LICENCJA INDYWIDUALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICENCJA INDYWIDUALNA"

Transkrypt

1 LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce zamieszkania Użytkownika (w przypadku osoby indywidualnej) lub stosownie miejsce zarejestrowanej siedziby firmy Użytkownika (we wszystkich pozostałych przypadkach). Niniejsza Licencja jest zawarta pomiędzy użytkownikiem końcowym ( Użytkownik lub Licencjobiorca ) oraz w przypadku, gdy Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych, Kanady lub dowolnego terytorium albo własności Stanów Zjednoczonych - Promethean, Inc., a w przypadku, gdy Terytorium dotyczy Wielkiej Brytanii i wszystkich pozostałych Terytoriów - Promethean Limited ( Promethean ). Wyrażając zgodę na warunki niniejszej Licencji w trybie wskazanym poniżej, Użytkownik zgadza się na instalację i użytkowanie Oprogramowania na warunkach i zasadach niniejszym określonych. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ LICENCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH MOGĄ ISTNIEĆ LOKALNE ZASTRZEŻENIA, KTÓRE MAJĄ KAŻDORAZOWO ZASTOSOWANIE DO TEJ LICENCJI. PROSZĘ SPRAWDZIĆ NA STRONIE CZY ISTNIEJĄ ZASTRZEŻENIA, KTÓRE MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ W KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK ZAMIERZA UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIE. 1. Produkty Promethean oznaczają wszelkie i wszystkie produkty wytworzone przez Promethean lub oznaczone marką ActivBoards. 2. Postanowienia Ogólne. Niniejsza Licencja przyznaje Użytkownikowi nieprzenoszalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do użytkowania Oprogramowania, w tym do wszelkich powiązanych materiałów lub dokumentów dostarczonych Użytkownikowi przez lub w imieniu Promethean jako część Oprogramowania, tylko w Okresie Obowiązywania na danym Terytorium. W celu zapewnienia jednoznaczności termin Oprogramowanie obejmuje wszystkie powiązane materiały i dokumenty oraz wszelkie późniejsze aktualizacje Oprogramowania lub materiałów powiązanych dostarczonych Użytkownikowi przez lub w imieniu Promethean. Niniejsze Oprogramowanie nie może być łączone z jakimikolwiek produktami sprzedawanymi przez osoby trzecie, ani nie może być oferowane do sprzedaży samodzielnie lub w połączeniu z wszelkimi produktami sprzedawanymi przez osoby trzecie. 3. Prawa Własności Intelektualnej. Tytuł prawny, prawo własności do Oprogramowania i wszelkich patentów, praw autorskich, powiązanych tajemnic handlowych oraz wszelkich pozostałych praw własności intelektualnej w oraz do Oprogramowania lub jakichkolwiek jego części nie przechodzi na Użytkownika, lecz pozostaje własnością Promethean lub jego zewnętrznych licencjodawców. Oprogramowanie jest objęte poufnością oraz prawnie zastrzeżone przez Promethean oraz/lub jego zewnętrznych licencjodawców, a Użytkownik zapewni takie same poufne traktowanie. Bez uprzedniej pisemnej zgody Promethean Użytkownik nie ujawni, zapewni lub udostępni w inny sposób Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części (w tym struktur baz danych i formatów wiadomości) lub jego kopii jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik będzie przechowywać oprogramowanie w bezpieczny sposób, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, kopiowaniem lub użytkowaniem. Użytkownik powiadomi bezzwłocznie Promethean, jeżeli będzie posiadać wiedzę na temat jakiegokolwiek nieautoryzowanego posiadania lub użytkowania Oprogramowania bez licencji przez dowolną osobę lub podmiot. 4. Dozwolone Użytkowanie i Zastrzeżenia. 4.1 Użytkowanie Pojedyncze: Promethean dostarczy jedną kopię Oprogramowania do użytkowania przez Użytkownika na jednym komputerze zgodnie z warunkami niniejszej Licencji. Oprogramowanie nie będzie użytkowanie na innym komputerze ani przenoszone na inny komputer z wyjątkiem przypadku, w którym Oprogramowanie może być przeniesione na inny komputer, jeżeli pierwotny komputer nie działa lub został wymieniony. Dozwolone jest instalowanie Oprogramowania na osobistym komputerze Użytkownika wyłącznie do celów prac przygotowawczych. Użytkownik nie będzie udzielać podlicencji, wypożyczać, dzierżawić, wynajmować, przenosić ani w inny sposób udostępniać Oprogramowania żadnym osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Promethean. 4.2 Reprodukcja Innych Materiałów: Oprogramowanie może być używane w celu reprodukcji i modyfikacji materiałów tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie inne reprodukcje i modyfikacje są zabronione. Jeżeli Użytkownik nie ma pewności odnośnie swojego prawa do kopiowania lub modyfikowania dowolnych materiałów, należy skontaktować się ze swoim doradcą prawnym.

2 4.3 Zastrzeżenia Licencji: Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej na piśmie przez Promethean, Użytkownik może użytkować Oprogramowanie tylko łącznie z Produktami Promethean oraz na komputerze należącym do i będącym pod kontrolą Użytkownika. 4.4 Użytkowanie z Produktami Konkurencyjnymi: Jeżeli Użytkownik zamierza użytkować Oprogramowanie z jakimikolwiek produktami osób trzecich, które są porównywalne lub podobne do Produktów Promethean (innymi niż wskazane w Paragrafie 4.5), w tym m.in. projektorami, interaktywnymi tablicami suchościeralnymi, tabliczkami lub urządzeniami do aktywności ucznia, wówczas Użytkownik musi wykupić Licencję Profesjonalną. 4.5 Użytkowanie z Produktami Wydawniczymi: Użytkowanie Oprogramowania, wyłącznie w celu współdziałania z materiałami Promethean przygotowanymi przez zatwierdzonego wydawcę Promethean i dostępnymi bezpośrednio pod adresem lub zatwierdzonego wydawcy, jest dozwolone bez względu na postanowienia Paragrafu Zastrzeżenia dotyczące Kopii Zapasowych: Użytkownik nie będzie kopiować ani zezwalać osobom trzecim na kopiowanie Oprogramowania, z wyjątkiem wykonania pojedynczej kopii wyłącznie dla celów kopii zapasowej lub do celów archiwizacji, pod warunkiem że wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i praw zastrzeżonych zawarte w oryginalnej kopii będą skopiowane. 4.7 Dekompilowanie: Użytkownik nie będzie modyfikować, dekompilować, demontować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania, ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania. Jeżeli Terytorium oznacza Zjednoczone Królestwo, Użytkownik może egzekwować prawa wynikające z artykułu 50 brytyjskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1988 roku, tylko jeżeli uprzednio zwrócił się do Promethean z wnioskiem o ujawnienie pożądanych informacji, a Promethean taki wniosek odrzucił. 5. Aktualizacje. Jeżeli nowa wersja Oprogramowania całkowicie zastępuje (pełna instalacja) wcześniejszą licencjonowaną wersję Oprogramowania, Użytkownik nie może użytkować jednocześnie obydwu wersji Oprogramowania, ani nie może przenosić ich oddzielnie. Nowe wersje Oprogramowania będą posiadały odrębną licencję. 6. Kopie nie do sprzedaży i kopie testowe. Niezależnie od postanowień pozostałych części niniejszej Licencji, Oprogramowanie oznakowane lub w inny sposób udostępnione Użytkownikowi w ramach promocji może być użytkowane wyłącznie do celów demonstracyjnych, testowania i oceny oraz nie może być odsprzedawane lub przenoszone. 7. Zgoda na Wykorzystanie Danych. Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie przez Promethean i jego podmioty powiązane danych technicznych i powiązanych informacji, w tym m.in. danych technicznych komputera, systemu i oprogramowania użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych, które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia procesu aktualizacji Oprogramowania, świadczenia usług wsparcia dla produktu oraz świadczenia innych usług Użytkownikowi (jeżeli ma to miejsce) związanych z Oprogramowaniem oraz do celów weryfikacji przestrzegania warunków niniejszej Licencji. Firma Promethean może wykorzystywać te informacje, jeżeli są one w formie, która nie pozwala na indywidualną identyfikację Użytkownika lub jego użytkowników, w celu doskonalenia naszych produktów lub zapewnienia usług lub technologii Użytkownikowi. 8. Eksport. Użytkownik zgadza się nie eksportować Oprogramowania ani ponownie eksportować lub odsprzedawać Oprogramowanie z Terytorium, bez uprzedniego spełnienia wszystkich stosownych praw i regulacji w zakresie eksportu. Jeżeli Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub terytoriów zależnych, Oprogramowanie jest uznawane jako Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe oraz jako Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego dostarczone tylko z prawami określonymi w niniejszej Licencji zwyczajowo powszechnie udostępnionymi przez Promethean odpowiednio zgodnie z FAR (a) i (b) (paź. 1995) lub DFARS (a) (Cze. 1995). 9. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i zrzeczenie się odpowiedzialności. 10. Oprogramowanie: Firma Promethean gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonować zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Promethean dotyczącymi Oprogramowania przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni, rozpoczynając od dnia pobrania Oprogramowania przez Użytkownika. WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMETHEAN ORAZ WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM UŻYTKOWNIKA BĘDZIE DOŁOŻENIE PRZEZ PROMETHEAN WŁAŚCIWYCH STARAŃ, ABY NAPRAWIĆ POWSTAŁĄ NIEZGODNOŚĆ LUB ZAPEWNIĆ, NIE OBCIĄŻAJĄC KOSZTAMI UŻYTKOWNIKA, POPRAWIONĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA, POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZGŁOSI TAKĄ NIEZGODNOŚĆ FIRMIE PROMETHEAN PRZED WYGAŚNIĘCIEM OKRESU GWARANCJI. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY FIRMA PROMETHEAN NIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DOMNIEMANE WADY LUB NIEZGODNOŚCI, JEŻELI TAKA WADA LUB NIEZGODNOŚĆ WYNIKA Z: (I) UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI; LUB (II) MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY INNE NIŻ PROMETHEAN; LUB (III) USZKODZENIA SPOWODOWANEGO NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM LUB ZANIEDBANIEM. PROMETHEAN NIE GWARANTUJE, ŻE (A) OPROGRAMOWANIE BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, (B) WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB (C), ŻE

3 OPROGRAMOWANIE SPEŁNI OKREŚLONE WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM INNYM NIŻ OKREŚLONY PRZEZ FIRMĘ PROMETHEAN LUB JEJ AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMA PROMETHEAN NIE GWARANTUJE FUNKCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA PRZY UŻYTKOWANIU Z INNYMI PRODUKTAMI OSÓB TRZECICH ZARÓWNO FIRMA PROMETHEAN JAK I ŻADEN Z JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK INNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WYRAŹNIE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI. OKREŚLONE JURYSDYKCJE ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD DANEJ JURYSDYKCJI. 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, ZARÓWNO PROMETHEAN, JAK I JEJ ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB UŻYTKOWANIEM CZY FUNKCJONOWANIEM OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI DOSTARCZONE ZOSTAŁO POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PROMETHEAN I JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH BĘDZIE OGRANICZONA DO RZECZYWISTYCH OPŁAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USZKODZONE OPROGRAMOWANIE; JEDNAKŻE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU GDY OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI BEZPŁATNIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PROMETHEAN ORAZ JEJ ZEWNĘTRZNYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH BĘDZIE OGRANICZONA DO: 11.1 kwoty 10,00 (dziesięć funtów szterlingów), jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w Wielkiej Brytanii; lub 11.2 kwoty 10,00 $ (dziesięć dolarów amerykańskich), jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub na terytorium czy własności Stanów Zjednoczonych; lub 11.3 kwoty 10,00 $ (dziesięć dolarów amerykańskich), w kraju, w którym Oprogramowanie zostało dostarczone do Użytkownika w przypadku pozostałych krajów. 12. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy Niniejsza Licencja wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w niniejszej Licencji oraz przestanie obowiązywać w zależności od tego, które nastąpi wcześniej: w momencie trwałego zaprzestania użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika; lub w dniu naruszenia przez Użytkownika dowolnych warunków niniejszej Licencji (w tym przypadku Licencja wygaśnie automatycznie ) Użytkownik wyraża zgodę, że w momencie wygaśnięcia licencji zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania, znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą. Postanowienia dotyczące Poufności, Ograniczeń Gwarancji i Ograniczeń Odpowiedzialności określone w Licencji pozostaną w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji z jakiegokolwiek powodu. 13. Oprogramowanie Osób Trzecich i Otwarte Oprogramowanie Oprogramowanie zostało opracowane przy zastosowaniu kodu źródłowego dostępnego w ramach różnych projektów otwartych oraz określonego oprogramowania osób trzecich, które jest prawnie zastrzeżone. Otwarte oprogramowanie jest dostępne w ramach warunków Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, której kopia znajduje się na stronie Poniższe podmioty przyczyniły się do opracowania części Oprogramowania, a w przypadku Adobe, takie oprogramowanie jest udostępnione z zastrzeżeniem aktualnych warunków licencji dotyczących stosownego oprogramowania. Promethean nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z dowolnego oprogramowania otwartego W celu uzyskania kodu źródłowego dla biblioteki, proszę napisać do: Product Management Promethean Limited Promethean House

4 Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Wielka Brytania Firma Promethean Limited podjęła starania w celu zidentyfikowania i uznania wszystkich, którzy przyczynili się do powstania niniejszego Oprogramowania. Elementy tej aplikacji: Trolltech Inc biblioteka xlslib w ramach LGPL Beman Dawes, Daniel Frey i David Abrahams (Oprogramowanie i biblioteki boost) oprogramowanie Gilles Vollant 13.2 Niniejsze Oprogramowanie może także zawierać oraz/lub może mu towarzyszyć również oprogramowanie i treść osób trzecich (zwane łącznie Materiały Osób Trzecich"), które mogą wymagać odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy osobą trzecią a użytkownikiem końcowym. Niektóre Materiały Osób Trzecich są udostępnione z zastrzeżeniem warunków ich licencji, które to warunki mogą różnić się lub obowiązywać dodatkowo oprócz warunków zawartych w niniejszej Licencji. W zakresie, w którym takie licencje mogą naruszać jakiekolwiek prawa lub obowiązki przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Licencji, warunki licencji dotyczącej Materiałów Osoby Trzeciej mają moc rozstrzygającą. Akceptacja niniejszej Licencji stanowi także potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji warunków licencji takiego bezpłatnego oprogramowania. Promethean nie reklamuje ani nie promuje żadnych produktów ani usług oferowanych przez osoby trzecie, które dostarczają Materiały Osób Trzecich. Użytkownik potwierdza, że jego obowiązkiem jest przeczytanie, zaakceptowanie i przestrzeganie warunków i zasad wszystkich takich Materiałów Osób Trzecich. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejszy produkt zawiera Adobe (R) Shockwave (R) Player i oprogramowanie Adobe (R) Flash (R) Player dostarczane przez Adobe Systems Inc, (C) Adobe Systems Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adobe, Shockwave i Flash są znakami towarowymi Adobe Systems, Inc 14. Cesja Użytkownik nie przeniesie ani nie sceduje niniejszej Licencji lub prawa Użytkownika do użytkowania Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Promethean, a każde usiłowanie dokonania tego bez takiej zgody będzie nieważne i nieskuteczne Promethean może scedować niniejszą Licencję dowolnemu podmiotowi powiązanemu z firmą Promethean w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Licencji Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Licencja ma charakter wiążący i obowiązujący z korzyścią dla stron oraz ich stosownych następców i uprawnionych cesjonariuszy. 15. Kompletność Umowy. Niniejsza Licencja i warunki określone na stronie stanowią łącznie kompletną umowę pomiędzy stronami w zakresie użytkowania Oprogramowania z licencją udzieloną w ramach niniejszej Licencji oraz zastępują wszystkie poprzednie lub jednoczesne porozumienia dotyczące przedmiotu Licencji. Żadne zmiany lub modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, jeśli nie będą każdorazowo zawarte na stronie internetowej Promethean lub przygotowane w formie pisemnej i podpisane przez Promethean. Wszelkie warunki zawarte na stronie internetowej będą obowiązywać wyłącznie od daty ich przygotowania i nie będą obowiązywać wstecz. Strony niniejszej Licencji potwierdzają, że zażądały przygotowania niniejszej Licencji i wszystkich powiązanych dokumentów w języku angielskim. 16. Obowiązujące Prawo Jeżeli Terytorium dotyczy Stanów Zjednoczonych lub Kanady lub dowolnego terytorium lub własności Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa, wszelkie spory wynikające lub powiązane z niniejszą Umową (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej) oraz ważność, wykonanie i interpretacja niniejszej Umowy będą podlegać i będą interpretowane we wszystkich aspektach zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, z pominięciem jego norm kolizyjnych Jeżeli Terytorium dotyczy każdego innego kraju, niniejsza Umowa będzie podlegać prawu angielskiemu oraz wszystkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich Promethean zrzeka się w szczególności Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów.

5 17. Zasada Rozdzielności. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Licencji zostaną uznane jako naruszające obowiązujące prawo, wówczas takie postanowienia zostaną niniejszym odrzucone lub zmodyfikowane w zakresie, który jest konieczny w celu osiągnięcia identycznego skutku ekonomicznego dla niniejszej Umowy, który będzie egzekwowalny w takiej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia umowy pozostaną w pełni obowiązujące. 18. Nagłówki. Nagłówki paragrafów występujące w niniejszej Licencji zostały wprowadzone wyłącznie do celów informacyjnych i w żaden sposób nie definiują, ograniczają, interpretują lub opisują zakres lub ramy takiego paragrafu, ani w żaden sposób nie mają wpływu na niniejszą Licencję.

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY PROSIMY O UWAśNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED INSTALACJĄ LUB UśYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udziela się uŝytkownikowi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)

UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) Niniejsze tłumaczenie sporządzono wyłącznie jako udogodnienie. Angielska wersja niniejszego dokumentu stanowi obowiązującą umowę. UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB

Bardziej szczegółowo