Prąd i opór elektryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prąd i opór elektryczny"

Transkrypt

1 Prąd i opór elektryczny Prąd elektryczny to przepływ ładunków elektrycznych Ilustracją jest rysunek przedstawiający strumieo ładunków płynących prostopadle do powierzchni A Natężenie prądu elektrycznego definiuje się jako szybkośd/tempo, w którym nośniki prądu/ładunki płyną/przemieszczają się/przepływają przez dany przekrój powierzchni (patrz rysunek) Zatem jeśli ilośd ładunku przepływa w czasie, to średnie natężenie prądu wynosi Jednostką natężenia prądu jest w Si amper (A); 1A = 1C/sek Wartości natężeo zmieniają się od megaamperów w błyskawicy do nanoamperów w układzie nerwowym człowieka Chwilowe natężenie prądu definiujemy jako Jako kierunek przepływu prądu przyjmuje się kierunek płynięcia ładunku dodatniego W przewodach nośnikami prądu są elektrony, które płyną w kierunku przeciwnym Prądy elektronowe płyną w przewodnikach: metalach, półprzewodnikach, cieczach (w elektrolitach, w zjonizowanych cieczach), zjonizowanych gazach (świetlówki, plazma)

2 Wektor gęstości prądu W celu powiązania prądu elektrycznego z mikroskopowymi wielkościami (ładunkiem nośników prądu) rozpatrzymy przewodnik o polu przekroju poprzecznego A (patrz rysunek) Przedstawimy teraz prąd elektryczny (przepływ ładunków) jako strumieo nowego wektora przez powierzchnię A, gdzie Si jest A/m 2 jest wektorem gęstości prądu elektrycznego Jego wymiarem w Niechaj ładunek nośnika prądu wynosi, koncentracja nośników, wtedy całkowity ładunek płynący w objętości przewodnika pokazanej na rysunku wyniesie Załóżmy, że prędkośd nośników prądu jest równa ładunki przebędą drogę Wtedy w czasie Całkowite średnie natężenie prądu, który w tym czasie płynął przez przewodnik jest równe

3 Prędkośd, z jaką nośniki prądu płyną w przewodniku przyjęto nazywad prędkością dryfu (prędkośd dryfowania, prędkośd unoszenia przez pole elektryczne) Z fizycznego punktu widzenia prędkośd jest średnią prędkością nośników prądu w objętości przewodnika, gdy w przewodniku istnieje pole elektryczne (tak jest po podłączeniu przewodnika do źródła prądu) Zauważmy, że w objętości przewodnika nośniki prądu nie poruszają się po liniach prostych lecz wykonują pewnego rodzaju błądzenie losowe, co ilustruje kolejny rysunek W metalach dzieje się tak wskutek zderzania się prawie swobodnych elektronów gazu elektronowego z jądrami atomów metalu Zestawienie dwóch ostatnich wzorów prowadzi nas do ważnego wyrażenia dla wektora gęstości prądu elektrycznego Zauważmy, że zatem

4 Jeśli teraz założymy, że wszystkie nośniki prądu mają identyczne wektory dryfu a wektor gęstości prądu jest stały w każdym punkcie pola przekroju poprzecznego przewodnika, to dryfu Jak widzimy wektor ma ten sam kierunek i zwrot co wektor prędkości nośników prądu! Jak wyznaczamy średnią wartośd dryfu nośników prądu? Odnotujmy, że na elektron umieszczony w polu elektrycznym działa siła, gdzie położono, że Niechaj prędkośd danego elektronu tuż po zderzeniu z innym lub jadrem atomowym wynosi Wtedy prędkośd elektronu tuż przed kolejnym zderzeniem wyniesie Prędkośd średnia elektronu w czasie między zderzeniami, czyli prędkośc dryfu jest równa Pod nieobecnośd pola elektrycznego, więc

5 Niechaj średni czas gęstości prądu elektrycznego między zderzeniami wynosi Wtedy wektor Zauważmy, że wektory oraz mają te same kierunki i zwroty Prawo Ohma W wielu przypadkach, tak jest w metalach, wektor gęstości prądu jest proporcjonalny do natężenie pola elektrycznego, które oddziaływuje na nośniki prądu elektrycznego znajdujące się w objętości przewodnika Zapisujemy to w postaci gdzie nosi nazwę przewodności materiału przewodnika W Si jednostką przewodnictwa jest simens, przy czym 1S = (A/m 2 )/(N/C) = (A/m 2 )/(V/m) = A/(m V) Powyższe równanie nosi nazwę mikroskopowego prawa Ohma Materiał spełniający to prawo nazywamy opornikiem ohmowym Porównując dwa ostatnie wzory dochodzimy do związku Wyprowadzimy obecnie inna tzw całkową postad prawa Ohma dla prostoliniowego przewodnika o długości, polu przekroju poprzecznego, co pokazuje rysunek

6 Załóżmy, że różnica potencjałów dzieli kooce przewodnika, co generuje pole elektryczne w przewodniku o natężeniu i przepływ prądu o natężeniu Jeśli pole jest jednorodne, to Wartośd wektora gęstości prądu elektrycznego wynosi co po prostym przekształceniu pozwala otrzymad gdzie jest oporem prostoliniowego przewodnika z prądem Makroskopowe równanie Ohma zapisujemy w postaci W układzie SI jednostką oporu elektrycznego jest Ohm ( ), przy czym 1 = 1V/(1A) Materiał spełniający ostatnie z podanych wyżej równao nosi nazwę ohmowego Tuta rozpatrujemy tylko takie materiały W tej klasie

7 znajdują się metale Kolejny rysunek przedstawia materiał ohmowy i nieohmowy (po prawej stronie) Opornośd właściwą definiujemy jako odwrotnośd przewodnictwa Zwiążemy obecnie z oporem R i ostatecznie opór prostoliniowego przewodnika z prądem jest równy Warto dodad, że opornośd właściwa zależy od temperatury materiałów ohmowych gdzie jest temperaturowym współczynnikiem oporu elektrycznego,

8 Tabela przedstawia typowe wartości wprowadzonych do tej pory wielkości Legenda: Tungsten wolfram, Iron żelazo, Alloys stopy, Brass mosiądz, Manganin - stop miedzi z manganem i niklem, Nichrome niemagnetyczny stop niklu I chromu (80% niklu i 20% chromu), Carbon (grafit) forma/faza grafitowa węgla, Glass szkło, Sulfur siarka, Quartz kwarc, Germanium german, Silicon krzem, Semiconductors półprzewodniki, Insulators izolatory, Elements pierwiastki

9 Praca i moc prądu elektrycznego Rozpatrzmy zamknięty układ elektryczny przedstawiony na rysunku Układ zawiera opór Napięcie między okładkami baterii wynosi Niech ładunek zostanie przemieszczony przez baterię, to jego energia wzrośnie o Z drugiej strony ten sam ładunek płynący przez opornik w obwodzie traci swoją energię wskutek zderzeo z atomami opornika Jeśli zaniedbamy oporności baterii i przewodów łączących, to płynący ładunek nie traci dodatkowo energii Zatem strata energii ładunku wynosi Otrzymany wzór określa także moc dostarczaną obwodowi przez baterię!

10 Stały prąd elektryczny Obwód elektryczny łączy, za pomocą przewodów elektrycznych, źródło prądu elektrycznego z tzw obciążeniem, którym mogą byd: rezystory (oporniki), silniki, grzejniki, lampy Energia elektryczna płynie natychmiast po uruchomieniu włącznika (włączenie kontaktu) Elementy obciążenia mogą byd połączone równolegle (lewa częśd rysunku) lub szeregowo Poniżej pokazujemy schematyczne oznaczenia elementów obwodów elektrycznych Legenda: Voltage Source źródło napięcia, resistor opornik (rezystor), Switch przełącznik (kontakt) Odnotujmy, że tzw uziemienie, to element lub punkt obwodu elektrycznego, którego potencjał jest umownie przyjmowany jako zerowy Potencjał dowolnego punktu obwodu jest liczony (odnoszony) do potencjału uziemionego elementu Siła elektromedyczna (SEM=EMF) Źródło energii np bateria, akumulator, generator, komórka fotowoltaiczna płynącej w każdym obwodzie elektrycznym nazywane jest źródłem siły elektromotorycznej SEM Możemy o źródle tej energii jako o

11 pompie ładunków, która powoduje przemieszczanie się ładunków elektrycznych z punktu o mniejszym potencjale do punktu o potencjale wyższym Przypomnijmy, że prąd elektryczny płynie od punktów o wyższym potencjale do punktów o potencjale niższym Wartośd siły elektromotorycznej, oznaczanej symbolem, definiuje się za pomocą wzoru Powyższe wyrażenie oznacza więc pracę konieczną do przeniesienia jednostkowego ładunku w kierunku rosnącego potencjału W SI jednostką siły elektromotorycznej jest wolt (V) Rozpatrzymy teraz obwód elektryczny przedstawiony na kolejnym rysunku Załóżmy najpierw, że bateria ma zerowy opór wewnętrzny oraz, że różnica potencjałów między dodatnim i ujemnym jej zaciskiem jest równa Oznacza to, że Uruchomienie przepływu prądu w obwodzie elektrycznym jest wynikiem procesu zamiany energii chemicznej na elektryczną Zauważmy, że SEM to ilośd energii chemicznej potrzebnej do uwolnienia jednostkowego ładunku elektrycznego Proces ten zachodzi w baterii

12 Ze względu na zachowawczy charakter pola elektrostatycznego praca W potrzebna do przemieszczenia ładunku po krzywej zamkniętej, tj po obwodzie zamkniętym wynosi zero Rozważmy pkt a na poniższym rysunku Obchodzimy obwód zamknięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczynając od punktu a Przejście przez SEM oznacza wzrost potencjału o wartośd Przejście przez rezystor oznacza spadek napięcia równy Jeśli opory przewodników i opór wewnętrzny zaniedbamy, to zatem

13 W rzeczywistości bateria ma niezerowy opór elektryczny, więc rzeczywisty obwód ma postad Na tej podstawie możemy przedstawid (patrz poniżej) graficznie spadek napięcia w powyższym obwodzie Zauważmy, że najwyższy potencjał ma w obwodzie dodatni zacisk baterii

14 Różnica potencjałów na zaciskach baterii jest teraz równa Ponieważ pole jest zachowawcze, więc otrzymujemy prawo Ohma dla układu zamkniętego i Moc prądu w obwodzie zamkniętym wynosi Baterie oporników Połączenie szeregowe dwóch oporników tworzących najmniejszą z możliwych baterię przedstawia poniższy rysunek; po jego prawej stronie opornik zastępczy (ekwiwalentny) Spadek napięcia między punktami a i c obwodu Układ 2 rezystorów można zastąpid w obwodzie jednym opornikiem którym spadek napięcia jest, na Porównanie dwóch ostatnich wzorów

15 prowadzi nas do wniosku o dodawaniu się oporów połączonych szeregowo, tj, W ogólnym przypadku takie same rozważania dają wynik koocowy na opór zastępczy baterii N oporów połączonych szeregowo Połączenie równoległe dwóch oporników tworzących najmniejszą z możliwych baterię przedstawia poniższy rysunek; po jego prawej stronie opornik zastępczy (ekwiwalentny) Z prawa zachowania ładunku elektrycznego wynika, że w punkcie a obwodu natężenie prądu I dzieli się na prądy oraz płynące odpowiednio przez oraz, czyli Oporniki są ohmowe więc spadki napięd na nich są równe oraz, co pozwala zapisad, z uwzględnieniem równości spadków napięd na każdym z oporników, kolejną równośd,

16 co oznacza, że Tak więc przy równoległym połączeniu 2 rezystorów w jedną baterię oporników, jej równoważną (zastępcza) opornośd liczymy zgodnie z ostatnim wzorem W ogólnym przypadku takie same rozważania dają wynik koocowy na opór zastępczy baterii N oporów połączonych równolegle Prawa Kirchhoffa Pierwsze prawo Kirchhoffa: Suma natężeo wpływających do danego węzła obwodu jest równa sumie natężeo prądów wypływających z niego W ostatnim wzorze przyjęto, że do węzła obwodu wpływa prądów (natężeo) oraz wypływa; w ogólności Prostą sytuację przedstawia poniższy rysunek gdzie oraz

17 Drugie prawo Kirchhoffa: Suma spadków napięd w zamkniętym oczku obwodu elektrycznego jest równa zeru (*) Reguły znaków obowiązujące dla składników powyższej sumy zawiera poniższa tabela Komentarze: 1 Aby zastosowad II prawo Kirchhoffa wybieramy kierunek obchodzenia zamkniętego oczka W tabeli wybrano kierunek obchodzenia zgodny z ruchem wskazówek zegara Przyjęcie przeciwnego kierunku obchodu nie zmienia wyników koocowych Dlaczego? 2 Jeśli przechodząc przez opornik z prądem wstępnie wybrany kierunek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem obchodzenia oczka, to spadek potencjału (napięcia) równy bierzemy do wyżej przytoczonej sumy ze znakiem ujemnym W przeciwnym przypadku ze znakiem dodatnim; patrz górny wiersz tabeli 3 Jeśli obchodząc oczko przy wybranym kierunku obchodzenia natrafiamy na zacisk ujemny (niższy potencjał) źródła prądu, to spadek napięcia, tj siłę elektromotoryczną źródła bierzemy, do sumy ze znakiem dodatnim W przeciwnym przypadku ze znakiem ujemnym; patrz dolny wiersz tabeli

18 Regułę drugą oraz drugi komentarz, którym odpowiada lewy górny róg tabeli łatwo zapamiętad i zrozumied Prąd elektryczny płynie od miejsc o wyższym potencjale do miejsc o mniejszym potencjale Przechodząc w obchodzie oczka opornik (kierunek obchodzenia i kierunek przepływu prądu są zgodne) zauważamy, że różnica potencjałów między jego koocem i początkiem jest ujemna; dlatego spadek napięcia ma wartośd ujemną, tj ; oznacza to, że Dlatego do sumy (*) spadek napięcie wpisujemy ze znakiem ujemnym Jeśli jednak kierunek obchodu oczka i kierunek prądu w oporniku są przeciwne (patrz prawy górny róg tabeli), to spadek napięcia ma wartośd dodatnią, tj Obowiązuje tutaj zasada podwójnego minusa Otóż przyjmując kierunek przepływu prądu w lewo (patrz prawy górny róg tabeli) uważamy, że potencjał punktu a jest niższy niż punktu b Zatem Ale kierunek obchodu jest przeciwny do kierunku prądu Dlatego spadek napięcia na w tym przypadku wyniesie Oznacza to więc, że do sumy (*) spadek napięcie wpisujemy ze znakiem dodatnim Regułę drugą oraz trzeci komentarz jest również stosunkowo łatwo zrozumied i zapamiętad Obchodząc oczko i przechodząc przez źródło prądu zgodnie z wybranym kierunkiem obchodzenia od bieguna ujemnego do dodatniego (patrz lewy dolny róg tabeli) wartośd SEM wpisujemy do sumy (*) ze znakiem dodatnim Wędrówka ładunku dodatniego od ujemnego do dodatniego zacisku oznacza przejście od miejsca o potencjale niższym do miejsca o potencjale wyższym Wtedy zamiast spadku potencjału mamy jego wzrost równy Jeśli jednak obchodząc oczko zgodnie z przyjętym kierunkiem przechodzimy przez źródło w ten sposób, że najpierw natrafiamy na dodatni biegun źródła (patrz dolny prawy ród tabeli), to Dlatego w tym przypadku do sumy (*) SEM wpisujemy ze znakiem ujemnym

19 Przykład przedstawia poniższy rysunek, na którym widzimy układ zwany dzielnikiem napięcia Napięcie na wyjściu, tj spadek napięcia na oporniku jest mniejszy od napięcia na wejściu Stosując II prawo Kirchhoffa do zamkniętego oczka otrzymujemy więc,, a szukane napięcie na wyjściu dzielnika jest równe, tj

20 W ostatnim wzorze przyjęto, że do węzła obwodu wpływa prądów (natężeo) oraz wypływa; w ogólności Prostą sytuację przedstawia poniższy rysunek gdzie oraz Strategia rozwiązywania zadao z wykorzystaniem praw Kirchhoffa 1 Narysuj schemat układu elektrycznego Wskaż i nanieś na rysunek wielkości znane i nieznane Liczba niewiadomych powinna byd równa liczbie niezależnych równao 2 Przypisz/przyporządkuj każdemu oczku w analizowanym obwodzie kierunek obchodzenie Jeśli wybierzesz kierunek obchodzenia niezgodnie z rzeczywistym płynięciem prądu, to otrzymasz wartości ujemne wyznaczanych niewiadomych 3 Zastosuje I regułę Kirchhoffa do węzłów układu 4 Zastosuj II i III regułę Kirchhoffa do zamkniętych oczek w układzie Pozwoli to na sformułowanie odpowiedniej liczby niezależnych równao (patrz pkt 1) Przestrzegaj przy tym następujących reguł znaków:

21 5 Rozwiąż otrzymany układ równao liniowych Przykład W poniższym układzie znane są, oraz opory, i Mamy wyznaczyd natężenia prądów, oraz

22 Rozwiązanie 1 Opatrzony symbolami schemat układu elektrycznego jest przedstawiony poniżej Niewiadomymi są natężenia prądów, oraz 2 Na rysunku przyporządkowano każdemu z dwóch oczku kierunek obchodzenie 3 Stosujemy I regułę Kirchhoffa do węzła b i otrzymujemy 4 Stosujemy II i III regułę Kirchhoffa do zamkniętych oczek 1 i 2 w analizowanym układzie Pozwala to nam sformułowad dwa dodatkowe niezależne równania Przestrzegamy podanych wyżej reguł znaków Dla oczka befcb

23 Podobnie dla oczka abcda otrzymujemy 5 Rozwiązujemy układ 3 równao liniowych i wyznaczamy szukane natężenia prądu,

24 Obwód RC prądu stałego Ładowanie kondensatora Rozpatrzymy obecnie proces ładowania kondensatora umieszczonego w obwodzie pokazanym na rysunku Po zwarciu klucza (rys prawy) w układzie płynie prąd Mówimy, że następuje ładowanie kondensatora W chwili początkowej, kondensator nie jest naładowany, więc początkowa wartośd prądu wyniesie W chwilę potem napięcie na kondensatorze, początkowo równe zeru zaczyna narastad i w chwili t wyniesie Zastosujemy teraz reguły Kirchhoffa do obwodu zamkniętego pokazanego na prawym rysunku W poniższej tabeli zamieszczono znaki spadków napięd na kondensatorze umieszczonym w obwodzie prądu stałego Lewa kolumna pokazuje, że przechodzenie przez kondensator oznacza wzrost lub spadek potencjału liczony tak, jakby był on źródłem prądu (bo jest)

25 Zauważmy, że podczas ładowania kondensatora rośnie napięcie między jego okładkami, aż osiągnie po pewnym czasie wartośd SEM, tj Od tego momentu natężenie prądu jest równe zeru Dynamikę ładowania, czyli zależnośd oraz wyznaczymy rozwiązując równanie ruchu, tj równanie różniczkowe o postaci Po rozseparowaniu zmiennych mamy którego scałkowanie pozwala napisad Z ostatniego wyrażenia otrzymujemy ostatecznie, gdzie jest maksymalnym ładunkiem zgromadzonym na kondensatorze Wyprowadzona zależnośd graficznie ilustruje kolejny rysunek

26 Z rysunku widad, że maksymalny ładunek zostanie zgromadzony na kondensatorze po czasie równym nieskooczoności Podobnie ma się sprawa z potencjałem kondensatora, którego zależnośd o d czasu zadaje równanie Natężenie prądu w układzie podczas ładowania kondensatora także zależy od czasu

27 Poniżej graficzna ilustracja ostatniego związku Często wprowadza się pojęcie stałej czasowej obwodu RC, która jest równa Wtedy Jaki jest wymiar stałej czasowej obwodu?

28 Dla mamy (patrz rysunek poniżej) Zauważmy, że po czasie wartośd napięcie na okładkach kondensatora osiąga Rozładowanie kondensatora Rozpatrzymy obecnie proces odwrotny do ładowania, czyli rozładowania kondensatora umieszczonego w obwodzie pokazanym na rysunku Przed zwarciem klucza (rys lewy) w układzie nie płynie prąd Mówimy, że kondensator jest naładowany Po zwarciu klucza (rys prawy) kondensator zaczyna rozładowywad się poprzez opornik Początkowa wartośd napięcia na koocówkach oporu wynosi Po zainicjowaniu rozładowywania

29 kondensator działa w rozpatrywanym obwodzie jak źródło prądu Stosując reguły Kirchhoffa otrzymujemy teraz (patrz rys prawy) Prąd płynący w obwodzie gdzie użyto znak minus w celu wskazania tego, że szybkośd zmiany ładunku jest proporcjonalna do ujemnej wartości ładunku zgromadzonego na kondensatorze Zauważmy, że ładunek na okładce dodatniej maleje! Zatem równanie ruchu teraz przyjmuje postad równania różniczkowego Po rozseparowaniu zmiennych otrzymujemy równanie które jest łatwo całkowalne co po odwróceniu funkcji logarytmicznej prowadzi do równania na zależnośd ładunku zgromadzonego na rozładowywanym kondensatorze Napięcie na kondensatorze zależy również od czasu

30 Ilustracją graficzną ostatniej zależności jest Zauważmy, że również natężenie prądu w rozpatrywanym obwodzie maleje wraz z czasem jak Wyprowadzoną zależnośd graficznie ilustruje kolejny rysunek Z rysunku widad, że natężenie prądu w obwodzie maleje do wartości po czasie równym stałej czasowej obwodu RC

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Oporność właściwa (Ωm) 1 VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Cel ćwiczenia: pomiar zależności oporności elektrycznej (rezystancji) metalu i półprzewodnika od temperatury,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE SŁAWOMIR KOCH ŚRODOWISKO PROGRAMOWE OPTYMALNEGO PROJEKTOWANIA WOLNOSTOJĄCEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO COMPUTER AIDED

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco Zadanie 1. (1 pkt) Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku. www.zamkor.pl Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor.

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1 1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1. 1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa 1.1.1. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to zespół elementów tworzących przynajmniej jedną zamkniętą

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo