REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. REGULAMIN PRACY I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników świadczących pracę w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy. 2 3 Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o: 1) pracodawcy, zakładzie pracy, urzędzie należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., zwane dalej Starostwem, w imieniu którego występuje Starosta, a pod jego nieobecność Wicestarosta lub inna upoważniona do tego osoba, 2) pracowniku lub pracowniku samorządowym należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie: wyboru, powołania i umowy o pracę (bez względu na rodzaj i wymiar czasu pracy) Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za urząd wobec Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych wykonuje Starosta lub upoważniona przez niego osoba. 2. Czynności wobec pozostałych pracowników urzędu, niewymienionych w ust. 1, wykonuje Starosta lub upoważniona przez niego osoba. 5 Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz urzędu, a dotyczących jego funkcjonowania, udziela Starosta, Wicestarosta lub pracownik upoważniony przez Starostę. 1

2 6 1. Urząd zapewnia pracownikom prawo do wzajemnej komunikacji wewnątrz zakładu pracy oraz do dyskusji, przedstawiania sugestii, pytań czy problemów kierownictwu. 2. Wszelkie kwestie powinny być kierowane przede wszystkim do bezpośredniego przełożonego, a w przypadku niesatysfakcjonującego pracownika rozwiązania na wyższy poziom zgodnie z hierarchią wynikającą ze struktury organizacyjnej pracodawcy. 7 Regulamin pracy podaje do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika osoba prowadząca sprawy kadrowe, a zapoznanie się z treścią regulaminu pracownik potwierdza w treści umowy o pracę lub w odrębnym oświadczeniu. II. Prawa i obowiązki pracodawcy 8 Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do: 1) zapewnienia pracownikowi pracy zgodnie z treścią aktu kreującego treść stosunku pracy, 2) zapoznania pracownika podejmującego pracę w zakładzie pracy z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami, 3) zapoznania pracownika z regulaminem pracy i wyjaśnienia na żądanie jego treści, 4) zapoznania pracownika z treścią instrukcji dotyczących danego stanowiska pracy, 5) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracownika, przy wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 6) organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 7) stworzenia warunków do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, 8) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także informowania pracowników na ww. szkoleniach o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i ochronie przed zagrożeniami, 9) wydawania pracownikowi potrzebnych mu materiałów i urządzeń, odzieży i obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia odpowiednio zabezpieczonego miejsca na ich przechowywanie, 10) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny wyników pracy według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu pracodawcy, 12) zapewnienia świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2

3 13) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy do niezwłocznego wydania świadectwa pracy (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy), 14) ułatwiania pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 15) wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego i szanowania godności, dóbr osobistych pracowników i niedopuszczania do jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy, 16) przeciwdziałania mobbingowi w stosunkach pracy, 17) stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy Nowo zatrudniony pracownik powinien otrzymać pisemny zakres czynności służbowych w dniu podpisania umowy o pracę. 2. Indywidualne zakresy czynności służbowych ustalają Kierownicy Wydziałów Starostwa. 3. W przypadku zmiany zakresu, kompetencji Wydziału, Kierownik Wydziału dokonuje odpowiednich zmian w zakresie czynności służbowych. 4. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi i właściwe używanie przez niego niezbędnych do wykonania pracy materiałów i urządzeń oraz za rzetelne rozliczanie pracownika z używanych materiałów i urządzeń. III. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest: 1) przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami; wyżej wymienione orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych m.in. na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę pracownikowi, 2) wypełnić kwestionariusz osobowy, 3) przedłożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zatrudnienia, świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych, 4) przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły, 5) przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe. 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3 5 przedkłada pracownik w kopiach, które złożone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu. 3. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 1 pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę winien przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 3

4 4. Warunkiem nawiązania stosunku pracy z pracownikami wskazanymi w ust. 3 jest ich niekaralność za popełnienie umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 2. Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Starostę lub jego zastępcę. 3. Pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje Starostę lub jego zastępcę. 4. Pracownik jest zobowiązany w szczególności do: 1) przestrzegania Regulaminu pracy i ustalonego porządku, w tym potwierdzania przybycia do pracy poprzez podpisanie listy obecności, 2) przestrzegania czasu pracy, 3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbania o dobro pracodawcy i chronienia jego mienie, 5) zachowania trzeźwość w pracy i na terenie zakładu pracy, 6) zachowania w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 7) przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 8) przestrzegania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, 9) noszenia identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. 4

5 13 Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art pkt 1 Kodeksu pracy uważa się w szczególności: 1) samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, 2) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, 3) stawienie się do pracy pod wpływem środków odurzających lub narkotyków, 4) naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 5) korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób niezgodny z przepisami, 6) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 7) wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, prac nie związanych z zadaniami wynikającymi z umowy o pracę, 8) niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonych, 9) nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, 10) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, 11) zabór mienia pracodawcy oraz usiłowanie przywłaszczenia materiałów, urządzeń, a także innych środków stanowiących własność pracodawcy, 12) ujawnienie w sposób nieuprawniony spraw objętych tajemnicą ustawowo chronioną. 14 W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia Do obowiązków Kierowników Wydziałów Starostwa, zwanych dalej Kierownikami należy nadzór nad przestrzeganiem przez podległych im pracowników obowiązków określonych w 11 i Kierownicy zobowiązani są ponadto do: 1) kierowania i koordynowania pracami podległych im pracowników, 2) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w kierowanej komórce organizacyjnej, 3) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 4) dbania o bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń i urządzeń, 5) egzekwowania przestrzegania przez podwładnych przepisów i zasad bhp oraz postanowień określonych w niniejszym Regulaminie, 6) zapewniania równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych w pracy podwładnych, 7) wyznaczania zastępstw w okresie własnej nieobecności w pracy, 8) zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 5

6 9) zapewniania wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad podwładnymi. IV. Nieobecności i inne zwolnienia od pracy O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn wcześniej znanych pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego lub osobę prowadzącą sprawy kadrowe. 2. W razie niestawienia się do pracy, poza wyżej wymienionymi przypadkami, pracownik jest obowiązany powiadomić bezpośredniego przełożonego lub osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania już pierwszego dnia nieobecności (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), lecz nie później niż w dniu następnym, osobiście lub przez inne osoby. 3. Niedotrzymanie powyższego terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. 4. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając niezwłocznie osobie prowadzącej sprawy kadrowe lub Sekretarzowi Powiatu przyczyny nieobecności, a na żądanie odpowiednie dokumenty. 5. Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 3) oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 11 godzin, 6) zaświadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi. 6. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, a w razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 5, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając stosowny dokument najpóźniej do drugiego dnia tej nieobecności. 6

7 17 1. Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia. 2. Pracownik zgłasza konieczność załatwienia spraw osobistych w godzinach pracy, w drodze pisemnego wniosku, bezpośredniemu przełożonemu, który decyduje o możliwości udzielenia zwolnienia z pracy. Wzór powyższego wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Godzinę wyjścia i powrotu do zakładu odnotowuje się we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dostępnym u osoby prowadzącej sprawy kadrowe. Brak powrotu do zakładu oznacza, że wyjście prywatne trwało do końca ustalonego dla pracownika czasu pracy w danym dniu. 4. Pracownik jest obowiązany odpracować w całości czas wyjścia prywatnego, a pozostanie w pracy po godzinach w celu realizacji tego obowiązku nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 5. Odpracowanie wyjścia prywatnego powinno nastąpić w tym samym miesiącu, w którym miało ono miejsce, aby nie wpływało na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy. 6. Nieodpracowanie wyjścia prywatnego skutkuje proporcjonalnym obniżeniem należnego wynagrodzenia za pracę o godziny brakujące do wymiaru wynikającego z treści zawartej umowy oraz przepisów prawa. 7. O terminie odpracowania wyjścia prywatnego decyduje bezpośredni przełożony lub pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracownika oraz potrzeby zakładu. Czas odpracowania zwolnienia od pracy odnotowuje się w ewidencji odpracowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze: 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 1 dnia w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1, udzielane są w dniach następnych przed lub po zdarzeniu uzasadniającymi ich udzielanie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia. 3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić odpis skróconego aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia. 4. Jeżeli pracownik korzysta już z jakiegoś zwolnienia od pracy, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie. 7

8 19 1. Fakt przybycia do pracy potwierdza pracownik na liście obecności, gdzie składa własnoręczny podpis. 2. Wyjścia w godzinach pracy, w celach służbowych, odnotowywane są w ewidencji wyjść służbowych, dostępnej w sekretariacie. 3. Lista obecności oraz ewidencja czasu pracy znajdują się u osoby prowadzącej sprawy kadrowe. V. Urlopy pracownicze Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z planem urlopów. 2. Projekty planów urlopów na następny rok kalendarzowy są opracowywane przez poszczególne Wydziały Starostwa, podpisywane przez Kierowników i przekazywane do Wydziału Organizacyjno-Prawnego do końca danego roku. 3. Projekty urlopów określone w ust. 1 powinny być sporządzone z uwzględnieniem postulatów pracowniczych i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. 4. Plan urlopów zatwierdza pracodawca Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z ustalonym planem urlopów, w którym planuje się cały urlop pracownika, poza 4 dniami tzw. urlopu na żądanie. 2. Każdy pracownik przed rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję co do udzielenia urlopu i informuje o tym pracownika. 22 Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez podległych pracowników, odpowiadają Kierownicy. 23 Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. 8

9 24 1. Przesunięcie wcześniej ustalonego terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami bądź w szczególnych przypadkach na wniosek przełożonego pracownika, jeżeli nieobecność pracownika mogłaby spowodować zakłócenie toku pracy. 2. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w urzędzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika wynikające z odwołania go z urlopu. 3. Pracodawca może zobowiązać pracownika, w szczególności zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, aby podał numer telefonu kontaktowego. 25 Postanowienia 24 stosuje się również w przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustalonym planem urlopów. Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie przez pracownika faktu poniesienia szkody. 26 Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak i zaległego pracownicy/pracownikowi po urlopie macierzyńskim Pracownik może wykorzystać 4 dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym. 2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik winien o tym zamiarze w miarę możliwości poinformować bezpośredniego przełożonego lub Sekretarza Powiatu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, nie później niż do chwili przewidywanego dla niego rozpoczęcia pracy. 28 Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny. VI. Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W godzinach wskazanych jako czas pracy pracownik winien być gotowy do wykonywania pracy i przebywać na stanowisku pracy. 2. Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową. 9

10 30 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w rozliczeniu dobowym i tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 2. W stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy. 3. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie. 31 Czas pracy pracowników samorządowych wynosi 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym Dla pracowników urzędu każda sobota jest dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 2. Pracodawca może ustalić oprócz soboty inny dzień wolny od pracy przy równoczesnym zarządzeniu pracy w szóstym dniu pracy w innym tygodniu tego samego okresu rozliczeniowego. 3. Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy U pracodawcy obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy. 2. Czas pracy pracowników Starostwa trwa: w poniedziałki od godz do godz od wtorku do piątku od godz do godz Rozliczenie czasu pracy wszystkich pracowników następuje na podstawie rzeczywistego rozkładu czasu pracy potwierdzającego czas świadczenia pracy. Czas pracy rozliczany jest w okresie rozliczeniowym. 35 Harmonogram czasu pracy, w tym godziny rozpoczynania i kończenia pracy, pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala Starosta. 10

11 36 1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownikowi przysługuje przerwa w pracy trwająca 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy. Zasady ustalania przerw w pracy reguluje Kierownik w porozumieniu z pracownikami. 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych mają prawo po godzinie pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy lub do innej pracy, która nie będzie powodować takich uciążliwości jak wskazana praca. 3. Kwalifikacji stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze dokonuje osoba wykonująca zadania służby bhp Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik, na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Wzór powyższego polecenia oraz wniosku o udzielenie czasu wolnego od pracy za nadgodziny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7 00 w tym dniu a godziną 7 00 dnia następnego. 2. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas od godz do 6 00 dnia następnego. 3. Zasady wynagradzania pracowników wykonujących pracę w niedziele, święta i w porze nocnej, a także zasady udzielania wolnego dnia w zamian za pracę w niedzielę i święta określone są w obowiązujących w tym zakresie przepisach oraz w niniejszym Regulaminie Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) może być udzielony czas wolny wg zasady godzina za godzinę, który na wniosek pracownika może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przechowywany jest łącznie z ewidencją czasu pracy pracownika. 3. Udzielenie czasu wolnego w sytuacji wskazanej w ust. 1 odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego. 11

12 VII. Zasady i tryb postępowania w zakresie obowiązku przestrzegania trzeźwości i zakazów palenia tytoniu, używania narkotyków lub środków odurzających 40 Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednich przełożonych tych pracowników. 2. Przełożony jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania pracodawcy i osobie prowadzącej sprawy kadrowe faktu podejrzenia spożycia przez pracownika alkoholu w czasie pracy. 3. Zabrania się wstępu na teren urzędu pracownikom po spożyciu alkoholu, zarówno w celu świadczenia pracy, jak i w okresie przebywania na urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności, zwalniającej od obowiązku świadczenia pracy Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy lub w miejscu pracy jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. 2. Zakaz nie dotyczy lekarstw i innych medykamentów zaordynowanych przez lekarza na receptę, o ile ich używanie nie przekracza uzasadnionych lub określonych norm. 3. Pracownicy przyjmujący leki lub inne medykamenty przepisane przez lekarza odpowiedzialni są za znajomość działań ubocznych ww. środków, ich wpływu na reakcje organizmu, możliwość podejmowania decyzji, wypełniania obowiązków i, o ile to możliwe, pracownicy tacy powinni poinformować o tym swego przełożonego przed rozpoczęciem pracy. 4. Narkotyki i inne środki odurzające ujawnione na terenie zakładu pracy zostaną przekazane odpowiednim organom celem podjęcia stosownych czynności W przypadku podejrzenia, że pracownik jest w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo będący pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, winien on zostać odsunięty od wykonywania pracy. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony. 2. Z przebiegu tych czynności bezpośredni przełożony pracownika sporządza protokół. 12

13 44 1. W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony powinien poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości. 2. Badanie trzeźwości polega na badaniu wydychanego powietrza oraz badaniu krwi i moczu. 3. Bezpośredni przełożony powinien uprzedzić pracownika, że w razie wykazania przy pomocy badań stanu nietrzeźwości lub stanu po spożyciu alkoholu pracownik zostanie obciążony kosztami badań. 4. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie żądanego przez pracownika badania stanu nietrzeźwości Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości stwierdza się na podstawie wyników badań, o których mowa w W razie niezgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badania określonego w 44 ust. 2 bezpośredni przełożony ustala naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie wszelkich dostępnych mu i powszechnie stosowanych środków, a w szczególności: 1) oświadczenia pracownika co do zarzucanego mu przewinienia, 2) zeznań świadków, 3) wyników ustaleń organoleptycznych (zewnętrznych), 4) oględzin lekarskich. 3. Przepis ust. 2 znajduje odpowiednio zastosowanie w przypadku pozostawania pracownika pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz przełożeni służbowi tolerujący nietrzeźwość w pracy u podległych im pracowników ponoszą wszelkie skutki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach z natychmiastowym zwolnieniem z pracy włącznie. 2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku pozostawania pracownika pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednio zastosowanie do osób nie będących pracownikami, wykonujących czynności na terenie zakładu pracy, bez względu na podstawę prawną ich świadczenia. 13

14 2. W razie zachowania się osób, o których mowa w ust. 1, wykazującego znamiona wykroczenia lub przestępstwa Pracodawca przekazuje sprawę do właściwych organów, informując pracodawców bądź zleceniodawców tych osób o przekazaniu sprawy do organów ścigania. VIII. Ochrona wynagrodzenia za pracę Wynagrodzenie za pracę wypłaca się 28 dnia każdego miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie. 2. Jeżeli 28 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone w dniu poprzednim. 3. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę wskazanym w ust Szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych określa regulamin wynagradzania i odrębne przepisy Wynagrodzenie, określone w 48 ust. 1 i 3, na pisemny wniosek pracownika jest przekazywane na jego rachunek bankowy. 2. W przypadku określonym w ust. 1 termin wypłaty uważa się za dotrzymany, jeżeli w terminach wskazanych w 48 wynagrodzenie (zasiłek) znajdzie się na rachunku pracownika w banku i pracownik będzie mógł nim dysponować. 50 Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą, którą zobowiązane są zachować: kierownictwo zakładu pracy, osoby naliczające i wypłacające przedmiotowe świadczenia, osoby zajmujące się sprawami ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, osoby administrujące zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 14

15 X. Bezpieczeństwo i higiena pracy 51 Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 2. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności: 1) organizowanie pracy w sposób zapewniający bhp, 2) zapewnienie należytego stanu budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi związanych i innych urządzeń technicznych, 3) zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia, 4) ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych, 5) szkolenie pracowników w zakresie bhp. 3. Obowiązki określone wyżej pracodawca wykonuje za pośrednictwem Kierowników oraz osoby realizującej zadania służby bhp Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 2. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów bhp przeprowadzają: osoba realizująca zadania służby bhp instruktaż ogólny, bezpośredni przełożony instruktaż stanowiskowy. 3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp winien ukończyć pracownik w ciągu najpóźniej 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Nie dotyczy to pracowników zaliczonych do pracodawców i Kierowników, którzy przedmiotowe szkolenie winni ukończyć w przeciągu 6 miesięcy. 4. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie bhp i czas ich trwania określa pracodawca w oparciu o obowiązujące przepisy. 5. Przeszkolenie w zakresie bhp powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie. 6. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności. 7. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z czasem pracy. 15

16 54 1. Pracodawca nieodpłatnie dostarcza pracownikom środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. 2. Pracodawca ustala w drodze odrębnych uregulowań stanowiska na których nieodpłatnie dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, bądź jest to konieczne ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub bhp. 3. Pracodawca może ustalić stanowiska na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. 4. Rodzaje niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania; są one wpisywane do kartoteki wyposażenia indywidualnego pracownika. 2. Pracownicy otrzymują przysługującą im odzież i obuwie robocze z dniem przystąpienia do pracy, z tym że okres uprawnienia do jej przydziału liczy się od dnia podjęcia pracy. 3. Przydział nowej odzieży i obuwia roboczego następuje po uprzednim zwrocie przedmiotów zużytych. 4. Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy. 5. Konserwacja, odkażanie, naprawa i pranie odzieży i obuwia roboczego należy do pracodawcy Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracowników. 2. Pracownicy są w szczególności obowiązani: 1) znać przepisy i zasady bhp oraz poddawać się szkoleniom bhp, 2) wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 4) stosować środki ochrony zbiorowej i używać środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem, 5) poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim, 6) zawiadamiać przełożonych o wypadkach, zagrożeniach i ostrzegać przed nimi współpracowników, 7) współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków bhp. 16

17 57 1. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy przydzielone mu przedmioty. 2. W razie utraty, zniszczenia lub zużycia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wskazanych w 55 po sporządzeniu protokołu zniszczenia pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi inne przedmioty, zgodnie z ustaleniami pracodawcy. 3. Protokół sporządza pracownik prowadzący dokumentację spraw związanych z bhp. 58 Sprawy wydania pracownikom odzieży roboczej i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej, bieżącego prowadzenia kartotek osobistego wyposażenia pracowników prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny Nie wolno przydzielać pracownikom odzieży i obuwia roboczego niespełniających wymagań określonych w Polskich Normach. 2. Wydane pracownikom do użytkowania środki ochrony indywidualnej muszą posiadać świadectwo zgodności. X. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy pracodawca może stosować: karę upomnienia, karę nagany. 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pieniężną. 3. Kary porządkowe może stosować Starosta, a pod jego nieobecność Wicestarosta. 4. Wnioskować do osób wymienionych w ust. 3 o nałożenie kary mogą Kierownicy. 5. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a kary pieniężne łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia, przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art pkt 1 3 Kodeksu pracy. 6. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 17

18 7. Nałożenie kary porządkowej może być przesłanką nieprzyznania nagrody. 61 Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanym upomnieniem bądź naganą jest w szczególności: 1) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy, 2) nieusprawiedliwiona nieobecność lub spóźnianie powodujące dezorganizację pracy, 3) nieinformowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku albo niestosowanie się do zasad bezpiecznej pracy i zasad bhp, 4) opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia bezpośredniego zwierzchnika lub kierownika komórki organizacyjnej, 5) wykonywanie prac własnych lub prac, które nie są zlecone przez zwierzchników, 6) działania dezorganizujące i utrudniające pracownikom wykonywanie ich obowiązków, np. wszelkie próby handlu, akwizycji, reklamy, agitacji politycznej itp., 7) naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych pracowników lub interesantów oraz nieprzestrzeganie tajemnic ustawowo chronionych, 8) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego. XI. Inne postanowienia 62 Zasady uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych lub finansowanych przez urząd: 1) pracownik może być kierowany na szkolenie przez pracodawcę na wniosek pracodawcy lub pracownika, 2) czas szkolenia rozliczany jest w następujący sposób: jak delegacja służbowa (w przypadku szkolenia poza miejscowością świadczenia pracy), jako oddelegowanie w ramach czasu pracy Zabronione jest wykorzystywanie poczty elektronicznej i internetu w urzędzie do celów prywatnych. 2. Pracownikowi nie wolno instalować na komputerach będących własnością pracodawcy prywatnego oprogramowania. 3. Pracodawca zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania przez pracowników postanowień ust. 1 i 2. 18

19 64 1. Po zakończeniu pracy wszelkie dokumenty, pieczęcie, druki, elektroniczne nośniki informacji należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji w urzędzie określają odrębne uregulowania pracodawcy Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, odnotowanej w odpowiedniej ewidencji, znajdującej się u osoby prowadzącej sprawy kadrowe. 2. Kierownik zgłasza do godz w Wydziale Organizacyjno-Prawnym fakt pozostania pracownika po godzinach pracy na terenie budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego. 3. Akta spraw prowadzonych przez Wydziały Starostwa oraz powierzone mienie winny być przechowywane w zamkniętych szafach bądź zamykanych pomieszczeniach albo w innych miejscach wskazanych przez przełożonych. 4. Zabrania się przechowywania w szafach, w biurkach i innych miejscach nie przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub pożarowe. 5. Po zakończeniu pracy pracownicy, pracujący w budynku przy ul. Daszyńskiego 5, są zobowiązani do zamknięcia pomieszczeń pracy i umieszczenia klucza od pokoju w wyznaczonym miejscu w pokoju nr 113, z wyłączeniem kluczy od pomieszczeń wydanych upoważnionym pracownikom, wyszczególnionym w sprawie ewidencja kluczy. 6. Klucze do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pokoju nr 120 i 122 po zakończeniu pracy przekazywane są wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego celem ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 7. Pieczęcie urzędowe wydawane do użytkowania Wydziałom Starostwa, codziennie po zakończeniu pracy, winny być umieszczane w szafie metalowej znajdującej się w wyznaczonym pomieszczeniu Starostwa, celem ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 66 Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani niestosownych w stosunku do przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osób trzecich. 19

20 67 Pracownik nie powinien na stanowisku pracy: 1) zajmować się żadnymi czynnościami niezwiązanymi z pracą, 2) palić tytoniu, 3) przyjmować na adres zakładu pracy prywatnej korespondencji, 4) wykorzystywać wewnętrznego obiegu poczty do nadawania prywatnej korespondencji, 5) wykorzystywać urządzeń łączności w zakładzie pracy, jak telefon i faks, do celów prywatnych. XII. Postanowienia końcowe 68 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące Regulamin pracy wchodzi w życie po 14 dniach od podania go do wiadomości pracowników. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych sobie pracowników z postanowieniami regulaminu, na potwierdzenie czego zobowiązani są przyjąć od pracownika stosowne oświadczenie na piśmie. 20

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Lipusz. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr MZC.022-7/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 maja 2009 r. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 14) ustala się Regulamin pracy o

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Wólka z dnia...roku REGULAMIN PRACY Urzędu Gminy Wólka Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 94

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Wtorek, 29 grudnia 2015 Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTRZE. 1 Postępowanie ogólne. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa strukturę

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy w Urzędzie Gminy Trawniki

Regulamin pracy w Urzędzie Gminy Trawniki Regulamin pracy w Urzędzie Gminy Trawniki 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy przyjęto na podstawie: a) art. 104 104 3 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację pracy i tryb funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz związane z tym prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Załącznik do Zarządzenia Nr 3 / 2004 Wójta Gminy Lipno z dnia 14.06.2004r. Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Pracy stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA REGULAMIN PRACY w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA Na podstawie art. 104 2 1 i 2 Kodeksu pracy oraz odnośnych przepisów Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 185/04 Wójta Gminy Wilków z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE I. Przepisy ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO Załącznik do Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 46/2003 z dnia 16.12.2003 r. REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem ustala organizację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza www.pip.gov.pl Dokumentacja osobowa Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Na dokumentację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Stosunek pracy Stosunek prawny zachodzący między dwoma podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I.

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Załącznik nr 13 REGULAMIN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ~x;~ /2012 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. n l. _,\:' -v. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze

ZARZĄDZENIE NR ~x;~ /2012 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. n l. _,\:' -v. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze ZARZĄDZENIE NR ~x;~ /2012 STAROSTY NOWODWORSKIEGO n l. _,\:' -v z dnia!;';.~l'łi.:'y,~v.cm\&.... 2012r.,) Mazowieckim. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 16 czerwca 2009 r. Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych I. Przepisy wstępne ( 1 3 ) 1 1.Regulamin pracy wprowadzony na podstawie art. 104 2 i 104 2 1 k. p. przez pracodawcę Dyrektora Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 4/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 8 czerwca 2009 r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Milejewo 2009 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Przepisy ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2009. Wójta Gminy Darłowo. z dnia 09.06.2009. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Darłowo

Zarządzenie Nr 79/2009. Wójta Gminy Darłowo. z dnia 09.06.2009. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Darłowo Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Darłowo z dnia 09.06.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Darłowo Na podstawie art. 104 2 2 Kodeksu pracy oraz art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Załącznik do zarządzenia Nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Spis treści: Str. I. Przepisy wstępne ( 1-4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracodawcy

REGULAMIN PRACY. Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracodawcy REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA i GMINY KONIECPOL Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i porządek pracy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Zarządzenie Nr 2/2004 Zm. Zarządzenie Nr 24/2004 Zarządzenie Nr 29/2004 Zarządzenie Nr 9/2006 Załącznik do zarządzenia nr 10/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo