Człowiek - najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 SP-2/12 Włostów, dn r. ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu w ramach projektu POKL pt. Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Wykaz załączników: Załącznik 1: Oferta Załącznik 2: Oświadczenie Załącznik 3: Wykaz osób (trenerów) Załącznik 4: Umowa /projekt/ Opracowano w Szkole Podstawowej im. R.Koseły w Zespole Szkół we Włostowie, Wrzesień 2012r. Akceptuję: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.r.koseły w Zespole Szkół we Włostowie Małgorzata Krakowiak (podpis w oryginale)

2 ZAPROSZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu w ramach projektu POKL pt. Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły w Zespole Szkół we Włostowie Włostów 1, Włostów Tel fax II. Przedmiot zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji koordynatora i asystenta a. W zakres pełnienia funkcji koordynatora wchodzić będzie: koordynowanie pracą zespołu projektu, nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu, kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu, kontakt z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi, przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej, przygotowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej, bieżący monitoring i kontrola, prowadzenie dokumentacji personelu projektu (CV, umowy cywilno-prawne, miesięczne karty czasu pracy itp.), obecność w trakcie kontroli projektu, dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora w szczególności działań związanych ze zgodnością działań zatrudnionych nauczycieli z programem szkolenia, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przypisanego do stanowiska koordynatora projektu 50h. b. W zakres pełnienia funkcji asystenta koordynatora wchodzić będzie: kompleksowe przygotowanie, realizacja i dokumentacja zakupów towarów i usług przewidzianych w projekcie, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, kontrola kwalifikowalności wydatków zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zbieranie, kompletowanie, kopiowanie i przekazywanie księgowej dowodów zakupu, rachunków, faktur, aktualizacja zakładki projektu, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, planowanie i organizacja pracy we współpracy z koordynatorem projektu, dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta koordynatora, udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przypisanego do stanowiska asystenta koordynatora projektu 50h w miesiącu KOD CPV:

3 III. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od podpisania umowy do dnia r. IV. Warunki udziału w postępowaniu: Lp. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie należy przedłożyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Nazwa zajęć / stanowisko Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry nauczyciela 1. Koordynator projektu wykształcenie wyższe magisterskie 10 letni staż pracy w instytucji związanej z edukacją 2. Asystent wykształcenie wyższe magisterskie, 5 letni staż pracy w instytucji związanej z edukacją sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie Nie podlegają wykluczeniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, Wszystkie wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. V. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin jej złożenia 1. Oferta musi zawierać: a) Oferta wg wzoru załącznik nr 1. b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV. 2. Dokumenty i formularze powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on "nie dotyczy". 3. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami zamówienia. Rozwiązania wariantowe nie będą brane pod uwagę. 4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 5. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub faksem lub em na adres: Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły w Zespole Szkół we Włostowie (dane adresowe w pkt. I zaproszenia) 6. W przypadku Wykonawcy, który przesłał ofertę faksem lub i jego oferta została wybrana zobowiązuje się do dostarczenia oryginalnej oferty wraz z załącznikami w terminie 2 dni od powiadomienia przez Zleceniodawcę. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Termin składania ofert: do VII. Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu. 1. Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie spełniania/nie spełniania.

4 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 3. Zamawiający- Szkoła Podstawowa we Włostowie oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 4. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. VIII. Opis kryteriów i sposób dokonania ich oceny. 1. Kryteria oceny oferty. 1) Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania zapytania ofertowego, b) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne, c) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, d) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, e) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2) Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, 3) Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja (100%=100pkt) 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione niżej : Nazwa kryterium Waga Cena 100% 5) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 6) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny Cena P 1 Cmin P 1 = x 100 Co P 1 - uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 % Cmin- najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu Co - cena badanej oferty według wzoru 7) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 2. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN brutto cyfrowo i słownie. 2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4) Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usługi. IX. Ogłoszenie wyników 1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni roboczych i zostaną powiadomieni wykonawcy, którzy złożyli oferty.

5 2. Oferenci mogą uzyskać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego 3. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie. X. Warunki umowy. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą- załącznik nr 4, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych kryteriów. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Akceptuję: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.r.koseły w Zespole Szkół we Włostowie Małgorzata Krakowiak (podpis w oryginale)

6 (Załącznik nr 1) Pieczątka oferenta Miejscowość, data. OFERTA Do Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły w Zespole Szkół we Włostowie Włostów 1, Włostów Tel fax Odpowiadając na zapytanie ofertowe na; Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu w ramach projektu POKL pt. Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie składamy ofertę następującej treści: CENĘ BRUTTO OGÓŁEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PLN; SŁOWNIE:... ZŁ W TYM: UWAGA; Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej w rozbiciu na poszczególne stanowiska. 1. Cena oferowanego przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, w tym także wzorem umowy i nie wnosimy do nich, żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 4. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że przy określaniu kosztów wykonania przedmiotu umowy uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Ofertę sporządzono na stronach ponumerowanych kolejnymi numerami*. * należy wpisać ilość stron... dnia imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

7 (Załącznik nr 2)... /miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE Składając ofertę na: Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu w ramach projektu POKL pt. Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Ja (imię i nazwisko).. w imieniu moim i reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz - dysponujemy potencjałem technicznym* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia* 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty, potwierdzające prawidłowość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy *niepotrzebne skreślić Podpisy osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

8 (Załącznik nr 3)... Pieczęć, nazwa i adres wykonawcy Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. L.p. Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania** Nazwa zajęć / stanowisko Wykształcenie/Doświadczenie/ 1. Koordynator projektu wykształcenie wyższe.... letnie staż pracy 2. Asystent wykształcenie wyższe.... letnie staż pracy * *jeżeli wykonawca z osobami wskazanymi w tabeli pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej lub pracy nie jest zobowiązany wskazywać podstawy do dysponowania osobą - Kadra może ulec zmianie w przypadkach losowych ( spełniająca kryteria). Miejscowość, data. Podpis/y osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

9 (Załącznik nr 4) PROJEKT UMOWY Nr Zawarta dnia.2012 r. pomiędzy reprezentowaną przez. - Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą a. zwanym dalej Zleceniobiorcą o następującej treści 1 1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań polegających na wykonywaniu czynności określonych w SIWZ w ramach projektu: Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone w 1 czynności w okresie od podpisania umowy do r. w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 3 Zleceniobiorca w ramach zaoferowanej ceny w 4 zobowiązany jest do: 1. Zarządzania projektem przez koordynatora i asystentów zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ uwzględniając przy tym wytyczne MRR 2. Zapewnienie działań promocji projektu zgodnie z założeniami projektu, wydatki związane z promocją projektu ponosi zamawiający. 3. Przekazania po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 7 dni, dokumentów potwierdzających wykonanie usługi przewidzianej w tym miesiącu. 4. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach realizacji usługi niezgodnej z założeniami w projekcie Zleceniobiorca za wykonane czynności określone w 1 otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości zł (słownie:. zł.) brutto. 2. Należność z tytułu świadczenia usługi będzie wypłacana w ratach miesięcznych zgodnie z ilością realizowanych w danym miesiącu czynności. Potwierdzenia realizacji czynności dokonuje Zamawiający. 3. Wypłacanie wynagrodzenia będzie dokonywane w terminie 14 dni od przekazywania środków przez instytucję pośredniczącą. 4. Podstawą ustalenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 jest szczegółowa kalkulacja przekazana przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy na zasadach opisanych w ofercie cenowej Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu. Zleceniobiorca w takim przypadku otrzyma wynagrodzenie miesięczne obliczone proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych czynności przyjmując za podstawę liczę dni w danym miesiącu do liczby dni wykonywanych usług.

10 2. W przypadku niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy spowodowanej brakiem umiejętności i doświadczenia, które Zleceniobiorca w złożonej ofercie wpisał, że posiada to Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Za każdy przypadek stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kara umowna wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, a w przypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w ust. 2 kara umowna wynosi 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto. Kary podlegają sumowaniu. 6 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowy dla siedziby Zleceniodawcy. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr OR II. 271.12.2012.ŁB Załącznik do Zarządzenia Nr../2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 17 października 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 Warszawa 2013-05-02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo