wydania 4 publikacji książkowych (w kwocie 5400 zł) i 2 artykułów prasowych, - zorganizowanie dla członków Związku Sybiraków podróży na uroczystości 60-lecia Bitwy pod Monte Cassino oraz 60-lecia Bitwy pod Lenino. Fundacja dofinansowała wyjazd 74 osób w wysokości zł., - wspólnie z Zarządem Głównym Związku Sybiraków organizacja Marszu Żywych w Białymstoku, - Rada Naukowa Fundacji realizowała Program działalności naukowej na lata Organizacja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie z tematyki Syberyjskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Opracowanie ekspertyz dla potrzeb klubów parlamentarnych z zakresu położenia ludności polskiej w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w Kazachstanie i Uzbekistanie, 2

3 - Z inicjatywy Rady Naukowej Fundacji kontynuowane były prace naukowo-badawcze nad Syberyjską Polonią prowadzone w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Instytucie Badań Naukowych w Warszawie. - organizacja konferencji naukowej na temat 60- lecia powstania i działalności Armii Ludowej na Kresach Wschodnich". 5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzono działalności gospodarczej 6. Odpisy uchwał zarządu fundacji - uchwała z dnia 30 marca 2005 r. o zaakceptowaniu; sprawozdania z działalności Fundacji za 2004 r., bilansu oraz rachunku wyników za 2004 r., programu działalności Fundacji na rok 2005 r. Ponadto, uchwalono, iż dochody Fundacji przeznacza się wyłącznie na działalność statutową. 7. Wysokość uzyskanych przychodów i ich źródła - ogółem; ,80 zł - Leki pomoc humanitarna ,80 zł - darowizny rzeczowe na działalność statutową 7 250,00 zł - wpłaty uczestników uroczystości pod Monte Cassino ,00 zł 8. Poniesione koszty - ogółem; ,05 zł - zużycie materiałów biurowych 1 494,50zł - usługi obce 1 528,71 zł w tym - opłaty pocztowe 473,80 zł - konferencje i warsztaty 54,93 zł - pozostałe usługi 999,98 zł - opłaty sądowe (KRS) 30,00 zł - wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło ,60 zł - podróże służbowe ,00 zł - pozostałe koszty 1 262,00 zł - zaokrąglenia rozrachunków 0,01 zł - opłaty bankowe 595,81 zł - przekazane darowizny ,80 zł w tym - Związek Sybiraków oddz. w Warszawie 250,00 zł - Związek Polaków na Białorusi ,26 zł - Polonia na Zachodniej Ukrainie ,54 zł 3

4 - korekta zapisów księgowych 79,62 zł 9. Dane dotyczące: - liczby osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie wystąpiło (0 zł), - łącznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności gospodarcze - prace są wykonywane społecznie przez członków zarządu oraz dyrektora fundacji (0zł), - wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia nie wystąpiły (0 zł), - wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło ogółem ,60 zł dla jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia prac księgowych, - udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem wg ich wysokości ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielenia takich pożyczek nie udzielała, - kwot ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku w Banku Przemysłowo- Handlowym PBK II O/Warszawa Filia nr 1 na rachunku bieżącym ,16 zł, - wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałem lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie wystąpiły, - nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie nie dokonano żadnych zakupów nieruchomości, - nabytych pozostałych środków trwałych nie dokonywano zakupu środków trwałych - wartości aktywów i pasywów na koniec roku ,30 zł, - działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowego tej działalności nie wystąpiły - rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych nie ma żadnych zobowiązań z tytułu podatków i rozliczeń ubezpieczeń społecznych. 10. Informacja o wynikach przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne. 11. Podpis dwóch członków zarządu fundacji - Prezesa i Dyrektora - zgodnie ze statutem i zapisem w rejestrze KRS 12. Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia 2004 r. 31 grudnia 2004 r. 4

5 Ustalenia: 1. Fundacja swoje cele realizowała zgodnie ze statutem. 2. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 3. Złożone przez Fundacje sprawozdanie z działalności zawiera wszystkie wymagane dane określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Wnioski: Na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom za rok 2004, stwierdzono prawidłowość realizacji celów statutowych przez Fundację. Sporządzono w 3 egz. 5

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo