Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2012 z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki zdrowotnej p.n. Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012 Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012 Zdrowie, to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania (Definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia) Kłodzko, styczeń 2012 Referat Zdrowia i Polityki Społecznej

2 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Spis treści Wstęp Podstawa prawna Podstawowe definicje Diagnoza zachorowalności Założenia Akademii Zdrowia na rok

3 Wstęp Zdrowie, to jedno z podstawowych praw jednostki ludzkiej. Przede wszystkim jest to wartość indywidualna, ale również dobro społeczne. W pełni zdrowy człowiek zawsze będzie miał większe szanse samorealizacji, satysfakcjonującego pełnienia ról społecznych, dobrej adaptacji do zmian środowiska. Warunkiem tworzenia dóbr materialnych i kulturowych, a także zapewnienia właściwego rozwoju społecznego i gospodarczego, jest przede wszystkim zdrowe społeczeństwo. Jest ono także wizytówką lokalnego samorządu. Dlatego też jako priorytet, powiat w swojej działalności, powinien koncentrować się głównie na dobrze funkcjonującej, odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej, opiece zdrowotnej. W świetle rozwiązań prawnych, to właśnie na samorządzie ciąży odpowiedzialność za jakość oraz poziom zaspokajania potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Jako najważniejszy dokument określający cele oraz kierunki polityki ochrony zdrowia publicznego można wskazać Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata , a także przyjęty przez Europejski Komitet Regionalny WHO dokument pod nazwą Zdrowie 21 Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Jako główni realizatorzy tego programu wskazane są organy administracji rządowej i samorządy terytorialne. Jako cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia określa się poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu za pomocą działań kształtujących prozdrowotny styl życia, tworzenie środowiska życia sprzyjającego zdrowiu, pracę, naukę i aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia. 1. Podstawa prawna Powiat kłodzki jako podmiot odpowiedzialny za realizację ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, zobowiązany jest podejmować działania w tym kierunku. W celu osiągnięcia zamierzonego zadania, niezbędnym jest opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego. Powyższe kwestie regulowane są następującymi aktami prawnymi: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) nakłada na gminy, powiaty i województwa obowiązek opracowywania i

4 realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.) wskazuje na promocję i ochronę zdrowia jako jedno z zadań publicznych wykonywanych przez powiat. 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) określa m.in. zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą (dotacje dla SP ZOZ). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych z dnia 21 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 137, poz. 1126) wskazuje jako jedne z priorytetów zdrowotnych m.in. zapobieganie, leczenie i rehabilitację zaburzeń psychicznych; poprawę jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3 oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia. 5. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych z dnia 11 marca 2010 roku (Dz. U. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32). 6. Uchwała Rady Ministrów Nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata , która jako główne cele wskazuje m.in. zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez działania prewencyjnopromocyjne, zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego, poprawę opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. 2. Podstawowe definicje Polityka zdrowotna to: promocja zdrowia, profilaktyka, opieka zdrowotna.

5 Wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia z roku 1947 ZDROWIE, to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania. W l974 roku M. Lalonde (minister zdrowia i opieki społecznej Kanady) opublikował raport "A New Perspective on the Health of Canadians", w którym przedstawił koncepcję "pól zdrowia" 1. Rys. 1 Pola Lalonda Koncepcja pól zdrowia pozwala na uporządkowanie każdego czynnika, któremu można przypisać wpływ na stan zdrowia, jednej z czterech wyróżnionych kategorii. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób rekreacji czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Korzystny wpływ na zdrowie ma czyste powietrze, woda, zdrowa i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy. 1 Źródło: (dn r.)

6 Negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środowiska naturalnego, promieniowania jonizującego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, na które nie mamy wpływu, zaś jedynie w 10% poprzez opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość, samo leczenie i rehabilitację (droga i żmudna rehabilitacja często nie byłaby potrzebna, gdyby wcześniej zadbano o profilaktykę zdrowotną). Z powyższych informacji wynika, że główną rolę w zachowaniu i umacnianiu zdrowia człowieka, poza stanem środowiska naturalnego, czynników genetycznych i działań opieki zdrowotnej pełnią przede wszystkim warunki i styl życia, którym przypisuje się coraz większe znaczenie ze względu na wzrastające poczucie indywidualnej odpowiedzialności za stan zdrowia. Parafrazując tezę Lalonda na język codzienności można stwierdzić, że stres, bieda, brak pracy, brak wykształcenia, złe warunki pracy, złe warunki mieszkaniowe, nieracjonalne odżywianie, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu warunkują często zły stan zdrowia określonych społeczności. Promocja zdrowia To proces umożliwiający ludziom większą kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę dzięki możliwości rozwijania wiedzy w społeczeństwie n.t. sposobów skutecznego zapobiegania chorobom, tworzenia odpowiednich warunków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych korzystnych dla poprawy stanu zdrowia 2. Karta Ottawska z 1986 r. wskazuje działania z zakresu Promocji Zdrowia jako wspierające, broniące i umożliwiające zachowanie zdrowia oraz wyznacza wszechstronną strategię promocji zdrowia określając główne obszary działań, takie jak: budowanie polityki zdrowia publicznego, tworzenie i wzmacnianie środowisk wspierających zdrowie, wzmacnianie działań środowiskowych (społecznych) na rzecz zdrowia, rozwijanie umiejętności osobniczych, reorientacja świadczeń zdrowotnych na promujące zdrowie 3. 2 Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia - M.Dercz, Municiupium S.A., Warszawa 2005, s Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia - M.Dercz, Municiupium S.A., Warszawa 2005, s

7 Jako działania na rzecz wzmacniania środowisk wspierających zdrowie warto wskazać stwarzanie społeczeństwu lokalnemu warunków do działań na rzecz zdrowia, a w szczególności na popieranie postaw prozdrowotnych, a także rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu własnego i wspólnego zdrowia, jak również na wzrost jakości życia obywateli. W celu promocji zdrowia należy angażować ludzi do aktywnego współudziału w całym procesie kształtowania zdrowia społeczeństwa lokalnego, zamiast traktować ich jak biernych odbiorców programów zdrowotnych. Profilaktyka zdrowia Są to przede wszystkim działania ukierunkowane na zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu, zanim jeszcze zdąży się rozwinąć, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Niestety, mimo dużego postępu medycyny, nadal w stosunku do dużej liczby chorób medycyna jest bezradna i chorym może zaoferować wyłącznie leczenie objawowe, dlatego XXI wiek stawia na profilaktykę. Wyróżnia się 3 rodzaje profilaktyki: Profilaktyka I stopnia - umacnianie zdrowia, - zapobieganie chorobom (działania promocji zdrowia, m.in. szczepienia ochronne); Profilaktyka II stopnia (wtórna) - wczesne wykrycie nieprawidłowości i podjęcie działań mających na celu ich eliminację, zahamowanie choroby, (profilaktyczne badania okresowe, badania przesiewowe, diagnostyczne); Profilaktyka III stopnia - niedopuszczenie do rozwinięcia już powstałej choroby, powrót do normalnego stanu zdrowia (rehabilitacja). Każdy z etapów profilaktyki powinien być skoncentrowany wokół edukacji zdrowotnej, polegającej na uczeniu się jak dbać o zdrowie własne i społeczności. Edukacja to dostarczanie wiedzy, kształtowanie postaw, a także rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów niezależnego podejmowania życiowych decyzji. Mówiąc o opiece zdrowotnej mamy na myśli działania zmierzające przywracania zdrowia czemu służy tworzenie sprawnego systemu usług medycznych. w kierunku

8 3. Diagnoza zachorowalności Powiat Kłodzki jest jednym z największych powiatów w Polsce i największym na terenie województwa dolnośląskiego. Jego powierzchnia, to 1643,4 km 2 a liczba mieszkańców wynosi (według stanu na dzień r.) Podstawą do podejmowania wszelkich działań w zakresie promocji zdrowia jest analiza wskaźników charakteryzujących sytuację zdrowotną mieszkańców. Z ostatnich danych dotyczących stanu zachorowalności naszego regionu zawartych w Biuletynie Statystycznym Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego za rok 2010, wynika, że Powiat Kłodzki cechuje jeden z największych wskaźników zgonów z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych w stosunku do wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego (1979 zgonów). Większy wskaźnik zgonów zanotowano tylko w powiecie wałbrzyskim (2275 zgonów). Odnotowano więcej zgonów wśród mężczyzn niż u kobiet. Bardzo istotnym problemem Powiatu Kłodzkiego są również niepokojące dane na temat stanu zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostających pod opieką lekarza POZ odnotowane w 2009 roku. Są to między innymi choroby układu krążenia, których odnotowano 24,716 przypadków, w tym, aż 14,563 przypadków dotyczyło samej choroby nadciśnieniowej, która z kolei stanowi największą liczbę zachorowań wśród wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Największym problemem zdrowotnym powiatu kłodzkiego odnośnie stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 lat pozostających pod opieką lekarza POZ w 2009 roku były otyłość 544 osób, zaburzenia refrakcji akomodacji oka 1253 osób, zniekształcenia kręgosłupa 1581 osób, jak i również alergie różnego typu ze wskaźnikiem największym na tle innych powiatów województwa dolnośląskiego. Leczenie chorych w szpitalach ogólnych w Powiecie Kłodzkim odznaczało się wysokim wskaźnikiem, mianowicie liczba hospitalizowanych wynosiła 32,929 osób, co stanowiło największą liczbę w stosunku do innych powiatów województwa dolnośląskiego. Biorąc pod uwagę powyższe dane statystyczne, zasadnym jest dokonanie wyboru przedstawionych poniżej celów operacyjnych jako priorytetów działań w obszarze promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu kłodzkiego. Działania będą miały na celu przede wszystkim wczesne wykrycie chorób, które powinno doprowadzić do przywrócenia zdrowia, zmniejszenia zachorowalności w przyszłości oraz złagodzenie skutków wywołanych chorobami. Kształtowanie wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia powinno doprowadzić 4 Źródło: ( r.)

9 do wzrostu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowań prozdrowotnych, całość działań określono jako Akademia Zdrowia. 4. Założenia Akademii Zdrowia na rok 2012 Proponowane założenia Akademii Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012 stanowią kontynuację działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w latach , które miały przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poprzez edukację zdrowotną, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych oraz prowadzenie działań promujących zdrowie. W całym przedsięwzięciu promocji zdrowia w roku 2012, rola powiatu polegać będzie na koordynacji oraz wsparciu finansowym części działań, a także organizacji szkoleń w ramach realizowanego Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Jako priorytet działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej w powiecie kłodzkim w roku 2012, proponuje się kontynuację działań w zakresie profilaktyki poprzez realizację programów profilaktycznych, takich jak: Prosto do Europy, Szkoła Rodzenia-DZIECIAK, Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Tabela 1. Planowane nakłady finansowe na rok 2012 Nazwa programu Planowane nakłady Uwagi finansowe Kontynuacja programu p.n. Prosto do Europy 4 000zł Program profilaktyki zdrowotnej p.n. Prosto do Europy realizowany jest od 2007 roku przez SP ZOZ w Kontynuacja programu p.n. Szkoła Rodzenia Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Kłodzku Organizacja Szkół Rodzenia postrzegana jest obecnie jako jedno z działań zmierzających do obniżenia występowania śmiertelności okołoporodowej noworodków na terenie województwa dolnośląskiego Poprzez realizację Programu zostaną podjęte działania w zakresie ochrony zdrowia

10 organizacja szkoleń. Źródło: opracowanie własne psychicznego dla mieszkańców powiatu kłodzkiego. Wykaz załączników do Akademii Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2012 : 1. Załącznik nr 1 program p.n. Prosto do Europy, 2. Załącznik nr 2 program p.n. Szkoła Rodzenia-DZIECIAK, 3. Program p.n. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata stanowi odrębny dokument przyjęty przez Radę Powiatu Kłodzkiego. Opracowanie: Małgorzata Felcenloben Jagoda Patkowska

11 NAZWA PROGRAMU: Prosto do Europy - Program przesiewowego wykrywania i korygowania wad postawy u dzieci i młodzieży. OKRES REALIZACJI PROGRAMU: r r. (kontynuacja- program realizowany jest w trybie ciągłym od 2008r.) AUTORZY PROGRAMU: mgr Ewa Ozimek specjalista fizjoterapii mgr Beata Nosek specjalista ds promocji zdrowia 1.OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO: a) Problem zdrowotny Wady postawy stanowią problem społeczny w wielu kategoriach. Tak rodzinnej jak i ekonomicznej, edukacyjnej czy medycznej. Podawane przez liczne opracowania statystyczne wyniki wskazują na fakt, że wśród młodzieży szkolnej (wg wielu danych statystycznych) częstość występowania wad postawy jest zatrważająca. Zaniedbania z okresu dzieciństwa nie są wyłącznie defektem kosmetycznym. Nierzadko przypominają o sobie w życiu dorosłym w postaci zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia sprawności i wydolności ogólnej, zespołów bólowych kręgosłupa, bolesnej rwy kulszowej, zmian dyskopatycznych i zwyrodnieniowych. W roku 2005, w okresie 5 września do 15 listopada, w ramach programu przesiewowego Sprawdź swój kręgosłup, przebadano 4296 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Kłodzka i okolic, a do dalszego leczenia zakwalifikowano 1761 osób. Powyższe dane wskazują, że około 40 % osób objętych akcją profilaktyczną wymagało dalszych działań specjalistycznych. Ponownie w dniu 17 czerwca 2007 roku lekarze, pielęgniarki medycyny szkolnej i rehabilitanci przeprowadzili społecznie przy współpracy z Fundacją Polsat badania przesiewowe dla 826 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W wyniku badań stwierdzono u 273 uczniów poważne zmiany w obrębie kręgosłupa i wady postawy kwalifikujące do natychmiastowej rehabilitacji. Powyższe dane są alarmujące i stanowią podstawę do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w w/w zakresie. b).epidemiologia: Przyczyny wad postawy są liczne. Poza przypadkami, w których ich podłożem są wady wrodzone lub określone schorzenia, wady postawy rozwijają się zwykle bez uchwytnej przyczyny. Znaczącą rolę odgrywają tu zapewne czynniki, powodujące częste przyjmowanie

12 nieprawidłowego układu ciała, prowadzące z czasem do rozwoju i utrwalenia się złego nawyku. Wśród wielu przyczyn wad postawy u dzieci należy wymienić: małą aktywność ruchową, przeciążenie pleców ciężkimi tornistrami szkolnymi, niedostosowane ławki szkolne, złe nawyki higieniczne i żywieniowe. Duży wpływ na powstanie wady postawy mają czynniki genetyczne i dziedziczne. Ponadto istotą zaburzeń w sferze czynników fizjologicznych dla dziecka z wadą postawy jest nawykowa nieprawidłowa postawa, która jest czymś naturalnym, zwykłym i nie wymagającym wysiłku (przyjmowana jest podświadomie). U podstaw tego rodzaju wad postawy leżą zaburzenia czucia głębokiego, osłabienie słuchu, krótkowzroczność, jak i stan psychiczny dziecka. Zaburzenia w sferze morfologicznej najczęściej polegają na: występowaniu dystonii mięśniowej, zespołów współdziałających na nierównomiernie rozłożonych siłach nacisku i pociągania w zakresie układu kostnego kręgosłupa, nadmiernym napięciu i rozciągnięciu pewnych grup więzadeł oraz części torebek stawowych. Ogromny wpływ mają również warunki środowiska zewnętrznego, w jakim żyje człowiek, stając się coraz częściej przyczyną niekorzystnych zmian w postawie ciała. c) Populacja podlegająca jednostce 8347 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dzieci w wieku przedszkolnym 6 d) Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: brak refundacji gimnastyki korekcyjnej przez NFZ e) Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu Wdrożenie programu, u dzieci daje szansę na uniknięcie poważnych schorzeń, ograniczających bądź wręcz uniemożliwiających realizację planów osobistych, wykonywanie wymarzonego zawodu. Umożliwia przywracanie dzieciom pełnej sprawności fizycznej, satysfakcji z poprawnie ukształtowanej sylwetki, a także pomoc w wyborze właściwego stylu życia. Buduje u dzieci świadomość aktywnego uczestnictwa w walce o własne zdrowie, sprzyja tym samym budowie zdrowego, sprawnego fizycznie społeczeństwa w przyszłości. 2.Cele programu: a) cel główny: Celem programu jest rozpoznanie stopnia zaawansowania wad postawy u dzieci w wieku 0-18 lat oraz przedsięwzięcie działań zmierzających do zahamowania procesu powstawania i utrwalania się tych wad oraz ich korekcja. b) cele szczegółowe: 5 Źródło: opracowanie własne pielęgniarki koordynującej w medycynie szkolnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Kłodzko Źródło: dane statystyczne uzyskane z Urzędu Miasta w Kłodzku i Urzędu Gminy w Kłodzku

13 wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci, młodzieży rodziców/opiekunów, nauczycieli w zakresie wad postawy, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży, wczesne wykrywanie nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz ograniczenie ich następstw. c) oczekiwane efekty uświadomienie społeczeństwu słabej kondycji fizycznej najmłodszych Polaków oraz skutków jakie z tego faktu wypływają: społecznych, ekonomicznych itp. wzrost aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, a przez to poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci, zmniejszenie częstości występowania wadliwych postaw ciała u dzieci, wzrost świadomości uczniów i rodziców na temat wad postawy i zagrożeń z nich wynikających, wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności poprawnej postawy ciała działania profilaktyczne, rehabilitacyjne ze szczególnym naciskiem na profilaktykę wad prowadzenie pracowni skupiających dzieci i młodzież z dysfunkcją postawy celem zapewnienia im świadczeń zdrowotnych d) mierniki efektywności odpowiadające celom programu - monitoring prowadzony przez pielęgniarki medycyny szkolnej - dokumentacja prowadzona przez lekarza poz i fizjoterapeutę 3.Adresaci programu (populacja programu) a) oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe: u 3146 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoznano wady postawy wymagające korekcji 7 10% populacji przedszkolaków (około 90osób) 7 Źródło: opracowanie własne pielęgniarki koordynującej w medycynie szkolnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Kłodzko 2011

14 Zakładamy wykonanie około 1300 godzin ćwiczeń w formie gimnastyki indywidualnej lub grupowej b)tryb zapraszania do programu: - informacja dla rodziców poprzez dyrektorów przedszkoli, szkół itp., - informacja przekazana do placówek opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyka) -informacja przekazana do pielęgniarek ( higiena szkolna), -zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, -zamieszczenie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 4.Organizacja programu: a)części składowe, etapy i działania organizacyjne; informacja o programie (promocja programu) rekrutacja (bilans w szkole, skierowanie od lekarza poz, skierowanie od lekarza specjalisty) udział w zajęciach korekcyjnych prowadzonych przez rehabilitanta w modelowej pracowni (wyposażenie pozyskano z Fundacji Polsat w 2007r.). organizowanie pogadanek na temat Profilaktyka zdrowych pleców przez pielęgniarki medycyny przy współpracy rehabilitanta kształtowanie aktywnego stosunku dzieci i młodzieży do własnego zdrowia i kondycji fizycznej. monitorowanie programu b) planowane interwencje indywidualna i grupowa gimnastyka korekcyjna c) kryteria i sposób kwalifikacji uczestników: - dzieci od 0-18 r. życia z wadami postawy Sposób kwalifikacji: W dokumencie pt. Badanie profilaktyczne ucznia (dotyczy 7-latków, 10-latków, 13- latków, 16-latków) pielęgniarka medycyny szkolnej dokonuje bilansu zdrowia i wyłapuje wady postawy i kręgosłupa. Lekarz poz przeprowadza badanie i podejmuje

15 decyzję dotyczącą włączenia ucznia do programu. W przypadku uczniów skierowanych do programu kserokopię w/w dokumentu otrzymuje fizjoterapeuta realizujący program. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym skierowanie do udziału w programie wystawia lekarz poz. d)zasady udzielania świadczeń Pracownia rehabilitacyjna funkcjonuje następująco: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Dostępność do świadczeń korekcyjnych w godzinach rannych i popołudniowych. e) sposób powiązania działań: Gimnastyka korekcyjna nie jest finansowana ze środków NFZ. f) sposób zakończenia działań wynik badania specjalistycznego u lekarza POZ lub innego specjalisty g) bezpieczeństwo planowanych interwencji przestrzeganie ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, h) kompetencje Rehabilitant prowadzący zajęcia posiada następujące kwalifikacje: magister fizjoterapii, magister pedagogiki specjalnej, terapeuta PNF, terapeuta metody Weroniki Sherborne. Wyposażenie sali gimnastycznej: orbitrek, stepper, elongator, dwa zestawy wioseł, atlas, materace, drabinki, piłki thera band, piłki lekarskie, stoły rehabilitacyjne, ergonometry, laski gimnastyczne. i) dowody skuteczności Działania korekcyjne wymagają systematyczności i czasu. Są nie tylko elementem wpływającym na polepszenie się postawy, ale również stanowią metodę nauczania jak ćwiczyć w domu w celu uzyskania jak najlepszych efektów. k) opinie ekspertów

16 Uzasadnieniem realizacji programu są m.in. rekomendacje przygotowane przez zespół ekspertów na temat działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży. 8 l)informacje na temat podobnych programów Program jest realizowany w tut. Jednostce od 2008r. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Ilość chętnych do udziału w programie znacznie przekracza możliwości włączenia ich do programy ze względu na ograniczenia finansowe i organizacyjne. 5.Koszty a) planowane koszty całkowite l.p Rodzaj kosztów Ilość jedno stek Koszt jednostko wy (zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) Koszt własny Z tego z wnioskow anej dotacji 1 Prowadzenie zajęć korekcyjnych 2 Koszty utrzymania poradni 3 Współpraca pielęgniarek medycyny szkolnej 12 m- cy 12 m- cy 12 m- cy 1045,33 1/3 etatu ,5 m-c W ramach zatrudnien ia w ZOZ Kłodzko Ogółem b) źródła finansowania Starostwo Powiatowe w Kłodzku zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zł 6. Monitorowanie i ewaluacja a) ocena zgłaszalności do programu Ilość zgłoszeń w stosunku do ilości miejsc. Prawidłowo: wynik powyżej 1. 8

17 b) ocena jakości świadczeń w programie ankieta c) ocena efektywności programu Ocena efektów udziału w programie dokonywana przez lekarza poz. 7.Okres realizacji programu r r. (zakładamy kontynuację w kolejnych latach dla zwiększenia efektywności programu). Piśmiennictwo 1. Nowotny J.(red.): Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym, WSA Bielsko-Biała, Nowotny J.: Podstawowe problemy diagnostyki i terapii wad postawy ciała. W: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka Diagnostyka Terapia. (red. Nowotny J.). WSA, Bielsko-Biała, Nowotny-Czupryna O.: Profilaktyczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy ciała. W: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka Diagnostyka Terapia. (red. Nowotny J.). WSA, Bielsko-Biała, 2009.

18 Nazwa programu Szkoła Rodzenia Dzieciak Okres realizacji r r. (kontynuacja, ponieważ szkoła funkcjonuje od czerwca 2010r.) Autor programu mgr Beata Nosek specjalista ds promocji zdrowia Joanna Duda położna Beata Pers położna 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny Problemem zdrowotnym jest umieralność okołoporodowa zarówno martwych urodzeń jak i zgonów noworodków. Umieralność okołoporodowa w Polsce w roku 2009 wynosiła 7,2( ), a w województwie dolnośląskim 8,2 ( ). W 2010r. nastąpił spadek umieralności okołoporodowej: w Polsce 6,8( ), a w województwie dolnośląskim 7,1 ( ). Nadal jednak w województwie dolnośląskim na tle całego kraju wskaźnik umieralności należy do najwyższych w stosunku do pozostałych województw. 9 Szkoła Rodzenia Dzieciak prowadzona była dotychczas w okresie r r. b. Epidemiologia Konieczność funkcjonowania Szkoły Rodzenia jest zbieżne z celem operacyjnym nr 7 Narodowego Programu Zdrowia na lata , sformułowanym jako Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu. W powiecie kłodzkim zanotowano: - w 2009r urodzeń - w 2010r urodzeń 10 Zgodnie z danymi statystycznymi populacja kwalifikująca się do udziału w programie to około 1500 kobiet. d. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu Potrzeba wdrożenia programu wynika z treści punktów 1a-1d. Współczynnik umieralności okołoporodowej w Kotlinie Kłodzkiej obniżył się w wyniku: - poprawy opieki nad matką i dzieckiem realizowanej przez ambulatoryjne i stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej, która nastąpiła po podjętych działaniach nadzoru merytorycznego w ochronie zdrowia matki i dziecka, a także - powstania bezpłatnych przyszpitalnych szkół rodzenia finansowanych przez lokalne samorządy Źródło: dane GUS w: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Informacje o działalności oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Realizacja standardu opieki okołoporodowej w wybranych placówkach, Wrocław r Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Informacje o działalności oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Realizacja standardu opieki okołoporodowej w wybranych placówkach, Wrocław r.

19 Również w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zanotowano 12 : Liczba urodzeń Liczba martwo urodzonych i zgonów noworodków Wskaźnik procentowy martwo urodzonych i zgonów noworodków w stosunku do ogólnej liczby urodzeń ,00% ,60% W/w dane uzasadniają potrzebę kontynuacji programu w 2012r. Ponadto w opinii położnych i lekarzy ginekologów kobiety, które uczestniczyły w Szkole Rodzenia Dzieciak (ostatnie 1,5 roku) lepiej współpracują w trakcie porodu. 2. Cele programu a. Cel główny - ograniczenie umieralności okołoporodowej, zarówno martwych urodzeń jak i zgonów noworodków b. Cele szczegółowe - przygotowanie przyszłych rodziców do bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego oraz aktywnego porodu i połogu, - przygotowanie przyszłych rodziców jak opiekować się noworodkiem, niemowlęciem, - propagowanie karmienia naturalnego, - nauka dialogu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie rozwoju. c. Oczekiwane efekty - zmniejszenie liczby martwych urodzeń i zgonów noworodków, - bezpieczne odbycie ciąży, - bezpieczny oraz aktywny poród i połóg, d. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu - ankieta - odsetek martwych urodzeń i zgonów noworodków w stosunku do ogólnej liczby porodów 3. Adresaci programu (populacja programu) a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe. 50 kobiet z osobą towarzyszącą b. Tryb zapraszania do programu - informacja na stronie internetowej SPZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, - informacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Kłodzku, - ulotki informacyjne - rozesłanie informacji do wszystkich poradni ginekologiczno-położniczych w powiecie kłodzkim 12 Źródło: Statystyka Medyczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

20 4. Organizacja programu a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne Kurs trwa 10 tygodni Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny (120 minut) Ogólna liczba zajęć 40 godzin w tym: 20 godzin zajęć teoretycznych w tym ćwiczeń umiejętności, 20 godzin ćwiczeń gimnastycznych. Grupa nie przekracza: na zajęciach teoretycznych 10 kobiet ciężarnych z osobami towarzyszącymi, na ćwiczeniach gimnastycznych 6 kobiet ciężarnych z osobami towarzyszącymi Organizator szkoły rodzenia ustala harmonogram zajęć dla grupy. Harmonogram otrzymuje każdy z uczestników (para) b. Planowane interwencje - ćwiczenia gimnastyczne - zajęcia teoretyczne c. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników Kobiety od hbd. ciąży Ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem. Kobiety zainteresowane szkołą rodzenia składają pisemne zgłoszenia. Przedstawiają decyzję lekarza ginekologa/położnika, którą organizator dołącza do prowadzonej dokumentacji. Okazują położnej kartę przebiegu ciąży i USG. d. Zasady udzielania świadczeń w ramach Świadczenie udzielane są dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkoła prowadzona jest w budynku Przychodni znajdującym się w centrum miasta powiatowego, co pozwala na maksymalną dostępność do świadczeń oferowanych w Szkole Rodzenia. e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych Działania programu stanowią świadczenia niedostępne w systemie opieki zdrowotnej, ale stanowią bardzo istotny element opieki okołoporodowej f. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania. Pacjentka otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkole rodzenia oraz informację o możliwości udziału w szkole w przypadku kolejnej ciąży. g. Bezpieczeństwo planowanych interwencji Pomieszczenia spełniają wymogi bezpieczeństwa i sanitarne potwierdzone pozytywną opinią Sanepidu. Wyposażenie Szkoły Rodzenia zapewnia możliwość realizacji programu. Dane osobowe przechowywane są w szafie zamykanej na klucz. h. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu Kwalifikacje realizatorów programu:

21 1. 2 położne z ukończonym kursem z zakresu organizowania i prowadzenia szkoły rodzenia 2. lekarz ginekolog/ położnik 3. lekarz pediatra 4. psycholog i. Dowody skuteczności planowanych działań (zgodnie z art. 31 a ust.1 pkt. 4,5 i ustawy(1)) i. Opinie ekspertów klinicznych Pozytywne opinie dotyczące funkcjonowania Szkół Rodzenia potwierdzają badania przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 13 ii. Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek Organizacja szkół rodzenia na Dolnym Śląsku,Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, 2009 iv. Informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego (jeżeli są dostępne). - Szkoła Rodzenia Dzieciak (czerwiec 2010r r. w trybie ciągłym ) - Program Nauki Samobadania Piersi (program edukacyjny realizowany w Poradniach Ginekologiczno- Położniczych w Kłodzku i w Nowej Rudzie. 5. Koszty a. koszty jednostkowe zgodnie z cennikiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku: 500zł/ od osoby wraz z osobą towarzyszącą (za parę) b. planowane koszty całkowite 10 kobiet (1 cykl) x 5 cykli w ciągu roku x 500 zł = zł c. źródła finansowania, partnerstwo zł dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego (umowa o dotację) zł środki własne (ewentualnie dopłaty ze strony uczestników) 6. Monitorowanie i ewaluacja a. Ocena zgłaszalności do programu Ilość zgłoszeń w stosunku do ilości miejsc. Prawidłowo: wynik powyżej 1. b. Ocena jakości świadczeń w programie - ankieta (stopień satysfakcji uczestników powyżej 3 w skali od 1 do 5) - pozytywna opinia z wizytacji przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu c. Ocena efektywności programu - odsetek martwych urodzeń i zgonów noworodków w stosunku do ogólnej liczby porodów (porównanie z poprzednimi latami, zanim funkcjonowała Szkoła Rodzenia) 7. Okres realizacji programu r r. (kontynuacja, ponieważ szkoła funkcjonuje od czerwca 2010r.) 13 Źródło: dane GUS w: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Informacje o działalności oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Realizacja standardu opieki okołoporodowej w wybranych placówkach, Wrocław r.

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r. Projekt z dnia 11 października 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej "profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 28 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 28 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki pn. Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2009 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Szczecin, 21 listopada 2011 r. Kalisz Pomorski 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2016

Zarządzenie Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2016 Zarządzenie Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie Programu polityki zdrowotnej pn."profilaktyka wad postawy ciała u dzieci ze szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Łódź, 27 października 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

.......................................

....................................... CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU: 1. Oferent (pełna nazwa) 2. Adres, kod pocztowy, telefon i fax oferenta 3. Nazwisko i imię dyrektora instytucji (telefon kontaktowy) 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/491/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XVI/491/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR XVI/491/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia: Szczegółowego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu

Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu Okres realizacji programu 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. badań profilaktycznych

Informacja dot. badań profilaktycznych Promocja zdrowia Informacja dot. badań profilaktycznych Od dnia 1 kwietnia 2015 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje badania profilaktyczne i promocji zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 5/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Profilaktyczna opieka nad uczniami miasta Katowice Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Rekomendacje przygotował zespół ekspertów w składzie: 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki Konsultant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

... W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych:

... W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych: Załącznik Nr 1.1... Pieczęć Oferenta Miejscowość, data Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Przesłanki do realizacji programu: Wady postawy to coraz większy problem zdrowotny naszego społeczeństwa. W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 193 195 i 254/255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. PS-ZP.964.14.2014.MRR Pani Iwona Mielczarek-Kawałko PREZES ZARZĄDU Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów sp.z o.o. ul. Horbaczewskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2013 Kłodzko, luty 2013

Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2013 Kłodzko, luty 2013 Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2013 Kłodzko, luty 2013 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwo Powiatowe w Kłodzku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Podstawy prawne... 5 III. Założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 wersja robocza Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 Pomysłodawcy: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gminy Izabelin Autor: Anita Mamczur 1 I. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT Departament Zdrowia UMWP 11-12 października 2017 Harmonogram prac Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim

Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim Nadanie Certyfikatu Szkoła Liderem Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim Opolskiego - Antoniego Jastrzembskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty Haliny Bilik

Bardziej szczegółowo

Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych

Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych Rafał Rdzany Kierownik Działu Programów Zdrowotnych, WOT Agencja Oceny Technologii Medycznych Konferencja

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch W zdrowym ciele zdrowy duch "Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu Wojciech Oczko-nadworny lekarz Stefana Batorego Można wyróżnić aktywność fizyczną podejmowaną: w czasie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wystqpienie pokontrolne

Wystqpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia t-v^ listopada 2015 r. PS-ZPSM.9612.19.2015.IS Pan Adam Zdaniuk Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Wystqpienie pokontrolne W dniach od 24 do 25 września

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 301/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy główne 1. Niski poziom umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, 27 października 2014 r.

Kraków, 27 października 2014 r. Kraków, 27 października 2014 r. . Program wychowawczy szkoły edukacja (wychowanie) Szkolny program profilaktyki zdrowie spójna całość uwzględniająca wszystkie wymagania ujęte w podstawie programowej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia co zmieniają w funkcjonowaniu profilaktyki narkomanii i problemów alkoholowych.

Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia co zmieniają w funkcjonowaniu profilaktyki narkomanii i problemów alkoholowych. Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 co zmieniają w funkcjonowaniu profilaktyki narkomanii i problemów alkoholowych. Dr n. med. Łukasz Balwicki Zdrowie publiczne zdrowie publiczne

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U.2015.1249 z dnia 2015.08.28

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich),

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich), EPIDEMIOLOGIA Określenie Epidemiologia pochodzi z języka greckiego: epi na demos lud logos słowo, nauka czyli, nauka badająca: rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 177/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 o projekcie programu Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu mieszkańców

Bardziej szczegółowo