Gimnazjum i co dalej?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum i co dalej?"

Transkrypt

1 Drogi Gimnazjalisto! Gimnazjum i co dalej? - takie pytanie zadaje sobie większość trzecioklasistów Gimnazjum i co dalej? Bogata oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów stwarza im szansę realizowania różnorodnego zdobywania wykształcenia i planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują od 1 września 2002 roku, zaś Uzupełniające ogólnokształcące i technika uzupełniające ruszyły od 1 września 2004 roku. Do szkół policealnych będą przyjmowani absolwenci ze świadectwem ukończenia liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Kształcenie zawodowe w szkołach policealnych, technikach, technikach uzupełniających zasadniczych zawodowych będzie się odbywało w zawodach określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (Rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r., DzU nr 63, poz. 571) Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje standardy wymagań egzaminacyjnych absolwentom zreformowanych szkół zawodowych przystępowanie do egzaminów zewnętrznych, którym będzie potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Liceum ogólnokształcące Kształcenie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ma zapewnić absolwentowi gimnazjum wykształcenie ogólne na poziomie średnim. Szkołę tego typu powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy planują po 3 latach nauki prowadzić nauczanie wyższe. Mogą w niej również znaleźć miejsce osoby nie mające jeszcze sprecyzowanych planów swojej drogi edukacyjnej i zawodowej. Absolwenci liceum ogólnokształcącego będą mogli: * Po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego podjąć dalszą naukę w szkole policealnej. Ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub * Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, * Uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w trakcie pracy zawodowej. Liceum profilowane Kształcenie w trzyletnim liceum profilowanym kształcącym w profilach kształcenia ogólnozawodowego ma zapewnić absolwentowi dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów ogólnokształcących.

2 Gwarantuje to zgodność podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum profilowanym i w liceum ogólnokształcącym. Licea profilowane będą dawały szeroką wiedzę ogólnozawodową, ale nie będą dawały kierunków zawodowych. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o systemie przez profil kształcenia ogólnozawodowego ma rozumieć kształcenie w zakresie określonej dziedziny gospodarki. Aby zdobyć tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe, np. na poziomie technika, trzeba będzie ukończyć szkołę policealną. Jeżeli nauka w szkole policealnej będzie stanowić kontynuację w dziedzinie, którą wybrało się liceum profilowanym, to będzie możliwe ukończenie szkoły o skróconym cyklu kształcenia. Nauka w liceum profilowanym ma zapewnić uczniom dobre przygotowanie ogólnozawodowe, które umożliwi podjęcie kształcenia zawodowego (specjalistycznego) w różnych zawodach. Absolwenci liceum profilowanego będą mogli: * po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, * kształcić się w szkole policealnej, której ukończenie oraz zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, * uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w toku pracy zawodowej. Zdobyte przez absolwentów liceów profilowanych umiejętności ogólnozawodowe pozwolą im na kształcenie zawodowe w krótkich cyklach w szkołach policealnych, w systemie pozaszkolnym, na kursach lub na wyższych, a także na przekwalifikowanie się w toku pracy zawodowej (wielokrotnie w ciągu życia zawodowego) Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać zastanów się, pomyśl: W jakich dziedzinach jesteś dobry, Co Cię interesuje, Jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości a może nie wiesz

3 W jaki sposób możesz kształcić się dalej? ROZWAŻ TO I WÓWCZAS: Urzeczywistniaj swoje marzenia. Konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu i pokonywanie kolejnych etapów, da Ci pewność siebie i zapobiegnie niepowodzeniom. Pozwoli Ci to zaplanować swoją przyszłość, swoją karierę zawodową, tzn.ustalić cele i wybrać najodpowiedniejszą drogę do ich realizacji. Jeśli chcesz kierować swoim życiem i karierą zawodową, musisz dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. Musisz się do tego właściwie przygotować. POSZUKAJ I ZBIERZ INFORMACJE O SOBIE Jakie masz zainteresowania Jakie masz zdolności i umiejętności Jakie są Twoje możliwości intelektualne i fizyczne Jakie posiadasz cechy osobowościowe Jaki jest Twój stan zdrowia O SZKOŁACH Typy szkół Wymagania rekrutacyjne Możliwości dalszej edukacji Zajęcia pozalekcyjne danej szkoły Przedmioty nauczane w danej szkole, adresy, dojazd

4 Rozwiąż test i poznaj siebie POZNAJ SIEBIE CZY MASZ NAWYKI SPRAWNEGO UCZENIA SIĘ? (TEST) Zechciej odpowiedzieć zupełnie szczerze na poniższe pytania. Wpisz na kartce numer pytań oraz słowa "Tak" - "Nie" i zgodnie ze swoja odpowiedzią na kolejne pytania podkreśl przy każdym numerze "Tak" - "Nie". 1. Czy w trakcie lekcji, wykładu lub samodzielnej lektury nasuwają Ci się pytania świadczące o tym, że myślisz? 2. Czy prosisz o wyjaśnienie Ci rzeczy, które przy pewnym wysiłku mógłbyś sam zrozumieć? 3. Czy zdarza Ci się "wkuwać" coś bez zrozumienia? 4. Czy studiując podręcznik posługujesz się czasem z własnej inicjatywy jakimiś źródłami pomocniczymi w celu lepszego zgłębienia treści? 5. Czy pisząc referat ograniczasz się do mechanicznego przedstawiania treści przeczytanej lektury? 6. Czy masz zwyczaj wyciągać od swego rozmówcy, reprezentującego bliską Ci specjalność, interesujące wiadomości? 7. Czy w Twych książkach i notatkach panuje bałagan, zmuszający do ciągłego szukania czegoś? 8. Czy tracisz cenne minuty na powolne zbieranie się do pracy? 9. Czy szybkie tempo pracy umiesz sobie narzucać jedynie w przeddzień obowiązującego terminu jej zakończenia? 10. Czy wychodząc z domu zabierasz jakiś materiał do czytania lub powtarzania podczas przejazdu, stania w kolejce? 11. Czy dużo czasu zabiera Ci dobrowolne wysłuchiwanie lub uprawianie czczego gadulstwa? 12. Czy masz poczucie, że trwonisz wiele czasu, który przy dobrej woli mógłbyś lepiej wykorzystać zarówno na pracę, jak i na rozrywki? 13. Czy Twoje normalne tempo czytania łatwego tekstu (np. gazety) wynosi co najmniej słów na minutę? 14. Czy odczytujesz notatki przynajmniej z najtrudniejszej lekcji (wykładu) lub podręcznika wkrótce (najwyżej 1 dzień) po ich zrobieniu? 15. Czy w ogóle stosujesz jakiś system powtarzania materiału, dostosowany do praw rządzących pamięcią? 16. Czy Twój jedyny plan pracy stanowi szkolny rozkład zajęć i narzucane Ci z zewnątrz zadania oraz propozycje? Pytania powyższe nie wyczerpują wszystkich spraw związanych z techniką uczenia się, jednak nie będziemy ich mnożyć. Za każde podkreślenie słowa "TAK" przy pytaniach 1, 4, 6, 10, 13, 14, 15 oraz "NIE" przy pytaniach 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16 policz sobie jeden punkt. Im bardziej uzyskiwana w ten sposób suma oddala się od 16, tym więcej masz do zrobienia w dziedzinie usprawnienia swej pracy. (1, 68-69)*

5 O ZAWODACH Jaki zdobędziesz zawód Jakie zadania zawodowe będziesz wykonywać w przyszłej pracy Wymagania zdrowotne zawodu Wymagania osobowościowe zawodu a czym jest zawód CZYM JEST ZAWÓD??? Zawód moŝna równieŝ rozumieć jako system wiadomości, umiejętności i predyspozycji, przypisany danemu człowiekowi. Mówimy on opanował zawód, on ma zawód. Zawodem teŝ nazywamy róŝnorodne działania (tak jak i pracę). W końcu, zawodem moŝemy nazwać wszystko, co jest działaniem niezbędnym dla społeczności i (na skutek podziału pracy) ograniczone fizycznymi i duchowymi moŝliwościami człowieka, dającym mu moŝliwości istnienia i rozwoju. Jest jeszcze pojęcie specjalisty. Znaczeniowo jest ono bliskie pojęciu zawód i odpowiada róŝnorodnym strefom pracy w obszarach zawodu. PrzecieŜ nie ma obecnie kogoś takiego jak nauczyciel w ogóle : jest albo nauczyciel matematyki, albo geografii itd. To samo moŝna powiedzieć o innych zawodach: lekarz- pediatra, stomatolog, chirurg...; prawnik- adwokat, prokurator, notariusz...; ślusarz- ślusarz mechanik, ślusarz narzędziowy...itd. ZAPLANOWANIE KARIERY Świat zawodów zmienia się. Ludzie tworzą nowe zawody, łączą je, rozdzielają lub likwidują. W zaleŝności od przedmiotu pracy wszystkie zawody moŝna podzielić na pięć typów:

6 < CZŁOWIEK- PRZYRODA> Głównym przedmiotem zainteresowania jest tu przyroda. W tym typie występują takie zawody jak: hodowca roślin, zootechnik, bakteriolog, farmer, hodowca zwierząt, ogrodnik, laborant w ośrodkach doświadczalnych, farmaceuta itd. Wśród zawodów <człowiek- przyroda> moŝna wydzielić zawody, których przedmiotem pracy są: organizmy roślinne, organizmy zwierzęce, mikroorganizmy. Przedstawiony podział nie oznacza, Ŝe praca człowieka skierowana jest tylko na ukazane wyŝej przedmioty. Na przykład hodowcy roślin, pracując w kolektywie wykorzystują róŝnorodną technikę, zajmują się pytaniami dotyczącymi ekonomicznej oceny pracy. Głównym jednak przedmiotem ich uwagi jest troska o hodowlę roślin. Przy wyborze zawodów tego typu bardzo waŝne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na swój stosunek do przyrody: zarówno jako do miejsca odpoczynku, jak i do warsztatu pracy. Jeszcze jeden waŝny warunek, który naleŝy brać pod uwagę przy wyborze zawodu. Osobliwości biologicznych obiektów pracy zawierają się tym,ŝe są one złoŝone, zmienne (rządzą nimi wewnętrzne prawa). I rośliny i zwierzęta, i mikroorganizmy Ŝyją, rosną, rozwijają się, a takŝe chorują, giną. Dlatego pracownik nie tylko powinien wiele o nich wiedzieć, ale równieŝ przewidywać zmiany w nich zachodzące. <CZŁOWIEK- TECHNIKA> Tutaj głównym, wiodącym przedmiotem pracy są obiekty techniczne (maszyny, mechanizmy), materiały, rodzaje energii. Zawody w tym obszarze to: rębacz, stolarz, technik-metalurg, inŝyniermechanik, architekt, elektromonter, pilot samolotu, radiomechanik itp. Oczywiście, praca w tym przypadku skierowana jest nie tylko na technikę, ale na cała dziedzinę obiektów technicznych i ich techniczne właściwości. Wśród zawodów typu <człowiek- technika> moŝna wyodrębnić następujące grupy: zawody wydobywcze, eksploatacja gruntów, minerałów; zawody przeróbcze z wykorzystaniem niemetalicznych materiałów przemysłowych, wyrobów, półfabrykatów; zawody związane z produkcją i obróbka metali, montowaniem mechanicznym, montaŝem maszyn, narzędzi; zawody remontowe, obsługi maszyn technologicznych, obsługi urządzeń instalacyjnych, środków transportu; zawody związane z montaŝem i remontowaniem budynków, konstrukcji;

7 zawody instalacyjne, montaŝ przyrządów elektrycznych, aparatów; zawody związane ze środkami transportu, sprzętem cięŝkim; zawody związane z przeróbką produktów rolno-przemysłowych. Przy przeróbce, przekształceniu albo ocenie technicznej obiektów, od pracownika wymaga się dokładności i określonej odpowiedzialności. PoniewaŜ obiekty techniczne zawsze są wytwarzane przez człowieka, w świecie techniki istnieją szerokie moŝliwości tworzące postęp oparty na pomyśle, na twórczości technicznej. Na równi więc z podejściem twórczym, wymaga się od tej grupy pracowników wysokiej wewnętrznej dyscypliny. <CZŁOWIEK- CZŁOWIEK> Tutaj głównym, wiodącym przedmiotem pracy są ludzie. Tą grupę reprezentują zawody: lekarz, fizjoterapeuta, specjalista rekreacji ruchowej, nauczyciel, trener, psycholog, fryzjer, kosmetyczka, stylistka, wizaŝysta, przewodnik, menedŝer, sekretarka, doradca zawodowy, kierownik grupy artystycznej, dziennikarz, telemarketer, barman, policjant, agent ochrony mienia, agent reklamy, agent ubezpieczeniowy, akwizytor i inni. Wśród tej grupy zawodów moŝna wydzielić: zawody związane z nauka i wychowaniem ludzi; zawody związane z kierowaniem produkcją, kierowaniem zasobami ludzkimi; zawody związane z obsługą klienta; zawody związane z informacją i usługami artystycznymi, kierowaniem zespołami artystycznymi, z kulturą i sztuką; zawody związane z obsługą medyczną Dla osiągnięcia sukcesu w tych zawodach niezbędne jest nauczenia się nawiązywania i podtrzymywania kontaktów miedzy ludźmi, rozumienia ludzi, negocjowania, a takŝe opanowanie wiadomości z zakresu niektórych obszarów produkcji, nauki, sztuki. Krótki zarys cech osobowościowych, które są waŝne przy tego rodzaju zawodach moŝe wyglądać następująco: pogodny nastrój w procesie pracy z ludźmi; umiejętności komunikacyjne; pomysłowość, otwartość; umiejętność szybkiej reakcji w stosunkach miedzy ludzkich;

8 umiejętności znalezienia wspólnego języka w kontaktach międzyludzkich. <CZŁOWIEK- SYSTEMY ZNAKÓW> Głównym, wiodącym przedmiotem pracy są tutaj umowne znaki, cyfry, kody, istniejące i sztuczne języki. Zawody reprezentujące tą grupę to: tłumacz, kreślarz, inŝynier, topograf, sekretarka-maszynistka, programista, webmaster, administrator baz danych itp. Zawody typu <człowiek systemy znaków> występują w takich grupach jak: zawody związane z opracowaniem dokumentów, biurowością, analizą tekstów i ich przekształceniem, przekodowaniem; zawody, dla których przedmiotem pracy są liczby, ilościowe odpowiedniki elementów otaczającej rzeczywistości; zawody związane z obróbką informacji, systemami znaków umownych, schematycznymi wyobraŝeniami obiektów. śeby osiągnąć sukces w pracy w tych zawodach, potrzebne są specjalne predyspozycje umysłowe do poruszania się w świecie-wydawać by się mogło suchych znaczeń; odejście od własności przedmiotowych otaczającego świata i koncentrowanie się na informacjach, które niosą ze sobą te lub inne sygnały. <CZŁOWIEK-ARTYSTYCZNY WIZERUNEK> Tutaj głównym przedmiotem pracy jest wizerunek artystyczny, sposoby jego budowania. Zawody charakterystyczne dla tej grupy to: artysta, malarz, muzyk, grafik, jubiler, rzeźbiarz, prezenter radiowy, literat. Zawody typu <człowiek artystyczny wizerunek> uwzględniają: zawody związane z pracą twórczo-artystyczną; zawody związane z pracą muzyczną; zawody związane z pracą literacką; zawody związane z praca aktorsko-sceniczną.

9 kto lub co wpływa na wybór zawodu kto lub co wpływa na wybór zawodu 1. POZYCJA STARSZYCH CZŁONKÓW RODZINY Są starsi, którzy ponoszą jawną odpowiedzialność za to, jak układa się twoje życie. Ta troska rozprzestrzenia się i na pytanie o twoja przyszłość zawodową. 2.POZYCJA KOLEGÓW, KOLEŻANEK Przyjacielskie związki w twoim wieku są już bardzo trwałe, mogą wpłynąć na wybór zawodu. Można dać tylko ogólną radę: poprawnym będzie postanowienie, które odpowiada twoim zainteresowaniom i jest zbieżne z zainteresowaniami towarzystwa, w którym żyjesz. 3. POZYCJA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Obserwując zachowanie, szkolną i przedszkolną aktywność uczniów, doświadczony nauczyciel wie o tobie wiele takiego, co ukryte jest przed nieprofesjonalnymi oczyma i przed tobą samym. 4. OSOBISTE PLANY ZAWODOWE Pod planem w danym przypadku rozumie się twoje wyobrażenia o etapach opanowania zawodu. 5. ZDOLNOŚCI O wyobrażeniach o swoich zdolnościach należy brać pod uwagę nie tylko sukcesy w nauce, ale i osiągnięcia w najrozmaitszych rodzajach działań. 6. POZIOM WYMAGAŃ I SPOŁECZNE UZNANIE Planując swoją drogę kariery, bardzo ważne jest, aby nie zapominać o realności swoich wymagań. 7. PEŁNA INFORMACJA Ważne jest, aby zatroszczyć się o to, żeby zdobyte przez Ciebie wiadomości o tym czy innym zawodzie nie okazały się wypaczonymi, niepełnymi, jednostronnymi. 8. ZAMIŁOWANIA Zamiłowania przejawiają się w ulubionych zajęciach, na niektóre poświęcamy większość czasu wolnego; to zainteresowania, wzmocnione określonymi zdolnościami.

10 1. Zestawić spis odpowiednich zawodów SIEDEM KROKÓW PRZY WYBORZE ZAWODU Ułóż spis zawodów, które ci się podobają i są dla Ciebie interesujące, w których chciał(a)byś pracować. 2. Zestawić wykaz wymogów wybieranego zawodu Ułóż spis swoich oczekiwań: Wybierany zawód i przyszły rodzaj pracy, Wybierany zawód i życiowe wartości, Wybierany zawód i życiowe cele, Wybierany zawód i moje dzisiejsze palące problemy, Wybierany zawód i realna twórcza praca w wybranej specjalności, Potrzebny poziom przygotowań zawodowych, Wybierany zawód i moje skłonności i predyspozycje, Ogólne oczekiwania, charakter i warunki pracy. 3.Określić znaczenie każdego wymogu Określ kilka ze wszystkich wyliczonych wymogów za znaczące. Może okazać się, że są mniej ważne wymogi, które w wyniku podsumowania nie odgrywają znaczącej roli. 4. Ocenić zbieżne wymogi każdego z wybieranych zawodów Oprócz tych wymogów, które występują u Ciebie w stosunku do wybieranego zawodu, występują i te wymogi, których oczekuje się od pracownika przy wykonywanej pracy. Przeanalizuj, czy występują u Ciebie zawodowe predyspozycje, odpowiadające Twoim intelektualnym, psychologicznym zdolnością oraz stan zdrowia wymagany w określonym zawodzie. 5. Podliczyć i przeanalizować rezultaty Przeanalizuj, który zawód z twojego spisu najbardziej jest zbieżny z Twoją oceną. 6. Sprawdzić wyniki Żeby przekonać się o prawidłowości Twojego wyboru. Omów swoje wyniki z przyjaciółmi, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, doradcą zawodowym.

11 7. Określić podstawowe praktyczne kroki do sukcesu Teraz, po dokonanym wyborze zawodu, już tylko droga do określenia uczelni wyższej. Ale uczelni jakiej? Takiej, która pomoże Ci w rozwoju zawodowym i da Ci możliwości rozwoju wymaganych predyspozycji w określonej dziedzinie. Dalej należy zastanowić się, gdzie zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe, aby trafić odpowiednio przygotowanym na konkurencyjny rynek pracy. błędy przy wyborze zawodu Błędy przy wyborze zawodu 1.Stosunek do wybieranego zawodu jak do czegoś, co się nie zmienia W dowolnej sferze działań występuje zmiana zajęć, oczekiwań na miarę wzrostu kwalifikacji człowieka. W końcu największe sukcesy osiąga ten, kto dobrze przeszedł podstawowe stopnie,,kariery. Analizując sytuację na rynku pracy, można zwrócić na to, że z każdym rokiem pojawiają się nowe zawody. Trzeba być przygotowanym na to, że w przyszłości wystąpi konieczność regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji, oswajania się z innymi, nowymi specjalnościami. Nie należy się tego bać, że wybór zawodu w ostatniej klasie może pokrzyżować wcześniejsze plany. Zmiana wyboru, zmiana zawodu\specjalności może być źródłem nowych, cennych doświadczeń. Pierwszy, już wybrany zawód, nie zawsze musi oznaczać ostatni. Każdy dodatkowy poszerza zainteresowania, ale i daje większe możliwości rozwiązania czasami nieprzewidzianych spraw i problemów. Na przykład wcześniejsze wykształcenie w dziedzinie historii sztuki pomoże policjantowi w swoim drugim zawodzie odróżnić skradzione dzieło sztuki od falsyfikatu. 2.Życiowy podgląd na prestiż zawodu W stosunku do niektórych zawodów ważnych społecznie, pojawiają się czasem uprzedzenia. Podyktowanie są one tym, ze wykonywana praca może być traktowana jako mniej szlachetna lub nawet poniżająca. Ekonomista czy psycholog nie może być postrzegany jako ważniejszy od chemika czy ślusarza. Prestiż, wartości danego zawodu można oceniać według własnych zainteresowań i zdolności. W przeciwnym razie wybierający może się okazać osobą,,modną, ale niezadowoloną. 3.Wybór zawodu pod wpływem kolegów ( za innymi, aby nie odstawać) Zawód wybieramy według swojego,,smaku i,,rozmiaru, a wiec z uwzględnieniem swoich zainteresowań, preferencji, aspiracji, możliwości.

12 4.Przeniesienie odczuć człowieka do przedstawiciela lub innego zawodu na sam zawód Przy wyborze zawodu należy brać pod uwagę przede wszystkim szczególy związane z jego wykonywaniem, a nie wybierać tylko dla tego, ze spodobał się człowiek, który wykonuje dany rodzaj pracy. Szczególnie niebezpieczne jest oczarowanie wykładowcą, (jeśli podoba Ci się dusza fizyka to nie musi oznaczać, że spodoba Ci się fizyka sama w sobie). Oprócz tego, często zdarza się, że młodzież popełnia błędy, starając się zdobyć zawód lidera sportu, polityka, dziennikarz, artysty. 5.Zauroczenie tylko zewnętrzną formą, albo jakąś częścią charakterystyczną zawodu Za łatwością gry aktorskiej na scenie stoi ciężka codzienna praca. A dziennikarze nie zawsze występują w audycjach radiowych lub telewizyjnych częściej wertują masę informacji, archiwów, rozmawiają z dziesiątkami ludzi aby przygotować 10 minut informacji, które i tak ktoś inny wygłosi, np. dyżurny spiker. 6.Odniesienie szkolnego pojęcia nauczanego przedmiotu do zawodu lub złe zrozumienie tego pojęcia Jest taki przedmiot jak język obcy, a zawodów gdzie potrzebne są predyspozycje językowe jest wiele: tłumacz, przewodnik, telefonista połączeń międzynarodowych i inne. Dlatego przy wyborze zawodu należy wiedzieć, jakie realne zajęcia i zawody stoją za konkretnym przedmiotem nauczania. Dlatego ważne jest, aby studiować opisy zawodów. Można śledzić gazety z ogłoszeniami w dziale,,praca (tam zazwyczaj ukazują się notatki dotyczące wymagań stawianych przyszłemu kandydatowi). 7.Przestarzałe stereotypy o charakterze pracy w sferze działań przedsiębiorstwa Do wszystkich zawodów, a przede wszystkim do procesu pracy wkracza postęp techniczny, poprawia się kultura pracy, (a komputer opanowuje wszystkie strefy działań aż do gospodarstw rolnych i domowych włącznie). 8.Nieumiejętności lub niechęć do orientowania się w swoich cechach osobowości (skłonnościach, zdolnościach) Pożytecznymi mogą się okazać psychologiczne testy, a także artykuły i publikacje na temat tzw. Psychologii popularnej. Jednakże należy pamiętać, że wśród nich Wielenie jest profesjonalnych. Należy odnosić się do nich krytycznie, podobnie jak ido samych rezultatów testów. Zadaniem popularnych testów jest aktywizacja zawodowa z samopoznania, samoobserwacji, a nie udzielanie gotowej odpowiedzi na pytanie, kim zostać. 9.Nieznajomość, niedocenianie swoich fizycznych walorów (lub braków), istotny przy wyborze zawodu Istnieją zawody, które dla konkretnej osoby mogą być przeciwwskazane. Mogą one źle wpłynąć na stan zdrowia. Takich zawodów jest niewiele i odnoszą się do nich określone

13 wymogi, np. długotrwałego natężenia tych lub innych procesów fizjologicznych. Komputerowcy silnie wytężają oczy, a lotnicy nadwyrężają serce 10.Nieznajomość podstawowych działań, operacji i ich kolejność, przy obmyślaniu zadań związanych z wyborem zawodu Rozwiązując zadanie z matematyki, należy wykonać określone działania w określonej kolejności. Byłoby zasadne, aby podobnie postępować przy wyborze określonego zawodu. Można w tym procesie wyodrębnić takie elementy, jak: analiza propozycji rynku edukacyjnego, analiza na rynku pracy, obiektywna ocena swoich cech, skłonności, wiedzy, doświadczeń, np. przy pomocy stosowanych testów lub narzędzi. Ta propozycja może ukierunkować działania, pokazać podstawowe etapy rozwiązywania problemu. Jednakże nie należy przyjmować jej zbyt dosłownie. Lepiej byłoby podejść do niej twórczo, wypracować dla siebie swój plan. planowanie własnej kariery PLANOWANIE WŁASNEJ KARIERY Jak zdecydować co jest dla Ciebie najważniejsze? Wysiłek włożony w pozyskiwanie informacji przed podjęciem ważnej decyzji zostaje z reguły nagradzany. Zrozumiesz to, gdy przeanalizujesz swoje wybory, ich trafność. Ocenisz, czy osiągnięte rezultaty przynoszą Ci satysfakcję i zaspakajają Twoje potrzeby. Zanim zdecydujesz, co jest dla Ciebie najważniejsze - spróbuj zebrać możliwie dużo informacji, aby: trafnie wybrać zawód, ocenić tendencje w świecie pracy, porównać informacje z róŝnych źródeł. Wybór zawodu Masz setki zawodów do wyboru. Musisz poświęcić sporo czasu i wysiłku, aby je poznać. Zrób to - może będzie to początek Twojej udanej kariery zawodowej?

14 ZAPAMIĘTAJ Za każdym produktem i usługą kryje się wiele zawodów. Zawody, które łączy rodzaj wykonywanej pracy tworzą grupy zawodów Grupy zawodów to np: rolnictwo praca w biurze kultura budownictwo nauki humanistyczne reklama i sprzedaż usługi służby publiczne transport zasoby i środowisko naturalne, itd. nauki ścisłe usługi służba zdrowia produkcja turystyka i rekreacja łączność i środki przekazu gospodarstwo domowe nauki związane z morzem Wybór zawodu wymaga dokładnego przemyślenia wszystkich za i przeciw. Okres pracy to prawie połowa czasu, jaki mamy dla siebie w ciągu dnia. Rodzaj pracy, jaką wybierzesz i do jakiej masz predyspozycje, i kwalifikacje określi styl, i standard Twojego życia. Dlatego warto zatrzymać się dłużej nad czynnikami wyboru zawodu. Mogą nimi być: wynagrodzenie, możliwości podnoszenia kwalifikacji, możliwości awansu, reputacja firmy, siedziba,

15 współpracownicy. Tendencje w świecie pracy Tendencje na rynku pracy mówią o tym, jakie zawody cieszą się największą popularnością wśród pracodawców. Tendencje te mówią o tym, czy zapotrzebowanie na dany zawód będzie wzrastać, czy też maleć w ciągu kolejnych lat. Poznając różne grupy zawodowe staraj się odpowiedzieć na pytanie: czy są to zawody przyszłości? Obojętnie, jaki zawód wybierzesz, zawsze musisz obserwować zmiany w świecie pracy, musisz orientować się w rynku pracy, uczyć się nazw nowych zawodów i wiedzieć, czego one dotyczą, a także chętnie poddawać się zmianom i uczyć się przez resztę życia. Źródła informacji Zdobycie informacji o zawodach jest łatwiejsze niż myślisz. Możesz to uczynić czytając, rozmawiając z ludźmi lub wykorzystując własne doświadczenie. Niektóre źródła informacji o zawodach: Teczki informacji o zawodach - to doskonałe źródło ogólnych informacji o zawodach. W każdym opisie znajdziesz informację na temat zakresu obowiązków, warunków pracy, wymaganego wykształcenia i szkoleń, tendencji na rynku pracy. Teczki informacji o zawodach znajdziesz w urzędach pracy oraz Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Klasyfikacja zawodów i specjalności - materiał publikowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który klasyfikuje zawody na różne sposoby. Dowiesz się o istnieniu zawodów, o których nie wiedziałeś, w tym takich, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami. (Klasyfikację możesz znaleźć w urzędach pracy.) Broszury, gazety, czasopisma - coraz częściej można w nich znaleźć informacje o rynku pracy - także o popularnych zawodach. Materiały te są ogólnie dostępne. Programy komputerowe - są to programy, które zawierają wiadomości o świecie pracy. Dotyczą różnych problemów i zagadnień: samooceny, predyspozycji zawodowych, wiadomości o zawodach, wiadomości o kształceniu, przygotowania do poszukiwania pracy, planowania kariery zawodowej. Dostępne są programy komputerowe, które pozwolą Ci określić Twoje wartości i zobaczyć, jaki mogą mieć wpływ na wybór zawodu.

16 W programy doradcze wyposażone są urzędy pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz organizacje zajmujące się doradztwem zawodowym. Rozmowy o pracy - żyjesz w otoczeniu osób, które pracują. Rozmawiając z ludźmi, możesz się wiele dowiedzieć o ich codziennych obowiązkach. Może Twoja rodzina lub znajomi będą najlepszym źródłem wiadomości o pracy i różnych zawodach. Doświadczenie w pracy - jednym z najlepszych sposobów na zdobycie informacji o różnych zawodach jest znalezienie pracy po lekcjach, w sobotę lub w niedzielę w dziedzinie, która Cię interesuje. Może nie będziesz wykonywał pracy o jakiej marzysz, ale będziesz pracował z ludźmi, którzy taką właśnie pracę wykonują. Zdobywając wiadomości o zawodach w czasie pracy zdobędziesz doświadczenie, tzn. będziesz wiedział jak wykonywać niektóre zadania. A TERAZ Zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju i będzie tą, która pomoże Ci w osiągnięciu Twoich celów i marzeń. INFORMATOR O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO WGLĄDU U PEDAGOGA SZKOLNEGO ŻYCZĘ UDANEGO WYBORU Pedagog szkolny: mgr Magdalena Rybacka

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. Słów kilka na temat skutecznego planowania przyszłości!

ABC GIMNAZJALISTY. Słów kilka na temat skutecznego planowania przyszłości! ABC GIMNAZJALISTY Wiedza pozwala dobrze wybrad!!! INFORMACJA to KLUCZ DO WŁAŚCIWEGO WYBORU!!! Stąd na tej stronie znajdziecie sporo informacji dotyczących wiedzy na temat jak dokonad trafnego wyboru szkoły

Bardziej szczegółowo

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą Szkoła Edukacja Kariera Sukces Doradcy zawodowi PPPP w Tarnowie Kilka słów o PPPP w Tarnowie Siedziba Tarnów, ul. Krzyska 17 a Nasze filie: Tuchów,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia) ABC GIMNAZJALISTY Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Nowa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę Czym kierować się, podejmując decyzję o wyborze szkoły? Luty 2013r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Poznaj siebie zainteresowania uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 12 Grudzień 2008 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. 26.03.2014r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne zmiany. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Jak zaplanować karierę edukacyjno-zawodową?

Jak zaplanować karierę edukacyjno-zawodową? ZESPÓŁ PORADNI NR 3 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji 20-863 Lublin, ul. Młodej Polski 30 tel./ fax (81) 741-09- 30; 0-501-37-00-90

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ!

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! 1. SAMOPOZNANIE 2. ŚWIAT ZAWODÓW 3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! Kliknij na rysunek SAMOPOZNANIE To najważniejszy krok do wyboru zawodu! Poznawanie siebie jest ważne na każdym etapie, ponieważ cały czas się zmieniamy.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Druk nr 18 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 2

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 2 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 2 JAK ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNĄ I ZAWODOWĄ? Warto, abyś pamiętał, że nie jesteś sam w podejmowaniu decyzji dotyczącej swojej przyszłości

Bardziej szczegółowo

1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja.

1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 29.03.2017r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych: ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej o 3-letnim cyklu nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum Doradztwo zawodowe w Gimnazjum W ramach pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, w naszym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęd jest pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gimnazjaliści

Ankieta Gimnazjaliści Ankieta przygotowana w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowqanych przez szkołę Mających na celu wsparcie i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Uczniowie klas III stają przed jedną z ważniejszych życiowych decyzji, która będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Przy

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU PROWADZĄCY: AGNIESZKA KOMOROWSKA DORADCA ZAWODOWY, DOROTA WITOWSKA- NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, JOANNA KOŁACZYK

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka

Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka PZS Oborniki Śląskie 2014-2016 Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqgwwobexasyfhhs5hnb2biuzl3k_mpqxletqvzaayboi-nvct8rg DLACZEGO RODZIC?

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI W 2014 ROKU przygotowała: Mariola Modelska Szkolny doradca zawodowy /na podstawie informacji opracowanych przez

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI W 2014 ROKU przygotowała: Mariola Modelska Szkolny doradca zawodowy /na podstawie informacji opracowanych przez OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI W 2014 ROKU przygotowała: Mariola Modelska Szkolny doradca zawodowy /na podstawie informacji opracowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego/ TYPY SZKÓŁ Absolwentom

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW http://www.acs-ghs.org/portals/0/career%20dev.jpg http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/upload/img/jobs.jpg CO

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym? Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM

SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM Czy wiesz że... Po ukończeniu gimnazjum (nauka trwa 3 lata), zgodnie z założeniami reformy oświaty z 1999 roku, możesz kształcić się w 3 typach szkół ponadgimnazjalnych:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo