ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ENERGII STALACJI OZE W BUDYNKU MIESZKALNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ENERGII STALACJI OZE W BUDYNKU MIESZKALNYM"

Transkrypt

1 ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ENERGII STALACJI OZE W BUDYNKU MIESZKALNYM Z MIKROIN- Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik ("Rynek Energii" - czerwiec 2015) Słowa kluczowe: energia odnawialna, fotowoltaika, instalacja fotowoltaiczna, opłacalność ekonomiczna Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł (mała instalacja fotowoltaiczna znajdująca się w pobliżu Wrocławia) podczas dwunastu miesięcy 2014 r. Na podstawie badań i analiz określono opłacalność wykorzystania dwóch różnych instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, do produkcji elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przeanalizowano wpływ nowych uregulowań prawnych i systemu wsparcia (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach.) na atrakcyjność, promowanego w nowelizacji prawa energetycznego, rozwoju produkcji rozproszonej m.in. z instalacji fotowoltaicznych. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że nowy system wsparcia, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. spowoduje, że rozproszona produkcja elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przez mikroinstalacje fotowoltaiczne będzie opłacalna. 1. WSTĘP 11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. W Dz.U poz. 984 z dnia 27 sierpnia 2013 [1] wprowadzono m.in. kategorię mikroinstalacji OZE i określono warunki, na jakich będzie można je instalować i użytkować. Według wyżej wymienionego rozporządzenia definicja mikroinstalacji jest następująca: mikroinstalacja odnawialne źródło, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw. Jeżeli podmiot, który się ubiega o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej przyłączony jest do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowanej mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie będzie większa niż podana w warunkach przyłączenia, wtedy przyłączenie mikroinstalacji do sieci przedsiębiorstwa energetycznego odbywa się na podstawie zgłoszenia złożonego w tym przedsiębiorstwie. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ponosi koszty instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i układu zabezpieczającego. Dla reszty przypadków przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Lokalny dostawca (tzw. sprzedawca z urzędu) jest zobowiązany zakupić energię elektryczną, która zostanie wytworzona w mikroinstalacji po cenie w wysokości 80% średniej ceny sprzedaży elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Cenę tą oblicza Prezes Urzędu

2 Regulacji Energetyki i corocznie publikuje. Obecnie obowiązująca cena została ogłoszona w komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2014 r. [2]. Obecna stawka odkupu elektrycznej, wyprodukowanej w mikroinstalacji (instalacja fotowoltaiczna), nie zachęca potencjalnych inwestorów do budowy tego typu instalacji z powodu braku opłacalności ekonomicznej tej inwestycji [3]. Jednak dnia 20 lutego 2015 r. została przegłosowana poprawka przez Sejm RP do ustawy o odnawialnych źródłach [4]. Część przepisów, m. in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł (rozdział 4) ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. i może przyczynić się do opłacalności inwestowania w małe przydomowe elektrownie fotowoltaiczne. 2. CEL I ZAKRES BADAŃ Celem badań było określenie opłacalności wykorzystania dwóch instalacji fotowoltaicznych, które produkując energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego nadwyżkę odprowadzą do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. W pierwszej kolejności badaniom poddano małą instalację fotowoltaiczną (nr 1 o mocy 585 W P ), która pozyskuje energię odnawialną z promieniowania słonecznego do produkcji elektrycznej. Badania przeprowadzono dla jednego roku kalendarzowego, przy występujących lokalnych warunkach pogodowych, na przykładzie okolic Wrocławia. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań dla instalacji nr 1 wyznaczono, poprzez analogię, produkcję elektrycznej dla większej instalacji (nr 2 o mocy 2000 W P ). Na podstawie pozyskanych wyników badań i założeń przeanalizowano opłacalność inwestycji dla różnych wariantów wykorzystania elektrycznej, wyprodukowanej przez te dwie instalacje fotowoltaiczne. 3. STANOWISKO BADAWCZE W 2012 r. wykonane zostało stanowisko badawcze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na dachu budynku i w pomieszczeniu technicznym zamontowano instalację fotowoltaiczną typu on-grid, która podłączona została do sieci elektroenergetycznej. Instalacja produkuje w sposób ciągły energię elektryczną i przekazuje bezpośrednio do instalacji wewnętrznej budynku. W tego typu instalacjach liczba zamontowanych modułów fotowoltaicznych nie musi być dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Prąd jest produkowany przez instalację na zapotrzebowanie budynku z pewnym niedoborem lub nadwyżką, zależnie od zapotrzebowania na moc przez budynek i chwilową moc przekazywaną przez instalację. Nadwyżka, która nie zostanie zużyta na własne potrzeby obiekty przekazywana jest do sieci zewnętrznej.

3 Stanowisko badawcze wykonano z kompletnego typowego zestawu fotowoltaicznego oraz wyposażono w aparaturę pomiarową. Dwa główne elementy instalacji fotowoltaicznej to inwerter i moduły fotowoltaiczne. Pierwszym elementem jest inwerter Soladin 600. Wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych prąd stały przekazywany był kablami elektrycznymi do inwertera. Zadaniem inwertera było przetwarzanie prądu stałego DC uzyskanego z ogniw fotowoltaicznych na prąd zmienny AC (napięcie 230 V i częstotliwość 50 Hz). Wytworzony prąd zmienny przesyłany był do elektrycznej sieci wewnętrznej budynku. Rys. 1. Pomieszczenie techniczne wyposażone w inwerter (1) i licznik elektrycznej (10). Poniżej przedstawiono podstawowe dane techniczne inwertera Soladin 600 (rys. 1): efektywność 91%, moc wyjściowa nominalna 525 W, maksymalny prąd wyjściowy 2,25 A. Drugim głównym elementem instalacji są trzy moduły fotowoltaiczne (monokrystaliczne) Vitovolt 200 (rys. 2) o mocy znamionowej P max = W P = 585 W P i powierzchni 3 1,28 m 2 = 3,84 m 2. Moduły zainstalowane zostały na połaci dachowej południowej w taki sposób, że otaczające drzewa i budynki nie powodowały ich zacienienia przez cały cykl badań 12 miesięcy. Orientacja położenia ogniw względem kierunku południowego wynosi 11,5 o skierowania w stronę kierunku wschodniego, a nachylenie względem powierzchni terenu 42 o.

4 Rys. 2. Widok południowej połaci dachu budynku z zamontowanymi modułami fotowoltaicznymi Dla standardowych warunków kontrolnych (temperatura ogniwa 25 o C i promieniowanie słoneczne 1000 W/m 2 ) przedstawiono poniżej dane techniczne dla modułu Vitovolt 200 (M195SA): spadek wydajności po 25 latach do 80%, maksymalny prąd znamionowy 15 A, maksymalne napięcie systemowe 1000 V; współczynnik sprawności modułu 15,3%, prąd zwarciowy 5,69 A, napięcie jałowe 45,5 V, natężenie elektryczne przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych 5,33 A, napięcie przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych 36,6 V, tolerancja mocy 0/+5%, moc znamionowa 195 W P. 4. METODYKA BADAŃ Badania zostały przeprowadzone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (dwanaście miesięcy 2014 r.). Dane pomiarowe z liczników elektrycznej odczytywano każdego ostatniego dnia miesiąca o godzinie 24 00, po zakończeniu miesięcznego poboru prądu w budynku. Dwa główne elementy pomiarowe, zainstalowane na stanowisku badawczym, to liczniki elektrycznej: licznik 1 AEG C114UR1 zainstalowany w złączu kablowym budynku, licznik 2 Kamstrup A zainstalowany za inwerterem sieciowym (rys. 1).

5 Licznik 1 mierzył ilość elektrycznej pobranej przez budynek z sieci zewnętrznej elektroenergetycznej. Natomiast licznik 2 mierzył ilość elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i przekazaną do sieci wewnętrznej budynku. Do wykonania analizy opłacalności przyjęto także drugą instalację fotowoltaiczną o mocy znamionowej P max = W P = 2000 W P i powierzchni 8 1,63 m 2 = 13,04 m 2. Moc znamionowa, jak i powierzchnia tej instalacji jest 3,4 razy większa od badanej (stanowisko badawcze). 5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ W rozporządzeniu (Dz.U. 2012, poz. 1229) [5] ustawodawca wymienił jako jedno ze źródeł odnawialnej produkcję elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną z promieniowania słonecznego. Wytworzona energia może być wykorzystana na własne potrzeby, a ewentualna nadwyżka odsprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Przychody ze sprzedaży z mikroinstalacji OZE są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do przychodów wskazanych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [6], zalicza się przychody z tytułu sprzedaży w mikro- i niektórych małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych. Także wymagania techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego [7] będą musiały spełniać mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej. Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 11 marca, ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach (ustawa OZE) jest zapewnienie rozwoju gospodarki energetycznej z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i ochrony środowiska naturalnego. Ustawa dotycząca energetyki odnawialnej ma umożliwić kształtowanie instrumentów i mechanizmów, które będą wspierać produkcję elektrycznej, chłodu, ciepła i biogazu rolniczego w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła. Ma także umożliwić wypracowanie zrównoważonego i optymalnego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także możliwość wykorzystania produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze na cele energetyczne. Wzrost ilości oddawanych z czasem do użytkowania nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Zakup elektrycznej wytworzonej przez prosumentów (osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej) w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł (np. instalacja

6 fotowoltaiczna) będzie obowiązkowy. Sprzedawca będzie musiał zakupić energię elektryczną z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła, od wytwórcy z mikroinstalacji o mocy do 3 kw włącznie, po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku instalacji fotowoltaicznej wyniesie 0,75 zł/kwh. W przypadku instalacji o większej mocy sprzedawca będzie musiał zakupić energię elektryczną z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła, od wytwórcy z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kw do 10 kw włącznie, po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku instalacji fotowoltaicznej wyniesie 0,65 zł/kwh. Sprzedawca musi także obowiązkowo zakupić energię elektryczną z instalacji odnawialnego źródła (instalacja fotowoltaiczna), przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań pozyskane na stanowisku badawczym w okresie styczeń 2014 grudzień 2014 oraz ilość pobranego prądu z z sieci elektroenergetycznej przez gospodarstwo domowe (oświetlenie i napęd sprzętów AGD). Dla całego okresu badań pozyskano z instalacji fotowoltaicznej 541,3 kwh elektrycznej, która została przekazana do sieci elektrycznej budynku mieszkalnego. Natomiast z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej pobrane zostało w ciągu tego okresu 2711,7 kwh prądu, który zużyty został do napędu sprzętów AGD i oświetlenia budynku. Według nowej ustawy OZE najbardziej korzystna, na dzień dzisiejszy, jest całkowita odsprzedaż elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną. Za każdą odsprzedaną jedną MWh uzyskamy 750 zł dla instalacji o mocy do 3 kw. Po uwzględnieniu 18% z tytułu podatku dochodowego, przy osiąganych przychodach rocznych w 2015 r. do kwoty zł, pozostanie nam 615 zł zysku za odsprzedaną jedną MWh. Dla badanej instalacji w skali roku 2014 uzyskalibyśmy 332,90 zł czystego zysku. W przypadku gdybyśmy wykorzystali 100% wytworzonej elektrycznej na własne potrzeby budynku, wtedy zaoszczędzimy 542,92 zł na każdej MWh (cena na dzień r.), którą musielibyśmy pobrać po takiej cenie z sieci zewnętrznej. Dla roku 2014, dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej w budynku, oszczędność ta wyniosłaby 293,88 zł. Do wykonania analizy przyjęto następujące założenia: cena instalacji fotowoltaicznej zł; montaż instalacji na dachu 529,36 zł; cena systemu montażowego na dachu pokrytego dachówką 570,64 zł; łączny koszt inwestycji zł; produkcja elektrycznej podczas drugiego roku eksploatacji instalacji 541,324 kwh;

7 cena odsprzedaży elektrycznej 750,00 zł/mwh; cena elektrycznej w taryfie stałej G11 542,92 zł/mwh; stawka podatku dochodowego 18%; oprocentowanie lokaty 2%/rok; kapitalizacja odsetek 1 rok; wzrost cen elektrycznej 1%/rok; spadek wydajności ogniw 0,8%/rok. Tabela 1. Wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym i pobór prądu z sieci zewnętrznej dla 2014 r. Miesiąc Energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona przez ogniwa pobrana z sieci fotowoltaiczne zewnętrznej E OGN [kwh] E ZEW [kwh] Styczeń 14,7 276,1 Luty 39,7 220,4 Marzec 52,0 214,9 Kwiecień 55,6 195,3 Maj 60,8 203,2 Czerwiec 68,1 200,9 Lipiec 73,1 188,0 Sierpień 59,6 210,0 Wrzesień 51,1 188,8 Październik 39,8 238,2 Listopad 16,8 256,8 Grudzień 10,0 319,1 SUMA 541,3 2711,7 W tabeli 2 przedstawiono obliczenia skumulowanego dochodu nominalnego przy założeniu, że 50% produkowanej przez instalację fotowoltaiczną będzie na bieżąco zużywana w budynku mieszkalnym. Natomiast kolejne 50% produkowanej będzie odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej. Wartość odsprzedanej i konsumowanej elektrycznej oraz wysokość podatku dochodowego wyznaczono z następujących wzorów: W W ODS KON EELE CODS 50 % (1) EELE CKON 50 % (2) P W 18% (3) DOC ODS

8 gdzie: W ODS wartość odsprzedanej (zł/rok), W KON wartość konsumowanej (zł/rok), E ELE produkcja (kwh), C ODS cena odsprzedanej (zł/kwh), C KON cena konsumowanej (zł/kwh), P DOC podatek dochodowy (zł/rok). Skumulowany dochód nominalny został wyznaczony (tabela nr 2) na podstawie poniższych wzorów, biorąc pod uwagę wzrost cen elektrycznej w wysokości 1%/rok: gdzie: D D SKU D ROK (4) n ROK W W P (5) KON D SKU skumulowany dochód nominalny (zł), D ROK dochód roczny nominalny (zł/rok). ODS DOC Skumulowany dochód nominalny dla tego wariantu eksploatacji, po piętnastu latach użytkowania instalacji, wyniesie 4 735,53 zł. Zakładając, że dochód nominalny każdego roku będzie lokowany na rocznej lokacie o oprocentowaniu 2%/rok aż do piętnastego roku, zgromadzony kapitał wyniesie 9 294,54 zł w tym okresie przy uwzględnieniu podatku 19% od zysków kapitałowych. Na rysunku 3 wyznaczono krzywe skumulowanego dochodu nominalnego przy założeniu, że dochód nominalny z każdego roku będzie lokowany na lokacie o wysokości oprocentowania 2%/rok. Krzywe wyznaczono dla trzech wariantów wykorzystania produkowanej elektrycznej: 0% - 100%, 2. 50% - 50%, % - 0%. Pierwszy składnik oznacza udział procentowy zużywanej na bieżąco, produkowanej elektrycznej w budynku mieszkalnym. Natomiast drugi składnik oznacza udział procentowy produkowanej elektrycznej, odsprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Poszczególne warianty produkcji elektrycznej zestawiono z krzywą wyznaczoną dla lokaty o oprocentowaniu 2% rocznie i kapitalizacją odsetek co 1 rok, z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Początkowy wkład lokaty wynosił 5000 zł równowartość kosztów inwestycji (budowa instalacji fotowoltaicznej).

9 Tabela 2. Analiza ekonomiczna dla wariantu produkcji elektrycznej 50% - 50% i mocy instalacji 585W P. Rok Produkcja Cena odsprzedanej Cena konsumowanej od-wartość konsumowanej Wartość sprze-danej E ELE [kwh] C ODS [zł/kwh] C KON [zł/kwh] W ODS W KON 1 545,7 0,750 0, ,62 146,95 2= ,3 0,750 0, ,00 148, ,0 0,750 0, ,37 149, ,7 0,750 0, ,75 151, ,3 0,750 0, ,12 152, ,0 0,750 0, ,50 154, ,7 0,750 0, ,88 155, ,3 0,750 0, ,25 157, ,0 0,750 0, ,63 158, ,7 0,750 0, ,00 160, ,3 0,750 0, ,38 161, ,0 0,750 0, ,76 163, ,7 0,750 0, ,13 164, ,4 0,750 0, ,51 166, ,0 0,750 0, ,88 167,52 Rok Suma przychodu Skumulo-wany D SKU Dochód roczny nominalny Podatek dochodowy dochód nomi-nnalny lokacie 2%/rok PRZ P DOC D ROK D SKU [zł] 1 351,57 36,83 314,74 314,74 314,74 2= ,41 36,54 314,87 629,61 949, ,26 36,25 315,01 944, , ,11 35,95 315, , , ,95 35,66 315, , , ,80 35,37 315, , , ,64 35,08 315, , , ,49 34,79 315, , , ,33 34,49 315, , , ,18 34,20 315, , , ,02 33,91 316, , , ,87 33,62 316, , , ,71 33,32 316, , , ,56 33,03 316, , , ,41 32,74 316, , ,54 [zł] Jak wynika z wykresu, przy wariancie produkcji 50% - 50%, inwestowanie w budowę instalacji fotowoltaicznej jest bardziej opłacalnie niż ulokowanie kwoty inwestycyjnej na lokacie rocznej. Okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji tego typu nastąpi po około 9,5 roku produkcji elektrycznej, względem inwestycji w postaci loka-

10 ty pieniężnej. Dla pozostałych rozważanych wariantów okres zwrotu nieznacznie się zmienia i wynosi około 9 lat przy wariancie 0% - 100% i około 10 lat dla wariantu 100% - 0%. Wariant 0% - 100% oznacza, że całość wyprodukowanej elektrycznej jest odsprzedawana. Natomiast wariat 100% - 0% oznacza, że całość wytworzonej elektrycznej zużywana jest w budynku na potrzeby własne. Rys. 3. Analiza graficzna opłacalności produkcji elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną o mocy 585 W P. Okresy zwrotu tego typu inwestycji mogą się nieznacznie wydłużyć o nie ujęte w kalkulacji, dodatkowe koszty takie jak: konserwacja i przygotowanie wymaganych dokumentów przez uprawnionego instalatora do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej. Do rozważań opłacalności przyjęto także większą instalację o mocy 2000 W P i założono, że ilość produkowanej elektrycznej będzie większa o 2000 W P / 585 W P = 3,42: cena instalacji fotowoltaicznej zł, montaż instalacji na dachu 1 323,40 zł, cena systemu montażowego na dachu pokrytego dachówką 1 876,60 zł, łączny koszt inwestycji zł, produkcja elektrycznej podczas drugiego roku eksploatacji instalacji 1 851,332 kwh, cena odsprzedaży elektrycznej 750,00 zł/mwh, cena elektrycznej w taryfie stałej G11 542,92 zł/mwh, stawka podatku dochodowego 18%, oprocentowanie lokaty 2%/rok,

11 kapitalizacja odsetek 1 rok, wzrost cen elektrycznej 1%/rok, spadek wydajności ogniw 0,8%/rok. Tabela 3. Analiza ekonomiczna dla wariantu produkcji elektrycznej 25% - 75% i mocy instalacji 2000 W P Rok Produkcja E ELE [kwh] od-cena Cena sprzedanej C ODS [zł/kwh] Wartość odsprze- konsumowanej danej C KON [zł/kwh] W ODS Wartość konsumowanej W KON ,1 0,750 0, ,70 251,28 2= ,3 0,750 0, ,37 253, ,5 0,750 0, ,04 256, ,7 0,750 0, ,71 258, ,9 0,750 0, ,38 261, ,1 0,750 0, ,05 263, ,3 0,750 0, ,72 266, ,5 0,750 0, ,39 268, ,7 0,750 0, ,06 271, ,8 0,750 0, ,72 273, ,0 0,750 0, ,39 276, ,2 0,750 0, ,06 278, ,4 0,750 0, ,73 281, ,6 0,750 0, ,40 283, ,8 0,750 0, ,07 286,46 Rok Suma Podatek przychodu dochodowy Dochód roczny nominalny Skumulowany dochód 2%/rok nominalny D SKU na lokacie PRZ P DOC D ROK D SKU [zł] [zł] ,98 188, , , ,04 2= ,17 187, , , , ,35 185, , , , ,53 184, , , , ,71 182, , , , ,89 181, , , , ,08 179, , , , ,26 178, , , , ,44 176, , , , ,62 175, , , , ,80 173, , , , ,98 172, , , , ,17 170, , , , ,35 169, , , , ,53 167, , , ,49

12 W tabeli 3 przedstawiono obliczenia skumulowanego dochodu nominalnego przy założeniu, że 25% produkowanej przez instalację fotowoltaiczną będzie na bieżąco zużywana w budynku mieszkalnym. Natomiast kolejne 75% produkowanej będzie odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej. Skumulowany dochód nominalny dla drugiej instalacji (wariant eksploatacji 25% - 75%), po piętnastu latach jej użytkowania, wyniesie ,12 zł. Przy założeniu, że dochód nominalny każdego roku będzie także lokowany na rocznej lokacie o oprocentowaniu 2%/rok aż do piętnastego roku, zgromadzony kapitał wyniesie ,49 zł w tym okresie (przy uwzględnieniu także podatku 19% od zysków kapitałowych). Na rysunku 4 wyznaczono krzywe skumulowanego dochodu nominalnego przy założeniu, że dochód nominalny z każdego roku będzie także lokowany na lokacie o wysokości oprocentowania 2%/rok. Krzywe wyznaczono dla trzech wariantów wykorzystania produkowanej elektrycznej: 0% - 100%, 2. 25% - 75%, % - 0%. Drugi składnik oznacza udział procentowy produkowanej elektrycznej, odsprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Natomiast pierwszy składnik oznacza udział procentowy zużywanej na bieżąco, produkowanej elektrycznej w budynku mieszkalnym. Rys. 4. Analiza graficzna opłacalności produkcji elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną o mocy 2000 W P. Powyższe trzy warianty produkcji elektrycznej zestawiono z krzywą wyznaczoną dla lokaty o oprocentowaniu 2% rocznie i kapitalizacją odsetek co 1 rok, z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Początkowy wkład lokaty wynosił zł równowartość kosztów inwestycji (budowa instalacji fotowoltaicznej). Dla wariantu produkcji 25% - 75% inwestowanie w budowę większej instalacji fotowoltaicznej jest także bardziej opłacalnie niż ulokowanie kwoty inwestycyjnej na lokacie rocznej.

13 Czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych na budowę instalacji tego typu nastąpi po około 7 roku produkcji elektrycznej, względem inwestycji w postaci lokaty pieniężnej. Przy wariancie 0% - 100% dla którego całość wyprodukowanej elektrycznej jest odsprzedawana okres zwrotu wyniesie 6,8 lat. Natomiast przy wariancie 100% - 0% dla którego całość wytworzonej elektrycznej zużywana jest w budynku na potrzeby własne okres zwrotu wyniesie 7,5 roku. 6. WNIOSKI Przy obecnych kosztach budowy instalacji fotowoltaicznych, ich możliwościach wytwórczych elektrycznej i przyjętego na korzystnych zasadach sposobu zbytu nadwyżek produkowanej (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ), od 1 stycznia 2016 roku inwestycja będzie opłacalna także z punktu widzenia ekonomicznego. Zaproponowany system wsparcia będzie odpowiednim instrumentem, który będzie wspierał rozwój rynku mikroinstalacji OZE (fotowoltaicznych). Dla instalacji fotowoltaicznych o małej mocy do 3 kw zaproponowana stawka skupu 0,75 zł/kwh sprawia, że okres zwrotu wynosi od 6,8 lat do 10 lat w zależności od wielkości instalacji i profilu wykorzystania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że im instalacja większej mocy (do 3 kw) tym niższa cena inwestycji w przeliczeniu na zł za W P mocy modułów fotowoltaicznych, a co za tym idzie szybszy koszt zwrotu inwestycji. Przy zakładanych profilach wykorzystania okres zwrotu poniesionych kosztów może wynieść 9,5 roku przy małej instalacji (moc 585 W P i profil produkcji 50% - 50%) i 7 lat dla większej instalacji (moc 2000 W P i profil produkcji 25% - 75%). Profil wykorzystania elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w budynku ma niewielki wpływ na wydłużenie lub skrócenie czasu zwrotu inwestycji. Dla małej instalacji (moc = 585 W P ) ta różnica wyniesie maksymalnie 1 rok. Natomiast dla większej (moc 2000 W P ) różnica może dochodzić do niecałego roku (0,7 roku). Dla przebadanej mikroinstalacji, o łącznej mocy modułów fotowoltaicznych równej 585 W P, ilość możliwa do wytworzenia przez inwerter kształtuje się na poziomie 0,93 kwh/w P rok dla pierwszego roku produkcji. W piętnastym roku eksploatacji, w wyniku spadku sprawności ogniw fotowoltaicznych, ilość wyprodukowanej będzie już tylko na poziomie 0,83 kwh/w P rok.

14 LITERATURA [1] Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, poz [2] Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2014) w sprawie średniej ceny sprzedaży elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok [3] Dąbrowski J, Hutnik E., Włóka A., Zieliński M.: Analiza wykorzystania instalacji fotowoltaicznej typu on-grid w budynku mieszkalnym. Rynek Energii 1(110)/2014, s [4] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach. [5] Ustawa z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle. Dz.U. 2012, poz [6] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U nr 80, poz [7] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U nr 54, poz PROFITABILITY ANALYSIS OF ENERGY PRODUCTION FROM A MICRO INSTALLATION OF RENEWABLE ENERGY IN A RESIDEN- TIAL BUILDING Key words: renewable energy, photovoltaics, photovoltaic system, economic profitability Summary. The article presents the results of studies conducted for a micro installation of renewable energy sources (a small photovoltaic installation located near Wrocław) for the period of twelve months of the year On the basis of the studies and analyses conducted, we specified the profitability of the application of two different on-grid type photovoltaic installations for the production of electrical energy in a detached house. An analysis was made on the impact of new legal regulations and the support system (Act of 20 February 2015 on renewable energy sources) on the attractiveness of development of dispersed energy production from, among others, photovoltaic installations, promoted in energy law amendments. The analyses and calculations conducted show that the new support system that is to be effective as of 1 January 2016 will make the electrical energy dispersed production in detached houses, through photovoltaic installations, profitable. Jarosław Dąbrowski, dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, adiunkt w Instytucie Budownictwa. Edward Hutnik, prof. dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa.

ANALIZA WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TYPU ON-GRID DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

ANALIZA WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TYPU ON-GRID DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM ANALIZA WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TYPU ON-GRID DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik, Agata Włóka, Michał Zieliński ("Rynek Energii"

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie Bison Energy Sp. z o.o. Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka tel. 572 372 372 Michał Szewczyk m.szewczyk@bisonenergy.pl Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Adwokat Michał Kornasiewicz PODSTAWOWE CELE EUROPEJSKIEJ POLITYK ENERGETYCZNEJ DO 2020R. REGUŁA 3 x 20 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunkudopoziomuz1990r.o20%;

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Sopot, wrzesień 2014 r.

Sopot, wrzesień 2014 r. Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Instalacje prosumenckie w praktyce

Instalacje prosumenckie w praktyce Instalacje prosumenckie w praktyce Mgr inż. Henryk Palak Eco-energia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin +48 81 44 64 94 www.eco-energia.pl info@eco-energia.pl Czym zajmuje się firma Eco-energia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny

Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny Własna produkcja energii to Czy warto? ograniczenie kosztów do minimum zyski w długoletniej perspektywie niezależność energetyczna działania proekologiczne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY TEMAT 6: Obowiązujące uregulowania prawne (z zakresu montażu, co wymaga

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa

Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa Warszawa, xx.xx.2016 Instytut Energetyki Odnawialnej ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa tel./fax. 22 825 46 52/ 22 875 86 78 e-mail: biuro@ieo.pl Opinia IEO dla firmy xxx na temat zasadności inwestycji

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

Wirtualne elektrownie

Wirtualne elektrownie Wirtualne elektrownie Polska na progu rewolucji energetycznej Techmine Innovations Conference Katowice, 5 czerwca 2014 r. Energetyka dawniej i dziś Lokomotywa parowa G. Stephensona (1825) Pierwsze parowe

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT

Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT Magdalena Ligus, Ph.D. magdalena.ligus@ue.wroc.pl Kierownik studiów podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii energetyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2)

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE CO TO JEST FOTOWOLTAIKA? Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną następuje za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-09 Analiza

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA W FIRMIE I PRYWATNIE czyli a tym, ile można zarobić Ostrów Wielkopolski, 28 maja 2015r.

FOTOWOLTAIKA W FIRMIE I PRYWATNIE czyli a tym, ile można zarobić Ostrów Wielkopolski, 28 maja 2015r. & FOTOWOLTAIKA W FIRMIE I PRYWATNIE czyli a tym, ile można zarobić Ostrów Wielkopolski, 28 maja 2015r. NASZA OFERTA Zajmujemy się ograniczaniem kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A.

Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A. Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A. www.pgedystrybucja.pl 2 Podstawa prawna Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

(uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z r.)

(uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z r.) Złoty środek? (uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z 04.02.2014 r.) W opublikowanej ostatnio wersji 6.2 z 04.02.2014 r. projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja MIKROINSTALACJE Odnawialne źródło energii wiatr, słońce Moc źródła o mocy < 0 kw Przyłączone

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Budowa Instalacji Prosumenckich

Budowa Instalacji Prosumenckich Budowa Instalacji Prosumenckich Program prezentacji Definicje Instalacje prosumenckie fotowoltaika i kolektory słoneczne Doświadczenia, realizacje przykładowe Instalacja fotowoltaiczna budowa, koszty Kolektory

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT Założenia przyjęte przy nowelizacji dotychczasowej ustawy o OZE

SUPLEMENT Założenia przyjęte przy nowelizacji dotychczasowej ustawy o OZE W okresie przygotowania Aktualizacji trwały intensywne prace przygotowawcze, a następnie legislacyjne nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stanowisko rządowe ulegało

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu Fotowoltaika dla domu Dlaczego INSUN? Mamy doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby dostarczyć Ci kompletny zestaw paneli słonecznych PV, które zapewnią Ci dostęp do taniej i wydajnej energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KALKULACJI OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W MIKROBIOGAZOWNIE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGWW)

NARZĘDZIA DO KALKULACJI OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W MIKROBIOGAZOWNIE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGWW) NARZĘDZIA DO KALKULACJI OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W MIKROBIOGAZOWNIE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGWW) Edward Majewski, Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej 23 kwietnia 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl Luty Maj Wygenerowano za pomocą

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MAŁEJ MOCY W ASPEKCIE EKONOMICZNYM

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MAŁEJ MOCY W ASPEKCIE EKONOMICZNYM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Paweł JANCZAK* Grzegorz TRZMIEL* CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH MAŁEJ MOCY W ASPEKCIE EKONOMICZNYM W

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE. Paweł Cyganik Departament Energetyki. 21 listopada 2014 r.

AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE. Paweł Cyganik Departament Energetyki. 21 listopada 2014 r. AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE Paweł Cyganik Departament Energetyki 21 listopada 2014 r., Warszawa UMOWY NORMY PRAWNE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015

PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015 PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015 Raport Prawne aspekty dotyczące fotowoltaiki przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym.

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych

Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych Autor: Leszek Pstraś ( Energia Gigawat nr 8-9/2013) Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadza wiele

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Dr inż. Adam Mroziński Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim Dr

Bardziej szczegółowo

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ).

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ). Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. ( Ustawa o OZE ). Wybrane, najważniejsze zmiany: Zagadnienie Zmiany w zakresie definicji: a.

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej.

Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej. Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej. dr Zdzisław Muras Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE Warszawa 06 czerwca 2013 Europejskie

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Stan prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Stan prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Warsztaty Rynku Energetycznego Sesja I (w 2013 roku) Planowanie Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach PROSUMENT = PRODUCENT + KONSUMENT Moc zamówiona Zużycie energii 1. DEKARBONIZACJA 2. NISKA EMISJA Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE)

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) JAK CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA? PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie jest już dziś kaprysem jest ekonomiczną i ekologiczną koniecznością. Kto

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE Sporządził: Arkadiusz Zwoliński radca prawny Data: 5 lutego 2013 Dotyczy: dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej w mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

www.dkeo.pl Prowadzący: mgr inż. Dawid Uchman tel.501-165-694 ; davidu@poczta.fm V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 14-03-2013 Wrocław Stadion Miejski

www.dkeo.pl Prowadzący: mgr inż. Dawid Uchman tel.501-165-694 ; davidu@poczta.fm V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 14-03-2013 Wrocław Stadion Miejski www.dkeo.pl Prowadzący: mgr inż. Dawid Uchman tel.501-165-694 ; davidu@poczta.fm V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 14-03-2013 Wrocław Stadion Miejski V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ Praktyczne uwarunkowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Cumulus, ul. Prudnicka 8/8, Wrocław NIP:

Cumulus, ul. Prudnicka 8/8, Wrocław NIP: Ogniwa fotowoltaiczne co to jest? Ogniwa fotowoltaiczne przemieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Produkują one prąd stały, który przechodząc przez inwerter zmienia się w prąd zmienny w tej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw

Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw 1. Czas zwrotu Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych jest głównym kryterium opłacalności jakiejkolwiek inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Prosument na Warmii i Mazurach NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Konkurs Prosument na Warmii i Mazurach NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Konkurs Prosument na Warmii i Mazurach NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Czy dotację można otrzymać bez pożyczki? Nie. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie łącznie w formie pożyczki i dotacji. 2. Czy

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub

Bardziej szczegółowo