BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY"

Transkrypt

1

2 BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013

3 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Dominika Domiańska Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki Projekt gra iczny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na wwwlegalnakulturapl P I K Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul Płocka 5a tel , fax wwwwolterskluwerpl księgarnia internetowa wwwpro infopl

4 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 13 Rozdział 1 Pojęcie czasu pracy i okresów odpoczynku Pojęcie czasu pracy Przerwy w świadczeniu pracy Dyżur Podróż służbowa Szkolenia Okresy odpoczynku 41 Rozdział 2 Systemy i rozkłady czasu pracy Systemy czasu pracy Podstawowy system czasu pracy (art 129 kp) Równoważny system czasu pracy System czasu pracy w ruchu ciągłym (art 138 kp) System przerywanego czasu pracy (art 139 kp) System zadaniowego czasu pracy (art 140 kp) System skróconego tygodnia pracy (art 143 kp) System pracy weekendowej (art 144 kp) Skrócony czas pracy Rozkłady czasu pracy Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy Ustalanie okresów rozliczeniowych 100 5

5 Spis treści Rozdział 3 Praca w godzinach nadliczbowych Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych Godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych Rodzaj pracy w godzinach nadliczbowych Możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Praca nadliczbowa pracowników na stanowiskach kierowniczych Zawieranie umów dodatkowych a praca w godzinach nadliczbowych 156 Rozdział 4 Praca w nocy, niedziele i święta Praca w nocy Praca w niedziele i święta Rekompensowanie pracy niedzielnej i świątecznej 181 Rozdział 5 Obliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy Obliczanie czasu pracy Ewidencja czasu pracy Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy Odpowiedzialność wykroczeniowa Odpowiedzialność karna 220 Zakończenie 229 Załączniki 231 Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy 233 Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy 234 6

6 Spis treści Wniosek o zastosowanie systemu weekendowego czasu pracy 235 Informacja do PIP o zastosowaniu dłuższych okresów rozliczeniowych 236 Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 237 Udzielenie pracownikowi czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 238 Wniosek o poinformowanie inspektora pracy o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy 239 Informacja do PIP o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy 240 Wniosek o udzielenie dnia wolnego na obchodzenie świąt religijnych 241 Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy 242 Karta rocznej ewidencji czasu pracy 244 Wykaz aktów prawnych 247 Wykaz orzeczeń 251 Bibliografia 255 7

7

8 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r 93/104/WE dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz Urz WE L 307 z , s 18; Dz Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz 5, t 2, s 197, z późn zm) dyrektywa dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz Urz UE L 299 z , s 9; Dz Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz 5, t 4, s 381) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz U Nr 78, poz 483 z późn zm) kc ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz U Nr 16, poz 93 z późn zm) kk ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz U Nr 88, poz 553 z późn zm) kp ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tekst jedn: Dz U z 1998 r Nr 21, poz 94 z późn zm) kpc ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (Dz U Nr 43, poz 296 z późn zm) kpw ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn: Dz U z 2013 r poz 395) kw ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks wykroczeń (tekst jedn: Dz U z 2010 r Nr 46, poz 275 z późn zm) 9

9 Wykaz skrótów nowela z 2003 r ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz U Nr 213, poz 2081) urzon ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn: Dz U z 2011 r Nr 127, poz 721 z późn zm) ustawa ustawa z dnia 1 lipca 2009 r o łagodzeniu skutków kryzysu antykryzysowa ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz U Nr 125, poz 1035 z późn zm) ustawa o PIP ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn: Dz U z 2012 r poz 404 z późn zm) Czasopisma i oficjalne publikatory Dz U Dziennik Ustaw Dz Urz Dziennik Urzędowy GSP Gdańskie Studia Prawnicze GSP-PrzOrz Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe MPPr Monitor Prawa Pracy ONSA WSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok i Pr Prokuratura i Prawo Pr Pracy Prawo Pracy PS Przegląd Sądowy Rec Zbiór Orzeczeń sądów wspólnotowych (przed dniem 1 maja 2004 r) Sł Prac Służba Pracownicza Zb Orz Zbiór Orzeczeń sądów wspólnotowych (po dniu 1 maja 2004 r) 10

10 Wykaz skrótów Inne ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) NSA Naczelny Sąd Administracyjny PIP Państwowa Inspekcja Pracy SA sąd apelacyjny SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny 11

11

12 Wstęp Wstęp Jednym z kluczowych zagadnień z zakresu prawa pracy jest z pewnością problematyka czasu pracy Pamiętać należy, że to właśnie unormowania czasu pracy były zalążkiem gałęzi prawa, jaką stało się prawo pracy Także obecnie unormowania te znajdują się w centrum zainteresowania zarówno stron stosunku pracy, partnerów społecznych, jak i judykatury Przepisy regulujące czas pracy należą do najbardziej skomplikowanych i budzących najwięcej wątpliwości spośród wszystkich norm zawartych w kodeksie pracy Ponadto, co podkreśla się w piśmiennictwie, często nie spełniają one warunku zgodności z unormowaniami Unii Europejskiej Odnotować też należy, iż kodeksowe regulacje czasu pracy podlegają częstym zmianom Warto tu zauważyć, że od 2004 r obowiązuje nowe brzmienie działu szóstego kodeksu pracy, a od tego czasu wiele przepisów tego działu zostało znowelizowanych Niestety, trzeba stwierdzić, iż nie zawsze są to nowelizacje zasadne, często mają charakter wycinkowy, a ponadto wątpliwości może budzić ich poziom legislacyjny Doktryna nie może nie dostrzegać tego zainteresowania W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań na temat czasu pracy Warto wspomnieć monografie A Sobczyka, A Nałęcza, A Chobota czy opracowanie zbiorowe pod redakcją L Florka Ukazuje się także wiele artykułów dotyczących poszczególnych kwestii Jednak wydaje się, że brakuje na rynku wydawniczym całościowej monografii poświęconej zagadnieniom czasu pracy Niniejsze opracowanie ma za zadanie wypełnić tę lukę Poza rozważaniami o charakterze teoretycznym zawiera ono wiele przykładów, a także wzory pism przydatnych w zakładzie pracy Pozwoli to na lepsze wykorzystanie tego opracowania w codziennej praktyce w zakładzie pracy 13

13 Wstęp Problematyka czasu pracy jest niezwykle szeroka i unormowana w wielu aktach prawnych zarówno szczebla ustawowego, aktów wykonawczych, jak i prawa wewnątrzzakładowego Niniejsza publikacja obejmuje regulację czasu pracy zawartą w kodeksie pracy Książka została napisana według stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2013 r 14

14 11 Pojęcie czasu pracy Rozdział 1 Pojęcie czasu pracy i okresów odpoczynku 11 Pojęcie czasu pracy Pojęcie czasu pracy jest zdefiniowane w art kp 1 Zgodnie z tym przepisem czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy Zastanawiać się można, czy wskazana regulacja zbieżna jest z pojęciem czasu pracy w prawie Unii Europejskiej Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczna wydaje się interpretacja tego pojęcia na tle rozwiązań wspólnotowych Kluczowym przepisem jest tu art 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 2 Wspólnotowe pojęcie czasu pracy wprowadzone tym przepisem obejmuje każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową Warto zauważyć, iż definicja ta wyróżnia trzy elementy czasu pracy Pierwszym jest wykonywanie przez pracownika pracy, drugim pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, trzecim natomiast wykonywanie swoich działań lub obowiązków Ponadto definicja wspólnotowa odsyła do stosowania przepisów lub praktyki krajowej, co może prowadzić do znaczących różnic w interpretacji tego pojęcia Podkreślić trzeba pewne trudności wynikające z różnego sformułowania definicji w różnych językach państw członkowskich W części wersji językowych (min w polskiej, angielskiej i niemieckiej) pierwszy element definicji wskazuje na konieczność wykonywania pracy W innych językach (min francuskim, włoskim i hiszpańskim) dyrektywa 1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tekst jedn: Dz U z 1998 r Nr 21, poz 94 z późn zm) 2 Zob dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz Urz UE L 299 z , s 9; Dz Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz 5, t 4, s 381) 15

15 Rozdział 1 Pojęcie czasu pracy i okresów odpoczynku wymaga jedynie, aby pracownik przebywał w miejscu pracy 3 Ten drugi wariant stał się o tyle istotniejszy, że na nim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oparł swoje orzecznictwo Niezwykle istotne dla właściwej interpretacji regulacji wspólnotowej jest rozstrzygnięcie, czy trzy powyżej wskazane elementy definicji należy traktować łącznie czy osobno innymi słowy, czy dla stwierdzenia, iż mamy do czynienia z czasem pracy, muszą wystąpić wszystkie trzy wymienione w art 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE przesłanki czy też wystarczy zaistnienie choćby jednej Kwestia ta stała się przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie europejskiego prawa pracy oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Warto zwrócić uwagę na stanowisko rzecznika generalnego A Saggio w sprawie C-303/98 SIMAP 4 Opowiedział się on za autonomicznym traktowaniem tych trzech przesłanek Uznał w szczególności, że pojęcia wykonywania pracy i pozostawania do dyspozycji są niezależne od siebie i nie mogą być łączone 5 Przyjęcie, iż elementy te należy traktować łącznie, oznaczałoby, zdaniem rzecznika generalnego, wyłączenie z czasu pracy godzin, gdy pracownik jest obecny w miejscu pracy i pozostaje w dyspozycji pracodawcy, a nie wykonuje swoich obowiązków Uznanie, że do czasu pracy wlicza się jedynie godziny faktycznie świadczonej pracy, może też prowadzić do trudności z zapewnieniem pracownikowi dobowego okresu odpoczynku oraz maksymalnego tygodniowego czasu pracy Podobny pogląd wyraził rzecznik generalny D Ruiz -Jarabo Colomer w sprawie C-14/04 Dellas 6 Trybunał w swoich orzeczeniach w sprawach C-303/98 SIMAP, C-151/02 Jaeger oraz C-14/04 Dellas nie przyjął jednak wyżej zaprezentowanego poglądu, iż wymienione w dyrektywie kryteria powinny być rozumiane autonomicznie i wystarczy wystąpienie jednego z nich, aby dany okres zaliczyć do czasu pracy Trybunał uznał, że elementy składowe definicji powinny być traktowane łącznie Zauważyć trzeba, że Trybunał skupił się głównie na dwóch pierwszych elementach definicji, dużo mniej uwagi poświęcił wykonywaniu obowiązków Uznał bowiem, że znajdowanie się pracownika w miejscu pracy i pozostawanie do dyspozycji 3 J Skoczyński, Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej (w:) Czas pracy, red L Florek, Warszawa 2011, s 37 4 Wyrok ETS z dnia 3 października 2000 r w sprawie C-303/98 SIMAP, Rec 2000, s I J Skoczyński, Pojęcie czasu pracy, s 39 6 Tamże, s

16 11 Pojęcie czasu pracy pracodawcy może być uznane za wypełnianie przez niego obowiązków Ponadto Trybunał nie odniósł się do, zawartego w końcowej części art 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE, odesłania do prawa i praktyki krajowej Takie stanowisko Trybunału budzi duże wątpliwości w doktrynie, lecz pomimo zgłaszanych postulatów de lege ferenda i podejmowanych przez Komisję Europejską kroków w kierunku zmiany przepisów dyrektywy nie wydaje się to możliwe Na tle powyższych uwag zasadne wydaje się rozważenie, czy wskazanej definicji czasu pracy z dyrektywy 2003/88/WE odpowiada polska regulacja zawarta w kodeksie pracy Zgodnie z art 128 kp przez czas pracy należy rozumieć okres, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy Taki sposób sformułowania definicji czasu pracy odpowiada prima facie definicji wyrażonej w art 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE Warto jednak zauważyć, że wskazana wyżej interpretacja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 7 zakłada konieczność łącznego spełniania trzech przesłanek definicji wyrażonej w dyrektywie Tymczasem polski ustawodawca zawarł wyraźnie w art 128 kp tylko jedną przesłankę pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy W polskiej definicji można doszukać się także spełnienia drugiej przesłanki przebywania pracownika w zakładzie pracy lub innym miejscu wykonywania pracy Wprawdzie przesłanka ta, jak wskazano wyżej, nie występuje w polskiej wersji językowej dyrektywy 2003/88/WE, jednak tę przesłankę Trybunał brał pod uwagę w swoim orzecznictwie Z tego względu na szczególną uwagę zasługuje określenie pozostawania w dyspozycji pracodawcy Polski ustawodawca nie wiąże czasu pracy z czasem efektywnego świadczenia pracy czy realnego wykonywania obowiązków przez pracownika, lecz właśnie z czasem pozostawania w dyspozycji pracodawcy 8 Prima facie wydaje się, że takie ujęcie czasu pracy przekraczać może określone w definicji stosunku pracy zobowiązanie pracownika Stosownie do art 22 1 kp, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy za wynagrodzeniem, nie zaś do pozostawania w dyspozycji pracodawcy Jednak należy zauważyć, iż pracownik wykonuje swoje zobowiązanie, oddając 7 Obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 Por K Rączka (w:) M Gersdorf, K Rączka, J Skoczyński, Kodeks pracy Komentarz, red Z Salwa, Warszawa 2004, s

17

WZGLĘDNE ZAKAZY MAŁŻEŃSKIE. Maciej Domański

WZGLĘDNE ZAKAZY MAŁŻEŃSKIE. Maciej Domański WZGLĘDNE ZAKAZY MAŁŻEŃSKIE Maciej Domański Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Anna Krzesz Łamanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Piotr Prusinowski ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 31 marca 2014 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE POJĘCIA, INSTYTUCJE, ZASADY redakcja naukowa Zofia Duniewska Barbara Jaworska-Dębska Małgorzata Stahl Warszawa 2014 Stan prawny na 1 października 2013 r. Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE Aleksandra Wiktorowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 października 2013 r. Recenzent Artur Zapała, radca prawny, partner w kancelarii SPCG Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga

Bardziej szczegółowo

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Warszawa 2013 Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Irena Olchowicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata

Bardziej szczegółowo

rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn

rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn Wrocław 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 23

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz I Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz 1 2 I I Andrzej Chróścicki Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz praktyczne komentarze 3 I Wydawca: Izabela Dorf

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Komentarz Piotr Gałecki Kinga Bobińska Krzysztof Eichstaedt Wydanie 1 Stan prawny na 5 listopada 2012 r. Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Zasady prawa unijnego w VAT. Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki

Zasady prawa unijnego w VAT. Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki Zasady prawa unijnego w VAT Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki Warszawa 2013 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Przedmowa... 13 Wstęp... 15 CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY PODATKU

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ pod redakcją Andrzeja Glinieckiego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek Wydanie 2 Stan prawny na 25 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego Urząd Zamówień Publicznych PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Paweł Barnik, Karolina Gierszewska FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH redakcja naukowa Ewa Sokołowska-Strug Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo