LICENCJA INDYWIDUALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICENCJA INDYWIDUALNA"

Transkrypt

1 LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce zamieszkania Użytkownika (w przypadku osoby indywidualnej) lub stosownie miejsce zarejestrowanej siedziby firmy Użytkownika (we wszystkich pozostałych przypadkach). Niniejsza Licencja jest zawarta pomiędzy użytkownikiem końcowym ( Użytkownik lub Licencjobiorca ) oraz w przypadku, gdy Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych, Kanady lub dowolnego terytorium albo własności Stanów Zjednoczonych - Promethean, Inc., a w przypadku, gdy Terytorium dotyczy Wielkiej Brytanii i wszystkich pozostałych Terytoriów - Promethean Limited ( Promethean ). Wyrażając zgodę na warunki niniejszej Licencji w trybie wskazanym poniżej, Użytkownik zgadza się na instalację i użytkowanie Oprogramowania na warunkach i zasadach niniejszym określonych. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ LICENCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH MOGĄ ISTNIEĆ LOKALNE ZASTRZEŻENIA, KTÓRE MAJĄ KAŻDORAZOWO ZASTOSOWANIE DO TEJ LICENCJI. PROSZĘ SPRAWDZIĆ NA STRONIE CZY ISTNIEJĄ ZASTRZEŻENIA, KTÓRE MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ W KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK ZAMIERZA UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIE. 1. Produkty Promethean oznaczają wszelkie i wszystkie produkty wytworzone przez Promethean lub oznaczone marką ActivBoards. 2. Postanowienia Ogólne. Niniejsza Licencja przyznaje Użytkownikowi nieprzenoszalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do użytkowania Oprogramowania, w tym do wszelkich powiązanych materiałów lub dokumentów dostarczonych Użytkownikowi przez lub w imieniu Promethean jako część Oprogramowania, tylko w Okresie Obowiązywania na danym Terytorium. W celu zapewnienia jednoznaczności termin Oprogramowanie obejmuje wszystkie powiązane materiały i dokumenty oraz wszelkie późniejsze aktualizacje Oprogramowania lub materiałów powiązanych dostarczonych Użytkownikowi przez lub w imieniu Promethean. Niniejsze Oprogramowanie nie może być łączone z jakimikolwiek produktami sprzedawanymi przez osoby trzecie, ani nie może być oferowane do sprzedaży samodzielnie lub w połączeniu z wszelkimi produktami sprzedawanymi przez osoby trzecie. 3. Prawa Własności Intelektualnej. Tytuł prawny, prawo własności do Oprogramowania i wszelkich patentów, praw autorskich, powiązanych tajemnic handlowych oraz wszelkich pozostałych praw własności intelektualnej w oraz do Oprogramowania lub jakichkolwiek jego części nie przechodzi na Użytkownika, lecz pozostaje własnością Promethean lub jego zewnętrznych licencjodawców. Oprogramowanie jest objęte poufnością oraz prawnie zastrzeżone przez Promethean oraz/lub jego zewnętrznych licencjodawców, a Użytkownik zapewni takie same poufne traktowanie. Bez uprzedniej pisemnej zgody Promethean Użytkownik nie ujawni, zapewni lub udostępni w inny sposób Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części (w tym struktur baz danych i formatów wiadomości) lub jego kopii jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik będzie przechowywać oprogramowanie w bezpieczny sposób, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, kopiowaniem lub użytkowaniem. Użytkownik powiadomi bezzwłocznie Promethean, jeżeli będzie posiadać wiedzę na temat jakiegokolwiek nieautoryzowanego posiadania lub użytkowania Oprogramowania bez licencji przez dowolną osobę lub podmiot. 4. Dozwolone Użytkowanie i Zastrzeżenia. 4.1 Użytkowanie Pojedyncze: Promethean dostarczy jedną kopię Oprogramowania do użytkowania przez Użytkownika na jednym komputerze zgodnie z warunkami niniejszej Licencji. Oprogramowanie nie będzie użytkowanie na innym komputerze ani przenoszone na inny komputer z wyjątkiem przypadku, w którym Oprogramowanie może być przeniesione na inny komputer, jeżeli pierwotny komputer nie działa lub został wymieniony. Dozwolone jest instalowanie Oprogramowania na osobistym komputerze Użytkownika wyłącznie do celów prac przygotowawczych. Użytkownik nie będzie udzielać podlicencji, wypożyczać, dzierżawić, wynajmować, przenosić ani w inny sposób udostępniać Oprogramowania żadnym osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Promethean. 4.2 Reprodukcja Innych Materiałów: Oprogramowanie może być używane w celu reprodukcji i modyfikacji materiałów tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie inne reprodukcje i modyfikacje są zabronione. Jeżeli Użytkownik nie ma pewności odnośnie swojego prawa do kopiowania lub modyfikowania dowolnych materiałów, należy skontaktować się ze swoim doradcą prawnym.

2 4.3 Zastrzeżenia Licencji: Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej na piśmie przez Promethean, Użytkownik może użytkować Oprogramowanie tylko łącznie z Produktami Promethean oraz na komputerze należącym do i będącym pod kontrolą Użytkownika. 4.4 Użytkowanie z Produktami Konkurencyjnymi: Jeżeli Użytkownik zamierza użytkować Oprogramowanie z jakimikolwiek produktami osób trzecich, które są porównywalne lub podobne do Produktów Promethean (innymi niż wskazane w Paragrafie 4.5), w tym m.in. projektorami, interaktywnymi tablicami suchościeralnymi, tabliczkami lub urządzeniami do aktywności ucznia, wówczas Użytkownik musi wykupić Licencję Profesjonalną. 4.5 Użytkowanie z Produktami Wydawniczymi: Użytkowanie Oprogramowania, wyłącznie w celu współdziałania z materiałami Promethean przygotowanymi przez zatwierdzonego wydawcę Promethean i dostępnymi bezpośrednio pod adresem lub zatwierdzonego wydawcy, jest dozwolone bez względu na postanowienia Paragrafu Zastrzeżenia dotyczące Kopii Zapasowych: Użytkownik nie będzie kopiować ani zezwalać osobom trzecim na kopiowanie Oprogramowania, z wyjątkiem wykonania pojedynczej kopii wyłącznie dla celów kopii zapasowej lub do celów archiwizacji, pod warunkiem że wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i praw zastrzeżonych zawarte w oryginalnej kopii będą skopiowane. 4.7 Dekompilowanie: Użytkownik nie będzie modyfikować, dekompilować, demontować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania, ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania. Jeżeli Terytorium oznacza Zjednoczone Królestwo, Użytkownik może egzekwować prawa wynikające z artykułu 50 brytyjskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1988 roku, tylko jeżeli uprzednio zwrócił się do Promethean z wnioskiem o ujawnienie pożądanych informacji, a Promethean taki wniosek odrzucił. 5. Aktualizacje. Jeżeli nowa wersja Oprogramowania całkowicie zastępuje (pełna instalacja) wcześniejszą licencjonowaną wersję Oprogramowania, Użytkownik nie może użytkować jednocześnie obydwu wersji Oprogramowania, ani nie może przenosić ich oddzielnie. Nowe wersje Oprogramowania będą posiadały odrębną licencję. 6. Kopie nie do sprzedaży i kopie testowe. Niezależnie od postanowień pozostałych części niniejszej Licencji, Oprogramowanie oznakowane lub w inny sposób udostępnione Użytkownikowi w ramach promocji może być użytkowane wyłącznie do celów demonstracyjnych, testowania i oceny oraz nie może być odsprzedawane lub przenoszone. 7. Zgoda na Wykorzystanie Danych. Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie przez Promethean i jego podmioty powiązane danych technicznych i powiązanych informacji, w tym m.in. danych technicznych komputera, systemu i oprogramowania użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych, które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia procesu aktualizacji Oprogramowania, świadczenia usług wsparcia dla produktu oraz świadczenia innych usług Użytkownikowi (jeżeli ma to miejsce) związanych z Oprogramowaniem oraz do celów weryfikacji przestrzegania warunków niniejszej Licencji. Firma Promethean może wykorzystywać te informacje, jeżeli są one w formie, która nie pozwala na indywidualną identyfikację Użytkownika lub jego użytkowników, w celu doskonalenia naszych produktów lub zapewnienia usług lub technologii Użytkownikowi. 8. Eksport. Użytkownik zgadza się nie eksportować Oprogramowania ani ponownie eksportować lub odsprzedawać Oprogramowanie z Terytorium, bez uprzedniego spełnienia wszystkich stosownych praw i regulacji w zakresie eksportu. Jeżeli Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub terytoriów zależnych, Oprogramowanie jest uznawane jako Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe oraz jako Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego dostarczone tylko z prawami określonymi w niniejszej Licencji zwyczajowo powszechnie udostępnionymi przez Promethean odpowiednio zgodnie z FAR (a) i (b) (paź. 1995) lub DFARS (a) (Cze. 1995). 9. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i zrzeczenie się odpowiedzialności. 10. Oprogramowanie: Firma Promethean gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonować zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Promethean dotyczącymi Oprogramowania przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni, rozpoczynając od dnia pobrania Oprogramowania przez Użytkownika. WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMETHEAN ORAZ WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM UŻYTKOWNIKA BĘDZIE DOŁOŻENIE PRZEZ PROMETHEAN WŁAŚCIWYCH STARAŃ, ABY NAPRAWIĆ POWSTAŁĄ NIEZGODNOŚĆ LUB ZAPEWNIĆ, NIE OBCIĄŻAJĄC KOSZTAMI UŻYTKOWNIKA, POPRAWIONĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA, POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZGŁOSI TAKĄ NIEZGODNOŚĆ FIRMIE PROMETHEAN PRZED WYGAŚNIĘCIEM OKRESU GWARANCJI. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY FIRMA PROMETHEAN NIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DOMNIEMANE WADY LUB NIEZGODNOŚCI, JEŻELI TAKA WADA LUB NIEZGODNOŚĆ WYNIKA Z: (I) UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI; LUB (II) MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY INNE NIŻ PROMETHEAN; LUB (III) USZKODZENIA SPOWODOWANEGO NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM LUB ZANIEDBANIEM. PROMETHEAN NIE GWARANTUJE, ŻE (A) OPROGRAMOWANIE BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, (B) WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB (C), ŻE

3 OPROGRAMOWANIE SPEŁNI OKREŚLONE WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM INNYM NIŻ OKREŚLONY PRZEZ FIRMĘ PROMETHEAN LUB JEJ AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMA PROMETHEAN NIE GWARANTUJE FUNKCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA PRZY UŻYTKOWANIU Z INNYMI PRODUKTAMI OSÓB TRZECICH ZARÓWNO FIRMA PROMETHEAN JAK I ŻADEN Z JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK INNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WYRAŹNIE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI. OKREŚLONE JURYSDYKCJE ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD DANEJ JURYSDYKCJI. 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, ZARÓWNO PROMETHEAN, JAK I JEJ ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB UŻYTKOWANIEM CZY FUNKCJONOWANIEM OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI DOSTARCZONE ZOSTAŁO POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PROMETHEAN I JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH BĘDZIE OGRANICZONA DO RZECZYWISTYCH OPŁAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USZKODZONE OPROGRAMOWANIE; JEDNAKŻE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU GDY OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI BEZPŁATNIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PROMETHEAN ORAZ JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH BĘDZIE OGRANICZONA DO: 11.1 kwoty 10,00 (dziesięć funtów szterlingów), jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w Wielkiej Brytanii; lub 11.2 kwoty 10,00 $ (dziesięć dolarów amerykańskich), jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub na terytorium czy własności Stanów Zjednoczonych; lub 11.3 kwoty 10,00 $ (dziesięć dolarów amerykańskich), w kraju, w którym Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w przypadku pozostałych krajów. 12. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy Niniejsza Licencja wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w niniejszej Licencji oraz przestanie obowiązywać w zależności od tego, które nastąpi wcześniej: w momencie trwałego zaprzestania użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika; lub w dniu naruszenia przez Użytkownika dowolnych warunków niniejszej Licencji (w tym przypadku Licencja wygaśnie automatycznie ) Użytkownik wyraża zgodę, że w momencie wygaśnięcia licencji zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania, znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą. Postanowienia dotyczące Poufności, Ograniczeń Gwarancji i Ograniczeń Odpowiedzialności określone w Licencji pozostaną w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji z jakiegokolwiek powodu. 13. Oprogramowanie Osób Trzecich i Otwarte Oprogramowanie Oprogramowanie zostało opracowane przy zastosowaniu kodu źródłowego dostępnego w ramach różnych projektów otwartych oraz określonego oprogramowania osób trzecich, które jest prawnie zastrzeżone. Otwarte oprogramowanie jest dostępne w ramach warunków Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, której kopia znajduje się na stronie Poniższe podmioty przyczyniły się do opracowania części Oprogramowania, a w przypadku Adobe, takie oprogramowanie jest udostępnione z zastrzeżeniem aktualnych warunków licencji dotyczących stosownego oprogramowania. Promethean nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z dowolnego oprogramowania otwartego W celu uzyskania kodu źródłowego dla biblioteki, proszę napisać do: Product Management Promethean Limited Promethean House

4 Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Wielka Brytania Firma Promethean Limited podjęła starania w celu zidentyfikowania i uznania wszystkich, którzy przyczynili się do powstania niniejszego Oprogramowania. Elementy tej aplikacji: Trolltech Inc biblioteka xlslib w ramach LGPL Beman Dawes, Daniel Frey i David Abrahams (Oprogramowanie i biblioteki boost) oprogramowanie Gilles Vollant 13.2 Niniejsze Oprogramowanie może także zawierać oraz/lub może mu towarzyszyć również oprogramowanie i treść osób trzecich (zwane łącznie Materiały Osób Trzecich"), które mogą wymagać odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy osobą trzecią a użytkownikiem końcowym. Niektóre Materiały Osób Trzecich są udostępnione z zastrzeżeniem warunków ich licencji, które to warunki mogą różnić się lub obowiązywać dodatkowo oprócz warunków zawartych w niniejszej Licencji. W zakresie, w którym takie licencje mogą naruszać jakiekolwiek prawa lub obowiązki przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Licencji, warunki licencji dotyczącej Materiałów Osoby Trzeciej mają moc rozstrzygającą. Akceptacja niniejszej Licencji stanowi także potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji warunków licencji takiego bezpłatnego oprogramowania. Promethean nie reklamuje ani nie promuje żadnych produktów ani usług oferowanych przez osoby trzecie, które dostarczają Materiały Osób Trzecich. Użytkownik potwierdza, że jego obowiązkiem jest przeczytanie, zaakceptowanie i przestrzeganie warunków i zasad wszystkich takich Materiałów Osób Trzecich. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejszy produkt zawiera Adobe (R) Shockwave (R) Player i oprogramowanie Adobe (R) Flash (R) Player dostarczane przez Adobe Systems Inc, (C) Adobe Systems Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adobe, Shockwave i Flash są znakami towarowymi Adobe Systems, Inc 14. Cesja Użytkownik nie przeniesie ani nie sceduje niniejszej Licencji lub prawa Użytkownika do użytkowania Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Promethean, a każde usiłowanie dokonania tego bez takiej zgody będzie nieważne i nieskuteczne Promethean może scedować niniejszą Licencję dowolnemu podmiotowi powiązanemu z firmą Promethean w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Licencji Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Licencja ma charakter wiążący i obowiązujący z korzyścią dla stron oraz ich stosownych następców i uprawnionych cesjonariuszy. 15. Kompletność Umowy. Niniejsza Licencja i warunki określone na stronie stanowią łącznie kompletną umowę pomiędzy stronami w zakresie użytkowania Oprogramowania z licencją udzieloną w ramach niniejszej Licencji oraz zastępują wszystkie poprzednie lub jednoczesne porozumienia dotyczące przedmiotu Licencji. Żadne zmiany lub modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, jeśli nie będą każdorazowo zawarte na stronie internetowej Promethean lub przygotowane w formie pisemnej i podpisane przez Promethean. Wszelkie warunki zawarte na stronie internetowej będą obowiązywać wyłącznie od daty ich przygotowania i nie będą obowiązywać wstecz. Strony niniejszej Licencji potwierdzają, że zażądały przygotowania niniejszej Licencji i wszystkich powiązanych dokumentów w języku angielskim. 16. Obowiązujące Prawo Jeżeli Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych lub Kanady lub dowolnego terytorium lub własności Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa, wszelkie spory wynikające lub powiązane z niniejszą Umową (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej) oraz ważność, wykonanie i interpretacja niniejszej Umowy będą podlegać i będą interpretowane we wszystkich aspektach zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, z pominięciem jego norm kolizyjnych Jeżeli Terytorium dotyczy każdego innego kraju, niniejsza Umowa będzie podlegać prawu angielskiemu oraz wszystkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich Promethean zrzeka się w szczególności Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów.

5 17. Zasada Rozdzielności. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Licencji zostaną uznane jako naruszające obowiązujące prawo, wówczas takie postanowienia zostaną niniejszym odrzucone lub zmodyfikowane w zakresie, który jest konieczny w celu osiągnięcia identycznego skutku ekonomicznego dla niniejszej Umowy, który będzie egzekwowalny w takiej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia umowy pozostaną w pełni obowiązujące. 18. Nagłówki. Nagłówki paragrafów występujące w niniejszej Licencji zostały wprowadzone wyłącznie do celów informacyjnych i w żaden sposób nie definiują, ograniczają, interpretują lub opisują zakres lub ramy takiego paragrafu, ani w żaden sposób nie mają wpływu na niniejszą Licencję.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (ZWANA DALEJ UMOWĄ ) V-1.8

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (ZWANA DALEJ UMOWĄ ) V-1.8 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (ZWANA DALEJ UMOWĄ ) V-1.8 Niniejszy dokument stanowi Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania Promethean

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 NALEŻY WNIKLIWE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK Niniejszy aneks dotyczący interoperacyjności w chmurze Oracle (dalej zwany Aneksem ) zawarty jest pomiędzy Partnerem

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE 1. Strony. Niniejsze ogólne warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett Packard Enterprise wskazana w

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku.

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Wprowadzenie. Witamy na stronie Reverss ON-LINE (Sprzedaż on-line) na www.reverss.com.pl ( Reverss ). Wchodząc

Bardziej szczegółowo

IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0

IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0 IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0 PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI PRZED ZAŁADOWANIEM, ZAINSTALOWANIEM LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA IVONA ZDEFINIOWANEGO NIŻEJ. PONIŻSZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE WAGO

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE WAGO WARUNKI LICENCJI UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE WAGO Dziękujemy za wybranie oprogramowania WAGO. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ( UMOWA LICENCYJNA ) STANOWI POROZUMIENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM

Bardziej szczegółowo

ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ

ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ Ostatnia aktualizacja: 2016.07.21 ZASADY UŻYTKOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ Terma Sp. z o.o. (zwana dalej Termą) oferuje darmowe, testowe oraz płatne licencje oraz aktualizacje swojego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków, należy kliknąć NIE AKCEPTUJĘ i uzyskać zwrot kosztów zakupu na poniższych zasadach:

Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków, należy kliknąć NIE AKCEPTUJĘ i uzyskać zwrot kosztów zakupu na poniższych zasadach: WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WERSJA PRÓBNA KYLIX 3 ENTERPRISE TRIAL EDITION

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WERSJA PRÓBNA KYLIX 3 ENTERPRISE TRIAL EDITION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WERSJA PRÓBNA KYLIX 3 ENTERPRISE TRIAL EDITION UWAGA: NINIEJSZY PRODUKT FIRMY BORLAND BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM (ZWANY, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY UMOWA LICENCYJNA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY WAŻNA INFORMACJA PRAWNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY LAB

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY LAB UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY LAB WAŻNA INFORMACJA PRAWNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE UWAGA: NINIEJSZY PRODUKT FIRMY BORLAND BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM (ZWANY, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, "PRODUKTEM") JEST WŁASNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO Warunki Licencji zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wiążącą umowę (kontrakt) pomiędzy HBO Holding Business Consultant Group Zrt. (Numer Rejestru Handlowego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY UMOWA LICENCYJNA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY KASPERSKY WAŻNA INFORMACJA PRAWNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE zawarta w dniu, w, pomiędzy spółką, z siedzibą w, ul.,, zarejestrowaną w pod numerem KRS, NIP:, reprezentowaną przez, w

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Enterprise IM for Cisco. Wersja: 4.0. użytkownika. Podręcznik

Enterprise IM for Cisco. Wersja: 4.0. użytkownika. Podręcznik Enterprise IM for Cisco Wersja: 4.0 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-21 SWD-20140121155404640 Spis treści Enterprise IM do systemu Cisco... 4 Otwórz program Enterprise IM do systemu Cisco...5

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Trend Micro TippingPoint wersja dla firm (Enterprise Version)

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Trend Micro TippingPoint wersja dla firm (Enterprise Version) INFORMACJA PRAWNA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZED POBRANIEM Z INTERNETU LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB. Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe i Umowa licencyjna SelectionProfessional 2.3

Wymagania systemowe i Umowa licencyjna SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu DATA ZAWARCIA pomiędzy Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 120, 35 078 Rzeszów, Polska, NIP: 8133606674,

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo